Base description which applies to whole site

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond (fiscaal)

Tabel 84 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond (fiscaal)

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 23

Deze motie is afgedaan in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2023 in het kader van de verhoging van de vliegbelasting.Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 3.Memorie van toelichting Belastingplan 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Agnes Mulder over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 50

Deze motie is afgedaan in de Memorie van Toelichting "Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)" van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 3, pagina 47.

2020/2021

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel mogelijk omzetten in een EU-richtlijn (overgenomen van EZK)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 663, nr. 14

Op 15 december 2022 is een akkoord bereikt in de Raad.Deze motie is afgedaan in de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE.

2020/2021

Motie van de leden Inge van Dijk en Kat over onderzoek naar een orgaan dat directe fiscale bijstand kan leveren

Kamerstukken II 2020-2021, 35510, nr. 74

Afgedaan in Kamerbrief Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over jaarlijks een paragraaf over de status van ICT bij de Belastingdienst aan het Belastingplanpakket toevoegen

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 67

Motie afgedaan via de bijlage «Uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen Belastingdienst, Douane, Toeslagen» bij de indiening van het pakket Belastingplan 2023 (Kamerstukken II, 36202, nr. 6).

2021/2022

Motie van de leden Hammelburg en Grinwis over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 64

Deze motie is afgedaan in de brief «Opsplitsen vanwege het lage Vpb-tarief en CbCR-statistieken» van 27 september 2022, kenmerk 2022Z17836.Op 28 juni 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 294). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. In de Kamerbrief is aangegeven dat op dit moment het fiscaal opsplitsen van activiteiten over zelfstandig belastingplichtige lichamen geanalyseerd wordt en dat het resultaat van dit onderzoek naar verwachting vóór Prinsjesdag aan de Kamer zal worden aangeboden.

2021/2022

Motie van het lid Hammelburg over een jaarlijkse rapportage over de belastingdruk op verschillende vermogenssamenstellingen

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 63

Deze motie is afgedaan in de brief «Kabinetsreactie IBO Vermogensverdeling» van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200 IX, nr. 4.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met de sector in gesprek gaan over de gevolgen van de wijziging van de grondslag voor alcoholaccijns op bier

Kamerstukken II 2021-2022, 3591 8, , nr.

01-11-2022, de sector is per brief door directeur VDI geinformeerd over omrekenfactor en alcoholvrij bier. Daarmee is de motie afgedaan.

2021/2022

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen

Kamerstukken I 2021-2022, 35 927, nr. K

In behandeling.

2021/2022

de motie-Azarkan over monitoren van de fiscale schuldenberg van ondernemers

Kamerstukken II 2021-2022, 35 927, nr. 117

De motie is afgedaan met de brief "Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun" van 21 oktober 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 35 420, nr. 513.

2021/2022

de motie-Romke de Jong over belastingontwijkingsconstructies betrekken bij het onderzoek naar de BOR of bij het ibo vermogensongelijkheid

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

De motie wordt betrokken bij de inzet van het kabinet om opmerkelijkebelastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen aan te pakken (taakstelling  structureel € 550 miljoen). Zie kabinetsreactie IBO vermogensverdeling.Kamerstukken II 2022/23, 36200-IX, nr. 4.

2018/2019

verzoekt de regering, om zich in Europees en OESO-verband constructief op te stellen bij de uitwerking van voorstellen voor minimale belastingen die grote multinationale ondernemingen zouden moeten betalen

Kamerstukken II 2018-2019, 25 0 87,, nr.

Op 15 december 2022 is een akkoord bereikt in de Raad over het richtlijnvoorstel Pijler 2.Zie ook de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE over de huidige stand van zaken.

2020/2021

verzoekt het kabinet, in Europa en de wereld het voortouw te nemen om belastingontwijking aan te pakken en een stevig minimumtarief voor de winstbelasting zo spoedig mogelijk te realiseren

Kamerstukken II 2020-2021, 25 0 87,, nr.

Op 15 december 2022 is een akkoord bereikt in de Raad over het richtlijnvoorstel Pijler 2.Zie ook de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE over de huidige stand van zaken.

2020/2021

verzoekt de regering, in de OESO en in de EU een voortrekkersrol te nemen teneinde een internationaal minimumwinstbelastingtarief af te spreken in de OESO of de EU

Kamerstukken II 2020-2021, 25 0 87,, nr.

Op 15 december is een akkoord bereikt in de Raad, waarmee een internationaal minimumwinstbelastingtarief is afgesproken in de EU.Deze motie is afgedaan in de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE

Licence