Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 66 Artikel 1 - Volksgezondheid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

Evaluatie subsidieregeling Nader Onderzoek naar Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK)

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Regeling Aanvullende SeksueleGezondheidszorg

2018

 

Evaluatie Jongeren op gezond gewicht

2018

 

Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

2018

 

Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

2019

 

Onderzoeksrapport doorlichting administraties abortusklinieken in het kader van subsidies

2019

 

Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap

2020

 

Evaluatie Subsidieregeling Publieke Gezondheid

2020

 

Evaluatie subsidieregeling NIPT

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Onderzoek wetgeving preventie gehoorschade

2020

   

3. Overig onderzoek

Monitor Kansrijke Start

2020

 

Monitoring en evaluatie preventie in het zorgstelsel

2021

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer via een directe hyperlink via rijksoverheid.nl te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 67 Artikel 2 - Curatieve Zorg

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2018

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie CPZ-Perined

2018

 

Evaluatie TopZorg

2018

 

Advies VINEX-regeling

2018

 

Evaluatie Transparantieregister Zorg

2019

 

Evaluatie subsidieregeling anonieme e-mental health

2019

 

Experiment integrale bekostiging van de geboortezorg: Evaluatie over de periode 2017-2019

2020

 

Evaluatie Transparantieregister Zorg 2020

2020

 

Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting

2020

 

Effectonderzoek Campagne Orgaandonaties

2021

 

Evaluatie subsidieregeling Donatie bij Leven

2021

 

Effectonderzoek Campagne Hey het is oké

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

Medicatie-overdracht

2021

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Kamerbrief over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie

2021

3. Overig onderzoek

  
 

Monitor ZVW/PGB 2017/2018

2018

 

Monitoren overstapseizoen 2017/2018

2018

 

Integrale bekostiging geboortezorg vanaf 2022

2018

 

Monitor generalistische basis GGZ

2018

 

Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018

2018

 

Monitor contractering wijkverpleging 2018

2018

 

Overstapseizoen zorgverzekering 2018-2019

2019

 

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

2019

 

Monitor zorggerelateerde schade

2020

 

Monitor Zvw-pgb 2019

2020

 

Overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020

2020

 

Monitor Zvw-pgb 2020/2021

2021

 

Monitor Acute Zorg 2020

2021

 

Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2021

2021

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer via een directe hyperlink via rijksoverheid.nl te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 68 Artikel 3 - Langdurige zorg en ondersteuning

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (incl. Wmo 2015 en Wlz)

2018

 

Evaluatie Deltaplan Dementie

2019

 

Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

2019

 

Eén jaar programma Langer Thuis

2019

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Toegang jeugdigen met een psychische stoornis tot de Wlz

2020

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
 

Monitoring VN-verdrag Handicap

jaarlijks

 

Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap

2018

 

Monitor abonnementstarief wmo - eerste rapportage

2019

 

Wmo toezicht 2018

2019

 

Eindrapportage campagne-effectonderzoek 'Eén tegen Eenzaamheid

2019

 

Monitor Langer Thuis 2019

2019

 

Beleidsinformatie Veilig Thuis

2019

 

Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015

2019

 

Monitoren woonvormen dementie

2020

 

Evaluatie regeling palliatieve terminale zorg

2020

 

Evaluatie overgang van ggz-cliënten naar de Wlz

2021

 

Coronamonitor Verpleeghuizen

2021

 

Evaluatie op maatregelen complexe zorg

2021

 

Evaluatie ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuisorganisaties

2021

 

Benchmark Eén tegen eenzaamheid, overzichtsrapportage 2021

2021

 

Verandering in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode 1992 – najaar 2020

2021

 

Monitor Dak- en Thuisloosheid

2021

 

Jaarlijkse rapportage 2021 over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland | Mensenrechten

2021

 

Monitor covid-19-strategie mensen met beperking 2021

2021

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer via een directe hyperlink via rijksoverheid.nl te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 69 Artikel 4 - Zorgbreed beleid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

E-health in verschillende snelheden

2018

 

Wegwijzer bekostiging e-health

2018

 

Toetsingskader inzet van e-health door zorgaanbieders

2018

 

Evaluatie subsidieregeling opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015–2019

2019

 

Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019

2020

 

Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz)

2021

 

Evaluatie (Ont)Regel de zorg

2021

 

Health Care in the U.S. Compared to Other High-Income Countries

2021

 

Country Health Profiles 2021

2021

 

Health at a Glance 2021

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener

2021

 

Rapport Periodiek Registratie Certificaat (PRC): Analyse van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven van de Universiteit Maastricht

2021

3. Overig onderzoek

  
 

Outcomedoelen in kaart

2018

 

Monitor Wkkgz

2018

 

Eerste beelden van mdt-proeftuinen

2018

 

Lessons Learned Covid-19

2020

 

Eindrapport Merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg 2020

2020

 

De aangekondigde ondergang

2020

 

Een programma voor de regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van data governance

2020

 

Handreiking Wmcz 2018 Kansen voor cliënten, hun naasten en zorgaanbieders

2020

 

Meta-inventarisatie uitkomstgericht contracteren en organiseren

2020

 

Samen beslissen

2020

 

Stand van het land Regiobeelden

2020

 

Normering winstuitkering zorg

2020

 

Regeldruk Wtza en AWtza

2020

 

Advies commissie Werken in de Zorg over Extra Handen voor de Zorg

2020

 

Applaus is niet genoeg: anders waarderen en erkennen van zorgverleners

2020

 

Advies Chief Nursing Officer over draagkracht van verpleegkundigen

2020

 

Advies zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden

2020

 

Resultaten verkenning zeggenschap verpleegkundigen en verzorgenden

2020

 

"De klinisch chemicus in artikel 3 van de Wet BIG?»

2020

 

De anesthesiemedewerker in artikel 3 van de Wet BIG?

2020

 

Visies op taakherschikking

2020

 

Regulering van behandeling van de huid met IPL- en laserapparatuur

2020

 

Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg

2020

 

Evaluatie omzetdrempels zorg

2021

 

Wegen van Populatiebekostiging

2021

 

Aan de slag voor de zorg (SER)

2021

 

Opschalen anders werken en eindrapportage van de commissie Werken in de Zorg (CWidZ)

2021

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer via een directe hyperlink via rijksoverheid.nl te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 70 Artikel 5 - Jeugd

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Rapport Eerste evaluatie Jeugdwet

2018

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
 

Geef nooit op! Gebrek aan vervolghulp JeugdzorgPlus

2018

 

Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten

2018

 

Overzicht van de 42 Transformatieplannen Jeugd

2018

 

Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector

2018

 

Onderzoek ‘Jeugdhulp met verblijf, anders dan’

2018

 

Nader onderzoek toename jeugdhulp wijkteams

2018

 

Onderzoek naar de financiële aspecten van pleegzorg

2018

 

Onderzoek jaarverantwoording jeugd

2018

 

Rapportage doorzettingsmacht jeugd

2018

 

En dan ben je volwassen - Onderzoek naar de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht

2018

 

Jeugdhulp 2017

2018

 

Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare jongeren

2018

 

Nader onderzoek - Regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf

2018

 

CBS-cijfers jeugdhulp 1e half jaar 2018

2018

 

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

2019

 

CBS-cijfers jeugdhulp 1e halfjaar 2019

2019

 

(Verkennend) onderzoek vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders in de Jeugdwet

2019

 

Onderzoek maatregel 8 onderwijszorgbrief - Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind

2019

 

Stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders

2019

 

Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen

2019

 

Quickscan naar de grondoorzaken van de wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming en de mogelijke aanpak daarvan.

2019

 

Onderzoek naar de organisatie en financiering van ondersteuning in het (voortgezet) speciaal onderwijs

2019

 

Evaluatie Wet op Jeugdverblijven

2019

 

De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen

2019

 

Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

2019

 

Sector- en themastudies - Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

2019

 

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over jeugdhulp in 2018.

2019

 

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2018.

2019

 

Ruimte om volwassen te worden

2019

 

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

2019

 

De best passende zorg voor kwetsbare jongeren

2019

 

Regionale en lokale verschillen in pleegzorggebruik

2019

 

Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten

2019

 

Analyse Fonds tekortgemeenten

2019

 

Analyse volume jeugdhulp

2019

 

De verwijzer voorbij

2019

 

Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders

2019

 

Stelsel in groei - Onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg

2020

 

Jeugdhulp 1e halfjaar 2020

2020

 

Onderzoek naar de toepassing van toekomstgericht werken en informeel mentorschap

2020

 

Vijfde voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

2020

 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2020

2020

 

Verkennend onderzoek naar de landelijke toename in voorlopige ondertoezichtstellingen

2020

 

De financiële positie van jeugdzorgorganisaties

2020

 

Toename gemiddelde duur van ambulante jeugdhulp door het lokale team

2020

 

Nader onderzoek langere trajectduur ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

2020

 

Verdiepingsonderzoek stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders

2020

 

Derde corona-quickscan jeugdhulpaanbieders

2020

 

Ex ante effectbeoordeling opname schadevergoeding in de Jeugdwet

2020

 

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

2020

 

Rapportage jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019

2020

 

Jeugdhulp 2019

2020

 

Tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders

2020

 

Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

2020

 

Vierde voortgangsrapportage Actieprogramma zorg voor de jeugd

2020

 

Leren en verbeteren met ervaringen in jeugdhulp

2020

 

Jeugdhulp bij kindermishandeling en seksueel geweld: doen we de juiste dingen?

2020

 

Nader onderzoek betrouwbaarheid registratie beleidsinformatie jeugd door toenemend hoofd- en onderaannemerschap

2020

 

Duur jeugdhulptrajecten

2020

 

Enquête slachtoffers geweld jeugdhulpverlening

2020

 

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

2020

 

Inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen

2020

 

Rapport Landelijke jeugdmonitor 2021

2021

 

Slotrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

2021

 

Onderzoek inzicht in pleegzorgtarieven

2021

 

Verdiepingsonderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders

2021

 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021

2021

 

Jeugdhulp 1e halfjaar 2021

2021

 

Gezinshuizen - cijfers in context 2020

2021

 

Ervaringen uit het proces van sluiting van De Hoenderloo Groep

2021

 

OBC's in beeld - Het (residentiële) zorglandschap van Orthopedagogische Behandelcentra

2021

 

Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg

2021

 

De VIR in beeld

2021

 

Bevorderen continuïteit jeugdhulp - Convenant tussen partijen in het jeugdstelsel

2021

 

Nadere analyse in- en uitstroom in jeugdzorg

2021

 

Rapportage verdiepende analyse door- en uitstroom in jeugdzorg

2021

 

Gestapelde ambities

2021

 

Ontwikkelmogelijkheden in het jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg

2021

 

Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg

2021

 

Jeugdhulp 2020

2021

 

Ontwikkeling jeugdhulp in de wijk- of buurtteams

2021

 

Inzicht in ambulante jeugdhulp

2021

 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020

2021

 

Evaluatie nadere onderzoeken beleidsinformatie jeugd

2021

 

Nader onderzoek inbedding beleidsinformatie in ICT-systemen grote jeugdhulpaanbieders

2021

 

Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet

2021

 

Eigenwijs transformeren

2021

 

Analyse in- en uitstroom jeugdzorg

2021

 

Rapport Financiële Positie Jeugdhulpaanbieders 2019

2021

 

Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag

2021

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer via een directe hyperlink via rijksoverheid.nl te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 71 Artikel 6 - Sport

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties en Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021

2021

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Kansen op sportieve groei?

2019

   

3. Overig onderzoek

  
 

VSK-monitor 2018

2018

 

Rapportage sport 2018 - SCP

2018

 

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen (2019)

2019

 

Monitor Sportakkoord 2020 Van akkoord naar uitvoering

2020

 

Monitor Sport en corona IV

2021

 

Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021

2021

 

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021

2021

 

Monitor Sportakkoord - Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden

2021

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer via een directe hyperlink via rijksoverheid.nl te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 72 Artikel 7 - Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer via een directe hyperlink via rijksoverheid.nl te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Licence