Base description which applies to whole site

10.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Tabel 50 Staat van baten en lasten per 2022 (x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3 = 2 - 1)

Realisatie 2021

     

Baten

    

Omzet

2.650.221

2.716.857

66.636

2.651.618

- Omzet moederdepartement

2.584.221

2.626.530

42.309

2.569.586

- Omzet overige departementen

4.000

11.430

7.430

9.283

- Omzet derden

62.000

78.897

16.897

72.749

Vrijval voorzieningen

0

2.760

2.760

3.093

Bijzondere baten

0

17.686

17.686

6.038

Rentebaten

0

2.235

2.235

0

Totaal baten

2.650.221

2.739.538

89.317

2.660.749

     

Lasten

    

Apparaatkosten

1.419.400

1.482.837

63.437

1.455.673

-Personele kosten

1.241.229

1.267.569

26.340

1.307.630

Waarvan eigen personeel

1.108.517

1.082.538

‒ 25.979

1.086.806

Waarvan inhuur externen

105.000

115.309

10.309

138.443

Waarvan overige personele kosten

27.712

69.722

42.010

82.381

-Materiële kosten

178.171

215.268

37.097

148.043

Waarvan apparaat ICT

116.900

125.040

8.140

58.122

Waarvan bijdrage aan SSO's

27.000

33.793

6.793

33.358

Waarvan overige materiële kosten

34.271

56.435

22.164

56.563

Materiële programma kosten

1.189.540

1.189.805

265

1.190.336

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

4.000

6.639

2.639

19.629

-Materieel

3.500

6.298

2.798

17.274

waarvan apparaat ICT

500

687

187

11.935

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

3.000

5.611

2.611

5.339

-Immaterieel

500

341

‒ 159

2.355

Overige lasten

37.281

38.155

874

29.831

waarvan dotaties voorzieningen

37.281

33.124

‒ 4.157

29.831

waarvan bijzondere lasten

0

5.031

5.031

0

Totaal lasten

2.650.221

2.717.436

67.215

2.695.469

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

22.102

22.102

‒ 34.720

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

22.102

22.102

‒ 34.720

Het positieve exploitatieresultaat ad € 22,1 mln. wordt met name veroorzaakt door een eenmalige meevaller ad € 30 mln. vanwege een boekhoudkundige correctie en daarnaast vanwege de lastig vervulbare vacatures waardoor de personele kosten lager uitvielen dan geraamd.

Naar aanleiding van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) zijn middelen vrijgemaakt ter versterking van uitvoeringsorganisaties, waaronder agentschappen. DJI heeft in 2022 WaU middelen ontvangen. Een deel van deze bijdrage is als storting in het eigen vermogen verantwoord voor een bedrag van € 22 mln.

Baten

Omzet moederdepartement

Tabel 51 Omzet moederdepartement (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Bijdrage

2.576.089

2.504.469

Diverse dienstverlening Overig JenV

21.047

38.576

Diverse dienstverlening Agentschappen JenV

29.394

26.541

Totaal

2.626.530

2.569.586

De stand van de departementale verantwoording volgens de diverse begrotingsartikelen in IBOS bedraagt in 2022 € 2.810,1 mln. Op deze stand is een aantal mutaties (- € 69,1 mln.) verantwoord om tot de omzet moederdepartement te komen zoals deze in de Staat van baten en lasten is verantwoord. Overige mutaties betreffen het niet in de omzet moederdepartement mogen opnemen van de aanvulling van negatief eigen, vermogen 2021 (€ 1,45 mln.), de mutaties van het eigen vermogen voor bijdragen in bedrijfsvoering (€ 78 mln.) en de terug te betalen OPF 2022 ( € 85,4 mln.).

Omzet overige departementen

Tabel 52 Omzet overige departementen (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Dienstverlening overige ministeries

11.430

9.283

Totaal

11.430

9.283

Tabel 53 Overzicht omzet moederdepartement (x € 1 mln.)

Omschrijving

2022

Omzet moederdepartement

2.626,5

  

waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

 

Waarvan PxQ

2.408,9

  

waarvan overige bijdragen van het moederdepartement

 

Loon en prijsbijstelling

93,5

PMJ TBS

12,9

ondermijning

25,0

Begeleiding gedetineerden (PWC)

18,0

capaciteit BES

11,8

Overige niet bij p*q inbegrepen

5,9

  

waarvan overige ontvangsten van het moederdepartement

 

Overige ontvangsten uit dienstverlening aan JenV

50,4

De overige ontvangsten/bijdragen zijn in de bovenstaande tabel naar aard en omvang gespecificeerd.

Omzet derden

Tabel 54 Omzet derden (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Opbrengst arbeid

25.773

24.513

Opbrengst verhuur overig

281

68

Opbrengst afrekeningen inkoop forensische zorg

6.129

4.037

Opbrengst exploitatie VN en ICC plaatsen

7.994

7.167

Opbrengst verhuur celcapaciteit (incl. cellen politie)

4.375

4.921

Opbrengst IT-dienstverlening

701

Opbrengsten bewakings- en beveiligingsdiensten

8.859

12.392

Opbrengsten vervoer

833

792

Opbrengst inning eigen bijdrage

21

41

Opbrengst C.O.A. / C.A.K.

7.208

4.971

Afrekening Jeugdinrichtingen

7.093

1.279

Overige omzet derden

10.331

11.867

Totaal

78.897

72.749

Opbrengsten arbeidHet betreft hier de bruto externe opbrengst van de arbeid en de winkels ten behoeve van de gedetineerden € 25,7 mln. (2021: € 24,5 mln.). De kosten van de arbeid zijn verdisconteerd in de programmakosten (inzet, grond- en hulpstoffen, kosten machines, onderhoudskosten etc.) en apparaatskosten voor wat betreft de personele inzet.

Overige opbrengstenDe overige opbrengsten zijn grotendeels gelijkgebleven in vergelijking met 2021 behoudens een éénmalige meevaller bij de afrekening van Jeugdinrichtingen.

Vrijval uit voorzieningenDe vrijval uit voorzieningen komt voort uit het actualiseren van voorzieningen, betrekking hebbend op personele regelingen, en waaruit blijkt dat eerder in de voorziening opgenomen bedragen in 2022 e.v. niet meer tot uitbetaling leiden (€ 2,8 mln.).

Bijzondere baten De bijzondere baten bestaan voornamelijk uit een extra opbrengst van € 17,3 mln. uit verkoop/verhuur van voormalige DJI-panden. Daarnaas bestaat deze post uit de ontvangst van de egalisatiereserve van Juvaid (€ 0,4 mln.).

Lasten

Apparaatskosten

a. Personele kosten

Tabel 55 Personele kosten (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Waarvan eigen personeel

1.082.538

1.086.806

Waarvan externe inhuur

115.309

138.443

Waarvan overige personele kosten

69.722

82.381

Totaal

1.267.569

1.307.630

De personeelskosten zijn in 2022 verantwoord voor een bedrag van € 1.082,5 mln. (2021: € 1.086,8 mln.) De kosten zijn bijna onveranderd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de overgang van het personeel van SSC-I naar het nieuw gevormde agentschap JIO en anderzijds door de nieuwe CAO per 1-7- 2022. Alle medewerkers hebben hebben een loonsverhoging van 2,5% per 1-7-2022 ontvangen en daarboven structureel een bedrag ad € 75 extra salaris gekregen. Dit heeft doorwerking op o.a. kosten IKB, sociale lasten en diverse premies. Ook is aan alle medewerkers in december 2022 een éénmalig uitkering van € 450,- uitbetaald. Daarnaast is de DJI bezig met een forse wervingscampagne. Hierdoor is er sprake van een stijging van het aantal personeelsleden met 122 FTE ten opzichte van 2021. Aan de andere kant waren er ook veel vacatures met name op moeilijk in te vullen functies zoals psychiaters en beveiligingspersoneel. De kosten van externe inhuur zijn ten opzichte van 2021 enerzijds gedaald door het vertrek van JIO (€ 33,1 mln. in 2021) en anderzijds gestegen met € 9,7 mln. De stijging van de kosten externe inhuur wordt grotendeels veroorzaakt door stagnatie in de werving en vervanging van eigen medewerkers DJI.

b. Materiële apparaatskosten

Tabel 56 Materiële kosten (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Waarvan apparaat ICT

125.040

58.122

Waarvan bijdrage aan SSO's

33.793

33.358

Waarvan overige materiële kosten

56.435

56.563

Totaal

215.268

148.043

De stijging van de ICT uitgaven worden veroorzaakt doordat deze kosten nu door een externe partij (JIO) worden gefactureerd.

c. Materiële programmakosten

Tabel 57 Materiële programmakosten (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Financiering particuliere instellingen Jeugd

68.663

61.923

Inkoop forensische zorg

771.944

803.538

Subsidies overig

3.467

5.302

Gebruikersvergoeding RVB programma

107.610

106.175

Overige huisvestingskosten programma

84.641

74.917

Kosten justitieel ingeslotenen

93.428

82.856

Materiële kosten arbeid justitiabelen

30.505

32.038

Kosten arrestanten politiebureaus

1.145

1.555

Overige exploitatiekosten programma

28.402

22.032

Totaal

1.189.805

1.190.336

Tabel 58 Afschrijvingskosten (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Immaterieel vaste activa

341

2.355

Materieel vaste activa

6.298

17.274

Totaal

6.639

19.629

De daling van de afschrijvingskosten worden grotendeels veroorzaakt door de overgang van activa van SSC-I naar JIO.

Dotaties aan voorzieningen

Tabel 59 Dotaties voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving

2022

2021

Dotaties aan voorzieningen

33.124

29.831

Totaal

33.124

29.831

De dotaties aan de voorzieningen zijn hebben vooral betrekking op nieuwe instroom van medewerkers in de SBF-regeling (€ 28,6 mln.). Daarnaast is er als gevolg van actualisering van de overige voorzieningen die betrekking hebben op personele regelingen gedoteerd (€ 4,5 mln.).

Saldo van baten en lastenOver 2022 is een positief exploitatieresultaat ad € 22,1 mln. gerealiseerd. Dit komt overeen met circa 1% van de totale omzet in 2022.

Tabel 60 Balans per 31 december 2021 (x € 1.000)
 

31-12-2022

31-12-2021

Activa

  

Vaste Activa

25.970

60.043

Immateriële activa

145

5.223

Materiële vaste activa

25.825

54.820

waarvan grond en gebouwen

51

285

waarvan installaties en inventarissen

22.297

52.492

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

3.477

2.043

Vlottende Activa

821.991

428.483

- Voorraden en onderhanden projecten

15.567

11.299

- Debiteuren

30.736

32.135

- Overige vorderingen en overlopende activa

109.280

85.412

- Liquide middelen

666.408

299.637

Totaal Activa

847.961

488.526

   

Passiva

  

Eigen vermogen

100.092

‒ 1.450

- Exploitatiereserve

77.990

33.270

- Onverdeeld resultaat

22.102

‒ 34.720

Voorzieningen

62.570

62.769

Langlopende schulden

0

0

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

685.299

427.207

- Crediteuren

79.884

33.559

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

- Overige schulden en overlopende passiva

605.415

393.648

Totaal Passiva

847.961

488.526

Toelichting op de debetzijde van de balans
Tabel 61 Debiteuren (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Debiteuren

39.586

39.388

-/- Voorziening dubieuze debiteuren

‒ 8.850

‒ 7.253

Totaal

30.736

32.135

   

Nadere specificatie

31-12-2022

31-12-2021

Debiteuren moederdepartement

13.311

13.142

Debiteuren andere ministeries

2.369

1.447

Debiteuren derden

23.906

24.799

Totaal

39.586

39.388

Tabel 62 Overige vorderingen en overlopende activa (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Vooruitbetaalde bedragen

44.058

39.748

Personele (salaris)voorschotten

370

252

Overige vorderingen en overlopende activa

64.852

45.412

Te vorderen BTW

0

0

Totaal

109.280

85.412

   

Nadere specificatie

31-12-2022

31-12-2021

Overige vorderingen en overlopende activa van moederdepartement

22.546

9.089

Overige vorderingen en overlopende activa van andere ministeries

48.573

19.688

Overige vorderingen en overlopende activa van derden (buiten het Rijk)

38.161

56.635

Totaal

109.280

85.412

Tabel 63 Specificatie overige vorderingen en overlopende activa(x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Nog te ontvangen afrekeningen inzake Forensische zorg

9.495

20.852

Nog te ontvangen ESF Subsidies particuliere + rijksinstellingen

17.404

7.898

Nog te ontvangen RVB inzake huisvestingskosten

12.491

64

Nog te ontvangen ihkv verhuur celcapaciteit VN/ICC

2.076

Overige voorschotten

370

252

Vooruitbetaalde bedragen

44.058

39.748

Overige vorderingen diverse inrichtingen

23.386

16.598

Totaal

109.280

85.412

Incidentele posten Forensische Zorg uit oude jaren staan per 31-12-2022 nog open. Dit betreft o.a. de afrekening van de à fonds perdu correcties van de Pompekliniek en de Rooyse Wissel ad € 4,1 mln. en de afrekening van de pilot indirecte tijd van de Van Mesdagkliniek ad € 1,9 mln..

Toelichting op de creditzijde van de balans
Tabel 64 Ontwikkeling eigen vermogen (x € 1.000)

Jaar

Omzet

Eigen vermogen

%

2022

2.719.093

100.092

4%

2021

2.651.618

‒ 1.450

0%

2020

2.458.781

‒ 28.725

‒ 1%

Tabel 65 Eigen vermogen (x € 1.000)
 

Exploitatiereserve

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand 01-01-2022

33.270

‒ 34.720

‒ 1.450

Onverdeeld resultaat 2021 (+/-)

‒ 34.720

34.720

0

Toevoeging door moederdepartement (+)

79.440

0

79.440

Storting aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

Onverdeeld resultaat 2022 (+/-)

0

22.102

22.102

Stand 31-12-2022

77.990

22.102

100.092

Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve en het onverdeelde resultaat uit het verslagjaar.

Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt de maximaal toegestane stand van het eigen vermogen € 130,5 mln. De berekening van het maximale eigen vermogen is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar (artikel 27 lid 4 c van de Regeling agentschappen).

De toevoeging door moederdepartement bestaat uit de aanvulling van het negatieve eigen vermogen per 31-12-2021 (€ 1,45 mln.) en voor mutaties in het eigen vermogen voor bijdragen in de bedrijfsvoering (€ 78 mln.)

Het exploitatieresultaat 2022 bedraagt € 22,1 mln. en is verantwoord als onverdeeld resultaat 2022. Dit zal in 2023 ten gunste van de exploitatiereserve worden gebracht.

Voorzieningen

Tabel 66 Voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Overdracht JIO

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2022

/ herrubicering

in 2022

in 2022

in 2022

31-12-2022

Voorziening SBF

39.300

 

‒ 177

28.660

‒ 26.003

41.780

Reorganisatievoorziening

8.601

8

‒ 1.037

2.138

‒ 2.024

7.686

Voorziening van Werk naar Werk

2.711

‒ 151

‒ 462

581

‒ 1.419

1.260

Voorziening doorlopende salariskosten

3.597

 

‒ 1.084

1.167

‒ 822

2.858

Voorziening Regeling vervroegde uittreding

0

  

488

 

488

Voorziening verzelfstandiging Mesdagkliniek

1.060

  

90

‒ 152

998

Voorziening zorgkosten in detentie

7.500

    

7.500

Totaal

62.769

‒ 143

‒ 2.760

33.124

‒ 30.420

62.570

De voorzieningen zijn in 2022 met een bedrag van circa € 0,2 mln. gedaald. Belangrijkste oorzaken zijn de uitstroom van medewerkers die gebruik maken van de VWNW regeling uit de CAO. Tevens de uitstroom van medewerkers die opgenomen waren in de voorziening doorlopende salariskosten in verband met reorganisaties inzake het Masterplan in 2013 t/m 2015. De belangrijkste posten binnen de voorzieningen betreffen de (substantieel bezwarende functies) SBF regeling vanuit de CAO Rijk. Omdat deze regeling bij volledige beëindiging van het dienstverband fiscaal als «pre-pensioen» is aangemerkt, geldt hier de fiscale eindheffing RVU (regeling voor vervroegde uittreding) van 52% naast de reguliere loonheffing. Voor deeltijd SBF geldt deze heffing niet. Deze regeling wordt sinds 1-10-2014 met de invoering van een nieuwe SBF-regeling uitgevoerd door APG/Loyalis. Onder de reorganisatievoorzieningen vallen met name medewerkers die uit dienst zijn gegaan met een vaststellingsovereenkomst alsmede is hieronder een voorziening verantwoord inzake te betalen suppletie voor medewerkers waarvoor een garantie geldt op het behoud van het salarisniveau vòòr de reorganisatie. De voorziening zorgkosten betreft de claim van zorgverzekeraars voor ten onrechte betaalde zorg voor gedetineerden. Tenslotte is er een voorziening gevormd voor de Regeling Vervroegde Uittreding voortvloeiend uit de CAO afspraken 2022.

Crediteuren

Tabel 67 Crediteuren (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Crediteuren

75.677

32.478

Betalingen onderweg

4.207

1.081

Totaal

79.884

33.559

   
   

Openstaande crediteuren per jaar

31-12-2022

31-12-2021

t/m 2018

58

58

2019

0

0

2020

36

39

2021

‒ 1.325

32.381

2022

76.908

0

Totaal

75.677

32.478

   

Nadere specificatie

31-12-2022

31-12-2021

Crediteuren moederdepartement

12.895

1.157

Crediteuren andere ministeries

3.513

3.001

Crediteuren derden

59.269

28.320

Totaal

75.677

32.478

De stijging van deze post heeft betrekking op de (per balansdatum) nog te betalen facturen aan derden, met name aan forensische instellingen.

Overige schulden en overlopende passiva

Tabel 68 Overige schulden en overlopende passiva (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Overige schulden: nog te ontvangen facturen/declaraties

328.139

262.078

Vooruitontvangen projectbijdragen

82.894

23.342

Terug te betalen bijdragen

97.818

22.433

Vooruitontvangen bedragen

9.051

7.090

Niet opgenomen vakantiedagen

87.513

78.705

Totaal

605.415

393.648

   

Nadere specificatie

31-12-2022

31-12-2021

Overige schulden en overlopende passiva aan moederdepartement

196.126

54.189

Overige schulden en overlopende passiva aan andere ministeries

29.935

28.050

Overige schulden en overlopende passiva aan derden (buiten het Rijk)

379.354

311.409

Totaal

605.415

393.648

Tabel 69 Specificatie overige schulden en overlopende passiva (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Inkoop forensische zorg

221.539

169.659

Nog te betalen aan RVB (servicekosten/gebruikerszaken en kosten PPS)

24.566

15.099

Nog te betalen kosten zorgkosten

0

293

Nog te betalen regeling SBF 2e carriere

1.753

2.214

ESF-bijdrage particuliere inrichtingen

8.227

5.353

Nog te betalen TOD en overwerk

6.434

7.858

Nog te betalen kosten ARBO dienstverlening UBR

1.072

1.555

Overige passiva

3.339

2.868

Diverse overige nog te betalen (incl. ntb JenV)

61.209

57.179

Totaal

328.139

262.078

De stijging in het saldo van IKB- spaarverlof wordt veroorzaakt doordat medewerkers spaarverlof krijgen om dit op een later moment op te nemen. Daardoor is de post niet opgenomen vakantiedagen met € 8,8 mln. toegenomen. De post nog te betalen forensische zorg is gestegen door vertraging in de facturering.

Tabel 70 Kasstroomoverzicht per 31 december 2022 (x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie envastgestelde begroting

 

(1)

(2)

3 = (2) - (1)

Rekening Courant RHB 1 januari 2022 +/+ stand depositorekeningen

260.698

299.637

38.939

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

2.646.221

3.201.589

555.368

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.631.221

‒ 2.941.631

‒ 310.410

Totaal operationele kasstroom

15.000

259.958

244.958

Totaal investeringen (-/-)

‒ 15.000

‒ 8.879

6.121

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

39.000

36.252

‒ 2.748

Totaal investeringskasstroom

24.000

27.373

3.373

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement (+/+)

0

79.440

79.440

Aflossing op leningen (-/-)

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

0

79.440

79.440

Rekening-courant RHB 31 december 2022 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

299.698

666.408

366.710

De stijging van het RC saldo is gelegen in invoering van ZPM facturen en de afrekening van DBBC's voor de Forensische Zorg. Ook de hoge post vooruitontvangen bijdragen voor o.a. ondermijning leidt tot een stijging van het Rekening-Courant saldo.

Tabel 71 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2022
  

Realisatie

Begroting

 

2021

2022

2022

Saldo batan en lasten als % totalebaten

‒ 1,3%

0,8%

0,0%

    

Direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit

   

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.343

9.620

10.476

– inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

Gemiddelde prijs per plaats per dag

324

345

307

Omzet (x € 1 mln.)

1.120

1.224,8

1.187,7

    

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

508

518

518

Gemiddelde prijs per plaats per dag

77

72

73

Omzet (x € 1 mln.)

14,2

13,7

13,7

    

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

1.128

0

0

Gemiddelde prijs per plaats per dag

42

58

58

Omzet (x € 1 mln.)

17,2

0,0

0,0

    

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

437

338

300

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

58

51

57

Omzet (x € 1 mln.)

9,3

6,3

6,3

    

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

661

695

706

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

603

593

564

Omzet (x € 1 mln.)

145,5

150,3

145,4

    

Forensische zorg

   

– Rijksinrichtingen forensisch psychiatrische zorg

182

187

202

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.308

1.349

1.380

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

652

670

631

Omzet (x € 1 mln.)

354,7

375,9

364,3

    

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

   

- Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

3.168

2.913

3.293

- Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

17

21

15

Gem. prijs per plaats per dag (x € 1)

351

349

345

Omzet (x € 1 mln.)

408,6

373,6

417,0

    

- Inkoop ambulante forensische zorg (x € 1 mln.)

131

130

124

    

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

   

Direct inzetbare capaciteit:

   

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

32

32

32

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

536

440

536

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

313

362

312

Omzet (x € 1 mln.)

64,8

62,3

64,7

    

Reservecapaciteit vreemdelingen

35

35

35

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

74

74

77

Omzet (x € 1 mln.)

0,9

0,9

1,0

    

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

330

330

330

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

29

29

30

Omzet (x € 1 mln.)

3,5

3,5

3,6

    

Direct inzetbare jeugdcapaciteit

   

– Rijksjeugdinrichtingen

285

314

276

– particuliere jeugdinrichtingen

255

266

307

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

704

745

772

Omzet (x € 1 mln.)

138,7

157,7

164,2

    

Reservecapaciteit jeugd

52

97

46

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

49

62

65

Omzet (x € 1 mln.)

0,9

2,2

1,1

    

In stand te houden jeugdplaatsen

69

36

36

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

94

67

71

Omzet (x € 1 mln.)

2,4

0,9

0,9

Toelichting In algemene zin stijgen de kosten als gevolg van loon en prijsindexatie ten opzichte van de begroting 2022.

Samenhangend met de veranderende doelgroep zijn er daarnaast naar verhouding meer zwaardere regimes en zorgzwaarte. Daarnaast is er bij een aantal producten (waaronder de direct inzetbare sanctiecapaciteit) sprake van een lager gerealiseerde capaciteit ten opzichte van de begroting. Bij deels gelijk blijvende kosten leidt dit bij deze producten tot een gemiddeld hogere prijs per eenheid dan begroot.

Specifiek bij het gevangeniswezen wordt de stijging van de kosten mede verklaard door aanvullende inzet als gevolg van ondermijning.

Bij de Jeugd capaciteit is een daling in de prijzen waar te nemen ten opzichte van de begroting. Deze daling wordt met name veroorzaakt door incidentele meevallers.

Licence