Base description which applies to whole site

5.1 Bedrijfsvoeringsparagraaf Eerste Kamer

Paragraaf 1 - Uitzonderingsrapportage voor vier verplichte onderdelen

Rechtmatigheid

De geconstateerde onrechtmatigheden zijn beperkt en blijven binnen de vastgestelde grenzen.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en materiële bedrijfsvoering

De Algemene Rekenkamer (AR) constateerde over 2021 een onvolkomenheid op het kunstbeheer. Het kunstbeheer vergt nog de nodige aandacht. In 2021 is gestart met een meerjarig plan om het kunstbeheer op orde te brengen, zodat het voldoet aan alle daaraan gestelde normen.

Belangrijkste materiële fraude- en corruptierisico's en genomen maatregelen.

De Eerste Kamer heeft de functiescheiding m.b.t. financiële processen en de interne controle verbeterd. In 2023 wordt gestart met de uitwerking van risicomanagement.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

M&O-risico's en M&O beleid

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Grote lopende ICT-projecten

Er lopen binnen de Eerste Kamer geen ICT-projecten boven de € 5 mln. euro.

Paragraaf 3 - Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

Er zijn conform plan verbeteringen doorgevoerd in de informatiebeveiliging.

Licence