Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 119 Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda thema Sterke en weerbare democratie

Subthema Bestuur En Regio

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Data Financiën Decentrale Overheden

Ex durante

2022

Afgerond

1.1

findo.nl

Evaluatie subsidieregeling Oorlogsgravenstichting

Ex post

2022

Afgerond

www.rijksoverheid.nl

Evaluatie DU groeiopgave Almere

Ex post

2022

Afgerond

Evaluatie DU Groeiopgave Almere | Rapport | Rijksoverheid.nl

Onderzoek publieke waardecreatie door Bestuurlijk Regionale Ecosystemen en opvolging

Overig onderzoek

2023

Afgerond

BRE-onderzoek Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Groningen (sociaalplanbureaugroningen.nl)

Community of practice Agenda Stad/Citydeals

Ex durante

2024

Uitgesteld1

 

Monitor leertraject Regio Deals

Ex durante

2024

Uitgesteld2

 

Innovatiemonitor/evaluatie Agenda, Stad en Regio

Ex durante

2024

Uitgesteld3

 

Evaluatie van de inzet en instrumenten van de Actieagenda Sterk Bestuur

Ex durante

2024

Uitgesteld4

 

Subthema Nationale Veiligheid

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

AIVD jaarverslag 2022

Ex post

2023

Afgerond

2

Kernpublicatie van het WoON2021-onderzoek | Rapport | Home | Volkshuisvesting Nederland

1

De evaluatie van Agenda Stad wordt in 2024 uitgevoerd. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het derde kwartaal van 2024 gepubliceerd.

2

Dit onderzoek is momenteel in uitvoering en wordt in 2024 gepubliceerd.

3

De evaluatie van de Agenda Stad en Regio Bestuur wordt in 2024 uitgevoerd.

4

De evaluatie van de Actieagenda Sterk Bestuur wordt in het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd.

Tabel 120 Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda thema Goed functionerend openbaar bestuur

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Evaluatie Democratie in Actie

Ex post

2022

Afgerond

1.2

 

Monitor integriteit decentrale politieke ambtsdragers

Ex durante

2022

Afgerond

Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Onderzoek naar het gebruik van het wettelijk instrumentarium door raads- en statenleden

Overig onderzoek

2022

Afgerond

Staat van het Bestuur 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl (onderdeel van dit onderzoek)

Leefbaarometer

Ex durante

2022

Afgerond

Vernieuwde Leefbaarometer 3.0 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Lokaal Kiesonderzoek 2022

Ex post

2023

Afgerond

Democratie in de gemeente | Rapport | Kennisbank Openbaar Bestuur (kennisopenbaarbestuur.nl)

Onderzoek naar de rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Ex durante

2023

Afgerond

Kandidaat voor de raad 2022 | Rapport | Kennisbank Openbaar Bestuur (kennisopenbaarbestuur.nl)

Promotieonderzoek raadsakkoorden

Overig onderzoek

2023

Afgerond

Uit de groef: een onderzoek naar de praktijk van raadsbreed werken in gemeenten | Rapport | Kennisbank Openbaar Bestuur (kennisopenbaarbestuur.nl)

Nationale Wetenschapsagenda project Revitalized Democracy

Overig onderzoek (meerjarig)

2023

Anders1

REDRESS Project - Home (tussenrapportages)

Thorbeckeleerstoel

Ex post

2023

Afgerond

 

Onderzoek naar gebiedsgerichte aanpak Leefbaarheid en Veiligheid

Ex durante

2023

Afgerond

www.zichtopwijken.nl

Nationaal onderzoek slavernijverleden

Overig onderzoek

2023

Afgerond

Onderzoek Staat en Slavernij | Rapport | Rijksoverheid.nl

Promotieonderzoek uitdaagrecht

Overig onderzoek

2023

Uitgesteld2

 

Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

Ex post

2024

Uitgesteld3

1.1 en 1.2

 

Staat van het Bestuur

Overzichtsrapportage

2023

Afgerond

Staat van het Bestuur 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl

1

Uiit dit onderzoeksprogramma worden doorlopend onderzoeken en tussenresultaten gepubliceerd.

2

Het onderzoek is afgerond. De promotie en daarmee ook de publicatie volgen in 2024.

3

Wegens de verlengde onderzoeksperiode is de publicatie van de beleidsdoorlichting uitgesteld naar begin 2024.

Tabel 121 Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda thema Meer regie op duurzame wonen voor iedereen

Subthema Woningmarkt

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

WoOn 2021

Ex durante

2022

Afgerond

3.1

WoonOnderzoek Nederland 2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Monitor nieuwbouwcorporaties

Ex durante

2022

Afgerond

Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties | Voorjaarsrapportage 2022 (rvo.nl)

Onderzoek huurregelgeving t.b.v. Klimaatakkoord (doorwerking en streefwaarden in WWS en mogelijkheden tot huurverlaging)

Ex ante

2022

Afgerond

Huurbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Monitor studentenhuisvesting

Ex durante

2023

Afgerond

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Evaluatie marktwaarde en beleidswaarde woningcorporaties

Ex post

2023

Afgerond

Kamerbrief over Evaluatie marktwaarde en beleidswaarde woningcorporaties en OOB-status woningcorporaties | Publicatie | Home | Volkshuisvesting Nederland

Monitor ouderenhuisvesting 2022

Ex durante

2023

Afgerond

Rapport monitor ouderenhuisvesting 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Agentschapsdoorlichting Dienst van de Huurcommissie

Ex post

2023

Uitgesteld1

 

Evaluatie doorlopend toezicht woningtaxaties

Ex durante

2024

Uitgesteld1

  

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

Ex post

2024

Uitgesteld2

3.1 en 3.3

 

Subthema Woningbouw

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Jaarlijkse monitor Volkshuisvestingsfonds

Ex durante

2022

Afgerond

3.3

Volkshuisvestingsfonds | Home | Volkshuisvesting Nederland

Jaarlijkse evaluatie Transformatiefaciliteit

Ex durante

2022

Afgerond

 

Periodieke monitoring en evaluatie financiële instrumenten (WBI, VHF, stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen, financiële en fysieke herplaatsingsgarantie)

Ex durante/Ex post

2023

Afgerond3

Volkshuisvesting Nederland | Home | Volkshuisvesting Nederland

Inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal nieuwe woningen in Nederland, de ontwikkeling van woningvoorraad en het woningtekort (PRIMOS)

Ex ante

2023

Afgerond

Kamerbrief over Primos-prognose en rapportage plancapaciteit | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Subthema Energietransitie Gebouwde Omgeving

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Monitor programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Ex durante

2022

Afgerond

4.1

Voortgangsrapportage PAW Monitor 2021 (aardgasvrijewijken.nl)

Evaluatie programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Ex post

2022

Afgerond

Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken | Rapport | Rijksoverheid.nl

Monitor Klimaatbeleid - hoofdstuk Gebouwde Omgeving

Ex durante

2022

Afgerond

Dashboard Klimaatbeleid

Tweejaarlijkse voortgangsrapportage sectorale routekaarten maatschappelijk vastgoed

Ex durante

2022

Afgerond

Maatschappelijk vastgoed (rvo.nl)

Monitor programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Ex durante

2023

Afgerond

Monitor proeftuinen aardgasvrije wijken: Voortgang & leerervaringen proeftuinen 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Evaluatie programma Reductie Energiegebruik

Ex post

2023

Afgerond

Evaluatie Regeling Reductie Energiegebruik | Rapport | Rijksoverheid.nl

Evaluatie Warmtefonds

Ex durante

2024

Afgerond

 

Monitor Nationaal Warmtefonds 2023-I | Rapport | Rijksoverheid.nl

Subthema Bouwkwaliteit

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit

Ex post

2022

Afgerond

4.2

Kamerbrief over beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.2 begroting VII BZK | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

1

Dit onderzoek is gestart in 2023 en wordt in 2024 gepubliceerd.

2

Wegens nadere afstemming wordt de beleidsdoorlichting begin 2024 gepubliceerd.

3

Monitoring en data met betrekking tot de financiële instrumenten is te vinden op de website van Volkshuisvesting Nederland.

Tabel 122 Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda thema Meer regie op een evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte

Subthema Nationale Omgevingsvisie (NOVI)/Nota Ruimte

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Monitoring NOVI (effecten van beleid NOVI in beeld, Planbureau voor de leefomgeving)

Ex durante

2022

Afgerond

5.1

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Onderzoek citydeal vitale steden

Ex durante

2022

Afgerond

handlerdownloadfiles.ashx (denationaleomgevingsvisie.nl)

Beleidsevaluatie: Balans van de leefomgeving (Planbureau voor de leefomgeving)

Ex durante

2022

Afgerond

Balans van de Leefomgeving 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl

PBL - ruimtelijke verkenningen

Ex ante

2023

Afgerond

Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

PBL - planmonitor NOVI

Ex ante

2023

Afgerond

Planmonitor NOVI 2023 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Inventarisatie evaluatie nationale programma's

Ex post

2023

Afgerond

 

RLI/RVS/ROB - elke regio telt

Advies

2023

Afgerond

Elke regio telt! Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (rli.nl)

Ruimtelijk beleid circulaire economie

Ex ante

2024

Uitgesteld1

 

Burgerperspectieven Nota Ruimte

Ex durante

2024

Uitgesteld1

 

Jongerenperspectieven Nota Ruimte

Ex durante

2024

Uitgesteld1

 

Plan - MER Nota Ruimte

Ex durante

2024

Uitgesteld1

 

PBL - analyse Nota Ruimte (provinciale puzzels)

Ex ante

2024

Uitgesteld1

 

Subthema Omgevingswet

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Rapportage voorziening DSO t.b.v. monitoring

Ex durante

2022

Afgerond

5.2

Overzicht stand van zaken landelijke voorziening DSO (DSO-LV) | Rapport | Rijksoverheid.nl

Plan van aanpak monitor stelsel Omgevingswet

Ex ante

2023

Afgerond

Monitor Werking Omgevingswet: Plan van aanpak | Rapport | Rijksoverheid.nl

Plan van aanpak evaluatie Omgevingswet door evaluatiecommissie

Ex ante

2023

Afgerond

Evaluatie Omgevingswet | Omgevingswet | Rijksoverheid.nl

Actualisatie FIB

Ex ante

2023

Afgerond

Actualisatie Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet | Rapport | Rijksoverheid.nl

Monitormodel financiële effecten Omgevingswet

Ex ante

2023

Afgerond

Monitor financiële effecten Ow en Wkb (omgevingsweb.nl)

1

Dit onderzoekt is momenteel in uitvoering en wordt begin 2024 gepubliceerd.

Tabel 123 Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda thema Waardengedreven digitale samenleving

Subthema Overheidsdienstverlening, Informatiebeleid en Informatiesamenleving

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Monitor digitale overheid 2022

Ex durante

2022

Afgerond

6.2

Monitor Digitale Overheid 2022

Staat van de Dienstverlening

Ex durante

2023

Afgerond

Staat van de Uitvoering 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Agentschapsdoorlichting Logius

Ex post

2024

Uitgesteld1

  

Subthema Identiteitsstelsel

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

CBS onderzoek adreskwaliteit BRP

Ex durante

2022

Afgerond

6.5

Adreskwaliteit 2021 (cbs.nl)

Monitor identiteit

Ex durante

2022

Afgerond

Monitor Identiteit 2021 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Evaluatie introductie van het burgerservicenummer in Caribisch Nederland

Ex ante/ex durante/ex post

2022-2027

Anders2

Ex ante: BSN in Caribisch Nederland

Subthema Investeringspost Digitale Overheid

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Link naar vindplaats

Evaluatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Ex durante

2022

Afgerond

6.6

Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid | Rapport | Rijksoverheid.nl

1

Dit onderzoek wordt uitgevoerd en gepubliceerd in 2024.

2

De invoering van het BSN in Caribisch Nederland is gepland in 2025. Vanaf dan kan er ex durante en ex post onderzoek plaatsvinden.

Tabel 124 Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda thema Grenzeloos samenwerkende (Rijks)overheid

Subthema Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

Ex durante

2022

Afgerond

7.1

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 | Jaarverslag | Rijksoverheid.nl

Evaluatie subsidieregeling stichting CAOP 2020

Ex post

2022

Afgerond

 

Evaluatie strategische I-agenda CIO Rijk

Ex post

2023

Afgerond

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

Ex durante

2023

Afgerond

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 | Jaarverslag | Rijksoverheid.nl

Visitatiecommissie ABD

Ex durante

2023

Afgerond

Ambtelijk leiderschap met impact | Rapport | Rijksoverheid.nl

ADR evaluatie Transitie DigiInkoop

Ex post

2024

Uitgesteld1

  

Subthema Pensioenen En Uitkeringen

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotings artikel(en)

Vindplaats onderzoek

Evaluatie bijdrage aan SAIP

Ex post

2023

Afgerond2

7.2

 
1

Dit onderzoek is momenteel in uitvoering en wordt in 2024 gepubliceerd.

2

Dit onderzoek betreft een interne businesscase ten behoeve van de contractverlenging met de SAIP. Om deze reden is dit onderzoek niet gepubliceerd.

Toelichting

Deze tabel geeft de voortgang van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) uit de begroting 2023 weer. Een interactieve versie van de SEA is te vinden op www.rijksfinancien.nl

Licence