Base description which applies to whole site

12. Jaarverantwoording agentschap Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI) voormalig Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) per 31 december 2023

Inleiding

Het agentschap UBR (Uitvoeringsbedrijf Rijk) is vanaf 1 januari 2023 in afgeslankte vorm voortgezet onder de naam Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI). Uit het voormalige UBR-agentschap is uit OW 2023 een bedrag van € 81,1 mln. omzet en € 81,1 mln. kosten voor de activiteiten van Rijksorganisatie ODI ontvlochten. Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI) omvat de voormalige UBR-onderdelen I-Interim Rijk, Organisatie en het Ontwikkelbedrijf.

Eind maart 2023 is de directeur van Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie benoemd. Achtereenvolgens is begin april 2023 het directieteam van ODI ingericht met benoeming van 4 tijdelijke waarnemend directeuren per business unit (Digitalisering, Innovatie, Organisatie en Strategie, Talent & Bedrijfsvoering). In de eerste tertaal van 2023 zijn de Ondernemingsraad (OR) en het Bestuurlijk Overleg van ODI ingericht.

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) is vanaf 1 juli 2023 onderdeel geworden van Rijksorganisatie ODI. Met de komst van RADIO vanuit CIO Rijk is de dienstverlening versterkt op het gebied van opleidingen, ontwikkelen van lesmaterialen, organiseren workshops en cursussen op maat die nodig zijn voor de digitale transformatie van de overheid. In samenwerking met LOC is de ambitie om Rijksdepartementen op deze terreinen nog beter te bedienen.

In 2023 is de vraag van de afnemers stabiel gebleven. Echter, in combinatie met een tekort aan personeel ten opzichte van de vraag maakt het dat het ook in 2024 zeer uitdagend blijft om de huidige opdrachten te vervullen en nieuwe vragen van klanten op te pakken. De focus daarbij is gericht op opgaven rondom: Transparante & Betrouwbare overheid, Werken aan de uitvoering, Datagedreven werken, Informatiehuishouding, Digitale weerbaarheid, cybercriminaliteit en cybersecurity, Versterken ketensamenwerking en Aantrekkelijk werkgeverschap.

Hoewel de verwachting over heel 2023 positief was, heeft Rijksorganisatie ODI in 2023 een negatief resultaat gerealiseerd van € 1,5 mln. vooral door gemaakte transitiekosten, inhuur van externe capaciteit als gevolg van personeelstekort, lagere opbrengst bij Peerreview en hogere IKB verlofuren reserveringen.

Het komend jaar staat in het teken van de organisatorische doorontwikkeling van Rijksorganisatie ODI, waarin Rijksorganisatie ODI haar meerwaarde en bijdrage aan de maatschappelijke issues die spelen gaat laten zien. En waarin de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie de bestaande werkwijzen efficiënter en effectiever maken, met behoud van goedlopende zaken.

Al met al biedt het jaar 2023 voor Rijksorganisatie ODI voldoende aanknopings- en aandachtspunten voor een verdere doorontwikkeling van de dienstverlenging en organisatie in 2024.

Staat van baten en lasten

Tabel 48 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap RODI 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2022 (4)

Baten

    

- Omzet

325.110

88.730

‒ 236.380

352.178

waarvan omzet moederdepartement

108.346

34.541

‒ 73.805

157.287

waarvan omzet overige departementen

212.322

52.428

‒ 159.894

186.511

waarvan omzet derden

4.441

1.761

‒ 2.680

8.380

Rentebaten

0

116

116

109

Vrijval voorzieningen

0

0

0

2.193

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

325.110

88.846

‒ 236.264

354.480

     

Lasten

    

Apparaatskosten

325.110

90.338

‒ 234.772

354.949

- Personele kosten

220.410

76.341

‒ 144.069

242.955

waarvan eigen personeel

189.585

65.598

‒ 123.987

178.604

waarvan inhuur externen

21.397

6.626

‒ 14.771

56.069

waarvan overige personele kosten

9.428

4.117

‒ 5.311

8.282

- Materiële kosten

104.066

13.997

‒ 90.069

111.994

waarvan apparaat ICT

5.715

398

‒ 5.317

6.528

waarvan bijdrage aan SSO's

19.416

9.666

‒ 9.750

21.553

waarvan overige materiële kosten

78.936

3.933

‒ 75.003

83.913

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

634

0

‒ 634

579

- Materieel

335

0

‒ 335

240

waarvan apparaat ICT

185

0

‒ 185

127

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

150

0

‒ 150

113

- Immaterieel

299

0

‒ 299

339

Overige lasten

0

0

0

1.861

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

1.861

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

325.110

90.338

‒ 234.772

357.389

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 1.492

‒ 1.492

‒ 2.909

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

‒ 18

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.492

‒ 1.492

‒ 2.891

Toelichting

Baten

Omzet

Ten opzichte van de stand na ontvlechting van € 81,1 mln., zoals vastgesteld in de eerste suppletoire begroting, is de gerealiseerde omzet in 2023 € 88,7 mln. De toename van € 7,6 mln. wordt voornamelijk verklaard door:

  • Tariefstijging als gevolg van inflatie van 5,3% ten opzichte van waar in de OW 2023 rekening is gehouden. Effect van deze afwijking is € 4,3 mln.

  • Eind 2022 is extra financiering gekomen voor het Programma’s I-Vakmanschap en IHH van € 2,5 mln. Dit was bij het opstellen van de OW 2023 nog niet bekend.

  • Vanaf 1 juli 2023 is RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) onderdeel van Rijksorganisatie ODI. Het ontvangen budget van RADIO voor 2023 is € 0,8 mln.

Zie hiervoor de toelichting bij de Omzet per merk/product.

Omzet per merk/ product

De merken IIR, RC, RIT en RIG van Rijksorganisatie ODI hebben in 2023 een omzet gerealiseerd van € 66 mln. (74% van de totale omzet). De professionals van I-Interim Rijk voeren interim-opdrachten uit op het gebied van (strategisch) I-advies, I-project- en programmamanagement, architectuur en I-lijnmanagement. Rijksconsultants dragen aan het realiseren van een wendbare, en duurzame Rijksoverheid door het aanbieden van tijdelijke project-, programma-, interim-management en organisatieadviescapaciteit.

Rijks I-Traineeship ontwikkelt en bindt startend I-talent op ICT, Data en Cyber voor de gehele Rijksoverheid. Rijks ICT Gilde verbindt uitvoering en beleid en biedt (tech) consultants, kennis en kunde bij vraagstukken op het gebied van data, software en security.

InterCoach ondersteunt individuele, team- en organisatieontwikkeling en Peer review ondersteunt opdrachtgevers bij het verhogen van de slaagkans van hoog risicoprogramma’s, -projecten

Ongeveer € 20 mln. is gerealiseerd door de programma’s I-Vakmanschap IHH, RADIO en LOC. Ongeveer 61% van de totale omzet wordt gerealiseerd door de inzet bij drie ministeries (BZK, J&V en I&W). De grootste twee klanten qua omzet zijn BZK (39%) en J&V (11%) met ongeveer 50%.

Omzet moederdepartement

Ten opzichte van de stand na ontvlechting van € 46,0 mln. is de gerealiseerde omzet in 2023 € 34,5 mln. De lagere omzet van € 11,5 mln. kan worden verklaard door een verschuiving naar omzet overige departementen.

Omzet overige departementen

Ten opzichte van de stand na ontvlechting van € 32,8 mln. is de gerealiseerde omzet in 2023 € 52,4 mln. De hogere omzet van € 19,6 mln. kan worden verklaard door een verschuiving van omzet moederdepartement en hogere omzet als gevolg van tariefstijging als gevolg van inflatie.

Omzet derden

Onder de omzet derden vallen de opbrengsten van de dienstverlening aan partijen buiten het Rijk.

Ten opzichte van de stand na ontvlechting van € 2,3 mln. is de gerealiseerde omzet in 2023 € 1,8 mln. De lagere omzet van € 0,5 mln. kan worden verklaard door een verschuiving naar omzet overige departementen.

Rentebaten

Als gevolg van de positieve ontwikkeling van de rekening courant verhouding met Ministerie van Financiën is een rentebate van € 0,1 mln. gerealiseerd.

Lasten

Apparaatskosten

Ten opzichte van de stand na ontvlechting van € 81,1 mln. zijn de gerealiseerde apparaatskosten in 2023 € 90,3 mln.

Deze toename van € 9,2 mln. is het gevolg van de hogere gerealiseerde omzet. Daarnaast zijn in 2023 extra kosten gemaakt als gevolg van de transitie die niet zijn voorzien. Als gevolg zijn de personele lasten € 9,3 mln. hoger. Daarentegen zijn de materiele lasten € 0,1 mln. lager.

Personele kosten

De € 9,3 mln. hogere personele kosten worden verklaard door:

  • Externe inhuur is € 5,5 mln. hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de programma’s I-Vakmanschap en Informatiehuishouding (IHH) waardoor bepaalde functies tijdelijk extern zijn vervuld € 4,6 mln.  en transitiekosten van € 0,9 mln.

  • De personele kosten eigen personeel zijn € 4,1 mln. hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door hogere gerealiseerde omzet van € 3,2 mln. en de transitie kosten € 0,9 mln.  

  • De overige personele kosten zijn € 0,3 mln. lager dan begroot als gevolg van lagere opleidingskosten.

Materiele kosten

De materiele kosten zijn € 0,1 mln. lager dan begroot. Dit wordt verklaard doordat minder materiele kosten zijn gerealiseerd bij het programma I-Vakmanschap.  

Afschrijvingskosten

In 2023 zijn er geen afschrijvingskosten.

Saldo van baten en lasten

Voorstel is om het negatieve resultaat 2023 van € 1,5 mln. ten laste van de exploitatiereserve te brengen.

Balans

Tabel 49 Balans per 31 december 2023 bedragen x € 1.000)
 

Balans per 31 december 2023

Balans per 31 december 2022

Activa

  

Vaste activa

0

1.100

Immateriële vaste activa

0

814

Materiële vaste activa

0

286

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

40

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

246

Vlottende activa

20.793

91.998

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

9.603

29.538

Overige vorderingen en overlopende activa

5.775

21.321

Liquide middelen

5.415

41.139

Totaal activa:

20.793

93.098

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

1.245

10.546

Pok/ Wau reserve

0

0

Exploitatiereserve

2.737

13.437

Onverdeeld resultaat

‒ 1.492

‒ 2.891

Voorzieningen

0

3.217

Langlopende schulden

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

19.548

79.335

Crediteuren

245

2.127

Belastingen en premies sociale lasten

166

313

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

19.137

76.895

Totaal passiva

20.793

93.098

Toelichting

Algemeen

Het agentschap UBR (Uitvoeringsbedrijf Rijk) is vanaf 1 januari 2023 in afgeslankte vorm voortgezet onder de naam Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI) hierdoor is de vergelijking met de balans per 31 december 2022 van voormalig UBR in beperkte mate mogelijk.

Activa

Vlottende activa

Debiteuren

De post debiteuren bestaat uit het: moederdepartement van BZK € 3,3 mln., overige departementen € 6,0 mln. en overige debiteuren € 0,3 mln.

Overige vorderingen en overlopende activa

De vorderingen bestaan voornamelijk uit € 5,8 mln. nog te factureren omzet. Het aandeel van het moederdepartement inclusief de rijksbreed opererende agentschappen bedraagt € 3,7 mln., van de overige departementen € 2,0 mln. en van derden € 0,1 mln.

Liquide middelen

Betreft het uitstaand saldo op de rekening courant met het RHB.

Passiva

Eigen vermogen

Uit de ontvlechting van het agentschap UBR is door de eigenaar aan Rijksorganisatie ODI een eigen vermogen toegekend van € 2,7 mln. per 1 januari 2023. In dit kader is € 7,8 mln. van het eigen vermogen van UBR toegewezen aan de andere agentschappen en directies ontvlochten uit UBR.

Na verwerking van het resultaat 2023 resteert per 31 december 2023 een positief eigen vermogen van € 1,2 mln. Dit eigen vermogen is 0,5 % van de driejaarsgemiddelde omzet en blijft daarbij onder de norm van het in de regeling agentschappen voorgeschreven maximum eigen vermogen van 5%.

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Tabel 50 Verloop eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

POK/Wau reserve

Exploitatiereserve

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Stand 1 januari 2023

 

13.437

‒ 2.891

10.546

Verwerking onverdeeld resultaat 2022

0

‒ 2.891

2.891

0

Afstorting naar eigenaar

0

0

0

0

EV afwikkeling vanuit ontvlechting UBR

0

‒ 7.809

0

‒ 7.809

Resultaat 2023

0

0

‒ 1.492

‒ 1.492

Stand 31 december 2023

0

2.737

‒ 1.492

1.245

Voorzieningen

Als gevolg van de ontvlechting van UBR zijn alle voorzieningen per 1 januari 2023 toegewezen aan agentschappen en directies die zijn ontstaan na opheffing van UBR. Voor Rijksorganisatie ODI zijn er geen voorzieningen toegewezen.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Tabel 51 Verloop voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Stand 01/01/2023

Ontvlechting 2023

Dotatie 2023

Onttrekking 2023

Vrijval 2023

Stand 31/12/2023

Voorziening:

      

Sanering

819

‒ 778

0

41

0

0

Afbouw grafische sector

1.863

‒ 1.863

0

0

0

0

Verliesgevende projecten

0

0

0

0

0

0

Juridische geschillen

535

‒ 535

0

0

0

0

Subtotaal

3.217

‒ 3.176

0

41

0

0

       

Dubieuze debiteuren

213

‒ 37

0

176

0

0

Totaal

3.430

‒ 3.213

0

217

0

0

Als gevolg van de ontvlechting van UBR is de voorziening Sanering en voorziening afbouw grafische sector per 1 januari 2023 overgedragen aan de directie OBF. De voorziening juridische geschillen is per 1 januari 2023 overgedragen aan het agentschap O&P Rijk.

Langlopende schulden

Leningen bij het Ministerie van Financiën

In 2023 is geen beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Kortlopende schulden

Crediteuren

Van het crediteurenbedrag heeft € 0,1 mln. betrekking op overige departementen en € 0,1 mln. op derden.

Belastingen en premies sociale lasten

De belastingen en premies sociale lasten bestaan uit af te dragen BTW 2023 ad € 0,2 mln.

Overige schulden en overlopende passiva

Het aandeel van het moederdepartement in de overige schulden en overlopende passiva is € 14,2 mln., van de overige departementen € 1,4 mln. en van derden € 3,5 mln.

De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit € 8,7 mln. nog te betalen kosten, € 1,7 mln. vooruitgefactureerde bedragen, € 7,9 mln. voor personeelsgerelateerde verplichtingen en € 0,8 mln. overige schulden.

Kasstroomoverzicht

Tabel 52 Kasstroomoverzicht over 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

46.890

41.139

‒ 5.751

 

totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

325.110

121.579

‒ 203.531

 

totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 325.110

‒ 120.287

204.823

2.

Totaal operationele kasstroom

0

1.292

1.292

 

totaal investeringen (-/-)

‒ 1.000

0

1.000

 

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.000

0

1.000

 

eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 39.754

‒ 39.754

 

eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

2.738

2.738

 

aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

‒ 37.016

‒ 37.016

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

45.890

5.415

‒ 40.475

Toelichting

Operationele Kasstroom

In 2023 is sprake van een positieve kasstroom voornamelijk als gevolg van langere doorlooptijd bij het verwerken van inkoopfacturen als gevolg van ingebruikname van Cifas in 2023.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan moederdepartement betreft de afwikkeling van balansposities van agentschappen en directies die zijn ontvlochten uit UBR. 

De storting door het moederdepartement betreft de storting in het eigen vermogen van Rijksorganisatie ODI per 1 januari 2023.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 53 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2023
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2020

2021

2022

2023

2023

Omschrijving Generiek Deel

     

Saldo van baten en lasten (%)

2,8%

‒ 0,1%

‒ 0,1%

‒ 1,7%

0,0%

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

1.934

1.986

2.258

555

2.205

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

n.v.t.

6,6

7,1

>7

      

Omschrijving Generiek Deel-RODI

     

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 1,7%

0

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

555

560

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

7,1

>7

      

Omschrijving Specifiek Deel-RODI

     
      

RODI - Rijksconsultants

     

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

114

119

Tarieven/maand (indexcijfer)

117

119

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

149

151

Tevredenheid dienstverlening

8,5

>7

      

RODI - IIR

     

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.b.

120,5

123,5

126

124

Tarieven/maand (indexcijfer)

n.b.

120,5

123,5

126

124

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.b.

160

139

160

158

Tevredenheid dienstverlening

8,3

8,0

>7

      

RODI - RIG

     

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

109

104

Tarieven/maand (indexcijfer)

115

104

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

147

133

Tevredenheid dienstverlening

geen

>7

      

RODI - RIT

     

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

73

75

Tarieven/maand (indexcijfer)

74

75

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

94

95

Tevredenheid dienstverlening

8,4

>7

      

RODI - Peerreview

     

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

102

95

Tarieven/maand (indexcijfer)

72

95

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

92,1

121

Tevredenheid dienstverlening

8

>7

      

RODI - Intercoach

     

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

111

112

Tarieven/maand (indexcijfer)

113

112

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

144

142

Tevredenheid dienstverlening

8,3

>7

Toelichting

Gezien de ontvlechting van UBR, waardoor verschillende organisatieonderdelen elders zijn ondergebracht, is er in deze tabel voor gekozen om te reflecteren op de doelmatigheidsindicatoren zoals opgesteld bij de ontwerpbegroting van 2024.

In de ontwerpbegroting 2023 waren de organisatieonderdelen Organisatie en Ontwikkeling en IIR onderdeel van UBR. Het organisatieonderdeel IIR is na de ontvlechting van UBR ondergebracht in het Specifiek-deel-RODI en wordt als apart merk gepresenteerd. Het organisatieonderdeel Organisatie en Ontwikkeling behoren eveneens tot RODI; in de tabel zijn deze onderdelen opgesplitst in merken.

FTE’s

De realisatie van aantal fte’s (555 fte’s) 2023 bij Rijkorganisatie ODI is nagenoeg in lijn met de aantal begrote fte’s (560 fte’s onvlochten uit de ontwerpbegroting van UBR) voor 2023.  Kleine afwijking (5 fte’s) kan enerzijds worden verklaard door komst van RADIO (9 fte’s) en stijging van het aantal fte’s bij Intercoach en I-Vakmanschap (7 fte’s), anderzijds door uitstroom van het aantal fte’s (11 fte’s) bij IIR.

MTO, werkplezier en werkdruk

Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) wordt bij Rijksorganisatie ODI om de twee jaar uitgevoerd. Rijksorganisatie ODI heeft als doelstelling een medewerkerstevredenheid score > 7.

Klanttevredenheid

Als belangrijke graadmeter voor de kwaliteit hanteert Rijksorganisatie ODI de indicator klanttevredenheid over de dienstverlening per merk. Rijksorganisatie ODI streeft ernaar minimaal hoger dan een 7 te scoren. De klanttevredenheid 2023 bij de merken IIR, RIT, RC, Intercoach en Peerreview is hoger dan 8. RIG heeft geen klanttevredenheid onderzoek gedaan in 2023.

Kostprijzen per product

De kostprijzen van producten en de tarieven per maand zijn bepaald op basis van de Rijksproductiviteitsnorm van 1275 uren op jaarbasis. In de OW2023 is uitgegaan van een kostendekkende begroting, derhalve zijn de verkooptarieven per maand en uur gelijk aan de kostprijzen. In 2023 hebben de merken RC, IIR, RIT en Intercoach een positief resultaat gerealiseerd. Daarom zijn de tarieven per maand en uur hoger dan de kostprijzen. Daarentegen hebben IIR en Peerreview een negatief resultaat in 2023 gerealiseerd, waardoor de verkooptarieven per maand lager zijn dan de kostprijzen.   

Omzet per fte

Hogere omzet per fte bij alle organisatieonderdelen van Rijksorganisatie ODI is volledig te verklaren door de loon- en prijsbijstelling (indexatie) in 2023. Bij de merken RC, IIR, RIT en Intercoach is de gerealiseerde omzet in 2023 wel in lijn met de begrote omzet per fte 2023. Bij RIG is de gerealiseerde omzet per fte (147K) 2023 met 17K hoger dan de begrote omzet per fte (130K). Deze verschil kan verklaard worden dat in het OW2023 is uitgegaan van medewerkers in lagere salarisschalen in vergelijking met de realisatie 2023. Verder, behalve de langdurige zieken, waren bijna geen medewerkers zonder opdracht in 2023. Door lagere verkoop is de omzet per fte 2023 bij Peerreview veel lager dan de begrote omzet 2023.  

Licence