Base description which applies to whole site

8. WNT-verantwoording 2022 overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT - instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2022 € 216.000.

Tabel 42 Bezoldiging van topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2021)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Totale bezoldiging in 2022 (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

Algemene Rekenkamer

Dhr. C. van der Werf

Secretaris

  

1 (1)

nee

152.680 (148.635)

22.772 (22.331)

175.452 (170.966)

216.000

 

Kanselarij der Nederlandse Orden

Mevr. M.A.K. van Grieken

Directeur

  

0,96 (0,94)

nee

131.045 (122.293)

21.433 (20.634)

152.478 (142.927)

207.025

 

Kiesraad

Mevr. P.J. Young

Secretaris-Directeur

  

1 (1)

 

116.133 (111.062)

20.837 (19.835)

136.970 (130.897)

216.000

 

Kiesraad

Dhr. W.J. Kuijken

Voorzitter

  

0,3 (0,3)

 

37.398 (37.344)

 

37.398 (37.344)

64.800

 

Kiesraad

Dhr. R.B. Andeweg

Lid

  

0,07 (0,10)

 

6.439 (9.481)

 

6.439 (9.481)

14.880

 

Kiesraad

Mevr. J.E. van den Brink

Lid

 

30-6-2022

0,04 (0,07)

 

3.175 (6.717)

 

3.175 (6.717)

7.794

 

Kiesraad

Mevr. L.J. Griffith

Lid

1-7-2022

 

0,02 (0)

 

2.312 (0)

 

2.312 (0)

4.960

 

Kiesraad

Dhr. A.B.L. de Jonge

Lid

  

0,08 (0,11)

 

6.754 (11.130)

 

6.754 (11.130)

16.297

 

Kiesraad

Mevr. J.M.A. Kemna

Lid

  

0,07 (0,01)

 

6.494 (1.371)

 

6.494 (1.371)

15.589

 

Kiesraad

Dhr. J.R. Prins

Lid

  

0,08 (0,09)

 

7.262 (8.829)

 

7.262 (8.829)

17.715

 

Kiesraad

Mevr. H.E. Reukema-Gevers

Lid

  

0,08 (0,10)

 

6.900 (9.654)

 

6.900 (9.654)

16.297

 

Nationale ombudsman

Mevr. H. van Essen

Directeur

  

1 (1)

nee

126.150 (122.703)

21.996 (21.556)

148.146 (144.259)

216.000

 

Raad van State

Mw. M.J. Horstman

Secretaris

  

1 (1)

nee

171.861 (146.916)

23.409 (20.090)

195.270 (167.006)

216.000

 

Er zijn geen functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2022 geen functionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionaris hebben neergelegd en die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar aangemerkt worden als topfunctionaris. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Licence