Base description which applies to whole site

Door de bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond (fiscaal)

Tabel 89 Door de bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond (fiscaal)

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2013/2014

Toezegging vereenvoudiging fiscale regeling chronisch zieken en gehandicapten

Kamerstukken II 2013-2014, 33 752, nr. 78, blz. 8

De minister voor Langdurige zorg en Sport heeft op 15 september 2022, mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, het rapport van de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet komt op een later moment met een inhoudelijke reactie op dit rapport.

2017/2018

Toezegging bij volgende evaluatie eigenwoningregeling ook werking afschaffen wet Hillen meenemen

Handelingen II 2017-2018, nr. 25, item 9, p. 8

Wordt nog niet in behandeling genomen, pas wanneer de eerstvolgende evaluatie van de eigenwoningregeling plaatsvindt.

2018/2019

Toezegging betrekken Smart Charging in evaluatie energiebelasting

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 57

Het ministerie van Financiën onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om dubele heffing van de energiebelasting te voorkomen bij bi-directioneel laden. Uitkomsten van dit onderzoek worden naar verwachting voor de zomer 2023 naar de Tweede Kamer verzonden.

2019/2020

Toezegging monitoren documentatieplicht

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 18

De maatregelen uit ATAD2 zijn in werking getreden per 1 januari 2020. Betrouwbare uitspraken over de impact kunnen worden gedaan naarmate enige tijd is gevorderd en ervaring is opgedaan. De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb zullen daarom worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2019/2020

Toezegging effecten artikel 16:7 in voortgangsrapportage (grensoverschrijdende constructies)

Kamerstukken I 2019-2020, 35 255, nr. C, blz. 6

In behandeling.

2019/2020

Toezegging informeren over actualisatie forfaits

Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 68

Vier forfaits die betrekking hebben op de leegwaarderatio worden met het Belastingplan 2023 geactualiseerd. Twee forfaits in de BPM worden met de Eindejaarsregeling 2022 geactualiseerd.Voor de overige tweeëntwintig te actualiseren forfaits lopen momenteel onderzoeken.

2019/2020

Toezegging informeren EK over effecten documentatieverplichting op administratieve lasten

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, p. 22

De maatregelen uit ATAD2 zijn in werking getreden per 1 januari 2020. Betrouwbare uitspraken over de impact kunnen worden gedaan naarmate enige tijd is gevorderd en ervaring is opgedaan. De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb zullen daarom worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2020/2021

Toezegging informeren voortgang actualisatie forfaits

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Vier forfaits die betrekking hebben op de leegwaarderatio worden met het Belastingplan 2023 geactualiseerd. Twee forfaits in de BPM worden met de Eindejaarsregeling 2022 geactualiseerd.Voor de overige tweeëntwintig te actualiseren forfaits lopen momenteel onderzoeken.

2020/2021

Toezegging uitkomsten haalbaarheidstoetsen ontvlechting

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is in behandeling.

2020/2021

Toezegging monitoren terugbetaling belastingen

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

Deze toezegging is in behandeling.

2020/2021

Toezegging ontwikkelingen terugbetalingen van belastingen gedurende vijfjaarstermijn

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

Deze toezegging is in behandeling.

2019/2020

Toezegging evaluatie btw elektronische publicaties

Aanhangsel Handelingen II 2019-2020, nr. 4074

De btw-verlaging voor e-publicaties wordt meegenomen in de evaluatie van het verlaagde btw-tarief, deze wordt naar verwachting in maart 2023 naar de kamer verzonden.

2020/2021

Toezegging onderwerpen online aanbieders aan kansspelbelasting

Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 877 , p. 48.

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Klimaat EV stimulering/laadpalen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 85

In het najaar van 2022 is een tussenevaluatie van het stimuleringsbeleid van emissievrije personenauto's uitgevoerd. Deze tussenevaluatie zal in het eerste kwartaal van 2023 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De eindevaluatie is voorzien in 2024. In beide evaluaties zal  ook aandacht worden besteed aan de investeringszekerheid voor eigenaren van laadinfrastructuur en emissievrije personenauto's.

2020/2021

Toezegging Structureel verlies

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 115-116 en 117 en 127

In kamerbrief  'Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking' (Kamerstukken II 2021-2022, 25 087, nr. 294) heeft het kabinet aangegeven dat dit onderzoek eind 2022 gereed zal zijn. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gehaald wordt, en dat het onderzoek begin 2023 naar de Kamer wordt verzonden.

2020/2021

Toezegging Belastingheffing EU

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6, p. 4

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Evaluatie OVB

Kamerstukken II 2020-2021, 35 576, nr. 6, p. 36

In behandeling. Evaluatie is gepland in 2024.

2020/2021

Toezegging Vrijstelling voor scholing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 23 p. 7

In behandeling. Evaluatie wordt nu opgestart.

2020/2021

Toezegging earningsstrippingsmaatregel / hybride mismatches

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 16

In behandeling. Vooralsnog geen signalen bekend dat de samenloop tot problemen leidt. De wenselijkheid van wetsaanpassing wordt nader bezien.

2020/2021

Toezegging Evaluatieverslagen KOT

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 742

Dit is een lopende toezegging, de evaluatie zal niet voor 2024 plaatsvinden.

2018/2019

Toezegging Wetsvoorstel inzake de informatiebeschkking

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 51, p.7

Er wordt een nieuw onderzoek naar de werking van de informatiebeschikking ingesteld. Mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen vormt het inmiddels gedateerde evaluatierapport uit 2016 voor de Staatssecretaris onvoldoende basis om de informatiebeschikkingsprocedure op dit moment te wijzigen. De opzet van het onderzoek wordt op dit moment uitgewerkt. De Kamer wordt in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de stand van zaken en, zo mogelijk, wordt de onderzoeksopzet daarbij gedeeld.

2020/2021

Toezegging Verkenning deformalisering aangifteproces

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 820, pp. 3-4.

In onder andere de brief bij het belastingplanpakket 2023 is vermeld dat wordt gestreefd naar een oplossing waarmee deformalisering en de verbetering van de massaalbezwaarprocedure gezamenlijk goed tot uiting komen. In maart 2023 zal via een brief de Kamer worden geïnformeerd over de denkrichtingen voor de korte en de lange termijn.

2019/2020

Toezegging Administratieve lasten ATAD2 meenemen in monitoring maatregelen belastingontwijking

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 22.

De maatregelen uit ATAD2 zijn in werking getreden per 1 januari 2020. Betrouwbare uitspraken over de impact kunnen worden gedaan naarmate enige tijd is gevorderd en ervaring is opgedaan. De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb zullen daarom worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2020/2021

Toezegging Parlementaire goedkeuring Lelylijn (35.570) (T03236)

Kamerstukken I 2020-2021, T03236, nr.

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Code voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij grote bedrijven

Kamerstukken I 2020-2021, T03237, nr.

In behandeling.

2019/2020

Toezegging Evalueren effectiviteit UBO-register (35.179) (T02976)

Kamerstukken I 2019-2020, T02976, nr.

In behandeling. Er is een periodieke gebruikersraad UBO-register waaraan onder andere Transparency International deelneemt. Daarnaast zal één jaar na de vulling van het UBO-register de privacy-impact worden geëvalueerd. Daar wordt deze toezegging ook in meegenomen.

2019/2020

Toezegging Overzicht implementatie van het UBO-register in verschillende Europese lidstaten (35.179) (T02979)

Kamerstukken I 2019-2020, T02979, nr.

Aan een overzicht van hoe het UBO-register binnen EU-lidstaten is geïmplementeerd in relatie tot kerkgenootschappen wordt nog gewerkt. Dit zal naar verwachting na de zomer gereed zijn en aan uw Kamer worden toegezonden.

2021/2022

Wetsvoorstel waarborgen cameratoezicht in tweede kwartaal 2022 indienen. Mocht dit later worden, dan Kamer informeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Het wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane is na het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit advies is inmiddels ontvangen en wordt verwerkt.

2020/2021

Toezegging rol van artikel 116 van het VWEU

Kamerstukken I 2020-2021, 35711-T03242, nr.

Kan pas in behandeling worden genomen nadat de analyse of het voorstel van de Europese Commissie is ontvangen.

2021/2022

Een analyse maken over de fiscale steun voor verenigingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

De analyse zal meegenomen worden in een bredere Kamerbrief over ANBI's en de giftenaftrek dit voorjaar.

Licence