Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

In de bijlage Moties en toezeggingen bij de begroting 2022 is gerapporteerd over de openstaande en afgedane moties en toezeggingen van het parlementaire jaar 2021-2022.

Deze bijlage bij het jaarverslag bevat alle openstaande moties en toezeggingen die als zodanig zijn geregistreerd door het ministerie van LNV. Verder bevat de rapportage de afgedane moties en toezeggingen van het afgelopen parlementaire jaar en na de peildatum. Als peildatum is 1 januari 2023 gehanteerd. Moties en toezeggingen die na deze peildatum zijn aangenomen en gedaan, zijn nog niet meegenomen in deze rapportage

Door de bewindsliedenaanvaarde moties

Omschrijving

Kamerstuknummer motie

Vindplaats

Stand van zaken

Eerste Kamer

   

Minister van LNV

   

Verzoekt de regering bij toekomstige beleidsvoorstellen aangaande de landbouwsector stappen richting kringlooplandbouw die bedrijven al hebben gezet mee te wegen.

35347, K

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

Onderhanden

Minister voor NenS

   

Verzoekt de regering om bij het hernieuwd inzetten van de grond van opgekochte boerenbedrijven samen met gemeenten en provincies het belang en kansen van regionale initiatieven ten behoeve van passende seniorenhuisvesting op deze locaties te bezien en initiatiefnemers nadrukkelijk te betrekken.

35.600, P

Parlementaire agenda [02-03-2021] ‒ 35600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Onderhanden

Omschrijving

Kamerstuknummer motie

Vindplaats

Stand van zaken

Tweede Kamer

   

Minister van LNV

   

Verzoekt de regering, de ambities met betrekking tot de biodiversiteits-winst van de vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om te zetten in meetbare en afrekenbare doelen en de Kamer jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het behalen van deze doelen.

28625, nr. 202

Parlementaire agenda [02-07-2014] - VAO GLB

Er wordt jaarlijks een rapport naar de Kamer gestuurd. De Tweede Kamer wordt periodiek over deze toezegging geïnformeerd.

Verzoekt de regering, binnen drie jaar een wettelijke verplichting voor gps-apparatuur in veetransportwagens en een centrale database voor verzameling en analyse van de gps-gegevens ter verbetering van de handhaving te realiseren.

28 286, nr. 761

Parlementaire agenda [10-09-2014] - VAO Dierenwelzijn (AO dd 4/9)

In Kamerstuk 28 286, nr. 1063 - Voortgangsbrief dierenwelzijn landbouwhuisdieren, staat dat het onderzoek is afgerond in 2022. Het onderzoek heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis en is naar verwachting volgend jaar pas afgerond.

Verzoekt de regering, te streven naar volledige uitbetaling van betalingsrechten in december van het jaar over welke deze betaald worden, en uiterlijk in januari.

21501-32, nr. 905

Parlementaire agenda [07-04-2016] - VAO Landbouw- en Visserijraad, de minister vervangt de stas

Er wordt jaarlijks een rapport naar de Kamer gestuurd. De Tweede Kamer wordt periodiek over deze toezegging geïnformeerd.

Verzoekt de regering minimaal jaarlijks een voortgangsrapportage naar Kamer te sturen waarin de resultaten van het verbeteringsplan worden gemonitord.

28286-966 (was 964)

Parlementaire agenda [20-02-2018] - VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 7/2)

Onderhanden. Doorlopende motie.

Verzoekt de regering, jaarlijks ruim voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te rapporteren over de voortgang van de innovatieve projecten en de bijbehorende rijksbijdragen.

35000-XIV-27

Parlementaire agenda [01-11-2018] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Onderhanden

Verzoekt de regering, om te onderzoeken of en hoe een verplichte bedenktijd voor de aanschaf van huisdieren bij kan dragen aan het terugdringen van het aantal impulsaankopen van dieren.

28286-1009

Parlementaire agenda [05-12-2018] - VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

Onderhanden. Op de motie is ingegaan in de Kamerbrief «Voortgang dierenwelzijn» van 19 januari 2023.

Verzoekt de Minister, te onderzoeken of maatregelen van deze landen zich lenen voor toepassing in Nederland; verzoekt voorts te verkennen of in Europees verband samengewerkt kan worden om de fok, het houden en tentoonstellen van designerdieren terug te dringen en de Kamer voor de zomer van 2019 hierover te informeren.

28286-014

Parlementaire agenda [05-12-2018] - VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

Onderhanden

Verzoekt de regering, in te zetten op meerjarige afspraken met een brede vertegenwoordiging van sector en ketenpartijen in de agrarische sector; verzoekt de regering tevens, daarbij werk te maken van: •meer sturen op basis van metingen en praktijkervaringen; •meer praktijkonderzoek; •een systeemaanpak in plaats van verkokerd beleid; •meersporenbeleid dat meer recht doet aan de diversiteit van onderne-mers; •structurele financiële ondersteuning bij verduurzaming waarbij de vorm ervan nader uitgewerkt wordt; •meer experimenteerruimte en snelle erkenning van innovatieve technieken en managementmaatregelen.

35300-XIV-48

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Onderhanden

verzoekt de regering, in overleg met provincies op korte termijn werk te maken van betere prioriteitstelling in het Natura 2000-beleid, zodat voor genoemde snippers van een bepaald habitattype een minder strikt beschermingsregime kan gelden.

32 670, nr. 188

Parlementaire agenda [17-10-2019] - Debat Programma Aanpak Stikstof

Onderhanden. Dit is onderdeel van de actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem. Volgens de huidige planning worden de (aangepaste) beleidsdocumenten in het kader van de actualisatie in 2023 vastgesteld.

Verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de veranderingen in fosfaattoestanden van de bodem en daarmee ook in fosfaatklassen en verandering in arealen landbouwgrond tot gevolg hebben op de plaatsingsruimte, en de Kamer over de uitkomsten in de eerste helft van 2020 te informeren.

35233-16

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Onderhanden

Verzoekt de regering, een speciaal gezant innovatie te benoemen die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen, knelpunten en belemmerende regelgeving kan signaleren en een schakel vormt tussen de overheid en het werkveld om beloftevolle initiatieven sneller van de grond te krijgen.

35 570-XIV-23

Parlementaire agenda [25-11-2020] ‒ 2e termijn Begroting Landbouw, Natuur en Visserij (XIV)

Onderhanden. Rapport van kwartiermaker innovatiegezant en kabinetsreactie is naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 30252, nr.35). Er is nog geen innovatiegezant benoemd. Wel wordt er gewerkt aan het inregelen van een regieorgaan.

verzoekt de regering, de Kamer zo veel als mogelijk te informeren over de verschillende stappen en contactmomenten bij de derogatieonderhande-lingen met betrekking tot de aanvullende voorwaarden, de opstelling van het ministerie daarbij en de wijze waarop de sector betrokken is geweest, en over de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van de aanvullende voorwaarden.

21-501-1266

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers van 29 juni 2020 (AO d.d. 24/6)

Onderhanden

verzoekt de regering, het vrijblijvende karakter ten aanzien van de aanvullende inspanningen weg te nemen en te zorgen voor bindende afspraken die leiden tot doelbereik in 2022–2025.

35570-XIV-60

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

Onderhanden

verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen te bezien of en hoe de oprichting van lokale landcoöperaties gestimuleerd kan worden via bijvoorbeeld het omschakelfonds en/of het borgstellingsfonds ten behoeve van risicodekking.

35570-XIV-66

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

Onderhanden

verzoekt de regering, om betere voorlichting ten behoeve van de aanschaf en het waardig houden van hobby- en/of gezelschapsdieren.

28286-1149

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/9)

Onderhanden. Op de motie is ingegaan in de Kamerbrief «Voortgang dierenwelzijn» van 19 januari 2023.

verzoekt de regering, alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart te laten brengen door (veterinair) ter zake deskundigen en deze uit te faseren.

28286-1151

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/9)

Onderhanden. In de Kamerbrief «Voortgang dierenwelzijn» van 19 januari 2023 staat omschreven dat de Kamer over de onderzoeksuitkomsten zal worden geïnformeerd.

verzoekt de regering, om deze verkennende gesprekken voort te zetten en met een plan van aanpak te komen waarin staat omschreven of en hoe gemeentelijke boa’s kunnen worden betrokken bij versterking van de handhaving op het domein dierenwelzijn.

28286-1155

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/9)

Onderhanden

verzoekt de regering, het houden van kippen in kooien zo snel mogelijk uit te faseren.

28286-1160

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

Onderhanden. Dit wordt meegenomen in het traject naar een herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving.

verzoekt de regering, de optelsom van effecten die van invloed zijn op het perspectief voor de visserij in beeld te brengen en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

33450-83

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

Onderhanden. De Kamer wordt begin 2023 geïnformeerd over de resultaten van de analyse.

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om binnen afzienbare tijd tot dergelijke afspraken te komen met het oog op een integrale aanpak, en duidelijkheid, ruimte en een economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de vele gezinsbedrijven in de agrarische sector.

35600-43

Parlementaire agenda [10-12-2020] - Debat behandeling Stikstofwet

Onderhanden. De Kamer is geïnformeerd met de brief van 25 november 2022 over Toekomst landbouw.

Verzoekt de regering, vooruitlopend op de verdere uitwerking van een nieuw mestbeleid een nulmeting uit te werken van de huidige situatie, en de Kamer bij het eerstvolgende informatiemoment te informeren over de concrete invulling daarvan.

33037-384

Parlementaire agenda [14-04-2021] - VAO Mestbeleid (AO d.d. 4/11)

Onderhanden

Verzoekt de regering, het voornemen om niet-grondgebonden bedrijven te verplichten alle mest af te voeren en te laten verwerken te heroverwegen.

33037-390

Parlementaire agenda [14-04-2021] - VAO Mestbeleid (AO d.d. 4/11)

Onderhanden

Verzoekt de regering, de nadere uitwerking van verdere wet- en regelgeving, al dan niet vanuit Brussel, voor parlementaire behandeling aan de Kamer te doen toekomen.

35398, nr. 17

Parlementaire agenda [21-04-2021] - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese Diergezondheidswetgeving (35 398)

Onderhanden. De motie is doorlopend. De Kamer is geïnformeerd middels de brieven van 2 december 2021; 28 januari 2022; en 18 oktober 2022. De Kamer wordt opnieuw geïnformeerd wanneer er nieuwe wetgeving vanuit Brussel komt.

Verzoekt het kabinet, om alle beleids- en uitvoeringsdraaiboeken zo spoedig mogelijk openbaar te plaatsen op rijksoverheid.nl en jaarlijks actueel te houden en te bewaken, en voor het zomerreces de Kamer een overzicht te geven van alle huidige draaiboeken die voorzien zijn van een laatsteversiedatum.

35398, nr. 19

Parlementaire agenda [21-04-2021] - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese Diergezondheidswetgeving (35 398)

Onderhanden. De Kamer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd.

verzoekt de regering, om een langetermijnstudie naar de gezondheidsge-volgen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te doen

27858-545

Parlementaire agenda [20-05-2021] - VAO Gewasbeschermingsmiddelen

Onderhanden. De Tweede Kamer is over de voortgang geïnformeerd met Uitgaande brief [02-12-2022] Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Verzoekt de regering, een convenant te sluiten over de inzet van supermarkten op het gebied van voorlichting, schapruimte en aanbod van biologische producten.

21501-32-1299

Parlementaire agenda [20-05-2021] - VSO Landbouw- en Visserijraad

Onderhanden

Verzoekt de regering, in EU-verband in te zetten op «made in Europe»-eiwitten en daarbij tevens te onderzoeken welke maatregelen daaraan kunnen bijdragen, en hoe veevoerbedrijven gestimuleerd kunnen worden om meer eiwithoudende grondstoffen uit Europa te halen, zonder dat dit ontbossing in Europa tot gevolg heeft; verzoekt de regering, de Kamer in het najaar van 2021 hierover te informeren.

21501-32-1301

Parlementaire agenda [20-05-2021] - VSO Landbouw- en Visserijraad

Onderhanden

Verzoekt de regering, de maximale temperatuur voor diertransporten te verlagen naar 30 graden.

35830-XIV-10

Parlementaire agenda [08-07-2021] - Debat Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 (35 830-XIV)

Onderhanden

Verzoekt de regering, kwantitatieve tussendoelen te stellen voor de uitfasering van het gebruik van pesticiden, aangevuld met een plan om boeren te helpen bij de benodigde omschakeling.

21 501, nr. 1346 (was 1340)

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (21 501-32, nrs. 1332 en 1337)

Onderhanden

Verzoekt het kabinet om de definitie van «mest verwerken» zodanig aan te passen dat deze aansluit bij de praktijk.

33037-408

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt het kabinet om te onderzoeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden om ook aan mestverwerkingsinstallaties vvo’s toe te kennen.

33037-409

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt het kabinet, om samen met de NVWA op zeer korte termijn afspraken te maken met buitenlandse veterinaire autoriteiten om klachten over niet-transportwaardige dieren binnen vier weken terug te koppelen; verzoekt het kabinet, de procedure rond de afhandeling van klachten te wijzigen, waarbij de NVWA een buitenlandse klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst doorspeelt naar de betrokken ondernemer, zodat deze zo snel mogelijk zelf onderzoek kan doen en zo nodig maatregelen kan treffen.

28286-1226 (was 1223)

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD 9/9)

Het eerste deel van de motie is afgedaan via de brief van 12 november 2021 «Voortgang toezicht NVWA» (Kamerstuk 33835, nr. 194). Het tweede deel van de motie wordt naar verwachting afgedaan voorafgaand aan een komend commissiedebat over dieren in de veehouderij of voorafgaand aan een commissiedebat NVWA.

Verzoekt de regering een levenslang verbod op het houden van dieren mogelijk te maken voor recidiverende dierenbeulen.

35925-XIV-28

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden. Op het moment van schrijven heeft de wetsbehandeling nog niet plaatsgevonden. Met de wetsbehandeling wordt de motie afgedaan.

Verzoekt de regering de mogelijkheden in kaart te brengen voor continuering van de experimenten op het gebied van kringlooplandbouw in de experimenteerregio’s voor de komende jaren; verzoekt de regering tevens helderheid te verschaffen over randvoorwaarden als experimenteerruimte, inhoud, methodiek en monitoring voor de experimenteerregio’s.

35925-XIV-35

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe een nieuw mestbeleid kan worden ingericht met goede bodemgezondheid als uitgangspunt in plaats van mest als afvalproduct; verzoekt de regering de Kamer over de resultaten hiervan te informeren voor de zomer van 2022.

35925-XIV-36

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

verzoekt de regering om te zorgen voor strenge controle en handhaving op reptielenbeurzen, en de handel, het dierenwelzijn en de mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren

35925-XIV-39

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden. Ten aanzien van het onderdeel over aangescherpte controles is de Kamer geïnformeerd in de brief van 6 juli 2022 - Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid. De onderzoeken lopen door maar hebben vertraging opgelopen. Naar verwachting kan de Kamer in maart of april 2023 geïnformeerd worden.

Verzoekt de regering, om aan het zevende actieprogramma een fosfaatvrijstelling van 50% toe te voegen voor organische stofrijke producten ten einde het verlies aan fosfaatgebruiksruimte ten gevolge van de invoer van de gecombineerde fosfaatindicator te compenseren.

35925-XIV-46

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

Verzoekt de regering om in Europees verband aan te dringen op het inventariseren van de grootste knelpunten van palingmigratie en te pleiten voor een plan om de doorlaatbaarheid te vergroten; verzoekt de regering tevens om de grootste knelpunten voor de palingmigratie in Nederlandse wateren te inventariseren en in samenwerking met de waterbeheerders een voorstel te doen om deze beter doorlaatbaar te maken voor paling.

35925-XIV-51

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

Verzoekt de regering om stappen te zetten om humane dodingsmethoden voor deze dieren te verplichten en het levend koken van kreeften en krabben te verbieden.

35925-XIV-67

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Stand van zaken verstuurd naar de Kamer in Uitgaande brief [12-23-2022] - Voortgang van een aantal onderwerpen gerelateerd aan het visserijbeleid. Noors onderzoek dat loopt naar het bedwelmen van krabben in Noorwegen wordt gevolgd. Er wordt gekeken hoe de Nederlandse praktijk hierop kan aansluiten.

Verzoekt de regering een leidende rol te nemen in het tot stand brengen van de uitwisseling van best practices, meer specifiek die met betrekking tot de ecoregelingen, en de Kamer hierover te informeren.

35925-XIV-69

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

De door NL georganiseerde internationale conferentie heeftplaatsgevonden op 20 en 21 september 2022 in Heereveen.

Verzoekt de regering specifieker in beeld te brengen welk type bedrijven, en gedurende welke periode, onder de lage-inkomensgrens zitten.

35925-XIV-82

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

Verzoekt het kabinet daarbij specifiek mee te nemen of het Nationaal Strategisch Plan invloed heeft op bestaande marktinitiatieven zoals Planet Proof en soortgelijke concepten, en hierover te rapporteren in de mid-termevaluatie.

28625-321

Parlementaire agenda [14-12-2021] - TMD Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Onderhanden. Dit is gebeurd bij totstandkoming NSP, Kamer wordt nader en explicieter hierover geinformeerd bij de midtermevaluatie (2025).

Verzoekt de regering bij de inzet van de fosfaatbank ter bevordering van grondgebondenheid de fosfaatbank zo in te richten dat een zo groot mogelijke groep grondgebonden bedrijven in aanmerking komt voor de niet-verhandelbare ontheffingen uit de fosfaatbank.

35949-18

Parlementaire agenda [24-01-2022] - WGO Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949)

Onderhanden

Verzoekt de Minister om ook met retailers om tafel te gaan en ze te stimuleren en faciliteren om ook voor Nederlandse boeren een dergelijk project te starten om zo de kennisontwikkeling op dit gebied te bevorderen,

21501-32-1377

Parlementaire agenda [10-02-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 15 en 16 november 2021

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken en monitoren wat de effecten zijn van vogelgriep op wilde soorten in de natuur,

28807, nr. 247

Parlementaire agenda [17-03-2022] - TMD Zoönosen en Dierziekte samen met MVWS

Onderhanden

Verzoekt het kabinet in de uitwerking van kringlooplandbouw operationele doelen te formuleren en deze waar mogelijk een gebiedsgerichte vertaling te geven; verzoekt tevens een nieuwe goede landbouwpraktijk te formuleren waarin deze doelen zijn verwerkt en hierover de Kamer in de eerste week van juni te informeren.

35925-XIV-107

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Onderhanden

Verzoekt de regering bij het werken aan perspectief voor de landbouwsector en boeren lessen te trekken uit succesvolle voorbeelden van (Europees) bronbeleid uit andere sectoren, de aanpak van andere landen in met name de EU en uit succesvolle pilots in eigen land, zoals de pilot inzake biologische melk van de provincie Gelderland.

35925-XIV-119

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Onderhanden

Verzoekt de regering meer in te zetten op emissiereductie op het boerenerf met handelingsperspectief voor boeren, en provincies de ruimte te geven om middelen naar eigen inzicht te besteden afhankelijk van de gebiedsprocessen ten behoeve van het halen van de doelen.

35925-XIV-153 (was 130)

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Onderhanden. De Kamer is geïnformeerd met de brief van 25 november 2022 over Toekomst landbouw.

Verzoekt de regering geen vleestaks in te voeren.

35925-XIV-131

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

Verzoekt het kabinet om een heldere doelstelling met ingroei naar kringloopwaardig veevoer te verwerken in de eiwitstrategie, en over de voortgang ten minste jaarlijks te rapporteren aan de Kamer.

35925-XIV-134

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

Verzoekt de regering in overleg met provincies te treden over het vinden van een duurzaam alternatief voor de verschraling van akkers.

35925-XIV-139

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

Verzoekt de regering bij de uitwerking van de genoemde verordening de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken, averechtse effecten zo veel mogelijk te voorkomen en daarbij te kijken naar de uitwerking in genoemde lidstaten.

35925-XIV-145

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

Verzoekt de regering om samen met provincies en landbouworganisaties, waaronder BoerenNatuur, een werkwijze te ontwikkelen waarbij boeren terreinbeherende organisaties kunnen ontwikkelen om gronden te beheren voor natuur, landschap en duurzame langjarige pacht.

35925-XIV-147

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

Verzoekt de regering in Europa voor te stellen de ambitie voor halvering van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uit te breiden naar de volledige voedselketen.

21501-32-1414

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 21 maart

Onderhanden

Verzoekt het kabinet om in beeld te brengen hoe belemmeringen in wetgeving om insecten als veevoer te kunnen gebruiken weggenomen kunnen worden.

21501-32-1417

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 21 maart

Onderhanden

Verzoekt de regering zo veel als mogelijk gebruik te maken van bestaande certificeringsschema’s en daar bij aan te sluiten.

21501-32-1418

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 21 maart

Onderhanden

Verzoekt de regering een strategische analyse te laten uitvoeren naar kwetsbaarheden van het mondiale voedselsysteem in relatie tot grondgebruik.

21501-32-1421

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (21 501-32, nr. 1410)

Onderhanden

Verzoekt de regering om te onderzoeken op welke manier gerecyclede nutriënten uit menselijke mest kunnen worden toegevoegd aan de voedselkringloop en welke kansen dit biedt voor boeren.

21501-32-1435

Parlementaire agenda [19-05-2022] - TMD Landbouw en Visserijraad d.d. 24 mei

Onderhanden

Verzoekt de regering te borgen dat de NVWA zelf mag bepalen waar de camera’s in slachthuizen worden geplaatst en te voorkomen dat er dode hoeken bestaan.

28286-1240

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Onderhanden

Verzoekt de regering de bandsnelheid van alle slachthuizen te re-evalueren tegen het licht van de risico’s en de mate waarin maatre-gelen daarvoor zowel in de praktijk als in theorie voldoende oplossing bieden; spreekt uit dat CO2-bedwelming toepassen geen mitigerende maatregel mag zijn om de bandsnelheid te verhogen.

28286-1242

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Over de stand van zaken is de Kamer geïnformeerd op 8 november 2022 met Kamerbrief - dierenwelzijn van dieren in de veehouderij. De motie kan naar verwachting worden afgedaan voorafgaand aan een komend commissiedebat over dieren in de veehouderij of voorafgaand aan een komend commissiedebat NVWA.

Verzoekt de regering om slachterijen die over willen gaan op het bedwelmen met CO2 hiervoor geen toestemming te geven.

28286-1243

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Onderhanden. De Kamer is over de stand van zaken geïnformeerd met de Verzamelbrief versterking toezicht op 22 juni 2022.

Verzoekt de regering om een roulatiesysteem binnen de NVWA-teams om intimidaties, dan wel te hechte banden met de slachthuisdirectie en -medewerkers, te voorkomen.

28286-1246

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Over de stand van zaken is de Kamer geïnformeerd op 8 november 2022 met Kamerbrief - dierenwelzijn van dieren in de veehouderij. De motie kan naar verwachting worden afgedaan voorafgaand aan een komend commissiedebat over dieren in de veehouderij of voorafgaand aan een komend commissiedebat NVWA.

Verzoekt de regering om hoge boetes in relatie tot het delict, gevangenisstraf, beroepsverbod en levenslang verbod op het houden van dieren voor recidivisten binnen slachthuizen.

28286-1247

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Onderhanden. De Kamer is over de stand van zaken geïnformeerd met de Verzamelbrief versterking toezicht op 22 juni 2022.

Verzoekt de regering definitieve sluiting van recidiverende slachthuizen mogelijk te maken.

28286-1248

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Over de stand van zaken is de Kamer geïnformeerd op 8 november 2022 met Kamerbrief - dierenwelzijn van dieren in de veehouderij. De verwachting is dat het herziene interventiebeleid en de procedure verscherpt toezicht in de eerste helft van 2023 in uitvoering zullen zijn, waarna de Tweede Kamer ook nader geïnformeerd wordt over de uitvoering van de motie Graus en Eerdmans.

Verzoekt de regering bij de uitwerking van de procedure voor verscherpt toezicht voor slachthuizen een «three strikes out»-handhavingsvoorstel uit te werken.

28286-1249

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Over de stand van zaken is de Kamer geïnformeerd op 8 november 2022 met Kamerbrief - dierenwelzijn van dieren in de veehouderij. De verwachting is dat het herziene interventiebeleid en de procedure verscherpt toezicht in de eerste helft van 2023 in uitvoering zullen zijn, waarna de Tweede Kamer ook nader geïnformeerd wordt over de uitvoering van de motie Van Campen en Eerdmans.

Verzoekt de regering bij de in voorbereiding zijnde wetgeving binnen de kaders van de AVG cameratoezicht die realtime op afstand kan worden uitgelezen als basisvoorwaarde uit te werken.

28286-1250

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Onderhanden

Verzoekt de regering bij alle voorbereidende wet- en regelgeving expliciet aandacht te hebben voor maatwerkregels voor zelfslachtende slachters.

28286-1251

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Onderhanden. De Kamer is over de stand van zaken geïnformeerd met de Verzamelbrief versterking toezicht op 22 juni 2022.

Verzoekt de regering op korte termijn een toetsingskader voor de slachtsnelheid in te stellen, in overleg met betrokken belangenpartijen, en de Kamer daar zo snel mogelijk over te informeren.

28286-1254

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Over de stand van zaken is de Kamer geïnformeerd op 8 november 2022 met Kamerbrief - dierenwelzijn van dieren in de veehouderij. De motie kan naar verwachting worden afgedaan voorafgaand aan een komend commissiedebat over dieren in de veehouderij of voorafgaand aan een komend commissiedebat NVWA.

Verzoekt de regering om in kaart te brengen welke dierproeven weinig tot geen voorspellende waarde hebben, en om te onderzoeken hoe deze slecht transleerbare dierproeven kunnen worden uitgefaseerd.

32336-128

Parlementaire agenda [07-06-2022] - TMD Dierproeven

Onderhanden

Verzoekt de regering de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te stimuleren, om zo het zoeken naar alternatieven snel, eenvoudig en effectief te maken en daarmee te kunnen voldoen aan de wet en het aantal overbodige dierproeven te verminderen.

32886-129

Parlementaire agenda [07-06-2022] - TMD Dierproeven

Onderhanden

Verzoekt de regering om met een actieplan te komen om tot een snelle verlaging van het aantal in voorraad gedode proefdieren te komen.

32336-140 (was 130)

Parlementaire agenda [07-06-2022] - TMD Dierproeven

Onderhanden

Verzoekt de regering om met een plan van aanpak te komen om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen, om zo een bijdrage te leveren aan beter onderzoek, betere medicijnen en een significante vermindering van het aantal proefdieren.

32336-141 (was 131)

Parlementaire agenda [07-06-2022] - TMD Dierproeven

Onderhanden

Verzoekt de regering om een tijdpad te maken om dierproeven voor veiligheidstesten te beëindigen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

32336-137

Parlementaire agenda [07-06-2022] - TMD Dierproeven

Onderhanden

Verzoekt de regering om binnen de Transitie Proefdiervrije Innovatie werk te maken van het OMA-model, waarbij niet de dierproef, maar de onderzoeksvraag en de daarvoor meest succesvolle methode centraal staat.

32336-138

Parlementaire agenda [07-06-2022] - TMD Dierproeven

Onderhanden

verzoekt de regering waar mogelijk knelpunten op de route van lab naar praktijk op te lossen, en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Kamer

32336-139

Parlementaire agenda [07-06-2022] - TMD Dierproeven

Onderhanden

Verzoekt de regering er op een niet-vrijblijvende manier voor te zorgen dat de transitie naar kringlooplandbouw, inclusief een eerlijk verdienmodel, een vaste plek krijgt in deze private kwaliteitssystemen.

33576-289

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering koplopers in kringlooplandbouw, zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren, te ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak.

33576-290

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering beleid te ontwikkelen om koolstofopslag in bouwmaterialen te stimuleren en daarbij een generieke methode te ontwikkelen waarmee snel koolstofcertificaten te maken zijn voor combinaties van gewassen en isolatie- en bouwmaterialen.

33576-291

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. Aan de invulling van deze motie wordt door LNV en BZK gezamenlijk gewerkt in het kader van de uitwerking van de maatregel «Versnelling van biobased en circulair bouwen en verbouwen» ter compensatie van de intrekking van de productiebeperking bij kolencentrales. Deze maatregel wordt meegenomen als onderdeel van de integrale besluitvorming over aanvullend klimaatbeleid in de reguliere begrotingscyclus in het voorjaar van 2023.

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe banken en leveranciers en afnemers met langlopende contracten zijn te verplichten tot een bail-in die een substantieel aandeel in de transitiekosten draagt.

33576-292

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. Wordt meegenomen in het Landbouwakkoord.

Verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om ook grote verpachtende partijen als terreinbeherende organisaties, het Rijksvastgoedbedrijf, kerken en anderen verantwoordelijkheid te laten nemen in het bieden van perspectief voor hun huidige pachters en omschakeling naar meer extensieve en natuurinclusieve voedselproductie mogelijk en rendabel te maken op hun gronden.

33576-309

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering zo snel mogelijk met een compleet uitgewerkt instrumentarium te komen, waaronder voor innovaties, een management-maatregeleneffectschema’s per grondsoort (bijvoorbeeld door de WUR), een verplaatsersregeling (zonder beroepsverbod) en aantrekkelijke regelingen voor langjarig agrarisch natuurbeheer, en de Kamer hierover bij de begrotingsbehandeling te informeren.

33576-312

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering om in de EU in te zetten op internationale productie-standaarden voor de import van agrarische producten (spiegelmaatre-gelen) om te voorkomen dat onze boeren die natuurinclusief, biologisch en klimaatbewust verbouwen van de markt worden gedrukt.

21501-32-1390

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD 16/2)

Onderhanden

Verzoekt de regering de handelsbelemmeringen en andere bezwaren tegen vaccinatie in kaart te brengen, een plan van aanpak op te stellen om deze belemmeringen en bezwaren te slechten en de Kamer hierover te informeren voor het zomerreces.

21501-32-1396

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD 16/2)

Onderhanden. De Kamer wordt in een volgende verzamelbrief «Diergezondheid» geïnformeerd.

Verzoekt de regering in Europa te pleiten om de regels op het gebied van dierlijke eiwitten en kunstmestvervangers op zeer korte termijn te versoepelen, daarbij rekening houdend met milieu en voedselveiligheid.

21501-32-1404 (was 1397)

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD 16/2)

Onderhanden

Verzoekt de regering om samen met de sector, analoog aan deze aanpak, tot onafhankelijke registratie te komen van het gebruik van gewas-bescherming en de milieu-impact van het gebruik in het teeltplan, en vanuit daar een benchmark te ontwikkelen voor individuele telers.

35925-XIV-135

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

Verzoekt het kabinet hiertoe beleidsopties uit te werken, en daarbij rekening te houden met mogelijke macroprudentiële gevolgen.

36200, nr. 96

Parlementaire agenda [04-10-2022] - LNV: Algemene Financiële Beschouwingen TK

Onderhanden

Verzoekt de regering om tijdens de klimaattop in Sharm el-Sheikh, samen met gelijkgestemde landen, het voortouw te nemen voor het opzetten van een mondiaal initiatief voor klimaatslimme landbouw gericht op concrete acties voor het reduceren van emissies uit de landbouw en het versterken van de wereldwijde voedselzekerheid.

31 793 nr 225

Parlementaire agenda [13-10-2022] - Debat Klimaattop in Sharm-el-Sheikh

Onderhanden. Dit is een doorlopende motie.

Verzoekt de regering om onderzoek te doen naar het opnemen in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming van laagdrempelige stimuleringsprogramma’s en bijbehorende middelen voor: • Precisieland- en tuinbouw; • Biologische land- en tuinbouw; • Ontwikkeling IPM-tools voor duurzame teeltsystemen; • Kennisverspreidingsprogramma’s

22112-3518 (was 3517)

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe mest- en gifvrije bufferstroken door teelt van alternatieve gewassen, natuurbeheer, et cetera kunnen bijdragen aan het verdienvermogen van de creatieve innoverende boeren.

33037-465

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt de regering een offensief op te stellen voor het verkrijgen van derogatie op de Nitraatrichtlijn om kunstmestvervangers bij aanvang van het komende mestseizoen toe te staan, en de Kamer hierover nog dit jaar nog te informeren.

33037-466

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt de regering met een voorstel te komen waarin ammoniakruimte die ontstaat door het voorgeschreven afbouwpad tot 2026 ingezet wordt voor de vergunningverlening van PAS-melders, en de Kamer hierover nog dit jaar te informeren.

33037-467

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren naar het verlies van derogatie; verzoekt de regering hierbij in ieder geval de economische én ecologische effecten in kaart te brengen.

33037-468

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt de regering om, naast de impactanalyse die is gedaan van de mestmarkt, ook een analyse uit te voeren van de impact op de akkerbouw en de daarmee gepaarde voedselproductie.

33037-469

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt de regering om, als er gewerkt gaat worden met bemestingsvrije zones, met provincies in gesprek te gaan over het inzetten op een alternatieve wijze van financiering van slootkanten en te zorgen voor langjarige contracten.

33037-476 (was 470)

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt de regering om conform de Europese GLB-verordening de afname van grasland te monitoren op nationaal, regionaal en bedrijfsniveau, en hierover de Kamer jaarlijks te informeren.

33037, nr. 475

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Onderhanden

Verzoekt de regering tijdens de onderhandelingen in Brussel over de verordening de evenredige bijdrage van alle lidstaten ten aanzien van goedkeuring en toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen mede-inzet te laten zijn; verzoekt de regering om huidige knelpunten bij het Ctgb ten aanzien van goedkeuring en toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen op de Europese markt in kaart te brengen, en de Kamer hierover te rapporteren.

22112, nr. 3506

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Onderhanden

Verzoekt de regering om overal daar waar bestrijdingsmiddelen nu nog een bijdrage hebben aan slechte waterkwaliteit, het gebruik ervan zo aan banden te leggen dat bestrijdingsmiddelen geen belemmering meer zijn voor de Kaderrichtlijn Water.

22112, nr. 3509

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Onderhanden

Verzoekt de regering om in aansluiting op de voorgestelde verordening zich ertoe te verplichten dat de wettelijke barrières voor moderne veredelingstechnieken en groene middelen worden weggenomen en dat de toepassing hiervan wordt gestimuleerd.

22112, nr. 3512

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Onderhanden

Verzoekt de regering om iedere agrariër de mogelijkheid te bieden zich onafhankelijk te laten adviseren over de keuzes aangaande stoppen, verplaatsen, omscholing en sociaal-emotionele begeleiding en hiervoor voldoende middelen te reserveren.

30252-38

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Onderhanden.

Verzoekt de regering de mogelijkheden te bezien hoe een deel van deze leningen kan worden afgewaardeerd en de besparingen die hierdoor ontstaan ten goede te laten komen aan de verduurzaming van de landbouw.

30252-70 (was nr. 40)

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Onderhanden

Verzoekt de regering om te onderzoeken of en op welke manier boeren nabij Natura 2000-gebieden financieel kunnen worden ondersteund in het aanpassen van de bedrijfsvoering.

30252-61

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken wat de precieze kosten zijn die partijen als dierenhulporganisaties en natuurorganisaties maken in de bestrijding van vogelgriep en te onderzoeken of, en zo ja, welk deel in aanmerking zou kunnen komen voor een bijdrage vanuit het Rijk.

28807, nr. 271

Parlementaire agenda [09-11-2022] - TMD Zoönose en dierziekte

Onderhanden

Verzoekt de regering, in overleg met de BES-eilanden, Wageningen University & Research het land- en tuinbouwbeleid te laten onderzoeken en aanbevelingen te doen voor de korte en middellange termijn, en de Kamer daarover voor april 2023 te informeren.

36200-IV-15

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

Onderhanden

Verzoekt de regering de deadline 2025 te hanteren waarop de afspraken in werking moeten zijn getreden en het uitfaseringsplan zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.

27858-599 (was 588)

Parlementaire agenda [09-11-2022] - TMD Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Onderhanden

Verzoekt de regering verwerkers die brede verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van wetten door hun toeleveranciers en die met adequate kwaliteitsschema’s werken, te belonen bij de ingroei naar kostendekkende tarieven.

33835-204

Parlementaire agenda [23-11-2022] - TMD NVWA

Onderhanden

Verzoekt de regering om de voorbereidingen te treffen voor de introductie van elektronische identificatie van dieren.

33835-205

Parlementaire agenda [23-11-2022] - TMD NVWA

Onderhanden. De Kamer wordt naar verwachting in volgende verzamelbrief «Diergezondheid» geïnformeerd.

Verzoekt de regering een onafhankelijke impactanalyse te laten uitvoeren naar de gevolgen van het onderbrengen van KDS bij de NVWA, en bij deze analyse in ieder geval te betrekken: –gevolgen voor de personele beschikbaarheid voor KDS-diensten in de operatie; –een doorrekening van zowel de incidentele als structurele kosten; –een doorrekening van de potentiële lastenverzwaring voor het bedrijfsleven; verzoekt de regering deze impactanalyse uiterlijk in Q2 2023 aan de Kamer te doen toekomen en tot nader orde geen onomkeerbare stappen te zetten.

33835-206

Parlementaire agenda [23-11-2022] - TMD NVWA

Onderhanden

Verzoekt de regering de invoering van kostendekkende tarieven en de invoering van het nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas te laten lopen door in 2023 de tarieven deels generiek te dempen, en tot een inspanningsverplichting hiertoe in 2024; verzoekt de regering in het najaar van 2023 op basis van de WEcR-impactanalyse opnieuw met een voorstel te komen voor het dempen van tarieven indien het nieuwe verrekenstelsel tegen die tijd nog niet is ingevoerd.

33 835, nr. 207

Parlementaire agenda [23-11-2022] - TMD NVWA

Onderhanden

Verzoekt de regering te komen met een plan voor een verzwaarde monitoring van virussen bij gemengde bedrijven met varkens en kippen.

28807-280

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (28 807, nr. 260) (met minister VWS!)

Onderhanden. De Kamer wordt op korte termijn per Kamerbrief geïnformeerd door zowel VWS als LNV.

Verzoekt de regering te zorgen dat omgevingsdiensten beschikken over de gegevens die nodig zijn om effectief toezicht te houden op dieraantallen; verzoekt de regering te zorgen dat er altijd wordt opgetreden tegen fraude met dieraantallen.

28807-281

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (28 807, nr. 260) (met minister VWS!)

Onderhanden

Verzoekt de regering vooraf een impactanalyse te doen om te bepalen in welke mate het doorvoeren van beperkingen in waterrijke gebieden daadwerkelijk het risico voor uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouderijen terugdring.

28807-282

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (28 807, nr. 260) (met minister VWS!)

Onderhanden

Verzoekt de regering ook de dierwaardige veehouderij mee te nemen in de adviesverlening aan boeren.

28286-1273

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

Onderhanden

Verzoekt de regering ook agrarische opleidingen aan tafel te brengen bij het convenant dierwaardige veehouderij.

28286-1274

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

Onderhanden

Verzoekt de regering, conform de aangenomen motie, niet akkoord te gaan met dit sectorplan.

28286-1275

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

Onderhanden

Verzoekt het kabinet, op het moment dat de lijst in wet- en regelgeving is verankerd maar voor het in werking treden van deze lijst, een objectieve wetenschappelijke toets van de dromedaris voor de huis- en hobbydierenlijst te laten uitvoeren door het adviescollege, waarbij de door de dromedarishouder aangedragen wetenschappers op het gebied van domesticatie van de dromedaris worden geraadpleegd en in het geval dat deze gedomesticeerd wordt beschouwd deze voor het in werking treden van de lijst toe te voegen.

28286-1282(was 28286-1279)

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

Onderhanden. In de Kamerbrief «Voortgang dierenwelzijn» van 19 januari 2023 staat omschreven dat de Kamer over de uitkomsten van de toets zal worden geïnformeerd als deze is uitgevoerd.

Verzoekt de regering te streven naar eenduidige regels voor dierenwelzijn en ervoor te pleiten dat er geen producten worden geïmporteerd van buiten de EU die niet aan deze regels voldoen.

28286-1281

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

Onderhanden. In de Kamerbrief «Voortgang dierenwelzijn» van 19 januari 2023 is aangegeven hoe aan deze motie uitvoering wordt gegeven.

Verzoekt de regering in het landbouwakkoord afspraken te maken over de wijze waarop de integrale keten bijdraagt aan een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders.

36200-XIV-24

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. Wordt meegenomen in het Landbouwakkoord.

Verzoekt de regering bij het landbouwakkoord te bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans; verzoekt de regering gelijktijdig met een plan van aanpak te komen over hoe een «stoffenbalans 1.0» nog in 2023 van start kan gaan.

36200-XIV-25

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering jaarlijks met de begroting LNV een Brusselstrategie te delen met de Kamer, waarin gezamenlijk met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten de prioriteiten, thema’s en ambities worden geformuleerd waarvoor het kabinet zich hard maakt bij de Europese Commissie en in de Europese Raad; verzoekt de regering hierbij in consultatie met betrokkenen ook aan te geven hoe zij zich voor deze prioriteiten, thema’s en ambities gaat inzetten.

36200-XIV-27

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering een onderzoek te starten naar de prijsontwikkeling in de dierenzorg en de mogelijkheden te bezien om prijsstijgingen te beperken, en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2023 te informeren.

36200-XIV-28

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om tot kwaliteitseisen te komen voor kringloopadviseurs om te garanderen dat het advies ook daadwerkelijk bijdraagt aan de transitie.

36200-XIV-32

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. Met inzet van versnellingsmiddelen uit het transitiefonds wordt gewerkt aan een regeling voor sociaal-economische adviseurs die agrariërs ondersteunen in de transitie. Hierbij wordt ook een plan gemaakt voor borging van de kwaliteit van deze adviseurs.

Verzoekt de regering zorg te dragen dat keuzes in het landbouwakkoord voldoende concreet zijn gemaakt, zodat deze tijdig in het NPLG kunnen worden meegenomen, en indien dit niet lukt het kabinet deze keuzes zelf tijdig heeft gemaakt zodat het NPLG geen vertraging oploopt wanneer het landbouwakkoord niet tot passende keuzes komt.

36200-XIV-33

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. Wordt meegenomen in het Landbouwakkoord.

Verzoekt de regering om de gevolgen van de gemaakte afspraken in het landbouwakkoord op de voedselprijzen door te rekenen; verzoekt de regering om te onderzoeken of en hoe lage inkomens gecompenseerd kunnen worden voor een eventuele stijging van de voedselprijzen, en om beide bevindingen te presenteren samen met het landbouwakkoord.

36200-XIV-37

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. Wordt meegenomen in het Landbouwakkoord.

Verzoekt de regering om voor verschillende types agrarische bedrijven mogelijke verdienmodellen door te rekenen die rekening houden met de bindende water-, klimaat- en stikstofdoelen, en daarbij zowel het verdienvermogen van de boer als de bijdrage aan deze doelen in kaart te brengen.

36200-XIV-38

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om te onderzoeken of en hoe een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd aan de verwerkende industrie en retail kan bijdragen aan het verbeteren van het verdienmodel van de boeren die extra duurzaam voedsel produceren en de kamer hier voor de zomer 2023 over te informeren.

36200-XIV-96 (tvv 36200-XIV-39)

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. Wordt meegenomen in het Landbouwakkoord.

Verzoekt de regering om zich in te spannen voor een herwaardering binnen het GLB van lisdodde en andere alternatieve gewassen die passen in een natuurinclusieve landbouw.

36200-XIV-42

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om een tegemoetkoming te ontwikkelen voor de boeren die voortaan moeten werken met een fors hoger waterpeil.

36200-XIV-43

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering innovatieve grondgebonden natuurinclusieve veehouderij te ondersteunen en de huidige experimenten op te schalen en de opgedane kennis te delen.

36200-XIV-46

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de afzet van biologische producten gestimuleerd kan worden, door bv. Het inkoop beleid van (semi-)overheidsinstellen over te laten stappen op biologisch van Nederlandse oorsprong.

36200-XIV-97 (tvv 36200-XIV-47)

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om de regelgeving zo aan te passen dat het nuttige gebruik van maaisel makkelijker wordt.

36200-XIV- 48

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om een effectief systeem van vergoedingen te ontwerpen waarmee deze landschapselementen hersteld en onderhouden kunnen worden en zo ook bijdragen aan het verdienmodel van de boer.

36200-XIV- 49

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken wat nodig is om de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines te ondersteunen en aanschaf en gebruik hiervan te bevorderen.

36200-XIV-50

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering het Fonds Kleine Toepassingen te continueren en optimaliseren, zodat er, naast extra inzet op sterkere rassen door veredeling, ook effectieve duurzame middelen voor vollegrondsgroenteteelten en andere kleine teelten blijvend worden ontwikkeld en beschikbaar komen, zodat typisch Hollandse groenten in Nederland geteeld kunnen blijven worden.

36200-XIV-55

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering de teelt van vezelgewassen te bevorderen, onder andere door het onderscheid tussen regio’s in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen door de lagere waardering en vergoeding in regio 1 (onder andere Veenkoloniën) gelijk te stellen aan de hogere waardering en vergoeding in regio 2 (onder andere kleigebieden).

36200-XIV-99 (tvv 36200-XIV-56)

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering zich tijdens de onderhandelingen over het landbouwakkoord in te zetten voor de stimulering van natuurinclusieve, biologische, circulaire landbouw en agroforestry, waaronder voedselbossen, en dit tevens in te passen in het NPLG en het een volwaardige ontwikkelrichting te laten zijn.

36200-XIV-57

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. Wordt meegenomen in het Landbouwakkoord.

Verzoekt de regering duurzame voorlopers gemotiveerd te houden door het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving en door extra inspanningen op het gebied van klimaat, natuur en water te waarderen, bijvoorbeeld door de ecoregelingen vanaf 2024 daar beter op in te richten.

36200-XIV-58

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering, met de ervaringen in Frankrijk, België en Zwitserland en hier te lande met de Alcoholwet op het netvlies, uit te werken hoe met het creëren van een wettelijke grondslag prijsstunten met agrarische basisproducten als fruit, groente, zuivel en vlees is tegen te gaan, waarbij wel ruimte blijft voor het afprijzen van levensmiddelen in verband met de houdbaarheidsdatum, teneinde voedselverspilling te voorkomen, en de Kamer over het resultaat te informeren.

36200-XIV-59

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Roept op tot spoedige implementatie van een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur

36200-XIV-62

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. In de Kamerbrief «voortgang dierenwelzijn» van 19 januari 2023 (28 286, nr. 1287) staat dat momenteel een zo breed mogelijk verbod wordt uitgewerkt, waarvan naar verwachting een concept voor de zomer in consultatie zal gaan.

Verzoekt de regering om uiterlijk in het voorjaar over te gaan tot het verlagen van de maximale temperatuur voor diertransporten en daarbij de uitkomsten van de EFSA-onderzoeken te betrekken.

36200-XIV-63

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de Minister de adviezen van de OVV, waaronder een maximumaantal dieren per brandcompartiment en het verplicht compartimenteren van de technische ruimte, in het aankomend maatregelenpakket tegen stalbranden op te nemen.

36200-XIV-65

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om ook in Nederland de minimale transportleeftijd voor kalfjes te verhogen.

36200-XIV-66

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering geen belastinggeld te steken in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren.

36200-XIV-67

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering uiterlijk voor de zomer van 2023 te komen met een eigen plan van aanpak om de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij niet alleen in beeld te brengen maar ook structureel en significant terug te dringen.

36200-XIV-71

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. De Kamer is bij brief van 16 december 2022 (28 286, nr. 1285) geinformeerd over de laatste stand van zaken.

Verzoekt de regering bij het Interprovinciaal Overleg aan te dringen op deelname aan het Platform Multifunctionele Landbouw en de gesprekstafel over multifunctionele landbouw in het kader van het landbouwakkoord vanwege zijn rol in de gebiedsprocessen en de ruimtelijke ordening; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat deelnemen aan het Platform Multifunctionele Landbouw en de gesprekstafel over multifunctionele landbouw in het kader van het landbouwakkoord vanwege de gewenste aanpak van knelpunten voor zorgboerderijen.

36200-XIV-79

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om onderzoek ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie in de biologische, agro-ecologische en natuurinclusieve landbouw en de duurzame voedselvoorziening mee te nemen in het traject van het landbouwakkoord en bij de herijking van de kennisagenda ten behoeve van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

36200-XIV-80

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden. In februari wordt een bijeenkomst georganiseerd met de opstellers van het groenboerenplan over het verbeteren van de kennisinstrumenten van het ministerie. In deze bijeenkomst wordt ook de herijking van de kennisagenda besproken. Ook zijn deze partijen betrokken in het traject van het landbouwakkoord.

Verzoekt de regering in kaart te brengen in welke mate en op welke wijze de ontwikkeling van precisiefermentatie in Nederland wordt gestimuleerd; verzoekt de regering de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren.

36200-XIV-91

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden.

Verzoekt de regering te streven naar eenduidige regels voor productie van voedsel en ervoor te pleiten dat er geen producten worden geïmporteerd van buiten de EU die niet aan dezelfde regels voor de productiewijze voldoen.

21501-32-1476

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Landbouw- en visserijraad 11 en 12 december 2022 (21 501-32, nr. 1472)

Onderhanden

Verzoekt de regering in Europa (opnieuw) te pleiten voor een spoedig verbod op de nertsenfokkerij.

21501-32-1498 (tvv 21501-32-1484)

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 (21 501-32, nr. 1454)

Onderhanden

Verzoekt de Minister voor april 2023 de Kamer te informeren over het door de Minister genoemde wettelijke instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren.

36200-XIV-100

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Onderhanden

Verzoekt de regering in Europa te pleiten voor het wijzigen van artikel 9 van de LULUCF-verordening, zodat, conform de systematiek bij bosbouw, 50% van de koolstofvastlegging toegerekend wordt aan de telers van biogrondstoffen en daarmee aan de agrarische sector.

36200-XIV-102

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Onderhanden

Verzoekt de regering een impactanalyse te maken van de primaire en secundaire gevolgen van faillissementen in de glastuinbouw.

36200-XIV-108

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Onderhanden

Verzoekt de regering zich in te zetten voor verduidelijking van de internationale goederencodes zodat genoemde partijen bananen zonder problemen ingevoerd kunnen worden voor verwerking tot bananenpuree, en zolang de internationale goederencodes niet aangepast zijn de Vlaamse aanpak te kiezen.

36200-XIV-110

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Onderhanden

Verzoekt de regering om, zolang er nog onvoldoende duidelijkheid is over wat de wisselwerking is tussen het ANLb en andere regelingen in het GLB, toch zekerheid te bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt.

36200-XIV-113

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Onderhanden

Verzoekt de regering onafhankelijk uiteen te laten zetten wat de gevolgen, kansen en bedreigingen zijn van klimaatverandering voor de land- en tuinbouw en de mogelijke betekenis daarvan voor strategie en beleid inzake de toekomstige voedselproductie in Nederland en de Europese Unie.

36200-XIV-114 (tvv 36200-XIV-103)

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Onderhanden

Verzoekt de regering om passieve visserij toe te staan in Offshore Windparken en te onderzoeken of Offshore Windparken zo in te richten zijn dat ook actieve visserij mogelijk is.

21501-32-1500

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (21 501-32, nr. 1466)

Onderhanden

Verzoekt de regering in beeld te brengen, voor de belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten, wat de emissies daarvan zijn op het gebied van water, klimaat en stikstof en dit voor dezelfde productieprocessen voor andere lidstaten, waar de productie zal worden opgevangen als Nederland de productie terugschroeft, in kaart te brengen.

21501-32-1499 (t.v.v. 21501-32-1488)

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (overige vragen) (21 501-32, nr. 1460)

Onderhanden

Verzoekt de regering te komen met een plan voor een verzwaarde monitoring van virussen bij gemengde bedrijven met varkens en kippen.

28807-280

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (28 807, nr. 260) (met minister VWS!)

Onderhanden

Verzoekt de regering te zorgen dat omgevingsdiensten beschikken over de gegevens die nodig zijn om effectief toezicht te houden op dieraantallen; verzoekt de regering te zorgen dat er altijd wordt opgetreden tegen fraude met dieraantallen.

28807-281

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (28 807, nr. 260) (met minister VWS!)

Onderhanden

Verzoekt de regering vooraf een impactanalyse te doen om te bepalen in welke mate het doorvoeren van beperkingen in waterrijke gebieden daadwerkelijk het risico voor uitbraken van vogelgriep bij pluimveehoude-rijen terugdringt.

28807-282

Parlementaire agenda [08-12-2022] - TMD Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (28 807, nr. 260) (met minister VWS!)

Onderhanden

Minister voor NenS

   

verzoekt de regering om: –in de eerste plaats zorg te dragen dat de bronlocaties van autochtone bomen en struiken, vastgelegd in de Atlas landschappelijk groen erfgoed, een beschermingsstatus krijgen; –samen met deskundigen, betrokken organisaties en marktpartijen een langetermijnplanning te maken, met als doel het mogelijk maken om autochtoon plantmateriaal in de plannen voor bosaanplant en landschappelijke beplantingen toe te passen; –dit plantmateriaal van de nodige garanties en kwaliteitscontroles te voorzien.

35 309, nr. 14

Parlementaire agenda [09-06-2020] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

Onderhanden

verzoekt de regering, na ommekomst van een knelpuntenanalyse, te komen met een jaarlijkse monitor Groen in de Stad, waarin wordt meegenomen welke stappen er genomen zijn om deze knelpunten te verhelpen, welke doelstellingen gesteld worden en in hoeverre deze bereikt zijn, om stedelijke vergroening verder te stimuleren.

35 570-XIV, nr. 24

Parlementaire agenda [25-11-2020] ‒ 2e termijn Begroting Landbouw, Natuur en Visserij (XIV)

Onderhanden

verzoekt de Minister, om samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te onderzoeken of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in het Bouwbesluit, en de Kamer hierover in 2021 te informeren.

35 570-XIV-27

Parlementaire agenda [25-11-2020] ‒ 2e termijn Begroting Landbouw, Natuur en Visserij (XIV)

Onderhanden

Verzoekt de regering, om te onderzoeken of de beleidsdoelstellingen voor natuur en milieu uitgewerkt kunnen worden naar streefwaarden, zodat deze als omgevingswaarde leidend kunnen zijn in overwegingen en alle onder de NOVI gerangschikte planfiguren, en hierover de Kamer voor het voorjaar van 2021 te informeren.

34682-72 (was 66)

[29-10-2020] VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

Onderhanden

verzoekt de regering, de streefdoelen voor koraalbedekking op de eilanden medio 2021 vast te stellen.

33576-208

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Natuur (AO d.d. 22/6)

Onderhanden. Begin 2023 kan de Kamer hierover worden geinformeerd. In principe is het advies voor de doelformulering gereed na consultatie met Universiteit Wageningen.

Verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de uitvoeringsagenda’s per eiland zodra deze zijn opgesteld.

33576-209

Parlementaire agenda [08-12-2020] - VAO Natuur (AO d.d. 22/6)

Onderhanden. De Kamer is hier diverse malen of geinformeerd. Bonaire is inmiddels wel besproken in de eilandsraad (wettelijke verplichting. In 2021 is gestart met de uitvoering op basis van concpept. Begin juni wordt Kamer geinformeerd met verzamelbrief.

verzoekt de regering, een modellenensemble te gaan maken van de verschillende modellen en daarbij de kritische depositiewaarden (KDW) te betrekken; verzoekt de regering, tevens spoedig een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Natura 2000-gebieden in Nederland uit te voeren.

35600-30

Parlementaire agenda [10-12-2020] - Debat behandeling Stikstofwet

Het ontwikkelen van een modelensemble vindt plaats in het kader van de uitwerking van het advies van het Adviescollege Hordijk. De studie naar het modelensemble is naar verwachting in de loop van 2025 gereed. De analyse naar alternatieven voor de KDW is gereed, de conclusies hiervan zijn met de Kamer gedeeld via de verzamelbrief natuur. Daarmee is dit deel van de motie afgedaan. In de Kamerbrief voortgang aanpak stikstofproblematiek van 16 juli 2021 is aangegeven dat de MKBA waarom verzocht is, invulling krijgt via de paragraaf sociaaleconomische effecten van het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Dit programma, met als bijlage een onderzoek naar de sociaal economische effecten, is op 16 december 2022 vastgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerbrief Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en Nota van Antwoord, 19 december 2022).

verzoekt de regering, de provincies en gemeenten ertoe aan te zetten om al hun bestaande kennis over de rood-voor-roodwerkwijze te ontsluiten en te benutten bij het hernieuwd benutten van grond die vrijkomt bij de vrijwillige opkoop van agrarische ondernemingen; verzoekt de regering, tevens goed samen te werken met provincies en gemeenten om agrarische ondernemers als gezamenlijke overheden helderheid te bieden over de (on)mogelijkheden voor de rood-voor-roodwerkwijze in het geval zij gebruik willen maken van een vrijwillige opkoopregeling.

35600-44

Parlementaire agenda [10-12-2020] - Debat behandeling Stikstofwet

Onderhanden

verzoekt de regering: –om samen met de provincies gerichte actie te ondernemen om de grootste belasters nabij Natura 2000-gebieden te benaderen voor opkoop van het bedrijf; –de behaalde resultaten daarvan in de eerste tranche te evalueren en op basis daarvan in de tweede en derde tranche het verplaatsen van een bedrijf mogelijk maken onder de voorwaarde dat een bestaand bedrijf met dierrechten wordt overgenomen en dat er substantiële emissiereductie plaatsvindt; –op die manier in de tweede tranche het stoppersverbod uit de regeling te halen; –te onderzoeken wat de deelnamebereidheid is van veehouderijen, waaronder de veehouderijen die de grootste belasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken, om hun bedrijf te beëindigen of te verplaatsen; –mogelijkheden uit te werken om verplaatsing te faciliteren in combina-tie met een beëindigingsregeling; –de opbrengst hiervan in het structurele pakket op te nemen ten einde in elk geval de meldingsvrije activiteiten te kunnen legaliseren.

35600-45

Parlementaire agenda [10-12-2020] - Debat behandeling Stikstofwet

Onderhanden

verzoekt de regering, om een voorstel uit te werken voor een derde optie waarbij landbouwgrond in natuurlijk beheer komt en in dit voorstel mee te nemen hoe de bestemming geregeld wordt, hoe er een optimale balans gevonden wordt tussen natuur en agrarisch en hoe het verdienmodel voor de boer eruit kan komen te zien; verzoekt de regering, om dit voorstel voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer te sturen,

35830-XIV-17

Parlementaire agenda [08-07-2021] - Debat Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 (35 830-XIV)

Onderhanden

Verzoekt de regering, om samen met VNG, IPO, Unie van Waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen op het gebied van natuur-beheer en biodiversiteit een standaard op te stellen voor ecologisch bermbeheer, met daarbij een model aanbestedingsovereenkomst, die overheden, beheerders en uitvoerders kunnen gebruiken voor het maken van afspraken en aangaan van contracten bij bermbeheer.

35742-8

Parlementaire agenda [27-09-2021] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Onderhanden

Verzoekt het kabinet, om het aanplanten van moestuinen bij basisscholen op te nemen als onderdeel van het beleid rondom de groene stad, zodat ook stadskinderen elke dag met groen in aanraking komen en vers en gezond voedsel mee naar huis kunnen nemen.

35742-20 (was 14)

Parlementaire agenda [27-09-2021] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Onderhanden

Verzoekt de regering, hiertoe een richtlijn met een deugdelijke juridische basis op te stellen, en de Kamer hierover dit jaar nog te informeren.

35600-62

Parlementaire agenda [28-09-2021] - Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (35 600, nr. 59)

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2023 conform de motie geïnformeerd over de invulling van deze toezegging.

Verzoekt de regering om haar steun en waardering uit spreken over het optreden van Openbaar Lichaam Bonaire, Dienst Toezicht en Handhaving en Openbaar Ministerie inzake Chogogo Resort; verzoekt tevens de regering om het bestuur van Bonaire steun aan te bieden om toezicht en handhaving verder te versterken zodat het koraal beter beschermd kan worden.

35925-XIII-48

Parlementaire agenda [04-11-2021] - Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (tweede termijn)

Onderhanden

Verzoekt de regering op basis van de conclusies van de evaluatie zich onverminderd in te zetten voor het voortzetten van de ondersteuning van nationale parken na 2022.

35925-XIV-42

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

Verzoekt de regering de effecten van natuurherstelmaatregelen als meetdoel toe te voegen aan het Netwerk Ecologische Monitoring; verzoekt de regering om bijvoorbeeld de Radboud Universiteit te vragen op korte termijn een integrale aanpak te ontwikkelen, middelen daarvoor te zoeken en de Kamer hierover te informeren voor de Voorjaarsnota van 2022.

35925-XIV-47

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden. Deze motie wordt meegenomen in een brief over de stand van zaken met betrekking tot natuurmonitoring. Deze brief zal voor de zomer 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

Verzoekt het kabinet om in zijn langetermijnvisies een doelgericht beleid voor stikstof en nitraat te implementeren.

35925-XIV-76

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

In het NPLG worden de doelen vastgelegd en aangegeven met welke maatregelen deze doelen worden behaald (in gebiedsprogramma’s). De Tweede Kamer wordt periodiek geinformeerd over de voortgang van het NPLG richting 1 juli 2023.

Verzoekt de regering om voor de gescheperde trekkende schaapskuddes een alternatieve ondersteuning te vinden met als doel deze waardevolle activiteit te behouden.

28625-328

Parlementaire agenda [14-12-2021] - TMD Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Onderhanden

Verzoekt de regering de Kamer bij de vormgeving van het klimaat- en transitiefonds en stikstoffonds nadrukkelijk te betrekken, recht te doen aan haar budgetrecht, en vooruitlopend op de instellingswetten een proeve van beide fondsbegrotingen op Prinsjesdag 2022 aan de Kamer voor te leggen.

35788-137

[19-01-2022] Debat over de regeringsverklaring

De Tweede Kamer heeft op 14 december 2022 het wetsvoorstel ontvangen en wordt in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de dummy-begroting.

Verzoekt de regeling van de fosfaatbank zodanig vorm te geven dat deze ondersteunend is aan de doelen van het NPLG; verzoekt de Minister voor Natuur en Stikstof de Kamer hierover te informeren.

35949-16

Parlementaire agenda [24-01-2022] - WGO Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949)

Onderhanden

Verzoekt de regering een horizonbepaling voor beide fondsen op te nemen in beide instellingswetten zodat wettelijk verankerd is dat deze fondsen eindig zijn.

35925, nr. 148

Debat over de Startnota

Onderhanden

Verzoekt de regering in het besluitvormingsproces over de uitgaven uit het klimaat- en transitiefonds en stikstoffonds objectieve toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid, bijvoorbeeld door middel van maatschappelijke kosten-batenanalyses, voorwaardelijk te maken en dit te verankeren in de bij deze fondsen behorende spelregels.

35925, nr. 149

Debat over de Startnota

Onderhanden

Verzoekt de regering om een juridische analyse door onafhankelijke experts over de rechtmatigheid van de kap van het Sterrebos.

33576, nr. 261

Parlementaire agenda [15-03-2022] - TMD Natuur (CD 10/2)

Onderhanden

Verzoekt de regering om nog dit jaar een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling te ontwikkelen en drempels, zoals fiscaliteiten, zo veel mogelijk weg te nemen, alsook de mogelijkheden voor de verplaatsing van agrarische ondernemers en beschikbare innovatiemogelijkheden in beweging te brengen; verzoekt de regering de behaalde emissiereductie met ruime inzet ten goede te laten komen aan natuurherstel en een deel door middel van registratie via een stikstofbank vrij te geven voor duurzame economie, bouw en landbouw, in het bijzonder PAS-melders

35925-XIV-104

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Onderhanden

Verzoekt de regering om de positie van de boer in de gebiedsprocessen dusdanig te borgen dat zij zowel praktisch als met gebruikmaking van de juiste ondersteuning kunnen deelnemen aan de gebiedsprocessen en de Kamer hierover te informeren bij de presentatie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

35925-XIV-105

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Onderhanden

Verzoekt de regering om de stikstofdoelen zo snel mogelijk, uiterlijk eerste helft van 2023, in artikel 1.12a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.15a van de Omgevingswet vast te leggen.

35925-XIV-106

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

De Tweede Kamer is 10 februari 2023 nader geïnformeerd over het wetsvoorstel waarin deze motie wordt betrokken in de uitgaande brief over de Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en het NPLG. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in de eerste helft van 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe een «uitdaagrecht» in de gebiedsgerichte aanpak kan worden opgenomen zodat agrarisch natuurbeheer in eigen bezit, extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing volwaardige opties zijn al naar gelang de opgave in een gebied.

35925-XIV-118

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Onderhanden

Verzoekt de regering om de mogelijkheden van metingen met satellieten toe te passen in aanvulling op de bestaande technieken.

35925-XIV-141

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden. De stand van zaken op deze motie is 6 december 2022 naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 36200-XIV, nr. 94).

Verzoekt de regering om te onderzoeken welke rol Nederland kan spelen in het opzetten van herstelprojecten van verdroogde natuurgebieden in samenwerking met landen op de trekroute.

21501-32-14232

Parlementaire agenda [11-05-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (21 501-32, nr. 1410)

Onderhanden

Verzoekt de regering om zich bij de Raad in te spannen voor het vasthouden aan een vastgestelde hoeveelheid kwantificeerbare controles in de EU-ontbossingsverordening voor producten uit alle soorten risicolanden en dit ook te bepleiten in Europa.

21-501-08, nr. 867

Parlementaire agenda [21-06-2022] - TMD Milieuraad

Onderhanden

Verzoekt de Minister van Landbouw en de Minister voor Stikstof een aantal werkbezoeken te brengen aan agrariërs die tegen de Duitse grens aan wonen en vervolgens aan de Kamer voor het eind van de zomer voorstellen te doen hoe de verschillen aan de grens zo klein mogelijk gemaakt worden.

33576-273

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. De ministers hebben het werkbezoek afgelegd in augustus 2022. In de brief Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof van 6 december 2022 gaat het kabinet nader in op de stappen die worden gezet met de buurlanden om de verschillen tussen landen beter te verklaren en waar mogelijk te verkleinen. De Tweede Kamer wordt over de genoemde stappen nader geïnformeerd.

Verzoekt de regering met voorrang uitvoering te geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen en vanuit het beoogde transitiefonds hiervoor afdoende middelen te reserveren.

33576-276

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. De Kamer is over de stand van zaken van deze motie geïnformeerd in uitgaande brief [15-07-2022] - Stand van zaken stikstof en landelijk gebied, en uitgaande brief [10-02-2023] Uitwerking aanpak piekbelasters en voortgang PAS-melders.

Verzoekt de regering initiatieven vanuit de agrarische sector voor een bottom-up-aanpak van innovatieve emissiereductie voor natuur en externe saldering ruimte te geven en de aanpak van de stikstofproblematiek hierop af te stemmen.

33576-277

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering samen met het RIVM, de WUR, OnePlanet en TNO de regie te pakken en in het kader van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS) een plan van aanpak op te stellen voor een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3 en NOx; verzoekt de regering op korte termijn de voortgang, resultaten en conclusies van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof te delen met de Kamer.

33576-301

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. De stand van zaken op deze motie is 6 december 2022 naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 36200-XIV, nr. 94).

Verzoekt de regering op basis van de klimaatmaatregelen inzichtelijk te maken hoeveel effect de voorgenomen klimaatmaatregelen in de industrie en mobiliteit hebben om stikstof te reduceren, of het kabinet dit als evenwichtig beschouwt en, zo niet, welke maatregelen kunnen worden genomen dit evenwichtig te maken; verzoekt de regering kritisch te kijken welke grote veroorzakers van NOx- en NH3-depositie bestaan bij Natura 2000-gebieden, welke significante verduurzaming wordt ingezet en of nog extra maatregelen en middelen nodig zijn om de natuur in goede staat te kunnen brengen; verzoekt de regering de Kamer hierover begin 2023 te informeren om desgewenst extra maatregelen te nemen zodat ook de evenwichtige reductiedoelen voor industrie en mobiliteit in juli 2023 zijn vastgelegd.

33576-302

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

25-01-2023 Onderhanden. De Tweede Kamer is op 10 februari 2023 geïnformeerd over de indicatieve doelen voor de industrie en mobiliteit.

Verzoekt de regering om een publieksvriendelijk digitaal dashboard te ontwikkelen waarmee iedereen op inzichtelijke en transparante wijze per gebied kan zien wat de staat, de opgave en de voortgang van natuurherstel is.

33576-303

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. Deze motie wordt meegenomen in een brief over de stand van zaken met betrekking tot natuurmonitoring. Deze brief zal voor de zomer 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

Verzoekt de regering de provincies ten behoeve van goede gebiedsprocessen ook kaarten te verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten, waaronder een hoger generiek aandeel ammoniak dan 12 kiloton als vertrekpunt, een meer gebiedsgerichte benadering en ammoniakemissies uit industriële bronnen ook ingetekend.

33576-306

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering het basispad voor wat betreft stikstofemissies – zowel in totaal, per sector, als uitgesplitst naar ammoniak en stikstofoxiden – in of bij de KEV 2022 volledig te actualiseren.

33576-307

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

verzoekt de regering te onderzoeken hoe bij vergunningsverlening meer regie op het verdelen van schaarse stikstofruimte kan komen; verzoekt de regering het toezicht op vergunningen voor industrie te versterken en daartoe de informatiepositie van het bevoegd gezag te verbeteren, zodanig dat de behandeling van stiktofuitstoot bij industriële en agrarische ondernemingen gelijkwaardig wordt,

33576-308

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. In de uitgaande brief Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos van 25 november 2022 is onderzoek aangekondigd waarin deze motie wordt meegenomen. Onderzoek wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

Verzoekt het kabinet om te stimuleren dat meer provincies gaan werken met Maatwerk met Meetwerk als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak.

33576-310

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden. De stand van zaken op deze motie is 6 december 2022 naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 36200-XIV, nr. 94).

Verzoekt de regering om de provincies de regie te laten nemen in hoe het stikstofbeleid en het budget ingezet worden voor investeringen in innovatie, verplaatsen van bedrijven en opkoop, mits de optelsom van alle provincies maar leidt tot 50% stikstofreductie in 2030 en de opgaven op het gebied van water en klimaat.

33576-311

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat boeren die vragen hebben een duidelijk aanspreekpunt krijgen in de gebiedsgerichte aanpak waar zij terechtkunnen en geholpen worden om de benodigde transitie door te maken, waarbij het aanspreekpunt juridische en financiële knelpunten identificeert en gezamenlijk wordt gewerkt om deze zo veel mogelijk weg te nemen.

33576-314

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering een sociaaleconomische impactanalyse verplicht onderdeel te laten uitmaken van het gebiedsplan, waarbij het doel is om voldoende zekerheid te bieden voor het verdienvermogen, de bedrijfseconomische continuïteit en financierbaarheid van investeringen voor de blijvende agrarische ondernemers.

33576-315

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

Verzoekt de regering om in Europees verband eenduidig te blijven pleiten voor het zo snel mogelijk opnemen van andere ecosystemen in het EU-wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten.

21501-32-1392

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD 16/2)

Onderhanden

Verzoekt de regering om er in Europees verband voor te pleiten afgeleide producten van soja en palmolie op te nemen in de ontbossingsverordening.

21501-32-1395

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD 16/2)

Onderhanden

Verzoekt het kabinet zich maximaal in te zetten om dit verslechteringsverbod in de Verordening natuurherstel van tafel te halen, zodat Nederland niet verder op slot komt te zitten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en energietransitie.

21 501-20, nr. 1852

Debat over de Europese Top van 21/22 oktober d.d. 19 oktober

Onderhanden. Over dit onderwerp vinden lopende onderhandelingen in EU-Raadsverband plaats.

Verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn een berekening met de Kamer te delen over de emissiereductie die reeds heeft plaatsgevonden sinds 2018, gebaseerd op de meest recente CBS-cijfers, rekening houdend met stalsystemen, en deze te verdisconteren in de opgave.

30252-46

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen voorkomen kan worden, en tegelijk bij behoefte aan stikstofruimte voor de uitvoering van projecten van grote maatschappelijke waarde deze ruimte voortaan ordentelijk en transparant geregistreerd beschikbaar te stellen via een stikstofbank, en de Kamer hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te informeren.

30252-58

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

In de uitgaande brief Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos van 25 november 2022 is besloten het beleidsinstrument extern salderen in de brede zin te evalueren. In die evaluatie wordt ook het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen betrokken. Naar verwachting zal in de zomer van 2023 de ambtelijke en bestuurlijke weging van de uitkomsten plaatsvinden. Daarna zal de Tweede Kamer over de uitkomsten worden geïnformeerd.

Verzoekt de regering om in overleg met buurlanden tot een geïntensiveerde gezamenlijke aanpak te komen om de stikstofneerslag te reduceren.

30252-60

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Onderhanden. In de brief Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof van 6 december 2022 gaat het kabinet nader in op de stappen die worden gezet met de buurlanden om de verschillen tussen landen beter te verklaren en waar mogelijk te verkleinen. De Tweede Kamer wordt over de genoemde stappen nader geïnformeerd.

Verzoekt de regering in overleg met het RIVM zo spoedig mogelijk deze AVG-rechten op een laagdrempelige manier vorm te geven bij de emissiegegevens en andere gegevens die het RIVM van agrarische bedrijven verzamelt en verwerkt, en de Kamer hierover binnen vier weken te informeren.

30252-64

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Onderhanden

Verzoekt de regering om ook voor windturbines op land te eisen om één rotorblad per windturbine te kleuren.

21501-32-1373

Parlementaire agenda [10-02-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 15 en 16 november 2021

Onderhanden

Verzoekt de regering in kaart te brengen welke verduurzamingsmaatregelen voor de industrie bijdragen aan zowel CO2-reductie als stikstofreductie en deze maatregelen voortvarend op te pakken binnen de maatwerkafspraken met de industrie.

36200-XIV-95 (tvv 36200-XIV-30)

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering de nationale parken een rol te laten spelen tijdens de huidige transitie om de waarde van natuur over te brengen en mensen hier bekender mee te maken; verzoekt de regering de positie van de nationale parken zo vorm te geven dat ze deze rol goed kunnen vervullen.

36200-XIV-31

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering een onderzoek naar beprijzing uit te voeren en hierover ruim voor de deadline van het NPLG te rapporteren; verzoekt de regering hierbij in het bijzonder in te gaan op de mogelijkheid om deze heffing bij de verwerkende industrie te innen.

36200-XIV-34

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om samen met BoerenNatuur, SoortenNL, LandschappenNL en andere belanghebbende partijen een monitoringsprotocol en een kennisprogramma te ontwikkelen, zodat boeren zelf de biodiversiteit op en rond het boerenerf kunnen monitoren.

36200-XIV-35

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om samen met partijen zoals Sovon, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Zoogdierenvereniging en andere relevante maatschappelijke organisaties gezamenlijk tot een wetenschappelijk gedragen wildsoortentelprotocol en analyse- en beoordelingssystematiek te komen, zodat alle data deel uit gaan maken van Netwerk Ecologische Monitoring en continu worden gevalideerd door het CBS om vervolgens te delen in de Nationale Databank Flora en Fauna, en de Kamer hier voor de zomer van 2023 over te informeren.

36200-XIV-40

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering te inventariseren waar landelijke of lokale regels functievermenging onbedoeld tegenwerken.

36200-XIV-41

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om een afwegingskader met de Kamer te delen voor de toewijzing van stikstofruimte en deze met de Kamer te bespreken.

36200-XIV-54

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om zich actief te blijven inzetten voor het beschermen van de wolf, zowel in Nederlands als Europees verband.

36200-XIV-69

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering de tellingen van de WBE’s al voor integratie mee te nemen en reeds verzamelde informatie te betrekken bij de inzichten rondom populatieontwikkelingen,

36200-XIV-84

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om ook afdoende ruimte te bieden, bij de aanpak van piekbelasters, voor stikstofreductie door innovatie.

36200-XIV-87

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om samen met agrarische partijen te werken aan een juridisch houdbaar alternatief.

36200-XIV-88

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Verzoekt de regering om het gevaar van handel en gebruik van traditionele medicijnen en voedingssupplementen, gemaakt van bedreigde diersoorten, in het belang van zowel de volksgezondheid als de biodiversiteit actief aan te kaarten en te laten opnemen bij mogelijke herzieningen van relevante CITES- en WHO-documenten, zoals bijvoorbeeld de herziening van de WHO-richtlijnen voor traditionele voedselmarkten.

21501-32-1490

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (21 501-32, nr. 1466)

Onderhanden

Verzoekt de regering om een bewustwordingscampagne op te zetten over de gevaren van (illegale) handel in wilde dieren en planten voor biodiversiteitsverlies en volksgezondheid.

21501-32-1491

Parlementaire agenda [20-12-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (21 501-32, nr. 1466)

Onderhanden

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het verslechteringsverbod vorm zou kunnen krijgen zonder dat het land verder op slot gaat, en we de positie van de natuur beter borgen als gevolg van de natuurherstelverordening.

33576-339

Parlementaire agenda [22-12-2022] - TMD Natuur

Onderhanden

Verzoekt de regering om in 2023 met een voorstel te komen om bestuivers wettelijk te beschermen.

33576-331

Parlementaire agenda [22-12-2022] - TMD Natuur

Onderhanden

Verzoekt de regering de beschermstatus van de wolf niet heilig te verklaren.

33576-338

Parlementaire agenda [22-12-2022] - TMD Natuur

Onderhanden

Verzoekt de regering de middels de Maatregel Gerichte Aankoop gecreëerde stikstofruimte met voorrang te gebruiken voor het voorkomen van handhaving bij en/of het legaliseren van urgente PAS-knelgevallen.

33576-340

Parlementaire agenda [22-12-2022] - TMD Natuur

Onderhanden

Verzoekt de regering binnen drie maanden aan de Kamer te rapporteren welke technieken onder de «go-to areas» kunnen vallen en daarbij specifiek in te zetten op biogas en netinvesteringen.

33576-342

Parlementaire agenda [22-12-2022] - TMD Natuur

Onderhanden

Verzoekt de regering met voorstellen te komen waarbij de informatiepositie van gemeenten in de gebiedsgerichte aanpak geborgd is; verzoekt de regering de Kamer hierover gelijktijdig te informeren met de provinciale doelen voor klimaat, natuur en de structurerende keuzes, tegelijk met de stikstofdoelen voor onder andere industrie en mobiliteit.

33576-343

Parlementaire agenda [22-12-2022] - TMD Natuur

Onderhanden

Verzoekt het kabinet een halt toe te roepen aan de stikstofjacht op boeren voor snelwegen en luchtvaart en de stikstofruimte in te zetten voor legalisatie PAS-melders en natuurherstel.

36200-XII-104

[01-12-2022] Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Onderhanden

Verzoekt de regering te voorkomen dat de Schiphol Group nu boerderijen opkoopt voor stikstofruimte, in afwachting van de nadere uitwerking van de aangekondigde stikstofplannen.

36200-XII-101 (was nr. 68)

[01-12-2022] Begroting I&W

Onderhanden

Door de bewindslieden afgedane moties

Omschrijving

Kamerstuknummer motie

Vindplaats

Afgedaan met

Eerste Kamer

   

N.v.t.

   

Tweede Kamer

   

Minister van LNV

   

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe met oog voor de ruimteclaims voor onder andere woningbouw en energie, hoogwaardige landbouwgronden in Nederland beschermd kunnen worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te informeren.

33037-402

Parlementaire agenda [14-04-2021] - VAO Mestbeleid (AO d.d. 4/11)

Uitgaande brief [23-11-2021] - Verzamelbrief over de voortgang van enkele onderwerpen en de uitvoering van enkele moties en toezeggingen

Verzoekt de regering bij de inwerkingtreding van het Nationaal Strategisch Plan een tool te introduceren die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

28625-311

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan

Aan deze motie is invulling gegeven in het kader van de totstandkoming van het GLB-SNP. Simulatietool is operationeel.

Verzoekt de regering voldoende opties voor de akkerbouw op te nemen in de ecoregelingen, waaronder precisielandbouw.

28625-301

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [17-06-2022] - Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Verzoekt de regering met de provincies en waterschappen een harde ambitie vast te leggen om de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs te laten groeien naar 30% om zo te voldoen aan klimaat- en natuurdoelstellingen; verzoekt tevens hiermee een gedegen gebiedsgerichte aanpak voor stikstof, klimaat en biodiversiteit te programmeren en de Europese middelen die beschikbaar komen voor deze gebiedsgerichte aanpak te cofinancieren, onder andere met rijksmiddelen voor stikstof, klimaat en/of biodiversiteit.

28625-303

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [17-06-2022] - Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Verzoekt de regering om boeren die additionele klimaat- en natuurdiensten leveren ruimhartiger te belonen door de ecoregelingen gebiedsgericht uit te werken in het NSP, zodat de ecoregelingen maximaal bijdragen aan de opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit; verzoekt tevens de beschikbare middelen voor de ecoregelingen daarbij minimaal constant te houden, ongeacht de overheveling van pijler 1 naar 2.

28625-304

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [17-06-2022] - Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Verzoekt de regering een voorstel uit te werken met een stapsgewijze verhoging van eerstepijlergeld naar de tweede pijler per jaar, met als uitgangspunt dat deze middelen maximaal bijdragen aan het verdienvermogen van de boer; verzoekt de regering de (sociaal-)economische en ecologische effecten van het Nationaal Strategisch Plan vanaf 1 januari 2023 jaarlijks te monitoren en een evaluatie hiervan in 2025 te delen met de Kamer.

28625-310

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [17-06-2022] - Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Verzoekt de regering om het alternatieve plan van de sector met een maatwerkaanpak een volwaardige plek te geven in het definitieve zevende APN en hierover de Tweede Kamer zo snel als mogelijk te informeren.

33037-429 (was 406)

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt de regering in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn op te nemen dat met ingang van 2022 een permanente commissie wordt ingesteld die de weersomstandigheden, gewasontwikkeling en de inzaaidatum voor vanggewassen proactief gaat volgen en monitoren en de Minister daar tijdig over gaat adviseren, zodat boeren ruim op tijd weten waar zij aan toe zijn en onzekerheid rond uitstelverzoeken en de beoordeling daarvan wordt voorkomen.

33037-407

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt het kabinet het belang van het effect op het toekomstperspectief voor jonge boeren mee te nemen in de overweging over het alternatief van de sector als onderdeel van het zevende actieprogramma.

33037-410

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt de regering de voorgestelde eis van minimaal 60 tot 70% rustgewassen en 50% permanent grasland bij graasdierbedrijven in overleg met betrokken sectoren tenminste zo vorm te geven dat recht wordt gedaan aan de lastige positie van gemengde bedrijven en bedrijven in de vleesveehouderij en ervoor te zorgen dat het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn hier ruimte voor biedt.

33037-414

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt de regering klei- en veengronden uit te zonderen van de verplichte rotatie met rustgewassen.

33037-417

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt de regering het schrappen van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters nog eens zorgvuldig tegen het licht te houden, en in ieder geval een stikstofgebruiksnorm te behouden voor groenbemesters die voor september worden ingezaaid na graan- en graszaadgewassen en koolzaad.

33037-418

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt de regering in het definitieve zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn op te nemen dat onder winterteelten in ieder geval vallen: alle meerjarige teelten, wintergroenten (winterkolen en winterprei), suikerbieten en bloembollen die ’s winters in de grond zitten; verzoekt de regering zetmeelaardappelen, en zo nodig andere gewassen(denk aan cichorei en winterpeen), uit te zonderen va.n de verplichte inzaaivan een vanggewas per 1 oktober indien de verminderde nutriëntenopnamedoor het vroeger oogsten van het gewas niet opweegt tegen hetopnemen van nutriënten door het vanggewas en/of alternatieve bemestingsmaatregelenvoldoende effectief zijn.

33037-419

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt de regering te borgen dat bufferstroken alleen kunnen worden voorgeschreven in gebieden waar de effectiviteit hiervan aangetoond en noodzakelijk is.

33037-422

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt de regering in het zevende actieprogramma zo veel mogelijk ruimte te geven voor invoering van een geborgde maatwerkaanpak op basis van onder meer doelvoorschriften, waarbij de kansen van precisielandbouw benut kunnen worden, en deze aanpak in ieder geval in het achtste actieprogramma te borgen; verzoekt de regering samen met de sector te werken aan draagvlak voor de ambitie om te voldoen aan de verplichting van de Nitraatrichtlijn, zowel bij de veehouderij als bij de akkerbouw.

33037-423

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Verzoekt het kabinet, de procedure aan te passen waarbij de NVWA bij constatering van een strafbaar feit direct overgaat tot het aan de betrokken ondernemer melden van deze constatering en de NVWA vervolgens zo spoedig mogelijk overgaat tot het aankondigen van een bestuurlijke boete, waarna de ondernemer conform de wettelijke termijn gelegenheid heeft om bezwaar te maken.

28286-1225 (was 1222)

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD 9/9)

Uitgaande brief [24-02-2022] - Antwoorden op schriftelijke Kamervragen over een geconstateerde overtreding door de NVWA met betrekking tot dierenwelzijn

Verzoekt de regering om haar kringloopvisie voor de landbouw aan te passen op deze nieuwe realiteit zonder de subsidies voor nieuwe mestvergistingsinstallaties.

35925-XIV-13 (was 12)

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden (35 925-XIV, nr.8)

Uitgaande brief [18-03-2022] - Kamerstuk: Openstelling SDE++ 2022

Verzoekt de regering vriesbranden niet meer toe te staan voor alle runderen die na 2024 zijn geboren.

28286-1271

Parlementaire agenda [01-12-2022] - TMD Besluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep

In stand van zaken erbij schrijven:De Kamer is geïnformeerd over de invulling van deze motie met de Kamerbrief op 16 december 2022 (28 286, nr. 1284) - Tijdelijke vrijstelling ingrepen klopmerken, achterste teen haan en vriesbranden Regeling diergeneeskundigen. De regeling ter uitvoering van de motie is op 20 december 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het Rijksvastgoedbedrijf geen gronden meer in eenjarige pacht uitgeeft; verzoekt de regering een regeling in het leven te roepen die boeren pachtkorting geeft op de gronden die zij pachten van het Rijksvastgoedbedrijf als zij werken aan een duurzame bedrijfsvoering, en daarbij zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande certificeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid.

35925-XIV-50

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [27-01-2023] - Stand van zaken pachtbeleid

Verzoekt de regering om niet langer toe te staan dat dieren geen permanente toegang hebben tot drinkwater.

35925-XIV-52

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Afgedaan met Kamerbrief 6 juli (Verzamelbrief dierenwelzijn en diergezondheid)

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe ook de handel in en import van deze doorgefokte gezelschapsdieren verboden kan worden.

35925-XIV-64

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [20-01-2023] - Aanpak gezelschapsdieren met schadelijke uiterlijke kenmerken

Verzoekt de regering op korte termijn te zorgen voor meerjarige cofinanciering van praktijkproeven in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030; verzoekt de regering in overleg met toelatingsautoriteit Ctgb en sectororganisaties te bezien hoe in het toelatingsbeleid en bij de beoordeling van vrijstellingen meer rekening gehouden kan worden met genoemde aspecten.

35925-XIV-75

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [25-05-2022] - Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Verzoekt de regering de mogelijkheden te bekijken om excellente dierenambulances, die lid zijn van de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) en nu al hulp mogen verlenen op het hoofdwegennet, in geval van spoedeisende hulp als voorrangsvoertuig te laten rijden.

35925-XIV-84 (was 30)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [14-04-2022] - Verzamelbrief dierenwelzijn

Verzoekt de regering zo snel mogelijk toe te werken naar het opnemen van de inzet op doelvoorschriften op bedrijfsniveau in combinatie met het realtime meten van ammoniak in het programma Stikstofreductie.

35925-XIV-86 (was 74)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [25-11-2022] - Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen

Verzoekt het kabinet om informatie en data over sensor- en datasystemen in te zetten als basis voor doelenbeleid en te onderzoeken of en hoe dit in de wet verankerd kan worden.

35925-XIV-88 (was 79)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [25-11-2022] - Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen

Spreekt uit dat boeren een eerlijke prijs verdienen voor het verkopen van hun land.

35925-XIV-71

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Dit betreft een 'spreekt uit'-motie, waarbij geen verzoek aan de regering wordt gedaan.

Verzoekt de regering om samen met de plantaardige sector bij de verdere uitwerking van de ecoregelingen, het ANLb en andere interventies, en in het bijzonder investeringen binnen pijler 2, voldoende mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw, voor akkerbouwers te creëren om hiermee in deze terugval te kunnen voorzien.

28625-325

Parlementaire agenda [14-12-2021] - TMD Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [17-06-2022] - Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Verzoekt de regering, samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, een analyse in de Klimaat- en Energieverkenning uit te werken waarin de klimaatdoelen die van werking zijn in het NSP worden gemonitord.

28625-330

Parlementaire agenda [14-12-2021] - TMD Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [09-11-2022] - Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de concretisering van het regeerakkoord in de vorm van een addendum aan het zevende actieprogramma voldoende ruimte biedt voor het laten slagen van de maatwerkaanpak die door het agrobedrijfsleven en het Ministerie van LNV wordt uitgewerkt.

35949-11

Parlementaire agenda [24-01-2022] - WGO Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949)

Afgedaan met: Gaat over maatwerkaanpak in het 7e AP. Die is met het addendum op het 7e AP afgedaan, daar staat namelijk in: ‘hiermee uitvoering wordt gegeven aan de motie Geurts en van Campen’.

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de omvang van de afromingsvrije lease het beste bij de landbouwpraktijk in Nederland kan aansluiten

35949-19

Parlementaire agenda [24-01-2022] - WGO Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949)

Uitgaande brief [16-02-2022] - Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest vierde kwartaal 2021 en Reactie motie Van der Plas en Bisschop inzake omvang afromingsvrije lease

Verzoekt de regering te borgen dat dode dieren die in de natuur worden gevonden en waarbij een vermoeden bestaat dat er sprake is van vogelgriep, zoveel mogelijk worden onderzocht.

25295-1769 (was 1727)

[20-01-2022] Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Uitgaande brief [23-02-2022] - Kamerbrief over verschillende onderwerpen betreffende vogelgriep en andere dierziekten

Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een plan van aanpak op te stellen dat zowel derogatiebehoud bewerkstelligt, als overgaat tot het verlagen van het afromingspercentage bij verhandeling van fosfaatrechten naar 10%.

35949-15

Parlementaire agenda [24-01-2022] - WGO Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949)

Uitgaande brief [29-04-2022] - Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Verzoekt de regering bij de Europese Commissie de problematiek rond de toegang van omstreden producten als kangoeroevlees en kangoeroepro_ducten tot de Europese markt aan te kaarten.

21501-32-1376

Parlementaire agenda [10-02-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 15 en 16 november 2021

Uitgaande brief [01-06-2022] - Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 24 mei 2022

Verzoekt de regering zo snel mogelijk in overleg te treden met de Nederlandse kweekvleesproducenten om proeverijen onder gecontroleerde en veilige omstandigheden mogelijk te maken zoals dit ook in Frankrijk en Duitsland al het geval is.

27428-383

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Biotechnologie en tuinbouw (CD 9/2)

Uitgaande brief [03-06-2022] - Nationale Eiwit Strategie

Verzoekt de regering op korte termijn en in samenspraak met de glastuin-bouwsector en de banken met een gezamenlijke crisisaanpak voor de glastuinbouw te komen, waarbij onder andere gedacht kan worden aan het verruimen van het borgstellingskrediet voor de land- en tuinbouw en van bestaande subsidies, zoals op ledverlichting; verzoekt de regering zich in te zetten voor voedselzekerheid, zowel Europees als nationaal door bijvoorbeeld in overleg met de glastuinbouw-sector te bezien hoe voedselproductie de komende tijd kan worden behouden of zelfs bevorderd door de ombouw van bloemenkassen naar groentekassen.

27428-384

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Biotechnologie en tuinbouw (CD 9/2)

Uitgaande brief [22-04-2022] - Samenhangend pakket glastuinbouw

Verzoekt het kabinet met een plan van aanpak te komen waardoor op de kortst mogelijke termijn biotechnologische technieken zoals bijvoorbeeld CRISPR-Cas veilig ingezet kunnen worden om de voedselproductie te stimuleren en voedselverspilling tegen te gaan.

27428-391 (was 387)

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Biotechnologie en tuinbouw (CD 9/2)

Uitgaande brief [21-04-2022] - Verslag Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

Verzoekt de regering om de impact van de betreffende maatregelen op de glastuinbouw in kaart te brengen en de Kamer hier voor Prinsjesdag 2022 over te informeren.

27428-392 (was 388)

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Biotechnologie en tuinbouw (CD 9/2)

Uitgaande brief [22-04-2022] - Samenhangend pakket glastuinbouw

Verzoekt de regering in samenspraak met de betrokken sectoren tot oplossingen te komen zodat hergebruik van CO2 wordt gestimuleerd en verdere verduurzaming van de glastuinbouw niet in de weg staat, en de Kamer over de uitkomsten ervan voor Prinsjesdag 2022 te informeren.

27428-389

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Biotechnologie en tuinbouw (CD 9/2)

Uitgaande brief [19-10-2022] - Perspectief duurzame glastuinbouw Limburg, motie-Valstar en subsidieplafond energiebesparing

Verzoekt de regering om voor Vogelrichtlijngebieden een uitzondering te maken voor het scheurverbod, zodat eens in de tien jaar het noodzakelijk onderhoud aan het grasland kan worden gedaan waarbij de doelstelling van GLMC 9, bescherming van habitats en soorten, niet wordt geschaad.

27428-390

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Biotechnologie en tuinbouw (CD 9/2)

Uitgaande brief [14-11-2022] - Ingangsjaar Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in 2023

Verzoekt de regering voor het volgende vogelgriepseizoen in oktober 2022 te komen met duidelijke protocollen en communicatie over wie verant_woordelijk is voor de vondst van besmette dieren, bijvoorbeeld door middel van een landelijk draaiboek.

28807, nr. 248

Parlementaire agenda [17-03-2022] - TMD Zoönosen en Dierziekte samen met MVWS

Uitgaande brief [30-11-2022] - Beantwoording Kamervragen leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep

Verzoekt de regering zo snel mogelijk te komen met een monitoringssysteem voor zoönose in de varkenshouderij.

28807, nr. 258 (was 250)

Parlementaire agenda [17-03-2022] - TMD Zoönosen en Dierziekte samen met MVWS

Uitgaande brief [06-07-2022] – Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

Verzoekt de regering om bij de ontwikkeling van nieuwe natuur in het licht van klimaatverandering de risico’s op zoönosen als extra afwegingskader mee te nemen bij het type natuur dat wordt ontwikkeld.

28807, nr. 252

Parlementaire agenda [17-03-2022] - TMD Zoönosen en Dierziekte samen met MVWS

Uitgaande brief [06-07-2022] – Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

Verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de Nederlandse en Europese omvang en grootte van bushmeat en traditionele medicijnen waarin bedreigde wilde dieren zijn verwerkt, en de resultaten daarvan zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.

28807, nr. 253

Parlementaire agenda [17-03-2022] - TMD Zoönosen en Dierziekte samen met MVWS

Uitgaande brief [06-07-2022] – Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

Verzoekt de regering tot een standaardisering te komen van de methoden voor het berekenen, meten en verifiëren van koolstofvastlegging en van regels omtrent certificering van koolstofvastlegging.

32 813, nr. 895

Parlementaire agenda [27-10-2021] - Debat Fit for 55

Uitgaande brief [19-12-2022] - Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

Verzoekt de regering de gevolgen van de genoemde maatregelen voor de agrarische sector in kaart te brengen en de negatieve gevolgen bij de uitwerking van het beleid zo veel mogelijk te beperken door meer maatwerk.

35925-XIV-146

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Afgedaan met Kamerstuk 33037-484

Vraagt het kabinet om samen met de sector een indicator te ontwikkelen om in de toekomst te kunnen sturen op de verhouding tussen voor humane consumptie geschikte eiwitten in veevoer, en eiwitten en reststromen die alleen geschikt zijn voor veevoer.

35925-XIV-148

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [03-06-2022] - Nationale Eiwit Strategie

Verzoekt de regering de Kamer op korte termijn te informeren over de vernietigende gevolgen van mogelijk derogatieverlies; verzoekt de regering daarbij met een voor de landbouwpraktijk uitvoerbaar voorstel te komen om opnieuw derogatie te verkrijgen.

21501-32-1413

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 21 maart

Uitgaande brief [26-04-2022] - Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Verzoekt de regering te waarborgen dat de NVWA fysieke inspecties blijft uitvoeren in slachthuizen.

28286-1252

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Uitgaande brief [22-06-2022] - Verzamelbrief versterking toezicht

Verzoekt de regering om bij de Europese Commissie aan te dringen op snellere invoering van dierenwelzijnseisen aan productie van diergeneesmiddelen dan de uiterlijke datum van 29 januari 2025; verzoekt de regering om er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat deze dierenwelzijnseisen sterk genoeg zullen zijn om de import en productie van PMSG daadwerkelijk te stoppen.

21501-32-1385

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022 (21 501-32, nr. 1380)

Uitgaande brief [05-09-2022] - Beantwoording schriftelijke vragen over mogelijke productie van PMSG bij paarden in Nederland

Verzoekt het kabinet om een dringende oproep te doen aan de Europese Commissie om per direct kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest toe te staan.

21501-32-1403 (was 1388)

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022 (21 501-32, nr. 1380)

Uitgaande brief [12-09-2022] - Kamervragen over de brief «Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn»

Verzoekt de regering om dit jaar nog een stappenplan op te stellen om bij te dragen aan de verbetering van de mondiale voedselzekerheid.

21501-32-1447 (was 1442)

Parlementaire agenda [16-06-2022] - TMD Landbouw en Visserijraad dd 13-06-2022

Uitgaande brief [23-12-2022] – Stappenplan mondiale voedselzekerheid

Verzoekt de regering om op de kortst mogelijke termijn een overbruggingsregeling uit te werken voor tijdelijke steun aan de sector, in het bijzonder de kottervissers, totdat de BAR- en innovatiegelden beschikbaar zijn, en dit te dekken uit de LNV-begroting (visserijmiddelen binnen artikel 22) en/of EMVAF.

21501-32-1448 (was 1444)

Parlementaire agenda [16-06-2022] - TMD Landbouw en Visserijraad dd 13-06-2022

Uitgaande brief [15-11-2022] - Overbruggingsregeling visserijsector

Verzoekt de regering de vlas- en hennepteelt in de ecoregeling zo snel mogelijk anders te waarderen dan gewone rustgewassen en ervoor te zorgen dat deze vezelteelten tenminste op evenveel of zelfs meer ondersteuning kunnen rekenen als bij de vergroeningsregeling.

21501-32-1449 (was 1446)

Parlementaire agenda [16-06-2022] - TMD Landbouw en Visserijraad dd 13-06-2022

Uitgaande brief [31-08-2022] - Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 14 - 16 september in Praag

Verzoekt de regering om ruim voor Prinsjesdag een brief te sturen met daarin alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren; verzoekt de regering daarbij voorbeelden van toekomstvaste agrarische bedrijfsplannen uit te werken.

33576-298

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Uitgaande brief [25-11-2022] - Kamerbrief Toekomst Landbouw

Verzoekt de regering te pleiten voor kritische beoordeling van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie om de voedselzekerheid te borgen.

21501-32-1398

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD 16/2)

Uitgaande brief [08-08-2022] - Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

Verzoekt de regering: –het stilliggen van de kottervloot in verband met de hoge brandstofprij-zen aan te kaarten in de volgende Visserijraad; –het momentum te benutten om opnieuw te pleiten voor herziening van het pulskorverbod; –in overleg met de sector zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de BAR-regelingen.

21501-32-1405

Parlementaire agenda [08-03-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD 16/2)

Uitgaande brief [19-12-2022] - Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

Verzoekt de regering ook de gevolgen en effecten van het afbouwen van de derogatie en de lagere gebruiksnorm per 2025 mee te nemen in de perspectiefbrief, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de gebiedsprocessen, zodat boeren en bestuurders goede langetermijnkeuzes kunnen maken.

33037-464

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Afgedaan met Kamerstuk 34682-105

Verzoekt de regering bij zowel de uitwerking van de maatregelen uit het zevende actieprogramma die zien op het inzaaien van gewassen als bij de uitwerking van de bufferstroken uit de derogatiebeschikking rekening te houden met de agrarische bedrijfspraktijk, met name met inzaai en aangegane verplichtingen van de betreffende bedrijven voor 2023.

33037-473

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Mestbeleid

Afgedaan met Kamerstuk 33037-484

Verzoekt het kabinet zich in te zetten voor een berekeningsmethode in Annex 1 van het voorstel voor een Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen waarin toxiciteit op een juiste wijze wordt meegewogen.

22112, nr. 3499

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Uitgaande brief [19-10-2022] - Actuele ontwikkelingen op het terrein gewasbescherming

Verzoekt het kabinet zich maximaal in te spannen voor herintroductie van het voorzorgsbeginsel in het voorstel voor een Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een wijze dat lidstaten de vrijheid hebben om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken of te verbieden als er twijfel bestaat over de veiligheid voor mens en milieu.

22112, nr. 3501

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Uitgaande brief [19-10-2022] - Actuele ontwikkelingen op het terrein gewasbescherming

Verzoekt de regering zich uiterst kritisch op te stellen bij de beoordeling van en het overleg over het genoemde voorstel en ervoor te zorgen dat het vakmanschap van agrarische ondernemers op een goede manier uitgedaagd en niet belemmerd wordt.

22112, nr. 3504

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Uitgaande brief [17-11-2022] - Actuele ontwikkelingen gewasbescherming: glyfosaat en verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Verzoekt de regering om te pleiten voor een aparte reductiedoelstelling voor categorie 2-middelen.

22112, nr. 3507

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Uitgaande brief [19-10-2022] - Actuele ontwikkelingen op het terrein gewasbescherming

Verzoekt de regering om in aansluiting op de voorgestelde verordening zich ertoe te verplichten dat de wettelijke barrières voor moderne veredelingstechnieken en groene middelen worden weggenomen en dat de toepassing hiervan wordt gestimuleerd.

22112, nr. 3512

Parlementaire agenda [06-10-2022] - TMD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22 112, nr. 3481)

Uitgaande brief [19-10-2022] - Actuele ontwikkelingen op het terrein gewasbescherming

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe het toepassen van de best beschikbare technieken bij alle veehouderijen in Nederland kan bijdragen aan stikstofreductie en een robuuste aanpak.

30252-51

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Uitgaande brief [25 november 2022] - Beleidsreactie op rapport verbetering effectiviteit emissiearme stalsystemen

Verzoekt de regering parallel aan de onderzoeken in laboratoria te starten met veldproeven, zodat zo snel mogelijk begonnen kan worden met het vaccineren van de pluimveestapel.

28807, nr. 270

Parlementaire agenda [09-11-2022] - TMD Zoönose en dierziekte

Uitgaande brief [30-11-2022] - Beantwoording Kamervragen leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor internationale en Europese beschermingsmaatregelen en daarbij de meest recente wetenschappelijke rapporten leidend te laten zijn.

36200-XIV-74

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Uitgaande brief [08-03-2023] - Gesloten periode aalvisserij

Minister voor NenS

   

Verzoekt het kabinet, om het aanplanten van moestuinen bij basisscholen op te nemen als onderdeel van het beleid rondom de groene stad, zodat ook stadskinderen elke dag met groen in aanraking komen en vers en gezond voedsel mee naar huis kunnen nemen.

35742-20 (was 14)

Parlementaire agenda [27-09-2021] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Uitgaande brief [14-10-2022] - Verzamelbrief Natuur

Verzoekt de regering, geen stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders.

35600-65

Parlementaire agenda [28-09-2021] - Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (35 600, nr. 59)

Uitgaande brief [07-03-2022] - Verificatie PAS-melding Lelystad Airport

Verzoekt de regering, te borgen dat alle na afroming beschikbare stikstofruimte op hexagoonniveau wordt opgenomen in het stikstofregis-tratiesysteem.

35600-63

Parlementaire agenda [28-09-2021] - Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (35 600, nr. 59)

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgang stikstofproblematiek

Verzoekt de regering onderzoek te doen naar hoe het platteland leefbaar te houden door middel van het waarborgen van publieke basisvoorzieningen.

35925-XIV-72

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [10-05-2022] - Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

Verzoekt de regering de provincies maximaal te ondersteunen in het hoger beroep.

35925-XIV-37

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Er zijn in hoger beroep uitspraken gedaan op 7 september 2022 en 12 oktober 2022. Het Rijk heeft de provincie Utrecht ondersteund in de hoger beroepszaken door juridische ondersteuning te bieden waar nodig. Tevens heeft de landsadvocaat de behandeling ter zitting gedaan. De betreffende Rav-factoren van emissiereducerende stalsystemen kunnen niet meer zonder meer ingezet worden voor de berekening van de stikstofemissie die door het gebruik daarvan wordt veroorzaakt. De uitspraken zagen deels ook op beweiden en bemesten. Op dat punt is gebleken dat er sprake is van een vergunningplicht, maar heeft de Afdeling wel een duidelijke lijn gegeven voor de toestemmingverlening. Hiermee is deze motie afgerond.

Verzoekt de regering zich in te spannen de benodigde financiële middelen vrij te maken voor de verdere uitbreiding van het aantal hectare voedselbossen door bekwame uitvoeringsorganisaties met praktijkervaring.

35925-XIV-85 (was 38)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [16-02-2023] - Inzet op voedselbossen

Verzoekt de regering te onderzoeken of monitoring van nieuwe soorten een bijdrage kan leveren aan het inzicht in de stand van de natuur.

35788-156

[19-01-2022] Debat over de regeringsverklaring

Uitgaande brief [07-06-2022] - Verzamelbrief Natuur

Verzoekt de regering om in de gebiedsgerichte aanpak het behalen van de instandhoudingsdoelen van de natuurlijke habitats en de populaties van de soort waarvoor het N2000-gebied is aangewezen centraal te stellen, als bijdrage aan het bereiken van een landelijke gunstige staat van instandhouding, zoals ook verwoord in het regeerakkoord.

35925-XIV-103

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Uitgaande brief [25-11-2022] - Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied (Tweede Kamer)

Verzoekt de regering een kader uit te werken waarin agroforestry een rol kan spelen in de gebiedsgerichte aanpak.

35925-XIV-116

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Uitgaande brief [16-02-2023] - Inzet op voedselbossen

verzoekt de regering om concrete doelstellingen te formuleren voor de reductie van industriële NOx-uitstoot om ervoor te zorgen dat de industrie eerlijk bijdraagt aan het oplossen van de stikstofproblematiek

35925-XIV-121

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Uitgaande brief [10-02-2023] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en het NPLG

Verzoekt de regering om met de sectoren te bezien welke innovaties succesvol zijn of grote potentie hebben om stikstofemissies sterk te verminderen en te borgen; verzoekt de regering de juridische onzekerheden van innovaties op de Rav-lijst in beeld te brengen, voorstellen te doen om deze onzekerheden weg te nemen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

33576-304

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Uitgaande brief [25-11-2022] - Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen

Verzoekt de regering een beleidskader op te stellen vanuit de hoofddoel-stelling natuur en met oog voor de leefbaarheid, en daarbij draagvlak te zoeken bij betrokkenen.

29684-224

Parlementaire agenda [15-03-2022] - TMD Wadden (CD 25/1)

Uitgaande brief [20-12-2022] - Beleidskader natuur Waddenzee

Verzoekt de regering om in ieder geval geen onomkeerbare stappen te nemen wat betreft de gaswinning bij Ternaard totdat het advies van IUCN met de Kamer is gedeeld.

29684-225

Parlementaire agenda [15-03-2022] - TMD Wadden (CD 25/1)

Uitgaande brief [20-05-2022] - Beoordeling UNESCO voorgenomen gaswinning Ternaard

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor dieren waarvan niet kan worden vastgesteld dat het fokbestand bestaat uit rechtmatig verkregen dieren.

22343-331 (was 325)

Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Uitgaande brief [07-06-2022] - Appreciatie motie-Van Esch (PvdD) inzake dieren uit illegaal fokbestand in beslag nemen (Kamerstuk 22 343, nr. 325) ingediend tijdens het Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 d.d. 1 juli 2022

Verzoekt de regering geen verder beleid te ontwikkelen op basis van het zoneringskaartje zoals gepresenteerd in het advies van de heer Remkes «Wat wel kan».

30252-42

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Uitgaande brief [06-12-2022] - Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof

Verzoekt de regering, met de provincie Overijssel, de landsadvocaat binnen twee weken om een spoedadvies te vragen: – op welke gronden provincies kunnen afzien van handhaving van PAS-melders en daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te betrekken; – of, en zo ja, onder welke voorwaarden een landelijk dan wel provinciaal handhavingsmoratorium mogelijk is; verzoekt de regering hier voorts advies te vragen over: – de mogelijkheid voor provincies om als tussenpartij op vrijwillige basis zelf stikstofruimte te verwerven teneinde PAS-melders te legaliseren; – de mogelijkheid voor provincies om bij de bank een garantstelling af te geven, zodat veehouders zelf stikstofruimte kunnen verwerven binnen de Wsn.

36200-XIV-26

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Uitgaande brief [23-12-2022] –Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie

Door de bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Eerste Kamer

  

Minister van LNV

  

De onderzoeken over fijnstof en ammoniak worden na afronding ook naar de EK gestuurd. (T02664)

Parlementaire agenda [11-12-2018] - Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

Onderhanden

De minister van LNV zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koffeman (PvdD), toe informatie te sturen over de monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven voor de verdere verlaging van het ruweiwitgehalte, zodra dit beschikbaar is (zie EK T03119).

Parlementaire agenda [02-03-2021] ‒ 35600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Onderhanden

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), toe het gebruik van de afromingsvrije lease te monitoren en dit zo nodig bij te stellen, mocht blijken dat het onvoldoende aansluit op de praktijk.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Wijziging van de Meststoffenwet

Onderhanden

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Kluit (GroenLinks) en Pijlman (D66), toe het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur inzake renovatielease aan de Eerste Kamer voor te leggen.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Wijziging van de Meststoffenwet

Onderhanden

Minister voor NenS

  

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe bij het toepassen van de salderingsinstrumenten in het kader van de aanpak van het stikstofprobleem geen onnodige belemmeringen op te werpen door te waarborgen dat er voor de sector duurzaam voldoende ontwikkelruimte blijft bestaan.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

Onderhanden

T3002: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Kluit (GroenLinks), Rietkerk (CDA) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie), toe één jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet met de provincies de ervaringen die zij hebben met de omzetting van het stelsel wat betreft natuur, te bespreken. Het expliciete punt van de omzetting van de natuurvisie in de omgevingsvisie wordt daarin meegenomen, ook met betrekking tot de vormvereisten. (T03002)

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Onderhanden

De minister van LNV rapporteert elke twee jaar aan het parlement over de voortgang en de gevolgen van de maatregelen die zullen worden genomen in het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Als uit de monitoring blijkt dat er een soort gewijzigd programma moet komen, bijvoorbeeld omdat de reductiedoelstelling voor 2030 anders in gevaar komt, zal de minister van LNV het programma aanpassen en dat ook aan de Eerste Kamer laten weten. Het programma wordt sowieso elke zes jaar geactualiseerd.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Het programma stikstofreductie en natuurverbetering is december 2022 gepubliceerd. De Kamer wordt verder conform toezegging geïnformeerd.

T03010: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Recourt (PvdA), toe dat bij de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet zal worden bezien of de ambities voor natuur worden waargemaakt en indien dat niet het geval is, zullen de onderliggende redenen bekeken worden.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Onderhanden. De eerste evaluatie van de Omgevingswet vindt plaats 1 jaar na inwerkingtreding, dus op zijn vroegst in 2025.

T03005: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe bij de evaluatie van de natuurdoelensystematiek duidelijker te definiëren wat de instandhoudingsdoelen, behouddoelen en uitbreidingsdoelen zijn.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Onderhanden

De minister van LNV zegt aan het lid Pijlman (D66) toe om de Eerste Kamer te informeren over de voorwaarden (zoals over BBT) bij verplaatsing van piekbelasters op het moment dat de tweede tranche ingaat – dat zal na de zomer zijn. In de tussentijd worden gesprekken met piekbelasters wel gevoerd.

Parlementaire agenda [02-03-2021] ‒ 35600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Onderhanden

De minister van LNV zegt toe aan het lid Schalk (SGP) dat binnen vier jaar wordt gekeken welke zekerheid kan worden geboden om het wettelijke doel in 2035 te halen en zaken hiervoor goed om een rij te krijgen, en hiermee niet tot 2028 te wachten (zie EK T03114).

Parlementaire agenda [02-03-2021] ‒ 35600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Het programma stikstofreductie en natuurverbetering is december 2022 gepubliceerd. De Kamer wordt verder conform toezegging geïnformeerd.

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Tweede Kamer

  

Minister van LNV

  

De Staatssecretaris zal de onderzoeken voor positieflijsten (andere dan de zoogdieren) al opstarten.

Parlementaire agenda [21-06-2012] - AO Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel)

Onderhanden. Op de toezegging is ingegaan in de Kamerbrief «Voortgang dierenwelzijn» van 19 januari 2023.

De minister stuurt de Kamer over een half jaar, dus voor de zomer van 2019, een brief over de evaluatie van de aanpak van online verkoop van dieren (bijvoorbeeld op facebook).

Parlementaire agenda [14-11-2018] - AO Dierenwelzijn

Onderhanden

De minister zal een overzicht sturen van hoe het voorstel voor een nieuwe Bee Guidance zich verhoudt tot eerdere voorstellen en het huidige beoordelingskader zodra de Europese Commissie hiervoor een voorstel voorlegt.

Parlementaire agenda [12-06-2019] - AO Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019

Onderhanden

De minister stuurt in 2021 de resultaten van het gezondheidsonderzoek geitenhouderij naar de TK

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Onderhanden

Half januari informeert de minister de Kamer over het aantal bedrijven dat gekort is op GLB-betalingen vanwege de I&R-fraude.

Parlementaire agenda [11-12-2019] - AO Landbouw- en Visserijraad op 16 december 2019

Onderhanden

De minister informeert de Tweede Kamer na de zomer over de nadere uitwerking van de regeling voor productierechten.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

Onderhanden

De minister stuurt de regeling met de vrijwillige opkoopregeling naar de Tweede Kamer zodra de Europese Commissie de staatssteuntoets heeft uitgevoerd. In het gunstigste geval wordt de regeling in de zomer aan de Europese Commissie voorgelegd.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

Onderhanden

De minister zal voor eind 2020 de Kamer meer informatie sturen over emissiearme stalvloeren (deze toezegging ziet op volièrehuisvesting).

Parlementaire agenda [04-11-2020] - AO Mestbeleid

Onderhanden

De Kamer zal de Garnalenvisie in het tweede kwartaal van 2021 ontvangen.

Parlementaire agenda [27-01-2021] - Notaoverleg Onderhandelaarsakkoord over de Noordzee met MI&W

Onderhanden. Naar verwachting wordt de garnalenvisie in het najaar 2023 met de Kamer gedeeld.

De minister zal in gesprek gaan met haar Duitse collega over de afzetmogelijkheden van gevaccineerde producten en zal samen met de sectoren dit onderwerp agenderen op de Noordwest-Europese conferentie dit najaar.

Parlementaire agenda [21-04-2021] - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese Diergezondheidswetgeving (35 398)

Onderhanden

De minister zegt toe een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets te doen op het amendement van de heer Wassenberg op de Wet Dieren over het doden van dieren door fokkers en de Kamer hier over te informeren via de Nota naar aanleiding van het verslag.

Parlementaire agenda [21-04-2021] - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese Diergezondheidswetgeving (35 398)

Onderhanden. De Kamer wordt voor het debat over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing geïnformeerd.

De minister zegt toe de geactualiseerde draaiboeken rond de zomer online te publiceren.

Parlementaire agenda [21-04-2021] - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese Diergezondheidswetgeving (35 398)

Naar verwachting worden de draaiboeken in het eerste kwartaal van 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De minister zegt toe het afwegingskader ikv bufferstroken naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [15-09-2021] - CD Mestbeleid

Onderhanden

Aan het lid Koekkoek (Volt): De minister stuurt het evaluatierapport van het Nationaal Strategisch Plan wanneer deze klaar is in 2025 naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-09-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Onderhanden

Aan het lid Thijssen (PvdA): De minister stuurt informatie over de uitkomst van de sociale conditionaliteit begin 2025 naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-09-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Onderhanden

De minister zegt toe met de waterschappen te bekijken welke mogelijkheden er zijn om het dempen van sloten tegen te gaan als dit gebeurd.

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Onderhanden

De minister zegt toe te kijken naar een apart spoor voor de biologische sector en hierover ook met de Europese Commissie in gesprek te gaan.

Parlementaire agenda [11-11-2021] - Tweeminutendebat Mestbeleid

Onderhanden

De minister stuurt voor de zomer een brief naar de Kamer over de status van andere lidstaten met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor duurzaam landbouwbeleid.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Onderhanden

De minister stuurt een brief met de uitwerking van de monitoring van de sociaaleconomische positie in de loop van 2022 naar de Kamer.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

De Kamer wordt in de eerste helft 2023 geïnformeerd over deze toezegging.

De minister zegt toe te bekijken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico's op het vlak van zoönosen en dierenwelzijn te verkleinen. Daarbij zal worden bekeken of het toezicht al verscherpt kan worden met het bestaande instrumentarium in de Wet dieren, met de NVWA.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Het rapport heeft vertraging opgelopen. De Kamer wordt naar verwachting in maart of april 2023 geïnformeerd.

De minister zegt toe te kijken naar mogelijke belemmeringen in het Omschakelprogramma voor startende ondernemers.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden.

De minister van LNV stuurt de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van de aangenomen motie over reptielenbeurzen voor de zomer naar de Kamer.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - CD Zoönosen en Dierziekte

Het rapport heeft vertraging opgelopen. De Kamer wordt naar verwachting in maart of april 2023 geïnformeerd.

De minister stuurt binnen enkele weken een brief over de motie-Boswijk (CDA) over in de EU geproduceerde eiwitten.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

De minister komt later dit jaar terug op de vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) over obesitas.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

De minister zegt toe de opmerkingen en suggesties van het lid Boswijk (CDA) over een keurmerk met betrekking tot het percentage van humaan voedsel in veevoer te verkennen.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Onderhanden

De vraag van het lid Haverkort over de uitzending van Kassa en bespreking raad van beheer fok kortsnuitige honden.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Onderhanden

Beantwoording van de vraag van het lid Graus m.b.t. DNA banken.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Onderhanden

Aan de heer Haverkort: Na de zomer ontvangt de Kamer een vervolgevaluatie van de Centrale Commissie Dierproeven, waarbij in zal worden gegaan op de efficiëntie van het stelsel.

Parlementaire agenda [21-04-2022] - CD Dierproeven

Onderhanden

Eind 2023 worden de resultaten van verwacht van de pilot van ZonMw over transparant proefdierenonderzoek, die ook inzicht geven in de effecten van pre-registratie.

Parlementaire agenda [21-04-2022] - CD Dierproeven

Onderhanden

De minister van LNV heeft het lid Van Campen (VVD) toegezegd om de «three strikes out»-benadering te verkennen en de uitwerking daarvan naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Over de stand van zaken is de Kamer geïnformeerd op 8 november 2022 met Kamerbrief - dierenwelzijn van dieren in de veehouderij. De verwachting is dat het herziene interventiebeleid en de procedure verscherpt toezicht in de eerste helft van 2023 in uitvoering zullen zijn, waarna de Tweede Kamer ook nader geïnformeerd wordt over de uitwerking van de three strikes out.

Aan het lid Bisschop: In november zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van de consultatieronde over het tarievenstelsel, waarin zal worden ingegaan op de mogelijkheden voor doelmatigheidsprikkels.

Parlementaire agenda [28-06-2022] - CD NVWA

Onderhanden

Aan het lid Bisschop: Eind van dit jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van de codering in het kader van de eisen voor transportwaardigheid van dieren.

Parlementaire agenda [28-06-2022] - CD NVWA

Onderhanden

Aan het lid Tjeerd de Groot: De Kamer zal, zodra mogelijk, worden geïnformeerd over de gesprekken over de uitbreiding van het kwaliteitssysteem rundvee.

Parlementaire agenda [28-06-2022] - CD NVWA

Onderhanden

Aan het lid Van Campen: De kwestie van de zelfslachtende slagers wordt meegenomen in het onderzoek over het tariefstelsel dat dit najaar wordt uitgevoerd.

Parlementaire agenda [28-06-2022] - CD NVWA

Onderhanden

MLNV zegt toe dat hij zich de komende periode extra ga inzetten om met vissers in gesprek te gaan.

Parlementaire agenda [08-06-2022] - CD Landbouw en Visserijraad op 13 juni 2022

Gesprekken zijn gevoerd en worden nog steeds gevoerd. Kamer over geïnformeerd in de uitgaande brief [12-23-2022] - Voortgang van een aantal onderwerpen gerelateerd aan het visserijbeleid.

MLNV zegt toe te controleren of het Ondernemersloket van de RVO voldoet aan de wensen van de Kamer om een loket te hebben waarbij vissers terecht kunnen voor de overbruggingsregeling. o Toelichting: Ik zeg toe dat ik nogmaals ga kijken of de mogelijkheid bij RVO voldoet aan de wensen die hier geuit worden. Ik zet er vol op in dat de visserij daar toegang krijgt en daar terechtkan met haar vragen. Maar ik moet de verwachtingen ook wel een beetje temperen, want ik heb natuurlijk niet op elke ondernemersvraag een antwoord. Individuele vragen van een ondernemer over financiering kunnen we natuurlijk niet beantwoorden via de regelingen die daarvoor zijn, maar ik ga zeker kijken of we hierop kunnen intensiveren.

Parlementaire agenda [06-07-2022] - CD Visserij en tuinbouw

Onderhanden

MLNV zegt aan dhr. De Groot toe dat hij erop toeziet dat de gesprekken hij zal voeren met fabrikanten over de blackbox niet vrijblijvend zijn.

Parlementaire agenda [06-07-2022] - CD Visserij en tuinbouw

Onderhanden. In het kader van de pilot Black box vindt veel contact plaats met de fabrikanten: zij zijn zich zeer bewust van de urgentie en noodzaak van dit project.

MLNV zegt toe om direct na het zomerreces het gesprek aan te gaan met de bonden die betrokken zijn bij de saneringsregeling.

Parlementaire agenda [06-07-2022] - CD Visserij en tuinbouw

Onderhanden. De Kamer is over de voortgang geïnformeerd via Uitgaande brief 23-12-2022] - Voortgang van een aantal onderwerpen gerelateerd aan het visserijbeleid.

MLNV zegt toe om, gezien de omstandigheden, extra te pleiten voor het toestaan van meer reststromen in veevoer, inclusief het voeren van insecten met mest en het omlaagbrengen van het graanaandeel.

Parlementaire agenda [15-03-2022] - CD Landbouw en Visserijraad van 21 maart

Onderhanden

MLNV zegt aan dhr. Grinwis toe dat hij samen met MNenS kijkt wat er mogelijk is voor de gebieden met beekdalen middels de gebiedsgerichte aanpak.

Parlementaire agenda [15-03-2022] - CD Landbouw en Visserijraad van 21 maart

Onderhanden

TZ202209-054: De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over hoe om te gaan met het CDM-advies inzake grondgebondenheid. Dat was in antwoord op de heer De Groot.

Parlementaire agenda [13-09-2022] - CD Mestbeleid

Onderhanden

TZ202209-054: De Kamer wordt zo snel mogelijk, voor 1-1-2023, geïnformeerd over de definiëring van verontreinigde gebieden na openbare publicatie van de derogatiebeschikking. Dit in antwoord op de heer Van Campen.

Parlementaire agenda [13-09-2022] - CD Mestbeleid

Onderhanden

TZ202210-110: De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over de belangenafweging inzake de sector jacht, recreatie en militair gebruik van en in natuurgebieden, waarbij het gaat om het voorkomen van verstoring van populaties wilde vogels in relatie tot de bestrijding/preventie vogelgriep. Dat is een toezegging aan mevrouw Van der Plas.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Zoönosen en dierziekten met MVWS

Onderhanden

De Kamer ontvangt de nadere uitwerking van het draaiboek vogelgriep, incl evaluatie bureau Berenschot, uiterlijk in januari 2023. Dit is ook een toezegging aan mevrouw Van der Plas.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Zoönosen en dierziekten met MVWS

Naar verwachting worden de draaiboeken in het eerste kwartaal van 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Kamer ontvangt een intensiveringsplan preventie vogelgriep dit voorjaar, waarin de evaluatie van de roadmap vogelgriep is meegenomen.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Zoönosen en dierziekten met MVWS

Onderhanden

TZ202211-128: De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 nadere informatie over het doden van kippen in relatie tot een level playing field in de EU en het EFSA-advies. (De Groot, D66)

Parlementaire agenda [10-11-2022] - CD Dieren in de veehouderij

Onderhanden

TZ202210-176: De staatssecretaris BZK zegt toe de Tweede Kamer per brief te informeren over de toegankelijkheid voor de individuele ondernemer van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het versterken van landbouw op de eilanden. (toezegging aan het lid Van den Berg).

[19 en 20 oktober 2022] Begrotingsdebat Koninkrijksrelaties

Voor Caribisch Nederland zal een landbouwfonds ingesteld worden. RVO heeft voorstel hiervoor gemaakt. In principe voor iedere ondernemer toeganglijk. Kamer kan hier in juni 2023 over worden geinformeerd.

TZ202210-151: De Kamer wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in het tijdpad en de uitwerking van de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Boswijk, CDA).

Parlementaire agenda [20-10-2022] - CD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Onderhanden

TZ202210-152: De Kamer wordt door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom CRISPR-Cas in aanloop naar het voorstel van de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2023 (Van Campen, VVD).

Parlementaire agenda [20-10-2022] - CD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Onderhanden

TZ202212-081: De Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd over het verhogen van de leeftijdsgrens voor transport van jonge kalveren en de implicaties voor de betrokken agrariërs en ondersteuning op dit gebied (Vestering, PvdD).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

TZ202212-082: De Kamer wordt nader geïnformeerd over het onderzoek ten aanzien van de mogelijkheden waarop bepaalde diergeneeskundige handelingen kunnen worden uitgevoerd door medewerkers van de dierenambulance die nu niet mogelijk zijn (Graus, PVV).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

TZ202212-083: De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een verbod op het gebruik van stroomstootmiddelen bij het vervoer van dieren (Vestering, PvdD).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

TZ202212-087: De Kamer wordt voor de zomer van 2023 geïnformeerd over het ombouwen en toevoegen van katalysatoren aan de kotters van de garnalenvissers (Grinwis, CU).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

TZ202212-086: De Kamer wordt in aanloop naar medio 2023 tussentijds geïnformeerd over de voortgang in het borgen van managementmaatregelen en de gesprekken hierover met de minister (Boswijk, CDA).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

TZ202212-084: De minister van LNV heeft toegezegd dat hij zal bezien wat de uitkomsten zijn van de pilot naar aanleiding van de motie-Wassenberg (Kamerstuk 32336, nr. 129) over de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie stimuleren om overbodige dierproeven te verminderen en dat hij de Kamer daar voor het kerstreces over zal informeren (Wassenberg, PvdD).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Minister voor NenS

  

De minister zal de Tweede Kamer één keer per jaar informeren over de voortgang van de acties ten aanzien van natuurinclusief bouwen

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

Onderhanden

Zodra er duidelijkheid is over de beoordeling van de vergunningaanvragen van luchthavens informeert de minister van LNV de Tweede Kamer hierover.

Parlementaire agenda [10-12-2020] - Debat behandeling Stikstofwet

Onderhanden

De minister van BZK zal de Kamer in de eerste helft van 2022 informeren over eventuele aanvullende nationale regelgeving voor natuurinclusief bouwen.

Parlementaire agenda [27-09-2021] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Onderhanden

Toezegging aan het lid Van der Plas (BBB) aan MFIN en MLNV om het volgende mee te nemen in de berekeningen die er gemaakt worden op het gebied van stikstof. 1. De strategische toegevoegde waarde van het kunnen voeden van de eigen monden (voedselzekerheid). 2. De toegevoegde waarde van de agrarische sector en alles wat daarbij komt kijken, dus tuinders en telers. 3. De elementen iets kleiner zijn, maar die je ook wel zou willen meewegen, zoals plattelandstoerisme.

Algemene financiële beschouwingen

De Tweede Kamer is geïnformeerd met uitgaande brief van 6 december 2022 over Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof. De Kamer wordt verder conform toezegging geïnformeerd.

In de loop van 2022 wordt de Kamer nader geïnformeerd over eventuele stappen inzake meer flexibele vormen van landbouwgrond.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

Na goedkeuring door de eilandsraad ontvangt de Kamer de uitvoeringsagenda's van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Onderhanden

De minister voor Natuur en Stikstof zal bij de uitwerking van de stikstofplannen de laatste wetenschappelijke inzichten betrekken over de kwaliteit van de natuur in Natura2000-gebieden. Daarnaast zal de minister ingaan op het verzoek van de BBB om meer inzicht in de uitgaven van (door medeoverheden gesubsidieerde) natuurorganisaties

[19-01-2022] Debat over de regeringsverklaring

De Tweede Kamer wordt na 1 april 2023 geïnformeerd over deze toezegging na het opstellen van de natuurdoelanalyses. De provincies leveren deze NDA's voor 1 april 2023 aan bij de Ecologische Autoriteit ter beoordeling.

De minister voor NenS stuurt in het derde kwartaal van 2022 de criteria voor het toetsingskader ten aanzien van de nationale parken naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD Natuur

Onderhanden

De minister voor NenS laat – met inachtneming van de staatkundige verhoudingen - in kaart brengen wat de consequenties zouden zijn van het aanwijzen van de natuur op Caribisch Nederland als ultraperifeer gebied, waarbij ook eventuele andere opties voor de bescherming van de natuur worden meegenomen. Hier wordt de Kamer in het najaar van 2022 over geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Onderhanden

De minister voor NenS deelt voor het eind van het jaar de uitkomsten van het onderzoek naar subsidies van het ministerie van LNV die mogelijk schadelijk zijn voor natuur en biodiversiteit.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Onderhanden

Na de biodiversiteitstop in Kunming zal de Kamer worden geïnformeerd over de mogelijke inzet van een biodiversiteitsgezant.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Onderhanden

Na de zomer komt er een BNC-fiche over de voorstellen die volgen uit de Europese Biodiversiteitsstrategie.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Onderhanden

De minister voor NenS zal een brief sturen met een doorkijk over de koppeling met sociaal-economische aspecten vanuit de gebiedsgerichte aanpak nadat zij daarover in gesprek is gegaan met de provincies.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Onderhanden

MLNV stuurt in september 2022 een brief aan de Kamer waarin hij ingaat op de beekdalen en de gebiedsgerichte aanpak. Dat is een toezegging aan de heer Bisschop.

Parlementaire agenda [08-06-2022] - CD Landbouw en Visserijraad op 13 juni 2022

Onderhanden

TZ202210-137: De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar van de minister voor Natuur en Stikstof een «voedselbrief» met daarin onder andere een nationale eiwitstrategie.

Parlementaire agenda [19-10-2022] - LNV: CD Milieuraad op 24 oktober 2022

Onderhanden

TZ202211-049: De minister voor Natuur en Stikstof heeft toegezegd dat de Kamer voor 25 november 2022 door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden geïnformeerd over hoe de externe evaluatie naar de fout in de berekeningen van het RIVM zal worden vormgegeven (Van Baarle, Denk).

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

De stand van zaken op deze toezegging is 6 december 2022 naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 36200-XIV, nr. 94).

TZ202211-079: De Kamer zal in het tweede kwartaal van 2023 geïnformeerd worden over de ontwikkeling van het protocol over de wildtellingen (Van Campen, VVD)

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Natuur

Onderhanden

TZ202211-082: In de eerste helft van 2023 zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitvoeringsstructuur natuurbeheer van het Caribische deel van Nederland (Tjeerd de Groot, D66).

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Natuur

Onderhanden

De minister voor Natuur en Stikstof zal, zo ver mogelijk, de informatieafspraken die met de commissie zijn gemaakt, uitvoeren.

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Natuur

De Kamer wordt over deze doorlopende informatieafspraak inzake de natuurherstelverordening periodiek geïnformeerd.

TZ202211-081: De Kamer wordt geïnformeerd of BIJ12 ook DNA-analyses uitvoert op hybriden en of de uitslagen van deze analyses openbaar gemaakt kunnen worden (Van der Plas, BBB).

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Natuur

Onderhanden

De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2023 een onderzoek ontvangen over de uitruil van stikstofoxiden en ammoniak (Bisschop, SGP)

Parlementaire agenda [15-11-2022] - Mondelinge vragen van het lid VAN DER PLAS (BBB) aan de minister voor Natuur en Stikstof over de opkoop van boerenbedrijven ten behoeve van stikstofruimte voor Schiphol (Schipholwatch.nl, 13 november 2022)

In de brief van 25 november 2022 over Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos is besloten het beleidsinstrument extern salderen in de brede zin te evalueren. In die evaluatie wordt ook het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen betrokken. Naar verwachting de Tweede Kamer na de zomer van 2023 over de uitkomsten worden geïnformeerd.

De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2023 een overzicht ontvangen van medeoverheden en bedrijven die gegrond stikstofruimte hebben gesaldeerd (Boswijk, CDA)

Parlementaire agenda [15-11-2022] - Mondelinge vragen van het lid VAN DER PLAS (BBB) aan de minister voor Natuur en Stikstof over de opkoop van boerenbedrijven ten behoeve van stikstofruimte voor Schiphol (Schipholwatch.nl, 13 november 2022)

In de brief van 25 november 2022 over Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos is besloten het beleidsinstrument extern salderen in de brede zin te evalueren. In die evaluatie wordt ook het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen betrokken. Naar verwachting de Tweede Kamer na de zomer van 2023 over de uitkomsten worden geïnformeerd.

De staatssecretaris BZK zegt toe om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te verzoeken om de Tweede Kamer te informeren over hoe er onderzoek wordt gedaan naar de impact van klimaatverandering in het Natuur- en milieubeleidsplan. (toezegging aan het lid Simons) (TZ202210-180).

[19 en 20 oktober 2022] Begrotingsdebat Koninkrijksrelaties

Onderhanden

TZ202212-085: De Kamer wordt nader geïnformeerd over langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer (Boswijk, CDA).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Onderhanden

Door de bewindslieden afgedane toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Afgedaan met

Eerste Kamer

  

Minister van LNV

  

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe de Kamer in de tweede helft van het jaar 2022 de Kamer te informeren of deze wet heeft gedaan wat hij moest doen.

Parlementaire agenda [22-02-2022] - Wijziging van de Meststoffenwet

Uitgaande brief [18-11-2022] - Wetsvoorstel wijziging fosfaatrechtenstelsel, afromingsvrije lease met terugwerkende kracht

Minister voor NenS

  

De Minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karakaus (PvdA), toe vanuit de overheid een actieve houding aan te nemen tot het benaderen van piekbelasters en dit aan haar ambtsopvolger mee te geven. (T03335)

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Antwoord regering en re- en dupliek Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV)

Aan deze toezegging is invulling gegeven.

Omschrijving

Vindplaats

Afgedaan met

Tweede Kamer

  

Minister van LNV

  

Voorafgaand aan het commissiedebat NVWA stuurt de minister een voortgangsbrief over de aanbevelingen van de Raad van advies over het keurings- en toezichtsstelsel.

Parlementaire agenda [09-09-2021] - CD Het niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgangsbrief NVWA

De minister zal bekijken of slim cameratoezicht op exportverzamelplaatsen kan worden meegenomen in het wetsvoorstel over cameratoezicht dat in de maak is, en de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [09-09-2021] - CD Het niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

Afgedaan, Kamerbrief 28 286 nr. 1237

Binnenkort informeert de minister de Kamer over de mogelijke inzet van het OIE Focal Point met betrekking tot de rustplaatsen en reageert ze op het protocol van de sector voor langeafstandstransporten.

Parlementaire agenda [09-09-2021] - CD Het niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

Uitgaande brief [12-10-2021] - Hervatten vee-exporten met rustplaatsen in niet-EU-land

De minister zal de Kamer nader informeren over modaliteiten voor een «three strikes out»-systeem en het interventiebeleid van de NVWA.

Parlementaire agenda [09-09-2021] - CD Het niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgangsbrief NVWA

Verder uitwerking risico-analyse van knelpunten in het slachtproces. Voor de verdere uitwerking van de risico-inventarisatie voedselveiligheid (en implementatie van mogelijke maatregelen) maak ik een koppeling met de actualisatie van de integrale ketenanalyse van de roodvleesketen die de NVWA gepland heeft voor 2021. Zodra gereed zal ik uw Kamer informeren en zal ik ook hierover het gesprek aangaan met de betrokken partijen om te komen tot concrete maatregelen om de voedselveiligheid en dierenwelzijn te verbeteren.

Parlementaire agenda [08-07-2021] - Tweeminutendebat Voortgang verbetering slachtsysteem (28 286, nr. 1199)

Uitgaande brief [22-04-2022] - Uitkomsten onderzoek slachtsnelheid en voortgang verbeteren slachtsysteem

Voortgang herziening slachtsysteem en plannen van aanpak functionaris dierenwelzijn. Ik zal uw Kamer in het najaar 2021 in een rapportage over de herziening slachtsysteem informeren over de voortgang en daarbij ook de plannen aanpak in beschouwing nemen [plannen van aanpak functionaris voor dierenwelzijn, red]. Ik zal de branches vragen of zij er bezwaar tegen hebben dat ik de plannen met uw Kamer deel. Als zij daar geen bezwaar tegen hebben dan deel ik de plannen met uw Kamer.

Parlementaire agenda [08-07-2021] - Tweeminutendebat Voortgang verbetering slachtsysteem (28 286, nr. 1199)

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgangsbrief NVWA

Onderzoek verlagen bandsnelheid. Ik heb hiertoe onderzoek geïnitieerd. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en teneinde voor de tussentijd aan de NVWA een kader te geven voor de beoordeling van aanvragen tot verhoging van de slachtsnelheid, heb ik de IG NVWA de aanwijzing gegeven om geen verhogingen van de slachtsnelheid toe te staan. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn zal ik uw Kamer hier nader over informeren.

Parlementaire agenda [08-07-2021] - Tweeminutendebat Voortgang verbetering slachtsysteem (28 286, nr. 1199)

Afgedaan, Kamerbrief 28 286 nr. 1237

Toezegging Rendac. Tot slot wil ik nog ingaan op signalen die de NVWA heeft dat er zeer incidenteel tussen kadavers die aan Rendac worden aangeboden nog een levend dier wordt aangetroffen (…) Gezien het feit dat de inspectie door de NVWA achteraf plaatsvindt waarbij het levende dier niet meer op het bedrijf aanwezig is, is het aantonen dat de veehouder verwijtbaar nalatig is geweest, complex. De veehouder heeft evenwel niet aan zijn verplichting voldaan om vast te stellen of een dier daadwerkelijk dood is alvorens het bij Rendac aan te bieden. Over de mogelijkheden om achteraf sluitend bewijs te kunnen leveren in dit type zaken is de NVWA onder andere in gesprek met het OM. Tot een eventuele bijstelling van de handhavingsstrategie heeft de NVWA maatregelen getroffen om dit type meldingen altijd op te volgen met een inspectie. Ik zal uw Kamer informeren zodra ik concrete voorstellen heb.

Uitgaande brief [27-10-2020] - Brief inzake slachthuizen

Uitgaande brief [14-04-2022] - Verzamelbrief dierenwelzijn

De minister zegt toe de economische doorrekening van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor het herfstreces naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [15-09-2021] - CD Mestbeleid

Uitgaande brief [15-10-2021] - Toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister zegt toe een kwalitatieve schets te sturen van de consequenties van het verlies van de derogatie.

Parlementaire agenda [15-09-2021] - CD Mestbeleid

Uitgaande brief [15-10-2021] - Toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister zegt toe door te rekenen wat de effecten zijn als boeren in bepaalde regio’s meer flexibiliteit krijgen in de oogstdatum van 1 oktober mits zij binnen 14 dagen een vanggewas zaaien.

Parlementaire agenda [15-09-2021] - CD Mestbeleid

Uitgaande brief [15-10-2021] - Toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister zegt toe te kijken naar de effecten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor gemengde bedrijven.

Parlementaire agenda [15-09-2021] - CD Mestbeleid

Uitgaande brief [16-11-2021] - Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma

Aan Tjeerd de Groot (D66): De minister stuurt voor het commissiedebat over de NVWA op 10 november een brief met een reactie op de vraag over hoe er met slim cameratoezicht wordt omgegaan in het wetsvoorstel.

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD 9/9)

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgangsbrief NVWA

Aan Tjeerd de Groot (D66): De minister stuurt voor het commissiedebat over de NVWA op 10 november een brief met een reactie op de vraag over hoeveel meldingen er uit het buitenland komen van niet transportwaardige dieren.

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD 9/9)

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgangsbrief NVWA

Aan Van Campen (VVD): De minister stuurt voor het commissiedebat over de NVWA op 10 november een brief met een reactie op de vraag over wat het betekent voor het hanteren van de 0-tolerantie die de NVWA oplegt wanneer de protocollen vanuit de sector op tafel liggen.

Parlementaire agenda [29-09-2021] - Tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD 9/9)

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgangsbrief NVWA

De minister stuurt binnen een maand een brief met informatie over de uitkomst van de praktijktoets met betrekking tot de ecoregelingen naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-09-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [23-11-2021] - Verzamelbrief over de voortgang van enkele onderwerpen en de uitvoering van enkele moties en toezeggingen

De minister stuurt begin december een brief met informatie over een overgangsregeling in het kader van de overhevelingen van de eerste naar de tweede pijler naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-09-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [03-12-2021] - Kamerbrief ter voorbereiding van het GLB-NSP commissiedebat op 8 december, inclusief concept NSP & S-MER

Het kabinet zal voor de begrotingsbehandeling van LNV een reactie sturen op het onderzoek over landbouwgrasgronden in het westelijk veengebied.

Parlementaire agenda [22-09-2021] - LNV: Algemene Politieke Beschouwingen TK

Uitgaande brief [23-11-2021] - Verzamelbrief over de voortgang van enkele onderwerpen en de uitvoering van enkele moties en toezeggingen

Aan het lid Van Campen (VVD): De minister stuurt begin december een brief met informatie over een trapsgewijze verkenning naar de overhevelingsmogelijkheid van de eerste naar de tweede pijler naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-09-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [03-12-2021] - Kamerbrief ter voorbereiding van het GLB-NSP commissiedebat op 8 december, inclusief concept NSP & S-MER

Aan het lid Beckerman (SP): De minister stuurt begin december een brief met een strategische milieu- en effectenrapportage over het NSP naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-09-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [03-12-2021] - Kamerbrief ter voorbereiding van het GLB-NSP commissiedebat op 8 december, inclusief concept NSP & S-MER

Toezegging aan dhr. Klink: samen optrekken met andere landen richting de Europese Commissie rondom de export van aardappelpootgoed richting het VK.

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

Uitgaande brief [25-05-2022] - Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Aan het lid Valstar: Zodra de evaluatie van de Verordening technische maatregelen door de Europese Commissie is afgerond, zal de Minister de Kamer hierover informeren. De evaluatie is deze zomer voorzien

Commissiedebat Visserij dd 30-6-2021

Uitgaande brief [03-11-2021] - Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 oktober 2021Uitgaande brief [03-11-2021] - Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 oktober 2021

Aan het lid Valstar: De Minister geeft een terugkoppeling van het gesprek met de sportvissers over de visserijvrije zones

Commissiedebat Visserij dd 30-6-2021

Uitgaande brief [22-04-2022] - Samenhangend pakket glastuinbouw

De minister stuurt een aanvulling op de strategische MER in januari naar de Kamer.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [22-03-2022] - Kamerbrief over reactienota zienswijzen GLB-NSP en definitieve strategische milieueffectrapportage

De minister stuurt het rapport van het Louis Bolk Instituut over het effect op de inkomens in de biologische landbouw in januari naar de Kamer.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [24-02-2022] - Aanbieding aanvulling Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027.

Voor de kerst ontvangt de Kamer een brief over de stand van zaken van het zoönosenbeleid. Een meerjarig actieplan ter versterking van het huidige beleid volgt op korte termijn.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Afgedaan met de Kamerbrief over «Voortgang versterking zoönosenbeleid» van 23 december 2021 (Kamerstuk 25295, nr. 1711).

In het eerste kwartaal van 2022 wordt de Kamer geïnformeerd over de proef van de faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research met een vaccin voor het H5N1-vogelgriepvirus. De Kamer wordt ook geïnformeerd over internationale ontwikkelingen op het gebied van preventieve vaccinatie ter bestrijding van het vogelgriepvirus.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [28-06-2022] - Stand van zaken vogelgriep

Begin 2022 worden de uitkomsten verwacht van het onderzoek van o.m. de Universiteit Wageningen en de Universiteit Utrecht naar de slachtsnelheid.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Afgedaan, Kamerbrief 28 286 nr. 1237

Voor de kerst wordt de Kamer geïnformeerd over een tegemoetkomingsregeling voor de schade van boeren in de uiterwaarden als gevolg van de overstromingen in Limburg.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Afdoen met brief verstuurd door MJ&V op 17 december met Kamerstuknummer 32698-63

Na de kerst wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met de betrokken partijen over kapbeleid in het kader van de Bossenstrategie.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [09-02-2022] - Toezegging bosbeheer en aangehouden motie-Thijssen (PvdA)

De minister zegt aan de heer Boswijk toe dat zij in overleg zal treden met de provincies waar het moratorium nog niet van kracht is, om te kijken wat daar al dan niet mogelijk is en ook waartoe zij bereid zijn.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [23-02-2022] - Kamerbrief over verschillende onderwerpen betreffende vogelgriep en andere dierziekten

De minister zegt aan de heer Graus toe om te onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan kennisverbreding bij de officieren van justitie, op het gebied van diergerelateerde zaken.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Afgedaan met Kamerbrief 28 286 Nr. 1255

De minister zegt aan het lid Van der Plas toe met RVO te verifiëren dat bij innovaties die onder de RAV worden afgewezen er naar de indieners wordt toegelicht waarom de aanvraag is afgewezen.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [25-11-2022] - Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen

De minister zegt aan mevrouw Vestering toe om te onderzoeken onder welke omstandigheden Duitsland heeft besloten om de minimumleeftijd voor vervoer te verhogen naar vier weken.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Afgedaan, brief [14 april 2022], kamerbrief 28 286 Nr. 1255

De minister stuurt ter info de invulling van artikel 66 naar de Kamer, zodra de Europese Commissie hier meer duidelijkheid over heeft gegeven.

Parlementaire agenda [08-12-2021] - CD Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [14-11-2022] Ingangsjaar Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in 2023

De minister zegt toe aan dhr. De Groot om in een eerstvolgende voortgangsbrief over het NSP op een rij te zetten waar we staan met de biologische sector. Hierbij wordt ook aangegeven dat niet in het NSP zit, maar wel aan het NSP raakt (zoals de conditionaliteit in het 7e AP). Het betreft dus een overzicht van waar we wel en niet apart rekening houden met de biologische sector.

Parlementaire agenda [14-12-2021] - TMD Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Uitgaande brief [17-06-2022] - Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Tijdens het debat van de Regeringsverklaring van 18 en 19 januari jl. heeft het lid Hermans (VVD) verzocht om van elk departement een planningsbrief te ontvangen.

[19-01-2022] Debat over de regeringsverklaring

Uitgaande brief [10-02-2022] - Planningsbrief van de minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitUitgaande brief [21-04-2022] - Informatie over de vogelgriepsituatie

De minister zegt toe aan de heet Geurts dat hij de Kamer dit voorjaar een brief zal sturen met een nadere toelichting over geleverde en geproduceerde melkproductie.

Parlementaire agenda [24-01-2022] - WGO Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949)

Uitgaande brief [10-05-2022] - Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

De minister zegt toe begin april een brief te sturen met informatie over het gebruik van het middel glyfosaat met inachtneming van de ingediende moties hierover.

Parlementaire agenda [09-02-2022] - CD Biotechnologie en tuinbouw

Uitgaande brief [25-05-2022] - Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

De minister zegt toe begin april een voortgangsbrief te sturen over de energietransitie en de verduurzaming van de tuinbouw.

Parlementaire agenda [09-02-2022] - CD Biotechnologie en tuinbouw

Uitgaande brief [22-04-2022] - Samenhangend pakket glastuinbouw

De minister stuurt voor 17 maart een brief naar de Kamer over het onderscheid in certificeringsystemen met betrekking tot de ontbossingsverordening, in het bijzonder over RTRS en FEFAC, en daarbij komt ook informatie over de definitie van ecosystemen.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - CD Landbouw- en Visserijraad

Uitgaande brief [08-03-2022] - Toezegging brief inzake certificeringssystemen en definitie ecosystemen

De minister komt in overleg met LNV en VWS schriftelijk terug op de vragen van het lid Klink over veterinaire aspecten van handel met Afrika, de Nederlandse aanpak en hoe die zich verhoudt tot het plan van aanpak van landen zoals bijvoorbeeld Duitsland.

[16-02-2022] CD Handelsbetrekkingen Afrika

Afgedaan, brief [14 april 2022], kamerbrief 28 286 Nr. 1255

De minister van LNV en de minister van VWS sturen in de zomer het nationaal actieplan zoönose naar de Kamer.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - CD Zoönosen en Dierziekte

Kan worden afgedaan met de Kamerbrief nationaal actieplan zoönosen die op 5 juli 2022 door MVWS aan de Kamer is gestuurd.

Er komt voor de zomer een schriftelijke reactie op het plan van de heer De Groot van de fractie van D66.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - CD Zoönosen en Dierziekte

Kan worden afgedaan met de Kamerbrief Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht die door MVWS op 22 april 2022 naar de Kamer is gestuurd.

De minister zegt toe de Kamer te informeren over een melding die bij de NVWA is gedaan over het buiten ruimen van kippen in Lunteren terwijl er harde wind stond

Parlementaire agenda [17-03-2022] - TMD Zoönosen en Dierziekte samen met MVWS

Uitgaande brief [28-06-2022] - Stand van zaken vogelgriepUitgaande brief [21-04-2022] - Informatie over de vogelgriepsituatie

De minister stuurt in mei de brief over klimaat- en energie naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [02-06-2022] - Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

De minister stuurt binnenkort een brief over glastuinbouw naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [22-04-2022] - Samenhangend pakket glastuinbouw

De minister stuurt voor de zomer een plan van aanpak over de BTW-verlaging op groente en fruit naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Kamerbrief over plan van aanpak prijsmaatregelen voeding ‒ 05-07-2022

De minister stuurt binnenkort een onderzoek over effecten in de keten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [03-05-2022] - Rapport van Wageningen Economic Research (WEcR) naar de mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijven in de land- en tuinbouw

De minister komt in april-mei 2022 met een verdere appreciatie van de mededeling voedselzekerheid van de Europese commissie.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [29-03-2022] - Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

De minister doet de niet-beantwoorde vragen uit de eerste termijn van de Kamer per brief af voor het hoofdlijnendebat op 6 april 2022. Dit gaat over (a) het zevende actieprogramma, (b) grondgebondenheid, (c) integrale aanpak, en (d) dierenwelzijn. De vragen uit de tweede termijn worden daar ook bij betrokken.

Parlementaire agenda [30-03-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [05-04-2022] - Antwoorden op openstaande vragen uit het commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel van 30 maart 2022

De minister van LNV zal in de brief over de crisisreserve en de acht miljoen euro daarin onder andere ingaan op de duurzaamheidsvoorwaarden.

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Voortzetting CD Beleidshoofdlijnen LNV

Uitgaande brief [05-07-2022] - Verslag Landbouw- en Visserijraad 13 juni 2022

De minister van LNV zal een overzicht van de Taskforces binnen het ministerie die zich bezighouden met opkoopregelingen respectievelijk met innovatie, binnen vier weken aan de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Voortzetting CD Beleidshoofdlijnen LNV

Uitgaande brief [21-06-2022] - Toezegging informeren Kamer met overzicht van taskforces en werkgroepen die zich bezig houden met opkoopregeling of innovatie

De vragen van de leden Wassenberg en Beckerman m.b.t. de juridische mogelijkheden wat handelsbeperkingen voor doorgefokte honden betreft, ook in relatie tot de casus in Vlaanderen, worden zo snel mogelijk voor de zomer beantwoord.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Afgedaan, Kamerbrief 6 juli 2022

De vragen van de leden Wassenberg en de Groot m.b.t. de inzet van de NVWA bij het convenant m.b.t. marktplaats en het aantal meldingen.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Uitgaande brief [22-06-2022] - Verzamelbrief versterking toezicht

Minister stuurt een verkenning chipplicht katten + zwerfkattenprobleem.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Uitgaande brief [19-01-2023] - Verzamelbrief dierenwelzijn

De Kamer ontvangt voor de zomer positieflijst + appreciatie.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Afgedaan met Kamerbrief 28286 Nr. 1260

Minister komt terug op de vraag van het lid van der plas vraag EU regels dierenwelzijnslabels voedel, waaronder derde landen.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Afgedaan, Kamerbrief 6 juli 2022

Minister zal Kamer informeren middels een feitenrelaas over de casus Buba voor het lid Wassenberg en Graus.

Parlementaire agenda [20-04-2022] - CD Dierenwelzijn

Afgedaan, Kamerbrief 6 juli 2022

Aan de heer Graus: Er zal binnen een maand schriftelijk worden teruggekomen op de uitvoering van aangenomen moties van en toezeggingen aan het lid Graus over dierproeven.

Parlementaire agenda [21-04-2022] - CD Dierproeven

Afgedaan met Kamerbrief van 21 april 2022

Aan de heer Graus: Voor het eind van het meireces worden de openstaande vragen van de heer Graus schriftelijk beantwoord.

Parlementaire agenda [21-04-2022] - CD Dierproeven

Afgedaan met Kamerbrief van 21 april 2022

Minister Staghouwer heeft toegezegd voor het commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni de Kamer te informeren over de registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [25-05-2022] - Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Minister Staghouwer informeert de Kamer op een later moment over het Europees Visserijfonds.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [01-07-2022] - Agenda visserij: borgen voedselwinning uit zee en grote wateren

Minister Staghouwer informeert de Kamer in de eerste week van juni 2022 over (het perspectief op) kringlooplandbouw.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Afgedaan met Kamerbrief 30252 Nr. 28

Minister Staghouwer laat, in relatie tot de motie van het lid Thijssen over de Nederlandse bijdrage aan het voorkomen van een mondiale voedselcrisis (Kamerstuk 21501-32-1411) voor 10 mei 2022 weten binnen welke termijn de WUR een scan kan uitvoeren.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 21 maart

Uitgaande brief [10-05-2022] - Toezegging in relatie tot de motie van het lid Thijssen over de Nederlandse bijdrage aan het voorkomen van een mondiale voedselcrisis

Minister Staghouwer stuurt op korte termijn een brief naar de Kamer over derogatie, daarbij worden ook de vragen van het lid Bromet over de Kaderrichtlijn Water-doelen meegenomen.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Landbouw- en Visserijraad van 21 maart

Uitgaande brief [26-04-2022] - Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Aan de heer De Groot: Na de zomer ontvangt de Kamer een analyse over de belemmeringen die het 3V-beleid oplevert voor de wetenschap.

Parlementaire agenda [21-04-2022] - CD Dierproeven

Uitgaande brief [30-01-2023] Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en dierproeven

Na de zomer ontvangt de Kamer de voortgangsrapportage van de transitie proefdiervrije innovatie, waarin ook zal worden ingegaan op de doorgroei van innovatieve start-ups en de wettelijk verplichte onderzoeken waarbij dierproeven worden ingezet.

Parlementaire agenda [21-04-2022] - CD Dierproeven

Uitgaande brief [30-01-2023] Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en dierproeven

Toezegging aan dhr. Grinwis om te kijken hoe de ecoregelingen voldoende aantrekkelijk gemaakt kan worden voor de akkerbouw

Parlementaire agenda [19-05-2022] - TMD Landbouw en Visserijraad d.d. 24 mei

Uitgaande brief [17-06-2022] - Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

De minister van LNV komt voor de zomer met voorstellen ten aanzien van het aanpassen van het stelsel van toezicht in de vleesketen. Daarbij zal ook worden ingegaan op de positie van de keuringsdienst voor slachthuizen (KDS).

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Uitgaande brief [17-06-2022] - Herziening stelsel keuren en toezicht

De minister van LNV zal per brief nader preciseren wat het tijdspad is voor voorstellen met betrekking tot de versterking van de NVWA, de kostendekkende tarieven en de retributies.

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Uitgaande brief [17-06-2022] - Kostendekkend maken tarieven NVWA en aanpassing kostprijsmodel

De minister van LNV komt terug op de vragen van de leden Thijssen (PvdA) en Beckerman (SP) over de arbeidsomstandigheden in slachthuizen, ook in het licht van het verbod op subcontracting in Duitsland.

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Debat Voortdurende misstanden in de Nederlandse Slachthuizen

Uitgaande brief [08-11-2022] - Verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij

De minister van LNV zal vóór Prinsjesdag met een integrale inhoudelijke brief komen over de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren, inclusief uitwerking van alle regelingen in plaats van de door hem tijdens dit stikstofdebat toegezegde afzonderlijke brieven tot november 2022. In de brief zou verder duidelijk moeten worden wat de samenhang is met alle andere beleidsterreinen.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Afgedaan met Kamerbrief 30252 Nr. 28

Toezegging aan dhr. Wassenberg om met een reactie te komen op het rapport over dat bodemberoerende visserij mondiaal net zoveel CO2 uitstoot als de luchtvaart op mondiale schaal.

Parlementaire agenda [07-07-2022] - TMD Visserij en Tuinbouw

Uitgaande brief [23-12-2022] - Verzamelbrief Visserij

De minister zegt toe de Kamer een brief te sturen met een juridische onderbouwing van de toelating van glyfosaat in relatie tot het resetten van grasland.

Parlementaire agenda [08-06-2022] - CD Gewasbeschermingsmiddelen met Stas I&W

Uitgaande brief [17-06-2022] - Beantwoorden vragen CD Gewasbescherming 8 juni

MLNV zal voor het commissiedebat Visserij en tuinbouw van 6 juli 2022 een brief aan de Kamer sturen over de mogelijke overbruggingsmaatregelen voor de visserijsector, mede in het licht van het WEcR-rapport, dat hij meestuurt. Hierbij gaat de minister ook in op het onderzoek naar de black box-problematiek op kotters. Dat is met name een toezegging aan de heer Bisschop.

Parlementaire agenda [08-06-2022] - CD Landbouw en Visserijraad op 13 juni 2022

Uitgaande brief [01-07-2022] - Agenda visserij: borgen voedselwinning uit zee en grote wateren

MLNV zal in 2022 een brief aan de Kamer sturen over wat hij mede naar aanleiding van de petitie van Compassion in World Farming gaat doen op het gebied van bescherming en welzijn van vissen. Dat is een toezegging aan mevrouw Vestering.

Parlementaire agenda [08-06-2022] - CD Landbouw en Visserijraad op 13 juni 2022

Uitgaande brief [23-12-2022] - Verzamelbrief Visserij

Aan de heer Valstar: MLNV zal schriftelijk terugkomen op de casus van de tuinders uit Limburg die geen gebruik meer kunnen maken van geothermie en de vragen die de heer Valstar daarover heeft gesteld.

Parlementaire agenda [06-07-2022] - CD Visserij en tuinbouw

Uitgaande brief [19-10-2022] - Perspectief duurzame glastuinbouw Limburg, motie-Valstar en subsidieplafond energiebesparing

MLNV gaat in overleg met zijn collega’s van Financiën over het versneld beschikbaar stellen van de 60 miljoen voor de glastuinbouw. De Kamer zal na de zomer worden geïnformeerd over de uitkomst hiervan.

Parlementaire agenda [06-07-2022] - CD Visserij en tuinbouw

Uitgaande brief [19-10-2022] - Perspectief duurzame glastuinbouw Limburg, motie-Valstar en subsidieplafond energiebesparing

De Tweede Kamer ontvangt na het herfstreces, en voor 10 november 2022, een schriftelijke reactie op de vraag wanneer de drie aangenomen wetswijzigingen op de wet Dieren worden ondertekend.

Parlementaire agenda [20-10-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [08-11-2022] - Verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij

TZ202210-144: De Tweede Kamer ontvangt schriftelijk een toelichting op de invulling van het jaar 2023 wat betreft het leerjaar 2023 inzake GLB en derogatie.

Parlementaire agenda [20-10-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [14-11-2022] - Ingangsjaar Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in 2023

TZ202210-111: De Kamer ontvangt dit jaar een nadere toelichting over de uitwerking van de tabel over de populatie van ganzen. Dit is ook een toezegging aan mevrouw Van der Plas.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Zoönosen en dierziekten met MVWS

Uitgaande brief [30-11-2022] - Beantwoording Kamervragen leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep

De Kamer ontvangt deze maand een leidraad voor de behandeling van zieke en dode vogels. Dat is een toezegging aan de heer Boswijk.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Zoönosen en dierziekten met MVWS

Uitgaande brief [30-11-2022] - Beantwoording Kamervragen leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep

TZ202210-114: De Kamer ontvangt uiterlijk aan het einde van dit jaar meer informatie over een meldsysteem voor vogelgriep. Dat is een toezegging aan de heer Van Campen.

Parlementaire agenda [13-10-2022] - CD Zoönosen en dierziekten met MVWS

Uitgaande brief [30-11-2022] - Beantwoording Kamervragen leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep

De Kamer wordt kort na het herfstreces geïnformeerd over niet-toetsbare stoffen en de (on)mogelijkheden voor een verbod (Vestering, PvdD).

Parlementaire agenda [20-10-2022] - CD Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Uitgaande brief [02-12-2022] Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

TZ202211-078: Op zeer korte termijn zal de Kamer een reactie ontvangen op de brief van 3 november van een aantal dierenartsen over de wolf (Van der Plas, BBB).

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [23-01-2023] - Afschrift antwoord op brandbrief dierenartsen over wolven in Drenthe en omliggende provincies

TZ202211-126: De Kamer ontvangt vóór het indienen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Dieren nadere informatie over het type voorhang dat in het wetsvoorstel zal worden opgenomen. (De Groot, D66)

Parlementaire agenda [10-11-2022] - CD Dieren in de veehouderij

Uitgaande brief [19-01-2023] - Verzamelbrief dierenwelzijn

TZ202211-127: De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar nadere informatie over consequenties van diverse scenario’s voor de kalverhouderij, hierin wordt tevens aangegeven welke pilots gaan lopen. (Van der Plas, BBB)

Parlementaire agenda [10-11-2022] - CD Dieren in de veehouderij

Uitgaande brief [19-01-2023] - Verzamelbrief dierenwelzijn

TZ202211-129: De minister LNV verzoekt de minister J&V de Kamer te informeren over het aantal stalbezettingen dat in 2022 heeft plaatsgevonden. (Bromet, GroenLinks)

Parlementaire agenda [10-11-2022] - CD Dieren in de veehouderij

Uitgaande brief [15-12-2022] - Beantwoording Kamervragen over stalbezettingen

Minister voor NenS

  

De minister zegt toe met de Provincie Gelderland in gesprek te gaan over het initiatief Graan Geluk.

Parlementaire agenda [15-09-2021] - CD Mestbeleid

Uitgaande brief [07-06-2022] - Verzamelbrief Natuur

De minister van LNV zal in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om bestaande financieringsstromen slimmer in te zetten voor het vergroten van de biodiversiteit. Het streven is dit voor het eind van het jaar aan de Kamer aan te bieden. [Indien mogelijk voor de begrotingsbehandeling]

Parlementaire agenda [27-09-2021] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Uitgaande brief [23-11-2021] - Verzamelbrief over de voortgang van enkele onderwerpen en de uitvoering van enkele moties en toezeggingen

Het kabinet zal de Kamer voor de begrotingsbehandeling van LNV een brief sturen over de stand zaken van de eerste twee stappen van het stikstofreductiebeleid (incl. de piekbelasters op gebiedsniveau en maatregelen voor de veehouderij) en over de voorbereidingen voor het volgende kabinet van de derde stap.

Parlementaire agenda [22-09-2021] - LNV: Algemene Politieke Beschouwingen TK

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgang stikstofproblematiek

De minister van LNV zal voor de begrotingsbehandeling een reactie sturen op het artikel in de regionale kranten over terreinbeherende organisaties (TBO’s).

Parlementaire agenda [22-09-2021] - LNV: Algemene Politieke Beschouwingen TK

Uitgaande brief [23-11-2021] - Verzamelbrief over de voortgang van enkele onderwerpen en de uitvoering van enkele moties en toezeggingen

De Minister zegt toe voor het einde van het jaar de Kamer te informeren over de tot dan toe toegekende en afgewezen PAS-meldingen in de reguliere voortgangsbrieven over stikstof. Hierin wordt ook ingegaan op de uitspraken van de rechtbank Midden Nederland.

Parlementaire agenda [28-09-2021] - Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (35 600, nr. 59)

Uitgaande brief [12-11-2021] - Voortgang stikstofproblematiek

De minister voor NenS stuurt voor de zomer een brief naar de Kamer met daarin de uitkomsten van de verkenning en het onderzoek naar de latente ruimte.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

Begin 2022 wordt de bundel over rewilding met de Kamer gedeeld.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [16-03-2022] - Aanbieding essaybundel «Rewilding in Nederland»

De minister zegt toe om te kijken met de TBO’s wat we kunnen doen aan problematiek van honingbijkasten.

Parlementaire agenda [02-12-2021] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35 925-XIV) 2e termijn

Uitgaande brief [14-10-2022] - Verzamelbrief Natuur

De vormgeving van de fondsen voor klimaat en stikstof zal meer geënt worden op het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds dan op het Groeifonds. Daarnaast is het wezenlijk dat parlementaire controle ook plaats kan vinden als het fonds er nog niet is in de vorm van een wet (conform motie Segers/Hermans)

[19-01-2022] Debat over de regeringsverklaring

Uitgaande brief van de minister van Financiën [10-06-2022] - Samenhang en voortgang fondsen.het parlement ontvangt bij Prinsjesdag een proeve van de nieuwe begrotingsfondsen, in lijn met de motie Segers-Hermans (Kamerstuk 35 788, nr. 137).

De minister voor Natuur en Stikstof zal de Kamer zo snel mogelijk informeren of het binnen de juridische termijn haalbaar zou zijn om een advies van UNESCO op het totaalpakket te vragen voordat, op basis van alle adviezen en zienswijzen van alle betrokken partijen, een definitief besluit wordt genomen over gaswinning in het Waddengebied.

Parlementaire agenda [25-01-2022] - CD Wadden met IenW, EZK en LNV

Uitgaande brief [23-02-2022] - Advies UNESCO inzake voorgenomen gaswinning Ternaard

De minister voor Natuur en Stikstof zegt toe dat zij een integraal beleidskader natuur opstelt voor de Waddenzee een juridische status , en daarin meeneemt of de Waddenzee rechten gegeven kan worden (bijvoorbeeld in de Grondwet), waarbij gekeken wordt hoe Nieuw-Zeeland, Canada en Ecuador dit voor een aantal gebieden hebben gedaan, zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden.

Parlementaire agenda [25-01-2022] - CD Wadden met IenW, EZK en LNV

Uitgaande brief [20-12-2022] - Beleidskader natuur Waddenzee

De minister voor NenS stuurt op korte termijn, en in ieder geval in het voorjaar van 2022, de uitkomst van het onderzoek over de staat van instandhouding met inachtname van de moties naar de Kamer. Dit betreft onder meer haas en konijn, vrijstellingslijst en rode lijst.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [14-04-2022] - Aanbieding rapporten staat van instandhouding soorten wildlijst

De minister voor NenS stuurt voor de zomer de agenda natuurinclusief naar de Kamer.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [16-06-2022] - Kabinetsreactie Agenda Natuurinclusief

De minister voor NenS stuurt voor de zomer de evaluatie omtrent nationale parken naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [04-07-2022] - Evaluatie beleid Nationale Parken

De minister voor NenS informeert de Kamer op korte termijn over de uitwerking van de Bossenstrategie.

Parlementaire agenda [10-02-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [31-05-2022] - Toezegging voortgang Bossenstrategie

Voor het hoofdlijnendebat op 6 april ontvangt de commissie een brief waarin onder andere wordt ingegaan op de uitgangspunten van de integrale gebiedsgerichte aanpak, de doorvertaling van de doelstellingen, toestemmingsverlening, ontwikkelruimte, maatregelen voor de korte termijn (2022-2023), de vormgeving van opkoopregelingen, de mogelijkheden voor innovatie en de optie van de inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Parlementaire agenda [10-03-2022] - CD Stikstof

Uitgaande brief [26-05-2022] - Appreciatie Moties Hoofdlijnendebat LNV

De minister stuurt voor het hoofdlijnendebat een reactie op de brief van de provincie Overijssel over handhaving van PAS-melders.

Parlementaire agenda [10-03-2022] - CD Stikstof

Uitgaande brief [24-03-2022] - Reactie brief d.d. 10 maart 2022 handhaving PAS-meldingen

Er zal binnen een maand worden overlegd met de minister van Binnenlandse Zaken of dergelijk onderzoek naar subsidies die mogelijk schadelijk zijn voor natuur en biodiversiteit ook door andere ministeries kan worden uitgevoerd.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Uitgaande brief [05-07-2022] - Stand van zaken Nederlandse inzet VN-Biodiversiteitsverdrag

De minister voor NenS zal de Kamer op korte termijn informeren over de ‘passende samenstelling’ van de delegatie voor de biodiversiteitstop in Kunming.

Parlementaire agenda [13-04-2022] - CD Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Uitgaande brief [05-07-2022] - Stand van zaken Nederlandse inzet VN-Biodiversiteitsverdrag

De minister voor Natuur en Stikstof zal vóór het zomerreces een brief sturen over de organisatie van de Ecologische Autoriteit.

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Voortzetting CD Beleidshoofdlijnen LNV

Uitgaande brief [15-07-2022] - Stand van zaken stikstof en landelijk gebied

De minister voor Natuur en Stikstof zal de Landsadvocaat verzoeken de gebiedsgerichte integrale natuur- en stikstofaanpak ten opzichte van de wettelijke verplichtingen te checken op juridische houdbaarheid en daar binnen vier weken een brief over aan de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Voortzetting CD Beleidshoofdlijnen LNV

Uitgaande brief [25-05-2022] - Beantwoording feitelijke vragen over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

De minister voor Natuur en Stikstof zal de week na het Hoofdlijnendebat van 6 april 2022 een brief sturen over de situatie inzake de hazen en konijnen in verband met de plezierjacht.

Parlementaire agenda [12-04-2022] - Voortzetting CD Beleidshoofdlijnen LNV

Uitgaande brief [14-04-2022] - Aanbieding rapporten staat van instandhouding soorten wildlijst

Minister Van der Wal-Zeggelink heeft toegezegd in een brief nader expliciteren waarom de Nationale Databank Flora en Fauna niet voor iedereen openbaar en gratis beschikbaar is.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Uitgaande brief [07-06-2022] - Verzamelbrief Natuur

De ministers Van der Wal-Zeggelink en Staghouwer komen per brief terug op de motie van het lid Bisschop (Kamerstuk 35925-XIV-130) over emissiereductie op het boerenerf.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - TMD Hoofdlijnendebat LNV

Uitgaande brief [26-05-2022] - Appreciatie Moties Hoofdlijnendebat LNV

De minister voor NenS zal in samenspraak met de minister voor Klimaat en Energie eind van dit jaar, begin januari 2023 komen met een brief over de richtinggevende doelen voor de andere sectoren dan de landbouw, waaronder de industrie en het vervoer.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Uitgaande brief [10-02-2023] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG

De minister voor NenS zal na de zomer met een bredere brief naar de Kamer komen over de toestemmingsverlening, onder andere i.v.m. innovaties en de Rav-systematiek.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

De minister voor NenS zal na de zomer (het lid Klaver vraagt voor Prinsjesdag), samen met de minister voor Klimaat en Energie, een brief sturen met een analyse over hoe de NOx-reducties rond industrie, mobiliteit en luchtvaart zich tot elkaar verhouden en het proces daaromheen, inclusief hoe het percentage stikstofreductie is berekend, op welke manier dit moet gebeuren, waarop dat dan precies is gebaseerd, op welke modellen, op welke uitstoot, op welke cijfers, op welke jaartallen.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Stikstofdebat

Uitgaande brief [09-09-2022] - Sectorbijdragen stikstof

De minister voor NenS zal de Tweede Kamer in de eerste helft van november een brief sturen over de toestemmingsverlening (naar aanleiding daarvan wordt motie nr. 34 over een moratorium op bouw en uitbreiding van veestallen aangehouden.)

Parlementaire agenda [21-09-2022] - LNV: Algemene Politieke Beschouwingen (APB) TK

Uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

TZ202211-048: De Kamer zal op 25 november 2022 een brief ontvangen met daarin oplossingsrichtingen over de Porthos-uitspraak, de aanpak van piekbelasters en de brief over toestemmingsverlening.

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

De Tweede Kamer ontvangt een reactie op de niet beantwoorde vragen van het lid Koekoek (Volt) uit het commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel van 20 oktober 2022, waarbij de vragen over de natuurherstelverordening worden voorgelegd aan de minister voor Natuur en Stikstof.

Parlementaire agenda [20-10-2022] - CD Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [09-11-2022] - Beantwoording resterende vragen van het lid Koekkoek (Volt) in het commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel d.d. 20 oktober 2022

TZ202211-050: De minister voor Natuur en Stikstof heeft toegezegd te bezien of er een overzicht kan worden toegevoegd aan de brief over de piekbelastersaanpak van 25 november 2022, waarin wordt gekeken welke van de 25 aanbevelingen in het rapport van Remkes al worden uitgevoerd en welke nog uitgevoerd moeten gaan worden (Van Baarle, Denk).

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

TZ202211-051: De minister voor Natuur en Stikstof heeft toegezegd nader te gaan kijken naar de uitruil van ammoniak voor stikstofoxiden en dit mee te nemen in de brief over toestemmingsverlening die op 25 november 2022 aan de Kamer zal worden gestuurd (Grinwis, ChristenUnie).

Parlementaire agenda [03-11-2022] - Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

De Kamer zal over twee weken geïnformeerd worden over de gevolgen van de Porthos-uitspraak (Van der Plas, BBB)

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

De Kamer zal op korte termijn een analyse ontvangen op grond waarvan provincies PAS-melders hebben gelegaliseerd (Van Campen, VVD).

Parlementaire agenda [09-11-2022] - CD Natuur

Uitgaande brief [10-02-2023] Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

TZ202212-088: De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd over het concretiseren van voedselbossen in relatie tot het Programma Natuur en de koppeling daarmee (Beckerman, SP).

Parlementaire agenda [06-12-2022] - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Uitgaande brief [16-02-2023] Inzet op voedselbossen

Licence