Base description which applies to whole site

Bijlage 6: NGF-Bijlage

Tabel 120 Uitgaven NGF-projecten van het ministerie Ecomische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000)
 

Totaal toegekend NGF-budget

Realisatie1

Restant

  

2021

 

Totaal uitgaven

216.000

9.400

206.600

    

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

   

AiNed

44.000

0

44.000

Groenvermogen van de Nederlandse economie

73.000

0

73.000

Health-RI

22.000

0

22.000

RegMed XB

23.000

9.400

13.600

QuantumDeltaNL

54.000

0

54.000

1

2021 is het eerste begrotingsjaar voor het NGF.

Algemeen

Deze bijlage bevat financiële informatie en een beknopte toelichting van de stand van zaken van de NGF-projecten die onder verantwoordelijkheid van EZK vallen. Voor de inhoudelijke rapportage over de voortgang van alle NGF-projecten zie de voortgangsrapportage van de beoordelingsadviescommissie.

In 2021 zijn vijf investeringsvoorstellen van EZK op het terrein van R&D en innovatie gehonoreerd. De voorstellen AiNed, QuantumDeltaNL en RegMed XB ontvingen directe toekenningen. In de zomer van 2021 volgde na positief advies van de commissie omzetting naar directe toekenning voor de voorstellen Health-RI en GroenvermogenNL. De directe toekenningen van NGF-voorstellen dienen parlementair geautoriseerd te worden, pas daarna kan EZK overgaan tot formele subsidieverstrekking. Dit gebeurde voor AiNed, Quantum Delta NL en RegMed XB per Voorjaarsnota 2021 en voor Health-RI en GroenvermogenNL per Ontwerpbegroting 2022.

Op de pijler Kennis is in 2021 het investeringsvoorstel nationaal onderwijslab AI gehonoreerd. Dit project investeert in de ontwikkeling van digitale innovaties om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voor dit project is voor 2021 geen budget opgenomen en zijn geen uitgaven gedaan. Om deze reden komt dit project niet terug in de tabel hierboven en wordt dit project hieronder niet verder toegelicht.

AiNed

Het voorstel AiNed is een investeringsprogramma om het potentieel van artificiële intelligentie (AI) voor de Nederlandse economie en samenleving te benutten. Het omvat twaalf instrumenten om specifieke knelpunten aan te pakken. Instrumenten in het toegekende deel zijn onder andere een talentprogramma, het bevorderen van Europese samenwerking, het bevorderen van scholingsactiviteiten en het ontwikkelen en toepassen van ethische kaders.

In 2021 heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden waaronder:

  • openstelling van een call door NWO, waarin voorstellen zijn ingediend voor onderzoekslabs voor mensgerichte aspecten van AI;

  • realisatie van eenAI-compartiment voor de aanstaande call van de EU Key Digital Technologies Joint Undertaking;

  • ontvangst van een afvaardiging van EZK, de commissie en stafdirectie, voor een veldbezoek aan drie AI-onderzoekslabs in het Robohouse van de TU Delft;

  • groei van de Nederlandse AI Coalitie (publiek-privaat) van 400 naar 500 deelnemers.

Groenvermogen van de Nederlandse economie

Het voorstel Groenvermogen van de Nederlandse economie investeert in een groene-waterstof-ecosysteem bestaande uit (i) klein- en grootschalige demonstratieprojecten, (ii) een R&D-programma en (iii) een human capital programma. Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie. Daarmee kan het voorstel ook een waardevolle bijdrage leveren aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen op de sandpit-procedures. Er zijn gesprekken gevoerd met een brede dwarsdoorsnede van bestuur van bedrijfsleven, universiteiten, HBO en TNO. Het consortium heeft samen met EZK en RVO voorbereidende werkzaamheden gestart voor kleine waterstofprojecten waarvan de start voorzien is aan het einde van het eerste kwartaal van 2022.

Health-RI

Het voorstel Health-RI investeert in (i) de ontwikkeling van een geïntegreerde, nationale gezondheidsdata- en onderzoeks­infrastructuur, (ii) het wegnemen van sociale en organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel, en (iii) een centraal punt voor data-uitgifte. Het doel is om innovatie in de life sciences and health-sector te stimuleren door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden. Het voorstel richt zich op het delen en gebruiken van (onderzoeks)data.

In 2021 heeft een geslaagd kick-off event plaatsgevonden, is gestart met werven van personeel en het verder inrichten van de organisatiestructuur en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de subsidiesaanvraag gestart.

Quantum Delta NL

Het voorstel Quantum Delta NL richt zich op het versterken van het Nederlandse quantum ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputers, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensoren. Quantum is een ontwikkelende technologie die disruptief kan zijn op het gebied van rekenkracht en daarmee voor nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Door quantumtechnologie kunnen er in de toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot stand gebracht worden.

In 2021 heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden waaronder:

  • verdergaan met activiteiten die reeds waren gestart met middelen uit de EZK Startimpuls, waaronder KAT-1, KAT-2 en Actielijn 2. Dit betreft o.a. de demonstratie van een quantuminternetverbinding tussen Delft-Rijswijk-Den Haag om communicatie mogelijk te maken die niet afgetapt kan worden en de lancering van de Quantum Network Explorer, een online platform dat quantuminternet vrij toegankelijk maakt voor iedereen, en waar mensen kunnen experimenteren en nieuwe toepassingen kunnen ontdekken.

  • omvorming van de governance en het bestuur door Stichting Quantum Delta NL;

  • uitrol van de internationale strategie, waarin Europese samenwerking voorop staat en van waaruit allianties met andere landen kunnen worden aangegaan;

  • gebruikname van een pand in Delft voor tijdelijk onderdak voor startups, vooruitlopend op de campusontwikkeling die in fase 2 van start zal gaan;

  • verlening van de eerste subsidies voor het programma door EZK eind 2021.

RegMed XB

Het project RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gentherapie en (stam)celtherapie. Het doel van RegMed XB is enerzijds om op lange termijn chronische ziekten te kunnen voorkomen of genezen, en anderzijds het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt. Eind 2021 heeft EZK de eerste subsidies voor het programma verleend.

Na indiening van de subsidieaanvraag is in regio Leiden gestart met de verbouwing en de inrichting van de benodigde infrastructuur. Met de verbouwing realiseert Leiden het Nederlands Center fort the Clinical Advancement of Stem cell and Gene Therapies (NECSTGEN). Daarnaast wordt door het LUMC met de verbouwing gewerkt aan een faciliteit waar geïnduceerde pluripotente stamcellen en de toepassing daarvan kunnen worden ontwikkeld. In andere regio’s is gestart met voorbereidende werkzaamheden conform doelstellingen zoals beschreven in het projectvoorstel RegMed XB.

Licence