Base description which applies to whole site

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

De opbouw van de stand van de openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband (BiBV) is als volgt opgebouwd:

Tabel 31 Overzicht opbouw stand van de openstaande verplichtingen BiBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

402.742.361

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

188.662.547

+/+

 

591.404.909

 
   

Tot betaling gekomen in 2022

374.961.000

-/-

Negatieve bijstellingen uit voorgaande jaren

1.872.547

-/-

   

Totaal

214.571.361

 

Toelichting

De toelichting heeft betrekking op de negatieve bijstellingen die per saldo een omvang hebben van meer dan 10% en of meer dan € 0,1 mln. ten opzichte van de verplichtingenstand per 31-12-2021.

Artikel 4: Bevorderen sociaaleconomische structuur

De verplichting voor voedselhulp aan Curaçao is vanaf een ander instrument voldaan. Hierdoor is de verplichting op het instrument subsidies met circa € 0,6 mln. verlaagd.

Artikel 6: Apparaat

Een detachering bij TWO is eerder afgelopen dan werd verwacht, dus is de verplichting voor de detachering gedeeltelijk afgeboekt. Daarnaast stond een verplichting voor SSO CN ten onrechte bij TWO geboekt. Tot slot is de verplichting voor Landspakket maatregel G1.1 ingetrokken maar later voor een ander bedrag weer aangemaakt. Tot slot zijn werkafspraken tussen TWO en FIN via een budgetoverheveling verrekend in plaats van betaald via een factuur. In totaal gaat het om circa € 1,1 mln. aan bijgestelde verplichtingen.

De opbouw van de stand van de openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband (BuBV) is als volgt opgebouwd:

Tabel 32 Overzicht opbouw stand van de openstaande verplichtingen BuBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

202.315

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

22.380.400

+/+

 

22.785.914

 
   

Tot betaling gekomen in 2022

11.750.177

-/-

Negatieve bijstellingen uit voorgaande jaren

30.709

-/-

   

Totaal

10.801.828

 

Toelichting

De openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband bestaan uit verplichtingen van de kasbeheerder Rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel 33 Overzicht recapitulatie balanspost (bedragen in €)

Verplichtingen binnen begrotingsverband

214.571.361

 

Verplichtingen buiten begrotingsverband

10.801.828

+/+

   

Totaal

225.373.189

 

Ad 15. Deelnemingen

Deze balansregel geeft de deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en internationale instellingen weer.

Tabel 34 Specificatie deelnemingen (bedragen x € 1.000)

Deelnemingen

Saldo

a) Saba Statia Cable System BV (SSCS)

0

  

Totaal

0

Het aandelenkapitaal van Saba Statia Cable System BV (SSCS) bedraagt USD 10. Het deelnemingspercentage is 100% en is om niet verkregen. SSCS is statutair gevestigd op Bonaire en is op 17 september 2012 opgericht. De primaire activiteiten van SSCS liggen op het gebied van aanleg, beheer, onderhoud, reparatie en exploitatie van een onderzeese glasvezelkabel die de eilanden Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saints Kitts, en Saint-Barthélémy met elkaar verbindt.

Licence