Base description which applies to whole site

3.3 Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo voor beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland en enkele subsidieregelingen. Deze uitgaven worden in het VWS-jaarverslag bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht. Ten slotte is een aantal maatregelen uit de Startnota, die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen, opgenomen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën.

In tabel 11 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De bijstellingen voor beschermd wonen en de aanvullende post van Financiën worden respectievelijk in tabel 11A en tabel 11B gespecificeerd en toegelicht.

Tabel 11 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2022

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2022

2.018,4

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

‒ 9,5

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

2.008,9

  

Bijstellingen

 

Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 11A

72,5

Aanvullende post Financiën, zie tabel 11B

‒ 0,8

  

Autonoom

18,5

Loon- en prijsontwikkeling

18,5

  

Beleidsmatig

‒ 66,2

Ondersteuning van het zorgstelsel (Artikel 2)

‒ 3,8

Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)

‒ 45,9

Overig

‒ 16,5

  

Totaal bijstellingen in de netto begrotingsgefinancierde-uitgaven

24,1

  

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

2.008,9

Bijstellingen in de netto begrotingsgefinancierde-uitgaven

24,1

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven jaarverslag 2022

2.033,0

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

In tabel 11A wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven Wmo beschermd wonen gepresenteerd en toegelicht.

Tabel 11A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2022

Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2022

1.425,7

  

Bijstellingen

 

Technisch

72,5

Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen

68,5

Volume-indexatie Wmo beschermd wonen

1,2

Meerkosten corona Wmo beschermd wonen

2,8

  

Totaal bijstellingen

72,5

  

Netto uitgaven beschermd wonen jaarverslag 2022

1.498,3

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie naar het budget voor Wmo beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie Wmo beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de nacalculatie van de volumegroei voor Wmo beschermd wonen naar het gemeentefonds.

Meerkosten corona Wmo beschermd wonen

Om de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen te waarborgen én voor de continuïteit van het stelsel zijn maatregelen genomen. De hulp en ondersteuning aan cliënten op grond van de Wmo 2015 (en de Jeugdwet) kan mede hierdoor blijvend worden geboden. Voor 2022 is aanvullend een bedrag (van € 54,8 miljoen) beschikbaar gesteld voor de meerkosten van gemeenten in het sociaal domein als gevolg van de coronamaatregelen. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een onderzoek van Significant. Hiervan wordt € 2,8 miljoen uitgekeerd via de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen.

In tabel 11B wordt de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven op de aanvullende post van Financiën gepresenteerd en toegelicht. De middelen maken onderdeel uit van het Uitgavenplafond Zorg. In de tabel zijn de maatregelen uit de Startnota en de middelen die overgeheveld zijn naar de VWS-begroting opgenomen en toegelicht. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstellingen in de tabel verwerkt.

Tabel 11B Verticale ontwikkeling zorguitgaven aanvullende post Financiën 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2022

Netto Zorguitgaven aanvullende post Financiën ontwerpbegroting 2022

0,8

  

Bijstellingen

 

Beleidsmatig

 

Startnota

367,5

Integraal Zorgakkoord (transformatiemiddelen)

80,0

Woon-zorgcombinaties en stimulering langer thuis

37,5

Respijtzorg

10,0

Passende zorg als norm in de Zvw (investeringsmiddelen)

40,0

Scheiden wonen en zorg

200,0

  

Overhevelingen naar de VWS-begroting

‒ 53,1

Integraal Zorgakkoord (IZA)

‒ 0,2

Woon-zorgcombinaties en stimulering langer thuis

‒ 37,5

Respijtzorg

‒ 10,0

Passende zorg als norm in de Zvw

‒ 5,1

Transitiemiddelen scheiden wonen en zorg

‒ 0,3

  

Overhevelingen naar het Uitgavenplafond Zorg

‒ 199,7

Transitiemiddelen scheiden wonen en zorg

‒ 199,7

Scheiden wonen en zorg (regiobudget t.b.v. transitie)

‒ 39,7

Scheiden wonen en zorg (overheveling naar Wlz)

‒ 160,0

  

Overige bijstellingen

‒ 115,5

Integraal Zorgakkoord (kasschuif)

‒ 79,8

Passende zorg (kasschuif)

‒ 34,9

Loon- en prijsbijstelling

‒ 0,8

  

Totaal bijstellingen

‒ 0,8

Netto zorguitgaven aanvullende post Financiën jaarverslag 2022

0,0

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Startnota

Integraal Zorgakkoord (transformatiemiddelen)

De transformatiemiddelen worden beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de zorginhoudelijke afspraken tot en met 2026.

Woon-zorgcombinaties en stimulering langer thuis

Het doel van deze maatregel is ervoor te zorgen dat we als samenleving voorbereid zijn op een ouder wordende populatie, ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en minder snel een beroep doen op (zwaardere vormen van) ondersteuning en zorg en het vergroten van de inzet van digitale zorg en ondersteuning. Om dit te realiseren wordt er ingezet op drie hoofdonderdelen, namelijk het creëren van meer geschikte woonplekken voor ouderen, digitale zorg en ondersteuning en versterking van het sociale netwerk van ouderen.

Respijtzorg

Respijtzorg heeft als doel dat meer mensen die voor een naaste zorgen zich gefaciliteerd en ondersteund voelen om hun zorgtaken uit te voeren via een innovatief (respijt)zorgaanbod en aandacht voor overbelasting (op o.a. werk en school). Om het ‘zorgen voor je naaste’ te faciliteren, wordt er met deze maatregel ingezet op het bereiken van resultaten op twee gebieden: innovatie van het respijtzorg aanbod en opvolging van de landelijke aanpak Samen Sterk voor Mantelzorg.

Passende zorg als norm in de Zvw (investeringsmiddelen)

De sturing op effectieve zorg in het basispakket wordt versterkt. Hiertoe wordt grootschalig geïnvesteerd in effectiviteitsonderzoek. De capaciteit en bevoegdheden van uitvoerders en toezichthouders worden uitgebreid om te borgen dat de vertaalslag van onderzoeksresultaten naar de praktijk wordt gemaakt.

Scheiden wonen en zorg

Er wordt in de jaren 2022 t/m 2026 in totaal € 1,0 miljard gereserveerd om deze transitie scheiden wonen en zorg op gang te brengen.

Overhevelingen naar de VWS-begroting

Integraal Zorgakkoord (IZA)

In verband met de voorbereiding van het Integraal Zorgakkoord is een deel van de beschikbare (transformatie)middelen overgeheveld vanuit de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting.

Woon-zorgcombinaties en stimulering langer thuis

Deze middelen zijn overgeheveld vanuit de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting. De middelen worden ingezet binnen het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Respijtzorg

Deze middelen zijn overgeheveld vanuit de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting. De middelen worden ingezet met als doel om via respijtzorg de druk op mantelzorgers te verminderen.

Passende zorg als norm in de Zvw

In verband met de voorbereiding van de maatregel passende zorg uit het Coalitieakkoord is een deel van de beschikbare investeringsmiddelen overgeheveld van de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting.

Transitiemiddelen scheiden wonen en zorg

Dit betreft de overheveling van een deel van de transitiemiddelen scheiden wonen en zorg naar de begroting van VWS om de beweging scheiden wonen en zorg op gang te brengen.

Overhevelingen naar het Uitgavenplafond Zorg

Transitiemiddelen scheiden wonen en zorg

Dit betreft de overheveling van een deel van de transitiemiddelen scheiden wonen en zorg naar het Uitgavenplafond Zorg om de beweging scheiden wonen en zorg op gang te brengen.

Overige bijstellingen

Integraal Zorgakkoord (kasschuif)

Met deze kasschuif worden de transformatiemiddelen bij het Integraal Zorgakkoord voor het jaar 2022 verplaatst naar de jaren dat het beoogde akkoord geldt (2023-2026).

Passende zorg (kasschuif)

Met deze kasschuif blijven de voor 2022 gereserveerde, maar niet benodigde investeringsmiddelen voor passende zorg beschikbaar in latere jaren.

Loon- en prijsbijstelling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

In tabel 12 wordt de opbouw van de totale begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bijstellingen bij NvW en bijstellingen na NvW.

Tabel 12 Ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting 2022

Bijstelling NvW

Stand NvW ontwerpbegroting 2022

Bijstelling

Stand Jaarverslag 2022

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.425,7

0,0

1.425,7

72,5

1.498,3

      

Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting en aanvullende post Financiën)

592,7

‒ 9,5

583,2

‒ 48,5

534,7

Subsidieregeling abortusklinieken (Artikel 1)

18,1

0,0

18,1

‒ 1,1

17,0

Subsidie NIPT (Artikel 1)

15,8

0,0

15,8

3,8

19,6

Ondersteuning van het zorgstelsel (Artikel 2)

39,9

‒ 9,5

30,4

‒ 2,8

27,6

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Artikel 4)

360,6

0,0

360,6

‒ 51,1

309,4

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Artikel 4)

145,4

0,0

145,4

15,4

160,8

Aanvullende post Financiën

0,8

0,0

0,8

‒ 0,8

0,0

Overige

12,1

0,0

12,1

‒ 11,9

0,2

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven jaarverslag 2022

2.018,4

‒ 9,5

2.008,9

24,1

2.033,0

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Figuur 5: Samenstelling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2022 (in miljarden euro’s)1.

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Licence