Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Focusonderwerp FJR

Voor het focusonderwerp wordt een eenmalige bijlage bij het jaarverslag voorgeschreven. Evenals voorgaande jaren wordt daarmee het focusonderwerp in het Financieel Jaarverslag Rijk (FJR) gekoppeld aan de verantwoording in de departementale jaarverslagen.Dit jaar wordt aandacht besteed aan de afwegingen die gemaakt zijn bij het indienen van spoedeisende begrotingsvoorstellen (afwijkend van het reguliere proces).

Tabel 195 Overzicht NvW en ISB's en beroep art. 2.27 van de CW

nr

begrotingsstuk

onderwerp

Beroep art. 2.27 lid 2 CW

Verplichtingen aangegaan voor autorisatie EK

Uitgaven voor autorisatie EK

indienings- datum

Aangenomen door EK

1

NvW 1 OB 2022

Motie Hermans

nee

nee

nee

4-11-2021

21-12-2021

2

NvW 2 OB 2022

Regeling tegemoetkoming schade 2021

nee

nee

nee

9-11-2021

21-12-2021

3

NvW 3 OB 2022

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

nee

nee

nee

24-11-2021

21-12-2021

4

NvW 4 OB 2022

Handhaving coronatoegangsbewijzen

nee

nee

nee

6-12-2021

21-12-2021

5

ISB 1

Handhaving coronatoegangsbewijzen

ja

ja

nee

15-2-2022

10-5-2022

6

ISB 2

Opvang van ontheemden uit Oekraïne

ja

ja

nee

2-5-2022

12-7-2022

7

ISB 3

Opvang van ontheemden uit Oekraïne

ja

ja

nee

31-5-2022

12-7-2022

8

ISB 4

Opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden

ja

ja

ja

14-7-2022

6-12-2022

9

ISB 5

Medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne

ja

ja

ja

6-9-2022

17-11-2022

De gemaakte afweging

Nota van wijziging

De nota van wijziging met als onderwerp motie Hermans is ingediend naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen over de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2022. Hiermee worden de wensen van de Tweede Kamer verwerkt in het wetsvoorstel alvorens het in stemming wordt gebracht. De middelen zijn op artikel 92 (onverdeeld) aan de begroting toegevoegd en in een later stadium (ISB4) nader verdeeld.Bij de overige nota 's van wijziging betreffen het de verplichtingen (en uitgaven) voor het jaar 2022 welke worden aangegaan vóór het moment dat de eerste suppletoire begroting over 2022 wordt ingediend. Gezien de fase van het proces waarin de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 in de Staten Generaal zich bevond, was een nota van wijziging de meest geschikte vorm van begrotingsvoorstel.

Incidentele suppletoire begrotingen (ISB)

De directe aanleiding voor het indienen van een aantal ISB´s is gelegen in het feit dat het uitvoeren van het beleid op korte termijn diende plaats te vinden gelet op de maatschappelijke impact: handhaving coronamaatregelen en de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Ten aanzien van de coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden (motie Hermans) geldt dat in de eerste maanden van 2022 het beleid nader is uitgewerkt om deze extra gelden in hun onderlinge samenhang te bezien en tot concrete bestemmingen te komen. Een groot deel van de genoemde middelen heeft ook betrekking op het jaar 2022. Om in 2022 voortvarend aan de slag te kunnen gaan was een ISB noodzakelijk. Het alternatief zou zijn dat deze gelden pas in december tot besteding konden komen nadat de Kamer begin december de reguliere suppletoire begroting naar aanleiding van de Najaarsnota zou hebben ontvangen.

Nadere inhoudelijke toelichting

1. NvW1 OB 2022 Motie Hermans Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de miljoenenota 2022 zijn door de Tweede Kamer met een motie een aantal voorstellen gedaan aangaande de grote opgaven waar Nederland in 2022 voor staat. Door middel van een nota van wijziging zijn de uit deze motie voortvloeiende middelen om de veiligheid en handhaving te versterken aan de JenV-begroting toegevoegd.

2. NvW2 OB 2022 Regeling tegemoekoming schade 2021Met de Tweede Nota van Wijziging zijn met name de middelen voor de Regeling tegemoetkoming schade 2021 aan de begroting toegevoegd. De begrote kosten tot en met het voorjaarsmoment van het begrotingsjaar 2022 werden tezamen geraamd op € 200 mln.

3. NvW3 OB 2022 Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van VWS de salarissen in de zorg verhoogd. Daarvoor is de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) verhoogd. Deze verhoging vindt via de in de zorg geldende CAO’s zijn beslag in de salarissen van zorgpersoneel. Personeel in de forensische zorg valt onder dezelfde CAO’s als personeel in de reguliere zorg en krijgt dus ook deze salarisverhoging. Ter dekking daarvan is het budget voor de inkoop van forensische zorg verhoogd.

4. NvW4 OB 2022 Handhaving coronatoegangsbewijzen

De extra middelen die voor 2022 aan de begroting worden toegevoegd worden ingezet voor de ondersteuning van de niet-essentiële dienstverlening en niet-essentiële detailhandel die moeten gaan controleren op het Coronatoegangsbewijs. Het betreft geraamde uitgaven voor de eerste maand van het jaar 2022. De regeling gold in eerste instantie voor twee maanden. De overige middelen voor deze periode zijn toegevoegd met onderstaande ISB1.

5. ISB 1 Handhaving coronatoegangsbewijzen

Met de vierde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 is € 34 mln. aan de JenV begroting toegevoegd. Met de onderhavige Incidentele Suppletoire Begroting wordt de overige € 35 mln. euro aan de begroting toegevoegd om invulling te kunnen geven aan de voorstellen zoals deze in de kamerbrief van 14 december 2021 zijn opgenomen.

6. ISB 2 Opvang van ontheemden uit Oekraïne

In deze incidentele suppletoire begroting worden de budgettaire middelen voor onder andere noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden aan de begroting van JenV toegevoegd. Het betreft hier met name gelden voor de gemeentelijke en particuliere opvang en het gereed maken van rijksvastgoed voor opvang.

7. ISB 3 Opvang van ontheemden uit Oekraïne

In deze incidentele suppletoire begroting worden de extra budgettaire middelen voor onder andere noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden aan de begroting van JenV toegevoegd. Deze extra middelen zijn met name voor de 25.000 extra opvangplekken ten opzichte van de raming waarvan was uitgegaan bij de Tweede Incidentele Suppletoire Begroting (ISB2) 2022

8. ISB 4 Opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden

Een groot deel van de intensiveringen op het terrein van JenV zoals genoemd in het coalitieakkoord, zijn in de startnota opgenomen op de Aanvullende post totdat de concrete bestedingsvoorstellen zijn uitgewerkt. De tijdsperiode na de startnota is gebruikt om deze extra gelden in hun onderlinge samenhang te bezien en tot concrete bestemmingen te komen. Dat geldt tevens voor de middelen met betrekking tot veiligheid en handhaving, welke bij Nota van Wijziging (NvW 1) aan de begroting zijn toegevoegd én de structurele middelen voor de aanpak van ondermijning. Tevens worden bij deze incidentele suppletoire begroting middelen toegevoegd voor de opvang van ontheemden uit Oekraine.

9. ISB 5 medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne

Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Om de RMO te bekostigen heeft het kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022. De medische kosten van de eerste maanden van 2022 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV).

Licence