Base description which applies to whole site

2.1 2.1 Opbouw jaarverslag

Het jaarverslag van SZW bestaat uit vijf onderdelen: algemeen, beleidsverslag, jaarrekening, departementspecifieke informatie en bijlagen.

Algemeen

Het onderdeel algemeen omvat:

 • 1. het verzoek tot dechargeverlening;

 • 2. deze leeswijzer.

Beleidsverslag

Het beleidsverslag is opgebouwd uit vier onderdelen:

 • 3. De paragraaf beleidsprioriteiten bevat een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte resultaten. Daarnaast wordt hier ingegaan op de budgettaire ontwikkelingen van de uitgaven die onder het Uitgavenplafond Sociale Zekerheid vallen. Ook zijn enkele ingevolge de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) verplichte overzichten opgenomen.

 • 4. De beleidsartikelen verantwoorden meer in detail in hoeverre de doelstellingen van SZW zijn behaald. Tevens is hier de toelichting te vinden op opmerkelijke verschillen tussen de financiële realisatie en de vastgestelde begroting.

 • 5. De niet-beleidsartikelen verantwoorden de financiële afwikkeling van de apparaatsuitgaven kerndepartement, de algemene uitgaven die niet aan de beleidsartikelen zijn toe te rekenen, en de onvoorziene uitgaven en loon- en prijsbijstellingen.

 • 6. De bedrijfsvoeringsparagraaf geeft informatie over de bedrijfsvoering.

Jaarrekening

De jaarrekening is opgebouwd uit drie onderdelen:

 • 7. de verantwoordingsstaat van het Ministerie van SZW;

 • 8. de saldibalans, met de bij dit onderdeel behorende financiële toelichting;

 • 9. de paragraaf WNT-verantwoording.

Departementspecifieke informatie

De departementspecifieke informatie gaat over de sociale fondsen SZW en over de gerealiseerde koopkrachtontwikkeling.

Bijlagen

De bijlagen betreffen de ingevolge de RBV verplichte bijlagen:

 • Toezichtsrelaties rechtspersonen met een wettelijke taak en zelfstandige bestuursorganen;

 • Afgerond evaluatie- en overig onderzoek;

 • Inhuur externen;

 • Verantwoording EU-middelen in gedeeld beheer.

Tot slot is een lijst van afkortingen opgenomen.

Licence