Base description which applies to whole site

12. WNT-verantwoording 2021 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2021 € 209.000.

Naast de hier vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 2021 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Tabel 107 Bezoldiging van topfunctionarissen1

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvang dienst-verband

Datum einde dienst-verband

Omvang dienstverband in fte (+ omvang in 2020)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning + onkostenvergoedingen (belast)(+ bedrag in 2020)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ bedrag in 2020)

Totale bezoldiging in 2021 (+ bedrag in 2020)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien overschrijding)

CvTE

P.J.J. Hendrikse

Voorzitter

   

0,2 (0,2)

Nee

€ 24.485 (€ 24.111)

n.v.t.

€ 24.485 (€ 24.111)

€ 41.800

n.v.t.

CvTE

T.G.M. Bekker

Lid

   

0,025 (0,025)

Nee

€ 1.835 (€ 1.005)

n.v.t.

€ 1.835 (€ 1.005)

€ 5.225

n.v.t.

CvTE

A.M.L. Jansen**

Lid

                 

CvTE

A. Kaim-Lamers**

Lid

                 

CvTE

Y. van Zijl**

Lid

                 

CvTE

D.J.M. Majoor**

Lid naar plv lid

                 

CvTE

L.S.J.M. Henkens

Lid

   

0,0275 (0,025)

Nee

€ 2.821 (€ 2.789)

n.v.t.

€ 2.821 (€ 2.789)

€ 5.748

n.v.t.

CvTE

M.A. Jansen**

Plv lid

                 

CvTE

H. Deugd**

Plv lid

                 

CvTE

G.J. Zomer**

Plv lid

                 

CvTE

R.W. Zoutendijk**

Plv lid

1-4-2021

               

CvTE

B.J.M. Renne**

Plv lid

                 

CvTE

M. Scheepers**

Plv lid

                 

1

Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder wordt met ingang van de WNT-verantwoording over 2017 volstaan met de naam en functie van de topfunctionaris. Deze topfunctionarissen worden gemarkeerd met ** achter de naam. De overige kolommen van de tabel blijven leeg en worden uitgevlakt.

Licence