Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 40 Inhuur externen (bedragen x € 1.000)

1. Interim-management

1.900

 

2. Organisatie- en formatieadvies

2.227

 

3. Beleidsadvies

6.359

 

4. Communicatieadvisering

808

 

Beleidsgevoelig

 

11.294

5. Juridisch advies

574

 

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

142.464

 

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

1.570

 

(Beleids)ondersteunend

 

144.608

8. Uitzendkrachten (formatie en piek)

65.253

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

 

65.253

Totaal uitgaven inhuur externen

 

221.155

In 2022 geeft Defensie € 221 miljoen uit aan externe inhuur binnen haar defensiebegroting en het DMF. Voor het DMF betreft dit met name de inhuur voor IT capaciteit voor ontwikkeling en instandhouding van haar IT projecten. De kosten van inhuur door de batenlastendienst Paresto zijn ook in dit overzicht verwerkt voor een bedrag van € 2,7 miljoen.

De personele uitgaven (inclusief de mindering van de uitgaven van de pensioenen en kosten plaatsing in het buitenland) komen uit op € 5,204 miljard. De totale uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan vorig jaar (-€8,7 miljoen). Dit komt voornamelijk door minder inhuur van IT capaciteit (-€ 18 miljoen). Bij de inhuur voor beleidsondersteunende functies zien we daarentegen een stijging van € 4 miljoen.

Het inhuurpercentage van Defensie, conform de rijksbrede berekeningswijze, komt uit op 4,2% procent. Dit percentage is 0,7% lager dan vorig jaar. Dit wordt verklaard door de eerder genoemde daling van de inhuur. Deze wordt versterkt door een stijging van de personele uitgaven (met € 500 miljoen) ten opzichte van vorig jaar onder meer een gevolg van de gewijzigde arbeidsvoorwaarden .

Tabel 41 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten 2022

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

Geen

Toelichting

 
Licence