Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

Tabel 137 Lijst van afkortingen

AC

Audit Committee

AcICT

Adviescollege ICT-toetsing

ADR

Auditdienst Rijk

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

Anw

Algemene Nabestaandenwet / Nabestaandenfonds

AO

Arbeidsongeschiktheid

AO/IB

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland, of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOW

Algemene Ouderdomswet / Ouderdomsfonds

AR

Algemene Rekenkamer

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ARIE

Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

ATW

Arbeidstijdenwet

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Awf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

azc

Asielzoekerscentrum

BBV

Besluit begroting en verantwoording

Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (samen Caribisch Nederland)

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BmGS

Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen

BMS

Brede maatschappelijke samenwerking

BRC

Bureau Regeringscommissaris

BRP

Basisregistratie Personen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

BSO

Buitenschoolse Opvang

BuWav

Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CASS

Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de Rijnvarenden

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIO

Chief Information Office

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CMD

Common Mental Disorders

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

C.V.

Commanditaire Vennootschap

DG

Directoraat-generaal

DI

Duurzame inzetbaarheid

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DKIZ

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen met intensieve zorg

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EBB

Enquête Beroepsbevolking

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EGF

Europees Globalisatiefonds

ELA

European Labour Authority

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EUSF

Europese Unie Solidariteitsfonds

EVC

Erkenning van eerder Verworven Competenties

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

fte

Fulltime equivalent

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GTI

Geïntegreerde Territoriale Investering

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

I&W

(Ministerie van) Infrastructuur en Waterstaat

IB

Inlichtingenbureau

IB&P

Informatiebeveiliging en privacy

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICF

Inspectie Control Framework

IGW

Informatiegestuurd werken

IHH

Informatiehuishouding

IKK

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IPS

Individuele Plaatsing en Steun

ISB

Incidentele suppletoire begroting

IV

Informatievoorziening

IVA

Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

J&V

(Ministerie van) Justitie en Veiligheid

JEP

Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

KGU

Koppeling gewerkte uren

KIS

Kennisplatform Integratie en Samenleving

KO

Kinderopvang

KOT

Kinderopvangtoeslag

LAVS

Landelijk Asbestvolgsysteem

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKK

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

LKV

Loonkostenvoordeel

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LRK

Landelijk Register Kinderopvang

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

mbo

Middelbaar Beroepsonderwijs

MCKW

Mobiliteit Centrum Kolenketen Westhaven

MDI&EU

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

MenO

Misbruik en Oneigenlijk Gebruik

MEV

Macro-economische Verkenning

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

Mln

Miljoen

MLT

Middellange termijn

Mow

Matchen op werk

MRM

Model Risk Management

NBA

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NEA

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

NHR

Nieuw Handelsregister

Nibud

Nationaal instituut voor budgetvoorlichting

NL

Nederland

NLA

Nederlandse Arbeidsinspectie

NOW

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

NSOB

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

NSR

Nederlandse schuldhulproute

NT2

Nederlands als tweede Taal

NvW

Nota van Wijziging

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OECD

Organisation voor Economic Co-operation and Development

OLAF

Europees Bureau voor fraudebestrijding

OMEI

Omgaan met Extreme Idealen

Opc

Ouderparticipatiecrèche

OPS

Organo Psycho Syndroom

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

PAWW

Private aanvulling WW

Pgb

Persoonsgebonden budget

PGV

(Stichting Projectenbureau) Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

POC-KOT, of POK

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re-)Integratie

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIV-toets

Toets op het re-integratieverslag

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

R-plafond

Plafond Rijksbegroting

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RVU

Regelingen voor vervroegde uittreding

RWI

Raad voor Werk en Inkomen

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

S&I

Directie Samenleving en Integratie

SAM&

Samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SER

Sociaal-economische Raad

SES

Sociaal-economische status

SLIM

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

SMZ

Sociaal Medische Zaken

SPUK

Specifieke Uitkering

SSC-ICT

Shared Service Center ICT

SSO

Shared Service Organisatie

STAP

Stimulering arbeidsmarktpositie

Stb.

Staatsblad

Stcrt.

Staatscourant

SUWI

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SW

Sociale werkvoorziening

SZ

Sociale Zekerheid

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T&I

Taal- en interactievaardigheden

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TCU

Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TOFA

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

TSB

Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten

TSD

Toezicht Sociaal Domein

TTKO

Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang

TTKZO

Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

TW

Toeslagenwet

Twv

Tewerkstellingsvergunning

UBO

Uniforme betaalomgeving

UBR

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

UVB

Directie-onderdeel Uitvoering Van Beleid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBFVGW

Verdieping Blijvend Fit Veilig en Gezond Werken

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VIP

Validatie- en Innovatiepunt Asbest

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOI

Veranderopgave inburgering

VUM

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

vut

Vervroegde uittreding

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W&I

Werk en Inkomen

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

WagwEU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Was

Wet aanpak schijnconstructies

WaU

Werk aan Uitvoering

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WBJA

Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden

Wbo

Wet betaald ouderschapsverlof

WGA

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Whk

Werkhervattingskas

Wi2013

Wet inburgering 2013

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang

Wlz

Wet langdurige zorg

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOL

Werken op locatie

Woo

Wet open overheid

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

WW

Werkloosheidswet

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence