Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel

Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer). In onderstaande tabel staan de totale uitgaven voor externe inhuur van het kerndepartement en de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel 135 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verslagjaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

561

2. Organisatie- en Formatieadvies

831

3. Beleidsadvies

1.344

4. Communicatieadvisering

1.407

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

4.144

  

5. Juridisch advies

209

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

6.421

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

6.663

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

13.293

  

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

4.709

Ondersteuning bedrijfsvoering

4.709

  

Totaal uitgaven inhuur externen

22.146

In 2021 bedroeg het totaal van de personele uitgaven € 343,2 miljoen. Dit is de som van € 321,1 miljoen voor het eigen personeel en € 22,1 miljoen externe inhuur. Het percentage externe inhuur komt hiermee op 6,5. Dit is een stijging ten opzichte van het niveau van 2020 (4,2). De voornaamste stijging doet zich voor bij de inhuur ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen van het noodpakket.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de raamovereenkomsten om (motie De Pater – Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel 136 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2021

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Licence