Base description which applies to whole site

Bijlage 10: Maatregelen Oekraïne

Op 24 februari 2022 begon Rusland met een grootschalige militaire inval in Oekraïne. De consequenties van deze oorlog zijn niet alleen groot voor Oekraïne maar ook voor Nederland, Europa en de wereld als geheel. Een permanent lid van de Veiligheidsraad probeert met grof militair geweld een lidstaat van de Verenigde Naties van zijn land, soevereiniteit en zelfs van zijn identiteit te beroven. Nederland heeft zich dan ook ingezet om zoveel mogelijk militaire, financiële en humanitaire steun te leveren aan Oekraïne, samen met internationale partners.

Gezien de zwaarwegende veiligheidsbelangen voor Nederland en onze bondgenoten, was de militaire steun aan Oekraïne in 2022 een belangrijke prioriteit. De Nederlandse militaire steun was breed en in samenwerking met bondgenoten en partners – in de context van de NAVO, EU en de Ukraine Defence Contact Group. Die samenwerking en coördinatie was onontbeerlijk om te zorgen dat de steun effectief was en de levering ervan zo efficiënt mogelijk.

Defensie heeft een breed palet aan militair materieel aan Oekraïne kunnen leveren om Oekraïne te ondersteunen in haar strijd. De steun bestond uit materiële steun, training, opleidingen en onderhoud. Defensie heeft het materieel zowel commercieel aangekocht als geleverd uit voorraad. Daarnaast heeft Defensie bijgedragen aan het International Fund for Ukraine (IFU) en heeft de KMar bijgedragen aan Forensische onderzoeken in Oekraïne. Op deze wijze leverde Nederland een samenhangend pakket waarmee de Oekraïense strijdkrachten in alle facetten van de strijd werden ondersteund. De Tweede Kamer is periodiek op de hoogte gehouden van deze bijdragen middels diverse kamerbrieven.10 Hierbij is de Kamer ook geïnformeerd over de inhoud van deze steun middels de vertrouwelijke bijlagen.

In de onderstaande tabel wordt gerapporteerd, conform de RBV, over de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten voor 2022. De commerciële aankopen en de bijdragen aan het IFU dan wel de FO OEK resulteren in uitgaven en verplichtingen in 2022. De vervanging van eigen materieel en misgelopen opbrengsten leidt met name in opvolgende jaren tot uitgaven, ontvangsten en verplichtingen en staan dus niet in de onderstaande tabel.

De uitgaven en gemiste verkoopopbrengsten zijn generaal gedekt door het Ministerie van Financiën en zijn dus niet ten koste gegaan van andere delen van de defensiebegroting. De steun aan Oekraïne is hiervoor gefinancierd op het Budget Internationale Veiligheid (BIV) op artikel 1 van de Defensiebegroting, waarna het BIV gecompenseerd is uit de genoemde generale middelen.

Tabel 53 Budgettair overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)

Artikelnr.

Artikelnaam

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

1

Inzet

Levering militair materieel

69.445

69.445

0

n.v.t.

1

Inzet

IFU-fonds

100.000

100.000

0

2022D46708

1

Inzet

FO Kmar

2.000

2.000

0

 
  

Totaal

171.445

171.445

0

 
10

Kamerstuk 2022D15212, Kamerstuk 2022D15941, Kamerstuk 2022D17106, Kamerstuk 2022D18552, Kamerstuk 2022D23893, Kamerstuk 2022D27661, Kamerstuk 2022D29988, Kamerstuk 2022D35439, Kamerstuk 2022D47819, Kamerstuk 2022D54630

Licence