Base description which applies to whole site

Bijlage 9: Rapportage burgercorrespondentie

1. Inleiding

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rapporteert hierbij over de correspondentie van het kerndepartement, het Agentschap Telecom (AT)37 en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met burgers voor het kalenderjaar 2022. In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de omvang van de correspondentie tussen burgers en EZK en binnen welke termijn deze correspondentie wordt behandeld.

Onder de term "burgerbrief' wordt volgens de definitie van de Nationale ombudsman verstaan: elk schriftelijk stuk dat een overheidsinstantie van een burger ontvangt. Het medium (brief, fax of e-mail) maakt daarbij niet uit. Ook het begrip burger is breed. Hieronder worden niet alleen individuele burgers begrepen, maar ook groepen en organisaties.

Specifiek betreft het bezwaarschriften, klaagschriften, Wob- en Woo-verzoeken38 en overige brieven en e-mails.

Ook via Rijksoverheid.nl (verzorgd door het Ministerie van Algemene Zaken) zijn er vele contacten met burgers over de EZK-beleidsterreinen.

2. Aantallen

Tabel 122 Aantal burgerbrieven

Categorie

2021

2022

a. Bezwaarschriften (als bedoeld in de AwB)

17.534

13.032

b. Klaagschriften

460

534

c. Overige brieven en e-mails

3.746

5.156

d. Wob-verzoeken

215

237

a. Bezwaarschriften

Het kerndepartement, AT en RVO ontvingen in 2022 de volgende aantallen bezwaarschriften:

Tabel 123 Aantal bezwaarschriften
 

Aantal bezwaarschriften

Afgehandeld binnen verdaagde (wettelijke) termijn

 

2021

2022

2021

2022

Kerndepartement EZK

69

77

48%

57%

RVO.nl

17.149

12.7171

69%

39%2

AT

316

238

90%

88%

1

Het aantal bezwaarschriften werd in 2022 sterk beïnvloed door de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Van de ontvangen bezwaarschriften waren er 9.257 voor de TVL.

2

Van de in totaal ca. 17.500 afgehandelde zaken, zagen er ca. 14.500 op de TVL. Vanwege de grote hoeveelheid TVL-bezwaren en ook de druk daardoor op de organisatie, was het zeer moeilijk om deze bezwaren binnen de wettelijke termijn af te handelen. Dit is sec voor TVL voor 28% van de zaken gelukt. Dit drukt de cijfers van het totaal. Wanneer we TVL buiten beschouwing laten is 92% van de zaken tijdig afgehandeld.

b. Klaagschriften

Het kerndepartement, AT en RVO ontvingen in 2022 de volgende aantallen klaagschriften:

Tabel 124 Aantal klaagschriften
 

Aantal klaagschriften

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

 

2021

2022

2021

2022

Kerndepartement EZK

11

4

55%

75%

RVO.nl

617

525

76%

94%

AT

12

5

100%

100%

c. Overige brieven en e-mails

Het kerndepartement, AT en RVO ontvingen in 2022 de volgende aantal overige brieven en e-mails.

Tabel 125 Aantal «overige brieven» en e-mails
 

Aantal overige brieven en e-mails

Tijdig afgehandeld

 

2021

2022

2021

2022

Kerndepartement EZK

3.746

5.156

88%

81%

Toelichting

AT: in 2021 en 2022 zijn ‘overige brieven en e-mails’ niet apart geregistreerd.

RVO: Overige brieven en e-mails worden bij RVO niet apart geregistreerd. Wel registreert RVO de eerstelijns berichten, dit zijn de e-mails en brieven die via de klantcontactcentra binnenkomen. RVO ontving in 2022 63.144 (2021: 72.000) e-mails en brieven, 42.177 hiervan betrof EZK-onderwerpen. Het hoge aantal brieven voor de EZK-opdracht wordt (nog steeds) bepaald door het coronasteunpakket, inclusief de TVL.

d. Wob- en Woo-verzoeken

Het kerndepartement, AT en RVO ontvingen in 2022 de volgende aantallen Wob- en Woo-verzoeken:

Tabel 126 Aantal Wob-verzoeken
 

Aantal Wob-verzoeken

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

Ingebrekestellingen

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Kerndepartement EZK

120

147

35%

11%

10

14

RVO.nl

77

59

90%

41%1

1

2

AT

18

31

38%

58%

1

0

1

Het tijdigheidspercentage bij EZK ligt lager dan in 2021. Dit komt doordat onder de Wob een verzoek als niet-tijdig werd gekwalificeerd indien sprake was van een ingebrekestelling/beroep niet-tijdig beslissen. Dergelijke situaties deden zich ten tijde van de Wob op het EZK-terrein nauwelijks voor. Onder de Woo hanteert de Woo-unit van RVO het (strengere) criterium dat een verzoek alleen tijdig is afgehandeld wanneer de afhandeling binnen de (verdaagde) beslistermijn heeft plaatsgevonden of wanneer in expliciete afstemming met verzoeker later is beslist.

37

Per 1 januari 2023 heet het AT: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

38

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden en is daarmee de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen.

Licence