Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 46 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek periode 2019 ‒ 2022

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Conclusies/aanbevelingen

Begrotings artikel(en)

Rapport

Versterkte internationale rechtsorde

Internationale rechtsorde

Beleidsevaluatie Nederlands beleid voor Internationale rechtsorde

2022

afgerond

Resultaten – Evaluatie beleid internationale rechtsorde

1.1

Evaluatie Nederlandse beleid voor internationale rechtsorde

Mensenrechten

Beleidsevaluatie mensenrechtenbeleid

2023

lopend; vertraging door onverwachte uitstroom onderzoekers IOB

 

1.2

 

Gastlandbeleid internationale organisaties

Beleidsevaluatie Gastlandbeleid

2019

afgerond

 

1.3

Nederland gastland

Veiligheid en stabiliteit

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenoot-schappelijke veiligheid

Beleidsevaluatie Nederlandse inzet Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleud (GVDB)

2020

afgerond

Resultaten – Evaluatie Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

2.1

Nederlandse inzet Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)

Effectenonderzoek Atlantische commissie

2020

afgerond

 

2.1

Atlantische commissie

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

Evaluatie buitenlands beleid contra-terrorisme

2021

afgerond

Resultaten — Evaluatie contraterrorismebeleid

2.2

Evaluatie buitenlands beleid contra-terrorisme

Beleidsevaluatie cyberterrorisme

2021

afgerond

Resultaten — Evaluatie internationaal cybersecuritybeleid

2.2

Cybersecurity

Ontwapening en wapenbeheersing

Beleidsdoorlichting subthema: ontwapening en wapenbeheersing

2019

afgerond

 

2.3

Ontwapening, wapenbeheersing en wapenexportbeleid

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

Eindevaluatie Nederlandse bijdrage MINUSMA

2022

afgerond

Resultaten – De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali (2014-2019)

2.4

Rapport – Evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA

Bevordering transitie in prioritaire gebieden

Beleidsevaluatie Nederlandse inzet op stabiliteit in fragiele context

2023

lopend; vertraging door aangaan extra opdracht consultants

 

2.5 en BHOS art 4.3

 

Effectenonderzoek NFRP politieke partijenprogramma

2021

afgerond

 

2.5

Evaluatie NFRP politieke partijen programma

Evaluatie Shiraka overheids-samenwerking

2023

lopend, wordt in Q1 2023 aan Tweede Kamer aangeboden

 

2.5

Samenvatting evaluatie Shiraka G2G

Effectieve Europese samenwerking

Europees nabuurschaps-beleid

Beleidsdoorlichting Europees nabuurschapsbeleid

2019

afgerond

 

2.5, 3.2

Beleidsdoorlichting Europees nabuurschaps-beleid

Beleidsevaluatie Benelux Unie

2020

afgerond

 

3.4

Evaluatie Benelux Unie

Versterkte Nederlandse positie in de Unie

Evaluatie beïnvloeding EU-besluitvorming aan de hand van cases

2023

lopend; vertraging door wisselingen in IOB-team en ziekte

 

3.1, 3.4

 

Evaluatie coördinatie Nederlands EU beleid

2021

afgerond

Resultaten — Evaluatie Nederlandse EU-coördinatie

3.1, 3.4

Rapport - Evaluatie Coordinatie Nederlands EU beleid

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Alle subthema's

Beleidsdoorlichting art 4

2019

afgerond

Resultaten - Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

4.1, 4.2, 4.3, 1.3

Beleidsdoorlichting Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Toelichting

Dit overzicht geeft de voortgang van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) weer, zoals die is gepresenteerd in de tabel Planning Strategische Evaluatie Agenda en de Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda van de begroting van 2022. In dit jaarverslag is voor een opzet gekozen die aansluit bij de beleidsthema's die zijn opgenomen in de SEA bij de begroting van 2022.

Beleidsdoorlichtingen, periodieke rapportages en de grotere beleidsevaluaties voor Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd door de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie.

Tot 2019 zijn beleidsdoorlichtingen uitgevoerd per beleidsthema. In de periode 2019-2022 zijn beleidsdoorlichtingen uitgevoerd per begrotingsartikel. Vanaf 2023 worden periodieke rapportages uitgevoerd per beleidsthema conform de SEA.

Licence