Base description which applies to whole site

6. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Een goede bedrijfsvoering is een randvoorwaarde voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het ministerie van Financiën is transparant over de vraag of er sprake is geweest van ordelijke en beheerste processen. Er wordt daarom gerapporteerd over belangrijke bijzonderheden, onvolkomenheden en onrechtmatigheden in de bedrijfsvoering.

In 2022 heeft de bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën in het teken gestaan van verbetering, binnen de context van personeelsschaarste en ICT-beperkingen. Er is gewerkt aan het oplossen van onrechtmatigheden en tekortkomingen in de bedrijfsvoering die onder andere door de Algemene Rekenkamer (AR) en de Auditdienst Rijk (ADR) zijn geconstateerd. Maar liefst 6 van de 9 bevindingen van de ADR zijn opgelost, en één deels. De beheersing van herverzekering leverancierskredieten, Europese afdrachten en het verplichtingenbeheer is adequaat. Het toezicht op risicoregelingen is verbeterd en de Belastingdienst heeft het IT-beheer op de onderdelen kwaliteit IV-organisatie, bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten en logische toegangsbeveiliging op een goed niveau gebracht. Het IT-beheer kan nog verder worden versterkt op de onderdelen portfoliomanagement, wijzigingsbeheer en scriptbeheer. De ADR constateert nieuwe bevindingen op inkoopprocessen en de beheersing van de invoerrechten en accijnzen door de Douane.

Verbeteringen in het financieel beheer

Parallel aan de in het beleidsverslag genoemde rijksbrede taskforce ter verbetering van het financieel beheer startte het ministerie van Financiën in 2022 het programma Toezicht en Advies Financieel Beheer. Dit programma:

  • 1. brengt alle financiële processen van het ministerie in kaart;

  • 2. signaleert en beoordeelt risico’s die hierin besloten liggen; en

  • 3. vult de wettelijke taak van de directie FEZ met betrekking tot het financieel beheer in met een toezichts- en adviesplan.

Na afronding van dit programma voor de zomer van 2023 zal Financiën beter in staat zijn om het financieel beheer te borgen middels het houden van toezicht, het geven van advies en het stellen van kaders.

Belastingdienst

Onder andere de afwikkeling van de Coronasteunmaatregelen en herstelacties zoals die voor onterechte afwijzing voor minnelijke schuldsanering en de vermogensrendementsheffing box 3 vormden in 2022 een extra werkbelasting. Dit raakte onder andere de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon, het toezicht, de afhandeling van bezwaren en de inning van belastingschulden. De Belastingdienst werkt doorlopend aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie door aandacht te hebben voor personeel, cultuur, ICT en sturing en beheersing (zie ook het beleidsverslag).

Toeslagen

Het herstel van gedupeerde ouders is in 2022 voortgezet, door middel van de forfaitaire compensatie van de Catshuisregeling en de integrale beoordeling van te compenseren schade. Daarnaast zijn aanvullende herstelregelingen opgezet en in uitvoering genomen. Het aantal ouders dat zich gemeld heeft is toegenomen. Daarnaast is er een wens voor breder dan alleen financieel herstel. Ondanks verdere opschaling van de capaciteit is Toeslagen nog niet in staat om alle ouders binnen de gewenste wettelijke termijnen integraal te beoordelen. Toeslagen werkt doorlopend aan het herstel van vertrouwen door gedupeerden zo goed en zo snel mogelijk te helpen (zie ook het beleidsverslag).

Licence