Base description which applies to whole site

10.6 Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, vanaf 1 januari 2022 als agentschap. Wij verzamelen, verwerken, beheren en ontsluiten cruciale justitiële informatie over personen aan overheidsinstanties. Voorbeelden zijn vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning en detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Het gaat hierbij om belangrijke en strikt vertrouwelijke informatie, die cruciaal kan zijn voor het verloop van gebeurtenissen en impact kan hebben op mensenlevens. Die informatie verbinden is wat wij doen, op het juiste moment en voor de juiste medewerker binnen de strafrecht-, jeugd- en migratieketen. De afgelopen jaren hebben wij een positie opgebouwd als toonaangevende en betrouwbare partner, zowel in Nederland als op Europees niveau. Altijd ter ondersteuning van de betrokken professional, altijd met het oogmerk om informatie over personen op een integrale en integere wijze beschikbaar te stellen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en bedenken slimme oplossingen, zodat onze partners hun maatschappelijke taak efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Cruciale informatie op het juiste moment. voor een veiliger en rechtvaardiger Nederland. De nu voorliggende jaarrekening is onze eerste als zelfstandige batenlastendienst.

De dienst Justid is per 2022 over gegaan van het geintegreerde verplichtingen kasstelsel (GVKA) naar het baten-lastenstelsel (BLS). Om die reden ontbreekt bij de resultatenrekening de kolom met de realisatie over 2021.

Tabel 121

Omschrijving

Vastgesteld in Rijksbegroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgesteld in Rijksbegroting (3 = 2 - 1)

    

Baten

   

Omzet moederdepartement

54.365

58.998

4.633

Omzet overige departementen

2.729

8.859

6.130

Omzet derden

4.142

4.237

95

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

61.236

72.094

10.858

    

Lasten

   

Apparaatskosten

56.996

67.927

10.931

-Personele kosten

44.484

53.718

9.234

Waarvan eigen personeel

35.582

36.023

442

Waarvan inhuur externen

7.183

15.780

8.598

Waarvan overige personele kosten

1.720

1.915

195

-Materiële kosten

12.512

14.209

1.697

Waarvan apparaat ICT

6.281

7.843

1.562

Waarvan bijdrage aan SSO's

2.007

396

‒ 1.611

Waarvan overige materiële kosten

4.224

5.970

1.746

Materiële programma kosten

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

4.003

2.524

‒ 1.479

-Materieel

4.003

1.764

‒ 2.239

waarvan apparaat ICT

4.003

1.764

‒ 2.239

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

-Immaterieel

0

760

760

Overige lasten

0

266

266

waarvan dotaties voorzieningen

0

266

266

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

60.999

70.718

9.719

    

Saldo van baten en lasten reguliere bedrijfsuitoefening

237

1.376

1.139

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

237

1.376

1.139

Mutatie POK/WaU gelden

0

0

0

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

237

1.376

1.139

    
    
    

Toelichting

In vergelijking met de oorspronkelijke begroting zijn de baten en lasten hoger dan begroot. Toelichting:

  • Baten zijn voornamelijk hoger door hogere opbrengsten uit overige opdrachten en de programma’s Informatiehuishouding en Toekomstvaste Informatie Voorziening.

  • De hogere lasten houden verband met de extra opdrachten, onder andere voor extra externe inhuur Daarnaast zijn de ICT kosten hoger uitgevallen Daarnaast heeft een verschuiving tussen bijdrage SSO's en overige materiële kosten plaats gevonden.

  • De vrijval van en de dotatie aan de voorzieningen, deze posten zijn niet begroot.

Baten

Omzet moederdepartement

De baten komen voort uit dienstverlening tegen vastgestelde tarieven op basis van het kostprijsmodel, welke Justid in 2021 heeft ontwikkeld. De gerealiseerde omzet moederdepartement in 2022 bedraagt € 59 miljoen en is als volgt opgebouwd:

Tabel 122 Omzet moederdepartement (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

- Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten

58.998

Department JenV

52.510

Openbaar Ministerie

5.478

Overige departementen

1.010

- Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

  

Subtotaal:

58.998

- Waarvan omzet gecorrigeerd voor leges

- Waarvan omzet gecorrigeerd voor diversen

Totaal omzet moederdepartement

58.998

Naast omzet moederdepartement heeft Justid voor € 8,9 miljoen diensten verleend aan andere Ministeries en voor € 4,2 mijoen aan derden. Total omzet van Justid komt daarmee uit op € 72,1 miljoen.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten zijn onderverdeeld in 2 categorieën.

- personele kosten,

- materiële kosten.

Personele kosten

De vaste ambtelijke bezetting van Justid bedraagt ultimo 2022 442,5 FTE, in vergelijking met ultimo 2021 een stijging van 21 FTE.

De personele kosten zijn lager dan begroot, dit wordt verklaard doordat vacatures langer open staan en later worden ingevuld door de krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan zijn de kosten voor externe inhuur wel hoger dan begroot.

Het gemiddelde aantal FTE’s ambtelijk personeel over 2022 bedraagt 429,9 De bijbehorende gemiddelde loonsom per FTE bedraagt € 88.248.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit huisvestingskosten, apparaat ICT en de kosten voor in- en uitbesteding. Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot, kosten apparaat ICT zijn hoger door onderhoud computerapparatuur en abonnementen telematicadiensten / datacommunicatie.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 123

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Materiele vaste activa

1.764

0

waarvan apparaat ICT

1.764

0

Waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

Immaterieel vaste activa

760

0

Totaal

2.524

0

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit dotaties aan de voorzieningen voor reorganisatie en een voorziening voor Regeling Vervroegd Uittreden.

Tabel 124 Balans per 31 december 2022 (x € 1.000)
 

31-12-2022

1-1-2022

Activa

  

Immateriële activa

1.012

1.557

Materiële vaste activa

4.717

4.251

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

11

0

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

4.707

4.251

Vlottende Activa

27.069

5.076

- Voorraden en onderhanden projecten

0

0

- Debiteuren

6.547

2.400

- Overige vorderingen en overlopende activa

9.441

2.676

- Liquide middelen

11.080

0

Totaal Activa

32.798

10.885

   

Passiva

  

Eigen vermogen

3.653

0

Exploitatiereserve

0

0

- Overige reserve

2.277

0

- Onverdeeld resultaat

1.376

0

Voorzieningen

380

113

Langlopende schulden

  

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

2.700

3.531

Kortlopende schulden

26.065

7.240

- Crediteuren

1.970

74

- Belastingen en premies sociale lasten

0

0

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

2.000

2.269

- Overige schulden en overlopende passiva

22.095

4.897

Totaal Passiva

32.798

10.885

Toelichting op de debetzijde van de balans

De post debiteuren betreft de vorderingen met betrekking tot DNO's en projecten. Er is geen reden voor het vormen van een voorziening voor oninbaarheid is, omdat het zeer waarschijnlijk is dat betreffende vorderingen daadwerkelijk zullen worden geïncasseerd.

Tabel 125 Debiteuren, Nog te ontvangen (x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

 
 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

Totaal

Debiteuren

3.806

617

2.124

6.547

Nog te ontvangen

2.327

191

6.923

9.441

Totaal

6.133

808

9.047

15.988

Toelichting op de creditzijde van de balans

Eigen vermogen

Tabel 126 Overzicht Eigen Vermogen (x € 1.000)

Jaar

Omzet

Eigen vermogen

%

2022

72.094

3.653

5%

2021

0

0

0%

2020

0

0

0%

Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve, overige reserves en het onverdeelde resultaat uit het verslagjaar. De Regeling Agentschappen (artikel 27 lid 4c) schrijft voor dat het eigen vermogen van een agentschap niet groter mag zijn dan 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen drie jaar. Voor Justid is dit een bedrag van € 3,605 miljoen.

In 2022 is er een ontvangst geboekt van € 2,3 miljoen. Deze ontvangst dient om de impact van de afschrijvingskosten van de activa op de openingsbalans (ad. € 2,3 miloen) op de verlies en winstrekening, te neutraliseren. Deze activa is in het verleden betaald door de opdrachtgevers van Justid en door deze ontvangst worden er geen kosten dubbel in rekening gebracht. De ontvangst is niet zichtbaar in de verlies- en winstrekening maar is direct in het eigen vermogen geboekt, conform voorschrift artikel 25 van de Regeling agentschappen.

Het totaal van het eigen vermogen mag volgens artikel 27 lid 4 e en f, niet minder bedragen dan nul. Per 31 december 2022 bedraagt het eigen vermogen van Justid € 3,653 miljoen positief, dit is € 48.000 hoger dan de maximum omvang.

Tabel 127 Ontwikkeling eigen vermogen (x € 1.000)
 

Exploitatiereserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand 01-01-2022

0

0

0

0

Onverdeeld resultaat 2021 (+/-)

0

0

0

0

Toevoeging door moederdepartement 2022 (+)

0

2.277

0

2.277

Toevoeging door moederdepartement COVID-19 (+)

0

0

0

0

Storting aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

Onverdeeld resultaat 2022 (+/-)

0

0

1.376

1.376

Stand 31-12-2022

0

2.277

1.376

3.653

Onverdeeld resultaat

Het onverdeelde saldo van baten en lasten over 2022 bedraagt € 1,4 miljoen positief, waarvan € 0,85 miljoen betrekking heeft op 2021. Per saldo heeft Justid over 2022 een genormaliseerd resultaat behaald van iets meer dan € 0,5 miljoen positief.

Voorzieningen

Tabel 128 Voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2022

in 2022

in 2022

in 2022

31-12-2022

Vaststellingsovereenkomst herplaatsing

75

0

0

0

75

VSO beeindigingsovereenkomst

38

0

182

‒ 19

201

Voorziening RVU

0

0

104

0

104

Totaal

113

0

286

‒ 19

380

De voorzieningen zijn als volgt opgebouwd:

Reorganisatievoorzieningen:

Het saldo van de voorzieningen die op de openingsbalans zijn opgenomen, bestaat uit twee vaststellingsovereenkomsten. In een geval gaat het om beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zal de vaststellingsovereenkomst in de loop van 2022 geactiveerd en gebruikt worden. In het tweede geval gaat het om tegemoetkoming in kosten na een overstap van een medewerker, deze vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting voor een langere periode op de balans staan. Op één van de VSO's heeft een onttrekking plaats gevonden, op de andere nog niet. In 2022 zijn er twee VSO's toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening voor Regeling Vervroegde Uittreding:

Met de RVU-regeling kunnen medewerkers vervroegd uittreden voor de AOW gerechtigde leeftijd. De medewerker zal uitdienst treden en ontvangt maximaal 24 tot 36 maanden een RVU uitkering tot het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

Voorwaarde voor de RVU regeling is dat de betreffende medewerker op 31 december 2025 maximaal drie jaar voor AOW gerechtigde leeftijd is en in 2026 de vereiste 43 dienstjaren behaald. Deelname aan de RVU regeling dient vastgelegd te worden voor 31 december 2025.

Crediteuren en kortlopende schulden

Niet opgenomen vakantie uren

Onderdeel van de kortlopende schulden zijn de niet opgenomen vakantieuren.

Tabel 129 Kortlopende schuld niet opgenomen vakantie uren (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2022

1-1-2022

Vakantiedagen

3.271

2.546

Totaal

3.271

2.546

Crediteuren en kortlopende schulden

Het saldo crediteuren bedraag per 31-12-2022 € 2 miljoen. Het saldo van deze post heeft betrekking op de (per balansdatum) nog te betalen facturen.

Tabel 130 Crediteuren en kortlopende schulden (x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

 
 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

Totaal

Crediteuren

0

19

1.951

1.970

Overige schulden en overlopende passiva

5.677

11.450

4.968

22.095

Totaal

5.677

11.469

6.920

24.065

Overige kortlopende schulden bestaat onder andere uit: vooruit ontvangen projectgelden Toekomstvaste Informatie Voorziening (TIV) € 5,6 miljoen, overige vooruitontvangen projectgelden € 5 miljoen, niet opgenomen vakantiedagen € 3,3 miljoen, nog te betalen kosten over het boekjaar 2022, waaronder externe inhuur € 1,4 miljoen, overige kosten € 2 miljoen en facilitaire dienstverlening en huren € 2,5 miljoen.

Tabel 131 Kasstroomoverzicht per 31 december 2022 (x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie envastgestelde begroting

 

(1)

(2)

3 = (2) - (1)

Rekening Courant RHB 1 januari 2022 +/+ stand depositorekeningen

0

0

0

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

61.236

72.699

11.463

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 56.996

‒ 63.874

‒ 6.878

Totaal operationele kasstroom

4.240

8.825

4.585

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.000

‒ 2.445

2.555

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.000

‒ 2.445

2.555

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

0

‒ 2.300

‒ 2.300

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

4.000

7.000

3.000

Totaal financieringskasstroom

4.000

4.700

700

Rekening-courant RHB 31 december 2022 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

3.240

11.080

7.840

Algemeen

De realisatiecijfers van het kasstroomoverzicht zijn opgesteld volgens de directe methode.

Investeringen

De investeringen hebben voor het grootste gedeelte betrekking op software/licenties, inventaris, installaties en hardware. Het bedrag aan gerealiseerde investeringen is minder dan hetgeen voor 2022 is begroot. Dit als gevolg van lange levertijden en switch van investering naar gebruik maken van software subscripties.

Aflossing op lening

In de oorspronkelijke begroting was er geen lening opgenomen op de openingsbalans en waren er ook geen aflossingen opgenomen. In november 2022 is de openingsbalans vast gesteld, met een lening voor de eveneens op de openingsbalans opgenomen activa ter waarde van € 5,8 miljoen. De aflossing op de leningen is € 2,3 miljoen welke niet is opgfenomen in de begroting.

Beroep op leenfaciliteit

In 2022 is er een beroep gedaan op de leenfaciliteit. van € 1,2 miljoen voor investeringen die betrekking hebben op 2022. Daarnaast is er voor de opgenomen activa op de openingsbalans een bedrag van € 5,8 miljoen geleend. Tezamen is deze € 7 miljoen, dat is € 3 miljoen hoger dan begroot.

Tabel 132 Doelmatigheidsindicatoren
   

realisatie

begroting

Omschrijving generiek deel

  

2022

2022

     

Kostprijzen per product (groep) (* € 1.000)

  

70.718

60.236

Tarieven/uur in €

  

99,07

99,50

Omzet per productgroep (pxq) (* € 1.000)

  

72.094

61.236

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

  

429,9

416,0

Saldo van baten en lasten (%)

  

1,9%

1,6%

Tabel 133 Verklarende indicatoren
   

realisatie

begroting

Verklarende indicatoren

  

2022

2022

     

Percentage overhead

  

40,9%

42,7%

Verhouding directe en indirecte kosten

  

nnb

nnb

Productiviteit

  

77,4%

67,0%

Ziekteverzuim

  

5,1%

3,5%

% Externe inhuur (t.o.v. intern personeel)

  

29,2%

20,0%

Toelichting doelmatigheidsindicatoren:

Justid heeft geen standaard producten en diensten; elk DNO en project is maatwerk. Bovenstaand is daarom de totaal omzet op DNO’s en projecten gerapporteerd als ‘kostprijzen’. De DNO’s worden uitgevoerd met (overwegend) vaste medewerkers; het gemiddelde uurtarief hiervan is iets lager uitgevallen dan begroot. Aangezien op DNO’s ook (duurdere) externe medewerkers worden ingezet is de stijging van de productiviteit niet geheel terug te zien in een lager intern uurtarief. Justid heeft in 2022 meer vaste medewerkers aan zich kunnen binden, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal externen ligt op totaalniveau hoger dan de streefwaarde van 20%, maar dat is inclusief de inzet op projecten. Deze inzet kan niet geheel worden verambtelijkt vanwege de tijdelijke aard van de werkzaamheden en de daarvoor benodigde specifieke deskundigheid. Analoog geldt voor de overhead dat dit cijfer inclusief de overhead is voor de tijdelijke projecten en de uren die zijn besteed aan interne – niet declarabele – werkzaamheden, zoals voor beveiliging en privacy. Tot slot kan worden opgemerkt dat het gemiddeld ziekteverzuim feitelijk lager ligt (4,2%) als wordt gecorrigeerd voor de niet-beïnvloedbare seizoensinvloeden in het najaar (griep, opleving corona).

Overzicht kwaliteitsindicatoren per 31 december 2022

Tabel 134 Klanttevredenheid

Onderwerp

Uitkomst

Algehele tevredenheid

Gemiddeld 7,8

Beeldvorming

Professioneel 83%

 

Deskundig 78%

 

Betrouwbaar 76%

Basisdienstverlening op orde

76%

Toelichting:

Een eerste Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is gehouden in september-oktober 2021. Dat is de nulmeting, waarvan de belangrijkste resultaten hierboven zijn opgenomen. Het contact met medewerkers, hun kennisniveau en de bereikbaarheid worden het best gewaardeerd (8+). De communicatie en zichtbaarheid kunnen beter (7+). Justid wordt gezien als professioneel, deskundig en betrouwbaar en mag vernieuwender, toekomstgerichter en proactiever zijn. De eerstvolgende meting van de klanttevredenheid is uitgevoerd in februari-maart 2023; de resultaten hiervan zijn ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet bekend.

Bereikbaarheid/beschikbaarheid

Justid heeft per DNO een basisniveau dienstverlening (BND) afgesproken; dit zijn de minimale service levels voor bereikbaarheid/beschikbaarheid van systemen en informatie. Ingeval zich een verstoring voordoet met een hoge impact en –urgentie, is er sprake van een zogenaamd prio 1 incident, dat binnen een afgesproken hersteltijd opgelost moet zijn. Opdrachtgevers hebben 4x per jaar een rapportage ontvangen waarin de bereikbaarheid en eventuele prio 1 incidenten zijn vermeld en toegelicht. Over 2022 is dit nog niet te vertalen in een gemiddelde totaalscore voor Justid, maar op basis van de individuele rapportages kan worden gesteld dat de Justid zich heeft gehouden aan de afgesproken normen en tijden.

Licence