Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Inhuur externen

Tabel 47 Ministerie van Buitenlandse Zaken Verslagjaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

818

2. Organisatie- en Formatieadvies

181

3. Beleidsadvies

545

4. Communicatieadvisering

326

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.870

5. Juridisch Advies

119

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

727

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

173

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

1.019

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

46.948

Ondersteuning bedrijfsvoering

46.948

Totaal uitgaven inhuur externen

49.837

  

Toelichting

 

Uitgaven ambtelijk personeel1

439.382

Uitgaven externe inhuur2

43.920

Totaal

483.302

  

percentage inhuur

9,09%

  

1 Uitgaven eigen personeel minus toelagen voor verblijf in het buitenland

 

2 Inhuur lastens het apparaatsartikel. Totaal uitgaven inhuur externen betreft alle inhuur.

 
Tabel 48 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2022

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

 
Licence