Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Thema: Land- en tuinbouw (recent afgerond evaluatieonderzoek)

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

1. Doelstelling: Versterken concurrentiekracht duurzame agroketens

Garantstelling Landbouw (2010-2016)

Ex post

2019

Afgerond

MEI/EG/Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw

Ex post

2020

Afgerond

Tussenevaluatie vermogensversterkende kredieten

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 1*1

2. Doelstelling: Bevorderen van voedselzekerheid in de wereld

Voedselzekerheid

Ex post

2019

Afgerond

3. Doelstelling: Borgen van voedselveiligheid en voedselkwaliteit

Instrument ketenborging.nl

Ex post

2021

Afgerond

COKZ

Ex post

2021

Afgerond

Actieplan Voedselveiligheid

Ex post

2022

Afgerond

4. Doelstelling: Vergroten maatschappelijke waardering van landbouw/voedsel

Voedingscentrum

Ex post

2020

Afgerond

Voedselagenda/Voedselverspilling

Ex post

2022

Afgerond

5. Doelstelling: Verduurzaming productie en consumptie (door middel van kringlooplandbouw)

Wet gewasbeschermingsmiddelen/beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

Ex post

2019

Afgerond

MEI/EG/Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw

Ex post

2020

Afgerond

Ondersteuning projecten biologische sector

Ex post

2020

Afgerond

Fonds kleine toepassingen

Ex post

2020

Afgerond

Collectief stelsel Agrarisch natuur en landschapsbeheer

Ex post

2021

Afgerond

GLB/NSP

Ex ante

2021

Afgerond

Opkoopregeling rondom natura2000 gebieden

Ex post

2021

Afgerond 2*2

Slimmer landgebruik/nationaal programma landbouwbodems

Ex post

2021

Afgerond

Stichting Zeldzame Huisdieren

Ex post

2021

Afgerond

Bureau Erkenningen

Ex ante

2021

Afgerond

Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv)

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 3*3

CTGB

Ex post

2022

Afgerond

6. Doelstelling: Bevorderen plantgezondheid

Keurings- en toezichtslandschap

Brede analyse

2020

Afgerond

Raad voor Plantenrassen

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 4*4

Plantaardige en biologische keuringsdiensten (NAK, Naktuinbouw, BKD, KCB, SKAL)

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 5*5

Handhavingsinstrumentarium Keuringsdiensten binnen de Zaaizaad en plantgoedwet

Ex post

2022

Afgerond

7. Doelstelling: Bevorderen diergezondheid

Diergezondheidsfonds

Ex post

2019

Afgerond

Evaluatie van de uitbraak van Sars-Cov-2 in de nertsenhouderij

Ex post

2022

Afgerond

Evaluatie van vogelgriepuitbraken in het seizoen 2020/2021

Ex post

2022

Afgerond 6*6

8. Doelstelling: Bevorderen dierenwelzijn

Wet Dieren

Ex post

2020

Afgerond

Centrale commissie dierproeven

Ex post

2021

Afgerond

Inbeslaggenomen goederen (IBG) en Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

Ex post

2021

Afgerond

Stichting zeldzame huisdieren

Ex post

2021

Afgerond

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

Ex post

2021

Afgerond 7*7

Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

Ex post

2021

Afgerond

Nationaal comité advies dierproevenbeleid

Ex post

2021

Afgerond

Overige onderzoeken (onder andere fiscale regelingen)

Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Onderzoek

2019

Afgerond

Onderzoek kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

Onderzoek

2020

Afgerond

Energiebelasting verlaagd tarief glastuinbouw

Fiscaal

2021

Afgerond

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond

Fiscale verkenning

2022

Lopend - afronding 2023 8*8

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers (COVID-19)

Ex post

2022

Lopend - afronding 2023 9*9

1

De tussenevaluatie vermogensversterkende kredieten wordt in 2023 afgerond.

2

De evaluatie betrof een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de eerste tranche. Deze evaluatie is vanaf juli 2021 door bureau Boerenverstand uitgevoerd en heeft eind november 2021 een rapportage opgeleverd met aanbevelingen . De rode draad van deze aanbevelingen was om de tweede tranche zo gericht en zo eenvoudig mogelijk vorm te geven.

3

De evaluatie naar de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) stond in de SEA Begroting 2023 gepland voor 2022/2023. De evaluatie wordt in 2023 afgerond.

4

In het najaar van 2022 is de evaluatie van de Raad voor plantenrassen gestart. De evaluatie is naar verwachting begin tweede kwartaal 2023 afgerond en zal dan naar de Kamer worden gezonden.

5

In het najaar van 2022 is de evaluatie gestart van dit cluster van plantaardige keuringsdiensten (Naktuinbouw, KCB, BKD, en NAK). De evaluatie is naar verwachting begin tweede kwartaal 2023 afgerond en zal aan de Kamer worden toegezonden.

6

De evaluatie van vogelgriepuitbraken in het seizoen 2020/2021 is afgerond. Deze wordt bestudeerd en voorzien van een reactie voor de Kamer, welke begin 2023 wordt verwacht. Op dat moment zal de evaluatie openbaar worden gemaakt en naar de Kamer worden verstuurd.

7

Dit betrof een intern onderzoek naar de eerste openstelling. De resultaten zijn meegenomen bij het opstellen van de tweede openstelling. De interne evaluatie van de eerste periode van de regeling is in 2021 afgerond. Meer informatie is te vinden in het ingevulde kader Beleidskeuzes onderbouwd (Kamerstuk 35925-XIV-19) De regeling loopt mee in de bredere evaluatie van de corona steunmaatregelen.

8

De verkenning naar de vrijstellingen in de Overdrachtsbelasting (Natuurgrond, Bureau Beheer Landbouwgronden, Inrichting landelijk gebied en Cultuurgronden) bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Het rapport wordt in de eerste helft van 2023 naar de Kamer gestuurd.

9

De evaluatie naar de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers (COVID-19) wordt in 2023 uitgevoerd en afgerond.

Toelichting: in 2022 afgeronde evaluaties

Actieplan voedselveiligheid

De evaluatie van het actieplan voedselveiligheid, dat in 2018 naar aanleiding van het fipronil-incident in eieren werd opgesteld, heeft in de tweede helft van 2021 plaatsgevonden onder leiding van een extern bureau. Het actieplan is uitgevoerd onder coördinatie van zowel LNV als VWS en 22 maart 2022 is het evaluatierapport aan de Tweede Kamer gestuurd met een begeleidende Kamerbrief (Kamerstuk 26991, nr 581) van beide ministers. De centrale vraag van de evaluatie was of de uitvoering van het actieplan heeft geleid tot versterking van het voedselveiligheids-systeem. Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek waarin de betrokken partijen gezamenlijk hebben teruggekeken op de uitvoering van de verschillende acties en de aandachtspunten die daaruit voortvloeien en waarin tevens is besproken welke punten en acties nog verdere aandacht behoeven voor de toekomst. Uit de evaluatie is gebleken dat het voedselveiligheidsstelsel in Nederland is verbeterd en goed is ingericht om voedselveiligheid op een hoog niveau te houden. De partijen zijn van mening dat het uitvoeren van het actieplan heeft gezorgd voor een aanzienlijke versterking van de zelfregulering in de eierketen.

Voedselagenda/Voedselverspilling

Op 29 maart 2022 is de ex-post evaluatie van de Voedselagenda 2016-2020 (gericht op o.a. de doelstelling het vergroten van de maatschappelijke waardering van voedsel) naar de Tweede Kamer gestuurd met in bijbehorende voedselbrief een uitwerking van het voedselbeleid (Kamerstuk 31 532, nr 271). Op basis van de evaluatie kan worden geconcludeerd dat er over het algemeen tevredenheid is over de inzet, de tot stand gekomen samenwerking en de ‘output’ van de afzonderlijke activiteiten vanuit de Voedselagenda. De losse activiteiten die onder de Voedselagenda vallen, worden in grote lijnen als doelmatig ervaren. Tegelijk constateert de evaluatie dat er geen sprake is geweest van een integraal voedselbeleid. Uit de evaluatie is niet gebleken dat er een gezamenlijk doel of een duidelijke samenhang tussen de verschillende instrumenten van VWS en LNV was. In reactie op de evaluatie is aangegeven dat in gezamenlijkheid met VWS gekomen wordt tot een nadere uitwerking van het voedselbeleid. Hierin is de gezamenlijk ambitie geformuleerd om in 2030 een balans te realiseren in de consumptie tussen dierlijke en plantaardige eiwitten (de eiwittransitie). Reeds bestaande ambities zijn voortgezet, zoals de inzet op het halveren van de voedselverspilling in 2030 ten opzichte van 2015.

CTGB

De doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is onderwerp geweest van dit evaluatieonderzoek. Dit onderzoek vindt op grond van artikel 39, eerste lid, Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, vijfjaarlijks plaats. Uit het evaluatieonderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van het Ctgb komen onder andere aandachtspunten ten aanzien van doorlooptijd en capaciteit bij het behandelen van aanvragen, beleidsadvisering en inrichting van werkprocessen en organisatie aan de orde. De aanbevelingen uit de vorige evaluatie zijn opgevolgd. Ctgb functioneert voldoende doeltreffend en doelmatig. De aandachtspunten door de onderzoekers zijn in de brede context geplaatst. Dat wil zeggen dat deze problemen deels door het Ctgb, maar ook deels door de departementen en (Europese) politiek opgepakt dienen te worden.

Handhavingsinstrumentarium Keuringsdiensten binnen de Zaaizaad en plantgoedwet

In deze ex post evaluatie is onderzocht in hoeverre de instanties die onder de Zaaizaad- en plantgoedwet en de Landbouwkwaliteitswet vallen, een toereikend handhavingsinstrumentarium hebben. Het rapport concludeert dat het huidige systeem goed functioneert, maar dat er door de betrokken diensten knelpunten worden ervaren. In het rapport staan verschillende knelpunten beschreven en de oplossingsrichtingen daarvoor. De oplossingen zijn divers, van het aanpassen van de wet tot aan oplossingen in de praktijk. Bij het aanbieden van het rapport aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 36200-XIV, nr. 116) is toegezegd dat met de conclusies en aanbevelingen aan de slag wordt gegaan. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken diensten.

Evaluatie van de uitbraak van Sars-Cov-2 in de nertsenhouderij

Vanwege SARS-CoV-2 (COVID-19) is het sinds 8 januari 2021 verboden om in Nederland nertsen te houden. Het onderzoek betreft een evaluatie van de genomen maatregelen tijdens COVID-19 en geeft advies over eventuele verbeterpunten rondom de inzet van de crisisstructuur zoönose. Daarbij is gekeken hoe is samengewerkt tussen de beide ministeries (LNV en VWS) en hoe de zoönosestructuur heeft gefunctioneerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Het COT constateert dat de lessen uit de Q-koorts-crisis daadwerkelijk een plek hebben gekregen binnen de zoönosestructuur en dat de structuur voor het grootste gedeelte gevolgd is in de praktijk. De zoönosestructuur bood voordelen ten aanzien van het bij elkaar brengen van humane én veterinaire deskundigheid. Daarnaast was er een efficiënte samenwerking met korte lijnen. De rol van de verschillende teams en overlegvormen was helder en de structuur maakte het mogelijk om samen te anticiperen en na te denken over beheersmaatregelen. De zoönosestructuur heeft gewerkt en de samenwerking tussen de beide departementen en andere betrokken partijen is goed verlopen. Uiteraard zijn er punten voor verbetering. De aanbevelingen uit het evaluatierapport worden ter harte genomen. Het COT ziet het delen van (privacygevoelige) onderzoeksgegevens als een knelpunt. Ook werden aanbevelingen gedaan over het beter nadenken over de impact van scenario’s, het aandacht hebben voor de nafase van de crisis en het updaten van het beleidshandboek crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie zoönose. Deze aanbevelingen worden door de ministeries opgepakt en uitgewerkt.

Thema: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken (recent afgerond evaluatieonderzoek)

1. Doelstelling: Zorgen voor de instandhouding van biodiversiteit

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

Ex post

2019

Afgerond

Natuurpact/Natuurvisie

Ex durante

2020

Afgerond

Beleidsevaluatie Programma aanpak Stikstof (PAS) en evaluatie Wetstraject PAS

Ex post

2020

Afgerond

Natura2000 doelendocument

Ex durante

2020

Afgerond

Evaluatie collectief stelsel Agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb)

Ex post

2021

Afgerond

Opkoop rondom Natura 2000 gebieden

Ex post

2021

Afgerond 1*1

Programma naar een Rijke Waddenzee

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 2*2

Evaluatie implementatie exotenverordening

Ex post

2022

Afgerond

Staatsbosbeheer

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 3*3

Houtopstanden (paragraaf Wet natuurbescherming/ Besluit activiteiten leefomgeving)

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 4*4

2.Doelstelling: Streven naar een duurzame en economisch rendabele visserijsectorr

Convenant visserij in beschermde gebieden

Ex post

2021

Afgerond

EU gemeenschappelijk visserijbeleid

Ex post

2022

Lopend: afronding 2023 5*5

3. Doelstelling: De regie voeren over de instandhouding van de kwaliteit van het landelijk gebied en een vitale regio

IBP Vitaal Platteland

Lerende evaluatie

2022

Afgerond

Overige onderzoeken (onder andere fiscale regelingen)

Voortgangsrapportage Natuurpact

Voortgangsrapportage

2020

Afgerond

Beleidsdoorlichting Natuur en Biodiversiteit 2015-2019

Beleidsdoorlichting

2021

Afgerond

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting natuurgrond

Fiscale verkenning

2021

Lopend: afronding 2023 6*6

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting Bureau Beheer Landbouwgronden

Fiscale verkenning

2021

Lopend: afronding 2023 6*

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting inrichting landelijk gebied

Fiscale verkenning

2021

Lopend: afronding 2023 6*

1

De evaluatie betrof een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de eerste tranche. Deze evaluatie is vanaf juli 2021 door bureau Boerenverstand uitgevoerd en heeft eind november 2021 een rapportage opgeleverd met aanbevelingen . De rode draad van deze aanbevelingen was om de tweede tranche zo gericht en zo eenvoudig mogelijk vorm te geven.

2

Er is nog geen ex post evaluatie uitgevoerd van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het programma is per 1-1-2023 gestopt. In 2023 wordt een kleine ex post evaluatie uitgevoerd.

3

De vierjaarlijkse evaluatie van Staatsbosbeheer is gestart in 2022 en wordt afgerond in 2023.

4

De evaluatie houtopstanden wordt in 2023 uitgevoerd. Vorig jaar is vanaf de zomer uitgebreid geïnventariseerd onder stakeholders en medeoverheden welke onderwerpen aan bod zouden moeten komen. De evaluatie begint in februari, oplevering is medio oktober 2023 voorzien.

5

De evaluatie wordt naar verwachting in februari 2023 afgerond en gepubliceerd.

6

De verkenning naar de vrijstellingen in de Overdrachtsbelasting (Natuurgrond, Bureau Beheer Landbouwgronden, Inrichting landelijk gebied en Cultuurgronden) bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Afronding in 2022 is niet gelukt door prioritering van andere werkzaamheden. Het rapport wordt in de eerste helft van 2023 naar de Kamer gestuurd.

Toelichting: in 2022 afgeronde evaluaties

Evaluatie implementatie exotenverordening

In opdracht van het ministerie van LNV is een ex post evaluatie uitgevoerd van de wijze waarop de Europese Exotenverordening in Nederland is geïmplementeerd. De verordening bevat uiteenlopende regels waar Nederland invulling aan geeft wat betreft de negatieve gevolgen van preventie, bestrijding en beheersing van invasieve uitheemse soorten voor de natuur, biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten. De Nederlandse aanpak is geëvalueerd om een beeld te krijgen van de stand van zaken en van waar eventuele (systeem)verbeteringen mogelijk zijn. In de evaluatie staat het huidige systeem van beleid en uitvoering voor de exotenverordening centraal. De focus daarbij lag op het functioneren van het Nederlandse systeem en de vraag of dit systeem voldoende op orde is zodat de gestelde doelen voor wat betreft preventie, beheersing en bestrijding van invasieve exoten doeltreffend en doelmatig bereikt gaan worden. In het rapport worden zestien aanbevelingen gedaan waarvan een deel is gericht aan het ministerie van LNV en groot aantal aanbevelingen is gericht aan de provincies die verantwoordelijk zijn voor de beheersmaatregelen van de meeste invasieve uitheemse soorten van de Europese Unielijst.

Thema: Kennis en innovatie (recent afgerond evaluatieonderzoek)

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

1. Doelstelling: Borgen en benutten van een kwalitatief hoogwaardige kennis- en onderzoeksinfrastructuur

Subsidie Jong Leren Eten

Ex durante

2020

Afgerond

Tussenevaluatie Groenpact

Ex durante

2021

Afgerond

Programma's DuurzaamDoor en Jong leren eten

Procesevaluatie

2021

Afgerond

Toegepast onderzoek; TO2-instellingen (o.a. Wageningen Research

Ex post

2021

Afgerond

Subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling) 2022

Ex post

2022

Afgerond

2. Doelstelling: borgen wettelijke onderzoekstaken

WOT genetische bronnen

[Ex post

2021

Afgerond

WOT Voedselveiligheid

[Ex post

2021

Afgerond

WOT besmettelijke dierziekten

[Ex post

2021

Afgerond

WOT economische informatievoorziening

[Ex post

2022

Afgerond

WOT visserijonderzoek

[Ex post

2022

Afgerond 1*1

WOT natuur en milieu

[Ex post

2022

Afgerond 1*

1

De evaluaties van de WOT Visserijonderzoek en WOT Natuur & Milieu zijn eind 2022 afgerond. De verwachting is dat Q1 2023 een Kamerbrief wordt verstuurd waarna de evaluatie openbaar is. Dat betreft een gecombineerde brief met een reactie op de evaluatie van zowel de WOT Natuur & Milieu als de

Toelichting: in 2022 afgeronde evaluaties

Subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling) 2022

In de Visie op het Toegepast Onderzoek (Kamerstuk 32 637, nr. 68) heeft het kabinet toegezegd om de organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) elke vier jaar te evalueren op kwaliteit en impact van het onderzoek. De TO2-instellingen zijn voor het laatst geëvalueerd over de jaren 2016-2019, waarbij ook de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Rijksbijdrage aan de TO2-instellingen is onderzocht (Kamerstuk 32 637, nr. 453). Aangezien in de evaluatie van de TO2-instellingen ook de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Rijksbijdrage zijn betrokken, is hiermee tevens voorzien in een evaluatie van de subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek. In de kamerbrief ‘Innovatie en impact’ van 11 november 2022 (Kamerstuk 33 009, nr. 117) is aangegeven dat het kabinet op grond van de uitkomsten van de evaluatie van de TO2-instellingen heeft besloten de financiering van de TO2’s te continueren. Dat gebeurt op basis van de subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek en de TNO-wet. Dit betekent dat de subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek in 2023 met vijf jaar wordt verlengd. Binnen deze regeling is LNV de penvoerder voor Wageningen Research (WR) als TO2-instelling.

WOT economische informatievoorziening

De evaluatie van de Wettelijke Onderzoekstaak Economische Informatievoorziening (WTO-EI), uitgevoerd door SEO, resulteerde in de conclusie dat er sprake is van een efficiënte en effectieve opzet en uitvoering van de WOT-EI. De toekomstbestendigheid is voldoende. Die toekomst-bestendigheid hangt wel af van de beschikbaarheid van voldoende budget. Dat is het geval als het budget in voldoende mate kan ‘mee-ademen’ met de knelpunten die bij de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. Nu is dat niet altijd het geval, waardoor incidentele uitgaven voor onderhoud nodig zijn. SEO adviseert de overheid om de balans tussen kostenbeheersing en de noodzaak van structurele investeringen te verbeteren. Het opdrachtgevers-overleg WOT heeft besloten om dit punt elk jaar bij het bespreken van het jaarplan op de agenda te zetten.

Licence