Base description which applies to whole site

5 Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

Tabel 122 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het voortgezet onderwijs (bedragen x € 1 miljoen)

Balans

 

2017

2018

2019

2020

2021

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

1.2

Materiële vaste activa

4

6

7

6

6

1.3

Financiële vaste activa

1

1

1

1

0

 

Totaal vaste activa

5

8

7

7

7

1.4

Voorraden

0

0

0

0

0

1.5

Vorderingen

16

13

16

18

16

1.6

Effecten

0

0

0

0

0

1.7

Liquide middelen

142

161

164

156

139

 

Totaal vlottende activa

158

175

180

174

155

 

Totaal activa

164

182

187

181

162

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

127

142

144

133

119

 

Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt

0

0

0

0

0

 

Totaal van groepsvermogen

127

142

144

133

4

2.2

Voorzieningen

2

2

3

3

4

2.3

Langlopende schulden

0

0

0

0

0

2.4

Kortlopende schulden

34

38

40

44

40

 

Totaal passiva

164

182

187

181

162

       

Staat van baten en lasten

2017

2018

2019

2020

2021

3

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

1.237

1.298

1.312

1.350

1.379

3.2

Overige overheidsbijdragen en-subsidies

10

9

10

10

0

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

0

0

0

0

0

3.4

Baten werk in opdracht van derden

2

2

1

1

0

3.5

Overige baten

18

21

21

18

18

 

Totaal baten

1.267

1.330

1.344

1.379

1.407

4

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

82

87

90

92

95

4.2

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1

1

1

1

1

4.3

Huisvestingslasten

4

5

5

5

5

4.4

Overige lasten

47

47

46

49

52

4.5

Doorbetalingen aan schoolbesturen

1.112

1.177

1.200

1.242

1.243

 

Verstrekte subsidies

0

0

0

  
 

Totaal lasten

1.246

1.317

1.342

1.390

1.397

 

Saldo Baten en Lasten

21

13

2

‒ 10

10

 

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

0

0

0

0

0

 

Financiële lasten

0

0

0

0

0

5

Financiële baten en lasten

0

0

0

0

0

 

Totaal van resultaat voor belastingen

21

13

2

‒ 10

10

6

Belastingen

0

0

0

0

0

7

Resultaat uit deelnemingen

0

0

0

0

0

 

Totaal van resultaat na belastingen

21

13

2

‒ 10

10

8

Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt

0

0

0

0

0

 

Nettoresultaat na belastingen

21

13

2

‒ 10

10

       
 

2017

2018

2019

2020

2021

Rentabiliteit%

1,69

0,98

0,16

‒ 0,76

0,71

Solvabiliteit II

0,79

0,79

0,78

0,75

0,76

Liquiditeit (current ratio)

4,61

4,61

4,46

3,91

3,93

Figuur 8 Kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo

Figuur 8 geeft door middel van een lijngrafiek puntsgewijs weer wat de kengetallen zijn voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. Op de x-as staan de jaartallen en op de y-as staan de kengetallen weergeven. Rentabiliteit: 0,00 (2016); 1,69 (2017); 0,98 (2018); 0,16 (2019); -0,76 (2020). Solvabiliteit: 0,77 (2016); 0,79 (2017); 0,79 (2018); 0,78 (2019); 0,75 (2020). Liquiditeit: 4,27 (2016); 4,71 (2017); 4,61 (2018); 4,46 (2019); 3,91 (2020).

Figuur 9 Rentabiliteit samenwerkingsverbanden passend onderwijs po/vo

Figuur 10 Solvabiliteit en liquiditeit samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo

Licence