Base description which applies to whole site

3.4 Risicoregelingen

Tabel 3 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande garanties

Verleend

Vervallen

Uitstaande garanties

Garantie- plafond

Totaal plafond

Totaal stand risicovoorziening

  

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

31

Inkoop Max

287.594

 

‒ 93.763

193.831

nvt

nvt

nvt

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

15.704

5.376

‒ 6.507

14.573

nvt

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

19.225

 

‒ 763

18.462

nvt

nvt

nvt

 

Totaal

322.523

5.376

‒ 101.033

226.866

ntv

ntv

ntv

31. Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen aan de Politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan de bedragen welke als vordering in de jaarrekeningen van de politie worden opgenomen (Kamerstukken II, 2013-2014, 29 628, nr. 407).

33. Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) is voor faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om onderzoek te doen of een procedure te starten en zo onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen.

34. Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiency-overwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

Tabel 4 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)1

Art.

Omschrijving

Uitgaven

Ont- vangsten

Saldo

Uitgaven

Ont- vangsten

Saldo

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening

  

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

1.546

0

1.546

2.196

0

2.196

nvt

1

Tabel 5 Overzicht rekening-courant limieten en gebruik leenfaciliteit (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Saldo uitstaande leningen

Aangegane Leningen

Aflossing uitstaande leningen

Saldo uitstaande leningen

Rekening courant limiet

  

2020

2021

2021

2021

2021

 

externe partijen

     

31

Nationale Politie1

1.356.495

310.190

254.651

1.412.034

250.000

31

Politie Academie

0

0

0

0

250

32

Autoriteit Persoonsgegevens

0

0

0

0

1.000

34

Kansspelautoriteit

1.850

0

370

1.480

8.000

34

Particuliere JJI's

43.562

0

3.103

40.459

0

37

COA

186.400

110.000

25.920

270.480

70.000

37

NIDOS

0

0

0

0

35.000

 

Subtotaal externe partijen

1.588.307

420.190

284.044

1.724.453

364.250

       
 

interne partijen

     

32

Raad voor de rechtspraak

57.947

15.686

20.639

52.994

0

32

Gemeenschappelijke Hof

367

0

81

286

0

33

Agentschap NFI

11.114

4.365

2.466

13.013

0

34

Agentschap CJIB

7.964

2.720

3.606

7.078

0

37

Agentschap IND

15.983

1.625

7.563

10.045

0

 

Subtotaal interne partijen

93.375

24.396

34.355

83.416

0

       
 

Totaal

1.681.682

444.586

318.399

1.807.869

364.250

1

miv 2021 is de lening van de Meldkamer Noord Nederland opgenomen bij de Nationale Politie. De stand van deze lening bedroeg ultimo 2020 € 8,4 mln.

Leenfaciliteit

Deze organisaties hebben toegang tot het geïntegreerd middelenbeheer van het Ministerie van Financiën (MvF). Voor de financiering van investeringen kunnen ze een beroep doen op de leenfaciliteit van MvF. In deze garantstelling is bepaald dat wanneer er niet aan de verplichtingen wordt voldaan die uit de overeenkomst van geldlening voortvloeien, MvF deze verplichting ten laste zal brengen van het Ministerie van JenV. Met ingang van de verantwoording 2019 worden ook de uitstaande leningen van de interne partijen die ressorteren onder het Ministerie opgenomen in dit overzicht.

Rekening-courant limiet

De betreffende organisaties hebben bij MvF een rekening-courant faciliteit, waarbij JenV garant staat voor de aanzuivering van een mogelijk debetsaldo wanneer de betrokken organisaties daarbij in gebreke blijven.

Licence