Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Nederland is door digitalisering ingrijpend veranderd in de manier waarop wij communiceren en toegang hebben tot diensten en informatie. De digitalisering is in toenemende mate verweven geraakt met bijna alle aspecten van ons dagelijks leven en biedt grote kansen voor de maatschappij en economie. We zien een diepgaande maatschappelijke afhankelijkheid van digitalisering en tegelijkertijd een toename van dreigingen en potentiële verstoringen. De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat maatschappelijke vraagstukken rond de digitale infrastructuur tijdig worden gedetecteerd, risico’s worden gesignaleerd en belangen worden beschermd. Aan de digitalisering ligt een infrastructuur ten grondslag, die in toenemende mate digitaal is. Deze digitale infrastructuur is ons werkveld en wij zorgen ervoor dat de digitale infrastructuur beschikbaar, betrouwbaar en veilig te gebruiken is.

Deze jaarverantwoording geeft u het inzicht in de financiële staat van het agentschap.

Tabel 47 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap AT voor het jaar 20221 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)2

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2021 (4)

Baten

    

- Omzet

63.706

65.763

2.057

60.039

waarvan omzet moederdepartement

34.299

35.296

997

33.295

waarvan omzet overige departementen

4.579

5.095

516

4.825

waarvan omzet derden

24.828

25.372

544

21.919

Rentebaten

0

0

0

9

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

108

108

655

Totaal baten

63.706

65.871

2.165

60.703

     

Lasten

    

Apparaatskosten

59.931

64.488

4.557

57.997

- Personele kosten

38.022

42.379

4.357

39.008

waarvan eigen personeel

28.973

32.236

3.263

29.156

waarvan inhuur externen

6.567

8.265

1.698

8.352

waarvan overige personele kosten

2.483

1.878

‒ 605

1.500

- Materiële kosten

21.909

22.109

200

18.989

waarvan apparaat ICT

0

79

79

93

waarvan bijdrage aan SSO's

13.273

17.732

4.459

14.820

waarvan overige materiële kosten

8.636

4.298

‒ 4.338

4.076

Rentelasten

100

29

‒ 71

34

Afschrijvingskosten

3.600

3.218

‒ 382

2.898

- Materieel

2.000

1.976

‒ 24

1.812

waarvan apparaat ICT

0

719

719

645

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

2.000

1.257

‒ 743

1.166

- Immaterieel

1.600

1.242

‒ 358

1.087

Overige lasten

75

172

97

42

waarvan dotaties voorzieningen

75

152

77

26

waarvan bijzondere lasten

0

20

20

16

Totaal lasten

63.706

67.907

4.201

60.971

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 2.036

‒ 2.036

‒ 268

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

‒ 2.036

‒ 2.036

‒ 268

Mutatie POK/WaU gelden

0

1.450

1.450

0

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

0

‒ 586

‒ 586

‒ 268

1

Per 1 januari 2023: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Het boekjaar 2022 is afgesloten met een verlies na resultaatsbestemming van € 0,6 mln. Dit bedrag komt voor € 0,1 mln voor rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afbouw van de balanspost ‘Te verrekenen met CN’ (onderdeel van de Overige vorderingen en overlopende passiva). Deze post op de balans van het agentschap geeft het bedrag weer dat met de tarieven voor CN moet worden verrekend.

Het resultaat Agentschap Telecom bedraagt, na verrekening Caribisch Nederland, € -0,5 mln.

Toelichting op de baten

Tabel 48 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2021

Structurele bijdragen moederdepartement

    

Beleidsopdrachten

8.285

8.520

235

7.311

Toezichttaken

18.429

16.916

‒ 1.513

17.800

Subtotaal structurele bijdragen

26.714

25.436

‒ 1.278

25.111

     

Incidentele bijdragen

0

0

0

0

Projecten

7.586

9.860

2.274

8.184

Subtotaal projecten

7.586

9.860

2.274

8.184

     

Totaal omzet moederdepartement

34.299

35.296

997

33.295

In 2022 heeft het agentschap ten opzichte van de vastgestelde begroting een hoger aantal projecten (uitgedrukt in omzet) voor beleidsdirecties uitgevoerd, zoals het project 3,5 GHZ. Overige voorbeelden van projecten zijn 2,6 GHz verdeelbeleid en Licensed Shared Access.

Tabel 49 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 20221

Realisatie 2022

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2021

Ministerie van Defensie

1.411

1.432

21

1.411

Ministerie van I&W

1.079

1.098

19

1.045

Ministerie van J&V

604

614

10

645

Ministerie van OC&W

156

64

‒ 92

63

Ministerie VWS

27

48

21

59

Ministerie van BZK

1.303

1.839

536

1.603

Totaal omzet overige departementen

4.579

5.095

516

4.826

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Tabel 50 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2021

Vergunninghouders en overige

22.965

23.682

717

21.042

- landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

3.085

3.239

154

2.946

- vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

2.483

2.684

201

2.283

- vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

3.153

3.486

333

3.177

- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

878

411

‒ 467

390

- omroep

5.706

5.416

‒ 290

5.291

- vergunningen straalverbindingen

2.271

2.847

576

1.549

- registratie RZAM en Maritiem

3.111

3.142

31

3.054

- certificaten

386

480

94

434

- eindapparaten

1.892

1.977

85

1.918

Satellietoperators

588

649

61

520

CN

1.200

1.027

‒ 173

349

Hercontrole meetinstrumenten

50

14

‒ 36

8

Innovatieprojecten (RUG leerstoel en Usecase 5G)

25

0

‒ 25

0

     

Totaal omzet derden

24.828

25.372

544

21.919

De hogere omzet op de vergunningen straalverbindingen wordt veroorzaakt door een her controle op de gefactureerde afzet boekjaar 2021. Die correctie is onderdeel van de omzet 2022.

Er is een onderzoek gestart voor een nadere analyse op omzet Vergunningen met regionale planning tijdelijk gebruik, waarvan de uitkomsten worden verwerkt in de Regeling Vergoedingen 2024.

De omzet CN is lager in realisatie door de genomen maatregelen om de balanspost ‘Te verrekenen met CN’ te verminderen.

Bijzondere baten

De realisatie bestaat uit de restwaarde op auto’s bij verkoop, een incidentele bijdrage van ACM voor een project en diverse kleinere incidentele posten.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De gerealiseerde gemiddelde bezetting in fte inclusief externe inhuur bedraagt 391,1 fte (begroot: 371,7 fte). De gerealiseerde gemiddelde loonsom (intern- en extern personeel) is 8% hoger dan de begroting door CAO loonbijstellingen, waardering toename saldo verlofrechten (wettelijk- en IKB verlof) en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel (hogere schalen) vergen. De lagere overige personele kosten zijn direct gerelateerd aan het hybride werken. De kosten van het woon/werk verkeer zijn lager dan begroot.

Materiële kosten

De sterke toename van bijdragen aan SSO’s ten opzichte van 2021 wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van de huisvestingskosten en de uitvoering van het project ASR. Het verschil ten opzichte van de agentschapsbegroting komt door het toerekenen van de huisvestingskosten (€ 3,8 mln) aan de bijdragen SSO’s.

De onder uitputting op de overige materiele kosten ten opzichte van 2021 komt door het niet tijdig kunnen inkopen op de materiele budgetten voor de uitvoering van incidentele projecten (diensten derden).

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit de dotaties op de voorziening dubieuze debiteuren en een boekwaarde verlies op activa.

Tabel 51 Balans per 31 december 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2022

Balans 2021

Activa

  

Vaste activa

15.139

12.473

Materiële vaste activa

5.965

5.506

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

3.993

4.175

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

1.972

1.331

Immateriële vaste activa

9.174

6.967

Vlottende activa

27.506

17.206

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

1.995

2.768

Overige vorderingen en overlopende activa

556

480

Liquide middelen

24.955

13.958

Totaal activa

42.645

29.679

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

3.041

2.011

Exploitatiereserve

2.693

2.279

Bestemmingsreserve

934

0

Onverdeeld resultaat

‒ 586

‒ 268

Voorzieningen

637

563

Langlopende schulden

11.978

10.575

Leningen bij het Ministerie van Financiën

11.978

10.575

Kortlopende schulden

26.989

16.530

Crediteuren

3.141

313

Belastingen en premies sociale lasten

1

1

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

3.847

2.923

Overige schulden en overlopende passiva

20.000

13.293

Totaal passiva

42.645

29.679

Activa

Immateriële vaste activa

De toename in immateriële vaste activa wordt verklaard door de investeringen van het agentschap in het kader van het zaaksysteem GENIUS. De overige ICT projecten hebben hierdoor duidelijke vertraging opgelopen.

Passiva

Tabel 52 Vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

1. Eigen vermogen per 1/1

289

233

92

2.719

1.a Bestemmingsreserve

0

0

0

934

2. Saldo van baten en lasten

‒ 1.220

‒ 1.824

‒ 268

‒ 586

3. Directe mutaties in het eigen vermogen

1.164

1.683

2.895

‒ 26

‒ 3a uitkering aan moederdepartement

0

0

0

‒ 26

‒ 3b bijdrage moederdepartement ter versterking eigen vermogen

435

1.128

2.187

0

‒ 3c overige mutaties

729

555

708

0

4. Eigen vermogen per 31/12

233

92

2.719

3.041

Het eigen vermogen van het agentschap na resultaatsbestemming 2021 bedraagt € 2,7 mln. Het verlies bij het agentschap in 2022 bedraagt, na verrekening CN. ad € 0,1 mln, € 0,5 mln. Het voornemen is om het verlies te verrekenen met het eigen vermogen. Het eigen vermogen heeft daarmee, exclusief bestemmingsreserve, een omvang van € 2,3 mln.

De omvang van de post ‘Te verrekenen met CN’ na resultaatsbestemming 2021 bedraagt € 0,7 mln. Het voornemen is om het verlies voor CN ad. ‒ € 0,1 mln te verrekenen met genoemde post, waarmee deze ultimo 2022 op € 0,6 mln uitkomt.

Voor de POK/Wau- gelden is er bij AT met toestemming van het Ministerie van Financiën een bestemmingsreserve gevormd. AT heeft in 2022 middelen ontvangen van het moederdepartement voor € 2,4 mln. Na aftrek van de ten behoeve hiervan gemaakte kosten in 2022 resteert er ultimo 2022 een bestemmingsreserve van € 0,9 mln.

Tabel 53 Verloop en stand van de voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde 1-1-2022

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2022

Ambtsjubilea

563

74

0

0

637

Totaal

563

74

0

0

637

Leningen bij het Ministerie van Financiën

Voor de investeringen in vaste activa leent het agentschap bij het Ministerie van Financiën. De toename in de omvang van de leningen is vooral ontstaan door de financiering van de ICT projecten van het agentschap (onder andere het zaaksysteem GENIUS). Dit is in overeenstemming met de begroting.

Crediteuren

De omvang van de post crediteuren is in 2022 sterk toegenomen. Dit is veroorzaakt door een tijdelijke freeze op de financiële administratie in verband met de naamwijziging van het agentschap. Het agentschap heeft in 2022 95,4% (norm 95%) van de facturen binnen de termijn betaald.

Kortlopende schulden

De post Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën bestaat uit de aflossingen op de lopende leningen bij het Ministerie van Financiën 2023.

Tabel 54 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + stand depositorekeningen

10.639

13.958

3.319

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

63.706

65.972

2.266

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 60.106

‒ 53.447

6.659

2.

Totaal operationele kasstroom

3.600

12.525

8.925

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.750

‒ 5.826

‒ 76

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

58

58

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.750

‒ 5.768

‒ 18

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 471

‒ 471

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

2.384

2.384

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.101

‒ 2.923

1.178

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.750

5.250

‒ 500

4.

Totaal financieringskasstroom

1.649

4.240

2.591

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 mln.

10.137

24.955

14.818

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2022 heeft het agentschap voor een bedrag van € 5,9 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes en in immateriële vaste activa voor onder meer het zaaksysteem GENIUS.

Financieringsstroom

Het agentschap heeft in 2022 middelen ontvangen van het moederdepartement voor een bedrag van € 2,4 mln: € 0,6 mln voor het programma POK, € 0,7 mln voor het programma WAU en € 1,1 mln voor het programma WOO. Voor de financiering van de begrote investeringen is een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Tabel 55 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2022
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Omschrijving generiek deel

2019

2020

2021

2022

2022

Kostprijzen per product (reële stijging Regeling Vergoedingen)

5,00%

7,40%

1,04%

3,85%

3,53%

Tarieven/uur (Reële stijging

6,91%

5,66%

1,59%

3,53%

3,53%

FTE-totaal (excl. Externe inhuur

303,8

310,7

323,2

338,3

335,0

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 2%

‒ 3%

0%

‒ 3%

0%

Personeelkosten per FTE

€ 85.912

€ 100.046

€ 100.342

€ 103.612

€ 95.615

Toelichting

Personeelskosten per FTE / Kosten inhuur externen

De gerealiseerde gemiddelde personeelskosten per FTE zijn circa 8% hoger dan de vastgestelde begroting. Doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch (extern) personeel vergen stijgen de kosten per FTE. Daarnaast stijgen de kosten door het opbouwen van het IKB-spaarverlof en de CAO wijzigingen. Het percentage externe inhuur bedraagt 20%.

Licence