Base description which applies to whole site

2 Primair Onderwijs

Tabel 119 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen primair onderwijs, zonder samenwerkingsverbanden (bedragen x € 1 miljoen)

Balans

 

2017

2018

2019

2020

2021

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

1.2

Materiële vaste activa

1.514

1.583

1.688

1.765

1.837

1.3

Financiële vaste activa

242

235

210

200

166

 

Totaal vaste activa

1.756

1.819

1.899

1.965

2.004

1.4

Voorraden

0

0

0

0

0

1.5

Vorderingen

761

812

851

866

871

1.6

Effecten

29

31

34

36

44

1.7

Liquide middelen

2.566

2.583

2.753

2.692

3.166

 

Totaal vlottende activa

3.356

3.426

3.638

3.595

4.082

 

Totaal activa

5.113

5.245

5.537

5.560

6.086

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

3.122

3.124

3.313

3.098

3.552

 

Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt

0

0

0

0

2

 

Totaal van groepsvermogen

3.122

3.124

3.313

3.098

248

2.2

Voorzieningen

678

727

781

848

920

2.3

Langlopende schulden

113

121

127

128

109

2.4

Kortlopende schulden

1.199

1.273

1.315

1.486

1.502

 

Totaal passiva

5.113

5.245

5.537

5.560

6.086

       

Staat van baten en lasten

2017

2018

2019

2020

2021

3

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

9.483

10.034

10.606

10.911

11.886

3.2

Overige overheidsbijdragen en-subsidies

294

325

312

359

273

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

0

0

0

0

0

3.4

Baten werk in opdracht van derden

9

9

11

11

7

3.5

Overige baten

379

391

415

413

427

 

Totaal baten

10.166

10.759

11.344

11.694

12.594

4

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

8.176

8.798

9.109

9.809

9.936

4.2

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

254

261

280

292

298

4.3

Huisvestingslasten

735

751

778

821

827

4.4

Overige lasten

895

940

988

973

1.038

4.5

Doorbetalingen aan schoolbesturen

7

4

5

3

3

 

Verstrekte subsidies

0

0

0

0

0

 

Totaal lasten

10.067

10.754

11.160

11.898

12.103

 

Saldo Baten en Lasten

99

5

183

‒ 204

491

 

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

13

6

11

7

0

 

Financiële lasten

6

7

6

9

0

5

Financiële baten en lasten

8

0

6

‒ 2

‒ 7

 

Totaal van resultaat voor belastingen

106

5

189

‒ 206

485

6

Belastingen

0

0

0

0

0

7

Resultaat uit deelnemingen

0

1

0

0

0

 

Totaal van resultaat na belastingen

106

6

189

‒ 206

484

8

Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt

0

0

0

0

0

 

Nettoresultaat na belastingen

106

6

189

‒ 206

484

       
 

2017

2018

2019

2020

2021

Rentabiliteit%

1,05

0,05

1,67

‒ 1,76

3,85

Solvabiliteit II

0,74

0,73

0,74

0,71

0,73

Liquiditeit (current ratio)

2,80

2,69

2,77

2,42

2,72

Huisvestingsratio

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Figuur 5 Kengetallen primair onderwijs

Figuur 5 geeft door middel van een lijngrafiek puntsgewijs weer wat de kengetallen zijn voor het Primair onderwijs zonder samenwerkingsverbanden. Op de x-as staan de jaartallen en op de y-as staan de kengetallen weergeven. Rentabiliteit: 0,75 (2016); 1,05 (2017); 0,05 (2018); 1,67 (2019); -1,67 (2020). Solvabiliteit: 0,74 (2016); 0,74 (2017); 0,73 (2018); 0,74 (2019); 0,71 (2020). Liquiditeit: 2,70 (2016); 2,80 (2017); 2,69 (2018); 2,77 (2019); 2,42 (2020).
Licence