Base description which applies to whole site

3.4 Risicoregelingen

Tabel 3 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande garanties

Verleend

Vervallen

Uitstaande garanties

Garantie- plafond

Totaal plafond

Totaal stand risicovoorziening

  

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

31

Inkoop Max

193.831

 

193.300

531

nvt

nvt

nvt

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

14.573

4.152

3.457

15.268

nvt

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

18.462

 

780

17.682

nvt

nvt

nvt

 

Totaal

226.866

4.152

197.537

33.481

ntv

ntv

ntv

31. Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen aan de Politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan de bedragen welke als vordering in de jaarrekeningen van de politie worden opgenomen (Kamerstukken II, 2013-2014, 29 628, nr. 407). De veplichting bestaat ultimo 2022 enkel nog uit een kortlopende verplichting waarvan de verrekening in 2023 plaatsvindt.

33. Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) is voor faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om onderzoek te doen of een procedure te starten en zo onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen.

34. Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiency-overwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

Tabel 4 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)1

Art.

Omschrijving

Uitgaven

Ont- vangsten

Saldo

Uitgaven

Ont- vangsten

Saldo

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening

  

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

2.196

0

2.196

1.288

0

1.288

nvt

1

Tabel 5 Overzicht rekening-courant limieten en gebruik leenfaciliteit (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Saldo uitstaande leningen

Aangegane Leningen

Aflossing uitstaande leningen

Saldo uitstaande leningen

Rekening courant limiet

  

2021

2022

2022

2022

2022

 

externe partijen

     

31

Nationale Politie

1.412.034

363.664

267.557

1.508.141

250.000

31

Politie Academie

0

0

0

0

250

32

Autoriteit Persoonsgegevens

0

0

0

0

1.000

34

Kansspelautoriteit

1.480

0

370

1.110

8.000

34

Particuliere JJI's

40.459

36.763

1.539

75.683

0

37

COA

270.480

0

20.795

249.685

70.000

37

NIDOS

0

0

0

0

35.000

 

Subtotaal externe partijen

1.724.453

400.427

290.261

1.834.619

364.250

       
 

interne partijen

     
 

Raad voor de rechtspraak

52.994

18.486

19.765

51.715

 
 

Gemeenschappelijke Hof

286

0

80

206

 
 

Agentschap NFI

13.013

2.876

1.162

14.727

 
 

Agentschap CJIB

7.078

650

2.811

4.917

 
 

Agentschap IND

10.045

0

5.070

4.975

 
 

Agentschap Justid

0

7.000

2.300

4.700

 
 

Agentschap JIO

0

40.215

3.520

36.695

 
 

Subtotaal interne partijen

83.416

69.227

34.708

117.935

 
       
 

Totaal

1.807.869

469.654

324.969

1.952.554

364.250

Leenfaciliteit

Deze organisaties hebben toegang tot het geïntegreerd middelenbeheer bij de RIjkshoofdboekhouding (RHB) van het Ministerie van Financiën (MvF). Voor de financiering van investeringen kunnen ze een beroep doen op de leenfaciliteit van MvF. In deze garantstelling is bepaald dat wanneer er niet aan de verplichtingen wordt voldaan die uit de overeenkomst van geldlening voortvloeien, MvF deze verplichting ten laste zal brengen van het Ministerie van JenV. Met ingang van de verantwoording 2019 worden ook de uitstaande leningen van de interne partijen die ressorteren onder het Ministerie opgenomen in dit overzicht.

Rekening-courant limiet

De betreffende organisaties hebben bi de RHB een rekening-courant faciliteit, waarbij JenV garant staat voor de aanzuivering van een mogelijk debetsaldo wanneer de betrokken organisaties daarbij in gebreke blijven.

Licence