Base description which applies to whole site

5.5 Bedrijfsvoeringsparagraaf Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Paragraaf 1 - Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

In 2022 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Gegevens over naturalisatieverzoeken, reisdocumenten, visa en optieverzoeken worden ontleend aan de wettelijke registratie, tezamen met de verplichting tot archiveren van de bijbehorende documenten. Voornoemde registraties worden ondersteund door geautomatiseerde gegevensbestanden (zoals RAAS en NVIS). Voorts worden gegevens voor de andere categorieën producten ontleend aan het programma Decos-Join, waarin alle inkomende en uitgaande stukken waarop een archiveringsverplichting ligt, worden geregistreerd en gedocumenteerd.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en is zo doelmatig mogelijk ingericht.

De vervanging van de airco-installatie is gerealiseerd. Daarnaast hebben investeringen plaatsgevonden ten aanzien van de veiligheid van de gebouwen, ICT en personen.

De uitbraak van de coronapandemie, de uitbraak van de oorlog in Europa en de negatieve invloed hiervan op de wereldwijde economie heeft wederom geleid tot uitstel van investeringen of vertragingen in het inkoopproces. Een realistische voorspelling voor 2022 over hetgeen gerealiseerd zou gaan worden, is wederom lastig gebleken. Daarnaast zijn aanpassingen ten behoeve van de keuken in Cas Ceremonial di Gobernador uitgesteld in afwachting van het onderzoek ten aanzien van de huisvesting van het Kabinet van de Gouverneur. Dit verklaart mede het budgetoverschot 2022.

De vertraagde investeringen zullen naar het volgende begrotingsjaar doorgeschoven worden. De uitgestelde investering ten aanzien van de verbouwing van de keuken in CCdG kan in gang gezet worden als blijkt dat het kantoor van het Kabinet van de Gouverneur nabij CCdG gevestigd kan worden. Dit zal pas duidelijk worden als een aantal opties zijn bekeken op haalbaarheid.

Belangrijkste materiële fraude- en corruptierisico’s en genomen maatregelen

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba neemt verschillende maatregelen om fraude en corruptie binnen de organisatie te vermijden. Er is een actuele administratieve organisatie waarbij het mitigeren van risico's voorop staat. Een voorbeeld hiervan is functiescheiding, waarbij taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn verdeeld over verschillende functies. Deze combinatie draagt bij aan een laag risicoprofiel.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

De detachering van een(tijdelijke) communicatiemedewerker vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland is op 1 september 2022 geëindigd.

De directeur van het Kabinet heeft per 1 juli 2022 de organisatie verlaten. Per oktober 2022 is hiervoor een nieuwe directeur in dienst getreden.

Huisvesting

In voorgaande jaren heeft het Kabinet van de Gouverneur haar wens al kenbaar gemaakt te willen verhuizen. Het kabinet is momenteel bezig om een aantal opties ten aanzien van nieuwe huisvesting te onderzoeken.

De vertraging in de uitvoering ten aanzien van (vervangings)investeringen welke in 2022 gepland waren, zullen zijn effect hebben op de begroting 2023. Het gaat onder andere om vervanging van ICT hardware, realiseren van veiligheidsvoorzieningen en klein onderhoud gebouwen en schilderwerk.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3 - Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Licence