Base description which applies to whole site
+

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

  Pagina
   
A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2
 Memorie van Toelichting (Deel B): de begrotingstoelichting3
1.Leeswijzer3
2.Het beleid6
2.6Beleidsprogramma 2003–200625
3.De beleidsartikelen41
 Artikel 1. Strategische beleidsontwikkeling en monitoring41
 Artikel 2. Betaalbaarheid van het wonen51
 Artikel 3. Duurzame woningen en gebouwen62
 Artikel 4. Fysieke Stedelijke Vernieuwing72
 Artikel 5. Sociale kwaliteit van het wonen en de woonomgeving78
 Artikel 6. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke gebieden83
 Artikel 7. Verbeteren integrale milieukwaliteit op lokaal niveau92
 Artikel 8. Versterken ruimtelijke kwaliteit landelijke gebieden102
 Artikel 9. Versterken ruimtelijke kwaliteit in Europees verband107
 Artikel 10. Verbeteren nationale milieukwaliteit115
 Artikel 11. Tegengaan klimaatverandering en emissies128
 Artikel 12. Beheersen milieurisico's van stoffen, afval en straling155
 Artikel 13. Handhaving169
 Artikel 14. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Min. van Algemene Zaken184
4.De niet-beleidsartikelen187
 Artikel 15. Algemeen187
 Artikel 16. Nominaal en onvoorzien196
5.De bedrijfsvoering197
6.Toelichting bij de agentschapsbegroting202
7.Bijlage 1: De verdiepingsbijlage232
 Artikel 1. Strategische beleidsontwikkeling en monitoring232
 Artikel 2. Betaalbaarheid van het wonen234
 Artikel 3. Duurzame woningen en gebouwen238
 Artikel 4. Fysieke Stedelijke Vernieuwing241
 Artikel 5. Sociale kwaliteit van het wonen en de woonomgeving245
 Artikel 6. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke gebieden247
 Artikel 7. Verbeteren integrale milieukwaliteit op lokaal niveau250
 Artikel 8. Versterken ruimtelijke kwaliteit landelijke gebieden253
 Artikel 9. Versterken ruimtelijke kwaliteit in Europees verband255
 Artikel 10. Verbeteren nationale milieukwaliteit257
 Artikel 11. Tegengaan klimaatverandering en emissies259
 Artikel 12. Beheersen milieurisico's van stoffen, afval en straling261
 Artikel 13. Handhaving263
 Artikel 14. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Min. van Algemene Zaken265
 Artikel 15. Algemeen267
 Artikel 16. Nominaal en onvoorzien270
8.Bijlage 2: Moties en toezeggingen 275
9.Bijlage 3: Overzichtsconstructie Milieu348
10.Bijlage 4: Afkortingen387
11.Bijlage 5: Trefwoordenregister390

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2003 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2003. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2003.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2003 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2 (begrotingen baten-lastendiensten)

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap «Rijksgebouwendienst» voor het jaar 2003 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel de paragraaf inzake het agentschap.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

De memorie van toelichting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Beleidsagenda

Beleidsprogramma

Beleidsartikelen

Niet-beleidsartikelen

Bedrijfsvoeringsparagraaf

De agentschapsbegroting

Verdiepingsbijlage

Bijlage «Moties en Toezeggingen»

Bijlage «Overzichtsconstructie Milieu»

Bijlage «Afkortingen»

Bijlage «Trefwoordenregister»

De beleidsagenda en het beleidsprogramma

Als vertrekpunt van de beleidsagenda dient het Strategisch Akkoord «Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken».

In de beleidsagenda vindt een compacte presentatie plaats van de beleidsprioriteiten, de doelstellingen van het departement en de belangrijkste te leveren prestaties in het begrotingsjaar 2003.

Meer detailinformatie over deze onderwerpen is terug te vinden in de artikelen.

De beleidsagenda wordt afgesloten met een overzichtstabel (de verticale toelichting), waarin de meest relevante beleidsmatige budgettaire wijzigingen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar zijn opgenomen en toegelicht.

Onderdeel van de beleidsagenda is het meerjarige Beleidsprogramma 2003–2006. Hierin zijn de voornemens uit het Strategisch Akkoord vertaald in doelen, acties, budget en dergelijke. Voor wat betreft het budget is aangegeven welk bedrag gemoeid is met het betreffende beleidsvoornemen, dan wel het totaalbedrag van het artikel waar het voornemen betrekking op heeft. Bovendien is, waar dat al concreet mogelijk is, een raming gemaakt van de apparaatsuitgaven.

Ambities en prestaties in samenhang met invulling taakstellingen Strategisch Akkoord

Conform het gedachtegoed van VBTB wordt in de begroting in onderlinge samenhang inzichtelijk gemaakt welke maatschappelijke effecten VROM op de verschillende beleidsterreinen nastreeft, de prestaties die VROM daarvoor moet leveren en de middelen die daarvoor nodig zijn.

In de thans voorliggende ontwerpbegroting 2003 is door VROM nog geen gedetailleerde invulling gegeven aan de efficiency en volumetaakstellingen. Op basis van een zorgvuldige prioriteitsstelling zal de concrete invulling door middel van een, uiterlijk medio oktober af te ronden nadere aanpassingen, in de begrotingsvoorstellen worden verwerkt.

In samenhang hiermee is er op dit moment – als algemene lijn – voor gekozen bij de beleidsartikelen 2 t/m 5 geen concrete ambities (in de vorm van streefwaarden) en prestaties voor 2003 op te nemen. Alleen voor een tweetal specifieke prioriteiten (herstructurering/transformatie, waarvoor verhoging van de woningbouwproductie een voorwaarde is (artikel 4), en inkomensafhankelijke regelingen (artikel 2) worden voornemens – conform het Strategisch Akkoord – in de beleidsteksten verwerkt. Ook zijn om genoemde reden aan de genoemde artikelen thans geen groeiparagrafen toegevoegd.

Tevens zullen in eerder genoemde aanpassingen voor de beleidsartikelen 2 t/m 5 de concrete beleidsdoelstellingen en prestaties voor 2003 en de groeiparagrafen worden opgenomen.

Dit geldt ook ten aanzien van de artikelen 6, 8 en 9 die betrekking hebben op het gebied van de Ruimtelijke Ordening.

De (beleids)artikelen

De begroting van het ministerie van VROM is opgedeeld in 16 artikelen, waarvan veertien artikelen gerekend kunnen worden tot beleidsartikelen. Tot de niet beleidsartikelen behoren de artikelen 15: Algemeen en artikel 16 : Nominaal en onvoorzien. Op deze artikelen worden de begrotingen gepresenteerd die niet aan afzonderlijke beleidsdoelstellingen worden toegerekend. Reeds nu wordt opgemerkt dat de verschillende taakstellingen geparkeerd zijn op dit artikel 16. In een later stadium zullen bedoelde taakstellingen verbijzonderd worden naar de verschillende beleidsartikelen.

De (beleids)artikelen geven conform de VBTB structuur antwoord op de WWW vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, Wat mag dat kosten?

De artikelen beginnen met een inleiding en bevatten in abstracte termen de doelen van het beleidsterrein. De inleiding wordt afgesloten met een opsomming van de operationele doelstellingen van het artikel.

In het onderdeel operationele doelstellingen, wordt inzicht verschaft in het beleid (Wat willen we bereiken) inclusief de meerjarige, door het departement, beïnvloedbare streefwaarden en de te leveren prestaties (Wat gaan we daarvoor doen) voor het komende jaar. Voor zover het beleid nog niet gepresenteerd kan worden in meetbare termen, wordt in de groeiparagraaf aangegeven in welk jaar dit het geval zal zijn.

De evaluaties van het beleid die uitgevoerd zullen worden in 2003 zijn terug te vinden in de paragrafen over de operationele doelen van beleid.

Het antwoord op de derde vraag, Wat mag het kosten, is terug te vinden in de kolom Budgettaire gevolgen van beleid. In hoofdlijnen kent de tabel de volgende indeling: het totaal van de verplichtingen en de uitgaven onderverdeeld naar programma en apparaatskosten. De programmauitgaven worden vervolgens uitgesplitst naar operationeel doel en instrumenten. Onder het programma «onverdeeld» vallen de uitgaven die niet direct zijn toe te rekenen aan operationele doelen. De apparaatsuitgaven worden, met uitzondering van de individuele huursubsidie op beleidsartikel 2, niet toegedeeld aan de operationele doelen.

Met betrekking tot de cijfers 2001 en 2002 wordt het volgende opgemerkt. Als gevolg van de artikelindeling in het kader van de VBTB-systematiek zijn ter wille van de vergelijkbaarheid in de tabellen bij de beleidsartikelen inzake Budgettaire gevolgen van beleid en in de verdiepingsbijlage de cijfers voor de jaren 2001 en 2002 herberekend naar de nieuwe artikelindeling. Bij de herberekening zijn op ervaringsgegevens gebaseerde verdeelsleutels gebruikt. De herberekening is derhalve een benadering. Tenslotte, wordt ieder beleidsartikel afgesloten met een tabel over de budgetflexibiliteit. Deze flexibiliteit geeft het door de Kamer gewenste inzicht over het op korte en lange termijn nog te beïnvloeden deel van de (meerjarige) uitgavenramingen.

De bedrijfsvoeringsparagraaf

In deze paragraaf worden de bedrijfsvoeringsprioriteiten beschreven.

De agentschapsbegroting

In de agentschapsbegroting vindt bespreking plaats van de Rijksgebouwendienst aan de hand van de doelstellingen van deze dienst namelijk: het adequaat huisvesten van de rijksdienst, het in evenwicht houden van de baten en lasten en het realiseren van toegevoegde waarde.

Bijlagen

Als bijlagen zijn opgenomen:

• Verdiepingsbijlage: in deze bijlage zijn per artikel in tabellen de mutaties vermeld die zijn aangebracht bij de voorbereiding van de begroting 2003. Deze mutaties zijn onderverdeeld naar: Beleidsmatige mutaties en Desalderingen/overboekingen. Waar nodig worden de mutaties onder de tabellen toegelicht.

• Moties en toezeggingen

• Overzichtsconstructie Milieu

• Lijst van Afkortingen

• Trefwoordenregister

2. HET BELEID

2.1. Hoofdlijnen van het beleid

Het Strategisch Akkoord «Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken» is richtinggevend voor de (invulling van de) VROM-missie: «Kwaliteit van de duurzame leefomgeving». Sterke steden en een vitaal platteland staan centraal in het beleid van VROM. Sterke steden met een gevarieerd woningaanbod van voldoende kwaliteit, ook voor de midden- en hogere inkomens. Een vitaal platteland dat niet op slot gaat. Voor een duurzame ontwikkeling ligt de sleutel in de balans tussen materiële vooruitgang, sociale verbetering en de kwaliteit van de leefomgeving. Een goed evenwicht in deze balans vergt regels, maar vooral het stimuleren en sturen van de gewenste ontwikkelingen. Het scheppen van een leefbare omgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst hebben voor VROM de komende jaren prioriteit.

In de afgelopen jaren lag het accent voornamelijk op de totstandkoming van grote beleidsnota's:

– de Nota Ruimte/vijfde Nota Ruimtelijke Ordening «Ruimte Maken, Ruimte Delen»;

– de Nota Wonen/Nota «Mensen, Wensen, Wonen»;

– de Nota Milieu/het vierde Nationaal Milieubeleidsplan: «Een wereld en een wil»;

– de Architectuurnota: «Ontwerpen aan Nederland».

Het accent in de komende jaren ligt vooral op de uitvoering van beleid en handhaving van wet- en regelgeving, maar ook op de sanering van regelgeving en vermindering/vereenvoudiging van procedures. De eigen verantwoordelijkheid en regelmogelijkheden van burgers en maatschappelijke organisaties en het activeren van het oplossend vermogen in de samenleving spelen hierbij een centrale rol. De overheid biedt kansen en stelt grenzen. Provincies en gemeenten wordt meer ruimte geboden om – uitgaande van de behoefte van de burger – uitvoering te geven aan het beleid. Deze aanpak bepaalt de rol, positie en werkwijze van VROM in de komende jaren en wordt in paragraaf 2.2 verder uitgewerkt in «uitgangspunten en oriëntaties». In paragraaf 2.3 worden de concrete prioriteiten voor de komende jaren beschreven. Paragraaf 2.4 beschrijft hetgeen de burger op kortere termijn concreet van het VROM-beleid zal merken. In paragraaf 2.5 wordt het budgettaire beeld op hoofdlijnen weergegeven. Paragraaf 2.6 betreft het beleidsprogramma voor de komende jaren op basis van het Strategisch Akkoord.

2.2. Uitgangspunten en oriëntaties

De in deze paragraaf beschreven uitgangspunten en oriëntaties zijn voor de volle breedte van het VROM-terrein belangrijk en spelen bij de uitwerking van de prioriteiten een centrale rol. Ook kunnen deze uitgangspunten leiden tot een concrete prioriteit, zie paragraaf 3.

a. de burger centraal

Het Kabinet wil via deze oriëntatie beleidsinitiatieven in gang zetten, met als doelstelling om het beleid meer van, voor en door de burger te laten zijn. Doelstellingen op de VROM-beleidsterreinen dienen primair gerealiseerd te worden door aan te sluiten bij de door de burger ervaren maatschappelijke problemen. Concreet betekent dit, dat bij formuleren van beleid of regelgeving steeds bedacht moet worden welke belemmeringen, irritaties of andere problemen de burger ervaart en op welke wijze en binnen welke termijn deze problemen concreet aangepakt kunnen worden.

b. eigen verantwoordelijkheid

De overheid schept de voorwaarden voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving; de verantwoordelijkheid voor de waarborging hiervan berust bij de samenleving als geheel (bijvoorbeeld burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven). Betrokken partijen zullen elkaar aanspreken op deze eigen verantwoordelijkheid.

c. minder regelgeving

Het Kabinet zal een snelle start maken met het vereenvoudigen en efficiënter maken van de regelgeving. Waar de bestaande regelgeving overbodig is, zal deze worden gesaneerd. Het gaat hierbij ook om vermindering en vereenvoudiging van procedures. Het vertrekpunt van regelgeving moet bij de burger liggen: deze moet het doel van de regels kunnen begrijpen (juist ook wanneer die regels niet primair diens individuele belang dienen). Regels moeten uitvoerbaar, handhaafbaar en fraudebestendig zijn. Het Kabinet onderzoekt op korte termijn de mogelijkheden om het recht van een ieder om beroep bij de bestuursrechter in te stellen (actio popularis) te vervangen door het recht van belanghebbenden daarop.

d. versterking handhaving

Het principe: «een overheid die handhaaft, handelt en hoedt» is bepalend voor het versterken van de handhaving. Dat betekent o.a. een consequente en professionele handhaving. Risicovolle situaties zullen worden aangepakt, zoals met betrekking tot vuurwerk, legionella en brandveiligheid. Als er regels gesteld worden, moeten die worden nageleefd en moet het bestuur ingrijpen als dit niet het geval is.

e. meer uitvoering

In de afgelopen jaren is door VROM gewerkt aan een aantal grote beleidsnota's waarin het beleid voor de komende jaren is uiteengezet (nota ruimte, nota wonen, nota milieu en de architectuurnota). De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze grote nota's en niet van het ontwikkelen van nieuw beleid. De diverse uitvoeringsprogramma's worden opgesteld of zijn reeds gereed. Voor wat betreft de Nota Milieu en de Nota Ruimte wachten de uiteindelijke uitvoeringsprogramma's op de aanpassingen van deze twee nota's.

f. meer decentralisatie: versterkte rol provincies en gemeenten

Maatschappelijke problemen moeten op de schaal worden aangepakt, waar dit het beste kan. Bij veel onderwerpen op het terrein van ruimte, wonen en milieu zullen (gebiedsgerichte) interventies vanuit de overheid afhankelijk zijn van de specifieke regionale of lokale context. Aan provincies en gemeenten wordt de ruimte geboden een versterkte rol te spelen bij de eigen regionale gebiedsgerichte en regionale ruimtelijk-economische ontwikkeling.

De decentralisatie gaat gepaard met een rijksoverheid die zich concentreert op nationaal beleid en grote projecten van nationaal belang (bijvoorbeeld Schiphol, Sleutelprojecten). Een tweede taak van het rijk is duidelijke kaders te ontwikkelen, waarin zowel de nationale doelen als de decentralisatie geconcretiseerd wordt.

g. meer Europees/internationaal

Op steeds meer terreinen vormen Europese integratie en internationale samenwerking een voorwaarde voor adequaat nationaal bestuur en een voorwaarde voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Europese regelgeving is in toenemende mate bepalend voor het beleid en regelgeving in het eigen land. Het is van belang om internationale beleidsprocessen zodanig te beïnvloeden dat Nederlandse standpunten in internationaal beleid worden opgenomen. Cruciale momenten daarvoor doen zich met name voor in 2004, wanneer Nederland in het tweede half jaar zal optreden als voorzitter van de EU. Als voorzitter heeft Nederland invloed op de agenda en kan het bovendien een belangrijke rol spelen bij het formuleren van werkbare compromissen. Uit oogpunt van rechtsgelijkheid van burgers en bedrijven zal binnen de EU nauwer worden samengewerkt bij de handhaving.

2.3. Beleidsprioriteiten

In de vorige paragraaf zijn de uitgangspunten en oriëntaties verwoord die bepalend zijn voor de werkwijze van VROM in de komende jaren. In deze paragraaf worden de belangrijkste prioriteiten van VROM voor de komende jaren kort beschreven. De prioriteiten zijn onderverdeeld in vijf thema's: stad en land, duurzame ontwikkeling, stroomlijning instrumentarium, de burger centraal (uitvoering) en handhaving. Tevens is een overzicht gemaakt waarin voor elke prioriteit doelstelling, acties, actoren, deadlines en budget zijn aangegeven: het beleidsprogramma 2003–2006.

Thema I Stad en land

Zowel een sterke stad alsook een vitaal platteland zijn cruciaal voor een duurzame sociale, economische en culturele ontwikkeling van Nederland. Beide opgaven dienen in onderlinge samenhang te worden bezien. Op het platteland moet ruimte zijn om tenminste de eigen bevolkingsgroei te kunnen opvangen. Het woonmilieu in de steden wordt – door een gedifferentieerder aanbod van woningen en woonomgeving – aantrekkelijker, om de midden- en hogere inkomens aan de stad te binden. Met de aanpak van probleemwijken wordt de eenzijdige samenstelling van wijken en buurten doorbroken. Er zal hierbij meer ruimte komen voor afwegingen op decentraal niveau. De medeoverheden hebben een volwaardige plaats in het ruimtelijke beleid. Gemeenten hebben het initiatief bij de vaststelling van contouren en aantallen woningen. Provincies toetsen deze aan het streekplan en na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening aan hun nota ruimtelijk beleid. De Nota Ruimte/Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal – in aangepaste vorm – een antwoord geven op de bovengenoemde samenhangende vraagstukken.

Prioriteit I.1 Nota Ruimte/Aanpassing Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

De Nota Ruimte/Vijfde nota Ruimtelijke Ordening zal worden aangepast, in de richting die het Strategisch Akkoord aangeeft. Deze aanpassing hangt nauw samen met de aanpassing van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en met de afronding van het Tweede structuurschema Groene Ruimte. Over de hoofdlijnen van de aanpassing, de te volgen procedure en het tijdschema zal het Kabinet dit jaar tijdig een zogenaamde «Stellingnamebrief» aan de Tweede Kamer zenden, die kan worden betrokken bij de behandeling van de VROM-begroting.

Bij de aanpassing zal aandacht worden besteed aan rijkskaders waarbinnen andere overheden het rijksbeleid kunnen uitwerken en – op basis van hun zelfstandige verantwoordelijkheid – eigen beleid kunnen voeren. Een heldere taakafbakening en een consequente uitvoering en handhaving zijn cruciaal. Eén van de bepalende concepten uit de Vijfde nota blijft dat van de stedelijke netwerken. Dit concept heeft als doel om – door middel van een daadkrachtige bestuurlijke samenwerking tussen provincies en gemeenten – de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen en een hoogwaardig sociaal, economisch en cultureel vestigingsklimaat te bieden. Elk netwerk moet beschikken over een compleet scala van stads- en dorpsmilieus en voorzieningen, dat bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van alle burgers.

De Deltametrool is het grootste stedelijke netwerk en functioneert als ruimtelijk concept op verschillende schaalniveaus. Voor de internationale positie, en voor de ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur die voor die positie zo bepalend is, wordt de Deltametropool als een geheel bezien. Voor het vinden van nieuwe woon- en bedrijfslocaties, die goed aansluiten bij het functioneren van de woning- en arbeidsmarkt, alsook voor het voorzien in de behoefte aan regionale centrumvoorzieningen en aan openluchtrecreatiemogelijkheden, kan worden gewerkt met regionale ruimtelijke concepten: het gebied van Den Haag en Rotterdam met uitlopers naar Dordrecht en Leiden, het gebied van Amsterdam met uitlopers naar Haarlem, Zaanstad, Amstelveen, Almere en het Gooi en tenslotte het gebied van Utrecht met een verbinding naar Amersfoort. Voor de reconstructie van de steden en andere aspecten van de kwaliteit van de directe leefomgeving blijft het lokale niveau doorslaggevend.

De ontwikkeling van de Deltametropool dient bestuurlijk vorm te krijgen via samenwerkingsvormen in lijn met (de uitwerking van) het Strategisch Akkoord. Daarbij dient de mogelijkheid van tussengemeentelijke oplossingen en gemeenschappelijke regelingen intensiever te worden benut voor grensoverschrijdende problemen; de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zal met het oog daarop worden uitgebreid, zodat in voorkomende gevallen meer verplichtende samenwerking mogelijk is, waarbij de provincie een toezichthoudende rol kan vervullen.

Wildgroei en verspilling moet worden voorkomen daar waar we in Nederland de beschikbare ruimte en natuurwaarden met velen moeten delen. Naast de bovengenoemde instrumenten, zullen gebieden met bijzondere natuurlijke waarden en kenmerken of landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle elementen worden ontwikkeld en waar nodig beschermd. Het nationaal belang wordt vastgelegd in programmatische uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling door provincies en gemeenten.

De sterke stad

Prioriteit I.2 Herstructurering en transformatie van wijken (inclusief midden- en hogere inkomens)

Veel onvrede bij de burgers komt voort uit verloedering van wijken en daarmee samenhangende gevoelens van onveiligheid. Dit proces moet worden gekeerd. Dat betekent investeren in de openbare ruimte en herstructurering van probleemwijken, wijken die bekend staan om hun eenzijdig goedkope woningvoorraad, waar de samenleving geconfronteerd wordt met een opeenstapeling van problemen: hoge werkloosheid, lage opleidingsgraad, weinig sociale cohesie en hoge criminaliteit. Daarnaast is een grootschalige transformatie van wijken noodzakelijk om de stedelijke leefomgeving aantrekkelijker te maken, ook voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Deze herstructurering en transformatie van wijken dienen er tegelijkertijd toe dat mensen die wonen in de probleemwijken, waaronder velen van buitenlandse afkomst, meer perspectief geboden wordt om binnen en buiten de wijk waar ze nu wonen door te stromen naar een betere woning. In verband met de benodigde «schuifruimte» voor de herstructurering en transformatie is de woningbouwproduktie van cruciaal belang. Daarvoor worden gedurende de komende twee jaar zogenaamde «aanjaagteams woningbouw» ingezet om belemmeringen, die de woningbouwproduktie in de weg staan, op te sporen en waar mogelijk weg te nemen.

Het Rijk zal zich samen met provincies en de grotere steden de komende periode concentreren op de fysieke aanpak van een aantal wijken. Echter, een fysieke aanpak alleen zal de problemen van de stad niet oplossen. Sterker, een fysieke aanpak kan in het licht van het Grotestedenbeleid alleen randvoorwaardelijk dienen om de sociaal-economische problematiek in wijken op te lossen. Daarom zal het Rijk ruimte creëren voor lokale partijen om sociale en fysieke ingrepen gelijkoplopend te realiseren. Dit krijgt vorm door vereenvoudiging en stroomlijning van regelgeving enerzijds, en – indien dit past binnen randvoorwaarden als gelijk speelveld en budgettaire inpasbaarheid – nadere wetgeving op het gebied van mogelijke fiscale belemmeringen (met name bij overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en BTW) anderzijds.

Er komt meer maatwerk in de woonruimteverdeling ter bevordering van de doorstroming in de studentenhuisvesting, suggesties worden gedaan hoe wijken integraal sociaal, fysiek en economisch kunnen worden verbeterd, collegiale financiering van woningcorporaties en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking zullen worden gestimuleerd. In de verstedelijkingsafspraken 2003 zal nader bekeken worden voor welke wijken deze aanpak met name dient te gelden, vooruitlopend op de definitieve resultaatafspraken in het kader van GSB/ISV-II. Het wederzijds nakomen van deze afspraken is essentieel voor het bereiken van resultaten.

Bij de fysieke aanpak van wijken zullen ook lokale milieuproblemen zoals luchtverontreiniging, geluid en externe veiligheid (vooral veroorzaakt door mobiliteit) worden betrokken. Zo draagt het milieubeleid bij aan het verbeteren van de leefkwaliteit, met name op die plaatsen waar sociale, economische en milieuproblemen elkaar onderling versterken.

Prioriteit I.3 Sleutelprojecten (inclusief publiek-private samenwerking in relatie tot de sleutelprojecten)

De aanpassing van het stedelijk gebied is gericht op het bieden van een verscheidenheid aan stedelijke milieus. Eén daarvan houdt het intensiveren en combineren van functies in, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de potenties van die delen van de stad die het best ontsloten zijn. Dit leidt tot actieve ondersteuning door het rijk van de zogenaamde Nieuwe Sleutelprojecten op en rond de vervoersknooppunten die worden bediend door de hogesnelheidstrein. Hier is ruimte voor hoogwaardige bedrijvigheid en voorzieningen, en voor goed uitgeruste appartementen midden in de binnenstad. Doelstelling is dan ook een integrale ontwikkeling tot stand te brengen van zes stationsgebieden tot hoogwaardige, multimodale openbaarvervoersknooppunten en tot zes toplocaties voor wonen, werken en voorzieningen.

Vanuit de optiek van de rijkshuisvesting bestaat al langere tijd een meer dan gemiddelde aandacht voor centrumlocaties in het algemeen en openbaarvervoersknooppunten in het bijzonder. Mede uit dien hoofde kan– zoals ook in het verleden – de rijkshuisvesting in een aantal sleutelprojecten een extra katalysatorfunctie vervullen, hetzij via de inzet van kennis en expertise (inzake PPS, financieringsconstructies, architectuur en stedenbouw en dergelijke), hetzij in de vorm van concrete rijkshuisvestingsprojecten (in overeenstemming met de concrete behoefte).

Prioriteit I.4 Externe veiligheid

Om tegemoet te komen aan de wens van burgers om in een veilige leefomgeving te wonen en om voorwaarden te scheppen voor de beoogde ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland worden in deze Kabinetsperiode oplossingen gezocht voor bestaande en nieuwe veiligheidsknelpunten die voortkomen uit opslag, vervoer en gebruik van gevaarlijke stoffen. Een specifieke uitdaging is het oplossen van knelpunten bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het intensief ruimtegebruik bij de nieuwe sleutelprojecten. De locatie van deze projecten is gekozen vanwege de mogelijkheid om hier bestaande locaties te ontwikkelen tot toplocaties voor wonen, werken en voorzieningen. Het spanningsveld tussen het ruimtelijke beleid en het veiligheidsbeleid wordt benaderd door enerzijds het vinden van structurele oplossingen in het kader van de in de Nota Milieu/NMP4 aangekondigde ketenstudies voor LPG, ammoniak en chloor en anderzijds door het project Knelpunten Infrastructuur Externe Veiligheid (KIEV), dat gestart is om op het niveau van ruimtelijke projecten specifieke veiligheidsknelpunten op te lossen. Daarnaast zal de aanwijzing van vuurwerkconcentratiegebieden en de sanering van opslagplaatsen van professioneel- en consumentenvuurwerk ter hand worden genomen.

Een speerpunt bij de sanering van onveilige situaties is het verplaatsen van een aantal spoorwegemplacementen uit stadscentra. Intensivering van het veiligheidsbeleid dient samen te gaan met een verheldering van de verantwoordelijkheidsverdeling en een betere borging van de uitvoering en handhaving van het veiligheidsbeleid door de mede-overheden. In het Strategisch Akkoord is voor deze kabinetsperiode maximaal € 100 mln beschikbaar gesteld voor externe veiligheid binnen de envelop voor mobiliteit. Dit is een reeks die oploopt tot maximaal € 50 mln in 2006. In de periode 2007 tot en met 2010 gaat het dan om een bedrag van € 200 mln, dat gevoegd kan worden bij de reeds door het vorige kabinet beschikbare budget van € 294 mln (onder andere vuurwerksanering, BIRK budget).

Gelet op de coördinerende rol terzake het externe veiligheidsbeleid zal de Minister van VROM, in overleg met de bewindslieden van VenW, BZK, EZ en SoZaWe, voor de begrotingsbehandeling een voorstel doen voor de besteding van de in het Strategisch Akkoord genoemde maximaal € 100 mln.

Prioriteit I.5 Levensloopbestendig wonen

De vergrijzing werpt haar schaduw ver vooruit. Steeds meer ouderen zullen èn langer in hun zelfstandige woonruimte blijven èn tegelijkertijd een groter beroep doen op aanwezige (zorg)voorzieningen. Diverse woonzorgarrangementen worden ontwikkeld om aan de groeiende vraag naar flexibele arrangementen tegemoet te komen, waarmee ook ruimte gecreëerd kan worden voor de huisvesting van andere doelgroepen dan ouderen (levensloopbestendige woningen en wooncomplexen). Daarvoor zal het nodig zijn om bij de planontwikkeling, het grondbeleid en het creëren van voorzieningen- en dienstenpakketten in wijken rekening te houden met de bundeling van verschillende behoeften in de wijk. Voordeel is ondermeer dat op deze wijze jongeren die hun ouders willen verzorgen dichtbij kunnen wonen (mantelzorg) en ouderen in een minder geïsoleerde positie in de samenleving terecht komen. In het bijzonder dient ook aandacht te zijn voor het handhaven van levensloopbestendige kernen, waar door een afnemend voorzieningenniveau vooral jongeren en (oudere) zorgbehoevenden«verdrongen» dreigen te raken door vestigers.

Prioriteit I.6 Tegengaan illegaal verblijf en bewoning door illegalen

Er wordt richting gemeenten extra aandacht besteed aan de, reeds bestaande, koppeling tussen WOZ-registratie en de GBA. Hiervan is de verwachting dat meer inzicht ontstaat in de mate waarin de (veelal stedelijke) woningvoorraad illegaal wordt bewoond. Verder zal in de randvoorwaardelijke sfeer een bijdrage worden geleverd aan het Kabinetsbeleid ter bestrijding van illegaal verblijf in Nederland. Daartoe behoort in elk geval het bezien – in samenwerking met de Minister van Justitie, de betrokken gemeenten en woningcorporaties – welke maatregelen kunnen worden genomen om de bewoning van woonruimte door illegalen tegen te gaan.

Het vitale platteland

Prioriteit I.7 Integraal beleid gericht op leefbaarheid van het landelijk gebied (incl. landbouw)

Voor een vitaal platteland moeten de kwaliteiten van dat gebied versterkt worden. Door combinaties van functies, activiteiten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en recreatie en de ruimte-voor-ruimte regeling kan de positie van het platteland worden versterkt. Ook de verduurzaming van de landbouw en de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EU draagt bij aan het versterken van de kwaliteit van de groene ruimte. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor provincies om gedifferentieerde gebiedsgerichte oplossingen te bedenken en te realiseren. Het huidige sturingsmodel landelijk gebied zal worden herijkt. Gestreefd wordt naar een verandering, waarin, vergelijkbaar met de ISV-systematiek voor de stedelijke gebieden, voor de totale problematiek van de plattelandsvernieuwing samenhangende meerjarige financiële en prestatie-afspraken tussen rijk en provincies gemaakt kunnen worden. De positie van de provincie als regisseur voor het landelijk gebied moet daarbij worden versterkt.

Prioriteit I.8 Meer ruimte op het platteland

Het platteland gaat niet op slot. Deze gemeenten zal ruimte worden geboden om tenminste per saldo de eigen bevolkingsgroei op te kunnen vangen. Hiertoe zijn heldere rijkskaders nodig, waarbinnen de andere overheden het beleid zelf met de eigen verantwoordelijkheden kunnen uitwerken. Meer ruimte in en om de woning is het vertrekpunt. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de raming van ruimtebehoefte (ophoging) zal in de aanpassing van de Nota Ruimte/5e Nota Ruimtelijke Ordening aan de orde komen.

Thema II Duurzame ontwikkeling

In een duurzame samenleving versterken materiële vooruitgang, sociale verbetering en vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving elkaar. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet alleen om het hier en nu, maar ook om het elders en later. We moeten verder vooruit kijken omdat het bereiken van een duurzaam evenwicht in de toekomst op dit moment reeds het maken van de goede keuzes vereist. Kwaliteit van leven van de burger staat hierbij centraal, nu en in de toekomst.

Prioriteit II.1 Uitvoering van de Nota Milieu/vierde nationaal milieubeleidsplan

De ontkoppeling die de afgelopen jaren tot stand is gebracht tussen economische groei en milieudruk dient te worden vastgehouden. Dit betekent dat de lasten voor het milieu worden opgevangen of, beter nog, niet ontstaan. Dat kan door de kosten van het milieu op te nemen in de prijzen (internalisering), waardoor ook prikkels ontstaan voor bedrijven en burgers om duurzaam te produceren en te consumeren. Dit sluit aan bij het voornemen van het Kabinet de ambities en de instrumenten van de Nota Milieu/NMP4 in overeenstemming te brengen met de financiële mogelijkheden. Het kabinet zet in op transities naar een duurzame energievoorziening, een duurzame landbouw, een duurzame mobiliteit en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals biodiversiteit.

In het milieubeleid zal verder primair moeten worden aangesloten op bestaande problemen zoals de burgers die ondervinden. In dat kader is er een actieprogramma «gezondheid en milieu», dat tot doel heeft om risico's ten aanzien van de gezondheid beter te voorzien, te beheersen en te voorkomen, alsmede om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Ook met het stoffen- en productenbeleid worden de risico's voor mens en milieu beperkt. In 2003 zullen met name de voorstellen van de Commissie voor een nieuw Europees Stoffenbeleid in de EU besproken worden.

Prioriteit II.2 Ruimte voor duurzaam ondernemen

Het beleid van de overheid wordt gericht op het stellen van algemene doelen en kaders waarbinnen ruimte wordt gelaten voor het bedrijfsleven voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Met de industrie zijn in 11 milieuconvenanten afspraken gemaakt over de reductie van milieubelasting op middellange termijn. Deze afspraken zijn gebaseerd op vastgestelde internationale en nationale milieudoelstellingen. De eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid is neergelegd bij de individuele bedrijven, terwijl de overheid op afstand blijft. In een door het bedrijf opgesteld bedrijfsmilieuplan zijn de taakstellingen uitgewerkt. Een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan vormt de basis voor een vereenvoudiging van de vergunningverlening. Uiteindelijk is het de bedoeling dat kan worden volstaan met een vergunning op hoofdzaken, dan wel een vergunning op maat in de praktijk. De (elektronische) milieujaarverslagen bieden inzicht in de mate van realiseren van de milieudoelen.

Voor de komende periode is een aantal acties geformuleerd waaronder de evaluatie van de toepassing van het instrument milieuconvenant en het opstellen van een wetsvoorstel Zelfregulering dat kaders stelt die het mogelijk maken flexibelere milieuvergunningen af te geven op hoofdzaken.

Overigens zal een overheid die burgers en bedrijven op hun eigen verantwoordelijkheid inzake duurzaam handelen aanspreekt, zelf het goede voorbeeld moeten geven. Daar waar dit huisvestingsgerelateerde processen betreft, kan en zal de Rijksgebouwendienst – op grond van de daar opgebouwde expertise – als adviseur voor de gebruikers van rijkshuisvesting optreden. Ook op het terrein van milieuzorgsystemen bij overheden en het duurzaam inkopen geeft de overheid het goede voorbeeld.

Prioriteit II.3 Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling

Tijdens de World Summit on Sustainable Development (WSSD) is afgesproken op welke punten inspanningen zullen worden gericht ter bevordering van een duurzame ontwikkeling op wereldschaal. Een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling is een belangrijke stap in het duurzame ontwikkelingsproces en zal de komende jaren verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Na de top in Johannesburg zullen de gemaakte afspraken verwerkt worden in een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, bestaande uit de rijksoverheidsprogramma's die tezamen de Nederlandse bijdrage aan duurzame ontwikkeling zijn. Het is daarmee een samenbindend thema om een aantal grote problemen waar de maatschappij mee wordt geconfronteerd, zoals migratie en inburgering, vergrijzing en zorg en sociale cohesie, in samenhang te bezien en waar nodig aan te pakken. Daarnaast zal een duurzame ontwikkelingsbeoordeling ingevoerd worden en een definitieve lijst van indicatoren voor duurzame ontwikkeling opgesteld worden.

Prioriteit II.4 Duurzame energiehuishouding

Duurzame energie

Het energiebeleid, dat de Minister van Economische Zaken coördineert, is gericht op een overgang naar duurzame energie en een duurzame energiehuishouding. De Minister van VROM richt zich voor het deel waarvoor hij verantwoordelijk is op alternatieve duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, en bevordering van vrijwillige afspraken met sectoren van het bedrijfsleven. Voor wat betreft windenergie is er een indicatieve doelstelling van 6000 MW wind op zee in 2020 en voor wind op land een doelstelling van 1500 MW in 2010. Over dit laatste hebben het rijk, de provincies en gemeenten recent een bestuursovereenkomst gesloten. Hierin zijn tussentijdse ijkpunten opgenomen. Tevens is voorzien in een jaarlijkse rapportage over de voortgang. Voorts kunnen de provincies alle hen ten dienste staande planologische middelen aanwenden om zonodig naleving van de afspraken door gemeenten af te dwingen.

Het fiscale energiebeleid wordt aangepast, zodat «free rider-gedrag» wordt voorkomen. Daartoe wordt het bestaande regime omgebouwd naar stimuleringsregelingen.

Kyoto

Nederland zal de afspraken zoals die zijn gemaakt binnen het Kyoto protocol voor de broeikasgassen en binnen Europa voor verzurende stoffen voortvarend en op kosteneffectieve wijze uitvoeren. Voor het uitvoeren van het klimaatbeleid betekent dit het realiseren van gemiddeld 6 procent reductie bij de emissie van broeikasgassen over de periode 2008–2012 ten opzichte van 1990. De inspanningen blijven gericht op een samenhangende uitvoering van de internationale aanpak van het klimaatprobleem en de uitvoering van het pakket binnenlandse maatregelen. Als gevolg van het Strategisch Akkoord zal worden bezien of, en zo ja in hoeverre, aanpassingen van het maatregelenpakket nodig zijn om te zorgen dat Nederland haar internationale verplichtingen na kan komen. Voor de langere termijn wordt ingezet op krachtig internationaal klimaatbeleid gericht op de verplichtingen voor de periode vanaf 2012. Belangrijke momenten hierbij zijn de negende conferentie der Partijen onder het klimaatverdrag en de eerste internationale bijeenkomst van partijen bij het Kyoto-protocol. Eén van de instrumenten voor klimaatbeleid is emissiehandel; als voorbereiding op de EU-besluitvorming in 2003 voor emissiehandel wordt onderzocht hoe de emissierechten bij introductie van dit systeem in Nederland verdeeld zouden kunnen worden.

Borssele

Het Kabinet zal met de producent/eigenaar van Borssele in overleg treden om afspraken te maken over het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur. De Minister van Economische Zaken heeft hierbij het voortouw.

Prioriteit II.5 Moratorium gasboringen Waddenzee

In het Strategisch Akkoord is de volgende passage opgenomen: «Boren naar gas in de Waddenzee is niet toegestaan. Aangenomen dat daar vooralsnog geen economische, budgettaire en energiepolitieke noodzaak voor is en er nog onvoldoende inzicht bestaat in de ecologische gevolgen daarvan, wordt – gegeven het politiek draagvlak daarvoor in de Kamer – verder gestreefd naar een moratorium van tien jaren met betrekking tot het boren naar gas onder de Waddenzee.» Voorop staat steeds het streven naar een balans tussen het openbare belang van de gasvoorziening, de daarmee samenhangende economische belangen (waaronder die van de aardgasbaten) en het belang van een adequate bescherming van de Waddenzee als uniek en nagenoeg natuurlijk ecosysteem. Hiertoe zal de economische, financiële en energetische noodzaak worden onderzocht. Ook zullen de ecologische gevolgen nader worden bekeken. De voorbereiding van de besluitvorming zal worden verricht door de Ministers van EZ, VROM, LNV en V&W, waarbij de Minister van EZ trekker is.

Thema III Stroomlijning instrumentarium

Het terugdringen van onnodige regelgeving over de volle breedte van het beleid is een van de kernitems van het Strategisch Akkoord. Welke regelingen zijn perse nodig om de doelstellingen te bereiken? Op welk onderdeel is vereenvoudiging of sanering mogelijk?

Prioriteit III.1 Herijking regelgeving

Het Kabinet zal een snelle start maken met het terugdringen van onnodige regelgeving: nog voor de VROM-begrotingsbehandeling zal een plan van aanpak aan de Tweede Kamer worden toegezonden gericht op de beoordeling van de VROM-regelgeving op effectiviteit en noodzakelijkheid. Vervolgens zal medio 2003 een voorstel worden gedaan voor een aantal concrete terreinen van wetgeving waar vereenvoudiging dan wel sanering gewenst is. De sanering zal waar mogelijk nog deze Kabinetsperiode tot stand komen. Handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid zijn hierbij belangrijke criteria. Om te zorgen dat regelgeving uitvoerbaar en handhaafbaar is, is bijvoorbeeld het project verbetering handhaafbaarheid milieuregelgeving gestart.

Ook onderzoekt het Kabinet op korte termijn de mogelijkheden tot verdergaande beperking van het aantal beslissingen per project, stroomlijning van procedures en afschaffen van de zogenaamde actio popularis. Door de resultaten van de herijking zal ook de administratieve lastendruk verminderen.

Belangrijk is dat de regelgeving rijksbreed gestroomlijnd verloopt, zodat een integrale maatschappelijke afweging plaatsvindt en scheefgroei wordt voorkomen.

Prioriteit III.2 Versnelling besluitvorming grote projecten

Voor de besluitvorming over grote projecten van nationaal belang kan het Kabinet binnenkort gebruik maken van de rijksprojectenprocedure. Deze procedure die onderdeel wordt van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, maakt het mogelijk dat het Kabinet de regie van de besluitvorming over een belangrijk investeringsproject van nationaal belang van begin tot eind in eigen hand houdt.

Het Kabinet wijst een projectminister aan die de procedure voor de besluitvorming over nut, noodzaak en de locatie van het te realiseren project trekt en vervolgens de verlening van alle benodigde vergunningen coördineert. De procedure voorziet in een goede en tegelijkertijd efficiënte inspraak en rechtsbescherming voor de burgers.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel voor de rijksprojectenprocedure in de Tweede Kamer zal na het zomerreces kunnen worden afgerond. De inwerkingtreding van de rijksprojectenprocedure wordt verwacht per 1 januari 2003.

Prioriteit III.3 Herziening Wet Ruimtelijke Ordening (incl. besluit op de ruimtelijke ordening)

Met de herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dient het Kabinet een tweetal doelen:

(1) Meer vertrouwen van de burger in de overheid, door middel van aangepaste bestemmingsplannen (overal, actueel, helder, digitaal opvraagbaar), betere toezichts- en handhavingsmogelijkheden en bij overtredingen de mogelijkheid om ook strafrechtelijk te sanctioneren.

(2) Meer daadkracht van de overheid door een vereenvoudiging en versnelling van procedures, bundeling van besluiten, scherper onderscheid in de verantwoordelijkheden van de overheden, meer bevoegdheden voor rijk en provincies om effectief te sturen en om belangrijke zaken aan te pakken/te realiseren en in te kunnen grijpen als een gemeente haar taken niet goed uitvoert.

Prioriteit III.4 Herziening Wet Milieubeheer

In de herziening van de Wet Milieubeheer worden de huidige ontwikkelingen op het milieuterrein verwerkt: bij het verlenen van vergunningen wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers, het nieuwe instrument emissiehandel wordt wettelijk geregeld, handhavingsorganisaties worden geprofessionaliseerd en om een consequente handhaving van milieuregelgeving te kunnen waarborgen wordt de sturing daarvan op provinciaal en rijksniveau versterkt. Daarnaast wordt een aantal belangrijke beginselen van het milieurecht wettelijk vastgelegd, zodat burgers kunnen vertrouwen op voorzorgsmaatregelen die hun gezondheid en leefomgevingkwaliteit beschermen en op regels die een duurzame ontwikkeling bevorderen.

Voor gebiedsgerichte toepassingen zullen de resultaten van het project «stad en milieu» in de wetgeving worden verankerd en doorwerken in de desbetreffende regelgeving van andere milieuthema's. De beleidsvrijheid van gemeenten voor geluid zal worden verruimd, gebruik makend van het gedachtegoed van MIG («modernisering instrumentarium geluidshinder»).

Prioriteit III.5 Herziening bouwregelgeving

Het Kabinet gaat vergunningen en procedures waar een burger of ondernemer bij het bouwen mee te maken heeft beter op elkaar afstemmen. Het gaat hierbij o.a. om bestemmingsplannen, welstandseisen, sloopvergunningen en milieuvergunningen. Doel is het versnellen van de doorlooptijd van procedures en beperking van de administratieve lastendruk voor de bouwpraktijk. Tevens wordt gestreefd naar een betere dienstverlening aan burgers en ondernemers die willen bouwen. Belangrijke verbetering is dat de regels gericht worden op de beslismomenten in de praktijk. De regels zullen in de toekomst gestructureerd worden naar drie niveaus: locatie, gebouw en gebruik. Zo kan eenvoudig bepaald worden waar een gebouw mag worden gerealiseerd, aan welke bouwtechnische eisen een gebouw moet voldoen en welke eisen aan de inrichting van bijvoorbeeld een café worden gesteld.

Daarnaast zullen pilots worden gestart om de informatievoorziening over vergunningen en procedures te verbeteren. De één-loketgedachte staat hierbij centraal: alle aanvragen over bouwen en wonen moeten in de toekomst door één loket worden afgehandeld. Ook het digitaal indienen van bijvoorbeeld aanvragen voor een bouwvergunning wordt hierbij betrokken. De noodzakelijke aanpassing van wet- en regelgeving zal met voortvarendheid worden opgepakt. Desalniettemin zal deze wetgeving niet eerder dan per 1 januari 2006 in werking kunnen treden. De pilots zullen wel reeds in 2003 starten.

Thema IV De burger centraal

Het Kabinet staat voor «duidelijkheid en daadkracht». Dit komt des te meer tot uitdrukking bij de uitvoering van het beleid. Hierbij gaat het niet alleen om de uitvoering van de concrete uitvoeringsprogramma's van de rijksnota's die in de vorige Kabinetsperiode zijn vastgesteld, maar ook om het opzetten en uitwerken van concrete initiatieven die zijn aangekondigd in het Strategisch Akkoord. De in het Strategisch Akkoord benoemde specifieke onderwerpen, die hieronder verder worden uitgewerkt, hebben betrekking op het wonen en kennen bij uitstek de invalshoek «de burger centraal».

Prioriteit IV.1 Eén-loketbenadering voor inkomensafhankelijke regelingen

In het verlengde van de wens om te komen tot een zorgtoeslag, een hierop aangepaste systematiek van de huursubsidie en een bundeling van inkomensafhankelijke regelingen, streeft het Kabinet ernaar om tot één uitvoeringsloket te komen voor inkomensafhankelijke subsidies waardoor de transparantie van het inkomensondersteunend beleid toeneemt. Dit streven sluit aan op de in de vorige Kabinetsperiode genomen eerste stappen op weg naar de klantcontactpunten bij de huursubsidie en de vorming van een «loket sociale as». Dienstverlening ten aanzien van regelingen op de terreinen van wonen, zorg en welzijn kan in de toekomst via één loket aan de burger worden aangeboden. Ook sluit dit goed aan bij mogelijke experimenten om persoonsgebonden budgetten voor wonen, AWBZ-zorg, woningaanpassing voor gehandicapten en dienstverlening op grond van de Welzijnswet ter beschikking te stellen aan bewoners, waarbij zij meer keuze krijgen om het budget te besteden gericht op de specifieke situatie waarin zij verkeren.

Prioriteit IV.2 Hervorming van de huursubsidie

Als onderdeel van de aanpak van de armoedeval zal het Kabinet een hervorming voorbereiden van de Huursubsidiewet, waarbij naar analogie van de nieuwe zorgtoeslag meer aansluiting wordt gevonden bij de genormeerde huur in plaats van de feitelijke huur. Daarbij worden bestaande gevallen ontzien. Opbrengsten die ontstaan worden benut om de afname van de individuele huursubsidie naarmate het inkomen stijgt geleidelijker te maken. Bijkomend voordeel van aansluiting bij een genormeerde huur, is dat hiermee de huursubsidieuitgaven in de toekomst beter kunnen worden beheerst zonder dat het Rijk haar toevlucht moet zoeken in ingewikkelde regelgeving om partijen te prikkelen het beslag op de huursubsidie te beperken.

Prioriteit IV.3 Particulier opdrachtgeverschap

Er is geen land in Europa waar zo weinig woningen door burgers zelf worden gebouwd of ontworpen als in Nederland. De Nederlandse burger van nu wil echter meer zeggenschap over en invloed op de eigen woon- en leefsituatie. Consumentgericht bouwen moet dat mogelijk maken. Daarbij gaat het om het hele spectrum van particulier opdrachtgeverschap tot aan consumentgerichte projectontwikkeling, de positie van de burger bij opleveringsgebreken en de bouwvergunningprocedure. Het Kabinet zet de weg voort die onder het vorige Kabinet is ingezet. De ambitie om een fors deel van de woningen via particulier opdrachtgeverschap te bouwen, wordt gehandhaafd en zal neergelegd worden in de in 2003 met de stedelijke gebieden (op regionaal nieveau) te maken definitieve verstedelijkingsafspraken. Er heerst nog veel scepsis en ook gemeenten komen vaak nog met vooroordelen ten aanzien van particulier opdrachtgeverschap. Om hieraan tegemoet te komen worden experimenten en voorbeeldprojecten gestart en wordt kennis gedeeld. De burger zal naar verwachting nog in 2002 gebruik kunnen gaan maken van de expertise die het Informatiecentrum Eigen Bouw in oprichting kan bieden.

Prioriteit IV.4 Verkoop huurwoningen aan zittende huurders intensiveren

Woningcorporaties dienen op basis van prestatieafspraken met gemeenten de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders te intensiveren. Hierdoor kunnen bewoners die graag in hun wijk en in hun woning willen blijven wonen, maar de voorkeur geven aan een koopwoning boven een huurwoning in de stad blijven (zie I.2 behoud van middeninkomens in de stad). Naast de versterkte eigen verantwoordelijkheid die bewoners voor hun woning terugkrijgen, zal dit verkoopproces de sociale cohesie in de buurt versterken.

Prioriteit IV.5 Afschaffen onroerende zaakbelasting voor woningen

Teneinde algemene inkomenseffecten van de invoering van het zorgstelsel in het jaar van invoering te compenseren zal in hetzelfde jaar (2005) een afgewogen pakket van fiscale maatregelen worden genomen, waaronder de afschaffing van de onroerende zaakbelasting voor woningen. Het Kabinet zal bevorderen dat verhuurders het voordeel van de afschaffing van de OZB (eigenarendeel) doorsluizen naar de huurders.

Thema V Handhaving

Burgers moeten op de overheid kunnen rekenen, zeker als het gaat om hun veiligheid en gezondheid. Dat vereist een consequente en professionele handhaving. Risicovolle situaties zullen worden aangepakt. De handhaving zal worden versterkt door professionalisering van de betrokken organisaties en een duidelijke toedeling van taken en verantwoordelijkheden op centraal en decentraal niveau. Het reeds in gang gezette traject professionalisering van de milieuhandhaving door medeoverheden zal worden voortgezet. Bezien zal worden of en hoe op de beleidsterreinen ruimte en wonen hierop kan worden aangesloten. Internationaal zal in EU-verband de samenwerking worden geïntensiveerd om zo te komen tot een Europees gedragen handhavingsbeleid met het oog op rechtszekerheid en -gelijkheid voor burgers en bedrijven. Daarbij zal ook intensiever worden samengewerkt op het terrein van criminaliteitsbestrijding. Extra aandacht zal worden besteed aan fraudebestrijding.

Prioriteit V.1 Effectievere handhaving door scherpere prioriteitsstelling

«Een overheid die handhaaft, handelt en hoedt» is uitgangspunt voor een effectievere handhaving. De VROM-inspectie zal haar activiteiten scherper prioriteren door risicogericht en flexibel inzetbaar te werk te gaan; gefocust zal worden op het oplossen van problemen. Hiertoe zal de nalevingstrategie verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd, gebaseerd op minimalisering van de risico's voor de burger met betrekking tot veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (rapport Handhaving door rijksinspecties, 11 maart 2002) worden hierbij betrokken.

Prioriteit V.2 Verbeterde internationale samenwerking milieuhandhaving

De internationale samenwerking op het gebied van handhaving zal worden geïntensiveerd, met de ons omringende landen, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanpak van het grensoverschrijdend afval en de zeehavens.

Prioriteit V.3 Tussengemeentelijke oplossingen en regelingen

In het Strategisch Akkoord is aangegeven dat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zal worden uitgebreid met het oog op het intensiever benutten van de mogelijkheden van tussengemeentelijke oplossingen en gemeenschappelijke regelingen. Het Kabinet zal samen met de gemeenten, provincies en waterschappen de verdere professionalisering van de milieuhandhaving aanpakken. De afspraken bevatten onder andere het opstellen van kwaliteitscriteria, een nulmeting en een verbetertraject. Ook is voorzien in een (wettelijke) regeling voor het geval de criteria niet worden gehaald (de zogenaamde stok-achter-de-deurregeling). Bij de definitieve vormgeving van deze regeling zal rekening worden gehouden met de bestuurlijke component van handhaving, de samenhang van vergunningverlening en handhaving enerzijds en de verschillende handhavingsonderwerpen (bijvoorbeeld brandpreventie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en milieu) anderzijds.

Prioriteit V.4 Intensivering fraudebeleid

Een toets voor fraudebestendigheid zal verder worden ontwikkeld en met ingang van 2003 geleidelijk worden geïmplementeerd voor nieuwe en de belangrijkste bestaande VROM-subsidieregelingen. Doel is misbruik van regelgeving tegen te gaan. Een betere uitwisseling van gegevens (koppeling bestanden) tussen overheden en instanties draagt hiertoe bij.

2.4. Wat merkt de burger van het VROM-beleid op kortere termijn?

De burger zal op kortere termijn op een groot aantal terreinen de werking van het VROM-beleid ondervinden. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden volgt in deze paragraaf hiervan een illustratie.

Burger en Milieu

Het Kabinet zal een stimuleringsprogramma burger en milieubeleid in uitvoering brengen, gericht op het vergroten van de interactie tussen beleidsmakers en burgers. Concreet betekent dit dat burgers of hun belangenorganisaties betrokken worden bij beleidsvernieuwingen en de uitvoering van beleid, zoals bijvoorbeeld opiniepeilingen, werkbijeenkomsten, conferenties, burgerpanels en digitale werkvormen.

Persoonsgebonden budget wonen en zorg

Er zal mogelijk een experiment van start gaan, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2004. De burgers die in aanmerking komen voor deelname aan het experiment, zullen merken dat zij meer keuze hebben in het bepalen van de besteding van tegemoetkomingen in wonen, welzijn en zorg (huursubsidie, welzijnsbudget, AWBZ-middelen). Door bestedingsvrijheid van het merendeel van het budget kunnen zij òf meer aan het wonen òf meer aan zorg òf meer aan welzijn uitgeven.

Vereenvoudiging bouwregelgeving (wijziging Woningwet/bouwbesluit)

Per 1 januari 2003 zullen burgers minder geconfronteerd worden met de noodzaak een vergunning aan te vragen voor het verbouwen van hun woning (zoals dakkapellen die niet vanaf de straat zichtbaar zijn). Ook worden enkele voorschriften bij nieuwbouw geschrapt (zoals verplichte telefoon-, radio en tv-aansluitingen) en zal de procedure in veel gevallen eenvoudiger (door minder indieningsvereisten) en sneller zijn. De meldingsprocedure vervalt. Het welstandstoezicht wordt aan heldere criteria gebonden, waardoor burgers van tevoren beter kunnen inschatten of een voorgenomen verbouwing aan de normen van welstand voldoet. Per 1 januari 2004 wordt toezicht, controle en handhaving van de bouwregelgeving verbeterd. Dit stelt de handhavers in staat om aan burgers en bedrijven een helder signaal af te geven wat wel en wat niet kan. In 2006 zal een aantal procedures sterk vereenvoudigd zijn en gebundeld, waardoor burgers en bedrijven voor een bouwwerk minder èn integralere vergunningen behoeven aan te vragen. Hierdoor zullen de administratieve lasten voor hen tot een minimum worden beperkt en zullen zij sneller weten of zij de voorgenomen verbouwing of nieuwbouw kunnen aanvangen.

Bij verhuizing geen verplichting meer om in oorspronkelijke staat terug te brengen

Naar verwachting zullen per 1 januari 2003 huurders die hun woning verlaten niet meer verplicht zijn om hun woning weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. Zelfaangebrachte voorzieningen kunnen in stand blijven en worden – voorzover hierover afspraken zijn gemaakt – vergoed aan de vertrekkende huurder.

Studentenhuisvesting

In 2003 zal wetgeving worden voorbereid om tijdelijke vergunningen bij verhuur van studenteneenheden mogelijk te maken. Eerstejaarsstudenten zullen dan ervaren dat zij eerder in de stad waar zij studeren aan woonruimte geholpen kunnen worden, doordat ex-studenten sneller naar reguliere woningen zullen (en moeten) doorstromen. Ook wordt het door verruiming van de Leegstandswet mogelijk voor studenten om gedurende een langere periode (van drie naar vijf jaar) in oude kantoorpanden te wonen.

Digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen (DURP)

Het project DURP (digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen) stimuleert dat gemeenten, provincies en rijksoverheden hun ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, streekplannen, en PKB kaarten) digitaal gaan maken en uit gaan wisselen. Eind 2002/begin 2003 zal het programma van eisen worden vastgesteld, waarna de betrokken overheden op grote schaal een start kunnen maken met het beter toegankelijk maken van digitale ruimtelijke plannen. Naast de voordelen van de mogelijkheid van de combinatie met andere informatie (bijvoorbeeld kapvergunningen, milieuvergunningen) kunnen digitale streek- en bestemmingsplannen ook via internet ontsloten worden. Burgers kunnen deze dan thuis raadplegen.

Vuurwerk

Door het aanwijzen van vuurwerkconcentratiegebieden en de uitwerking van het vuurwerkbesluit is het risico op een nieuwe vuurwerkramp beperkt, wel heeft dit strengere veiligheidseisen aan vuurwerkevenementen tot gevolg. Concreet betekent dit voor de burger minder risico op ongelukken of zelfs rampen met vuurwerk in de gebouwde omgeving.

Beëindiging chloortransporten

Met AKZO Delfzijl is een akkoord bereikt over verplaatsing van de chloorproductie zodat de chloortransporten per spoor kunnen worden beëindigd. Concreet betekent dit voor de burger dat hij niet meer geconfronteerd zal worden met risico's die het gevolg zijn van deze transporten.

2.5. Budgettaire beeld op hoofdlijnen

Onderstaand overzicht geeft een samenvattend beeld van de belangrijkste mutaties in deze begroting. Het gaat hierbij met name om de verwerking van de taakstellingen voor het departement zoals terug te vinden is in het Strategisch Akkoord en posten die binnen de VROM begroting zijn opgevangen door respectievelijk meevallers dan wel verlagingen in te zetten voor respectievelijk tegenvallers dan wel verhogingen. De tabel wordt gevolgd door een korte toelichting. Voor een compleet cijferbeeld wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de verschillende artikelen, waarin de mutaties en toelichtingen zijn terug te vinden.

Belangrijkste mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2002 (Bedragen in €1000)
 200220032004200520062007art.nr
Stand Ontwerpbegroting 20023 403 4853 422 6163 454 3513 445 6963 467 963  
        
Belangrijkste intensiveringen en extensiveringen       
1. Overname EPR regeling van Financiën 64 00067 00075 00082 000 art.3.
2. Externe veiligheid*  20 00030 00050 000 A.P.
3. Aanwending prijsbijstelling 2001 ISV– 3 728– 19 028– 36 728– 3 450– 2 600 art.4
4. Aanpassing raming IPSV budgetten   15 213  art.4
5. Invoering rustjaar «tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling»– 8 0004 000 4 000  art.5,b
6. Vrijval woonzorgstimuleringsregeling– 6 050– 1 500– 4 500   art. 5
7. Taakstellingen voortvloeiend uit S.A.:      art.16
Efficiency- en volumetaakstelling en nadere besluitvorming – 9 025– 14 550– 20 075– 22 100  
Subsidies VROM en nadere besluitvorming – 3 213– 16 425– 119 638– 132 850  
Vermindering inhuur externen – 15 583– 15 583– 15 583– 15 583  
        
Doorwerking afschaffing OZB in huursubsidie   – 15 000– 30 000 art. 2
        
Belangrijkste overschotten/verlagingen respectievelijk tekorten/verhogingen intern VROM       
(– = overschot/verlaging, + = tekort/verhoging)       
8. Clean Developent Mechanism– 125 000  30 00050 000 art.11
9. Bodemsanering VINEX41 044     art.8
10. Wijziging rechtstreekse betaling24 500     art.2
        
Overige mutaties2 62043 420– 4 96912 79023 7313 418 316 
Stand ontwerpbegroting 20033 328 8713 485 6873 428 5963 408 9533 423 1613 418 316 

* Deze reeks staat gestald op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën en rekent niet door in de tellingen.

Toelichting:

ad 1.

In het Strategisch Akkoord is een bezuiniging op milieu- en energietechnologie subsidies aangekondigd. De fiscale regeling Energiepremies (EPR) zal in 2003 door Financiën worden beëindigd en omgezet in een subsidieregeling in afgeslankte vorm. De toevoeging van budgetten op de VROM-begroting betreft de implementatie om te komen tot de nieuwe subsidieregeling. In dit kader wordt er voor de uitvoering van de nieuwe regeling ook apparaatsbudget toegevoegd.

ad 2.

In het Strategisch Akkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor externe veiligheid om tegemoet te komen aan de wensen van de burgers om in een veilige leefomgeving te wonen. Op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën is hiervoor deze reeks opgenomen. In overleg met de betreffende ministeries wordt hieraan nog nadere invulling gegeven.

ad 3.

De aan dit artikel toegevoegde, nog niet verdeelde prijsbijstelling 2001 voor ISV wordt gedeeltelijk aangewend ter oplossing van de specifieke problematiek op de VROM-begroting. Dit betreft ondermeer de kosten verbonden aan het project servicegerichte overheid, de maatregelen om de woningbouwproductie te verhogen, de implementatie van DG Wonen, de afronding implementatie klantcontactpunten in 2003, de technische migratie huursubsidiesysteem en een ramingsbijstelling in de toekomstige intrekkingen bij eigen-woning regelingen.

ad 4.

De mutatie betreft een correctie van de in de 1e suppletore begroting 2002 verwerkte aanpassing van de meerjarige IPSV-budgetten, voortvloeiend uit de publicatie van het «Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen in de stedelijke vernieuwing».

ad 5.

Ten behoeve van een nog te houden evaluatie en als gevolg daarvan nadere aanvulling van de tijdelijke woonzorstimuleringsregeling is besloten om verplichtingen eerst in 2003 aan te gaan. Hierdoor wordt de tijd geboden om nieuwe innovatieve plannen voor de categorieën «stimuleren investeringen in woningen en woongebouwen» en «stimuleren investeringen anders dan in woningen en gebouwen» in te dienen.

ad 6.

Bij 1e suppletore begroting is € 25 mln verplichtingenbudget toegevoegd aan de woonzorgstimuleringsregeling (onderdeel zorginfrastructuur), vanwege de grote belangstelling voor de regeling reeds voordat formele publicatie had plaatsgevonden. Uiteindelijk is hierover € 12,95 mln benodigd, voor de overige aanvragen volstaat het reeds bestaande budget. Het restant wordt nu afgeboekt.

ad 7.

Uit het Strategisch Akkoord en nadere besluitvorming, volgen onder andere taakstellingen op de gebieden van effiency en volume, subsidies en inhuur van externen. In de verdiepingsbijlage bij artikel 16 «Nominaal en onvoorzien» wordt toegelicht welke invulling VROM heeft gekozen.

ad 8.

Doordat de ondertekening van de contracten met de IFC (International Finance Corporation) en IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) niet meer in 2001 kon plaatsvinden wordt een verplichtingenbedrag van circa € 90 mln via de eindejaarsmarge meegenomen naar het jaar 2002. Met de IFC is op 17 januari 2002 een contract getekend met een omvang van € 44 mln. Ondertekening van het contract met de IBRD met een omvang van € 70 mln heeft in juni 2002 plaatsgevonden. Daarnaast zijn er vergaande gesprekken met andere uitvoeringsorganisaties gaande, zoals de Asian Development Bank en de Inter-American Development Bank, om tot soortgelijke contracten in het jaar 2002 te komen voor de aankoop van CO2-equivalenten. Dientengevolge wordt een verplichtingenschuif van 2003–2007 naar 2002 aangebracht voor een totaalbedrag van € 150 mln (5 x € 30 mln).

Aangezien voor projecten in het kader van het Clean Development Mechanism (CDM) het principe van «payment on delivery» geldt, met als gevolg dat aangegane verplichtingen pas in latere jaren tot betaling komen, zullen de betalingen op grond van de aangegane verplichtingen in het algemeen pas na 2 tot 3 jaar gaan plaatsvinden. Dit betekent dat thans wordt voorzien dat op het beschikbare kasbudget 2002, een bedrag van € 125 mln niet zal worden besteed. Deze onderuitputting zal geen gevolgen hebben in termen van CO2-reductie.

ad 9.

Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is voor de bodemsanering van Vinex-locaties in totaal € 146 mln toegezegd, waarvan t/m 2001 circa € 105 mln is uitgekeerd. In verband met het trage bestedingstempo door de lokale overheden is de periode waarin deze middelen besteed mogen worden onder voorwaarden verlengd tot 2004. Om deze reden wordt vanuit 2001 het resterende bedrag aan beschikbare FES-middelen van € 41 mln aan de begroting toegevoegd van 2002.

ad 10.

De wijziging van de rechtstreekse betalingen (circa 0,5 % van de huursubsidiepopulatie) met ingang van 1 juli 2002 (maandelijks vooraf in plaats van 3 maandelijks achteraf) leidt tot een eenmalige versnelling van de uitgaven (€ 24,5 miljoen) in 2002.

1. Hoofdlijnen, uitgangspunten en oriëntatie

Het Strategisch Akkoord «Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken» is richtinggevend voor de (invulling van de) VROM-missie: «Kwaliteit van de duurzame leefomgeving».

De uitgangspunten en oriëntaties van het VROM-terrein voor de jaren 2003–2006 zijn:

– De burger centraal: doelstellingen op de VROM-beleidsterreinen dienen primair gerealiseerd te worden door aan te sluiten bij de door de burger ervaren maatschappelijke problemen. Steeds moet bedacht worden welke belemmeringen, irritaties of andere problemen de burger ervaart en op welke wijze concreet en binnen welke termijn deze problemen aangepakt kunnen worden;

– Eigen verantwoordelijkheid: de overheid schept de voorwaarden voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving. De verantwoordelijkheid voor de waarborging hiervan berust bij de samenleving als geheel (bijvoorbeeld burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven). Betrokken partijen zullen elkaar aanspreken op deze eigen verantwoordelijkheid;

– Minder regelgeving: waar bestaande regelgeving overbodig is, zal deze worden gesaneerd. Het gaat hierbij ook om vermindering en vereenvoudiging van procedures;

– Versterking handhaving: het principe «een overheid die handhaaft, handelt en hoedt» is bepalend voor het versterken van de handhaving;

– Meer uitvoering: de komende jaren staan vooral in het teken van de uitvoering van de grote beleidsnota's (nota ruimte, nota wonen, nota milieu en architectuurnota);

– Meer decentralisatie: bij veel onderwerpen op het terrein van ruimte, wonen en milieu zullen (gebiedsgerichte) interventies vanuit de overheid afhankelijk zijn van de specifieke regionale of lokale context. Aan provincies en gemeenten wordt de ruimte geboden een versterkte rol te spelen bij de eigen regionale gebiedsgerichte en regionale ruimtelijk-economische ontwikkeling. Decentralisatie gaat gepaard met een rijksoverheid die zich concentreert op nationaal beleid en grote projecten van nationaal belang. Een tweede taak van het rijk is duidelijke kaders te ontwikkelen, waarin zowel de nationale doelen als de decentralisatie geconcretiseerd worden;

– Meer Europees/internationaal: Europese regelgeving is in toenemende mate bepalend voor het beleid en regelgeving in het eigen land. Het is van belang om internationale beleidsprocessen zodanig te beïnvloeden dat Nederlandse standpunten in internationaal beleid worden opgenomen. Cruciale momenten daarvoor doen zich met name voor in 2004, wanneer Nederland in het tweede half jaar zal optreden als voorzitter van de EU.

2. Thema's

De belangrijkste prioriteiten van VROM zijn onderverdeeld in vijf thema's: stad en land, duurzame ontwikkeling, stroomlijning instrumentarium, de burger centraal (uitvoering) en handhaving. Bij elk van deze thema's zijn de eerdergenoemde uitgangspunten en oriëntaties uit het Strategisch Akkoord leidend.

I Stad en land

Zowel een sterke stad alsook een vitaal platteland zijn cruciaal voor een duurzame sociale, economische en culturele ontwikkeling van Nederland. Beide opgaven dienen in onderlinge samenhang te worden bezien. Op het platteland moet ruimte zijn om tenminste de eigen bevolkingsgroei te kunnen opvangen. Het woonmilieu in de steden wordt – door een gedifferentieerder aanbod van woningen en woonomgeving – aantrekkelijker, om de midden- en hogere inkomens aan de stad te binden. Met de aanpak van probleemwijken wordt de eenzijdige samenstelling van wijken en buurten doorbroken. Er zal hierbij meer ruimte komen voor afwegingen op decentraal niveau. De medeoverheden hebben een volwaardige plaats in het ruimtelijke beleid. Gemeenten hebben het initiatief bij de vaststelling van contouren en aantallen woningen. Provincies toetsen deze aan het streekplan en na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening aan hun nota ruimtelijk beleid. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal – in aangepaste vorm – een antwoord geven op de bovengenoemde samenhangende vraagstukken. Met het Externe Veiligheidsbeleid worden oplossingen gezocht voor veiligheidsknelpunten die voortkomen uit gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot opslag, vervoer en gebruik van gevaarlijke stoffen.

II Duurzame ontwikkeling

In een duurzame samenleving versterken materiële vooruitgang, sociale verbetering en vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving elkaar. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet alleen om het hier en nu, maar ook om het elders en later. We moeten verder vooruit kijken omdat het bereiken van een duurzaam evenwicht in de toekomst op dit moment reeds het maken van de goede keuzes vereist. Kwaliteit van leven van de burger staat hierbij centraal, nu en in de toekomst. Tijdens de World Summit on Sustainable Development (WSSD) is afgesproken op welke punten inspanningen zullen worden verricht ter bevordering van een duurzame ontwikkeling op wereldschaal. De gemaakte afspraken zullen worden verwerkt in een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling.

De ambities en instrumenten van de Nota Milieu/NMP4 zullen in overeenstemming worden gebracht met de financiële mogelijkheden en zoveel mogelijk langs marktconforme weg worden gerealiseerd. De ontkoppeling die de afgelopen jaren tot stand is gebracht tussen economische groei en milieudruk dient te worden vastgehouden. Nederland zal afspraken zoals die zijn gemaakt binnen het Kyoto-protocol voor de broeikasgassen en binnen Europa voor verzurende stoffen voortvarend en op kosteneffectieve wijze uitvoeren.

III Stroomlijning instrumentarium

Het terugdringen van onnodige regelgeving over de volle breedte van het beleid is een van de kernitems van het strategisch akkoord. Welke regelingen zijn perse nodig om de doelstellingen te bereiken? Op welke onderdelen is vereenvoudiging of sanering mogelijk? Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden te komen tot verdergaande beperking van het aantal beslissingen per project, de stroomlijning van procedures en het afschaffen van de zogenoemde actio popularis, om aldus de daadkracht en besluitvaardigheid van de overheid te vergroten.

De VROM-regelgeving zal worden beoordeeld op effectiviteit en noodzakelijkheid en indien nodig worden vereenvoudigd dan wel gesaneerd. Handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid zijn hierbij belangrijke criteria.

IV De burger centraal

Het kabinet staat voor «duidelijkheid en daadkracht». Dit komt des te meer tot uitdrukking bij de uitvoering van het beleid. Hierbij gaat het niet alleen om de uitvoering van de concrete uitvoeringsprogramma's van de rijksnota's die in de vorige kabinetsperiode zijn vastgesteld, maar ook om het opzetten en uitwerken van concrete initiatieven die zijn aangekondigd in het Strategisch Akkoord. Beleid is pas echt beleid als het ook uitgevoerd wordt. Te vaak wordt beleid geformuleerd waarbij de aandacht voor de praktische uitvoering onvoldoende aanwezig is. Dat ondergraaft het vertrouwen van de burger in de overheid. Daarom zal de komende tijd het accent liggen op concrete, uitvoeringsgerichte acties die voor de burger in dit land herkenbaar zijn. Resultaat telt, niet een voornemen.

V Handhaving

Burgers moeten op de overheid kunnen rekenen, zeker als het gaat om hun veiligheid en gezondheid. Dat vereist een consequente en professionele handhaving. Risicovolle situaties zullen worden aangepakt. De handhaving zal worden versterkt door professionalisering van de betrokken organisaties en een duidelijke toedeling van taken en verantwoordelijkheden op centraal en decentraal niveau. Internationaal zal in EU-verband de samenwerking worden geïntensiveerd om zo te komen tot een Europees gedragen handhavingsbeleid met het oog op rechtszekerheid en -gelijkheid voor burgers en bedrijven. Daarbij zal ook intensiever worden samengewerkt op het terrein van criminaliteitsbestrijding. Extra aandacht zal worden besteed aan fraudebestrijding.

Thema I Stad en land
Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr.)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
1.«Het kabinet legt op korte termijn deze visie (zie blz. 20) neer in een aanpassing van de nota Ruimte/Vijfde nota Ruimtelijke Ordening» (blz. 20)Vaststellen en realiseren van de visie op ruimtelijke ontwikkeling, waarbij het accent ligt op het voeren van een ruimtelijk dynamisch ontwikkelingsbeleid en de medeoverheden een volwaardige plaats hebbenStellingnamebrief Aanpassing van de Nota Ruimte/Vijfde Nota RO Tweede editie van het Uitvoeringsprogramma t.b.v. een consequente uitvoeringVROM, LNV, EZ, V&W, BZK en Financiënprovincies en gemeentenStellingnamebrief najaar 2002 naar TK; Aangepaste Nota Ruimte/Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en tweede editie van het Uitvoeringsprogramma z.s.m. daarna naar de TK (begin 2003)€ 900 000 tot en met 2003 (artikel 1)

Toelichting:

De aanpassing van de Nota Ruimte hangt nauw samen met de aanpassing van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en met de afronding van het Tweede structuurschema Groene Ruimte. Over de hoofdlijnen van de aanpassing, de te volgen procedure en het tijdschema zal het kabinet tijdig dit jaar een Stellingnamebrief aan de Tweede Kamer sturen.

De aangepaste Nota Ruimte/Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal onder andere ingaan op:

• de strategische ontwikkelingsstrategie: de ruimtelijke hoofdstructuur (elementen van nationaal belang, die actie vragen en waarvoor draagvlak en instrumenten bestaan, waaronder de Stedelijke Netwerken (inclusief Deltametropool), Ecologische Hoofdstructuur en andere waardevolle landschappen van nationaal belang)

• ruimte en middelen voor gemeenten en provincies om een versterkte rol te spelen bij de eigen ruimtelijke ontwikkelingen en waar nodig heldere rijkskaders (op hoofdlijnen), waarbinnen andere overheden het beleid zelf met hun eigen verantwoordelijkheden kunnen uitwerken.

• investeringen die van nationaal belang zijn en structuur geven aan de regionaal ruimtelijk-economische ontwikkelingen

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
2.Herstructurering en transformatie van wijken (incl. middenen hogere inkomens in de stad en sterke steden, evenwichtigere verdeling van de bevolkingsgroepen); blz. 14, 19/20• midden- en hogere inko-mens weer binden aan de stad• tegengaan/voorkomen verpaupering van wijken• tegengaan van eenzijdige groei van de bevol-king (incl. betere integratie)• tegemoetkomen aan de woning-behoefte van starters, o.a. door sociale koop/ verkoop van huurwoningen• 20 verstedelijkingsafspraken in 2003 over:a) nieuwbouwproductie (w.o. particulier opdracht-geverschap)b) verkoop huurwonin-gen/sociale koop (10%)c) woningen, gericht op behoefte aan combinatie wonen-zorg.• analyse belem-meringen van en maatregelen voor het stimuleren van herstructurering van wijken, waar nodig lei-dend tot vereen-voudiging en stroomlijning regelgeving• onderzoek aan-passen moge-lijke fiscale wetgeving die herstructurering belemmert• aanjaagteams woningbouw• tijdelijke huisvestings-vergunningen voor studenten• bevordering collegiale financiering woningcorporaties• handreiking sociaal-fysieke aanpak• invulling geven aan programma stedelijke vernieu-wing 2005 -2010 (ISV-II)VROM, LNV, BZK, V&W, Fin VROM, BZK, Fin Fin, BZK, VROM VROM, gem. bouwpartijenVROM, Jus VROM, woningcorp.VROM, BZK, Jus, VWS VROM, LNV, EZ, BZK, V&W, Jus, OCW en VWS2003 2003 2003 2003 2004200320062004naar TK 2004€ 1,99 mld (ISV, artikel 4)€ 170 mln (IPSV/fysiek,artikel 4)€ 106 mln (IPSV/sociaal, artikel 5)€ 4 mln. (2003–2004; taskforce woningbouw, artikel 4)

Toelichting:

Het Rijk zal zich samen met de 20 regio's (provincies en gemeenten) concentreren op de herstructurering en transformatie van 40 tot 60 herstructurerings- en/of transformatiewijken, waarbij ruimte is voor lokale partijen om sociale en fysieke ingrepen gelijkoplopend te realiseren. De hiertoe uit te voeren acties zullen worden verankerd in de in 2003 te maken verstedelijkingsafspraken. De inzet van € 487 mln lokatiesubsidies is afhankelijk van de concreetheid van de te maken afspraken. Tenslotte worden de komende 2 jaar aanjaagteams woningbouw ingezet om via het verhogen van de nieuwbouwproductie schuifruimte in de steden te creëren, zodat ruimte wordt gecreëerd voor transformatie/herstructurering.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
3.«Voor externe veiligheid is maximaal 100 miljoen euro beschikbaar» (blz. 22)• structurele oplossingen voor bestaande vei-ligheidspunten/knelpunten die voortvloeien uit gewenste ruim-telijke ontwikkelingen• afrekenbare kwaliteitseisen voor vergun-ningverlening en handhaving• intensivering kennisoverdracht• uitvoeren keten-studies LPG, am-moniak en chloor om te komen tot beleidsopties• uitvoeren project Knelpunten Infrastructuur Externe Veiligheid (KIEV) om bestuurlijke afspraken te maken• uitvoeren vuurwerkbesluit (waaronder aan-wijzing vuurwerkconcentratiegebieden)• verplaatsen spoorwegemplacementen uit stadscentra• interdepartementaal voorstel voor besteding van structurele reeks oplopend tot € 50 miljoen in 2006VROM, V&W, BZK, SoZaWe, Fin en EZNovember 2003 2003 1 maart 2004 Project loopt tot 2010Medio sept.• € 8,4 mln. (art 7)• € 113 mln. in totaal voor uit-voering vuurwerkbesluit (Aanvullende post: Financien)• € 80 mln. voor LPG, spoorweg-emplacementen (art. 6 en 7 thans in FES-fonds)• Voor deze kabi-netsperiode is maximaal € 100 mln. beschikbaar gesteld (uit SA). Dit wordt een reeks die oploopt tot € 50 mln. in 2006

Toelichting:

Om tegemoet te komen aan de wens van burgers om in een veilige leefomgeving te wonen en om voorwaarden te scheppen voor de beoogde ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland worden in deze kabinetsperiode oplossingen gezocht voor bestaande en nieuwe veiligheidsknelpunten die voortkomen uit opslag, vervoer en gebruik van gevaarlijke stoffen.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
4.«Illegale bewoning van woningen moet worden gekeerd» (blz. 14)terugdringen illegaal verblijfonderzoek mogelijkheden inzet VROM-instrumentarium om illegale bewoning tegen te gaan.VROMGemeenten, woningcorporatiesresultaten naar TK in 2003€ 100 000(betaalbaarheid, artikel 2.1)

Toelichting:

Door het koppelen van bestanden zal meer inzicht ontstaan in de mate waarin de (veelal stedelijke) woningvoorraad illegaal wordt bewoond. Daarnaast wordt bezien welke maatregelen kunnen worden genomen om de bewoning van woonruimte door illegalen tegen te gaan.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
5.Integraal beleid gericht op leefbaarheid van het landelijk gebied (incl. landbouw); blz. 21• vitaal platteland• vereenvoudiging van VROM- beleids- en gebiedscategorieën en bunde-ling VROM- geldstromen in aansluiting op verbetering sturingsmodel landelijk gebied• stimulering grondgebonden-heid in kwetsbare gebieden vanuit ruimtelijke en milieukwaliteit o.m. door herstructurering van de intensieve veehouderij• in overleg met andere overheden formuleren van milieu-ambities voor het landelijk gebied (o.a. inte-grale aanpak natuurbeheer)• gebiedsgerichte oplossingen en mogelijkheden zoeken, onder meer door ver-ankering van «Stad en Milieu werkwijze» in regelgevingVROM, LNVProvinciesGemeentenWaterschapenBedrijfslevenNatuur- en milieuorganisaties2004 2003–2010 2003 2004• € 85,5 mln. SGB (artikel 7 en 10)• € 40 mln duur-zame landbouw (artikel 10)

Toelichting:

Voor een vitaal platteland moeten de kwaliteiten van dat gebied versterkt worden. Gestreefd wordt naar een verandering, waarin, vergelijkbaar met de ISV-problematiek voor de stedelijke gebieden, voor de totale problematiek van de plattelandsvernieuwing samenhangende meerjarige financiële en prestatie-afspraken tussen rijk en provincies gemaakt kunnen worden.

Thema II Duurzame ontwikkeling

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
6.«De ambities en instrumenten van het NMP4 zullen moeten worden aangepast aan de financiële mogelijkheden» (blz. 20) Het kabinet dient in te zetten op een krachtig internationaal milieubeleid (blz. 20)• een duurzame energie-voorzie-ning, een duur-zame landbouw, een duurzame mobiliteit en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor het behoud van de biodiversiteit• risico's voor ge-zondheid voor-zien, beheersen en voorkomen (actieprogram-ma gezondheid en milieu en stof-fenbeleid).• Uitvoeringsnotitie milieubeleid wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze zal worden omge-gaan met de transities uit het NMP4, welke consequenties het strategisch ak-koord en het ontbreken van ICES-gelden heeft en wordt een beleidsreactie gegeven op de Milieubalans van het RIVM.• Vaststellen instrumentenmix (o.a. internalisering van milieu-kosten) voor realisatie ambitiesVROM, LNV, EZ, V&W. Fin. VWS, GS, OS, BiZa, lagere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatiesUitvoe-ringsnotitie milieubeleid zal voor de be-grotingsbehandeling worden toegestuurd aan de TK.Programma-uitgaven: pm (diverse artikelen)

Toelichting:

De ontkoppeling die de afgelopen jaren tot stand is gebracht tussen economische groei en milieudruk dient te worden vastgehouden. Dit betekent dat de lasten voor het milieu worden opgevangen of, beter nog, niet ontstaan. Dit sluit aan bij het voornemen van het kabinet de ambities en de instrumenten van de Nota Milieu/NMP4 in overeenstemming te brengen met de financiële mogelijkheden. Ook zet het kabinet in op transities naar een duurzame energievoorziening, een duurzame landbouw, een duurzame mobiliteit en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals biodiversiteit. Daarnaast zet het kabinet in op het actieprogramma «gezondheid en milieu» en het stoffen- en productenbeleid om risico's ten aanzien van de gezondheid te voorzien, beheersen en voorkomen.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
7.«In de balans tussen de materiële voor-uitgang, sociale vernieuwing en de kwaliteit van de leefomgeving ligt de sleutel voor een duurzame ontwikkeling.» (blz. 5)Opstellen en uitvoe-ren Nationale Stra-tegie Duurzame Ontwikkeling• Na Johannesburg worden de dan gemaakte afspra-ken verwerkt in een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling• Invoering duurzame ontwikkelings-beoordeling• Start experimenten• Vaststellen definitieve lijst indicatoren duurzame ontwikkelingVROM, EZ, LNV In samenwerking met planbureaus• voorjaar 2003: NSDO • deze kabi-nets-periode • 2003 • 2003Programma-uitga-ven: pm(artikel 1 en 11)

Toelichting:

Tijdens de World Summit on Sustainable Development (WSSD) is afgesproken op welke punten inspanningen zullen worden gericht ter bevordering van een duurzame ontwikkeling op wereldschaal. Na de top in Johannesburg zullen de gemaakte afspraken verwerkt worden in een (actiegerichte) nationale strategie voor duurzame ontwikkeling.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
8.«... en een kostenefficiënte uitvoering van de Kyoto-verplichtingen» (blz. 20)6% reductie emissie broeikasgassen over de periode 2008–2012 t.o.v. 1990• aanpassing fiscale ener-giebeleid om «free-rider-gedrag» te voorkomen (VROM onder-delen)• vrijwillige afspraken met sectoren over alternatieve duurzame ener-giebronnen• aanpassen benodigd maatregelenpakket • samenhangen-de uitvoering van de inter-nationale aan-pak van het klimaatprobleem en de uitvoering van het pakket binnenlandse maatregelen (opstellen position paper)• onderzoeken hoe emissierechten bij introductie verdeeld zou-den kunnen worden als voorbereiding op de EU-be-sluitvorming in 2003• evaluatie klimaatbeleid 2005VROM + RROM-ministeriesBedrijvenMaatschappelijke organisatiesPartijen VN-ver-drag• aanpassing maatregelenpakket in uit-voeringsnotitie milieubeleid vóór begro-tings-behan-deling 2003• position paper toekomstige verplichtingen: 2003/2004 • evaluatie: 2005• € 22,9 mln internationale samenwerking milieu (art.11)• € 452,7 mln verminderen uitstoot broei-kasgassen (art.11)• € 43 mln ver-minderen alge-mene uitstoot industrie (art.11)• € 25,6 mln Klimaat- en CO2-gelden (AP Financiën)• € 7,7 mln ener-giebesparing rijkshuisvesting (art.3)• € 6,8 mln teli (art. 3)• € 70,5 mln pro-gramma ener-gie-budgetten (art.3)• € 248 mln EPR (art.3)• € 40 mln uit-voeringskosten EPR (art.3)

Toelichting:

Nederland zal de afspraken zoals die zijn gemaakt binnen het Kyoto protocol voor de broeikasgassen en binnen Europa voor verzurende stoffen voortvarend en op kosteneffectieve wijze uitvoeren. De inspanningen blijven gericht op een samenhangende uitvoering van de internationale aanpak van het klimaatprobleem en de uitvoering van het pakket binnenlandse maatregelen. Als gevolg van het Strategisch Akkoord zal bezien worden welke aanpassingen van het maatregelenpakket nodig zijn om te zorgen dat Nederland haar internationale verplichtingen na kan komen.

Thema III Stroomlijning instrumentarium

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
9.Herijking regel-geving (o.a. blz. 5); incl. terugdringing administratieve lastendruk (blz. 16)• effectieve, eenduidige, handhaafbare regelgeving; uitvoerbare en snellere procedures.• terugdringing administratieve lastendruk.• regelgeving wordt in volle breedte van VROM op effectiviteit en noodzakelijkheid beoordeeld;• plan van aan-pak met uit-gangspunten• onderzoeken mogelijkheden tot verdergaan-de beperking van het aantal beslissingen per project, stroomlijning van procedures en afschaffen van de zgn. actio popularisVROM• voor de begro-ting plan van aanpak• medio 2003 vaststellen onderwerpen (zie toelichting)• deze kabinetsperiode waar mogelijk sane-ring van de regelgeving 

Toelichting:

Nog voor de VROM-begrotingsbehandeling zal een plan van aanpak aan de Tweede Kamer worden toegezonden gericht op de beoordeling van de VROM-regelgeving op effectiviteit en noodzakelijkheid. Vervolgens zal medio 2003 een voorstel worden gedaan voor een aantal concrete terreinen van wetgeving waar vereenvoudiging dan wel sanering gewenst is. Hierbij worden in ieder geval doorgelicht de vereenvoudiging van de bouwregelgeving, de Woonwet, het bouwstoffenbesluit, het project beleidsvernieuwing bodemsanering, het project modernisering instrumentarium geluidbeleid en de milieueffectrapportage. De sanering zal waar mogelijk nog deze kabinetsperiode tot stand komen. Handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid zijn hierbij belangrijke criteria. Door de resultaten van de herijking zal ook de administratieve lastendruk verminderen. Belangrijk is dat de regelgeving rijksbreed gestroomlijnd verloopt, zodat een integrale maatschappelijke afweging plaatsvindt en scheefgroei wordt voorkomen.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
10.Herziening Wet Ruimtelijke Ordening (blz. 5 en 20)meer daadkracht van de overheid, meer inzicht van de burger in het handelen van de overheid en meer vertrouwen van de burger in de overheid• opstellen nader rapport (n.a.v. RvS-advies); dit resulteert in een wetsvoorstel op de Ruimtelijke Ordening (incl. Besluit op de Ruimtelijke Ordening) aan de TK.VROM, BZK, Defensie, EZ, Justitie, LNV, V&W, OC&W en FinanciënIPO, VNGZ.s.m. nader rap-port n.a.v. advies van Raad van State; eind dit jaar/begin vol-gend jaar wets-ontwerp naar Tweede kamerapparaatsuitgaven: € 756 500 in 2003€ 1 021 500 in 2004€ 235 000 in 2005(artikel 1)

Toelichting:

Meer daadkracht van de overheid door een vereenvoudiging en versnelling van procedures, bundeling van besluiten, scherper onderscheid in de verantwoordelijkheden van de overheden, meer bevoegdheden voor rijk en provincies om effectief te sturen en om belangrijke zaken aan te pakken/te realiseren en in te kunnen grijpen als gemeente haar taken niet goed uitvoert. Meer inzicht van de burger in het handelen van de overheid door middel van aangepaste bestemmingsplannen (overal, actueel, helder, digitaal opvraagbaar). Meer vertrouwen van de burger in de overheid door betere toezichts- en handhavingsmogelijkheden en bij overtredingen de mogelijkheid om ook strafrechtelijk te sanctioneren.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
11.Herziening Wet Milieubeheer (o.a. blz. 5)• vergroten van de eigen ver-antwoordelijkheid voor ondernemers• wettelijke basis voor het instru-ment emissie-handelverster-king van de handhaving• meer sturing van handhaving op pro-vinciaal en rijksniveau• belangrijke beginselen krijgen een wettelijke basis• herziening wet milieubeheer op deze onder-werpen• resultaten van het project Stad en Milieu wor-den in de wet verankerd• grotere beleids-vrijheid voor gemeenten door moderniseren instrumentarium geluidshinderVROMWetsvoorstellen gaan in 2003 naar TK 

Toelichting:

In de herziening van de Wet Milieubeheer worden de huidige ontwikkelingen op het milieuterrein verwerkt.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
12.Herziening bouwregelgeving (zie blz. 5, 23, 24)Stroomlijning en vermindering van de procedures + verbetering handhavingHerziening bouw-regelgevingWetgevingspakketten:I herijking bouw-vergunnings-procedure en aanscherping welstandstoezichtII versterking naleving en handhaving bouwregel-gevingIII integratie/coördinatie bouwgere-lateerde voor-schriften en proceduresVROM, Justitie, EZ, VWS, SZW en BZK, bouwpraktijk (aannemers, corporaties), kennisinstituten (TNO, NEN, etc.), gemeenten en consumentenorganisaties)Wetsvoorstellen treden naar verwachting in werking:• pakket I per 1-1-2003• pakket II per 1-1-2004• pakket III per 1-1-2006 

Toelichting:

Vergunningen en procedures waar een burger of ondernemer bij het bouwen mee te maken heeft, worden beter op elkaar afgestemd (o.a. bestemmingsplannen, welstandseisen, sloopvergunningen en milieuvergunningen). Ook wordt gestreefd naar een betere dienstverlening aan burgers en ondernemers die willen bouwen. Alle aanvragen over bouwen en wonen moeten in de toekomst door één loket worden afgehandeld.

Thema IV Uitvoering

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
13.«Aanpak van de armoedeval: her-vorming van de IHS waarbij, naar analogie van de nieuwe zorgtoe-slag, meer aan-sluiting wordt gevonden bij de genormeerde huur i.p.v. fei-telijke huur» (blz. 17)• beperken armoedeval• beheersing huursubsidie-uitgavenvoorstellen ont-wikkelen voor uitwerking ge-normeerde huur-systematiek en geleidelijker afbouw huursubsidie bij hoger inkomen (e.e.a. in samenhang met ontwikkeling zorgtoeslag)VROM (voortouw)Fin, SoZaWe, VWSGemeentenIn 2004 naar TK; inwerkingtreding per 1 juli 2005 

Toelichting:

Als onderdeel van de aanpak van de armoedeval zal het kabinet een hervorming voorbereiden van de Huursubsidiewet, waarbij meer aansluiting wordt gevonden bij de genormeerde huur in plaats van de feitelijke huur. Besparingen als gevolg daarvan worden benut om een geleidelijker uitstromen uit de huursubsidie te bewerkstelligen.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
14.«Woningcorpo-raties dienen op basis van pres-tatieafspraken de verkoop van huur-woningen aan zittende huurders te intensiveren. Aldus ontstaat er een geclausuleerd kooprecht.» (blz. 20)• bevorderen eigen woning• bezit• vergroten zeg-genschap bur-gers• binden midden- en hogere inkomens aan de stad (inspe-len op de koopwens)• verstedelijkings-afspraken in 2003• afschaffen mel-dingsplicht bij verkoop aan eigenaar-bewo-ners in BBSH• bevorderen cq. afdwingen con-crete prestatieafspraken tus-sen gemeenten en corporaties op complexniveau• regelen dat BEW ook in combinatie met verkoop onder voorwaarden magVROM, gemeentencorporaties2003 2003 2003–2006 2003€ 141 mln (BEW, artikel 2) + € 2,25 mln

Toelichting:

Woningcorporaties dienen op basis van prestatieafspraken met gemeenten de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders te intensiveren, waardoor middeninkomens in de stad kunnen blijven wonen.

Thema V Handhaving

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
15.«Een overheid de handhaaft, han-delt en hoedt» (blz. 4)Effectiever hand-haven door scher-pere prioriteitsstelling• verder ontwik-kelen en imple-menteren nale-vingstrategie;• aanscherping vervolgacties en verscherpt toezicht en gebruik maken effectievere methoden (incl. technologische vernieuwingen)VROMIPOVNGv.a. 2003 geleidelijk invoeren€ 600 000(artikel 13);programmauitgaven

Toelichting:

De VROM-inspectie zal haar activiteiten scherper prioriteren door risicogericht en flexibel inzetbaar te werk te gaan; gefocust zal worden op het oplossen van problemen. Hiertoe zal de nalevingstrategie verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd, gebaseerd op minimalisering van de risico's voor de burger met betrekking tot veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (rapport Handhaving door rijksinspecties, 11 maart 2002) worden hierbij betrokken.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
16.«De mogelijkheid van tussen-gemeentelijke oplossingen en gemeenschappelijke regelingen dient intensiever te worden benut voor grensover-schrijdende pro-blemen» (blz. 25)Professionalisering handhaving door heldere toedeling taken en verantwoordelijkheden centraal/decentraal, transparante verantwoording resultaten en terugdringen gedoogcultuur.• Opstellen kwa-liteitscriteria, nulmeting, verbetertraject• wettelijke rege-ling als criteria niet worden gehaald (zie toelichting).VROM, BZKIPOVNGUnie van Waterschappen• nulmeting: 2002• wet 2003 naar TK• tussengemeen-telijke samen-werking v.a. 2005 mogelijkheid tot ver-plichte samen-werkingEventuele verplich-te samenwerkings-verbanden na 2005PM(artikel 11)

Toelichting:

Het kabinet zal samen met de gemeenten, provincies en waterschappen de verdere professionalisering van de milieuhandhaving aanpakken. De afspraken bevatten onder andere het opstellen van kwaliteitscriteria, een nulmeting en een verbetertraject. Ook is voorzien in een (wettelijke) regeling voor het geval de criteria niet worden gehaald (de zogenaamde stok-achter-de-deurregeling). Bij de definitieve vormgeving van deze regeling zal rekening worden gehouden met de bestuurlijke component van handhaving, de samenhang van vergunningverlening en handhaving enerzijds en de verschillende handhavingsonderwerpen (bijvoorbeeld brandpreventie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en milieu) anderzijds.

Nr.Voornemen Strategisch akkoord (blz. nr)DoelenActiesActorenDeadlinesBudget (2003–2006)
17.«Verscherping handhaving, controle en sancties: door verscherping van de handhaving, controle en sancties kan € 120 miljoen op de uitkeringslasten worden bespaard o.b.v. de Fraudenota» (blz. 36).Tegengaan misbruik VROM-subsidieregelingen• fraudebesten-digheidstoets voor nieuwe VROM-subsi-dieregelingen en de belangrijkste be-staande sub-sidies• koppeling bestanden (witte fraude)• verdere acties afhankelijk van uitkomsten interdepartementale nota Fraudebeleid (FINEC).VROMStuurgroep FINEC• fraudetoets in 2003 in eerste versie gereed• koppelingen operationeel vanaf 2002• FINEC-nota voorzien in 2002, implementatie acties vanaf 2003€ 2.8 mln. (waarvan € 140 000 programmauitgaven (artikel 13)

Toelichting:

De toets voor fraudebestendigheid zal verder worden ontwikkeld en met ingang van 2003 geleidelijk worden geïmplementeerd voor nieuwe en de belangrijkste bestaande VROM-subsidieregelingen. Doel is misbruik van regelgeving tegen te gaan. Een betere uitwisseling van gegevens (koppeling bestanden) tussen overheden en instanties draagt hiertoe bij.

NB:

– apparaatsuitgaven zijn niet altijd aan te geven; dan zijn deze niet genoemd

3. DE BELEIDSARTIKELEN

Artikel 1. Strategische beleidsontwikkeling en monitoring

1.1. Algemene beleidsdoelstelling

Het ministerie van VROM staat voor de zorg voor duurzame kwaliteit van de leefomgeving. De brede opgave «duurzame kwaliteit van de leefomgeving» brengt tal van activiteiten met zich mee gericht op aspecten als veiligheid, leefbaarheid, ontkoppeling van economische groei en milieubelasting, betaalbaarheid en inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte. Het gaat in 2003 om aanpassing en vooral uitwerking van de grote nota's. Aangevuld met de uitwerking van de Nota Grondbeleid en de wetgevingstrajecten van de Wet Milieubeheer en de herziening van de Wet Ruimtelijke Ordening. Bovendien om beperking van regelgeving, stroomlijning van procedures en wegnemen van belemmeringen voor andere partijen in het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen van het VROM-beleid.

1.2. Operationele doelstellingen

1.2.1. Strategische beleidsontwikkeling

1.2.1.1. Grote nota's

Mensen Wensen Wonen

In de Nota «Mensen, Wensen, Wonen» (voorjaar 2001 vastgesteld) is een beleids- en wetgevingsprogramma opgenomen om de beoogde doelstellingen en beleidsvoornemens van de nota te realiseren. In het vervolg op de brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2002 (Kamerstukken II, 2001–2002, 27 559, nr. 29) over de implementatie van deze nota worden de hierin aangekondigde maatregelen verder uitgewerkt.

Het komt nu op de uitvoering aan. In 2003 zullen de in 2002 gemaakte intentieafspraken over het verstedelijkingsbeleid tot 2010 met regionale en lokale bestuurders worden bekrachtigd. In verband met de bijzondere positie van de wooncorporaties bij het uitvoeren van deze afspraken dienen deze in het verlengde hiervan plannen voor te bereiden waarin de speerpunten van de Nota Mensen, Wensen Wonen en het Strategisch Akkoord een plaats krijgen. De wooncorporaties dienen onder andere prestaties te leveren op het terrein van de verkoop van woningen aan huurders en tevens een aanmerkelijke bijdrage te leveren aan de transformatie van wijken in de steden om zodoende wijken te creëren die ook voor mensen met een midden- en hoger inkomen aantrekkelijk zijn, maar ook om woonmilieus te creëren die de integratie van allochtonen bevorderen. Verdere concretisering van activiteiten en de rol van het rijk, gemeenten en van corporaties wordt, waar relevant, beschreven in artikel 3 tot en met 5 van deze begroting.

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Het Kabinet komt met een aanpassing van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening waarin de visie uit het Strategisch Akkoord is neergelegd. Het rijksbeleid zal zich in hoofdlijnen beperken tot ontwikkelingsstrategieën (projecten, ecologische hoofdstructuur en waardevolle landschappen van nationaal belang) en (infrastructuur)investeringen die van nationaal belang zijn en structuur geven aan de regionale ruimtelijke-economische ontwikkeling. Bij de aanpassing zal met name aandacht uitgaan naar de rijkskaders, een heldere taakafbakening en een consequente uitvoering en handhaving.

Het Vijfde Nota geeft het toetsingskader weer waaraan de plannen van andere overheden worden getoetst. De PKB geeft de mogelijkheid om dit toetsingskader waar nodig te verfijnen. De minister informeert de Tweede Kamer periodiek over de toetsing van de plannen van mede-overheden. Over nieuwe dan wel aanvullende richtlijnen en/of beleidslijnen voert de minister vooraf overleg met de Tweede Kamer.

De in 2003 geplande prestatie betreft de uitwerking van het rijkstoetsingskader voor structuurvisies dan wel streekplannen en regionale structuurplannen.

Niet alleen dient het beleid van andere departementen in lijn te zijn met dat uit de PKB Vijfde Nota, ook de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling en herijking van het sectorale Europese beleid zal hierop worden afgestemd.

De in 2003 geplande prestaties betreffen:

• mede opstellen van PKB deel 1 Rivierengebied (zie verder artikel 8)

• (doen) opstellen van Interreg III projectvoorstellen voor grensoverschrijdende Open Ruimten Benelux-Middengebied en Noord-Nederland/Nedersaksen (zie verder artikel 9)

• Opzetten van programmaorganisatie Noordzee en verkrijgen van financiering uit Interreg IIIb (zie verder artikel 9).

Uitvoeringsprogramma Vijfde Nota

Met de PKB deel 3 van de Vijfde Nota heeft het (vorige ) Kabinet een eerste uitvoeringsprogramma vastgesteld. Met het aanpassen van het Kabinetsstandpunt inzake de Vijfde Nota, zal tevens een aanpassing van het Uitvoeringsprogramma plaatsvinden.

Doel blijft een gecoördineerde inzet te bereiken van rijksinvesteringsstromen, gericht op een aantal prioriteiten van het nationaal ruimtelijk beleid. Voor een aantal internationale en nationale ruimtelijke programma's en stimuleringsprogramma's hebben andere ministeries het voortouw. Deze onderdelen staan niet op de begroting van VROM, maar op die van de andere ministeries.

Voor in 2003 geplande prestaties door VROM betreffen:

• opstellen tweede editie van het Uitvoeringsprogramma

• opstellen en ondertekening van een landsdeelconvenant voor het landsdeel West (zie verder artikel 6)

• concrete afspraken over lange termijn (investeringspakket) per nationaal stedelijk netwerk

Aansluitend op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is een monitoringprogramma en een meerjarig evaluatief onderzoeksprogramma gericht op de doelstellingen uit de Vijfde Nota in uitvoering. Het programma draagt bij aan de meetbaarheid van de uitvoering, levert input voor de begroting, de begrotingsuitvoering en het meerjarig uitvoeringsprogramma Vijfde Nota. In 2002 is de nulmeting van het monitoringprogramma uitgevoerd, alsmede een aantal procesevaluaties. In 2003 zal op basis hiervan de eerste meting van de voortgang plaatsvinden. Daarnaast zullen enkele verklarende evaluatiestudies van het proces worden uitgevoerd.

Nota Grondbeleid

De implementatie van het programma van de Nota Grondbeleid zal in 2003 verder ter hand worden genomen. Daarbij gaat het om wet- en regelgeving, zoals wetswijzigingen ten aanzien van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de onteigeningswet en de introductie van de nieuwe Grondexploitatiewet (zie 1.2.1.2), maar ook om het oprichten van een kenniscentrum grondbeleid.

Vierde Nationaal Milieubeleidsplan en transitiemanagement

Het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) vormt het uitgangspunt voor het Kabinet, met de kanttekening dat de ambities, instrumenten en de beschikbare financiële mogelijkheden met elkaar in balans moeten worden gebracht. Belangrijke onderdelen van het NMP4 zijn de aandacht voor veiligheid (zie artikel 7), de kwaliteit van de leefomgeving (artikel 6 en 7), de handhaving (zie artikelen 1 en 13) en het vasthouden van de ontkoppeling tussen economische groei en de milieudruk. Om deze ontkoppeling duurzaam te kunnen realiseren zijn maatschappelijke veranderingen nodig. Daarvoor heeft het NMP4 een nieuw beleidskader geformuleerd namelijk transitiemanagement om hardnekkige milieuproblemen op te lossen. Een aanpak via transitiemanagement voorziet in een overschakeling naar een meer duurzaam systeem, die wordt gerealiseerd in samenhang met andere doelen zoals sociale verbetering en materiële vooruitgang. Het NMP4 noemt vier transities: naar een duurzame energiehuishouding (trekker EZ), naar duurzame mobiliteit (trekker V&W), naar duurzame landbouw (trekker LNV) en naar duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen (trekker Buza). VROM vervult een coördinatietaak, vormt een steunpunt, rapporteert aan de Tweede Kamer over de voortgang en richt zich op kennisontwikkeling. Kernelement is dat transities zich richten op het activeren van het oplossend vermogen in de samenleving.

In het voortgangsbericht 2002 zijn de acties voor 2003 opgenomen. In 2003 is onder andere een methodiek ontwikkeld waarmee de voortgang en de verantwoording van de inspanningen van transitiemanagement gemonitord kunnen worden.

In het najaar van 2003 zal de coördinerende minister een volgend voortgangsbericht aan de Tweede Kamer sturen.

Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO)

Op basis van de rijksoverheidverkenning en de maatschappelijke verkenning die in 2002 zijn uitgebracht en op basis van de uitkomsten van de VN Top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (WSSD) wordt in 2003 een Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling opgesteld. Duurzame ontwikkeling is niet statisch – het is een proces van afwegingen tussen materiële vooruitgang, sociale verbetering en kwaliteit van de leefomgeving, zowel hier en nu als daar en later. Ook is duurzame ontwikkeling niet alleen een taak en verantwoordelijkheid van het Rijk. Ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben hierin een belangrijke rol. Dit moet in de strategie duidelijk tot uiting komen, waarbij het Rijk ook de voorwaarden moet scheppen zodat de samenleving dit ook kán realiseren. In 2003 zal het Rijk een aantal van deze voorwaarden benoemen.

Samen met de andere departementen en de planbureaus wordt een methodiek ontwikkeld voor de afweging op duurzaamheidselementen (duurzaamheidsbalans). In 2003 zal een eerste proeve beschikbaar zijn. Zie verder artikel 11.

De in 2003 geplande prestatie betreft het ontwikkelen van een set van indicatoren voor duurzame ontwikkeling en het uitvoeren van experimenten met een duurzame ontwikkelingsbeoordeling voor investeringen bij de rijksoverheid. In 2006 wordt een evaluatie uitgevoerd.

1.2.1.2. Wetgeving

Herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De verwachting is dat de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2003 het wetsontwerp in behandeling zal nemen. Bij die behandeling zal ook het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening en de Invoeringswetgeving worden betrokken.

Naast deze primair op regelgeving gerichte werkzaamheden is ook voorzien in een ruime aandacht voor communicatieve activiteiten, niet alleen tijdens het totstandkomingsproces maar ook bij de invoering. In 2003 zal daar reeds een start mee worden gemaakt om al te langdurige overgangstermijnen en daarmee gepaard gaande bestuurlijke en juridische onzekerheden te voorkomen.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)en Grondexploitatiewet (Wrg)

Voor de uitvoering van het ruimtelijk en woonbeleid is een adequaat instrumentarium voor het grondbeleid essentieel. Voor een verbetering van de werkbaarheid van de Wvg staan in 2003 de volgende acties op het programma: stroomlijning van procedures, de aanpassing van de Wvg aan de Algemene wet bestuursrecht en de harmonisatie met de voorgenomen fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens wordt bezien of en in hoeverre in een beperkt voorkeursrecht voor provincies en Rijk zal worden voorzien.

In de Nota Grondbeleid is tevens aangekondigd de introductie van een vergunningenstelsel voor grondexploitatie en de introductie van een kostenlijst voor grondexploitatie. In 2003 zal een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig kunnen worden gemaakt.

Herziening Wet Milieubeheer

De herziening van de Wet Milieubeheer dient verschillende doelen. Deze doelen zijn:

– belangrijke beginselen krijgen een wettelijke basis;

– vergroten van de eigen verantwoordelijkheid voor ondernemers bij het verlenen van vergunningen;

– het geeft het nieuwe instrument emissiehandel een wettelijke basis;

– de handhavingsorganisaties worden geprofessionaliseerd.

In 2003 worden de volgende wetsvoorstellen tot wijziging van de Wet Milieubeheer bij de Tweede Kamer ingediend: Wetsvoorstel Beginselen van milieurecht, Wetsvoorstel emissiehandel Wm, Wetsvoorstel zelfregulering binnen kaders, Wetsvoorstel tot implementatie van de Richtlijn strategische milieubeoordeling.

De verwachting is dat de Tweede Kamer in 2003 het Wetsvoorstel handhavingsstructuur in behandeling zal nemen. Dit wetsvoorstel beoogt de mogelijkheid te bieden tot meer sturing van de handhaving van milieuregelgeving op provinciaal en rijksniveau. Met het oog op een verdere professionalisering van de milieuhandhaving door medeoverheden krijgen de betrokken handhavingsorganisaties tot 2005 de kans om op zelf gekozen wijze naar het gewenste kwaliteitsniveau toe te groeien (op basis van gezamenlijke kwaliteitscriteria). Mocht dit proces niet tot het gewenste resultaat leiden, dan geeft het Wetsvoorstel handhavingsstruktuur de Minister van VROM uiteindelijk de bevoegdheid, dwingend een vorm van samenwerking op te leggen, zodat aan de kwaliteitscriteria kan worden voldaan

Tabel 1.1 VROM-Prestaties 2003
OnderwerpPrestaties
5e Nota ROexplicatie van het rijkstoetsingskader voor structuurvisies c.q. streekplannen en regionale structuurplannen van respectievelijk provincies en kaderwetgebieden en voor de rijkstaak met betrekking tot toetsing van bestemmingsplannen
Uitvoeringsprogramma 5e nota RO• opstellen tweede editie van het Uitvoeringsprogramma• rapportage over de voortgang van het eerste Uitvoeringsprogramma Vijfde Nota
Wet Milieubeheer• Aanbieden 4 wetsvoorstellen tot wijziging van de Wet Milieubeheer aan de Tweede Kamer
Handhaving• Behandeling in Tweede Kamer van Wetsvoorstel handhavingsstruktuur
Transities• Ontwikkelen van een set procesindicatoren en methodiek voor monitoring van de voortgang van transities
Transities• In het najaar uitbrengen van een departementaal voorbereid voortgangsoverzicht aan de Tweede Kamer over transities
NSDO• Opstellen hernieuwde Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling
NSDO• Uitvoeren implementatie Rijksoverheidverkenning waaronder het ontwikkelen van een set van indicatoren voor duurzame ontwikkeling en het uitvoeren van experimenten met een duurzame ontwikkelingsbeoordeling

1.2.2. Monitoring en kennisontwikkeling

1.2.2.1. Monitoring en onderzoek

Onderzoekpublicaties KWR 2000 en WBO 2002/2003

In 2002 is een aantal beleidsanalyses uitgevoerd op basis van de resultaten van de uitkomsten van de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) 1999–2001. In deze analyserapporten wordt ondermeer ingegaan op de effecten van het stadsvernieuwings- en energiebesparingsbeleid, de kwaliteit van de huisvesting van doelgroepen van beleid en de kwaliteit van te herstructureren wijken in het kader van het stedelijk vernieuwingsbeleid. Voor 2003 is een aantal KWR-vervolgstudies gepland.

De nieuwe KWR-meting levert belangrijke invoergegevens voor het model waarmee de effecten van beleid met betrekking tot energiebesparende maatregelen in de bestaande woningvoorraad op de reductie van CO2-emissie berekend kunnen worden. Het energiemodel, waarvan de eerste versie in 2002 is opgeleverd zal in 2003 verder worden ontwikkeld.

Het veldwerk van de laatste meting van het grootschalige Woningbehoefte-onderzoek (WBO) zal medio 2003 zijn afgerond. In de tweede helft van het jaar komt een eerste publicatie uit met de kerngegevens van het WBO 2002/2003. Met de nieuwe WBO-uitkomsten zullen de woningbehoefteprognoses worden geactualiseerd.

In 2002 is de ontwikkeling van het VBTB-monitoringsysteem wonen ter hand genomen. In dit informatiesysteem wordt op een systematische wijze de voor de begroting relevante informatie en gebruikte gegevens goed gedocumenteerd. Een eerste versie van het systeem zal reeds in 2002 operationeel worden.

Ruimtelijk Planbureau

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) heeft tot taak: «Het leveren van onafhankelijke bijdragen aan het publieke debat over de ruimtelijke ordening op basis van wetenschappelijke gefundeerde verkenningen, prognoses, monitoringstudies, beleidsanalyses, scenario's en beleidsvarianten».

Het onderzoek dat het Ruimtelijk Planbureau verricht, zal voldoen aan wetenschappelijke standaarden. De norm daarvoor is het oordeel van het begeleidingscollege. Bovendien wordt elke 5 jaar het kwalitatief functioneren van RPB door een visitatiecommissie geëvalueerd.

De onafhankelijke bijdrage aan het publieke debat zal onder andere tot uitdrukking komen door artikelen in landelijke dagbladen naar aanleiding van een publicatie van het Ruimtelijk Planbureau.

Het Ruimtelijk Planbureau is opgericht per 1 januari 2002 en zal in 2007 groeien naar 70 fte. In de startjaren wordt veel tijd en budget besteed aan de opbouw van het instituut, de werving van onderzoekers en het ontwikkelen van de onderzoeksprojecten.

In 2003 zal worden gepubliceerd over de eerste resultaten van een aantal onderzoeken. Het RPB zal reeds in 2003 daarnaast een aantal externe publicaties doen verschijnen. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht weer van de prestaties die het RPB in 2003 zal leveren.

Tabel 1.2 Prestaties 2003
– Onderzoeksrapporten: 
• Ruimtelijke verkenningen 
• Mens, tijd en ruimte 
• Internationalisering en EU 
• Grondmarkt 
• Stedelijke Vitaliteit 
• Verstedelijking open ruimte 
• Bereikbaarheid 
• Nieuwe sturingsmodellen 
• Afwegingskader voor ruimtelijke effecten 
• Modellering ruimtegebrek 
– 5 Themaberichten 
– 4 keer per jaar het RPB-periodiek 
– Deelname aan congressen en conferenties; 10 papers 
– 30 presentaties en lezingen 
– aandacht in landelijke pers en vakbladen 
– 20 interviews 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM is een kennis- en expertisecentrum, dat ten behoeve van de overheid onder andere onderzoek uitvoert op het gebied van milieu. Ook is het RIVM verantwoordelijk voor de wettelijk geregelde milieuplanbureaufunctie. Tevens levert het RIVM een bijdrage aan de voorbereiding, uitvoering en handhaving op het gebied van milieu, externe veiligheid en handhaving. In de Wet op het RIVM is de professionele autonomie van het instituut geregeld.

De bijdrage van VROM aan het RIVM wordt gezien als een taakstellende middelenbegroting. Jaarlijks wordt in het najaar van het jaar t-1 door het RIVM na overleg met VROM een beschrijving opgesteld van de werkzaamheden die het RIVM voor VROM gaat uitvoeren, het zogenaamde Meerjaren Activiteiten Programma milieu (MAP-milieu).

De opdrachten van VROM aan de milieusector van het RIVM zijn in vier categorieën te verdelen:

• Uitvoeren van de milieuplanbureaufunctie onder andere het opstellen van de jaarlijkse Milieubalans en vierjaarlijkse Milieuverkenning;

• Ondersteuning van beleid en uitvoering regelgeving, waaronder (wettelijk) beoordeling van nieuwe stoffen, gezondheidskundige en ecologisch onderbouwde normering en eenmalig onderzoek ter verkenning, voorbereiding en invulling van (milieu-)beleid

• Ondersteuning van de VROM-inspectie onder andere bij opsporing, handhaving en toezicht en bij calamiteiten

• Ondersteuning van het beleid met betrekking tot externe veiligheid

Tabel 1.3 Prestaties 2003
Operationeel doel: Monitoring en kennisontwikkeling 
– onderzoekpublikaties KWR 2000 en WBO 2002/2003 
– verdere ontwikkeling energiebesparingsmodel woningvoorraad 
– 5 onderzoeken en essays in het kader van het Nethur-project 
– de Milieubalans 2003 
– circa 150 bijdragen van het RIVM in de vorm van rapporten, beoordelingen, adviezen e.d. 

1.2.2.2. Adviesorganen en kennisontwikkeling

VROM-raad

De VROM-raad adviseert sectoroverstijgend. Hierbij wordt de nadruk gelegd op gedegen schriftelijke adviezen over strategische keuzen voor de middellange termijn, aan het begin van de beleidscyclus. Daarnaast kunnen ook adviezen worden uitgebracht in relatie tot beleidsnota's of een politiek momentum. De samenwerking met andere adviesraden wordt gezocht waar dat opportuun is.

Omdat de VROM-raad in beginsel op verzoek van de bewindslieden van VROM of de Tweede Kamer adviseert is het werkprogramma voor 2003 hiervan mede afhankelijk.

Enkele adviestrajecten zullen doorlopen in 2003:

• De toekomst van de landbouw en het landelijk gebied

• De betekenis van eigen woningbezit

• Duurzame energiehuishouding

Ook een advies, dat nu nog in een verkennende fase zit, zal doorlopen in 2003: sturing in relatie tot ontwikkelingsplanologie.

In totaal zullen naar verwachting 6 tot 8 adviezen worden uitgebracht.

Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO)

De Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek is een sectorraad die de Regering adviseert over het te voeren onderzoeksbeleid op het gebied van ruimte, milieu en natuur. Het doel van de Raad is het ontwikkelen van een visie op onderzoeksbeleid, kennis en kennisinfrastructuur in verband met ruimte, milieu en natuurvraagstukken op de (middel)lange termijn. Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren voert de Raad onder andere de volgende taken uit:

1. het desgevraagd of uit eigen beweging doen van voorstellen aan de aangewezen ministers over de uitvoering van beleid betreffende vraagstukken in verband met Ruimte-, milieu- en natuur;

2. het, waar nodig, bevorderen van overleg tussen alle betrokkenen bij onderzoek en ontwikkeling op het aandachtsgebied;

3. het signaleren van nieuwe thema's en overlappingen met betrekking tot onderzoek op het aandachtsgebied;

4. het desgevraagd of uit eigen beweging evalueren van uitgevoerde programma's van strategisch onderzoek.

1.2.2.3. Overig

Internationale volkshuisvestingsinstellingen en projecten

Het Memorandum of Understanding met het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Huisvesting ten behoeve van de opbouw van een sociale huursector in Zuid-Afrika zal mogelijk eind 2002 met vijf jaar worden verlengd. In dat geval zal er vanaf 2003 jaarlijks een bijdrage ter beschikking worden gesteld met het doel het overdragen van kennis en adviezen over de organisatie en bestuurlijke infrastructuur met betrekking tot. het bouwen van sociale huurwoningen.

De Stichting Habitat Platform (SHP) krijgt in 2003 een bijdrage voor de implementatie van de Habitat Agenda van de Verenigde Naties. Een kernactiviteit van de SHP is het ontwikkelen, propageren en verspreiden van praktische instrumenten die op lokaal niveau in gemeenten, wijken en buurten kunnen worden toegepast ter verbetering van de woonsituatie in brede zin in Nederland, Midden- en Oost-Europa en ontwikkelingslanden. De Habitat Agenda valt onder de verantwoordelijkheid van het United Nations Human Settlements Programme (VN-Habitat) te Nairobi. In 2003 wordt VN-Habitat wederom ondersteund om vanuit Nederland een bijdrage te leveren aan het internationale programma. Dit geldt eveneens voor de Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties. Deze bijdrage is bedoeld om landenmonografieën in Midden- en Oost-Europa op het gebied van huisvesting op te stellen. Naast de vermelde bi- en multilaterale bijdragen wordt in 2003 een bijdrage verleend aan INTA (het internationale netwerk voor stedelijke ontwikkeling) te Den Haag en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) te Rotterdam. Laatstgenoemde bijdrage is gericht op het versterken van de lokale kennis in met name ontwikkelingslanden over wonen en ruimtelijke ordening door het aanbieden van onderwijsopleidingsprogramma's.

Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)

Het SEV levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het experimentenbeleid van VROM op het terrein van het wonen en stedelijke vernieuwing.

Nethur

Naast de hierboven genoemde activiteiten worden onderzoeken met een wisselende thematiek geprogrammeerd met Nethur (Netherlands Graduate School of Housing and Urban Research) met als doel het versterken van de inzet van wetenschappers op het terrein van wonen. Voor de komende periode zullen projecten worden uitgevoerd die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

– zeggenschap over de woonomgeving;

– transformatieprocessen en bewonersgedrag;

– culturele identiteit van wonen en woonomgeving in relatie tot leefstijlen en woonvoorkeuren;

– toegankelijkheid en risico's van beheervormen van woningen.

In 2003 zal worden bezien hoe de activiteiten van het SEV en Nethur kunnen worden afgestemd op de beleidsprioriteiten van het Kabinet.

1.3. Groeiparagraaf

Tabel 1.4 Overzicht beleidsevaluaties:
Transitiemanagement2007
NSDO2006
Wet MilieubeheerJaarlijks bijgesteld ECWM-programma
Stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid2003

Na vaststelling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening door de Staten Generaal, zal een monitoringsysteem worden afgerond en een nul-meting worden uitgevoerd. Het systeem richt zich primair op de inspanningen van VROM en de doorwerking daarvan bij andere overheden. De resultaten van de nul-meting worden omgewerkt naar indicatoren en streefwaarden, die in de beleidsartikelen in de begroting 2004 zullen worden verwerkt.

Op weg naar het tweede Uitvoeringsprogramma Vijfde Nota zullen met de Ministeries van LNV en V&W nadere afspraken dienen te worden gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot onderwerpen uit de Vijfde nota Nota. Dit zal zijn weerslag krijgen in de begroting 2004.

Op het vlak van het Transitiemanagement NMP4 zijn in 2005 door de departementen gezamenlijk indicatoren ontwikkeld die de voortgang moeten meten en inzicht geven in de mate waarin wordt bijgedragen aan het transitieproces richting een duurzame samenleving.

In het kader van de Herziening Wet Milieubeheer worden indicatoren ontwikkeld voor het meten van het effect van de onderdelen van de wijziging van de Wet Milieubeheer in 2005. In de begroting 2004 worden de kwaliteitscriteria voor handhavingsorganisaties beschreven.

1.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 1.5 Bedragen in € 1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:88 79469 12860 77766 43771 56470 77662 461
Uitgaven:72 92077 90267 71965 96667 66771 05368 361
Programma56 74061 64651 85449 10250 80654 29951 607
Strategische beleidsontwikkeling3 7266 873136136144144144
Beleidsnota's en wetten ruimte3 726588136136144144144
Nationaal initiatief voor duurzame ontwikkeling 6 285     
        
Monitoring en kennisontwikkeling52 13953 48850 56947 86249 55153 04450 352
Kennisontwikkeling en onderzoek wonen10 92212 18111 9499 15110 57514 59211 900
Kennisontwikkeling en onderzoek ruimte407699655671690690690
Ruimtelijk Planbureau 2 7942 8833 2233 2393 2393 239
Bijdrage RIVM40 81037 81435 08234 81735 04734 52334 523
        
Onverdeeld programma8751 2851 1491 1041 1111 1111 111
Subsidies vakorganisaties875559559514521521521
Communicatie-instrumenten 726590590590590590
Apparaat16 18016 25615 86516 86416 86116 75416 754
VROM-Raad2 1332 2022 1972 1982 2122 2122 212
Onverdeeld apparaat14 04714 05413 66814 66614 64914 54214 542
Ontvangsten: 6 285     

1.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 1.6 Bedragen in € 1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 67 719 65 966 67 667 71 053 68 361
2. Waarvan apparaatsuitgaven 15 865 16 864 16 861 16 754 16 754
3. Dus programma-uitgaven 51 854 49 102 50 806 54 299 51 607
4. Waarvan juridisch verplicht92%47 63172%35 47466%33 58464%34 64467%34 644
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden1%4001%4007%3 3056%3 3056%3 305
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)7%3 82327%13 22827%13 91730%16 35026%13 658
7. Totaal100%51 854100%49 102100%50 806100%54 299100%51 607

Artikel 2. Betaalbaarheid van het wonen

2.1. Algemene beleidsdoelstelling

VROM faciliteert binnen maatschappelijke randvoorwaarden een vrije betaalbare woonkeuze voor alle burgers in zowel de huurals de koopsector. Voor mensen die op grond van hun inkomen onvoldoende in staat zijn om zelf in hun vrije woonkeuze te voorzien, draagt de overheid zorg voor een betaalbare woning die voorziet in hun maatschappelijk gerechtvaardigde vraag. Om deze doelstelling te bereiken wordt deze uitgewerkt in drie operationele doelstellingen:

• betaalbare woonkeuze huren, waarbij rekening wordt gehouden met het verminderen dan wel tegengaan van de armoedeval;

• betaalbare woonkeuze kopen;

• versterking van de positie van de burger bij huur en koop.

2.2. Operationele doelstellingen

2.2.1. Betaalbare woonkeuze huren

De meeste mensen zijn goed in staat zelf voor huisvesting zorg te dragen. Maar een deel heeft daartoe nog altijd minder goede mogelijkheden. Als een probleemloze en evenwichtige verhouding tussen huurders en verhuurders niet vanzelfsprekend in de markt tot stand komt, kan de overheid onder voorwaarden nadere regels hanteren (consumentenbescherming en versterking zeggenschap). Ook worden er door de overheid mogelijkheden gecreëerd om kwalitatief goede betaalbare huurwoningen voor huishoudens met lagere inkomens toegankelijk te maken. De instrumenten die daarvoor worden gehanteerd zijn:

• huurwetgeving;

• huur(prijs)beleid;

• huurgeschillenbeslechting;

• woonruimteverdeling;

• huursubsidie(wet).

Waar mogelijk zal het instrumentarium van het woonbeleid worden ingezet om illegale bewoning tegen te gaan.

2.2.1.1. Huurwetgeving

Inzet van het huurbeleid is het scheppen van goede voorwaarden waarbinnen huurders en verhuurders onderling tot afspraken kunnen komen over het huren van woonruimte. Doel is te komen tot een betere marktwerking, waarbij de belangen van individuele huurders en verhuurders worden gewaarborgd. De overheid hanteert daarbij als maatstaf dat nadere regels slechts nodig zijn als een evenwichtige verhouding tussen huurders en verhuurders en een evenwichtige verhouding van rechten niet vanzelfsprekend tot stand komen.

Op 1 januari 2003 zullen naar verwachting de herziening van Boek 7.4 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, waarmee modernisering van het huurrecht plaats vindt, 2e fase, in werking treden.

Met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn ook de mogelijkheden om zelf veranderingen aan de woning aan te brengen verruimd. Na invoering van dit wetsvoorstel zal VROM de wijze waarop daar in praktijk invulling aan wordt gegeven volgen.

Met betrekking tot de op 30 november 1999 ingevoerde onderhoudsprocedure bij de huurcommissie, de tweezijdige legesheffing en de verschuiving van het toezicht van Gedeputeerde Staten van de provincies naar de minister van VROM1 heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de vraag of, en zo ja, in welke mate de doelstellingen zijn gehaald.

Het medio 2002 verschenen evaluatierapport geeft aan dat de positie van de huurder over het geheel genomen is versterkt door de wetswijzigingen. De zwaardere sancties beïnvloeden de afweging die verhuurders maken tussen investeren in de woning of genoegen nemen met een verlaagde huuropbrengst. De per 1 juli 2002 ingevoerde verdere aanscherping van de sancties, niet opgenomen in het evaluatierapport, zullen de positie van de huurder in dit verband nog verder versterken.

In het kader van de evaluatie van de Wet op het overleg huurders/verhuurder (TK 2001/2002, 28 160, nr. 1) is het Landelijk Overleg Verhuurders Huurders (LOVH) gevraagd voorstellen uit te werken die invulling geven aan het initiatiefrecht van huurders over maatregelen ten aanzien van de woning en woonomgeving. Afhankelijk van de uitkomst van dit traject zal in 2003 wetgeving worden voorbereid die dit initiatiefrecht vastlegt.

In 2003 zullen initiatieven worden genomen om het tekort aan studentenhuisvesting te verminderen. Dit door middel van onderzoek naar mogelijkheden van tijdelijke vergunningen bij de verhuur van studenteneenheden.

2.2.1.2. Huur(prijs)beleid

Het huurprijsbeleid richt zich op normen met betrekking tot redelijke huurprijzen, gegeven de onvolledige marktwerking die eigen is aan de huurwoningmarkt. De redelijkheid van de huurprijzen wordt daarbij zowel beoordeeld voor huurders (bescherming tegen schaarstehuren) als voor verhuurders (een redelijke vergoeding voor het verhuurde). Jaarlijks wordt de Huurbrief en Huurcirculaire opgesteld.

Het huidige stelsel van normen voor de bepaling van de redelijkheid van huurprijzen is aan modernisering toe. De regering volgt daarbij grotendeels de voorstellen die zijn gedaan door de Commissie Huurbeleid. In de huurbrief van 14 september 2001 heeft de regering de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Jaarlijks wordt de huurstijging per 1 juli in beeld gebracht. Tot de invoering van het nieuwe huurprijsbeleid is een interimbeleid van kracht. De effecten van dit interimbeleid zullen nadrukkelijk worden gevolgd.

2.2.1.3 Huurgeschillenbeslechting

De huidige (59) huurcommissies bestaan uit door de Kroon benoemde voorzitters, door het Rijk benoemde leden en een secretariaat dat onderdeel is van het ministerie van VROM. Deze constellatie bemoeilijkt een effectieve aansturing van de huurcommissies. Momenteel wordt nagegaan welke oplossingen mogelijk zijn.

In 2002 heeft het Secretariaat van de huurcommissies te kampen gehad met veel problemen ten gevolge van de reorganisatie in 2001. Onder andere door het ontbreken van de geplande automatisering waren grote werkachterstanden ontstaan. Inmiddels zijn maatregelen genomen dan wel in voorbereiding, en is de situatie meer beheersbaar en bestuurbaar geworden.

In 2003 wordt het merendeel van de geschillen afgehandeld binnen vier maanden. Hierbij wordt uitgegaan van een instroomprognose van ongeveer 20 000 geschillen.

2.2.1.4. Woonruimteverdeling

De Huisvestingswet maakt het gemeenten mogelijk, daar waar de marktsituatie dit wenselijk maakt, voorwaarden te stellen aan de verhuur of verkoop van woningen, teneinde gelijke kansen te bieden voor het verkrijgen van een woning aan alle groepen in de samenleving.

Conform artikel 80 van de Huisvestingswet dient de minister de Staten-Generaal een verslag te zenden op de wijze waarop de Huisvestingswet de laatste 5 jaar is toegepast.

In dat verband zal, in het licht van actuele ontwikkelingen, een analyse plaatsvinden van de huidige wijze van woonruimteverdeling van huurwoningen. Het gaat daarbij vooral om de lokale/regionale woonruimteverdeling van huurwoningen. Bij de analyse zal worden gekeken op welke wijze meer inzicht kan ontstaan voor de woningzoekende in de wachttijden voor en realisatiekansen van zijn woonwensen en hoe een grotere toegankelijkheid van het systeem kan worden bereikt, bijvoorbeeld door een op het individu toegesneden dienstverlening, een grotere transparantie met betrekking tot de toewijzing en vermindering van administratieve lasten voor aanbieders van woonruimte. De Tweede Kamer zal hierover in 2003 worden gerapporteerd.

Bij woonruimteverdeling is het uitgangspunt dat waar gemeenten regels gesteld hebben aan de woonruimteverdeling de naleving door gemeenten ook gecontroleerd dient te worden. Op basis van een monitor naar de aanpak van onrechtmatige bewoning door gemeenten (2002) zal worden nagegaan in hoeverre de bestrijding van illegaal verblijf in de woning intensivering behoeft. De uitkomsten van de monitor zullen besproken worden met betrokken partijen (waaronder VNG en organisaties van verhuurders). Daarbij wordt ook gekeken naar het beschikbare instrumentarium en een mogelijke verdergaande koppeling van bestanden, waaronder een koppeling tussen WOZ en GBA.

2.2.1.5. Huursubsidiewet

De huursubsidiewet heeft als voornaamste doel om mensen met lagere inkomens te voorzien van goede en betaalbare huisvesting.

De huursubsidie is een inkomensafhankelijke regeling. De uitkeringen hiervan zouden in principe belast zijn. De bijdrage huursubsidie is hiervan vrijgesteld. Het betreft een netto bedrag. Dit is voor de hand liggend vanwege doelmatigheidsoverwegingen.

De drie pijlers uit de Huursubsidiewet zijn:

• betaalbare huurlasten;

• medeverantwoordelijkheid verhuurders;

• vereenvoudiging regelgeving en uitvoering.

In 2003 zullen voorstellen worden uitgewerkt voor een hervorming van de individuele huursubsidie waarbij, naar analogie van de nieuwe zorgtoeslag, meer aansluiting wordt gevonden bij een genormeerde huur in plaats van de feitelijke huur. Daarbij worden bestaande huursubsidie-ontvangers ontzien. Opbrengsten die ontstaan worden benut om de afname van de IHS naarmate het inkomen stijgt geleidelijker te maken. Afhankelijk van de besluitvorming over de voorstellen wordt gestreefd naar een wetswijziging per 1 juli 2005.

Betaalbare huurlasten

Voor het effect van de huursubsidie op de betaalbaarheid van het huren wordt gekeken naar een aantal indicatoren.

Dit zijn de ninki (index van netto inkomen na kale huurlasten en de netto huurquote (de netto huurlasten als percentage van het netto inkomen). De ninki geeft de ontwikkeling aan van het netto inkomen na aftrek van de huurlasten. De netto huurquote geeft aan welk deel van het netto-inkomen aan huurlasten wordt besteed. Door het huurbeleid en de huursubsidie worden de netto huurquote en de ninki beïnvloed. Deze grootheden worden echter nog door veel meer factoren beïnvloed: de economische ontwikkeling, de werkloosheid, de hoogte van uitkeringen, fiscale maatregelen, etc. De ninki is echter, in vergelijking met de netto huurquote, minder gevoelig voor aanpassingen in de fiscale sfeer, bijvoorbeeld maatregelen waardoor de eigen bijdrage in de huur wordt verhoogd, terwijl de inkomensgevolgen daarvan fiscaal worden gecompenseerd. Daarnaast is de ninki een betere indicator voor betaalbaarheid van het wonen dan de netto huurquote. Immers, betaalbaarheid van het wonen gaat over de hoeveelheid euro's in de portemonnee en daar geeft de netto huurquote slechts een indirecte indicatie over. Er wordt naar gestreefd de ninki zo mogelijk gelijk te laten zijn aan de ninki in het tijdvak 2000/2001 en in ieder geval niet lager dan die in het tijdvak 1999/2000 (eerste jaar van presentatie).

Tabel 2.1: Ninki voor categorieën huursubsidieontvangers
 1997/19981998/19991999/20002000/2001
Alleenstaanden 65–100,0%102,1%105,4%109,1%
Meerpersoons 65–100,0%102,2%106,2%109,6%
Alleenstaanden 65+100,0%102,2%108,4%111,6%
Meerpersoons 65+100,0%102,6%107,9%111,3%
 100,0%102,1%106,6%110,0%

Uit tabel 2.1 blijkt dat de ninki de afgelopen jaren is gestegen. De stijging van de ninki is vooral toe te schrijven aan de gematigde huurontwikkeling en de gestegen inkomens. Dit effect deed zich binnen elk te onderscheiden groep voor.

Tabel 2.2: Netto Huurquote voor verschillende groepen huursubsidieontvangers
 1997/19981998/19991999/20002000/2001
Alleenstaanden 65–25,7%25,8%25,9%25,6%
Meerpersoons 65–18,2%18,3%18,4%18,2%
Alleenstaanden 65+23,5%23,6%23,1%22,9%
Meerpersoons 65+19,6%19,6%19,3%19,1%
 21,8%21,9%21,8%21,6%

De netto huurquotes zijn voor de huursubsidieontvangers marginaal gedaald.

Beperking armoedeval

Tenslotte wordt in tabel 4 de huursubsidiedruk als een kengetal gepresenteerd. Deze huursubsidiedruk is van belang voor mensen die met een inkomensvooruitgang te maken hebben. Als gevolg van die inkomensvooruitgang kunnen zij (een deel van) de huursubsidie verliezen met als gevolg dat zij per saldo slechts een geringer financieel voordeel hebben van de inkomensvooruitgang.

Tabel 2.3: Huursubsdiedruk
 1999/20002000/20012001/20022002/2003
Alleenstaande van bijstand naar 100% WML153,4%54,1%52,1%41,1%
Alleenstaande van bijstand naar 130% WML56,8%56,6%58,3%51,6%
Meerpersoons van bijstand naar 100% WML*0,0%0,0%0,0%0,0%
Meerpersoons van bijstand naar 130% WML47,0%47,7%43,9%31,3%

1 Wettelijk minimumloon (WML).

* De huursubsidiedruk is bij deze huishoudens 0% omdat het bedrag dat zij aan huursubsidie ontvangen bij bijstand en wettelijk minimumloon gelijk is omdat ook de hoogte van de bijstand en het wettelijk minimumloon voor dit huishoudtype nagenoeg gelijk is.

In bovenstaande tabel is de huursubsidiedruk opgenomen voor 4 cases, om zo de doorwerking van de wijzigingen in regelgeving waaronder de fiscaliteit te schetsen.

Daarnaast zal in de door het Kabinet te entameren meerjarige aanpak om de armoedeval aan te pakken bezien worden in hoeverre aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In de tabel is aangegeven welk deel men aan huursubsidie verliest als er een inkomensverbetering optreedt. Positief is dat de huursubsidiedruk in het jaar 2002/2003 fors daalt. Dit is het gevolg van het nieuwe belastingstelsel1, dat er toe heeft geleid dat de netto-inkomens, met name voor werkenden fors zijn gestegen. De huursubsidiebijdrage is niet aangepast als gevolg van de belastingherziening zodat dit heeft geresulteerd in een forse afname van de huursubsidiedruk. De daling van de huursubsidiedruk is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan dit effect. Daarnaast is de huursubsidiedruk als gevolg van het afschaffen van de kindertoeslag voor meerpersoonshuishoudens nog iets extra afgenomen.

Medeverantwoordelijkheid verhuurders

Omdat het beleid van verhuurders invloed kan hebben op het beroep dat op de huursubsidie wordt gedaan, kent de Huursubsidiewet een instrument om de medeverantwoordelijkheid van de verhuurders gestalte te geven, de prestatienormering. Deze prestatienormering bestaat uit een uitgavennorm en een verhuisnorm. De uitgavennorm heeft betrekking op de stijging van de gemiddelde huursubsidiebijdrage. De verhuisnorm heeft betrekking op het aantal huursubsidietoekenningen boven de aftoppingsgrens. Bij de uitgavennorm geldt dat alleen een bijdrage wordt opgelegd aan verhuurders als de norm op landelijk niveau wordt overschreden. In het subsidietijdvak 2000/2001 is de uitgavennorm landelijk overschreden. Uit hoofde van deze overschrijding worden de verschuldigde bijdragen opgelegd. Voor het tijdvak 2002/2003 bedraagt de uitgavennorm 0,9%. Dit betekent dat de gemiddelde bijdrage huursubsidie in 2002/2003 ten hoogste 0,9% mag stijgen ten opzichte van het vorige tijdvak. De uitgavennorm is voor het genoemde subsidietijdvak lager dan gewoonlijk door het afschaffen van de kindertoeslag in de huursubsidie welke aanpassing langs fiscale weg heeft plaatsgevonden.

In verband met de complexiteit, uitvoerbaarheid en werking van het huidige systeem zullen in 2003 voorstellen worden gedaan voor aanpassing en aanscherping hiervan.

Vereenvoudigen van de regelgeving en de uitvoering

Een verbetering van de efficiëntie en verhoging van de klantvriendelijkheid bij de verstrekking van huursubsidie zal de toegankelijkheid van de huursubsidie vergroten en daarmee het niet-gebruik van de huursubsidie stabiliseren.

Als onderdeel van het programma modernisering uitvoering huursubsidie (EOS) is gestart met het opzetten van laagdrempelige klantcontactpunten waar het mogelijk wordt op eenvoudige wijze huursubsidie aan te vragen.

Op het punt van de fysieke klantcontactpunten wordt nauw samengewerkt met gemeenten en verhuurders. Zo mogelijk zal in 2003 ook gestart worden met de ontwikkeling van een telefonisch loket (telefoondesk). In de tijd zal ook nog een virtueel loket (internet) ontwikkeld worden. Deze acties zullen worden betrokken bij het streven van het Kabinet om te komen tot één (uitvoerings)loket voor inkomensafhankelijke subsidies, waardoor de transparantie van het inkomensondersteunend beleid toeneemt.

2.2.2. Betaalbare woonkeuze kopen

Van alle bewoners hebben eigenaar-bewoners de meeste zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor de woning. Het beleid is gericht op verdere groei van het eigen woningbezit, het verbeteren van de keuzevrijheid en het invulling geven aan het sociale koopbeleid.

Om dit te realiseren staan de volgende instrumenten ter beschikking:

• Verkoop van huurwoningen

• Nationale Hypotheek garantie

• De Wet bevordering eigenwoningbezit

2.2.2.1. Verkoop van huurwoningen

In de Nota Mensen Wensen Wonen is de ambitie opgenomen om te komen tot circa 65% eigen woningbezit in 2010, voor zover burgers dat wensen. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwbouw, maar vooral om verkoop van huurwoningen. Omzettingen van huur naar koop zijn daarbij eveneens nodig. In maart 2002 zijn over het verstedelijkingsbeleid regionale bestuurlijke intentie-afspraken gemaakt, waarvan het aantal te verkopen huurwoningen, alsmede de bouw van sociale koopwoningen een wezenlijk onderdeel uitmaakt. In 2003 zullen definitieve afspraken worden gemaakt. Woningcorporaties dienen op basis van prestatieafspraken de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders te intensiveren. Aldus ontstaat een geclausuleerd kooprecht. Lokale en regionale omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van het macropercentage van 65% (zie ook artikel 4).

2.2.2.2. Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) draagt bij aan de bevordering van het eigen woningbezit door het borgen van leningen. De NHG wordt door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verstrekt. Het Rijk vervult daarbij een achtervangfunctie en heeft een rol bij het gebruik en bereik van de NGH. Jaarlijks verstrekt het WEW circa 60 000 garanties.

Met de Nationale Hypotheek Garantie is het mogelijk om zonder eigen middelen een huis te kopen. Hierdoor zijn financiers eerder bereid tot het verstrekken van een lening, is een korting op de rente mogelijk en is er een beperking van het vermogensrisico.

2.2.2.3. Wet bevordering eigenwoningbezit

De Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) is sinds 1 januari 2001 in werking getreden. Het doel van de wet BEW is om de keuzevrijheid tussen huren en kopen voor huishoudens met lagere inkomens te vergroten. De BEW is, net als de huursubsidie, een inkomens-afhankelijke regeling waarvan de uitkeringen vanwege doelmatigheidsoverwegingen vrijgesteld zijn van belastingen.

2.2.3. Versterking van de positie van de burger bij huur en koop

Voor individuele kopers en huurders is het soms moeilijk een vuist te maken in de interactie met marktpartijen, corporaties en overheden over plannen en beslissingen over de woning of de woonomgeving. Om de positie van de burger te versterken worden de volgende acties ondernomen:

• aanpassing(en) in wet- en regelgeving

• ondersteunen belangenverenigingen

• MDW project Positie van de koper op de nieuwbouwmarkt

2.2.3.1. Aanpassing(en) in wet- en regelgeving

Vanuit de wens tot beheersing van de woonlasten en het beperken van de financiële risico's van appartementsrechteigenaren bij (achterstallig) onderhoud is in 2002 onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Deze organisatievorm is gedifferentieerd en complex. Afhankelijk van uitkomsten van dit onderzoek zal in 2003 nader beleid geformuleerd worden. De uitkomsten van een aantal pilots die in samenwerking met de Stichting Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten zijn opgezet zullen hierbij worden betrokken. Het onderzoek biedt een eerste inzicht in de omvang van o.a. organisatorische, financiële en onderhoudsproblemen van VvE's en appartementsrechteigenaren.

Om dit inzicht te behouden en uit te breiden is een monitor van de ontwikkelingen (aantallen, soort appartementsrecht, financiële reserve, onderhoudsstaat enzovoort) op de appartementenmarkt gemaakt, waarvan de eerste resultaten al in 2003 verwacht worden.

2.2.3.2. Ondersteunen belangenverenigingen

Om de positie van de burger te versterken verstrekt VROM een bijdrage aan de Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Woonbond en aan het Landelijk Contact Vrouwen Adviescommissies.

2.2.3.3. MDW project Positie van de koper op de Nieuwbouwmarkt

Op de deelmarkt voor nieuwbouwwoningen blijkt de positie van de consument-koper ten opzichte van de aanbiedende partijen relatief zwak te zijn. De centrale vraag in dit MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) project is hoe de preferenties van de koper op de markt voor nieuwbouwwoningen beter ondersteund kan worden. In 2003 zal de regering met een standpunt ten aanzien van de uitkomsten van dit project komen.

2.3. Ambities en prestaties 2003

In het onderhavige artikel zijn nog geen concrete beleidsdoelstellingen (in de vorm van streefwaarden) en prestaties voor 2003 opgenomen en ontbreekt de groeiparagraaf. Kortheidshalve wordt verwezen naar de in de leeswijzer opgenomen toelichting terzake.

2.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 2.4 Bedragen in € 1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:1 789 3341 899 5071 740 6881 781 4581 832 6981 888 9641 958 547
Uitgaven:1 863 9731 916 1671 656 4461 674 4191 689 9941 711 5621 747 826
Programma1 797 6951 853 6061 602 6401 629 7171 646 7481 668 3161 704 580
Betaalbare woonkeuze huren1 732 4241 790 5661 538 6291 564 6441 579 4261 593 6671 619 952
Huursubsidie1 488 6131 512 8801 493 1191 519 3011 534 0581 547 5281 573 400
Bijdrage huurlasten49 00537 31737 77938 34138 90339 83640 700
Kostenvergoeding verhuurders15 2134 900     
Bijdragen nieuwbouw huurwoningen8 2167 9397 3326 8706 3576 2265 852
Afkoop DKP-subsidies beleggers en particulieren209937     
Afkoop subsidies NWI's170 714226 13917213210877 
Compensatie huurders Enschede454454227    
        
Betaalbare woonkeuze kopen62 88259 10059 69260 69162 86970 22380 270
Bevordering eigen woningbezit927 47716 94228 30141 06055 42370 370
Bijdragen woningen marktsector en premiekoop61 45251 10042 50032 30021 80014 8009 900
Gewenningssubsidieregeling eigen woningbezit430523250909  
Compensatie bewoners Enschede908      
        
Versterking positie burger bij huur en koop1 3571 4801 4801 4801 5081 5081 508
Subsidie woonconsumentenorganisaties1 3571 4801 4801 4801 5081 5081 508
        
Onverdeeld programma1 0322 4602 8392 9022 9452 9182 850
Afkoop subsidies woonwagens4      
Woonwagens402375299269222195127
Kennisoverdracht, experimenten e.a. 14345454545 
Onderzoek626672737737737737737
Communicatie-instrumenten 8171 1341 1341 1341 1341 134
Nader aan te wijzen 453624717807807807
Apparaat66 27862 56153 80644 70243 24643 24643 246
Uitvoering huursubsidie41 81341 15431 80324 35724 35724 35724 357
Uitvoering eigen woning-regelingen5 8572 6232 8542 8542 8542 8542 854
Onverdeeld apparaat18 60818 78419 14917 49116 03516 03516 035
Ontvangsten:59 25379 59532 15730 40724 21618 51717 412

Toelichting:

Bij dit beleidsartikel betreft de uitgavenraming 2003 en latere jaren voor circa 90% uitgaven voor huursubsidie. Ondanks een afname van de aantallen huursubsidiegebruikers in de komende jaren stijgen de budgetten als gevolg van een hoger wordende gemiddelde bijdrage.

De budgetten bij het instrument Bevordering eigen woningbezit (BEW) zijn ten opzichte van de begroting 2002, als gevolg van realisatiegegevens 2001, aangepast maar nemen jaarlijks toe als gevolg van de «stapeling» van jaargangen aan jaarlijkse bijdragen. Immers, elk jaar worden verplichtingen aangegaan die 15 jaar lang tot een jaarlijkse bijdrage leiden.

In 2003 wordt nog circa 3% van het uitgavenbudget aan oude regelingen (instrumenten) uitgegeven.

Een majeure post in 2003 hierbij is de bijdrage aan woningen marktsector en premiekoop.

Door verdergaande automatisering en doelmatiger werken zullen naar verwachting de apparaatskosten na 2003 sterk afnemen en enigszins stabiliseren tot een niveau van ruim € 43 mln per jaar.

Tabel 2.5: Gemiddelde bijdrage en aantallen huursubsidieontvangers
 2002/20032003/20042004/20052006/20072007/2008
Aantal aanvragen (x 1000)973965955954954
Bijdrage (in €)1 5101 5501 6001 6441 688

2.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 2.6 Bedragen in € 1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 1 656 446 1 674 419 1 689 994 1 711 562 1 747 826
2. Waarvan apparaatsuitgaven 53 806 44 702 43 246 43 246 43 246
3. Dus programma-uitgaven 1 602 640 1 629 717 1 646 748 1 668 316 1 704 580
4. Waarvan juridisch verplicht3%50 9552%39 6972%30 3461%21 2781%16 371
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden97%1 550 27997%1 588 52198%1 614 81399%1 645 44999%1 686 620
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)0%1 4060%1 4990%1 5890%1 5890%1 589
7. Totaal100%1 602 640100%1 629 717100%1 646 748100%1 668 316100%1 704 580

Toelichting:

De budgetflexibiliteit van artikel 2 is in feite marginaal. Voor de programma-uitgaven zijn alleen de instrumenten met naar verhouding kleine budgetten op grond van de gehanteerde verplichtingenbegrippen «flexibel» (onderzoek, kennisoverdracht, nader aan te wijzen). De programma-uitgaven welke juridisch verplicht zijn hebben voornamelijk betrekking op de «oude regelingen». In het percentage van 97% complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden zijn naast de woonconsumentenorganisaties eveneens de budgetten voor de huursubsidie, de Vangnetregeling (Bijdrage huurlasten) en de BEW (Bevordering eigen woningbezit) begrepen. Immers iedere aanvrager die aan de voorwaarden voldoet komt in aanmerking voor de subsidie.

Doelmatigheidsgetallen huursubsidie

Tabel 2.7 Aantallen en kosten beschikte aanvragen
 realisatie 200120022003
Kosten (in € 1 mln)   
Apparaatskosten VROM41,043,834,7
Kosten vergoeding verhuurders15,24,9 
Declaratiekosten Gemeenten Vangnetregeling16,47,67,6
Totaal kosten72,656,342,3
    
Aantal beschikte aanvragen   
aantal beschikkingen Huursubsidie1 263 797979 000969 000
aantal beschikkingen Vangnet40 55041 41241 412
aantal beschikkingen GEW114  
aantal beschikkingen BEW3663 8008 800
Totaal aantal aanvragen1 304 8271 024 2121 019 212
Kosten per aanvraag (in €1)565542

Toelichting

De apparaatskosten VROM 2002 nemen ten opzichte van de realisatie 2001 incidenteel toe als gevolg van onder andere de invoering van de klantcontactpunten (project EOS) per 1 juli 2002. In 2003 worden geen extra kosten meer gemaakt ten behoeve van het project EOS. De afronding van het project is gesteld op 1-1-2003.

In de apparaatskosten VROM zijn uitsluitend de kosten begrepen die te maken hebben met het (be-)afhandelen van aanvragen. In verband met de indeling van de VBTB begroting worden andere aan bijvoorbeeld huursubsidie gerelateerde apparaatskosten bij het betreffende beleidsartikel opgenomen (fraudebestrijding huursubsidie bij artikel 13, Handhaving). De verlaging in 2002 van de kostenvergoeding verhuurders heeft te maken met het afschaffen ervan als gevolg van het automatisch continueren.

De kosten voor de Vangnetregeling zullen naar verwachting na 2002 constant blijven, nadat in 2001 als gevolg van het onderzoek door Regioplan Onderzoek, Advies en informatie de uitvoeringskosten bij de gemeenten zijn verlaagd.

De in dit overzicht gepresenteerde aantallen beschikte aanvragen, inclusief de nihil-beschikkingen, huursubsidie en Vangnet zijn de gemiddelden van 2 tijdvakken. De huursubsidiesystematiek is namelijk gebaseerd op tijdvakken die lopen van 1 juli tot 1 juli.

De aantallen bij de GEW en BEW zijn gebaseerd op begrotingsjaren.

Artikel 3. Duurzame woningen en gebouwen

3.1. Algemene beleidsdoelstelling

Bij de totstandkoming en verbetering van woningen en gebouwen wordt gestreefd naar duurzame kwaliteit. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en levensloopbestendigheid, energiebesparing en milieubelasting van de woning of het gebouw afgestemd op de maatschappelijke behoefte. Binnen deze hoofddoelstelling worden vier operationele doelstellingen onderscheiden:

• garanderen van de minimale kwaliteit van woningen en gebouwen;

• verbeteren van de kwaliteit van woningen en gebouwen en het stimuleren van innovatie;

• bevorderen van de invloed van de burger op de kwaliteit bij totstandkoming van woningen engebouwen;

• coördinatie bouwbeleid.

3.2. Operationele doelstellingen

3.2.1. Garanderen van een minimale kwaliteit van woningen en gebouwen

In de bouwregelgeving (met name het bouwbesluit) is de minimale kwaliteit van woningen en gebouwen vastgelegd. De bouwregelgeving richt zich niet alleen op de nieuwbouw maar ook op de bestaande voorraad.

In de beleidsbrief over de toekomst van de bouwregelgeving, getiteld «Agenda Bouwregelgeving 2002–2006» (TK 2001–2002, nr 28 325, nr. 1) is aangegeven welke wijzigingen de komende jaren op dit terrein zullen plaatsvinden.

Doel hierbij is te komen tot een herijking, zodat de bouwregelgeving:

• zorgt voor een betere bescherming van de burger in de praktijk;

• meer aansluit op maatschappelijke behoeften en wensen en daardoor over een breder maatschappelijk draagvlak beschikt;

• in de praktijk beter hanteerbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Onderscheid is gemaakt in een drietal pakketten van wijzigingen, waarvan het eerste pakket per 1 januari 2003 in werking zal treden.

Dit omvat onder meer de conversie van het Bouwbesluit en de verruiming van het aantal vergunningvrije bouwwerken. In concreto gaat het om de volgende maatregelen:

• wijzigingen in de bouwvergunningprocedure zoals het vervallen van de meldingsprocedure,verruiming categorie bouwvergunningvrije bouwwerken, introductie lichte bouwvergunningsprocedure, landelijke uniformering/limitering indieningsvereisten voor bouwvergunningaanvragen en de introductie gefaseerde vergunningverlening;

• aanscherping van het wettelijk welstandskader in het kader van welstandstoezicht;

• wijzigingen in de bouwtechnische regelgeving (Bouwbesluit en daarmee samenhangende ministeriële regelingen): conversie van de structuur van het Bouwbesluit leidt tot een betere leesbaarheid en toegankelijkheid, daarnaast zullen door de inwerkingtreding van fase 2 functionele eisen voor utiliteitsbouw vervangen worden door prestatie-eisen en wordt een aantal technische voorschriften geschrapt, aangescherpt dan wel toegevoegd. Één Ministeriële Regeling zal de huidige vijf regelingen vervangen.

Deze wijzigingen van de Woningwet en het gewijzigde Bouwbesluit zijn inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2001, nr. 518 respectievelijk nr. 410). De nieuwe Algemene Maatregelen van Bestuur «Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken» en «Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning» zijn in augustus 2002 gepubliceerd.

3.2.1.1. Overige wijzigingen van de Woningwet en Bouwbesluit.

Er is nog aanzienlijke vereenvoudigingswinst te behalen door betere inhoudelijke en procedurele coördinatie van bouwgerelateerde regelgeving en daarmee samenhangende vergunningverlening en handhaving. Bij wijziging van bouwgerelateerde regelgeving zal door de betrokken departementen dan ook moeten worden toegewerkt naar een nieuwe structurering van regelgeving (inclusief de daarmee samenhangende instrumenten en procedures) op de drie niveaus die aansluiten bij de fasen die het bouwproces doorloopt: locatie, bouw en gebruik. Dit blijkt uit de rapporten inzake de Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW)-projecten «Openbare inrichtingen» (Kamerstukken II 2001/2002, 24 036, nr. 207) en «Servicegerichte overheid» (Kamerstukken II 2001/2002, 24 036, nr. 245).

De in het tweede en derde pakket opgenomen wijzigingen hebben betrekking op:

• verbetering van de handhaving van de bouwregelgeving;

• aanpassing van het Bouwbesluit, met name voortkomend uit de suggesties uit de praktijk die naar voren zijn gekomen in het implementatietraject 1e pakket wijzigingen bouwregelgeving;

• doorwerking van de Europese harmonisering van de normen voor constructieve veiligheid (Eurocodes);

• aanscherping van de energieprestatie-eis (EPC) (onder voorwaarde dat de kosten effectiviteit van zo'n aanscherping aantoonbaar is verbeterd);

• omvorming van de Woningwet tot een Bouwwet (waarin verwerkt worden de aanbevelingen om te komen tot een stroomlijning van de procedures, zoals gedaan door de MDW-werkgroep «servicegerichte overheid»);

• eventuele aanpassing van de toezichtstructuur in verband met de herbezinning op verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeentelijke bouw- en woningtoezicht en de private sector (onder meer certificering);

• overheveling van bouwtechnische voorschriften uit andere regelingen naar het Bouwbesluit; het eventueel schrappen van een aantal bruikbaarheidsvoorschriften.

3.2.2. Verbeteren van de kwaliteit woningen en gebouwen en stimuleren van innovatie

In de gesprekken met de regio's over de verstedelijking tot 2010 zijn afspraken gemaakt over verbetering van zowel woningen als de woon/werkmilieus. Deze zijn vastgelegd in de afgesloten Intentieafspraken met 20 regio's. Dit moet leiden tot een betere aansluiting van het aanbod bij de (kwalitatieve)vraag en verbetering van de prijs-kwaliteits verhouding van de woning. Daarnaast zal VROM vooral die bouwtechnische verbeteringen stimuleren die bijdragen aan een gezondere, energiezuinige en duurzame gebouwde omgeving. Voor het jaar 2003 worden hierin drie thema«s onderscheiden: duurzaam bouwen, energiebesparing en brandveiligheid.

3.2.2.1. Duurzaam bouwen

Het beleidsprogramma duurzaam bouwen 2000–2004 streeft naar vermindering van de milieubelasting bij ontwikkeling en beheer van de gebouwde omgeving. Dit vergt onder andere een duidelijke en meetbaar geformuleerde beleidsinzet. Deze beleidsinzet is geformuleerd in een brief aan de Tweede Kamer (TK 2001–2002 24 280 en 26 603, nr. 22).

Hierin is aangekondigd dat het dubo-beleid wordt toegespitst op een aantal concrete thema's:

• energiebesparing met het doel de emissie van CO2 door de gebouwde omgeving terug te dringen (Zie 3.2.2.2.);

• verantwoord materiaalgebruik teneinde de condities voor milieu te verbeteren;

• verhoging gezondheidsniveau van het binnenmilieu van woningen en gebouwen.

De toespitsing op de genoemde thema's betekent niet dat het integrale karakter van duurzaam bouwen uit het oog wordt verloren. Bovendien dient reductie van negatieve milieueffecten in de bouw goed aan te sluiten op de andere pijlers onder het bouwkwaliteitsbeleid, zoals bijvoorbeeld veiligheid en bruikbaarheid. Integraliteit betekent in dat opzicht vooral aansluiten bij de wensen van de burger en ruimte laten om op lokaal of contextgebonden, in een integrale afweging, duurzame oplossingen toe te passen. Gebiedsgericht maatwerk («duurzaamheid op locatie») is daarbij onontbeerlijk door onder andere het beleid inzake stedelijke vernieuwing. Verder is van belang dat het dubo-beleid aansluit bij de wensen van de woonconsument en de gebouwgebruiker.

Vervanging loden leidingen

Met het oog op het verlagen van het gezondheidsrisico met name zuigelingen, worden door het uitvoeren van de stimuleringsregeling «Saneren loden drinkwaterleidingen» bestaande loden drinkwaterleidingen in woningen vervangen. Het beleid is gericht op de doelstelling voor 2005, te weten een sanering van 100% in de sociale woningvoorraad en 80% in de particuliere woningvoorraad. In 2001 is de doelstelling ruim gehaald waardoor de doelstelling voor 2003 naar beneden is bijgesteld. In 2003 worden tenminste 3 500 beschikkingen afgegeven (relatie met art. 12.2.1.).

Energiebesparing gebouwde omgeving

De taakstelling voor de gebouwde omgeving voor de eerste budgetperiode van het Kyoto-protocol is een reductie van 3 Mton per jaar. Dit ten opzichte van de verwachte autonome reductie. Er is sprake van een verdeling van de doelstelling over woningbouw (2 Mton) en utiliteitsbouw (1 Mton). De aandacht ligt hierin met name in de bestaande gebouwenvoorraad. In 2002 is de uitvoering van het klimaatbeleid geëvalueerd. In de Evaluatienota Klimaatbeleid is aangegeven dat het doel is om eind van dit jaar te komen tot streefwaarden voor de CO2-emissie in de periode 2008–2012 voor vier sectoren, waarbij de gebouwde omgeving als aparte sector wordt aangemerkt (zie artikel 11).

In de aanloop op deze evaluatie bleek dat het onzeker was of met het geformuleerde beleid uit de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid de taakstelling van 3 Mton voor de gebouwde omgeving zou worden gehaald.

Om deze reden is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (TK 2000–2001, 26 603, nr. 26) over intensivering van het klimaatbeleid in de gebouwde omgeving.

Behalve het nationale klimaatbeleid spelen ook Europese ontwikkelingen. In het kader van de Europese Richtlijn «Energieprestaties in gebouwen», worden energieprestatie-certificaten voor de gebouwde omgeving verplicht. Vanaf 2003 zullen de voorbereidingen worden getroffen om tijdig te kunnen voldoen aan deze richtlijn.

Energieprestatieadvies

In 2000 is het Energieprestatieadvies (EPA) voor de woningbouw geïntroduceerd. Het EPA en de toepassing van energiebesparende maatregelen is vanaf 2000 financieel ondersteund middels de fiscale Regeling Energiepremies (EPR). In het Strategisch Akkoord is besloten tot een beperking van het free rider-effect in het bestaande fiscale milieu- en energiepakket. In dit kader zal de fiscale regeling Energiepremies worden beëindigd. Om energiebesparing door huishoudens te blijven stimuleren, zal in de plaats van de fiscale regelingen een andere regeling – met minder budget uitgewerkt worden. Hiervoor zijn aan de begroting van VROM gelden toegevoegd, oplopend van € 54 mln in 2003 tot € 72 mln in latere jaren.

Tender Energiebesparing bij Lagere Inkomensgroepen

Begin 2002 is de Tender Energiebesparing bij Lagere Inkomensgroepen (huishoudens met een besteedbaar inkomen lager dan € 12 660) in werking getreden. Verschillende organisaties kunnen plannen (advisering, ondersteuning of aanbrengen kleine voorzieningen) indienen om energiebesparing bij Lagere Inkomensgroepen te stimuleren. In 2003 zal op basis van de ervaringen die met de eerste tender zijn opgedaan en rekeninghoudend met de nieuwe situatie die is ontstaan rondom de defiscalisering van de Energiepremieregeling, bekeken worden of de regeling in de huidige vorm gecontinueerd wordt.

EPA utiliteitsbouw

In 2002 hebben experimenten plaatsgevonden rondom het EPA in de utiliteitsbouw. Op basis van de ervaringen uit de experimenten en een onderzoek naar de tussendoelen voor de EPA utiliteitsbouw zal in 2003 worden bekeken of en op welke wijze het EPA voor de utiliteitsbouw met meer generiek instrumentarium kan worden gestimuleerd. Mede op basis van het Interdepartementale beleidsonderzoek naar de Energie-investeringsaftrek (EIA) is in 2002 bekeken op welke wijze de EIA en de EINP (Non-profit) beter kunnen worden ingezet voor het realiseren van de energiebesparingdoelstellingen in het bedrijfsleven en het verminderen van het free-ridereffect.

Programma Innovatieve Technieken rijkshuisvesting (PIT)

In de Uitvoeringsnota klimaatbeleid is het Programma Innovatieve Technieken Rijkshuisvesting (PIT) opgenomen. Geëxperimenteerd zal worden met nieuwe technieken die naar verwachting binnen circa 5 jaar rendabel zullen worden. Oorspronkelijk was dit programma gepland tot en met 2004. Thans is duidelijk dat, gelet op de lange doorlooptijd van de beoogde projecten, het programma in ieder geval tot en met 2006 zal doorlopen. Beoogd wordt totaal 10 à 15 projecten uit te voeren waarin innovatieve technieken zijn toegepast. Kritische succesfactoren zijn de energieprijzen en de bereidheid van gebruikers om zelf tenminste 50% van de kosten te dragen. In 2005 zal een evaluatie op de uitvoering van de nota Klimaatbeleid, waar PIT onderdeel van uitmaakt, plaatsvinden.

Koepelprogramma, klimaatconvenant en RDC's

In 2002 is in opdracht van VROM bij Novem het Koepelprogramma «CO2-reductie in de gebouwde omgeving» van start gegaan. Het koepelprogramma ondersteunt voor ruim € 17 miljoen de belangrijkste doelgroepen in de gebouwde omgeving bij hun klimaatbeleid.

Vanuit het koepelprogramma worden talrijke activiteiten richting deze doelgroepen uitgevoerd zoals: kennisoverdracht, experimenten, knelpuntanalyses en (proces)ondersteuning. Na evaluatie in 2002 zal in 2003 worden bezien hoe het programma zal worden voortgezet.

In 2002 is met gemeenten en provincies het klimaatconvenant ondertekend en is de daaraan gekoppelde subsidieregeling in werking getreden. Ook de gebouwde omgeving maakt hier onderdeel van uit (zie hiervoor art. 11). Het convenant en de subsidieregeling blijven tot en met 2005 in werking. In dit kader wordt ook het netwerk van Regionale Dubo Consulenten ondersteund (RDC's).

3.2.2.3. Actieprogramma Brandveiligheid

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Enschede en Volendam is het brandveiligheidsbeleid voor woningen en overige gebouwen zorgvuldig tegen het licht gehouden In algemene zin zijn de regels en eisen van het Bouwbesluit afdoende gebleken. De Commissie onderzoek cafébrand (Commissie Alders) heeft dan ook niet geconcludeerd dat de regels inhoudelijk tekort schieten voor het bewerkstelligen van brandveiligheid. De Commissie pleit daarom niet voor inhoudelijke aanvulling of aanpassing van de bouwregelgeving, maar voor het beter naleven van de regels en voor een scherper toezicht daarop. De verantwoordelijkheid daarvoor berust niet alleen bij de overheid (Rijk en gemeenten), maar ook bij exploitanten en burgers. Het Actieprogramma Brandveiligheid bevat aanbevelingen voor de gemeentelijke overheid, voor de overige overheden en voor exploitanten en burgers.

In het Kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand is het Actieprogramma Brandveiligheid door het Kabinet overgenomen en op een aantal punten aangevuld.

Het kritisch bezien van effectiviteit van bouwregelgeving is een continu proces zowel in brede zin als toegespitst op de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit. Daarvan is sprake bij «nieuwe bouwvormen», zoals hoogbouw (hoger dan 70m), ondergronds bouwen (dieper dan –8m) en grote brandcompartimenten (groter dan 1000m2). Begin 2001 is op verzoek van de Tweede Kamer een overzicht gegeven van te verrichten onderzoek op het terrein van brandveiligheid. In 2002 zijn alle onderzoeken geïnitieerd. Vanaf 2003 worden de resultaten verwacht . Voor genoemde nieuwe bouwvormen wordt vervolgens, indien de behoefte daaraan is aangetoond, gewerkt aan de wijziging van de vigerende functionele eisen in prestatie-eisen. Dit vergemakkelijkt de beoordeling ervan door de toezichthouder (de gemeente). Als voor bouwvormen (nog) geen prestatie-eisen beschikbaar zijn, of als wordt afgeweken van de prestatie-eisen (gelijkwaardige oplossing), moet de gemeente telkens zelf beoordelen of op de door de aanvrager/bouwer voorgestelde manier inderdaad aan de eisen wordt voldaan. Deze beoordeling levert in de praktijk problemen op. In samenspraak met de VNG worden daarom oplossingen, die reeds zijn voorgesteld en goed bevonden, vastgelegd in een centraal register. In die vorm kunnen ze als ijkpunt dienen voor nieuwe aanvragen.

3.2.3. Bevorderen van de invloed van de burger bij de totstandkoming van woningen

Minder uniformiteit en meer diversiteit, onderscheid en eigenheid zijn van belang bij de toekomstige kwaliteit van woningen en gebouwen. Bewoners willen immers zeggenschap over de woning waarin ze gaan wonen.

Flexibiliteit in het ontwerp, biedt een betere afstemming op de wensen van de bewoners. VROM wil bevorderen dat burgers worden betrokken bij het hele bouwproces.

3.2.3.1. Particulier opdrachtgeverschap

Door particulier opdrachtgeverschap wordt bevorderd dat (groepen) bewoners zeggenschap krijgen over het gebruik van de bouwgrond en het ontwerp van de woning. Op een aantal manieren zal particulier opdrachtgeverschap worden versterkt:

• de intentieafspraken voortkomend uit de tweede ronde «verstedelijkingsgesprekken» zijn een aanzet om te komen tot definitieve bestuurlijke afspraken in 2003. Het streven is dat in de periode 2005–2010 een derde deel van de regionale woningproductie via particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. Op basis van een nadere inventarisatie van de mogelijkheden door de regio's is het doel om in de definitieve bestuurlijke afspraken in 2003 concrete woningaantallen overeen te komen, die tot 2010 via particulier opdrachtgeverschap in de regio's gebouwd zullen gaan worden;

• in de grondexploitatiewet zullen de mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap beter gefaciliteerd gaan worden; gemeenten kunnen dan voorwaarden stellen, voor een bepaald aandeel via particulier opdrachtgeverschap te bouwen woningen, aan het aangeven van de exploitatievergunning aan projectontwikkelaars en bouwers.

De instrumenten waardoor de eigenbouw voor midden- en lagere inkomensgroepen bereikbaar gemaakt kan worden, worden gesystematiseerd en geanalyseerd. Op basis hiervan zal VROM een aantal specifieke instrumenten uitwerken, bij voorbeeld op technisch, financieel en juridisch vlak.

Daarnaast is in opdracht aan de SEV (in nauwe samenwerking met VEH en een aantal grotere steden) de ontwikkeling gestart van een «zeggenschapsmeter». Het ligt in de bedoeling, dat deze in 2003 operationeel zal zijn.

3.2.3.2. Geschillenbeslechting in de bouw

Het aantal opleveringsgebreken bij nieuw gebouwde eengezinswoningen is in de afgelopen zeven jaar verdubbeld van 14 gebreken in 1993 naar 28 in 2000 (bron VEH). Er is veel onduidelijkheid bij kopers over hun rechtspositie in de procedure van bemiddeling en geschilbeslechting indien de aannemer verzuimt gebreken te verhelpen. Daarbij voelt de koper zich niet serieus genomen tijdens de behandeling van klachten omdat bestaande regelingen, zoals GIW en Raad van Arbitrage, onvoldoende aan de wensen van kopers tegemoet komen.

Doel van het beleid is te komen tot een situatie waarbij één loket van arbitrage voor geschillen in de bouw verantwoordelijk is voor een onafhankelijke begeleiding van kopers, bemiddeling en een transparante en eerlijke geschilbeslechting. Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat dit loket laagdrempelig is voor burgers (kopers) en een snelle afhandeling van geschillen kent.

3.2.4. Coördinatie bouwbeleid

VROM is het algemene aanspreekpunt voor de bouwsector op Kabinetsniveau en geeft in die hoedanigheid een aanzet tot:

• het verminderen van knelpunten in de relatie tussen de bouwsector en de overheid;

• het benutten van kansen door de betrokken partijen door ICT in de bouw, particulier opdrachtgeverschap en innovatief aanbesteden.

VROM neemt nadrukkelijk niet de verantwoordelijkheid over van andere ministeries of van de bouwsector zelf maar signaleert, coördineert, analyseert, faciliteert en stimuleert.

Parlementaire Enquête Bouwnijverheid

VROM heeft het secretariaat voor de interdepartementale afstemming en coördinatie van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid. De verwachting is dat de follow-up van de parlementaire enquête begin 2003 zal plaatsvinden en dat eventuele beleidsmaatregelen om structurele onregelmatigheden in de bouw te voorkomen in 2003 genomen kunnen worden.

Evaluatie van Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) 2001

In 2003 zal het UAR worden geëvalueerd. Tijdens de laatste fase van de totstandkoming van het UAR 2001 is een advies van de Landsadvocaat overgenomen door in de toelichting afstand te nemen van de recente jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. Dit heeft tot grote weerstand bij het AVBB geleid. Begin 2001 is met het AVBB afgesproken het nieuwe UAR op korte termijn vast te stellen en het over twee jaar «nog eens tegen het licht te houden». In het kader van een mogelijke Parlementaire enquête bouwnijverheid, heeft het Kabinet eind 2001 aan de Tweede Kamer toegezegd bij deze evaluatie tevens de toepassing van de rekenvergoeding, de samenstelling van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland alsmede de ontwikkeling van de uitspraken van de raad bij conflicten over de aanbesteding te betrekken.

Leerling bouwplaatsen

Om de opleiding en ontwikkeling tot vakbekwaam bouwplaatspersoneel te stimuleren wordt een subsidie aan opdrachtgevers van leerling-bouwplaatsen gegeven die extra kosten kunnen krijgen als gevolg van langere bouwtijd en extra voorbereiding.

Tabel 3.1 Gerealiseerde en geraamde leerling-bouwplaatsweken
 Realisatie 1999Realisatie 2000Realisatie 2001Raming 2002Raming 2003Raming 2004
Aantal leerlingbouwplaatsweken18 17519 02618 51521 5002200022000
Aantal leerlingen2 5962 7182 6453 0003 0003 000
Subsidie per leerlingbouwplaatsweek€ 34€ 46€ 47€ 41€ 40€ 40

Eind 2002 wordt deze subsidie voor het creëren van leerling-bouwplaatsen geëvalueerd en begin 2003 wordt bezien of dit tot herijking aanleiding geeft. Daarbij zullen ook de acties betrokken worden die in het kader van de achterblijvende woningbouwproductie door de marktpartijen worden ondernomen om de capaciteit en de kwaliteit van het personeel in de bouwsector te verbeteren.

Bouwprognoses

Jaarlijks worden de Eerste en de Tweede Kamer met de «Bouwprognoses» door VROM geïnformeerd over de consequenties van het Kabinetsbeleid voor de productie en de werkgelegenheid in de bouw. De publicatie is tevens een service van VROM als Coördinerend Bouwdepartement aan diverse partijen in de bouwsector voor het opstellen van hun marktplanning voor de middellange termijn. In het rapport worden de bouwproductie-effecten beschreven van de financiële meerjarenramingen 2003–2008 van de bouwdepartementen. Voor wat betreft de algemeen economische prognoses wordt aangesloten bij de prognoses van de Macro-Economische Verkenning 2004 van het Centraal Planbureau (CPB).

EU Beraad voor de Bouw

In het kader van het voorzitterschap van Nederland van de EU in 2004 zal het EU Beraad voor de Bouw, waarvan het secretariaat bij VROM is geplaatst, betrokken worden bij de voorbereiding zowel in organisatorische zin als inhoudelijk.

Vrouwen in de bouw

De arbeidsdeelname van vrouwen in de bouw wordt al enkele jaren vanuit VROM gestimuleerd. Het betreffen zowel UTA (uitvoerende, technische en administratieve) als managementfuncties. De effectiviteit van deze financiële bijdrage zal in 2003 worden geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar toename van het aantal vrouwen en de soort functies waarop ingestroomd wordt.

3.3. Ambities en prestaties 2003

In het onderhavige artikel zijn nog geen concrete beleidsdoelstellingen (in de vorm van streefwaarden) en prestaties voor 2003 opgenomen en ontbreekt de groeiparagraaf. Kortheidshalve wordt verwezen naar de in de leeswijzer opgenomen toelichting terzake.

3.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 3.2 Bedragen in € 1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:36 98141 64598 25495 719106 142104 891101 483
Uitgaven:245 536227 311261 994252 993257 758257 405253 077
Programma242 558223 731248 364239 363244 128243 775239 447
Garanderen minimale kwaliteit van woningen en gebouwen295776     
Toegankelijkheid Rijkshuisvesting295776     
        
Verbeteren kwaliteit woningen en gebouwen en stimuleren innovatie16 66239 15087 87080 70086 19287 12483 160
Duurzaam bouwen325      
Regeling sanering loden leidingen1 7942 4611 6621 208   
Voorbeeldplannen DUBO454      
Energiebesparing Rijkshuisvesting5 4457 9924 0331 6971 494500 
Duurzaam bouwen Rijkshuisvesting 386386386   
Regeling Energiebesparing huishoudens met lagere inkomens 1 3611 8151 8152 496681681
Programma energiebudgetten6 30224 62624 21417 11515 81213 38710 479
Energiepremieregeling (EPR)  54 00057 00065 0007200072000
Innovatief bouwen2 3422 3241 7601 4791 390556 
        
Coördinatie bouwbeleid 3 3051 9051 9051 9051 9051 905
Coördinatie bouwbeleid 3 3051 9051 9051 9051 9051 905
        
Onverdeeld programma225 601180 500158 589156 758156 031154 746154 382
Budget BWS 199564 88421 233     
Budget BWS 1992–1994156 771154 866152 919150 960150 983150 978150 914
Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht1 4251 9331 3631 3531 353923923
Onderzoek RGD 227227227227227227
Onderzoek DGW2 5211 7873 6043 7422 9922 1421 842
Communicatie-instrumenten 454476476476476476
Apparaat2 9783 58013 63013 63013 63013 63013 630

Toelichting:

Op het gebied van duurzaam bouwen en energiebesparing wordt een aantal instrumenten in de vorm van stimuleringssubsidies van tijdelijke aard ingezet.

Als gevolg daarvan neemt de omvang van de budgetten, bestemd voor deze beleidsvelden, in de periode tot 2005/2006 geleidelijk af.

Hierdoor laat het totaal van de uitgaven op het onderhavige artikel ook een licht dalend verloop zien.

Het verschil tussen de verplichtingen- en de uitgavenraming wordt met name veroorzaakt door de uitfinanciering van op basis van het BWS 1992–1994 in het verleden aangegane verplichtingen (meer dan € 150 mln per jaar aan uitgaven).

3.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 3.3 Bedragen in € 1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 261 994 252 993 257 758 257 405 253 077
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 13 630 13 630 13 630 13 630 13 630
3. Dus programma-uitgaven 248 364 239 363 244 128 243 775 239 447
4. Waarvan juridisch verplicht65%160 61763%151 25262%151 12562%151 00663%150 914
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden29%71 63628%67 35230%72 64831%75 61831%75 062
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)6%16 1119%20 7598%20 3557%17 1516%13 471
7. Totaal100%248 364100%239 363100%244 128100%243 775100%239 447

Toelichting:

De budgetflexibiliteit van artikel 3 is met name als gevolg van de uitfinanciering op basis van in het verleden aangegane verplichtingen terzake BWS 1992–1994 voor circa 90% van het totaal van het uitgavenbudget niet flexibel. Van een aantal tijdelijke instrumenten (zoals bijvoorbeeld Teli en IFD) is het beschikbare subsidiebedrag gepubliceerd waardoor eveneens de flexibiliteit is beperkt. De beperkte flexibiliteit richt zich ogenschijnlijk op het instrument Energiebudgetten waarbij wel een kanttekening dient te worden geplaatst. De budgetten worden ingezet met name aan de hand van koepelverplichtingen met een kortlopende uitfinanciering. De (voortschrijdende) invulling van koepelverplichtingen nog aan te gaan in de komende nabije jaren is al in ontwikkeling en daartoe worden tevens onderhandelingen met betrokken partijen (zoals Novem) gevoerd.

Artikel 4. Fysieke Stedelijke Vernieuwing

4.1. Algemene beleidsdoelstelling

Fysieke vernieuwing van steden is nodig ten einde de stad – ook op lange termijn – een aantrekkelijk vestigingsklimaat te kunnen laten zijn voor bewoners uit alle inkomensgroepen en voor bedrijven en om de stedelijke cultuur in stand te houden. De groei van wijken met een eenzijdige bevolking van veelal allochtone herkomst moet worden tegengegaan onder meer door een gevarieerder woningaanbod. Tevens moet de achteruitgang van wijken door het verdwijnen van de sociale infrastructuur (artsen, winkels, scholen), toename van criminaliteit, lagere arbeidsparticipatie en gebrekkig gemeentelijk toezicht op de leefomgeving, de kwaliteit en illegale bewoning van woningen, worden gekeerd. Daarnaast dienen de midden- en hogere inkomens weer aan de stad gebonden te worden. Daartoe is – na de stadsvernieuwing, die vooral op fysieke achterstanden in de vooroorlogse wijken was gericht – een aanpak nodig van in beginsel alle wijken die zonder nadere inspanning niet voldoen aan de (toekomstige) kwaliteitsvraag. Die aanpak moet integraal zijn, dat wil zeggen niet alleen gericht op fysieke ingrepen maar ook op de sociale structuur en het economische klimaat.

In dit beleidsartikel komt het VROM-beleid aan de orde dat zich richt op het bevorderen van de fysieke vernieuwing van de steden door herstructurering en nieuwbouw, en op een kwantitatief én kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Dit wordt hieronder uitgewerkt in de operationele doelstellingen herstructurering en nieuwbouw van woningen. Zie voor de sociale aspecten van het wonen artikel 5.

4.2. Operationele doelstellingen

Herstructurering en de nieuwbouw van woningen zijn – zeker als het gaat om een integrale aanpak – processen van lange adem. Niet voor niets zijn in het kader van de VINEX en het ISV afspraken gemaakt voor de lange termijn (VINEX 10 jaar, ISV 5 jaar). De verantwoording over de VINEX vindt plaats in 2005. Op dat moment is duidelijk in hoeverre is voldaan aan de in 1995 afgesproken taakstellingen ten aanzien van de uitbreiding van de woningvoorraad. Daadwerkelijke effecten van het ISV-beleid zullen pas op langere termijn kunnen worden gemeten. In welke mate de maatschappelijke resultaten die behaald worden het directe gevolg zijn van het gemeentelijk beleid zal bovendien moeilijk meetbaar zijn. De kwaliteit van de leefbaarheid in een wijk is immers van een groot aantal partijen en omstandigheden afhankelijk. Die restrictie geldt dus eens te meer voor de invloed van het rijksbeleid.

4.2.1. Herstructurering

In de nota Mensen Wensen Wonen is aangegeven dat de vernieuwing van de steden dient te worden geïntensiveerd. Huishoudens uit alle inkomensgroepen blijven of gaan alleen in de steden wonen indien er meer ruime en groene woonmilieus, en centrumstedelijke woonmilieus zijn/bijkomen. Daartoe zullen zogenaamde (bestaande) buitencentrummilieus moeten worden «getransformeerd». Afspraken over deze transformatieopgave zijn met de partners (kaderwetgebieden, provincies en gemeenten) gemaakt in de in maart 2002 afgesloten intentieafspraken over de verstedelijking tot 2010. Naast de transformatieopgave behelzen deze intentieafspraken – op het onderdeel «wonen» – ook afspraken over de vergroting van het eigen woningbezit (65% in 2010), particulier opdrachtgeverschap (zie artikel 3), en de sociale aspecten van de transformatie (ouderenhuisvesting en wonen-zorg (zie artikel 5). In de intentiedocumenten is afgesproken dat indien de partners voldoende«bewegen» op de hierboven genoemde 4 speerpunten van het woonbeleid, en de uitvoering ervan leidt tot aantoonbare extra onrendabele kosten, bij de definitieve verstedelijkingsafspraken in 2003 de aan de partners bij de technische herijking ontvallen BLS-middelen onder voorwaarden alsnog beschikbaar kunnen worden gesteld voor de periode 2005–2010.

Tegelijkertijd heeft de aanpak van «probleemwijken» – deels als onderdeel van de transformatieopgave – een hoge prioriteit.

De steden hebben in hun vijfjarige ontwikkelingsprogramma's hun voornemens om wijken te herstructureren vastgelegd. In de praktijk blijkt dat de daadwerkelijke integrale aanpak van buurten en wijken nog maar langzaam op gang komt. Dit heeft verschillende oorzaken zoals belemmeringen in de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars, een tekort aan kennis en kunde bij gemeenten, gemeenten hebben nog volop bouwmogelijkheden op (minder complexe) nieuwe uitleglocaties, en stroperige gemeentelijke en/of gerechtelijke procedures.

Ten einde het tempo van de stedelijke herstructurering te verhogen wordt ingezet op verbetering van de samenwerking tussen corporaties, marktpartijen en overheid, het bevorderen van de effectiviteit van het gemeentelijk instrumentarium, een efficiëntere inzet (flexibel) van capaciteit en deskundigheid op lokaal- en regionaal niveau, stimuleren van corporaties om te investeren in de herstructurering, en het stimuleren van innovatieve plannen en projecten op het terrein van de stedelijke vernieuwing.

De ambities met betrekking tot de herstructurering zijn hoog, hetgeen doorwerkt in de te nemen beleidsmaatregelen:

• De in het begin 2002 voor de 20 regio's gemaakte bestuurlijke intentieafspraken over de verstedelijking tot 2010 zullen in 2003 in definitieve verstedelijkingsafspraken op regionaal niveau moeten worden vertaald. Hierin zullen ook procesmatige afspraken gemaakt worden over de aanpak van nog nader in het kader van GSB/ISV-II te benoemen wijken;

• De woningcorporaties hebben – in het verlengde van het Nationaal Akkoord Wonen – nadrukkelijk een grote verantwoordelijkheid voor de herstructurering. De woningcorporaties hebben immers in de naoorlogse wijken zeer veel bezit. Daarbij is ook van belang dat de eerder genoemde intentieafspraken doorwerken in de prestatievoornemens van de corporaties en de prestatiecontracten tussen corporaties en gemeenten. Deze lokale samenwerking zal verder gestroomlijnd moeten worden. Voor de inzet van corporaties is matching van financiële middelen een belangrijke randvoorwaarde. Corporaties kunnen nu reeds via het College Sluitend Stelsel projectsteun aanvragen bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Deze steun is bedoeld voor onrendabele investeringen, ondermeer ten behoeve van herstructureringsprojecten die niet door de betreffende corporatie zelf gedragen kunnen worden. Deze investeringskosten worden opgebracht door de corporatiesector zelf. Het CFV functioneert als ZBO en valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van VROM. In 2003 zal op basis van in 2002 uitgevoerd onderzoek duidelijk worden hoe matching verder gestimuleerd kan worden;

• In de brief van 18 februari 2002 aan de Tweede Kamer is een nadere analyse toegezegd van het geheel aan belemmeringen van en maatregelen voor het stimuleren van herstructurering van wijken. De uitkomsten van deze analyse kunnen leiden tot vereenvoudiging en stroomlijning van regelgeving enerzijds, en – indien dit past binnen randvoorwaarden als gelijk speelveld en budgettaire inpasbaarheid – tot nadere wetgeving op het gebied van mogelijke fiscale belemmeringen (met name bij overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en BTW) anderzijds;

• In 2003 zal het ISV voor de periode 2005–2009 verder worden uitgewerkt in het beleidskader ISV-II. Tegelijkertijd zal de verdeling van middelen worden vastgesteld (verdeelsleutel) Bij de toekenning van de middelen wordt rekening gehouden met de effectiviteit van de ingezette middelen in het eerste tijdvak. Uitgangspunt daarbij is dat het totale volume intact blijft. Ook het verantwoordingstraject ISV-I wordt voorbereid;

• De monitor van de in 2002 gestarte PPS-pilots en de PPS-uitvoeringsprojecten die in het kader van het IPSV een bijdrage hebben ontvangen, identificeert de succes- en faalfactoren van samenwerking/PPS in de herstructurering.

4.2.2. Nieuwbouw van woningen en verkoop huurwoningen

In elke regio wordt een kwantitatief en kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt beoogd. Met kwaliteit wordt hier gedoeld op aspecten als meer hoek-, 2 onder 1 kap-, en vrijstaande woningen, particulier opdrachtgeverschap, meer woon- en kaveloppervlakte en een grotere inhoud van de woning, een hoger aandeel middeldure en dure woningen in bestaand stedelijk gebied. Ten aanzien van de kwantiteit is het streven erop gericht in de periode 2000 tot 2010 de woningvoorraad met in totaal landelijk circa 650 000 woningen uit te breiden.

Daarnaast zal de nieuwbouw van woningen die gesloopte woningen vervangen geïntensiveerd moeten worden, vooral om de beoogde transformatie van woonmilieus mogelijk te maken.

In de verstedelijksronde zijn inmiddels met 7 regio's intentieafspraken gemaakt, die leiden tot afspraken voor circa 130 000 sloop/vervangende nieuwbouw. In 2003 zullen met alle 20 regio's definitieve afspraken, waaronder over sloop/vervangende nieuwbouw, moeten worden gemaakt. Deze taakstellingen zijn uiteraard een afgeleide van de te bereiken doelen namelijk herstructurering en transformatie van wijken.

Met betrekking tot de bevordering van het eigen woningbezit is in de Nota Mensen Wensen Wonen een ambitieniveau vastgelegd m.b.t. de toevoeging aan de woningvoorraad d.m.v. omzetting van huurwoningen in koopwoningen (700 000 woningen in 10 jaar). Bij de verstedelijkingsronde is in de intentieafspraken een niveau vastgelegd dat circa 35% onder het ambitieniveau van de Nota Mensen Wensen Wonen ligt.

Tabel 4.1 Nieuwbouw tot 2010
 aantallen woningen tot 2010
Totale netto toevoeging aan de voorraad650 000
Sloop/Vervangende nieuwbouwIn 2003 nader af te spreken

De nieuwbouwproductie blijft een belangrijk punt van zorg. Een voortvarende uitvoering van het actieprogramma, – voorgesteld door de Taskforce Woningbouwproductie, en onderschreven door verschillende partijen in het woningbouwproces –, blijft daarmee onverkort van belang.

Voor de continuïteit en de toename van de woningbouwproduktie op langere termijn is ook de uitvoering van de in maart 2002 overeengekomen intentieafspraken (dan wel de definitieve verstedelijkingsafspraken in 2003) van essentieel belang. Daarnaast is ook de uitvoering van de meerjarige ontwikkelingsprogramma's GSB/ISV 2000–2004, en de eind 2004 met betrokken steden af te sluiten GSB/ISV-convenanten 2005–2009 van groot belang.

4.3. Ambities en prestaties 2003

In het onderhavige artikel zijn nog geen concrete beleidsdoelstellingen (in de vorm van streefwaarden) en prestaties voor 2003 opgenomen en ontbreekt de groeiparagraaf. Kortheidshalve wordt verwezen naar de in de leeswijzer opgenomen toelichting terzake.

4.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 4.2 Bedragen in € 1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:143 125144 054133 063141 416479 333473 835478 554
Uitgaven:786 025193 047607 462602 217501 759484 540481 980
Programma781 822189 951599 470594 679496 490479 271476 711
Herstructurering en nieuwbouw780 680188 245597 962593 533495 344478 125475 565
Stadsvernieuwing90 754      
Planologische en woningbouwknelpunten VINEX2 7504 5622 0282 155   
Stimulering herstructurering woningvoorraad26 96416 432     
Stedelijke vernieuwing Lelystad3 1773 1763 1763 1763 1763 1763 176
Grondzakeninstrumentarium4 7655 110 500   
Investeringen stedelijke vernieuwing635 353130 699553 174548 396440 005436 007440 726
Innovatiebudget stedelijke vernieuwing16 91728 26639 58439 30652 16338 94231 663
        
Onverdeeld programma1 1421 7061 5081 1461 1461 1461 146
Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht579713612250250250250
Onderzoek DGW563766669669669669669
Communicatie-instrumenten 227227227227227227
Apparaat4 2033 0967 9927 5385 2695 2695 269
Ontvangsten:11 1792 4731 3391 5622 671  

Toelichting:

Met ingang van 2003 wordt per jaar tussen € 560 mln en € 630 mln besteed aan de fysieke leefomgeving. De uitgavenraming in 2002 wijkt hier sterk vanaf. Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt door een tweetal verwerkte kasschuiven van 2002 naar 2001 vanwege de rijksbrede budgettaire problematiek in 2002.

Dat het niveau van de verplichtingenbudgetten geen gelijke tred houdt met de uitgavenbudgetten wordt verklaard doordat eind 1999 convenanten voor het ISV zijn afgesloten waarbij meerjarige zekerheid is geboden voor de periode 2000 t/m 2004 (ISV-I). Om die reden zijn met ingang van 2005 de verplichtingen- en uitgavenbudgetten weer meer aan elkaar gelijk.

De voor 2002–2004 beschikbare verplichtingenbudgetten zijn onder meer bestemd voor de financiering van de in het kader van IPSV in te dienen en toe te kennen innovatieve projecten. De uitfinanciering van de tot en met 2004 toegekende en toe te kennen projecten loopt door tot in 2007.

Inzet budgetten stedelijke vernieuwing

Gelet op de in het Strategisch Akkoord overeengekomen taakstellingen is het onontkoombaar dat ook op het gebied van het wonen en, meer specifiek, op het gebied van de stedelijke vernieuwing hieraan een bijdrage wordt geleverd.

Voorgesteld wordt de budgetten voor stedelijke vernieuwing daartoe met ingang van 2005 met circa€ 70 mln per jaar te verlagen, vergeleken met de in de begroting 2002 opgenomen meerjarenramingen. Binnen de beleidsvoornemens voor de stad heeft de aanpak van «probleemwijken» – als onderdeel van de transformatieopgave – een hoge prioriteit. Ook via andere beleidsartikelen lopen, verdeeld over een aantal regelingen, geldstromen (onder andere milieudrukcompensatiemiddelen) naar de stad. Een deel daarvan heeft betrekking op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, waar onder herstructureringsgebieden en transformatiewijken (bijvoorbeeld bestrijding van verkeerslawaai in de stad en energiebesparing in de gebouwde omgeving). De mogelijke effecten van de voorgestelde verlaging van de budgetten voor stedelijke vernieuwing worden hierdoor gemitigeerd.

4.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 4.3 Bedragen in € 1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 607 462 602 217 501 759 484 540 481 980
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 7 992 7 538 5 269 5 269 5 269
3. Dus programma-uitgaven 599 470 594 679 496 490 479 271 476 711
4. Waarvan juridisch verplicht100%596 52599%588 6354%17 5591%4 2541%3 176
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden0%2 9451%5 57096%478 00199%473 87199%472 389
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)0%00%4740%9300%1 1460%1 146
7. Totaal100%599 470100%594 679100%496 490100%479 271100%476 711

Toelichting:

Het grootste deel van de uitgavenbudgetten is tot en met 2004 niet flexibel. Dat wordt verklaard doordat eind 1999 met de G30 en de provincies convenanten voor het ISV zijn afgesloten waarbij meerjarige zekerheid is geboden voor de periode 2000 t/m 2004.

Daarnaast zijn ook de uitgaven voor stedelijke vernieuwing Lelystad niet flexibel.

Bij de budgetten voor de voorbeeldprojecten IPSV is bij de uitfinanciering van de in 2001 en 2002 aangegane en aan te gane verplichtingen sprake van niet flexibele uitgaven.

De resterende IPSV-budgetten tot en met 2007 zijn als bestuurlijk gebonden aangemerkt. Voor een gedeelte betreft dit de uitfinanciering van in 2003 en 2004 aan te gane verplichtingen.

Voor de periode 2005 en later zijn voor het ISV nog geen formele verplichtingen aangegaan maar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt omtrent het ISV-II. In 2004 zullen de afspraken voor die periode concreet worden vastgelegd. Daarbij gaat het om circa € 520 mln per jaar. Indien deze toezeggingen (inclusief de nog niet toegezegde IPSV-budgetten) als niet flexibel worden aangemerkt daalt het flexibiliteitspercentage met ingang van 2005 naar nagenoeg 0%.

Met ingang van 2004 zijn de (op het onderhavige artikel relatief geringe) uitgaven voor onderzoek, volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht, en communicatie als flexibel aangemerkt, rekening houdende met de uitfinanciering van de tot en met 2003 aangegane en aan te gane verplichtingen.

Artikel 5. Sociale kwaliteit van het wonen en de woonomgeving

5.1. Algemene beleidsdoelstelling

Het ministerie van VROM wil een bijdrage leveren aan vergroting van de sociale kwaliteit van het wonen en van de woonomgeving. Daaronder wordt verstaan: «de mate waarin het wonen en de woonomgeving bijdragen aan de maatschappelijke participatie van burgers». Bij «wonen» is het doel vergroting van de zelfredzaamheid, keuzemogelijkheden en vraagsturing van burgers die daar op eigen kracht niet (voldoende) in kunnen voorzien. Bij «woonomgeving» gaat het om de mate waarin men zich veilig en tevreden voelt in de woonomgeving.

Daartoe wil het ministerie van VROM bijdragen aan een situatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waar voor mensen in alle levensfasen voldoende geschikt en betaalbaar aanbod is en de keuze van de burger centraal staat. Hierbij zal de extramuralisering en deconcentratie worden gefaciliteerd en de scheiding van wonen en zorg en de levensloopbestendigheid van wijken worden bevorderd.

Daarnaast is de fysieke aanpak van wijken weinig effectief en duurzaam zonder aandacht voor de sociale infrastructuur of zonder inbreng van burgers in het signaleren en oplossen van de problemen in de wijk. Toenemende gevoelens van (on)veiligheid en zorg over toenemende verpaupering in steden vragen om meer samenhang tussen de fysieke, sociale en economische aanpak. Met name de relatie tussen sociale en fysieke ingrepen en faciliteiten verdient in 2003 de nodige aandacht. Dit betekent, dat vanuit VROM inspanningen gestimuleerd moeten worden, die zich bevinden op het raakvlak van sociaal en fysiek beleid. Het VROM-beleid richt zich voornamelijk op het in staat stellen van burgers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving en het versterken/verbeteren van het imago van de wijken. Daarnaast moeten de fysieke investeringen ertoe leiden, dat de inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte en de aanwezigheid van voorzieningen aansluiten op de behoeften en wensen van huidige maar ook toekomstige bewoners.

Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt deze doelstelling in twee operationele doelen uitgewerkt:

1) Voor wonen en zorg het bevorderen van voldoende aanbod, van voldoende kwaliteit en waarbij de keuze van de burger centraal staat,

2) Het bevorderen van de leefkwaliteit van wijken.

5.2. Operationele doelstellingen op het terrein van wonen en zorg: voldoende aanbod, kwalitatief voldoende en de keuze van de burger centraal.

De motivering voor het voeren van beleid op het terrein van wonen en zorg is als volgt te beschrijven. De samenleving vergrijst nog steeds. Het hoogtepunt van de vergrijzing zal pas over enkele tientallen jaren bereikt worden. Ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Het extramuraliseringsbeleid van de overheid leidt tot afnemende intramurale voorzieningen. (Dit laat onverlet dat een kleine kern van zorgbehoevenden intramurale zorg nodig zal blijven hebben. Afbouw van met name verpleeghuizen ligt daarom vooralsnog niet voor de hand.) Daar komt bij dat de burger steeds mondiger wordt en steeds vaker zelf verantwoordelijk wil zijn voor de wijze waarop zij of hij woont en zorg ontvangt.

Dat vraagt om een toenemende hoeveelheid en variatie van woonzorgarrangementen. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de burger zelf, maar ook bij woningcorporaties (voor het aanbod van huisvesting) en zorginstellingen (voor het aanbod van zorg).

Het Rijk heeft hierbij een faciliterende rol. De inspanningen van het Rijk zijn gericht op bevordering van vernieuwing en experimenten.

Daarnaast zullen de in 2002 – in het kader van de intentiedocumenten verstedelijking – met 20 regio's gemaakte afspraken met betrekking tot ouderenhuisvesting en wonen en zorg nader worden geconcretiseerd in de in 2003 te maken definitieve verstedelijkingsafspraken.

5.2.1. Voldoende aanbod

Om inhoud te geven aan deze doelstelling zullen de prestaties van het Ministerie van VROM zich richten op het wegnemen van belemmeringen die een optimaal aanbod in de weg staan. Hiertoe zal overleg gevoerd worden met de initiatiefnemers van de Projectimpuls (Aedes, Arcares, Maatschappelijke ondernemers groep, Landelijke Vereniging van Thuiszorg). Deze hebben immers aangegeven ook in 2003 minimaal 6000 zorgwoningen te zullen bouwen en 60 000 woningen aan te passen voor bewoning door ouderen en licht gehandicapten. Los hiervan zal gemonitord worden hoe het met de productie van woonzorgcomplexen, zorgvriendelijke wijken en andere woonzorgvoorzieningen gaat. Ook zullen expliciet de prestatievoornemens van corporaties terzake worden bezien.

5.2.2. Aanbod van voldoende kwaliteit

Om inhoud te geven aan deze doelstelling zullen de prestaties van het Ministerie van VROM zich richten op het bevorderen van de toepassing van domotica ten behoeve van een beter comfort, meer veiligheid en het verbeteren van zorg en dienstverlening.

Er bestaat reeds geruime tijd een programma van het Innovatieprogramma Wonen en Zorg op het terrein van domotica. Daarnaast zal de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling meer specifiek gericht worden onder meer op het stimuleren van projecten die het gebruik van ICT voor wonen, zorg en dienstverlening bevorderen.

5.2.3. Voldoende keuzevrijheid voor de burger

Om inhoud te geven aan deze doelstelling zullen de prestaties van het Ministerie van VROM zich richten op het aanscherpen van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling en zo mogelijk het starten van een experiment met geïntegreerde persoonsgebonden budgetten voor wonen-zorg.

Naast de al eerder genoemde aanscherping van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling (bevordering ICT) zal de regeling ook meer specifiek gericht worden op vraagsturing. Dat wil zeggen dat vooral projecten voor subsidiëring in aanmerking komen die gericht zijn op een concrete vraag van de burger. Aan kennisoverdracht vanuit de projecten zal nadrukkelijk aandacht worden besteed.

In de begroting 2002 werd een experiment met een woonzorg-persoonsgebondenbudget aangekondigd. In mei 2002 is het IBO-rapport «Naar eigen smaak, vouchers in de woon- en woonzorgsector» aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook in het begeleidende Kabinetsstandpunt is aangegeven dat bezien zal worden of en hoe een zinvol experiment met woonzorgpersoonsgebondenbudgetten vorm gegeven kan worden. In een dergelijk experiment worden op het niveau van de burger de budgetten voor wonen, AWBZ-zorg, woningaanpassing uit de Wvg en dienstverlening op grond van de Welzijnswet samengevoegd waarbij de burger de vrijheid heeft om een voor hem op maat gesneden oplossing te zoeken. Hierbij vervallen de schotten tussen genoemde budgetten.

De voorbereiding van een dergelijk experiment bleek aanzienlijk meer tijd te vergen dan was voorzien. De redenen hiervoor zijn noodzakelijk overleg met andere departementen, de aanpassing van wet- en regelgeving is gecompliceerd en tot slot vergt het onderzoek naar de condities waaronder een dergelijk experiment succesvol zou kunnen verlopen ook een flinke doorlooptijd.

Het streven is er op gericht dat in de loop van 2003 daadwerkelijk met het experiment gestart kan worden. De looptijd van het experiment is drie jaar. Naar verwachting zullen in 2006 de resultaten van het experiment gemeld kunnen worden. Tot slot zal het Ministerie van VROM doorgaan met het ondersteunen van het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (een samenwerkingsverband van SEV en NIZW) waar in vraagsturing een expliciet thema is.

5.3. Leefkwaliteit van wijken

In de Nota Mensen Wensen Wonen is geconstateerd, dat er meer samenhang in sociale, economische en fysieke interventies zal moeten plaatsvinden in de bestaande stad. Om de voorgestelde transformatieopgave succesvol uit te kunnen voeren zal meer naar de samenhang tussen sociale, economische en fysieke interventies gekeken moeten worden. De fysieke aanpassingen van de wijk en differentiatie van de voorraad blijken niet dé panacee te zijn voor de transformatieopgave. Veel van de stedelijke problematiek (criminaliteit, sociale overlast, onderwijsproblematiek) kan en moet ook via de sociale infrastructuur aangepakt worden. Daarbij geeft het Strategisch Akkoord aan, dat de achteruitgang van wijken door het verdwijnen van sociale infrastructuur (artsen, winkels, scholen) moet worden gekeerd. Tevens wordt in het Strategisch Akkoord aangegeven, dat de groei van wijken met een eenzijdige bevolking van allochtone herkomst moet worden tegengegaan, onder meer door een gevarieerder woningaanbod. De in de NMWW geformuleerde sociale vernieuwingsstrategieën zullen hierop worden ingericht en worden in 2003 verder uitgewerkt. De kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan zullen mede invulling geven aan het volgende ISV-tijdvak (zie artikel 4).

Daarnaast is in het kader van de in 2002 met 20 regio's gemaakte intentieafspraken over de verstedelijking tot 2010 ondermeer de afspraak gemaakt de inbedding van sociale processen bij de transformatie van wijken, meer aandacht te geven. In 2003 zullen definitieve verstedelijkingsafspraken worden gemaakt, waarbij ook het genoemde aspect nader zal worden ingevuld. Van belang is met name:

• aandacht voor met name de integrale (sociaal, fysiek, economie) aanpak. In 2002 is een onderzoek verricht naar nut en noodzaak van een sociale wijkvisie. Naar aanleiding van dit onderzoek en de regionale bijeenkomsten die daaropvolgend hebben plaatsgevonden, zal er in 2003 een nadere uitwerking plaatsvinden van een sociaal-fysiek aanpak van wijken. Afstemming zal plaatsvinden met een vanuit het grotestedenbeleid te ontwikkelen integraal analysekader voor aandachtswijken;

• Zeggenschap en betrokkenheid van burgers vergroten. Het uiteindelijke doel van het vergroten van de zeggenschap van burgers in een buurt of wijk is ervoor te zorgen, dat het gemeentelijk beleid optimaal aansluit bij de wensen van burgers in de wijk. Het beheer en de inrichting van de directe leefomgeving van bewoners bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het wonen. De zeggenschap van bewoners over de inrichting en beheer van de directe omgeving kan dus eveneens de kwaliteit van het wonen bevorderen;

• De voorzieningenstructuur in wijken dient nadrukkelijker aan te sluiten bij de behoeften van bewoners en gebruikers. Dit heeft zowel betrekking op dienstverlening en detailhandel als op de inrichting van de openbare ruimte en op ruimte voor recreatie en sport.

5.4. Ambities en prestaties 2003

In het onderhavige artikel zijn nog geen concrete beleidsdoelstellingen (in de vorm van streefwaarden) en prestaties voor 2003 opgenomen en ontbreekt de groeiparagraaf. Kortheidshalve wordt verwezen naar de in de leeswijzer opgenomen toelichting terzake.

5.5. Budgettaire gevolgen

Tabel 5.1 Bedragen in € 1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:37 21442 09157 65620 36126 22926 19928 599
Uitgaven:49 60150 00056 87346 21270 63557 48549 348
Programma48 23547 71155 06644 63269 09155 97147 834
Bevorderen vernieuwing beleid voor wonen en zorg47 71441 82446 77533 38725 07516 78813 500
Huisvesting gehandicapten29 07825 24122 09221 41517 78516 78813 500
Woonzorgstimuleringsregeling18 63616 58324 68311 9727 290  
        
Bevorderen sociale kwaliteit in de woonomgeving 4 8337 77010 72443 49538 66233 813
Sociale vernieuwing 4 8337 77010 72443 49538 66233 813
        
Onverdeeld programma5211 054521521521521521
Kennisoverdracht, experimenten e.a. 21545454545 
Onderzoek DGW521726340340340340340
Communicatie-instrumenten 113136136136136136
Apparaat1 3662 2891 8071 5801 5441 5141 514

Toelichting:

De verplichtingen zijn vanaf 2004 beduidend lager dan in de jaren 2002 en 2003. De reden hiervoor is dat in principe in 2003 het grootste gedeelte van de budgetten voor de Woonzorgstimuleringsregeling worden verplicht. Voor het onderdeel Huisvesting gehandicapten worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Er vinden alleen nog betalingen plaats op basis van oude verplichtingen. Dit verklaart het grote verschil tussen verplichtingen en uitgaven.

5.6. Budgetflexibiliteit

Tabel 5.2 Bedragen in € 1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 56 873 46 212 70 635 57 485 49 348
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 1 807 1 580 1 544 1 514 1 514
3. Dus programma-uitgaven 55 066 44 632 69 091 55 971 47 834
4. Waarvan juridisch verplicht59%32 60769%30 95437%25 42230%16 78828%13 500
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden41%22 45930%13 29363%43 28469%38 79871%33 949
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)  1%3851%3851%3851%385
7. Totaal100%55 066100%44 632100%69 091100%55 971100%47 834

Toelichting:

De budgetflexibiliteit van artikel 5 is marginaal. Voor de programma-uitgaven zijn alleen de instrumenten met naar verhouding kleine budgetten op grond van de gehanteerde verplichtingenbegrippen «flexibel» (onderzoek, kennisoverdracht, communicatie- en juridische-instrumenten). De programma uitgaven die juridisch zijn verplicht hebben betrekking op in het verleden aangegane verplichtingen voor Huisvesting gehandicapten en de tijdelijke Woonzorgstimuleringsregeling.

Artikel 6. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke gebieden

6.1. Algemene beleidsdoelstelling

De kwaliteit van de inrichting van stedelijke en te verstedelijken gebieden moet beter voorzien in de gedifferentieerde vraag naar ruimte voor uiteenlopende vormen van wonen, werken, voorzieningen, groen, recreatie, sport en infrastructuur. Daarbij moet rekening gehouden worden met eisen die verband houden met gezondheid en veiligheid. Die gedifferentieerde vraag laat zich vertalen in verschillende typen stads- en dorpsmilieus. Het aanbod van stads- en dorpsmilieus is veelal minder gevarieerd dan de vraag en zal daarom door intensivering, functiecombinatie en transformatie moeten worden aangepast (zie ook beleidsartikel 4). Benutting van bebouwd gebied geniet daarbij de voorkeur boven nieuwe uitbreidingen. Voor de gewenste gebundelde verstedelijking is het van cruciaal belang dat regionale samenwerking tot stand komt. Stedelijke netwerken moeten door samenwerking ruimtelijke kwaliteit bevorderen en een hoogwaardig sociaal, economisch en cultureel vestigingsklimaat bieden.

Aan provincies en gemeenten worden de ruimte en middelen geboden om een sterke rol te spelen bij de eigen regionale gebiedsgerichte ontwikkeling. Daar kunnen marktpartijen actief bij worden betrokken (zie beleidsartikel 1). VROM heeft met name een verantwoordelijkheid voor het creëren van randvoorwaarden voor de uitvoering door middel van wetgeving en kaderstelling en het stimuleren van samenwerking tussen en draagvlak bij uitvoerende partijen. Daarnaast rekent VROM tot haar verantwoordelijkheid het initiëren en coördineren van processen daar waar bovenprovinciale afstemming nodig is of onderwerpen van nationaal belang aan de orde zijn. Dit beleid wordt uitgewerkt in de volgende operationele doelstellingen:

• verbeteren stedelijke inrichting;

• versterken cultuurhistorische identiteit;

• stimuleren architectonische kwaliteit.

6.2. Operationele doelstellingen

6.2.1. Verbeteren stedelijke inrichting

Het verbeteren van de stedelijke inrichting is vooral een opgave voor (samenwerkende) gemeenten, provincies en marktpartijen. De inzet van VROM richt zich op:

• bestuurlijke overeenkomsten;

• nieuwe sleutelprojecten;

• intensief en meervoudig ruimtegebruik;

• duurzame ontwikkeling van stedelijke netwerken.

6.2.1.1. Bestuurlijke overeenkomsten

Voor de gewenste versterking van de ruimtelijke kwaliteit van stedelijke gebieden is het van cruciaal belang dat regionale samenwerking tot stand komt. VROM bevordert deze regionale samenwerking. De steden in een stedelijk netwerk moeten elkaar aanvullen en versterken. Deel 3 van de Vijfde Nota wijst zes nationale en elf stedelijke netwerken aan.

Met betrekking tot het stedelijke netwerk Deltametropool werken Rijk en regio samen aan de realisering van een ontwikkelingsbeeld. Dit vergt een langjarige inspanning met tussentijdse aanpassingen aan externe ontwikkelingen en politieke beleidswijzigingen. Die inspanning vergt onder meer coördinatie aan rijkszijde onder leiding van VROM. De hoofdonderwerpen van dit ontwikkelingsbeeld voor de toekomstige maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling zijn benoemd in het in 2002 gesloten procesconvenant ter voorbereiding op het regioconvenant met het landsdeel West.

Het programma Deltametropool (een interdepartementale organisatie) richt zich in de eerste plaats op de provincieoverschrijdende vraagstukken; uitgangspunt is dat de regio via provincies, kaderwetgebieden en gemeenten zelf zijn ontwikkeling vorm geeft.

Voor het realiseren van het ontwikkelingsbeeld is een aantal onderwerpen van bijzonder belang voor het rijk omdat zij omvangrijk zijn, daarmee de hoofdstructuur bepalen, of omdat zij een grote mate van rijksbetrokkenheid naar hun aard vragen. Het gaat om:

1. Totstandbrenging ontwikkelingsplan Almere;

2. Nationale landschappen;

3. Bebouwing bestaand Stedelijk Gebied.

6.2.1.2. Nieuwe Sleutelprojecten

De Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) hebben betrekking op de gebieden rondom Amsterdam-Zuidas en de centrale stations van Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Breda en Arnhem. De gezamenlijke ambitie van rijk, gemeenten en betrokken private partijen is de integrale ontwikkeling van deze zes stationsgebieden tot hoogwaardige, multimodale openbaar vervoersknooppunten en tot toplocaties voor wonen, werken en voorzieningen. De NSP zijn stedelijke herinrichtingsprojecten waarvoor primair de gemeenten verantwoordelijk zijn. Het rijk is primair verantwoordelijk voor de hoofdinfrastructuur en is medefinancier van belangrijke planonderdelen (basisvoorzieningen hoofdinfrastructuur, kwaliteit ov-terminals en inrichting van de openbare ruimte). Vanwege de eigen ambities en verantwoordelijkheden stimuleert en faciliteert het rijk de integrale planvorming, die wordt getoetst op rijksbeleid. Op rijksniveau is VROM primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de rijksinbreng in de projecten en de coördinatie van de besluitvorming over de mogelijke rijksbijdragen aan de projecten.

In 2002 zijn voor het project Arnhem Centraal/Coehoorn-Noord uitvoeringsafspraken gemaakt tussen het rijk en de gemeente Arnhem.

Het streven van VROM is dat in 2003 uitvoeringsafspraken worden gemaakt voor de projecten Den Haag Nieuw Centraal, Rotterdam Centraal en Breda Centraal, en de fase van planvorming wordt afgerond voor het project Stationsgebied Utrecht. Het project Amsterdam Zuidas zal gedurende 2003 de Tracé/m.e.r. procedure doorlopen. Deze procedure zal eind 2003/begin 2004 worden afgerond.

Tabel 6.1 Planning en uitvoering Nieuwe Sleutelprojecten
NSP200220032004
AmsterdamPPU
RotterdamP/UU 
UtrechtPP/U 
Den HaagP/UU 
BredaP/UU 
ArnhemP/UU 

P= planvorming, P/U= afronding planvorming zo mogelijk uitvoeringsafspraken, U= uiterste termijn uitvoeringsafspraken

6.2.1.3. Intensief en meervoudig ruimtegebruik

In het Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het quick-scan onderzoek naar de gevolgen van de beleidsvernieuwing externe veiligheid is weergegeven hoe de regering wil omgaan met de geconstateerde spanning tussen ruimtelijk beleid en de beleidsvernieuwing externe veiligheid. De daarin aangekondigde taskforce is inmiddels opgestart. Het streven is om eind 2002 een ruimtelijke visie te hebben opgesteld, die in 2003 zal worden opgenomen in de af te sluiten regioconvenanten.

6.2.1.4. Duurzame ontwikkeling van stedelijke netwerken

Stedelijke netwerken moeten door samenwerking ruimtelijke kwaliteit bevorderen en een hoogwaardig sociaal, economisch en cultureel vestigingsklimaat bieden. Daartoe moet elk netwerk beschikken over een compleet scala van stads- en dorpsmilieus en voorzieningen, dat bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van alle burgers.

Voor het vergroten van de stedelijkheid in stedelijke centra gaat het vooral om investeringsprojecten die externe-veiligheidsproblemen, barrières van infrastructuur en suboptimaal ruimtegebruik oplossen. Een voorbeeld is het mogelijk maken van binnenstedelijke ontwikkeling door het verplaatsen of opheffen van spoorwegemplacementen. Ook de uitplaatsing van risicovolle activiteiten, zoals het rangeren en werken met gevaarlijke stoffen, of de productie daarvan verdient de aandacht. Voorts hoort hierbij het slechten van barrières in het stedelijk gebied door op vernieuwende wijze op en langs infrastructuur te bouwen, of door infrastructuur innovatief aan te leggen door verdieping of ondertunneling.

Als tegenwicht voor de stedelijke netwerken wordt het landelijk gebied versterkt in en bij de stedelijke netwerken. Hiertoe dienen de nationale landschappen en wordt ingezet op een impuls voor groen in en om de stad, inclusief regionale parken in de bundelingsgebieden (zie artikel 8). Beide opgaven, de versterking van de stedelijkheid en die van het landelijk gebied, vereisen gebiedsgericht maatwerk. Dit dient gebaseerd te worden op een zorgvuldige analyse van de kwaliteiten en kansen per gebied. Dat vereist nauw overleg tussen vertegenwoordigers van de desbetreffende gebieden, die van andere gebieden – om de coördinatie te waarborgen – én met de nationale overheid die toeziet op de kwaliteit van het geheel.

Hiertoe zijn inmiddels aan vier projecten financiële toezeggingen gedaan:

Tabel 6.2
Urgente projectenBeschrijving
Verplaatsing verfabriek Hasco SchoonhovenDoor een bijdrage in de kosten van de verhuizing van de fabriek naar Tiel wordt een ongewenste uitbreiding ten koste van Nationaal Landschap het Groene Hart voorkomen en binnen de bebouwde kom van Schoonhoven, op de plek waar de oude fabriek wordt gesaneerd, een proces van vernieuwing in gang gezet. Bijdrage €3,18 mln.
Uitkoop kassen BommelerwaardVoorkomen van de uitbreiding van glastuinbouw in de kwetsbare Bommelerwaard, door het uitkopen van tuinders. De vrijkomende gronden krijgen in overleg met de Dienst Landelijk Gebied een bij het gebied passende bestemming. Bijdrage €11,8 mln.
Verlaagde Passage A4-HSL-Zuid bij HoogmadeDoor het verdiept aanleggen van de A4 op de plek waar de HSL-Zuid uit de tunnel onder het Groene Hart komt, kan de spoorlijn de weg daar op maaiveldhoogte kruisen, in plaats van op een 10 meter hoge pergolaconstructie over een lengte van 3 kilometer. Bijdrage €7.9 mln.
W4-Masterplan LeiderdorpDoor de verdiepte aanleg (ten behoeve van het aquaduct) van de verbrede A4 te verlengen, ontstaan in het omliggende gebied kansen voor kwalitatief hoogwaardige woningbouw en bedrijfsvestiging. Bovendien kan een belangrijk onderdeel van het Groene Hart onbebouwd blijven. Bijdrage €24,4 mln.
Tabel 6.3 Prestaties 2003
Operationeel doel: Verbeteren stedelijke inrichting
Outcome-indicatorVROM-prestatieOutputindicator
Verhogen aantal woningen en appartementen per ha bebouwd gebiedVerhogen intensiteitsindex binnen bebouwd gebiedVerhogen mengingsindex binnen bebouwd gebiedBeter aansluiting van aanbod op vraag naar kwaliteit woonomgeving (woningen en appartementen per milieutype)Percentage van de nieuwbouw binnen bebouwd gebiedRuimtewinst op bestaande en nieuwe bedrijventerreinenPer saldo minimaal gelijkblijvend oppervlak aan groen binnen bebouwd gebiedAfname aantal gevaarlijke situatiesVastleggen verstedelijksafspraken in convenantenOpstellen en uitvoeren van het programma DeltametropoolOpstellen van ontwikkelingsplan Almere Bijdragen aan investeringsprojecten middels het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) Ontwikkelen ruimtelijke visie op externe veiligheidVerstedelijksconvenanten in 2003 gereed Ruimtelijke visie gereed in 2003
Intensivering van het ruimtegebruik rond OV-stations:Aantal appartementen/ha, aantal woningen/haFunctiemenging rond OV-stationsMengingsindexUitvoeren Nieuwe SleutelprojectenUitvoeringsafspraken over Den Haag Nieuw centraal, Rotterdam Centraal en Breda Centraal
Evaluatie samenwerking binnen stedelijke netwerken is voorzien in 2004Evaluatie investeringsstromen is voorzien in 2003Evaluatie internationale profilering Deltametropool is voorzien in 2003Doorlopende monitoring indicatoren  

6.2.2. Versterken cultuurhistorische identiteit

Bij de inrichting van gebieden is het van belang dat cultuurhistorische elementen behouden en waar mogelijk versterkt worden.

Aan het realiseren van deze operationele doelstelling wordt door VROM de volgende bijdrage geleverd.

Project Belvédère

De subsidieregeling Belvédère zal in 2003 worden uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. In het kader van deze regeling worden projectsubsidies verleend in zes categorieën: Belvédèregebieden, steden, lokale initiatieven, kennis, thematische projecten en experimenten.

In het rijks-Belvédère-project de Nieuwe Hollandse Waterlinie zal de uitvoering van deelprojecten een aanvang nemen; deze deelprojecten vloeien voort uit het in 2002 vast te stellen Linieperspectief. Tevens zal de procedure voor plaatsing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst van de Unesco worden gestart.

In 2003 zal tevens een tweede rijks-Belvédère-project, de Limes, worden opgestart in de vorm van een projectaanvraag in het kader van Interreg IIIB. Daarnaast worden opdrachten uitbesteed op basis van het jaarlijks op te stellen Activiteitenprogramma Belvédère. Deze opdrachten liggen vooral op het gebied van kennis en educatie. De verantwoordlijkheid voor de uitvoering van het Belvédère-beleid ligt bij OC&W. Vanwege het ruimtelijk ordeningsbelang is VROM intensief betrokken bij de uitvoering en draagt financieel bij in de uitvoeringskosten. De financiële bijdrage van VROM zal meerjarig worden overgeheveld naar de begroting van OC&W.

Als gevolg van de taakstelling uit het Strategisch Akkoord zal hiervoor vanaf 2005 minder geld beschikbaar zijn. De consequenties van deze ombuiging moeten in overleg met OC&W worden geduid.

Beheer rijksmonumenten

De Rijksgebouwendienst heeft 219 (rijks)monumenten met ruim één miljoen m2 in beheer. VROM is eveneens verantwoordelijk voor de instandhouding van 62 monumenten met een primaire erfgoedfunctie (MEF). Rijkshuisvesting drukt hiermee zijn stempel op tal van binnenstedelijke ontwikkelingen. Door onderhoud en renovatie van rijksmonumenten draagt de rijkshuisvesting o.a. bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden waarin de monumenten zich bevinden. De investeringen hebben een positieve uitstraling op het investeringsgedrag van andere partijen in de regio's. De verhuurbaarheid van de monumenten in het nieuwe stelsel voor rijkshuisvesting wordt door onderhoud en renovatie bevorderd, waardoor leegstand wordt voorkomen. In de beleidsbrief «Rijk met Monumenten» wordt hier onder meer aandacht aan gegeven.

VROM laat onderzoek verrichten waarmee de ontwikkeling en uitvoering van het monumentenbeleid en stedelijke ontwikkeling wordt ondersteund. Een handboek Omgang met PPS-projecten zal in 2002 gereedkomen, de methodiek bouwhistorisch onderzoek zal omstreeks 2004 worden afgerond, en een methodiek voor beheer, analyse en aanpak van openbare ruimte is in ontwikkeling en zal in 2005 klaar zijn.

Tabel 6.4 Prestaties 2003
Operationeel doel: Versterken cultuurhistorische identiteit
Outcome-indicatorVROM-prestatieOutputindicator
Implementatie uitkomsten evaluatieBelvédèreBeheer 219 (rijks(monumenten met RijkshuisvestingsfunctieBeheer 219 (rijks)monumenten met een primaire erfgoedfunctieInstandhouding 62 monumenten met een primaire erfgoedfunctieHandboek omgang met PPS projecten (2002)
 Uitvoeren architectuurbeleidMethodiek Bouwhistorisch onderzoek (2004)Methodiek beheer, analyse en aanpak van de openbare ruimtePersonele en financiële bijdrageToepassing beeldende kunst in rijkshuisvestingVoorbeeldfunctie rijkshuisvesting
Monitoring Belvédère is eind 2001 afgerondEvaluatie huisvestingsstelsels in 2004 voorzien waarbij ook naar monumenten wordt gekeken  

6.2.3. Stimuleren architectonische kwaliteit

Met het architectuurbeleid beleid wordt beoogd gunstige voorwaarden te scheppen voor de totstandkoming van architectonische kwaliteit en tevens architectonische impulsen te geven aan de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling in Nederland. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de bredere adviestaak van de Rijksbouwmeester die zich verder uitstrekt dan alleen de rijksgebouwen. In de Derde Architectuurnota 2001–2004, Ontwerpen aan Nederland, is uitwerking gegeven aan dit beleid. De inzet richt zich op ondersteunen van het vakgebied en verspreiden van kennis, teneinde de rol van opdrachtgevers te verhelderen, de ontwerpkwaliteit te verhogen en het debat over architectuurbeleid te stimuleren. Dit door middel van onder andere aandacht van gesubsidieerde instellingen voor particulier opdrachtgeverschap, aandacht voor architectuur en ontwerp op hogere schaalniveaus en debatten gericht op andere doelgroepen.

VROM verstrekt bijdragen aan instellingen zoals het Berlage Instituut, het Nederlands Architectuur Instituut, Architectuur Lokaal, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Europan ter ondersteuning en stimulering van de ontwikkeling van het vakgebied en de verspreiding van kennis over architectuur. De rijkshuisvesting vervult een voorbeeldfunctie door de tijdige inzet van ontwerpers, communicatie over alternatieven en studies, aandacht voor de relatie tussen ontwerp en cultuurhistorie, bijdrage aan stadsontwikkeling en -reparatie en aandacht voor de kwaliteit en logische aansluiting van de nabij de rijkshuisvesting gelegen openbare ruimte. In de voorbeeldfunctie van het Rijk zal het streven naar integrale ontwerpkwaliteit verder gestalte krijgen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwaliteit en logische aansluiting van de nabij de rijkshuisvesting gelegen openbare ruimte. De inzet van tuin- en landschapsarchitecten is daarin kwaliteitsverhogend. Daarenboven wordt met de toepassing van beeldende kunst bij de rijkshuisvesting een culturele dimensie aan de leefomgeving toegevoegd.

Tabel 6.5 Prestaties 2003
Operationeel doel: Architectonische kwaliteit
Outcome-indicatorVROM-prestatieOutputindicator
Subsidieverstrekking ter ondersteuning vakgebied en verspreiding kennisVoorbeeldfunctie rijkshuisvestingToepassing beeldende kunst in rijkshuisvesting (1%-regeling)
Evaluatie naar aanleiding van de architectuurnota voorzien in 2004  

Het architectuurbeleid kent de operationele subdoelen «Subsidieverstrekking ter ondersteuning vakgebied en verspreiding kennis», «Voorbeeldfunctie rijkshuisvesting» en «Toepassing beeldende kunst in rijkshuisvesting». Bij het eerste wordt gestreefd naar ondersteuning van het vakgebied en de verspreiding van kennis, teneinde de ontwerpkwaliteit te verhogen en het debat over architectuurbeleid te stimuleren. Dit wordt gerealiseerd door aandacht van gesubsidieerde instellingen voor particulier opdrachtgeverschap, aandacht voor architectuur en ontwerp op hogere schaalniveaus en debatten gericht op andere doelgroepen.

De instellingen stellen een subsidieaanvraag op, vergezeld van een beleidsplan waarin streefwaarden zijn aangegeven. De realisatie van de streefwaarden wordt gevolgd door middel van jaarlijkse voortgangsrapportages van de instellingen.

Bij «voorbeeldfunctie rijkshuisvesting» wordt gestreefd naar integrale en hoogwaardige ontwerpkwaliteit, waarbij de functionele waarde en toekomstwaarde in evenwicht zijn en er sprake is van stedenbouwkundige inpassing van de rijkshuisvesting. Bij ieder nieuw rijkshuisvestingsproject wordt door de Rijksbouwmeester een architect geselecteerd. De Rijksbouwmeester kan op projectniveau de architectkeuze inzichtelijk maken en de voortgang van het project aangeven.

6.3. Groeiparagraaf

In 2002 zal een nulmeting worden uitgevoerd als referentie voor de voortgangsbeschrijving ten aanzien van de beleidsdoelen in de komende jaren, waarbij de aangepaste Vijfde Nota leidend zal zijn. De Vijfde Nota zal aangepast worden naar aanleiding van het Strategisch Akkoord.

Dit jaar zal het Kabinet tijdig een zogenaamde «stellingnamebrief» hierover aan de Tweede kamer zenden. In de begroting van 2004 en verder zal dat nader worden uitgewerkt waarbij de aandacht zich zal richten op:

1. Een verdere ontwikkeling en invulling van de prestatie-indicatoren. Hierbij zal naast procesindicatoren ook zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van effectindicatoren. Dit geldt met name voor Deltametropool en BIRK. Ook de prestatie-indicatoren bij de doelstelling «Verbeteren stedelijke inrichting» worden nader uitgewerkt;

2. Voor de internationale profilering van de Deltametropool zal in 2003 de beleidstheorie, en daarmee de veronderstelde causale relaties tussen doelen en middelen, verder geëxpliceerd worden en gekoppeld hieraan zal de aandacht voor het evaluatieonderzoek zich ook meer gaan richten op de verificatie van de veronderstellingen;

3. In de begroting 2004 zal een indicator voor de kwaliteit van de onderhoudstoestand van monumenten gepresenteerd worden.

6.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 6.6 Bedragen in € 1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:44 38264 30928 55528 19428 00128 35227 216
Uitgaven:35 40040 54830 17728 31927 54229 27127 683
Programma30 48332 13022 14420 27119 47321 20219 614
Inrichten van stedelijke gebieden17 58116 6491 3781 0938022 141953
Investeringsbijdrage overkapping A214 788      
Investeringsbijdrage Nieuwe Sleutelprojecten7621 243674685515817666
Investeringsbijdragen Vijfde Nota uit FES-fonds1 508739     
Stimuleringsregeling intensief ruimtegebruik523337374125 1 037 
Stimuleren opzet digitale bestemmingsplannen 330330283287287287
Investeringsbijdrage uitvoering verstedelijking 14 000     
        
Cultuurhistorische identiteit8 9899 76915 08113 49312 97913 36912 969
Belvédère 1 8144 3102 7222 4642 4642 064
Beheer rijksmonumenten8 9897 95510 77110 77110 51510 90510 905
        
Architectonische kwaliteit3 6304 4334 4334 4334 4334 4334 433
Architectuurbeleid3 6304 4334 4334 4334 4334 4334 433
        
Onverdeeld programma2831 2791 2521 2521 2591 2591 259
Overig stedelijk 417417417424424424
Onderzoek RGD 227227227227227227
Onderzoek RPD283522522522522522522
Communicatie-instrumenten 1138686868686
Apparaat4 9178 4188 0338 0488 0698 0698 069
Ontvangsten: 12 037357357357357357

6.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 6.7 Bedragen in € 1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 30 177 28 319 27 542 29 271 27 683
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 8 033 8 048 8 069 8 069 8 069
3. Dus programma-uitgaven 22 144 20 271 19 473 21 202 19 614
4. Waarvan juridisch verplicht44%9 73133%6 73124%4 731    
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden26%5 81341%8 29352%10 03550%10 58152%10 181
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)30%6 60026%5 24724%4 70750%10 62148%9 433
7. Totaal100%22 144100%20 271100%19 473100%21 202100%19 614

Toelichting:

Uit de tabel blijkt dat 44% van de programma-uitgaven van dit artikel reeds juridisch is verplicht. Als we rekening houden met complementair noodzakelijke en/of bestuurlijk gebonden projecten dan is 30% flexibel.

Juridische verplichtingen

De juridisch verplichte projecten betreffen:

• Rijksmonumenten (5,0 mln);

• Architectuurbeleid (3,7 mln);

• Nieuwe Sleutelprojecten (1,0 mln).

Bestuurlijke invalshoek

De complementair noodzakelijke en/of bestuurlijk gebonden projecten betreffen:

• Belvédère waarvan 4,3 mln vast ligt in bestuurlijke afspraken met de ministeries OC&W en LNV;

• Rijksmonumenten waarvan 1,5 mln bestuurlijk is gecommitteerd.

Artikel 7. Verbeteren integrale milieukwaliteit op lokaal niveau

7.1. Algemene beleidsdoelstelling

Het ministerie van VROM stimuleert de verbetering van de milieukwaliteit van zowel het stedelijk als het landelijk gebied, met het oog op een duurzame ontwikkeling in de directe leefomgeving. Milieuvraagstukken die spelen op lokale en regionale schaal worden bij voorkeur integraal aangepakt, aangezien separate thematische benaderingen daar vaak niet leiden tot een optimale oplossing.

Het beleid is met name gericht op het daadwerkelijk voorkomen en terugdringen van geluidhinder, van veiligheidsrisico's van industriële activiteiten en van risico's van lucht- en bodemverontreiniging. Artikel 7 is gericht op het bevorderen van de lokale uitvoering van het milieubeleid; de normstelling en instrumentatie op nationale schaal is onderdeel van artikel 10. Het beleid is uitgewerkt in de volgende operationele doelstellingen:

• Lokale milieukwaliteit en gebiedsgericht beleid;

• Uitvoering bodemsanering;

• Geluidsreductie;

• Waarborgen externe veiligheid.

7.2. Operationele doelstellingen

7.2.1. Lokale milieukwaliteit en gebiedsgericht beleid

7.2.1.1. De kwaliteit van de leefomgeving

Om ervoor te zorgen dat het milieubeleid bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving is VROM in 2002 begonnen met het voorbereiden van bestuurlijke afspraken met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Dit is het begin van een beleidstraject dat invulling moet geven aan hoofdstuk 11 van het NMP4. In deze fase wordt gewerkt aan het opstellen van onder andere minimumwaarden, ambitiewaarden, gebiedstypologie, proceseisen, flankerend beleid en implementatievoorbereiding. Op dit terrein worden in 2003 de volgende prestaties voorzien:

a. Het vastleggen van de afspraken in het Bestuursakkoord leefomgeving;

b. Begin 2003 brengt de evaluatiecommissie Stad en Milieu haar tweede advies uit. Voor de zomer zal hierop een Kabinetsstandpunt volgen. De implementatie van de door de minister overgenomen aanbevelingen van het eerste advies van de evaluatiecommissie krijgt z'n beslag onder andere in het Bestuursakkoord leefomgevingskwaliteit;

c. Vormgeving van het sturingsmodel gebiedsgerichtbeleid mede op basis van de in 2002 uitgevoerde evaluatie SGM (Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid).

7.2.1.2. Vernieuwing geluidsbeleid

In het NMP4 zijn nieuwe beleidsdoelen geformuleerd, daarnaast moet de EU-richtlijn omgevingsgeluid in 2004 worden geïmplementeerd. Hiervoor is een wijziging nodig van de Wet Geluidhinder. Het streven is dat in 2004 de Wet Modernisering Instrumentarium Geluidsbeleid (MIG) van kracht gaat. In 2003 zullen daarvoor de volgende prestaties moeten worden geleverd:

• De ontwerp-AMvB's voor de uitvoering van de wet MIG moeten gereed komen en de begeleiding van de invoering (handreiking, voorlichting, en dergelijke) zal zodanig worden voorbereid dat de Wet MIG in 2004 kan worden ingevoerd;

• Parlementaire behandeling in 2003 van de aanpassing van de Wet Geluidhinder in verband met de implementatie van de EU-richtlijn. De beleidsdoelstelling kan nog wijzigen naar aanleiding van aanpassing van het NMP4.

7.2.1.3. Lokale luchtkwaliteit

De gegevens over de luchtkwaliteitssituatie in ons land en in het bijzonder in de agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners worden door het rijk samengesteld op basis van gemeentelijke gegevens. Voor die locaties waar sprake is van overschrijdingen van plandrempels zoals vastgelegd in het Besluit Luchtkwaliteit, zullen in 2003 plannen ontwikkeld worden om aan de normstelling te kunnen voldoen. Hierover wordt door VROM aan de EU gerapporteerd.

Daarnaast zal in 2003 de implementatie van de 3e EU-dochterrichtlijn Luchtkwaliteit die betrekking heeft op ozon, plaats vinden door middel van een ministeriële regeling.

Ook zal in Europees verband de eerste EU-dochterrichtlijn geëvalueerd worden; Nederland brengt hierbij de ervaringen met betrekking tot de haalbaarheid van de normstelling en de daaraan verbonden financiële consequenties in.

De beleidsdoelstelling kan nog wijzigen naar aanleiding van aanpassing van het NMP4.

Tabel 7.1 Prestaties 2003
Operationeel doel:Lokale milieukwaliteit en gebiedsgericht beleid
Belangrijkste prestaties:
Ad A: Vastleggen van de afspraken leefomgevingskwaliteit in een bestuursakkoord
Ad A: Verwerken van de resultaten van de SGM-evaluatie in de vormgeving en uitvoering van het sturingsmodelgebiedsgerichte inrichting landelijk gebied.
Ad A: Voorbereiden Kabinetsstandpunt Stad en Milieu
Ad B: Opstellen van de ontwerp-uitvoerings AMvB's MIG
Ad B: Parlementaire behandeling Wet Geluidhinder i.v.m. implementatie van de EU-richtlijn Omgevingsgeluid
Ad C: Opstellen rapportage bestrijdingsplannen luchtkwaliteit t.b.v. EU
Ad C: Implementatie 3e EU-dochterrichtlijn Luchtkwaliteit
Tabel 7.2 Beleidsevaluatie
Omschrijving20032004200520062007
Stad en Milieutussenevaluatieeindevaluatie   

7.2.2. Uitvoering bodemsanering

VROM is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van de bodemsanering De uitvoering van de bodemsanering is neergelegd bij provincies en gemeenten. Het einddoel van het vernieuwde bodemsaneringsbeleid, zoals voortgekomen uit het NMP3, is: de beheersing van de bodemverontreinigingproblematiek per 2023.

De invulling die wordt gegeven aan de subsidietaakstellingen van het Strategisch Akkoord, leidt tot een ombuiging voor de jaren 2005 en verder. Dit heeft tot gevolg dat provincies en gemeenten vanaf 2005 minder budget zullen ontvangen dan in de begroting 2002 was geraamd. De doelstelling uit het NMP3 (beheersing van de bodemverontreinigingsproblematiek per 2023) zal daardoor waarschijnlijk later worden behaald.

Het rijk participeert voor gemiddeld 25% in de kosten van de bodemsaneringsoperatie. De overige 75% moet door de andere belanghebbenden, inclusief de veroorzakers, opgebracht worden. Dit betekent dat de multiplier niet constant in de tijd behoeft te zijn en per segment en per programma kan variëren. Het vaststellen en bewaken van de afgesproken gemiddelde multiplier van 25% is een onderdeel van de financiële sturing van de bodemsaneringsoperatie die gebaseerd is op het nieuwe systeem van programmering, monitoring en verantwoording. De bevoegde gezagen spelen daarbij een sleutelrol.

Om dit te bereiken zullen de acties uit het Kabinetsstandpunt BEVER (kamerstukken 2001–2002, 28 199, nr. 1) voortvarend moeten worden uitgevoerd. Dat betekent onder andere het volgende:

1. In 2003 is de Wet bodembescherming (Wbb)en de bijbehorende regelgeving herzien. Naar verwachting zal het wetsvoorstel eind 2002/begin 2003 aan de Tweede Kamer kunnen worden gestuurd, inclusief de AMvB over de bedrijvenregeling. Onderwerpen in dit wetsvoorstel zijn de wijziging van de saneringsdoelstelling (namelijk functiegericht en kosteneffectief), versterking van de saneringsplicht voor bedrijven en een basis voor een subsidieregeling voor sanering van bedrijfsterreinen alsmede een financieringsstelsel voor overheden op basis van programma's die door de uitvoerende overheden worden opgesteld. Het wetsvoorstel biedt tevens de basis voor onder andere een AMvB Financiële bepalingen en een AMvB Uitwerking Saneringsdoelstelling;

2. De mate van realisatie van de doelstelling uit het NMP3, wordt jaarlijks gemonitord. Vooraf is het mogelijk een raming te maken voor de in 2003 te verwachten prestaties. Dit op basis van geplande prestaties uit de meerjarenplannen die door de bevoegde overheden voor de periode 2002 t/m 2004 zijn gemaakt en de realisatiecijfers van de afgelopen jaren, zoals opgenomen in de jaarverslagen bodemsanering;

3. In 2003 zal een inventariserend onderzoek afgerond worden naar de omvang van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Tevens zullen de financiële consequenties van de aanpak van deze verontreiniging in kaart gebracht worden;

4. Het in kaart brengen van het landsdekkend beeld inzake de omvang van de bodemverontreiniging in 2004. Dit om tijdig over een nulmeting te beschikken van de werkvoorraad te saneren locaties op de landbodem. De nulmeting moet in 2004 gereed zijn vanwege de in 2004 op te stellen ISV- en Wbb-meerjarenprogramma's bodemsanering 2005 t/m 2009.

Onder andere op verzoek van de Tweede Kamer (10 april 2002) krijgt de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de saneringsoperatie extra aandacht Dit wordt mede vormgegeven door:

• Een (wettelijke) regeling voor de kwaliteitsborging van bodemintermediairs in 2003;

• Het verbeteren van het toezicht door het bevoegd gezag-Wbb op de uitvoering van bodemsaneringsprojecten;

• Het opstellen van toezichts- en handhavingsplannen door gemeenten en provincies en de toetsing daarvan vanuit haar deskundigheid door de VROM-Inspectie;

• Het wettelijk verplicht stellen van het ter goedkeuring voorleggen van evaluatierapporten aan de bevoegde overheden per 2004; dit maakt deel uit van de wetsvoorstellen die in 2003 zullen worden voorgelegd.

Tabel 7.3 Voortgang bodemsaneringsoperatie (in aantallen afgeronde gevallen)
 Raming 2003
* Sanering stedelijke gebieden (in het kader van ISV): 
– Oriënterende Onderzoeken600
– Nadere Onderzoeken150
– Saneringen60
* Sanering in het landelijk gebied en waterbodems (in het kader van Wbb): 
– Oriënterende Onderzoeken800
– Nadere Onderzoeken150
– Saneringen60
* Sanering in eigen beheer (voornamelijk bedrijven): 
– Oriënterende Onderzoekenn.v.t.
– Nadere Onderzoeken1 500
– Saneringen1 200

Kostenverhaal

In 2000 is besloten tot een intensievere aanpak van het kostenverhaal. In 2003 zal het beoordelingstraject afgerond worden van alle 1800 kostenverhaalgevallen en zal een besluit worden genomen welke van deze zaken, in aanvulling op de 800 reeds behandelde zaken en op de 550 reeds lopende verhaalsprocedures, zullen worden aangepakt. De inkomsten uit kostenverhaal worden voor 2003 geraamd op minimaal € 5 mln.

Tabel 7.4 Prestaties 2003
Operationeel doel:Uitvoering bodemsanering
Belangrijkste prestaties:
Parlementaire behandeling van de wijziging Wbb en regelgeving, de AMvB's voor financiële bepalingen en de bedrijvenregeling
Aanbieding monitoringrapportage bodemsanering over 2002 aan Eerste en Tweede Kamer
Inventarisatie omvang ernstige bodemverontreiniging door asbest
Tabel 7.5 Beleidsevaluatie
Omschrijving20032004200520062007
Uitvoering bodemsaneringMonitorings-rapportageMonitorings-rapportage;integrale eavaluatie bodemsaneringMonitorings-rapportageMonitorings-rapportageMonitorings-rapportage

7.2.3. Geluidsreductie

VROM is verantwoordelijk voor de financiering van de geluidsanering. Het betreft situaties waar op de ijkdatum (1986 – wegverkeerslawaai, 1987 – railverkeerslawaai en het moment van zonevaststelling voor industrielawaai) de saneringswaarde werd overschreden. Het beleid is gericht op het afronden van de meest urgente gevallen van de sanering verkeerslawaai in 2010. De afronding van de sanering industrielawaai is voorzien in 2003, behoudens enkele specifieke, complexe situaties. Daarom wordt in 2003 voortgegaan met de saneringen volgens lopende programma's. Daarnaast wordt ingezet op bronbeleid in de vorm van de stimulering van de toepassing van stille wegdekken op provinciale en gemeentelijke wegennetten en het gebruik van stille remsystemen voor treinen. Naast sanering van lawaai is ook ingezet op bestrijding van lawaai aan de bron. Dit bronbeleid komt op het punt van «stille wegdekken» te vervallen als de regeling na 2004 wordt beëindigd teneinde invulling te geven aan taakstellingen van het Strategisch Akkoord. Dit heeft geen gevolgen voor de geluidsdoelstellingen. De regeling is gericht op het opdoen van nieuwe kennis over stille wegdekken; verwacht wordt dat voortzetting na 2004 weinig extra kennis oplevert.

Bij het geluidsaneringsprogramma 2003 van verkeerslawaai hoort het volgende overzicht:

Tabel 7.6 Geluidsaneringsprogramma 2003
 Verkeersmaatregelenafscherming wegWoningen met een geluidsbelasting > 70 dB(A)Afscherming rail
 Budget in EURAantallen woningenBudget in EURAantallen woningenBudget in EURAantallen woningenBudget in EURAantallen woningen
Projecten in uitvoering11 295 5658 17978 058 97812 160419 7473716 258 1192 597
Projecten in voorbereiding3 287 1841 51614 839 0673 5092 019 32217847 145 3893 214
Totaal14 582 7499 69592 898 04515 6692 439 06921563 403 5095 811
         
Verwachte aanvragen1 191 1731 1823 971 6933381 669 50012323 455 1931 996

De gegevens over de aantallen personen die een geluidbelasting van meer dan 65 dB(A) ondervinden en het oppervlak met een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) worden opgenomen in de Milieubalans van het RIVM. Deze parameters geven wel inzicht in de geluidsbelasting in Nederland maar hebben geen aantoonbaar verband met het Rijksbeleid op dit terrein, dat zich met name richt op de sanering van verkeerslawaai en de reductie van het geluid van rijksinfrastructuur.

Tabel 7.7 Prestaties 2003
Operationeel doel:Geluidsreductie
Belangrijkste prestaties:
Uitvoering projecten sanering verkeerslawaai volgens bovengenoemd programma
Implementatie diverse maatregelen voor bronbeleid geluidsreductie rail, voertuigen en wegdek
Tabel 7.8 Beleidsevaluatie
Omschrijving20032004200520062007
Geluidsdoelstellingen   evaluatie 

7.2.4. Waarborgen externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid is erop gericht dat de risico's voor de bevolking zo laag mogelijk worden gehouden, en tenminste voldoen aan de kwaliteitsambities zoals geformuleerd in het NMP-4. Dit is uitgewerkt in de AMvB «Kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen» en houdt in het in 2010 bereiken van een minimum beschermingsniveau voor plaatsgebonden risico van 10–6 en een verantwoordingsplicht ten aanzien van groepsrisico's.

Voor de beleidsvernieuwing zijn in het NMP4 beleidsprestaties geformuleerd. Dit betreffen zowel unieke VROM-prestaties als prestaties die door of in samenwerking met andere overheden worden geleverd. De beleidsdoelstelling kan nog wijzigen n.a.v. aanpassing van het NMP4.

Vanwege de coördinerende taak van VROM zijn alle beleidsprestaties die leiden tot de beleidsvernieuwing opgenomen:

1. Burgers krijgen in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

De AMvB «Kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen» zal in 2003 in werking treden. De VROM-inspanning in 2003 is gericht op kennisoverdracht voor implementatie van de AMvB, opdat de doorwerking en handhaving van deze regelgeving voortvarend kan plaatsvinden.

Voor vuurwerkbedrijven is het beschermingsniveau in het Vuurwerkbesluit vastgelegd. In 2003 zal de uitvoering en coördinatie van het vuurwerkbesluit worden voortgezet. Binnen een tijdsbestek van twee jaar na inwerking treden van het vuurwerkbesluit moet de sanering van de vuurwerkbranche gerealiseerd zijn. Ook worden in 2003 de meest urgente knelpunten rond de LPG-tankstations gesaneerd.

2. Het bestuur en de politiek zullen veel bewuster om moeten gaan met het accepteren van risico's in relatie tot de omvang van mogelijke rampen..

Om bewuster om te kunnen gaan met risico's zal om te beginnen een transparanter afwegingsproces tot stand moeten worden gebracht. VROM zal hierbij de volgende prestaties leveren:

– Integrale afweging van kosten en baten van de productketens LPG, Ammoniak en Chloor: in 2003 worden deze ketenstudies afgerond en worden beleidsopties voorgelegd waarin de afweging van risico's versus de overige kosten en baten inzichtelijk wordt gemaakt;

– In 2003 wordt voor een aantal concrete knelpunten gewerkt aan het transparant maken van de afweging met betrekking tot groepsrisico's en maatschappelijke kosten en baten. Dit heeft betrekking op emplacementen, munitieopslagplaatsen, sleutelprojecten (Rotterdam C.S. en Amsterdam Zuid-as) e.d;

– Met een aantal bedrijven zullen in 2003 onderhandelingen worden gevoerd over de mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen dan wel anders ruimtelijk te organiseren, waarmee een deel van de knelpunten samenhangend met transport worden opgelost.

3. De maatschappelijke kosten van gevaarlijke stoffen zullen zoveel mogelijk in het gebruik van die stoffen worden geïnternaliseerd.

In de voorgenoemde ketenstudies zal via de integrale kosten baten analyse een poging worden gedaan om de maatschappelijke kosten van gevaarlijke stoffen toe te delen aan de producenten en consumenten van deze stoffen.

4. Het beleid ten aanzien van inrichtingen zal veel meer rekening houden met de risico's van transport.

In samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt gewerkt aan een uitwerking en toepassing (dus aanwijzen tracés) van de methode «regulering vervoer gevaarlijke stoffen over spoor». Zo mogelijk wordt deze methode ook ontwikkeld voor weg- en watervervoer. In 2003 wordt een wetsontwerp in de Ministerraad gebracht betreffende een verruimde reikwijdte van de Wet Milieubeheer (Wm) voor het rekening houden met transportrisico's.

5. De afstemming en toedeling van verantwoordelijkheden zal worden verbeterd, zodat daardoor de veiligheidsketen wordt versterkt.

Een verdergaande integratie en samenwerking tussen departementen onderling op basis van de reeds afgesproken verantwoordelijkheidsverdeling en een scherpere formulering van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk en provincies, provincies en gemeenten zal worden uitgewerkt. Deze uitwerking zal worden afgerond in 2004.

6. Er komt een wettelijke registratieplicht voor risicovolle situaties en de uitvoering van de informatievoorziening over risico's aan de burger zal worden verbeterd.

Doel is het centraal registreren van risicovolle activiteiten en betrokken overheden en burgers hierover te informeren. De wet is afgerond in 2002, de uitwerking en invoering vindt plaats in 2003.

Tabel 7.9 Prestaties 2003
Operationeel doel:Waarborgen externe veiligheid
Belangrijkste prestaties:
Ad 1: Het inwerking treden van de AmvB «Kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen»
Ad 1 en 2: Het oplossen van concrete knelpunten in RO-EV: uitplaatsing emplacementen, munitieactieprogramma,
LPG, beëindiging van chloortransporten
Ad 1 en 2: De coördinatie van de uitvoering van het Vuurwerkbesluit Aanwijzing van vuurwerkconcentratiegebieden
door de minister van VROM
Ad 1: Sanering vuurwerkbranche (gereed 2004)
Ad 1: Sanering meest urgente knelpunten rond LPG-tankstations
Ad 4: Nota aan Tweede Kamer over ketenstudies over LPG, chloor en ammoniak
Ad 4: Bijdrage aan uitwerking nota aan de Tweede Kamer over reguleringsbeleid vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
Ad 4: Wetsontwerp verruiming reikwijdte Wm.
Ad 6: Uitwerken en invoeren AMvB (of Wet) Registratieplicht risicosituaties

Tabel 7.10 Beleidsevaluatie
BRZO2003
AMvB Vuurwerk2003
Wet explosieven civielgebruik2003

7.3. Groeiparagraaf

Lokale milieukwaliteit

Bij het opstellen van deze begroting is het exacte aantal knelpunten luchtkwaliteit niet bekend. In volgende begrotingen zullen deze aantallen worden genoemd.

De doelen met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving, de modernisering van het geluidbeleid, en de lokale luchtkwaliteit zullen zo meetbaar mogelijk worden geformuleerd. In de bestuursafspraken MILO (Milieukwaliteit Leef Omgeving), die eind 2003 gereed zullen zijn, zullen de doelen voor de minimumkwaliteit en de gebiedsgerichte kwaliteitsambities worden vastgelegd. Voor lokale luchtkwaliteit loopt een traject van rapportages in 2002, bestrijdingsplannen in 2003 en evaluatie van de richtlijn in 2004. Gaande dit traject zullen de doelen nader worden aangescherpt. Voor geluid zullen de doelen nader worden bepaald in een in 2003 uit te voeren NMP4-actie gericht op de evaluatie van de in het NMP4 geformuleerde geluiddoelen.

Uitvoering bodemsanering

Indicatoren voor het monitoren van de bodemsaneringsoperatie worden ontwikkeld. Nadat het landsdekkendbeeld over de omvang van de bodemverontreiniging in Nederland bekend is wordt met ingang van 2005 per jaar de resterende werkvoorraad van het landsdekkendbeeld gepresenteerd.

Geluidsreductie

Voor de uitvoering van de sanering van verkeerslawaai zullen gegevens worden verstrekt over aantallen verrichte saneringen, totaal aantal nog te verrichte saneringen en aantal te verrichte saneringen in het desbetreffende begrotingsjaar.

Ten aanzien van het bronbeleid geluid zullen kwantitatieve gegevens over de aanleg van stilwegdek op basis van de stimuleringsregeling worden opgenomen.

Waarborgen externe veiligheid

In 2003 wordt een programmatische uitvoering van de sanering van de vuurwerkbranche vastgelegd op basis waarvan de voortgang in de uitvoering van de sanering kan worden gevolgd. Een zelfde aanpak wordt in 2003 vastgesteld voor de sanering van de urgente gevallen met betrekking tot de LPG-tankstations. Ook zullen de beleidsprestaties m.b.t. externe veiligheid waar mogelijk meetbaar worden geformuleerd.

7.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 7.11 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:154 843544 647228 558242 360366 702381 533389 369
Uitgaven:247 673311 974252 991254 746272 969275 524283 361
Programma241 818303 508244 494246 247264 470267 025274 862
Lokale milieukwaliteit 25 55322 42722 31522 33622 58123 177
Subsidies gebiedsgericht milieubeleid 24 84821 48221 33921 33921 33921 339
Overige instrumenten lokale milieukwaliteit 7059459769971 2421 838
        
Uitvoering bodemsanering 178 052158 293166 090194 652198 962205 881
Subsidies bodemsanering 133 716155 001162 696191 965196 275203 194
Bodemsanering VINEX 41 044     
Overige instrumenten bodemsanering 3 2923 2923 3942 6872 6872 687
Geluidreductie 63 91633 53337 09430 46830 46830 523
Subsidies geluidreductie railverkeer 5 6905 7855 7856 7346 7346 734
Subsidies geluidreductie wegverkeer 49 89326 29629 86521 13621 13621 136
Subsidies geluidreductie industrie 6 735     
Overige instrumenten geluidreductie 1 5981 4521 4442 5982 5982 653
        
Waarborgen externe veiligheid 15 99410 8605 1263 1261 1261 393
Instrumenten externe veiligheid 15 99410 8605 1263 1261 1261 393
        
Onverdeeld programma 19 99319 38115 62213 88813 88813 888
Overige instrumenten DGM 16 11015 12111 4039 5799 5799 579
Onderzoek DGM 3 8384 1814 1404 2304 2304 230
Communicatie-instrumenten 457979797979
Apparaat5 8558 4668 4978 4998 4998 4998 499
Ontvangsten:22 02241 044     

7.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 7.12 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 252 991 254 746 272 969 275 524 283 361
2. Waarvan apparaatsuitgaven 8 497 8 499 8 499 8 499 8 499
3. Dus programma-uitgaven 244 494 246 247 264 470 267 025 274 862
4. Waarvan juridisch verplicht99%242 50797%238 20737%98 66436%96 90936%97 827
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden    60%159 93763%167 40263%174 321
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)1%1 9873%8 0402%5 8691%2 7141%2 714
7. Totaal100%244 494100%246 247100%264 470100%267 025100%274 862

Toelichting:

In de reeks «complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden» is vanaf 2005 onder andere rekening gehouden met het meerjarenprogramma bodemsanering dat vanaf 2005 toegezegd zal gaan worden. Deze reeks is betiteld als bestuurlijk gebonden aangezien dit beleid valt onder het Kabinetsstandpunt BEVER. Voor de jaren 2003 en 2004 zijn de reeds toegezegde meerjarenprogramma's (2002, 2003, 2004) opgenomen onder de reeks «juridisch verplicht».

Artikel 8. Versterken ruimtelijke kwaliteit landelijke gebieden

8.1. Algemene beleidsdoelstelling

VROM streeft naar een vitaal landelijk gebied, waarbij de vraag naar meer ruimtelijke kwaliteit samen gaat met de doorgaande behoefte aan extra ruimte. Het beleid richt zich in deze context enerzijds op handhaving en zo mogelijk herstel van waardevolle gebieden met bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische of ecologische kwaliteiten en anderzijds op het verder ontwikkelen van de groene kwaliteiten binnen het landelijk gebied in samenhang met de bebouwde omgeving.

Water speelt een belangrijke rol als ordenend principe en als mogelijkheid om het landschap meer divers en aantrekkelijker te maken.

Door de identiteit en diversiteit van het Nederlands landelijk gebied te versterken en verder te ontwikkelen en de toegankelijkheid voor iedereen te vergroten, ontstaat een aantrekkelijker land om in te wonen, te werken en te recreëren. De aandacht van het ministerie van VROM richt zich hierbij met name op de voor Nederland waardevolle landschappen en het buitengebied van de grote steden.

Bij het opstellen en uitvoeren van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied zal door het Ministerie van VROM nauw worden samengewerkt met het Ministerie van LNV en V&W. De minister van VROM heeft een medeverantwoordelijkheid voor de structuurschema's en andere planologische kernbeslissingen van andere departementen.

8.2. Operationele doelstellingen

8.2.1. Bescherming en ontwikkeling van het landelijk gebied

Gebieden met bijzondere natuurlijke waarden en kenmerken of landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle elementen dienen te worden ontwikkeld en waar nodig beschermd. Het beleid voor deze waardevolle landschappen van nationaal belang is gericht op het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen en -ingrepen door middel van een op het betreffende gebiedstype geënt planologisch regime. Over de invulling van dit beleid zal duidelijkheid worden geboden in het aangepaste deel 3 van de PKB Vijfde Nota

Nationale Landschappen

VROM streeft naar een ontwikkelingsgericht beleid gericht op behoud, versterken en herstellen van aanwezige landschappelijke waarden en het ontwikkelen van nieuwe structuurdragers. Het gaat daarbij om het versterken van de identiteit van voor Nederland waardevolle landsschappen;

• het versterken van de samenhang tussen stad en land: van geleidelijke overgangen tot scherpe contrasten op verschillende schaalniveaus;

• behoud en versterking van de cultuurhistorische- en ecologische waarden;

• behoud en herstel van openheid langs infrastructuur (panorama's op het landschap);

• landschappelijk passende ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector;

• invoering van duurzaam waterbeheer in samenhang met het ontwikkelen van een duurzame ruimtelijke structuur voor grondgebonden landbouw als drager voor het cultuurlandschap.

De uitwerking van dit beleid zal in samenwerking met het ministerie van LNV plaatsvinden in de Vijfde Nota en het SGR.

Lopende verplichtingen die in het kader van de VINEX zijn gemaakt, zullen op een zorgvuldige wijze worden afgerond. De nadere uitwerkingen voor het Groene Hart en het Rivierengebied worden in bovengenoemd traject Nationale Landschappen meegenomen.

Bufferzones (en regionale parken).

Om te voorkomen dat stadsgewesten aaneen groeien en om open ruimten tussen de stadsgewesten te handhaven en te ontwikkelen, zijn in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) bufferzones aangewezen. Het bufferzonebeleid is een van de speerpunten van het nationaal ruimtelijk beleid en daarmee een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de Randstad. De door VROM gereserveerde middelen zullen ook in 2003 worden ingezet voor de aankoop van gronden in bufferzones om de continuïteit van het beleid te garanderen.

Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling heeft VROM vanaf 2004 minder geld beschikbaar voor grondaankopen. In overleg met LNV wordt gekeken in hoeverre de grondverwervingstaakstellingen gerealiseerd kunnen worden. Vooralsnog ziet het er als volgt uit:

Tabel 8.1 Bufferzones
 Taakstelling (ha) uit geactualiseerd convenant (VROM + LNV)Verworven (ha) per 31-12-2001 (Bron: SGR enquête 2001 / Dienst Landelijk Gebied) (VROM + LNV)Nog te verwerven 01-01-2002 t/m 31-12-2008
Amsterdam–Haarlem3 0792 639440
Amstelland Vechtstreek2 9702 283687
Utrecht–Hilversum1 190949241
Den Haag – Leiden – Zoetermeer1 040345695
Midden Delfland2 8502 358492
Oost-IJsselmonde482231251
Totaal11 6118 8052 806

Transformatie bufferzonebeleid naar een beleid voor Regionale Parken.

Om de recreatieve functie in stedelijke netwerken verder te ontwikkelen zullen de komende jaren onder andere door transformatie van de rijksbufferzones regionale parken worden ontwikkeld en aangelegd. De provincies en samenwerkende gemeenten hebben hierbij het voortouw. VROM en LNV vervullen hier een stimulerende rol.

De bestaande bufferzones zullen, met uitzondering van de bufferzone Blaricum-Huizen/Oostermeent, tot Regionale Parken worden getransformeerd. Deze parken bieden ruime mogelijkheden voor ontspanning, recreatie en beleving van natuur en landschap binnen de Stedelijke Netwerken.

Het stimuleringsbeleid van het rijk is gericht op maatregelen als:

• aanleg van bos en beplantingen en aanleg van recreatieve voorzieningen;

• open houden van deze gebieden door strategische grondverwerving;

• aankopen, saneren van ongewenste bebouwing.

De uitwerking van het ruimtelijk en instrumenteel kader zal in overleg met het Ministerie van LNV worden vastgesteld.

Water als ordenend principe stimuleren

In de Vijfde Nota zal de bijdrage van VROM aan het waterbeleid voor de veiligheid, wateroverlast en de zoetwatervoorziening, waar V&W voor het grootste deel eindverantwoordelijk voor is en LNV een bijdrage aan levert, nader worden uitgewerkt. De Minister van VROM is mede initiatiefnemer voor het opstellen van een PKB voor het Rivierengebied, gericht op rivierverruiming, ruimtelijke- en water kwaliteitsverbetering en het eventueel aanwijzen van retentiegebieden. In 2004 is deel 1 van deze PKB gereed.

Beleidslijn Ruimte voor de Rivier

In de loop van de tijd is de ruimte voor de rivier steeds verminderd. Een stringenter beleid voor het gebruik van het winterbed van de grote rivieren is daarom noodzakelijk gebleken.

De beleidslijn Ruimte voor de Rivier heeft als doel de huidige bestaande ruimte van de rivier te behouden. De beleidslijn is aangepast met de toevoeging van water-krachtcentrales aan de lijst van riviergebonden activiteiten tot «overslagactiviteiten gekoppeld aan bestaande bedrijvigheid». Voorts wordt op nader door het rijk aan te duiden plaatsen in de vorm van een limitatieve lijst beperkt ruimte geboden aan experimenten met aangepaste bouwvormen, binnen vastgestelde randvoorwaarden.

Gebieden die mogelijk nodig zijn voor de verbreding van het winterbed, de inrichting als retentiegebied of voor de versterking van de dijken worden gevrijwaard van ontwikkelingen die een inrichting ten behoeve van de bescherming tegen overstromingen kunnen bemoeilijken.

Voor de maatregelen die het rijk zal nemen om de te verwachten hogere rivierafvoeren te verwerken wordt een PKB voor het rivierengebied opgesteld.

Schadecommissie en -claims beleidslijn Ruimte voor de Rivier

Tijdens het bestuurlijk overleg op 23 april 1997 over de uitvoering van de Beleidslijn «Ruimte voor de Rivier» (Staatscourant nr. 77, 19 april 1996) en in de brief daarover aan de Tweede Kamer van 7 juli 1997 is vastgelegd dat het rijk bereid is een grote verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de planschade die ontstaat door de beleidslijn. Daartoe heeft de minister van VROM eind 1999 het «Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn Ruimte voor de Rivier» gepubliceerd. De Commissie adviseert op verzoek van gemeenten of de minister van VROM en is ingesteld voor een periode van vijf jaar.

Tabel 8.2 Prestaties 2003
Operationeel doel: bescherming en ontwikkeling van het landelijk gebied
Outcome-indicatorVROM-prestatieOutputindicator
Behoud, versterking en herstel van aanwezige landschappelijke waarden en ontwikkeling van nieuwe structuurdragersPlanologisch regime en ontwikkelingsgericht beleid voor de waardevolle landschappen van nationaal belangUitwerking in SGR
Uitbreiding recreatie mogelijkheden in bufferzonegebieden en op termijn rond andere grote steden.Inzet bufferzone instrumentariumGrondverwerving in bufferzone gebieden
Vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van het Rivierengebied. Vergroten van de veiligheid t.a.v. water.Opstellen Beleidslijn Ruimte voor de RivierOpstellen PKB RivierengebiedPercentage vd ingediende schadeclaims tgv de beleidslijn dat is afgehandeld.

8.3. Groeiparagraaf

In 2002 zal een nulmeting worden uitgevoerd als referentie voor de voortgangsbeschrijving t.a.v. de beleidsdoelen in de komende jaren waarbij de aangepaste Vijfde Nota leidend zal zijn. De Vijfde Nota zal aangepast worden naar aanleiding van het Strategisch Akkoord. Dit jaar zal het Kabinet tijdig een zogenaamde. «stellingnamebrief» hierover aan de Tweede kamer zenden. In de begroting van 2004 en verder zal dat nader worden uitgewerkt, waarbij de aandacht zich zal richten op het ontwikkelen, aan- en invullen van prestatie-indicatoren. Naast procesindicatoren zal ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van effectindicatoren.

8.4. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8.3 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:11 96712 23113 40614 61313 74713 56812 557
Uitgaven:11 17715 47815 26317 33616 59616 41715 406
Programma10 30414 66914 45416 52515 78515 60614 595
Inrichting landelijke gebieden10 30414 66914 45416 52515 78515 60614 595
Aankoop bufferzones9 0519 4809 4809 3808 5638 4637 463
Ontwikkelingsbijdrage landelijk gebied8884 8214 4256 5966 7416 6626 651
Beleidslijn Ruimte voor de Rivier292686868   
Onderzoek RPD73277277277277277277
Communicatie-instrumenten 23204204204204204
Apparaat873809809811811811811

8.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 8.4 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 15 263 17 336 16 596 16 417 15 406
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 809 811 811 811 811
3. Dus programma-uitgaven 14 454 16 525 15 785 15 606 14 595
4. Waarvan juridisch verplicht14%20009%1 5003%429    
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden64%9 30256%9 20253%8 38253%8 28250%7 282
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)22%3 15235%5 82344%6 97447%7 32450%7 313
7. Totaal100%14 454100%16 525100%15 785100%15 606100%14 595

Toelichting:

Rekeninghoudend met de bestuurlijk gebonden Bufferzones (€ 9,2 mln, vastgelegd in een convenant) is slechts 22% van dit budget flexibel.

Het juridisch verplichte deel betreft de Ontwikkelingsbijdrage landelijk gebied (2,0 mln).

Artikel 9. Versterken ruimtelijke kwaliteit in Europees verband

9.1. Algemene beleidsdoelstelling

De algemene doelstelling van dit artikel is effectieve programmatische en projectmatige samenwerking en gezamenlijke beleidsafstemming en -voering met de buurregio's en -landen en de EU-partners om belangrijke ruimtelijke structuurelementen, die grensoverstijgend zijn, te versterken. Deze beleidsafstemming, die zowel op een meer regionaal niveau in de grensstreken zelf als op transnationaal niveau plaatsvindt, is gericht op de succesvolle uitvoering van juist die beleidsvoornemens in het nationaal ruimtelijk beleid die volledig afhankelijk zijn van internationale samenwerking.

Grote nationale ruimtelijke inrichtingsprojecten, zoals de mainports, de Deltametropool, de hoofdinfrastructuur enz. zijn tevens belangrijke elementen in de Europese ruimte en moeten concurreren met andere soortgelijke elementen in deze ruimte. Het nationaal ruimtelijk beleid kan daarom een rol spelen in de versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Door deze nationale ruimtelijke inrichtingsprojecten te plaatsen in een internationale context kan ervoor gezorgd worden dat deze projecten ook bijdragen aan dit concurrentiedoel.

9.2. Operationele doelstelling

Het operationele doel is de specifieke ruimtelijke kwaliteit van internationale betekenis, vooral in en om Nederland heen, de Noordzee en Waddenzee inbegrepen, in stand te houden en waar mogelijk te versterken.

Dit doel wordt vooral nagestreefd door met de ons omringende landen grensoverschrijdende en transnationale projecten vorm te geven, m.n. door gebruikmaking van het EU communautair initiatief Interreg.

Daarnaast zal beleidsmatig ingespeeld worden op de tendens meer aandacht te besteden aan de ruimtelijke impact van het Europees landbouw-, structuur-, transport- en milieubeleid.

Kritische succesfactoren bij het realiseren van dit beleidsdoel is de coöperatie van vooral buitenlandse samenwerkingspartners in het algemeen en de Interreg projectpartners in binnen- en buitenland in het bijzonder, alsmede het goed functioneren van de internationale Interreg programmasecretariaten.

9.2.1. Internationale afstemming ruimtelijke inrichting

Voor een aantal beleidsissues is de minister van VROM eerstverantwoordelijk, ook al is de samenwerking met andere departementen daarbij van essentieel belang. Voor de voortgang van de internationale samenwerking gericht op deze beleidsissues zal VROM zich vooral inzetten.

Aanknopingspunten in het Europees beleid

Als onderdeel van haar internationale beleidsstrategie gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in Europees verband streeft VROM op termijn naar het inbouwen van ruimtelijke overwegingen in het Europees beleid, met name in het structuur-, transport-, landbouw-, en milieubeleid.

Op basis van het Kabinetsstandpunt over de herziening van het EU structuurbeleid in 2006 (gebaseerd op het IBO structuurbeleid) zal VROM via de bestaande nationale en internationale overlegkaders actief meewerken aan een fundamentele vernieuwing van het structuurbeleid. De contouren van de herziening zullen eind 2003 door de Europese Commissie worden neergelegd in het 3e Cohesierapport. Met het oog hierop wordt interdepartementaal actief samengewerkt met de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Landbouw, Natuur en Visserij en Financiën. VROM zal zich in dit verband met name richten op de inbedding en invulling van het concept «territoriale cohesie» in het toekomstige beleid. De inzet daarbij is het effectiever maken van het structuurbeleid als geheel en het effectueren van bepaalde aspecten van voornoemde Nederlandse grensoverstijgende ruimtelijke beleidsvoornemens.

Daarnaast zal worden begonnen met de inhoudelijke voorbereiding van een informele RO-ministersbijeenkomst over de operationele invulling van «territoriale cohesie» die onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2004 zal plaatsvinden (het zoeken naar politiek draagvlak, afspraken op nationaal- en Europees niveau over de beoogde politiek-beleidsmatige rol, positie en inhoud, enz.).

Internationale Kennisuitwisseling

Het proces van verandering in het EU beleid kan alleen plaats vinden indien de huidige en nieuwe lidstaten daarmee instemmen. Kennisuitwisselingactiviteiten tussen de (toekomstige) lidstaten kunnen dit proces bevorderen en, gezien de grotere mate van gemeenschappelijkheid van beleid in de EU-lidstaten zelf, tevens bijdragen tot een doeltreffende uitvoering van dat beleid. Als onderdeel van haar internationale beleidsvoornemens zal VROM enkele kennisuitwisselingactiviteiten ondersteunen. Het Export Platform VROM zal zorg dragen voor de betrokkenheid van het op VROM beleidsterrein gerichte bedrijfsleven bij deze activiteiten.

Grensoverstijgende beleidsafstemming in het bijzonder m.b.v. Interreg III

VROM zal het initiatief nemen om internationaal draagvlak te vinden voor de ontwikkeling van de volgende beleidsactiviteiten:

• het vorm geven aan het openruimte beleid en het versterken van groene kwaliteiten in het Benelux-Middengebied en Noord Nederland/Niedersachsen;

• het verder vorm geven aan het stroomgebiedbeleid door middel van samenwerkings-programma's in de transnationale stroomgebieden van de Rijn.

Daartoe zal VROM in 2003 het initiatief nemen Interreg projecten (zie kader) te ontwikkelen gericht op het inrichten van de open ruimte in het Benelux Middengebied en Niedersachsen / Noord-Nederland en op de verdere ontwikkeling van stroomgebiedbeheersplannen voor de Rijn. Deze projecten worden uiteraard uitgevoerd in samenwerking met de Belgische en Duitse buren en met de Ministeries van respectievelijk Landbouw, Natuur en Visserij en Verkeer en Waterstaat en betrokken decentrale overheden, waaronder waterschappen.

Interreg III is een EU initiatief gericht op grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking ter bevordering van een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Europa. Door onder Interreg III cofinanciering beschikbaar te stellen voor projecten, faciliteert de EU de samenwerking die nodig is om grensoverschrijdend en transnationaal ruimtelijk beleid gestalte te geven. Hiertoe zijn samenwerkingsgebieden gevormd waarvoor een Operationeel Programma is opgesteld.

VROM is samen met de overige partnerlanden verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van de (transnationale) Interreg IIIB programma's «Noordwest Europa» (NWE) en «Noordzee» en het (interregionale) Interreg IIIC programma «West Zone». Deze programma's zijn niet bedoeld als subsidie voor de uitvoering van het nationaal beleid. Wel zijn ze het belangrijkste uitvoeringsinstrument om die operationele doelstellingen na te streven die afhankelijk zijn van internationale samenwerking.

VROM is voor Nederland de verantwoordelijke nationale instantie voor een goede gebruikmaking van de B en C programma's door alle geïnteresseerde instanties in Nederland, zoals VROM zelf, maar ook decentrale overheden, andere departementen, waterschappen enz.

In de transnationale budgetten voor NWE, Noordzee en West Zone staan respectievelijk € 660 mln, € 260 mln en € 95 mln ter beschikking. Hoe meer projecten vanuit Nederland worden getrokken, hoe meer Nederlandse doestellingen verwezenlijkt kunnen worden met EU cofinanciering.

Omdat de minister van VROM politiek verantwoordelijk is voor Interreg IIIB en IIIC in Nederland is hij/zij ook verantwoordelijk voor een voldoende en een effectieve benutting van deze Interreg gelden en voor de reglementaire en juiste besteding daarvan door alle betrokken instanties in Nederland.

Gekoppeld aan Interreg heeft VROM «eigen middelen» waarvoor in 2002 een stimuleringsprogramma is opgesteld met als doel andere m.n. bestuurlijke instanties in Nederland actief te stimuleren om de andere internationale georiënteerde beleidsdoelen te halen. In 2002 heeft VROM reeds een cofinancieringstrategie ontwikkeld die de basis vormt voor de besluitvorming over de mate waarin het departement deelneemt aan Interreg projecten in het kader van dit stimuleringsprogramma.

Waar VROM vanuit haar eigen beleidsvoornemens zelf een bijzonder belang heeft in de ontwikkeling van zulke projecten kan zij deze projecten helpen meefinancieren en daaraan actief deelnemen. Daar kan VROM op actieve wijze ook de ontwikkeling van projecten faciliteren die gericht zijn op:

• beleidsafstemming binnen grensoverschrijdende stedelijke netwerken;

• de bescherming en ontwikkeling van grensoverschrijdende natuur-, cultuur-historische- en landschapswaarden als onderdeel van het pan-Europese ecologische netwerk;

• de samenwerking binnen grensoverschrijdende havennetwerken;

• de realisatie van transnationale logistieke netwerkvorming.

Het stimuleringsprogramma grensoverstijgende samenwerking kan ook overige internationale beleidsvoornemens omvatten, maar VROM zal zich daarvoor in mindere mate inzetten. Deze voornemens zijn breder, zoals de afstemming tussen stad en land in de Noordwest-Europese delta of de versterking van de samenhang in de Noordwest Europese metropool, of hebben betrekking op beleid dat vooral gevoerd wordt de ministeries van Verkeer en Waterstaat en/of Landbouw, Natuur en Visserij. De voornaamste voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de infrastructurele hoofdverbindingen tussen de Deltametropool, Vlaamse Ruit en de Rhein-Ruhr Metropool, de internationale ontsluiting van nationale stedelijke netwerken.

Een aanzienlijk deel van het geld dat VROM in Interreg IIIB en IIIC investeert, gaat naar technische bijstand aan de gemeenschappelijke transnationale programmasecretariaten. Deelname aan het transnationale beheer van de programma's, de aansturing van het werk van deze secretariaten via de Comités van Toezicht alsmede de deelname aan het transnationale proces van projectgoedkeuring in de Stuurgroepen eisen ook in 2003 belangrijke prestaties van VROM. Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling zal er van 2004 t/m 2006 minder geld beschikbaar zijn. Dit betekent dat, indien zoveel mogelijk EU-geld voor Nederlandse projecten binnen moet worden gehaald, de cofinanciering uit anderen bronnen gehaald moet worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld andere overheden en particuliere initiatieven.

Voor zover niet in 2002 gebeurd, zal VROM ervoor zorgen dat de Interreg IIC programma's «North West Metropolitan Area» (NWMA), Noordzee en «Interreg Rijn-Maas Activiteiten» (IRMA) voor eind maart 2003 worden afgewikkeld.

In 2003 zullen nadere afspraken worden gemaakt met Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Wallonië en Vlaanderen over beleidsafstemming in de grensstreken op het gebied van grensoverschrijdende bedrijventerreinen, waterbeheer, natuurontwikkeling, delfstofwinning en windmolenparken.

Ruimtelijke kwaliteiten in de Noordzee en de Waddenzee

Ten aanzien van de Noordzee zal worden gewerkt aan een aantal nationale en internationale onderwerpen om de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van de Noordzee te waarborgen dan wel te versterken. Het ministerie van V&W coördineert dit. De inzet van VROM richt zich vooral op het vormgeven aan de integrale ruimtelijke aanpak, waarbij de combinatiemogelijkheden van functies in de Noordzee worden vergroot. Naast het geven van ruimte aan economische functies in de Noordzee, zal ook de bescherming van het natuurlijk systeem in de Noordzee worden versterkt. Ten aanzien van zowel de nationale als internationale onderwerpen zal binnen Nederland veel worden samengewerkt met andere departementen en verdere betrokkenen.

In internationaal verband zal in het kader van het Oslo-Parijs Verdrag (OSPAR), en in nauwe samenwerking met het coördinerende ministerie van V&W, worden gewerkt aan de totstandkoming van een transnationale ruimtelijke visie op de Noordzee. In 2003 zal VROM het initiatief nemen om hiervoor een projectvoorstel bij het Interreg IIIB programma «Noordzee» in te dienen, met zowel internationale als Nederlandse partners. De ontwikkeling van een transnationale ruimtelijke visie sluit nauw aan bij ontwikkelingen die op een aantal gebieden al gaande zijn. Zo wordt bijvoorbeeld onder de vlag van de OSPAR gewerkt aan de totstandkoming van «Marine Protected Area's» en de ontwikkeling van «Ecological Quality Objectives». VROM zal ervoor zorgen dat de resultaten van deze OSPAR projecten goed worden afgestemd met, en gebruikt door, voornoemde ruimtelijke visie.

Voor de transnationale ruimtelijke visie zijn ook de uitvoering en resultaten van nationale projecten van belang. Het gaat hierbij vooral om de uitwerking van een concessiestelsel voor windenergie, de verdere implementatie van wet- en regelgeving in de Exclusieve Economische Zone (EEZ), criteria voor meervoudig ruimtegebruik, vastlegging van coördinaten en beschermingsregime voor gebieden met bijzondere natuurwaarden en het ontwikkelen van ontwerpcriteria voor bouwwerken binnen de 12 mijl. Aangezien de eerste verantwoordelijkheid voor de meeste van deze projecten bij andere departementen ligt zal VROM met deze departementen over de uitvoering van deze projecten concrete afspraken maken. In 2003 zal in eerste instantie voorrang worden gegeven aan de ontwikkeling van het concessiestelsel voor windenergie. Voor het ontwikkelen van ontwerpcriteria zal VROM het initiatief zelf nemen.

Het instandhouden van de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van de Waddenzee als een natuurgebied van internationale betekenis is al vele jaren het doel van trilaterale samenwerking met Duitsland en Denemarken. De PKB Waddenzee richt zich o.a. op de versterking en verdere ontwikkeling van deze samenwerking. VROM zal Interreg projecten gericht op de in de PKB Waddenzee opgenomen maatregelen en acties stimuleren.

Waddenadviesraad

De WAR is in 1997 voor een beperkte geldingsduur van 5 jaar ingesteld. In het kader van de nieuwe planologische kernbeslissing Waddenzee (Derde Nota Waddenzee) heeft het Kabinet besloten om de Waddenadviesraad na de expiratiedatum van 1 januari 2002 te laten voortbestaan onder een nieuwe naam «Raad voor de Wadden». Het Waddenzeebeleid is nog volop in ontwikkeling, reden waarom er behoefte blijft aan integrale afweging en politiek-inhoudelijke advisering over de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Coördinatie Waddenzeebeleid

De minister van VROM is coördinerend minister voor het Waddenzeebeleid in Nederland. Ten behoeve van coördinatie en overleg zijn het CCW (Coördinatie College Waddengebied) en het RCW (Regionaal Coördinatie College Waddengebied) opgericht. Het CCW en het RCW zijn een in 1980 bij Koninklijk Besluit ingesteld overleg- en coördinatieplatforms waarin de gezamenlijke Waddenoverheden (rijk, provincie en gemeenten) periodiek overleggen. Het CCW wordt voorgezeten door de Minister van VROM.

De kosten voor het functioneren van het CCW en RCW worden volgens de verdeelsleutel 5:3:2 verdeeld over de betrokken partijen. Het rijk in casu het ministerie van VROM, neemt 50% van de kosten voor haar rekening.

In het RCW wordt overleg gevoerd over de coördinatie van de uitvoering van het waddenzeebeleid.

Tabel 9.1 Prestaties 2003
Operationeel doel: Internationale afstemming ruimtelijke inrichting
Outcome-indicatorVROM-prestatiesOutput-indicator
Evaluatie grensoverschrijdende samenwerking in 2003Evaluatie grensoverschrijdende openruimten in 2003Interreg: opzetten van internationale ruimtelijke projecten grensoverschrijdende open ruimtenIn uitvoering zijnde project(en) gericht op inrichten van open ruimten Benelux-Middengebied en Niedersachsen/Noord-Nederland
Evaluatie transeuropese stroomgebieden in 2003Opzetten van samenwerkingsprogramma's t.a.v. transnationale stroomgebieden grote rivierenIn uitvoering zijnde project(en) gericht op ontwikkeling van stroomgebiedbeheersplannen voor de Rijn
 Opzetten van een stimuleringsprogramma grensoverstijgende samenwerking, gericht op stedelijke netwerken, pan-Europees ecologisch netwerk, havennetwerken en transnationale logistieke netwerkvormingAantal goedgekeurde Nederlandse Interreg projecten; mate van beleidsondersteuning van deze projecten
 Deelname en beheer van Interreg IIIB en IIIC programma'sAantal goedgekeurde projecten; 10% totaal geld verplicht
 Beleidsafspraken met buurregio's over ruimtelijke problemen in grensstreken (delfstofwinning, waterbeheer, bedrijventerreinen, natuurontwikkeling, windmolenparken)Aantal en hardheid van afspraken
Evaluatie specifieke ruimtelijke kwaliteiten in Noordzee en Waddenzee van internationale betekenis in 2003Ontwikkelen van een internationaal ruimtelijk programma Noordzee mede d.m.v. Interreg projectenStart ontwikkeling transnationale ruimtelijke visie op de Noordzee en een Noordzee-atlasAantal goedgekeurde Interreg projectenOntwikkelen van ontwerpcriteria voor bouwwerken binnen de 12-mijlszone in 2003

9.2.2. Efficiënte en concurrerende ruimtelijke inrichting mainports

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Na het vaststellen van PKB-deel 4 (naar verwachting in 2002) is het zogenoemde ruimtelijk ordeningsspoor voltooid. In 2003 zal in het zogenoemde projectenspoor de feitelijke ontwikkeling en realisering van PMR worden geregeld.

Daartoe worden in 2003, aanvullend op de randvoorwaarden die in de PKB zijn opgenomen, afspraken gemaakt over organisatie, financiering en uitvoering van nog te definiëren projecten.

Ontwikkeling Nationale Luchthaven en Luchtvaart

De minister van V&W is eerstverantwoordelijk voor de nationale luchthaven. VROM richt zich op inpassing en inrichting van Schiphol, met als uitgangspunt dat verdere groei moet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van luchthaven en omgeving en moet passen binnen de ruimtelijke hoofdstructuur.

De mainportontwikkeling moet voldoen aan de milieu- en veiligheidsgrenzen, vastgelegd in de Wijziging van de Wet luchtvaart inzake inrichting en gebruik van Schiphol. Deze wetswijziging en de bijbehorende AMvB's voor het Luchthavenverkeersbesluit en het Luchthavenindelingbesluit treden per 1 januari 2003 in werking. Daarmee is voor het vijf-banenstelsel van Schiphol een met de PKB Schiphol en omgeving gelijkwaardig beleid verankerd.

Het planologisch kader is daarmee definitief. In 2003 zijn aan de orde:

• implementatie van het stelsel, met inbegrip van de handhaving;

• evaluatie van het beleid en voorbereiding van herziening van de AMvB's, mede naar aanleiding van de rapportage van de Commissie Berkhout over de geluidsaspecten.

Tabel 9.2 Prestaties 2003
Operationeel doel: Efficiënte en concurrerende ruimtelijke inrichting mainports
Outcome-indicatorVROM-prestatieInputindicator
Evaluatie Ruimtelijke Kwaliteit rond mainports 2003Toename van het aantal mainport-gerelateerde arbeidsplaatsenAfname aantal woningen binnen risicocontourenOntwikkelen van een projectenspoor PMRImplementeren van de PKB SchipholUitgewerkt projectenspoor in 2003

9.3. Groeiparagraaf

In de begroting van 2004 tot de afronding van de huidige Interreg programma's in 2008 zal de aandacht zich blijven richten op de uitvoering van projecten die het ruimtelijk beleid in en om Nederland ondersteunen. De mate van deelname van VROM (financieel en/of menskracht) aan Interreg projecten zal afhankelijk zijn van de potentiële bijdrage van de projecten aan de doelstellingen van het Nederlandse ruimtelijk beleid. Voor de begroting 2004 worden criteria ontwikkeld die in de loop van, na, en tijdens de uitvoering van projecten gebruikt kunnen worden om inzicht te geven in de feitelijke bijdrage aan dat beleid.

Daarnaast zal in 2002 een nulmeting worden uitgevoerd als referentie voor de voortgangsbeschrijving ten aanzien van de beleidsdoelen in de komende jaren, waarbij de aangepaste Vijfde Nota leidend zal zijn. De Vijfde Nota zal aangepast worden naar aanleiding van het Strategisch Akkoord. Dit jaar zal het Kabinet tijdig een zogenaamde «stellingnamebrief» hierover aan de tweede kamer zenden.

9.4. Budgettaire gevolgen

Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:12 0458 00312 92912 2419 4687 2631 961
Uitgaven:5 0106 0968 4298 37911 35011 65012 950
Programma3 1414 8297 1637 10910 07810 37811 678
Internationale afstemming ruimtelijke inrichting2 9163 4706 6206 6089 5709 87011 170
Ontwikkeling Waddengebied182178178178181181181
Interreg III2 7343 2926 4426 4309 3899 68910 989
        
Ruimtelijke inrichting mainports441 021155113115115115
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 90842    
Ontwikkeling nationale luchthaven (ONL)44113113113115115115
        
Onverdeeld programma181338388388393393393
Overige instrumenten RPD167315315315320320320
Onderzoek RPD14      
Communicatie-instrumenten 237373737373
Apparaat1 8691 2671 2661 2701 2721 2721 272

9.5. Budgetflexibiliteit

Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 8 429 8 379 11 350 11 650 12 950
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 1 266 1 270 1 272 1 272 1 272
3. Dus programma-uitgaven 7 163 7 109 10 078 10 378 11 678
4. Waarvan juridisch verplicht17%1 25018%1 25012%1 25012%1 25011%1 250
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden72%5 19273%5 18081%8 13981%8 43983%9 739
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)10%72110%6797%6897%6896%689
7. Totaal100%7 163100%7 109100%10 078100%10 378100%11 678

Toelichting:

Het grootste deel van dit artikel is reeds bestuurlijk verplicht. De 5,2 mln die in de tabel is opgenomen betreft de in internationale afspraken vastgelegde verplichting voor het Interreg III programma.

Ook de juridische verplichting (1,25 mln) betreft het Interreg III programma.

Artikel 10. Verbeteren nationale milieukwaliteit

10.1. Algemene beleidsdoelstelling

VROM wil bijdragen aan het tot stand brengen van een hoogwaardige leefomgeving (waarbij voor alle gewenste functies de vereiste milieukwaliteit is gerealiseerd en functies elkaar niet negatief beïnvloeden) en een vitaal (voldoende economische basis en sociaal-culturele voorzieningen) platteland. De nadruk ligt hierbij op preventie en kader dan wel normstelling op nationale schaal met doorwerking in concrete gebieden. Met voorrang wordt gewerkt aan afstemming van overheidsbeleid (ruimtelijke ordening, water, milieu, natuur, landbouw), het zichtbaar maken van landelijke en regionale beleidsopgaven en het stimuleren van (pilots inzake) duurzame landbouw en agrobiodiversiteit. Het milieubeleid ter bevordering van de daadwerkelijke uitvoering en sanering op lokaal niveau is opgenomen in artikel 7.

10.2. Operationele doelstellingen

10.2.1. Duurzaam bodembeheer

Duurzaam bodembeheer betekent een zodanig gebruik van de bodem dat de eigenschappen van de bodem ook voor toekomstige generaties behouden blijven voor het uitoefenen van functies die van deze eigenschappen afhankelijk zijn. Hiertoe moet worden voorkomen dat nieuwe bodemverontreinigingen als gevolg van menselijk bodembedreigend handelen ontstaan. Hiervoor moeten preventieve en beheersmaatregelen worden getroffen. De basis hiervoor wordt enerzijds gevormd door een aantal bestaande algemene regels op grond van de wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer, en anderzijds de bodembeschermende voorschriften in de vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer. Via monitoring, evaluatie en waar nodig verbetering van het instrumentarium wordt duurzaam gebruik van de bodem bevorderd.

Voor de waarborging van de kwaliteit van de uitvoering zijn kwaliteitsborgingsinstrumenten (met name certificering) nodig. Producenten en dienstverleners moeten in hoge mate zelf hiervoor zorgen. VROM draagt financieel bij aan:

• Het ontwikkelen van technische grondslagen en certificatie van bodembeschermende voorzieningen, in het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV). In 2003 wordt de huidige PBV-periode afgerond met een visie op de implementatie van de NRB- en PBV-resultaten gedurende de komende 10 jaar. Doel hierbij is volledige implementatie van deze resultaten via kennisoverdracht en handhaving. Vooral met het oog op kennisoverdracht zal ook een mogelijk beperkte continuering van het PBV aan de orde komen;

• De kwaliteitsborging van alle overige schakels in de bodembeheerketen door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het werkplan voor 2003 zal in november 2002 aan VROM ter goedkeuring worden voorgelegd.

Voor bedrijfsmatige bodembedreigende handelingen, die niet onder een algemene maatregel van bestuur vallen, zijn ten behoeve van het bevoegde gezag (gemeenten) richtlijnen verschenen in de vorm van een Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. In 2003 zal door de gemeenten en provincies beleidsmonitoring plaatsvinden van het gebruik van de NRB. Een goede uitvoering van de NRB door de circa 40 000 grote en middelgrote bedrijven die niet onder een AmvB ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vallen, moet leiden tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Dit niveau staat beschreven in de NRB. Indien bij de huidige stand der techniek sprake is van verhoogde risico's op bodemverontreiniging, dient onverhoopt herstel van de bodem gewaarborgd te zijn. Het merendeel van de bedrijven moet nog beginnen met de implementatie van de NRB.

Op 28 maart 2002 is besloten de huidige interim-richtlijn Bodemkwaliteitskaarten te handhaven en pas in 2003 te vervangen door een definitieve richtlijn en deze te verankeren in de Vrijstellingsregeling grondverzet. In 2002 is afgezien van de eerder voorgenomen evaluatie van deze vrijstellingsregeling vanwege gebrek aan urgentie. Vervanging van de huidige interim-richtlijn heeft als doel de toepassing van de vrijstellingsregeling te verbeteren.

In 2003 zal via voorlichting bekendheid worden gegeven aan bevoegd gezag (provincies, gemeenten, waterschappen), grondbedrijven en certificerende instellingen inzake:

• De beleidslijn voor omgaan met grond en bagger met van nature verhoogde gehalten;

• De publicatie van een handhavingsuitvoeringsmethode (HUM) voor grondstromen;

• De publicatie van een wijziging van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten «Wet milieubeheer-inrichtingen»; deze wijziging is noodzakelijk om het beleid voor het verspreiden van onderhoudsspecie klasse 0 tot en met 2 op het land te kunnen continueren totdat een beleidsbeslissing is genomen over het hergebruik van bagger als bodem;

• De formulering van de hoofdlijnen van een landelijk beleidskader voor het hergebruik van bagger als bodem.

In 2003 wordt een beleidsnota aan de Tweede Kamer gezonden met de hoofdlijnen van het beleid inzake hergebruik van bagger als bodem.

In 2003 wordt een beleidsnota inclusief kennisagenda aan de Tweede Kamer aangeboden over de bijdrage van duurzaam bodembeheer aan de opgave uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Deze bijdrage is gericht op het intensiveren van ruimtegebruik en het zoveel mogelijk combineren van functies. Hiermee wordt beoogd invulling te geven aan de kwaliteitsbeelden uit het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan. In de Ruimtelijke Verkenningen 2000 van VROM/RPD wordt geconstateerd dat de opgave uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening om te komen tot intensivering van het ruimtegebruik en het zoveel mogelijk combineren van functies eveneens een intensivering van het gebruik van de ondergrond tot gevolg heeft. Er zijn leemten in de kennis van de nadelige effecten van gebruik van de ondergrond en van de wederzijdse beïnvloeding van functies via de ondergrond. De benodigde kennis wordt versnipperd gegenereerd en niet vanuit de invalshoek van optimalisering en verduurzamen van het ondergronds ruimtegebruik. Het Expertisecentrum voor de ondergrond (ECON) beoogt hierin te voorzien. In 2003 is de oprichting van ECON voorzien, na afronding van de besluitvorming in het Kabinet in ICES-kader. Deze besluitvorming is gestart met het op 26 maart 2002 aan de Tweede Kamer aanbieden door de minister van EZ van een brief over de voortgang van de derde investeringsimpuls in de kennisinfrastructuur. In deze brief is als een van de beleidszwaartepunten het «duurzaam gebruik van de ondergrond» opgenomen.

In 1999 is bij de presentatie van de nieuwe aanpak van bodemverontreiniging (functiegericht en kosteneffectief) aangekondigd dat ook voor waterbodems hieraan uitwerking zal worden gegeven. In 2003 zal in overleg met ministerie V & W een nota over waterbodemsanering en -beheer aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Tabel 10.1 Prestaties 2003
Operationeel doel:Duurzaam bodembeheer 
Belangrijkste prestaties:
Financiële ondersteuning aan Plan Bodembeschermende Voorzieningen en aan SIKB
Beleidsnota aan Kamer met hoofdlijnen van beleid inzake hergebruik van bagger als bodem
Voorlichtingscampagne over implementatie HUM grondstromen en beleidslijn voor omgaan met bagger met van nature verhoogde gehalten
Kamernota over waterbodemsanering en -beheer
Aanbieding aan de Tweede Kamer van de beleidsnota over duurzaam bodembeheer
Oprichting van het Expertisecentrum voor de Ondergrond
Beleidsevaluatie:
Evaluatie van de doelstelling is voorzien: (bodem beheer) in 2005. Overige beleidsevaluaties behoeven nog nadere invulling.

10.2.2. Optimale waterketen

De waterketen omvat de elementen:

• Drink- en. leidingwatervoorziening;

• Riolering en afvalwaterzuivering.

Een optimale waterketen betekent dat de activiteiten die nodig zijn voor het goed functioneren van de keten professioneel, dat wil zeggen «goed en goedkoop» en in samenhang worden uitgevoerd en waarbij de mate van dienstverlening, milieubelasting alsmede de maatschappelijke kosten die dit vergt, helder en transparant wordt getoetst via benchmarking. In 2002 verscheen de rijksvisie op basis waarvan in 2003 gericht beleid zal worden geïnitieerd. In deze Rijksvisie staat aangegeven hoe aan de waterketen gerelateerde publieke belangen het best kunnen worden gewaarborgd. Drinkwatervoorziening en riolering behoren tot de beleidsverantwoordelijkheid van VROM, waarbij de uitvoering berust bij waterleiding-bedrijven, respectievelijk gemeenten. De afvalwaterzuivering is de verantwoordelijkheid van de minister van V&W met als uitvoerende instantie de waterbeheerders (zuiveringsschappen).

Drink- en leidingwatervoorziening

De watervoorziening omvat de levering van leidingwater (drinkwater, warm tapwater en huishoudwater) door waterleidingbedrijven en collectieve leidingwaterinstallaties (zoals in ziekenhuizen en op kampeerterreinen).

Voor de drink- en leidingwatervoorziening gelden de volgende doelstellingen:

• Het huidige kwaliteitsniveau van de drinkwatervoorziening blijft tenminste gelijk. Het aantal incidentele normoverschrijdingen in leidingwater (geldt op iedere plaats in het net) mag in 2003 en volgende jaren niet toenemen ten opzichte van 1999 (60 stuks);

• Alle waterleidingbedrijven moeten in 2005 over een gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikken en uiterlijk 2005 wordt de eerste benchmark op basis van de wettelijke regeling uitgevoerd. Deze regeling wordt geëvalueerd in 2005. 90 % van de bedrijven moet in 2005 de aanpassingen aan hun leidingnet hebben doorgevoerd die nodig zijn om aan de door de waterleidingbedrijven afgesproken richtlijn en in 2003 in de Waterleidingwet vast te leggen norm voor leveringszekerheid te voldoen. In 2010 geldt dat voor alle bedrijven. Uit de meest recente inventarisatie ( 1999) blijkt dat toen 32% van de bedrijven volledig aan de nieuwe richtlijn voldeed en 45% grotendeels. Alle bedrijven beschikken over een plan van aanpak om de norm tijdig te bereiken;

• Voor de uitvoering van de regeling Chemicaliën en Materialen geldt dat vanaf 2005 alle materialen en chemicaliën die in contact komen met leidingwater, zijn voorzien van een door de minister erkende kwaliteitsverklaring. Daartoe zal de regeling op een aantal punten nog moeten worden uitgebreid. Dit betreft onder meer de microbiologische beoordeling van kunststoffen en de totale beoordeling van metalen en cementeuze materialen.Tussen 2002 en 2005 geldt dat de beoordeling zal plaatsvinden op basis van de eisen die op dat moment beschikbaar zijn. Bij de periodieke actualisatie van de kwaliteitsverklaring zullen de alsdan geldende aanvullende eisen worden meegenomen. Het aantal producten dat in 2002 beschikt over een kwaliteitsverklaring bedraagt ca. 300. Thans wordt onderzocht hoeveel producten uiteindelijk over een kwaliteitsverklaring moeten beschikken;

• Voor lood en desinfectienevenproducten kent het Waterleidingbesluit een overgangstermijn. In 2005 moeten alle waterleidingbedrijven aan de nieuwe normen voor desinfectienevenproducten voldoen. In 2006 moeten alle waterleidingbedrijven en eigenaren van collectieve installaties aan de nieuwe norm voor lood van 10 μg/l voldoen. De norm van 10 μg/l kan alleen gehaald worden als de nog resterende loden dienstleidingen en collectieve installaties worden gesaneerd. De sanering van de loden dienstleidingen is vrijwel voltooid. Doelstelling is dat deze voor eind 2004 zijn vervangen. Er bestaat geen inventarisatie van de ca. 600 000 dienstleidingen bij collectieve installaties. Naar verwachting is het aantal loden leidingen daarin beperkt.

Nu de collectieve installaties onder het regime van de Waterleidingwet vallen, zal in de komende jaren een beter kwantitatief inzicht worden verkregen. Het percentage woningen met loden binnenleidingen is verder afgenomen van 11% (1994–1996) tot 7% (1999–2001). Doelstelling is dat in 2005 in de sociale woningbouw alle loden leidingen zijn gesaneerd. Voor de particuliere woningbouw geldt een saneringsdoelstelling van 80% vermindering van het aantal woningen met geheel of gedeeltelijk loden drinkwaterleidingen (peiljaar 1995).

De introductie van tarieftoezicht op de waterleidingbedrijven, die was aangekondigd bij de partiële wijziging van de Waterleidingwet waarbij het overheidseigendom van waterleidingbedrijven is geregeld, wordt meegenomen bij de algehele herziening van de Waterleidingwet. Het ontwerp zal medio 2003 naar de Raad van State worden gezonden.

In 2003 wordt een evaluatie van enkele proefprojecten met huishoudwater afgerond. De proefprojecten zijn er onder meer op gericht op praktijkschaal inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico's die zijn verbonden aan het gebruik van huishoudwater. Op grond hiervan zullen kwaliteitsnormen worden vastgesteld waaraan huishoudwater moet voldoen en die eveneens in het kader van de algehele herziening van de Waterleidingwet wettelijk worden vastgelegd.

Riolering- en afvalwaterzuivering

Het rioleringsbeleid is gericht op het duurzaam verwijderen van het gemeentelijke afvalwater. Dat houdt in dat het afvalwater binnen milieuhygiënische randvoorwaarden en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten wordt verwijderd. De doelstellingen zijn in belangrijke mate bepaald door de Europese regelgeving (Richtlijn stedelijk afvalwater), geïmplementeerd in de Wet milieubeheer.

De doelstellingen zijn:

• De gemeenten moeten vanaf 2005 voldoen aan de basisinspanning. Deze basisinspanning is een, afhankelijk van de situatie theoretisch te berekenen prestatieniveau van een rioolstelsel. Voor het realiseren daarvan dienen de gemeenten te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP); thans voldoet circa 16 % van de gemeenten aan de basisinspanning;

• In 2005 moeten alle daarvoor in aanmerking komende ongezuiverde individuele lozingen via een integrale aanpak zijn beëindigd. In 2003 zal de regelgeving voor de sanering van afvalwater in het buitengebied worden aangepast, waarmee gemeenten en waterschappen ruimere mogelijkheden hebben om kosteneffectieve oplossingen voor kleine lozingen in het buitengebied te vinden.

De stijgende kosten voor de behandeling van gemeentelijk afvalwater maken deel uit van de ontwikkeling van de lokale lasten. Voor riolering wordt daarom mede ter beperking van de kosten(stijging), evenals voor drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering, benchmarking als systeem voor onderlinge prestatievergelijking ontwikkeld en op haalbaarheid getoetst. In lijn met het beleidsstandpunt «benchmarking als systeem» dat in 2002 aan de Tweede Kamer is toegezonden, wordt in 2003 een pilotstudie uitgevoerd, waaraan circa 25 gemeenten zullen deelnemen. Evaluatie van de pilotstudie zal in 2004 plaats vinden.

In 2002 heeft het Kabinet een standpunt over de institutionele aspecten van de waterketen aan de Tweede Kamer voorgelegd. Daarin is aangekondigd dat de mogelijkheden nader zullen worden onderzocht om de gemeentelijke rioleringsplannen (GRP'en) op termijn om te zetten in integrale afvalwaterplannen. Hierin zullen gemeenten in samenwerking met de waterbeheerders de gewenste ontwikkeling van riolering en afvalwaterzuivering in hun beheersgebied integraal vastleggenIn 2003 zullen pilots worden gestart waarin gemeenten en waterbeheerders ervaring zullen opdoen met het opstellen van een dergelijk plan. Op grond van de ervaringen zal in 2004 worden besloten of en onder welke voorwaarden het GRP zal worden vervangen door een (wettelijk verplicht) afvalwaterplan, waarin de combinatie riolering-rioolwaterzuivering per beheersgebied integraal wordt benaderd.

In 2010 moet afkoppeling van regenwater van de riolering als duurzame oplossing breed wordt gedragen en in tenminste 10% van de daarvoor in aanmerking komende gebieden ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Via de (vooralsnog) vrijwillig op te stellen gemeentelijke watervisies moet inzicht ontstaan in de omvang van de gebieden die voor afkoppelen in aanmerking komen.

Bij het afkoppelen van regenwater is een probleem dat de noodzakelijke investeringen een lange terugverdientijd hebben. Daardoor is er bij gemeenten aarzeling om tot toepassing over te gaan. Bezien zal worden of er een financiële impuls kan worden gegeven om de gemeenten te stimuleren om tot afkoppelen over te gaan.

Tabel 10.2 Prestaties 2003
Operationeel doel: Optimale waterketen 
Belangrijkste prestaties:
Voorstel normen huishoudwater
Publicatie wijziging Waterleidingwet inzake overheidseigendom waterleidingbedrijven
Start pilots inzake opstellen integraal gemeentelijk afvalwaterplan (i.s.m. waterbeheerders)
Ontwerp algehele herziening Waterleidingwet inzake regelingen bedrijfsplannen, kwaliteitszorg, leveringszekerheid, benchmarking naar RvSt
Beleidsevaluatie::
Evaluatie van de doelstelling is voorzien: (proefprojecten huishoudwater) in 2003, (pilotstudie benchmarking) in 2004 en (regeling voor de drink- en leidingwatervoorziening) in 2005. Overige beleidsevaluaties behoeven nog nadere invulling.

10.2.3. Duurzaam landelijk gebied

VROM streeft naar behoud en waar nodig verbetering van de milieukwaliteit teneinde de veerkracht en het herstelvermogen te waarborgen van bodem- en watersystemen geschikt voor duurzaam gebruik. Daartoe worden o.a. kaders en beoordelingscriteria voor zowel de milieukwaliteit als het gebruik van water en bodem geformuleerd met inachtneming van de verscheidenheid in ecologische condities. Sommige kaders en criteria zijn generiek, andere zijn specifiek voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom van gemeenten. Het beleid duurzaam landelijk gebied heeft tot doel dat, op grond van een integrale afweging van ecologische, economische en sociale belangen en waarden, de ruimtelijke functies in het landelijk gebied duurzaam zijn ingepast. Dit is het geval wanneer deze functies in een duurzame onderlinge relatie staan tot elkaar en tot het bodem- en watersysteem en behoud van biodiversiteit wordt bevorderd.

Biodiversiteit

Het doel van het biodiversiteitbeleid is om op nationaal en internationaal niveau te komen tot behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en daarmee samenhangende hulpbronnen (m.n. hout, bodem, etc.) en processen (bijvoorbeeld CO2-vastlegging in de biosfeer, natuurlijke ziekte- en plaagregulatie). Daarbij wordt gestreefd naar een billijke verdeling van de voordelen van het gebruik van genetische bronnen. Vanuit VROM worden daartoe activiteiten uitgevoerd op het vlak van natuurgericht milieukwaliteitsbeleid, duurzaam produceren en consumeren van natuurlijke hulpbronnen, economisch instrumentarium en internationale beleidsontwikkeling.

VROM zal met LNV en OS zorgdragen voor de implementatie van de afspraken gemaakt in COP 5 in 2000 en COP 6 in 2002. In 2003 wordt hiertoe in samenwerking met LNV en vertegenwoordigers van de landbouwsector een Overeenkomst Agrobiodiversiteit gesloten. Hiermee wordt voor de landbouw invulling gegeven aan internationale verplichtingen (EU en CBD) om biodiversiteit te integreren in sectoraal beleid.

Behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in de landbouw levert een bijdrage aan doelstellingen voor het landelijk gebied ten aanzien van multifunctioneel gebruik, milieukwaliteit en kwaliteit van het landschap.

In het kader van de uitvoering van NMP4 is een start gemaakt met de uitvoering van het transitieprogramma Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen. Dit programma wordt in 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. In het kader van dit programma zal in 2003 onder meer een inventarisatie worden gemaakt van maatschappelijke instellingen die voorloper zijn op deelterreinen van het programma; met hen zullen afspraken worden gemaakt over samenwerking. Tenslotte wordt in 2003 een benchmark ontwikkeld voor de mate waarin bij certificering rekening wordt gehouden met het beslag van producten op biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Het betreft een nieuw te ontwikkelen biodiversiteitmodule die in reeds bestaande certificeringtrajecten kan worden ingebouwd. Op grond van de resultaten kunnen producenten en consumenten onderscheid maken tussen halffabrikaten en producten naar de mate van«biodiversiteitvriendelijkheid».

Milieukwaliteit bodem

Als onderdeel van de activiteiten voor een duurzaam landelijk gebied worden normen en criteria voor de bodemkwaliteit ontwikkeld voor verschillende functies (bijvoorbeeld typen landbouw of natuur) en toepassing van grond. Met deze normen en criteria kan de geschiktheid van de bodem voor een gewenste functie worden bepaald of het gebruik of beheer van gronden worden geoptimaliseerd.

Om duurzaam bodemgebruik te realiseren worden kwaliteitskaders en beoordelingscriteria voor de bodem ontwikkeld die randvoorwaardenstellend zijn voor duurzaam bodembeheer.

De interventiewaarden bodemsanering zijn in 1994 door de minister van VROM vastgesteld. Deze worden geëvalueerd en VROM zal ze in 2003 opnieuw vaststellen. Dit wordt betrokken bij de herziening van de Wet bodembescherming.

In 1999 zijn bodemgebruikswaarden (BGW) voor landbouw en natuur aangekondigd, die in overleg met de ministeries van LNV en V&W tot stand komen. BGW zijn functiegerichte kwaliteitsnormen voor immobiele bodemverontreiniging. De BGW geeft voor schadelijke stoffen aan bij welke concentratie normaal gebruik van de bodem niet wordt belemmerd, zolang het betreffende bodemgebruik plaatsvindt. In 2003 wordt in overleg met de ministeries van V&W en LNV de nieuwe saneringsdoelstelling voor waterbodems geformuleerd. In samenhang daarmee worden bijbehorende BGW voor waterbodems ontwikkeld. De BGW voor landbouw, natuur en waterbodems worden wetenschappelijk onderbouwd door RIVM, RIZA en Alterra gezamenlijk. In 2003 zullen de BGW voor landbouw, natuur en waterbodems worden vastgesteld, waarna ze kunnen worden opgenomen in een ministeriële regeling op grond van de Wet Bodembescherming. In 2000 is de Stichting Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem (SKB) van start gegaan ten behoeve van de ontwikkeling van een structurele kennisinfrastructuur voor de bodem. In 2003 zal de Tweede Kamer in de ICES-rapportage worden geïnformeerd over de door SKB bereikte resultaten. Dan zal ook worden bepaald of een tweede SKB-traject wordt ingegaan.

Milieukwaliteit water

De doelstellingen van de EG-Kaderrichtlijn Water moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

De EG-Kaderrichtlijn Water moet eind 2003 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. VROM is verantwoordelijk voor de aanpassingen van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, als ook van het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren.

Ten behoeve van de internationale afstemming van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water worden de rivierenoverleggen voor de Rijn, Maas en Schelde geïntensiveerd. In dat kader is VROM nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van een nieuw Maasen Scheldeverdrag.

Uitgangspunt van het beleid ten aanzien van de kwaliteit van zwemwater is dat zwemmers geen ernstige gezondheidsrisico's mogen lopen en dat het publiek goed geïnformeerd wordt over de kwaliteit van het zwemwater. Richtlijn 76/160/EEG betreffende de kwaliteit van zwemwater zal eind 2002 ingrijpend worden herzien en gedurende de periode 2003 – 2004 in nationale regelgeving worden geïmplementeerd (herziening Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badgelegenheden WHVZB en het bijbehorende Besluit BHVZB). Voor de Nederlandse inbreng bij de herziening van de richtlijn zal rekening worden gehouden met het advies van de Gezondheidsraad.

Milieukwaliteit gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied

Doelstelling van het beleid voor gebiedsgerichte inrichting voor het landelijk gebied is het onder regie van provincies op programmatische wijze en in onderlinge samenhang realiseren van rijks- en regionale doelen op de terreinen van ruimtelijke ordening en landinrichting, milieu, landbouw, natuur, recreatie. De VROM inbreng strekt ertoe voor de functies in een gebied benodigde milieukwaliteit te formuleren en te doen realiseren. In februari 2002 is voor de tweede maal de bestuursovereenkomst gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied gesloten (LNV, VROM, V&W, IPO). In de bestuursovereenkomst, die jaarlijks wordt vernieuwd, komen rijk en provincies landelijke kaders overeen voor landinrichting, grondverwerving, natuurbeheer en behoud en waar nodig herstel van kwetsbare functies in het landelijk gebied. Voor VROM ligt het accent op de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). Met de SGB worden onder andere maatregelen ter bestrijding van verdroging, reductie van emissies, behoud of herstel van cultuurlandschappen gerealiseerd. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) van LNV voert de subsidieregeling SGB uit. De budgetten voor SGB staan op artikel 7.

In de Bestuursovereenkomst 2002–2005 is vastgelegd dat partijen na afloop van elke vierjaarlijkse periode gezamenlijk de beleidsrealisatie en bestedingen evalueren op basis van de voortschrijdende uitvoeringscontracten en de provinciale verantwoordingen. Deze eerste vierjaarlijkse verantwoording vindt plaats na afloop van 2004.

In 2003 zullen de door rijk en provincies in 2002 gemaakte afspraken over een vereenvoudiging van de bestuursovereenkomst landelijk gebied worden geïmplementeerd.

Tabel 10.3 Prestaties 2003
Operationeel doel: Duurzaam milieu landelijk gebied 
Belangrijkste prestaties:
Verdere implementatie COP-6 CBD afspraken over behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in Nederland
Overeenkomst agrobiodiversiteit (VROM-LNV-landbouwsector)
Aanbieding uitvoeringsprogramma transitie biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen aan Tweede Kamer
Benchmark beslag van producten op biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen
Adviezen TCB en GR inzake evaluatie interventiewaarden bodemsanering naar Tweede Kamer
ICES-rapportage over SKB 1e traject en Kabinetsbesluit over voortzetting SKB in 2003 – 2006
Implementatie van de EG-Kaderrichtlijn Water (KWA) in de wet Milieubeheer
Afsluiten jaarlijkse Bestuursovereenkomst gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied (inclusief reconstructie traject) en uitvoeringscontract
Beleidsevaluatie:
Evaluatie van de doelstelling is voorzien: (Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht) in 2003 en (beleidsrealisatie inzake de bestuursovereenkomst m.b.t. de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 4-jaarlijks) in 2005. Overige beleidsevaluaties behoeven nog nadere invulling.

10.2.4. Duurzame landbouw

Voor alle beleidsprestaties op het terrein van duurzame landbouw geldt dat zij tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid behoren van de bewindslieden van LNV en VROM, dit met dien verstande dat de minister van VROM verantwoordelijk is voor de milieu- en ruimtelijke aspecten.

Duurzame landbouw kent een nationale en internationale component. Bij de internationale component gaat het vooral om de ombuiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU in een duurzame richting (zie artikel 11.2.1 Internationale samenwerking milieu). Nationaal staan de thema's mineralen, ammoniak, stank en bestrijdingsmiddelen centraal.

10.2.4.1. Mineralenbeleid

Doelstelling van het mestbeleid is, dat de emissie van nitraat en fosfaat door agrariërs tot een niveau wordt teruggebracht dat in overeenstemming is met de doelstellingen ten aanzien van milieukwaliteit. De kwantitatieve milieudoelstellingen zijn als volgt vastgesteld:

• In 2003 moet worden voldaan aan de norm van 50 mg nitraat per liter in het bovenste grondwater;

• In 2003 realiseren van 50% reductie van de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater ten opzichte van 1985, hetgeen moet leiden tot het beperken van de eutrofiëring van het oppervlaktewater;

• In 2003 voldoen aan de EU-Nitraatrichtlijn, met name de derogatie.

Deze doelstellingen zijn geoperationaliseerd in de verliesnormen van het Minas.

Medio 2002 is de Meststoffenwet 2002 geëvalueerd. Gekeken is naar de noodzakelijkheid van de voorgenomen aanscherping van de Minas-verliesnormen per 2003 en naar het functioneren van samenhangende wettelijke maatregelen en het flankerende beleid. De resultaten van de evaluatie zijn mede bepalend voor het beleid in 2003. Conform de Meststoffenwet wordt het mestbeleid om de twee jaar geëvalueerd. De eerstvolgende evaluatie zal plaatsvinden in 2004.

Om te voldoen aan de EU Nitraatrichtlijn moet Nederland tot overeenstemming komen met de Europese Commissie over een derogatie van de Nitraatrichtlijn. Dit is de mogelijkheid om gemotiveerd hogere mestnormen toe te passen dan in de richtlijn zijn opgenomen. De Nederlandse inzet is daarbij voor grasland 250 kg stikstof per hectare in plaats van 170 kg uit de richtlijn. Hiervoor wordt door VROM samen met LNV zowel ambtelijk als politiek overleg gevoerd met de Commissie.

10.2.4.2. Ammoniakbeleid

In Europees verband is de National Emission Ceiling (NEC) van kracht. Het Nederlands jaarlijkse nationale emissieplafond voor ammoniak is daarbij vastgesteld op 128 kiloton, te realiseren uiterlijk 2010. De huidige berekende emissie bedraagt 157 kiloton (2000). Over de hoogte van de werkelijke emissie bestaat nog onzekerheid; naar alle waarschijnlijkheid is de emissie hoger dan 157 kiloton.

De Wet ammoniak en veehouderij is in 2002 in werking getreden.

De activiteiten die behoren bij de uitvoering van de wet zijn gedeeltelijk voor 2003 gepland. Eén daarvan is het evalueren van de resultaten van een project van de melkveehouderijsector, inzake de invloed van het «voerspoor» op de ammoniakreductie vanuit stalsystemen. De ministeriële regelingen bij de wet worden in 2003 geactualiseerd.

10.2.4.3. Agrarisch Stankbeleid

De doelstelling voor het totale stankbeleid houdt in dat er in 2010 geen ernstig gehinderden meer mogen zijn. Dit betekent dus dat zowel de industriële sector als de agrarische sector in 2010 geen ernstige hinder meer mogen veroorzaken.

Om de doelstelling te kunnen bereiken wordt het beoordelingskader voor agrarische stankhinder wettelijk vastgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een deel van de reconstructiegebieden (landbouwontwikkelings-, verwevings- en natuurgebieden met primaat natuur) enerzijds en «de rest van Nederland» anderzijds. Voor het hierboven genoemde deel van de reconstructiegebieden wordt namelijk een ander beoordelingskader gehanteerd, dan voor de rest van Nederland.

Hiertoe is in 2002 de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden inwerking getreden. Voor 2003 is de Wet stank en veehouderij, voorzien die een landelijke werking heeft. Hierin zal het beoordelingskader voor de rest van Nederland worden opgenomen en tevens het beoordelingskader van de Wet stankemissie veehouderijen in de landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden worden geïncorporeerd.

Om de goede werking van de stankregelgeving te bevorderen zal in 2003 ook nog verder onderzoek moeten plaatsvinden naar de ontwikkeling van emissiearme technieken (bv. emissiearme stalsystemen, invloed van voer en management op de stankemissie). Er zal naar worden gestreefd om stalemissie-eisen voor stank in het bestaande Besluit huisvesting op te nemen.

10.2.4.4. Bestrijdingsmiddelenbeleid

Het beleid voor landbouwbestrijdingsmiddelen en de biociden komt tot stand in nauwe samenwerking tussen de vier verantwoordelijke departementen, waarbij VROM primair verantwoordelijk is voor de milieutoelatingseisen van het totale bestrijdingsmiddelenbeleid.

Het beleid voor de landbouwbestrijdingsmiddelen is vastgelegd in de nota «Zicht op Gezonde Teelt» van november 2001. Het belangrijkste VROM-doel van ZOGT is het realiseren van een milieukwaliteit op het niveau van het maximaal toelaatbaar risico via het terugdringen van de milieubelasting door landbouwbestrijdingsmiddelen. Daartoe is een milieu-indicator ontwikkeld: combinatie van milieu-risico's van verschillende stoffen en de grootte van de emissie.Uitgedrukt in die indicatorpunten ligt de milieubelasting in het referentiejaar 1998 voor de sector als geheel op 446 mln punten. In 2005 moet de milieubelasting met 75% zijn verminderd tot 112 mln punten en in 2010 met 95% tot 22,5 mln. punten.

Het belangrijkste instrument bestaat uit het beoordelen van de toelaatbaarheid van bestrijdingsmiddelen in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. Deze beoordeling kent ook een Europese context. Nederland loopt in de tijd vooruit op het Europese beleid. In de Kamer is in juli 2002 een motie Te Veldhuis (Kamerstukken II, 2001–2002, 27 858 nr 26) aangenomen waarin de regering wordt verzocht een algehele herziening van de Bestrijdingsmiddelenwet uit te voeren waarbij deze meer in overeenstemming wordt gebracht met Europese regels en/of regels van buurlanden, beslissingen over de toelating van nieuwe middelen veel sneller dan nu worden genomen en de wet tevens vereenvoudigd wordt.

Het gehele bestrijdingsmiddelenbeleid, inclusief de nota Zicht op gezonde teelt, zal kritisch worden bezien in het kader van de door de Kamer gewenste aanpassingen van het beleid en de vigerende wetgeving.

In 2002 is door VROM in het kader van ZOGT gestart met een project dat is gericht op de operationalisering van het drinkwatercriterium in het toelatingsbeleid. Dit is een verplichting die voortvloeit uit de EU-Gewasbeschermingsrichtlijn. Daarbij wordt ook de situatie in enkele andere EU-lidstaten meegenomen. De besluitvorming over de daadwerkelijke implementatie zal plaatsvinden in 2003. In 2003 zal het beleid voor de biociden gericht zijn op de reductie van de milieubelasting van de speerpunten uit het Meerjarenplan hygiëne en materiaalbescherming (MJPH), te weten antifouling, houtverduurzaming, voorraadbescherming en conserveermiddelen.

Tabel 10.4 Prestaties 2003
Operationeel doel: Duurzame landbouw 
Belangrijkste prestaties:
Implementatie conclusies uit Evaluatie mestbeleid (samen met LNV)
Implementatie stankwet voor de gebieden buiten de reconstructie
Herziening landbouwbestrijdingsmiddelen beleid (samen met LNV)
Beleidsevaluatie:
Evaluatie van de doelstelling is voorzien: (mestbeleid 2-jaarlijks en bestrijdingsmiddelenbeleid 4-jaarlijks) in 2004. Overige beleidsevaluaties behoeven nog nadere invulling.

10.3. Groeiparagraaf

Duurzaam bodembeheer

De ontwikkeling van een systeem voor de beoordeling van de goede uitvoering van bodembeschermende maatregelen en waarborging van de kwaliteit van de uitvoering van het bodembeleid.

Duurzaam landelijk gebied

Biodiversiteit

De ontwikkeling van een evaluatieparagraaf ten behoeve van de werking van benchmark als instrument.

Milieukwaliteit gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied

Tot en met 2005 wordt met LNV, V&W en provincies gewerkt aan concretisering van de toetsbare termen voor de te bereiken doelen van de te sluiten bestuursovereenkomsten gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied en de bijbehorende uitvoeringscontracten, alsmede aan het gecoördineerd programmeren van beleid (ten aanzien van ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, landinrichting, landbouw) en aan verbetering van een systematiek waarmee de voortgang van de uitvoering van dit geïntegreerde beleid kan worden gemonitord.

10.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 10.5 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:14 90016 51923 16125 15025 52425 52426 854
Uitgaven:19 92121 25822 98525 15025 52425 52426 854
Programma14 48214 62716 68418 84919 22319 22320 553
Duurzaam bodembeheer 5 881726726726726240
Subsidies duurzaam bodembeheer 5 641486486486486 
Overige instrumenten duurzaam bodembeheer 240240240240240240
        
Optimale waterketen 306306    
Overige instrumenten optimale waterketen 306306    
        
Duurzaam landelijk gebied       
        
Duurzame landbouw 3457 1529 3579 4649 4649 464
Aanvullend stikstofbeleid 3457 1529 3579 4649 4649 464
        
Onverdeeld programma 8 0958 5008 7669 0339 03310 849
Overige instrumenten DGM 4 7544 6474 7674 9534 9536 769
Onderzoek DGM 3 2963 5133 6593 7403 7403 740
Communicatie-instrumenten 45340340340340340
Apparaat5 4396 6316 3016 3016 3016 3016 301
Ontvangsten:5 6725 253     

10.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 10.6 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 22 985 25 150 25 524 25 524 26 854
2. Waarvan apparaatsuitgaven 6 301 6 301 6 301 6 301 6 301
3. Dus programma-uitgaven 16 684 18 849 19 223 19 223 20 553
4. Waarvan juridisch verplicht39%6 5005%1 0003%500    
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden47%7 84566%12 46759%11 29059%11 28955%11 289
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)14%2 33929%5 38239%7 43341%7 93445%9 264
7. Totaal100%16 684100%18 849100%19 223100%19 223100%20 553

Toelichting:

Circa de helft van dit artikel is reeds bestuurlijk verplicht. Het gaat hierbij om het aanvullende stikstofbeleid en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Met betrekking tot het aanvullende stikstofbeleid gaan op jaarbasis gelden over naar het ministerie van LNV. Met het SIKB is een subsidie-overeenkomst gesloten voor de periode 2002–2007.

Artikel 11. Tegengaan klimaatverandering en emissies

11.1. Algemene beleidsdoelstelling

Om te komen tot een duurzame samenleving streeft VROM naar het voorkomen van klimaatverandering door menselijke beïnvloeding en de bestrijding van verzuring en milieuschadelijke emissies, door de bevordering van een ook in internationaal verband milieuverantwoorde productie en consumptie. Het beleid richt zich er op dat burgers en bedrijven er ook zelf belang bij krijgen om de emissies die strijdig zijn met een duurzame ontwikkeling (waaronder klimaatverandering) terug te dringen. De eigen verantwoordelijkheid daarin wordt zo groot mogelijk gemaakt binnen de randvoorwaarden van milieudoelen en de internationale afspraken daarover. Langs de volgende operationele doelen wordt dit beleid uitgewerkt:

• internationale samenwerking;

• vermindering uitstoot broeikasgassen;

• vermindering verzuring en grootschalige luchtverontreiniging;

• vermindering algemene uitstoot industrie;

• vermindering uitstoot verkeer en binnenvaart;

• vermindering milieudruk producten;

• vergroten draagvlak milieubeleid.

11.2. Operationele beleidsdoelstellingen

11.2.1. Internationale samenwerking milieu

Internationale samenwerking milieu krijgt vorm door het leveren van een bijdrage aan het realiseren van een duurzame ontwikkeling middels het optimaal benutten van de internationale kaders. Hierbij wordt niet alleen de duurzame ontwikkeling in Nederland maar ook die daarbuiten ten doel gesteld.

Hardnekkige milieuproblemen en daarmee samenhangende transities, als energie, mobiliteit en klimaat, behoud van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, en een duurzame landbouw zijn niet te realiseren zonder slagvaardige internationale inzet.

Dit vergt van VROM een actieve milieudiplomatie. Dit betekent beïnvloeden van internationale beleidsprocessen zodanig dat Nederlandse standpunten in internationaal milieubeleid worden opgenomen.

In 2002 is begonnen met een strategische positiebepaling uit te voeren naar het internationale milieubeleid van VROM. De uitkomsten die in de tweede helft van 2002 beschikbaar zullen komen, zullen input zijn voor een heroriëntatie op het internationale milieubeleid. Met de feitelijke invulling zal in de loop van 2003 een begin worden gemaakt.

Milieudiplomatie in mondiaal kader

In september 2002 is tijdens de World Summit on Sustainable Development (WSSD) vastgesteld op welke punten nadere inspanning zal worden gericht ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Deze afspraken zullen moeten worden geïmplementeerd door weloverwogen acties in de nationale en internationale context. VROM zal hierbij de comparatieve voordelen van internationale organisaties benutten.

VROM zal de implementatie in 2003 richten op de volgende aandachtsvelden: duurzame productie en consumptiepatronen, energie en atmosfeer, biodiversiteit en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, globalisering, financiering, internationale inrichting van bestuur voor duurzame ontwikkeling.

VROM zal zich in 2003 middels actieve milieudiplomatie zodanig inzetten dat:

1. Het internationaal milieubestuur uitvoering geeft aan afspraken tot clustering van milieuverdragen langs vooral functionele thema's;

2. De financiële basis voor het United Nations Environmental Program (UNEP) wordt versterkt;

3. De implementatie van milieuverdragen via onder meer het Global Environment Forum (GEF) wordt ondersteund;

4. Naleving en handhaving bij verdragen en opsporingsinstanties nadruk krijgt;

5. Invulling wordt gegeven aan politieke sturing via het Global Ministerial Environment Forum (GMEF).

Voorts zal VROM «duurzame ontwikkeling» inbrengen in de Economic and Social Council (ECOSOC) in combinatie met andere sociaal-economische onderwerpen. Ook bijdragen van private partijen aan duurzame ontwikkeling zullen in beeld worden gebracht als belangrijke bijdrage aan de implementatie van WSSD afspraken. Dit geldt voornamelijk voor de onderwerpen water en energie. De OESO dient in de ogen van VROM een belangrijke rol te spelen in het bevorderen van duurzame ontwikkeling binnen en door gelijkwaardige economieën. De inzet van VROM zal ook in 2003 erop gericht zijn dat milieu- en ontwikkelingsgevolgen van handelen in de werkzaamheden van de OESO uitdrukkelijk worden meegenomen.

Milieudiplomatie in Europees kader

In het kader van de uitbreiding van de EU streeft VROM in 2003 met name naar:

1. Een herzien gemeenschappelijk landbouwbeleid, omgebogen richting duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling;

2. Een herzien Structuurbeleid dat gericht is op de «armste» lidstaten, regionale cohesie en duurzaam transport;

3. Een herzien EU Verdrag gericht op codificatie van een duurzaamheidtoets;

4. Totstandkoming van uitgewerkte implementatie- en financieringsprogramma's voor Europese milieurichtlijnen voor toetreders.

Hiertoe zal VROM naast beïnvloeding van de Milieuraad invloed uitoefenen via Europese gremia, NGO's, bilaterale contacten en projecten.

Voorts vergt het voorzitterschap van Nederland in het tweede halfjaar van 2004 voor VROM een grote mate van voorbereiding in 2003. In hetzelfde jaar 2004 zal ook een intergouvernementele conferentie (IGC) plaatsvinden, die waarschijnlijk zal leiden tot een aantal verdragswijzigingen. VROM zal in 2003 met de voorbereidingen hiervoor starten.

De regeringsleiders zullen in maart in Griekenland een nieuwe stap zetten om van Europa de meest kennisintensieve concurrerende economie van de wereld te maken. Het staat vast dat de duurzame ontwikkeling hiervoor het kader vormt. In 2003 zal VROM er naar streven dat de opgenomen milieu-indicatoren ditmaal met cijfers wordt ingevuld en gebruikt zullen worden voor de benchmarking.

In mei 2003 vindt de 5e ministeriële conferentie in het kader van het VN Economic Commission for Europe (VNECE) programma «Environment for Europe» plaats. Het programma is gericht op het ontwikkelen en vormgeven van een milieubeleid in Centraal- en Oost-Europa. In Kiev zal VROM inzetten op een versterking van de handhaving van milieubeleid, de naleving van de milieuverdragen en de aanname van de protocollen voor strategische MER (milieu-effect-rapportage) en emissieregistratie.

Uitvoering geven aan dit proces wordt gerealiseerd door het mede door VROM financieel ondersteunen van deelprogramma's en projecten die passen in het werkprogramma «Environment for Europe». Om de continuïteit in dit proces te behouden, worden tevens secretariaten en milieucentra ondersteund.

Tabel 11.1 Prestaties 2003
Operationeel doel:Internationale samenwerking milieu
Belangrijkste prestaties:
Uitwerking afspraken WSSD
Versterken handhaving van internationale milieuverdragen
Beïnvloeden Europees landbouw- en structuurbeleid richting o.a. duurzame landbouw, regionale cohesie en codificatie van een duurzaamheidstoets
Follow-up strategische positiebepaling internationaal VROM-beleid

11.2.2. Vermindering uitstoot broeikasgassen

Het klimaatbeleid is gericht op een vermindering in de uitstoot van broeikasgassen door de implementatie van de maatregelen die in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 1 en 2 en de Evaluatienota Klimaatbeleid zijn weergegeven. In de periode 2008–2012 moet de emissie van de broeikasgassen CO2, CH4, N2O, HFK's, PFK's en SF6 met 6% worden gereduceerd ten opzichte van het basisjaar 1990 (voor HFK's, PFK's en SF6 is dat 1995). Deze reductie vormt de Nederlandse bijdrage aan de verdeling over de lidstaten van de EU-verplichting die in het Kyoto-protocol is opgenomen en komt overeen met een emissieniveau van gemiddeld 199 Mton CO2 per jaar in de genoemde periode.

De staatssecretaris van VROM wordt als coördinerend bewindspersoon als eerste aangesproken op de voortgang binnen het klimaatbeleid. Een belangrijk deel van de uitvoerende taken valt onder de verantwoordelijkheid van andere departementen (EZ, V&W, LNV en Financiën). De staatssecretaris van VROM is wat betreft de uitvoerende kant verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de overige broeikasgassen, de CO2-emissie van voertuigen en het aankopen van reductie-credits via het Clean Development Mechanism (CDM). De minister van VROM is de eerst-verantwoordelijke voor het energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving.

Onderstaand wordt ingegaan op de prestaties die in 2003 zullen worden geleverd vanuit de coördinerende taak en de uitvoerende taken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in algemeen klimaatbeleid (paragraaf 11.2.2.1), emissiereducties in het binnenland (11.2.2.2) en emissiereducties in het buitenland (11.2.2.3). In paragraaf 11.2.5 wordt ingegaan op de CO2-emissie van voertuigen en in beleidsartikel 3 op energiebesparing in de gebouwde omgeving.

11.2.2.1. Algemeen

De Nederlandse inbreng in de internationale aanpak van klimaatverandering is gericht op het voorkomen van door de mens veroorzaakte gevaarlijke klimaatverandering, zoals is overeengekomen in het VN-Klimaatverdrag. De internationale onderhandelingen hebben hun eigen dynamiek, die voor een deel de agenda van Nederland bepaalt. De verwachting is dat het Kyoto Protocol in 2003 inwerking zal treden. Dat betekent dat naast de negende Conferentie van de Partijen (CoP9) bij het Klimaatverdrag, in 2003 de eerste Bijeenkomst van Partijen bij het Kyoto Protocol (MoP1) zal worden gehouden. De institutionele structuur en werkwijze van dit nieuwe instituut moeten internationaal worden afgesproken. In 2003 gaat het internationaal voorts om de verdere uitwerking van het Kyoto protocol (sinks in CDM, toezeggingen aan ontwikkelingslanden, verdere ontwikkeling Kyoto mechanismen, nadere afspraken over monitoring, rapportage en review) en de verdere vormgeving van de voor de uitvoering van het Kyoto Protocol benodigde internationale instituties. Het gaat bij dit laatste naast MoP1 om onder andere de Executive board van het CDM, het nalevingscomité, de reviewteams en de board voor Joint Implemantation. Nederland zal actief zijn op het gebied van multilateraal en bilateraal uitwisselen van informatie over wetenschappelijke inzichten over het klimaatprobleem, de gevolgen en de mogelijke oplossingen. Dit met het doel om bij te dragen aan een groter begrip wereldwijd van het klimaatprobleem en de oplossingen.

Richt Nederland zich enerzijds op de uitvoeringsmodaliteiten en instituties van het Kyoto Protocol, anderzijds zijn de inspanningen van Nederland gericht op het opbouwen van een mondiaal klimaatregime na 2012 met verdergaande doelstellingen. In een position paper (op te stellen in 2003 en af te ronden in 2004 of eerder indien internationale onderhandelingen dat vereisen) zal worden aangegeven welk systeem Nederland daarbij voorstaat.

In het kader van het bovenstaande beleid zullen in 2003 de volgende prestaties worden geleverd:

• Interdepartementale voorbereiding en deelname aan CoP9 en MoP1;

• Leveren van inhoudelijke en beperkte financiële bijdragen aan de internationale discussie en samenwerking binnen en buiten het VN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) met betrekking tot wetenschappelijke inzichten en bestaande en voorgenomen beleidsmaatregelen;

• Opstellen in interdepartementaal verband van een notitie (position paper) met betrekking tot toekomstige internationale verplichtingen;

• Uitvoering van het meerjarig klimaatonderzoeksprogramma.

11.2.2.2. Vermindering uitstoot broeikasgassen binnenland

Het binnenlandse klimaatbeleid kent op dit moment twee hoofdsporen:

1. Uitvoering van een groot aantal maatregelen, zoals genoemd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (1999), de Tussenstandnotitie Klimaatbeleid (2001) en de Evaluatienota Klimaatbeleid (2002).

2. Het uitvoeren van verschillende initiatieven, in eerste instantie gericht op verdergaande reducties op de langere termijn (na 2012) en zo mogelijk, bij een succesvolle ontwikkeling, al bijdragend aan de prestatie voor de 1e verplichtingenperiode (2008–2012).

Ad 1 – Maatregelen gericht op realisering van het Kyoto-doel (2008–2012)

In 2003 wordt het beleid voortgezet zoals dat in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid en de Evaluatienota Klimaatbeleid is weergegeven. In 2003 zullen daartoe de volgende prestaties worden geleverd.

Prestaties ten behoeve van de coördinatie van het klimaatbeleid

• In de eerste helft van 2003 zal het Kabinet, na een inmiddels gestart voorbereidend traject vanuit de betrokken departementen en in overleg met de doelgroepen, een besluit nemen over welke streefwaarden gaan gelden voor de maximale gemiddelde CO2-emissieniveaus voor de vier sectoren industrie/elektriciteitsbedrijven, landbouw, verkeer en gebouwde omgeving voor de periode 2008–2012. Hiermee neemt de afrekenbaarheid van het beleid en van de prestaties die doelgroepen moeten leveren toe en komt de verantwoordelijkheid dichter bij hen te liggen;

• Nederland zal op constructieve wijze meewerken aan de besluitvorming over een Europese richtlijn inzake een systeem voor CO2-emissiehandel. In 2002 is Nederland, als uitwerking van het beoogde Europese systeem, gestart met het voorbereiden van voorstellen en varianten voor een uitvoerbaar en aanvaardbaar allocatieplan waarin de beschikbare emissieruimte wordt toebedeeld naar Nederlandse inrichtingen die onder de regeling gaan vallen. Eind 2003 zullen er één of enkele uitgewerkte plannen moeten liggen;

• De afspraken die zijn gemaakt met doelgroepen (convenant CO2-reductie bij kolencentrales, convenant Benchmarking, Glami-convenant met de glastuinbouw, de MJA-2) en met de andere overheden (BANS-klimaatconvenant met IPO en VNG en bijbehorende subsidieregeling), zullen in 2003 verder worden begeleid (bespreking voortgang en eventuele knelpunten). Voor het convenant voor de kolencentrales en het BANS-klimaatconvenant worden medio 2003 ook evaluaties uitgevoerd gericht op de vraag of de uitvoering naar tevredenheid verloopt. Het BANS-klimaatconvenant loopt tot 2007. Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling van het Strategisch Akkoord zal VROM de regeling daarna beëindigen;

• In 2002 is een project gestart om te komen tot stroomlijning van de evaluaties van de verschillende beleidsinstrumenten (tijdstip, vraagstelling, etc.). Het doel is om bij de komende ijkmomenten van het klimaatbeleid (2005 en 2008) over meer geüniformeerde informatie te kunnen beschikken. Het project wordt in 2003 afgerond;

• In de Evaluatienota Klimaatbeleid is aangekondigd dat er jaarlijks één sector zal worden doorgelicht om de effecten van het gevoerde beleid meer in detail te achterhalen. In 2002 is hiervoor op basis van de analyse die de Algemene Rekenkamer heeft uitgevoerd voor de glastuinbouw een methodiek afgeleid. In 2003 zal de «gebouwde omgeving» als sector worden doorgelicht;

• Er zal verder worden gewerkt aan de in 2002 in gang gezette inrichting van het zogenoemde «National System» (een vereiste onder het Kyoto-protocol) in het kader waarvan de monitoring van emissies van broeikasgassen plaatsvindt. Ten behoeve hiervan worden protocollen opgesteld met methoden voor monitoring. In 2003 zal het secretariaat van het Klimaatverdrag naar verwachting door middel van een internationale review toetsen of het Nederlandse systeem aan de internationale eisen voldoet.

Prestaties ten behoeve van de uitvoering van het Reductieplan Overige Broeikasgassen

Het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) vormt een belangrijk onderdeel van de aanpak om het Kyoto-doel te kunnen realiseren. Gegeven de huidige verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen, betekent de in de Evaluatienota Klimaatbeleid genoemde emissieruimte van 33 Mton dat in 2010 de emissies van de overige broeikasgassen met 6,8 Mton CO2-equivalent zullen moeten worden gereduceerd met daarnaast nog 5,5 Mton reductie op de N2O-emissie als algemene reserve. Om deze reducties te kunnen bereiken wordt in 2003 een aantal beleidsinitiatieven afgerond en opgestart:

• Herziening van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten WMS 1997 en afsplitsing van de bepalingen hieruit die betrekking hebben op hfk's in een nieuw Besluit broeikasgassen. Notificatie hiervan heeft in 2002 plaatsgevonden;

• Vernieuwde nationale regelgeving voor koeling en airconditioning ter vervanging van de Regeling Lekdichtheid Koelinstallaties, in lijn met de in 2003 verwachte Europese regelgeving inzake fluorgassen en de in 2002 in werking getreden Richtlijn drukvaten;

• Een afspraak met de producenten van bouwschuimen om het gebruik van hfk's als blaasmiddel geheel te vermijden in lijn met de in 2003 verwachte Europese regelgeving inzake fluorgassen;

• Een convenant met de gebruikers van SF6 in sterkstroomtoepassingen over emissiereductie in lijn met de in 2003 verwachte Europese regelgeving inzake fluorgassen;

• Een afspraak met beheerders van stortplaatsen over het verder terugdringen van methaanemissies, op te nemen in het reguliere beleid op dit terrein;

• Vastleggen van de afspraken over te nemen technologische maatregelen voor de reductie van lachgasemissies in de salpeterzuurproductie en opname daarvan in het Convenant Chemie;

• Het ontwikkelen en vaststellen van de beleidslijn voor het terugdringen van methaanemissies in gasmotoren voor kleinschalige warmtekrachtkoppeling;

• De implementatie van een uit te brengen advies van de Gezondheidsraad aangaande het terugdringen van hfk's in MDI's (metered dose inhalers voor luchtwegaandoeningen).

Naast de realisatie in 2003 van bovengenoemde producten, omvat de uitvoering van het ROB een aantal andere activiteiten. De meest relevante worden hierna genoemd.

• Alle ROB sectoren zullen hun emissies monitoren volgens de in 2002 af te ronden protocollen;

• Nieuwe bronnen van overige broeikasgassen (bijvoorbeeld door vestiging van nieuwe bedrijven) worden bij de uitvoeringsorganisatie Infomil gemonitord, zodat tijdig adequate actie kan worden ondernomen;

• De subsidieregeling voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van emissiereductietechnologieën en good housekeeping wordt in 2003 wederom opengesteld.

• Ondersteuning van het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen door bedrijven, voor zover mogelijk met behulp van bestaande instrumenten: MIA, VAMIL, CO2-reductieplan;

• Uitvoeringsactiviteiten, die in 2003 vooral gericht zijn op informatieoverdracht (verspreiding van nieuwe technologieën en inzichten in good practice) en op de monitoring van emissies en de rapportage daarover.

Onderstaande tabel geeft de verhouding aan tussen de inzet van uitvoeringsgericht onderzoek en monitoring versus subsidieverlening.

Tabel 11.2 Overzicht financiële voortgang van het ROB (bedragen in €1000)
JaarOnderzoek en monitoringSubsidiebudget RD&DAantal subsidies verwachtWerkelijk aantal ingediendAantal subsidies toegekendTotaal toegekend bedragGem. subsidie-percentageWerkelijk gereal. subsidie-perc.Steun bij invoering maatreg. (invest. subs.)*Reeds gereali-seerde reductie (Mton CO2-eq)
19991 310227110109295050n.v.t.0
20002 5333 1764044293 1766047n.v.t.2,5
20011 8153 1764037293 1766025n.v.t.2,5
20021 3163 25040pmpmpm55pmn.v.t.pm
20033 000200050pmpmpm35pm1 500pm
20042000200050pmpmpm30pm3 000pm
20052000200050pmpmpm25pm8 000pm
20062000200050pmpmpm20pm7 500pm
20071 000200050pmpmpm15pm1 000pm

* Dit betreft alleen de investeringssubsidies en niet de fiscale steun.

Uit het budget dat in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid was voorzien voor het ROB zullen middelen worden ingezet voor het stimuleren van de inzameling en verwerking van halonen en cfk's (gassen met zowel een broeikaseffect als een sterke ozonaantastende werking. Deze gassen worden gereguleerd onder het Montrealprotocol). In 2003 hoort daarbij de volgende beleidsprestatie: een werkend systeem van inzameling, opslag en verwerking van halonen en cfk's. Eind 2003 is alle Nederlandse overgebleven voorraad halon – voor zover niet nodig voor kritische toepassingen in Nederland of elders – ingeleverd of aangemeld. De niet voor kritische toepassingen benodigde hoeveelheid wordt geschat op 2000 ton. Van de cfk's is eind 2003 naar schatting 600 ton ingeleverd en reeds grotendeels verwerkt. Het voor deze inspanning benodigde budget is naar de huidige inzichten maximaal € 23 miljoen.

Ad 2 – Transitie naar een duurzame energiehuishouding

Deze activiteiten liggen in het verlengde van het vernieuwingspakket uit de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid en hangen samen met de uitvoering van hoofdstuk 5 van het NMP4 (transitie naar een duurzame energiehuishouding). De minister van Economische Zaken is trekker van deze transitie. In het in februari 2002 verschenen Energierapport 2002 is omschreven op welke onderwerpen de aanpak zich zal richten (nieuwe gastoepassingen, biomassa, vervolg op benchmark-aanpak en toepassingen in de regio Rijnmond) en welke concrete activiteiten zullen worden opgepakt Bij een aantal activiteiten is sprake van medeverantwoordelijkheid van het ministerie van VROM. Deze worden hierna toegelicht.

• Om kennis en ervaring op te doen met ondergrondse CO2-opslag zet het rijk zich in om te komen tot het CRUST-demonstratieproject (CO2 Reuse through Underground STorage), waarbij CO2 in een ondergrondse buffer wordt opgeslagen mede ten behoeve van de levering van overtollige industriële CO2 aan de glastuinbouw. Na de voorfase die in 2002 wordt afgerond, moet in 2003 via een tenderprocedure duidelijk worden of er een marktpartij is die dit project wil uitvoeren;

• Een tweede belangrijke activiteit is het stimuleren van klimaatneutrale gasvormige en vloeibare energiedragers (GAVE). Het gaat er nu om marktpartijen te vinden die aansprekende en haalbare demonstratieprojecten willen uitvoeren. De hiervoor beschikbare subsidieregeling ondersteunt ook voorbereidende activiteiten zoals het formuleren van interessante ketens en het maken van gedetailleerde technische uitwerkingen van projecten. De regeling moet in 2003 tot tenminsteéén aansprekend demonstratieproject leiden;

• De toepassing van klimaatneutrale (fossiele) energiedragers zal vanaf1 januari 2003 worden ondersteund

• In 2002 is een onderzoek gestart dat er met name op gericht is om inzicht te verwerven in de onduurzame effecten van het reductiebeleid (waaronder inzet biomassa). Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis. De eerste verkennende fase zal begin 2003 zijn afgerond waarna het vervolg zal worden gedefinieerd.

Tabel 11.3 Beleidsevaluatie van «vermindering uitstoot broeikasgassen (binnenland)»
Omschrijving20022003200420052006
Klimaatbeleid als geheelEvaluatie bij het ijkmoment 2002 (nota aangeboden aan het parlement)  Evaluatie van het beleid gericht op realisatie van de Kyoto-doelstelling 
Reductieplan overige broeikasgassenTussentijdse evaluatie ROBEvaluatie Kolenconvenant en BANS-klimaatconvenant Evaluatie Glami-convenant 
Convenanten  Evaluatie convenant Benchmarking  
Tabel 11.4 Prestaties 2003
Operationeel doel:Vermindering uitstoot broeikasgassen (binnenland)
Belangrijkste prestaties:
1. Prestaties in 2003 m.b.t. algemeen klimaatbeleid
• Leveren inhoudelijke en beperkte financiële bijdrage binnen en buiten UNFCCC-verband
• Notitie (position paper) ten behoeve van Nederlands standpunt over toekomstige verplichtingen
• Uitvoering klimaatonderzoeksprogramma
• Voorbereiding en deelname aan conferenties CoP9 en MoP1
2. Prestaties in 2003 ten behoeve van realisatie Kyoto-doel (2008–2012)
• Vaststelling streefwaarden voor maximale CO2-emissieniveaus (2008–2012) voor vier sectoren
• Emissiehandel: bijdrage leveren aan traject van Europese besluitvorming, voor Nederland wordt een proef-allocatieplan opgesteld
• Uitvoering afspraken met sectoren (Benchmarkconvenant, Glami en MJA-s)
• Uitvoering afspraken over lokaal klimaatbeleid (BANS-klimaatconvenant en subsidieregeling)
• Stroomlijning evaluaties klimaatbeleid
• Analyse beleidseffecten per sector (2003: gebouwde omgeving)
• Via uitvoeringsorganisatie verdere ontwikkeling van systeem van monitoring van emissies van broeikasgassen zodanig dat wordt voldaan aan de internationale eisen.
• Uitvoering Reductieplan Overige Broeikasgassen:
– Totstandkoming Besluit Broeikasgassen
– Vernieuwde nationale regelgeving voor koeling en airconditioning
– Afspraak met producenten van bouwschuimen (vermijden hfk's als blaasmiddel)
– Totstandkoming convenant met de gebruikers van SF6 in sterkstroomtoepassingen over emissiereductie;
– Afspraak met beheerders van stortplaatsen over het verder terugdringen van methaanemissies;
– Vastleggen van de afspraken over te nemen technologische maatregelen voor de reductie van lachgasemissies in de salpeterzuurproductie en opname daarvan in het Convenant Chemie
3. Prestaties in 2003 met het oog op de transitie duurzame energiehuishouding (langere termijn)
• Demonstratieproject CO2-opslag (CRUST): afronding besluitvorming over beheerder van het bufferproject
• GAVE: afronding van definitie- en selectieproces, uitmondend in tenminste één aansprekend demonstratieproject.
• Verkenning onduurzame effecten van reductiebeleid

11.2.2.3. Vermindering uitstoot broeikasgassen buitenland

In de (evaluatie van de) Uitvoeringsnota Klimaatbeleid is als doel omschreven het bereiken van emissiereducties met in totaal 100 Mton CO2-equivalenten in de periode 2008–2012 met buitenlandse maatregelen. Nederland zet hiervoor 3 instrumenten in:

• Joint Implementation (JI);

• Clean Development Mechanism (CDM);

• Emission Trading (ET).

De verantwoordelijkheid voor JI ligt bij de minister van Economische Zaken en voor het CDM bij de minister van VROM. De ontwikkeling van het het instrument Emission Trading geschiedt gezamenlijk door EZ en VROM.

De doelstelling van het CDM, zoals verwoord in artikel 12 van het Kyoto-protocol, is drieledig: het helpen van de ontvangende (ontwikkelings)landen in het bereiken van duurzame ontwikkeling, het bijdragen aan de realisatie van de uiteindelijke doelstelling opgenomen in artikel 2 van het «VN raamverdrag inzake klimaatverandering» en het bijdragen aan de reductiedoelstelling van de donorlanden.

Met het CDM zijn door VROM sinds januari 2001 jaar de eerste positieve ervaringen opgedaan. Door allereerst contracten te sluiten met uitvoerders/intermediairs, die vervolgens potentiële CDM-projecten traceren, tot ontwikkeling brengen en (laten) uitvoeren, is een eerste (grote) stap gezet in het bereiken van de klimaatdoelstellling. Met name in 2003 en 2004 zullen de eerste daadwerkelijke contracten voor de levering van CER's aan Nederland gesloten worden, waarna naar verwachting de eerste CER's vanaf 2003 aan Nederland zullen worden geleverd. In de periode 2003 – 2012 moet dit leiden tot de levering van reductiecertificaten aan Nederland voor in totaal 50 – 70 Mton.

Bij de volgende evaluatie van de Uitvoeringsnota Klimaat in 2005 zal expliciet aandacht worden geschonken aan de inzet door Nederland van het Clean Development Mechanism.

Bij de inschakeling door VROM van uitvoerders/intermediairs wordt een viersporenaanpak gevolgd.

1. Multilaterale organisaties

In 2002 zijn contracten getekend met de International Finance Corporation (IFC), de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en de Corporatión Andina de Fomento (CAF) voor resp. 10 Mton, 16 Mton en 10 Mton CO2-equivalenten.

Met de Asian Development Bank (ADB) worden momenteel onderhandelingen gevoerd om tot een soortgelijk uitvoeringscontract te komen.

Deze organisaties hebben dan wel zullen de (inspannings)verplichting hebben om binnen twee tot drie jaar projecten onder contract te brengen, die het afgesproken aantal Mton zullen genereren.

2. Cerupt

Via de door het Agentschap Senter uitgevoerde openbare Europese Aanbesteding «Cerupt 2001» zullen naar verwachting eind 2002 projecten onder contract zijn gebracht, die in een periode van 10 jaar 3 tot 10 Mton CO2-equivalenten zullen genereren.

Medio 2002 zal op basis van een evaluatie naar de effectiviteit en de doelmatigheid van het instrument zal besloten worden of in 2003 een tweede tender zal worden opengesteld.

3. Private financiële instellingen

Met enkele private financiële instellingen worden momenteel gesprekken/onderhandelingen gevoerd om tot soortgelijke contracten te komen als met de multilaterale organisaties. Indien de verkennende gesprekken positief verlopen, dan zullen in 2003 contracten worden getekend.

4. Bilaterale overeenkomsten

Naast contracten met uitvoerders/intermediairs wordt momenteel ook nagegaan of het wenselijk en (juridisch) mogelijk is om een bilaterale overeenkomst te sluiten met een land voor de levering/overdracht van emissiereducties aan Nederland. Landen waar Nederland een dergelijke overeenkomst in 2003 mee zou kunnen sluiten, zijn: Indonesië, China en India.

Relaties met ontwikkelingslanden

Voor een effectieve uitvoering van het CDM is een positieve opstelling van de «gastlanden» wenselijk, zo niet noodzakelijk. Om hieraan bij te dragen zijn door VROM met een aantal Latijns-Amerikaanse landen Memoranda of Understanding gesloten, die het afgeven van een Letter of Approval (formele instemming met het project en het leveren van de gerealiseerde emissiereducties aan Nederland) door het gastland vergemakkelijken.

Het sluiten van MoU's zal in 2003 worden voortgezet. In eerste instantie zal hierbij het accent worden gelegd op Zuid-Oost en Oost-Azië en vervolgens op Afrika.

Tabel 11.5 Prestaties 2003
Operationeel doel:Vermindering uitstoot broeikasgassen (buitenland)
Belangrijkste prestaties:
Bij een positieve evaluatie mogelijkerwijs een 2e openbare Europese Aanbesteding (spoor 2)
Sluiten contracten met private financiële instellingen (spoor 3)
Sluiten van bilaterale overeenkomsten met Indonesië, China en/of India voor de overdracht/levering van CER's (spoor 4)
Sluiten van Memoranda of Understanding met landen in Zuid-Oost Azië, Oost-Azië en Afrika
Door tussenkomst van de uitvoerders/intermediairs op projectbasis sluiten van concrete leveringscontracten

11.2.3. Vermindering verzuring en grootschalige luchtverontreiniging

Onder het thema Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging vallen alle luchtverontreinigende stoffen die bodemverzurende, eutrofiërende en negatieve gezondheidseffecten (door ozonvorming en vorming fijn stof) tot gevolg hebben. De belangrijkste stoffen zijn SO2, NOx,Vluchtige Organische koolwaterstoffen (VOS), NH3 en primair fijn stof (PM). In het NMP4 zijn de nationale doelstellingen opgenomen voor Nederland. Deze doelstellingen reiken verder dan de nationale emissieplafonds die in EU-verband (de NEC-richtlijn; waarbij NEC staat voor National Emission Ceilings) en in ECE-verband (het Goteborg protocol) zijn overeengekomen.

Tabel 11.6 Emissietaakstellingen voor verzuring en grootschalige luchtverontreiniging en verdeling over de sectoren (kton)
 Werkelijk 1980Werkelijk 1990Werkelijk 2000Goteborg Protocol 2010NEC Richtlijn 2010NMP4 Doelstelling 2010
SO248120291505046
Nox596579421266260231
VOS569500281191185155
NH3234231157128128100
 IndustrieVerkeerConsumenten, handel, diensten c.a.LandbouwTotaal NMP4 Doelstelling 2010 
SO230132146 
Nox65150106231 
VOS6045482155 
NH325786100 

Op de sectorale doelstellingen voor industrie, verkeer en consumenten c.a. wordt hierna ingegaan, bij de paragrafen 11.2.4 tot en met 6: «vermindering algemene uitstoot industrie», «vermindering uitstoot verkeer en binnenvaart» en «vermindering milieudruk producten». Het resterende gedeelte van de doelstelling betreft de sector landbouw. De verantwoordelijkheid voor het beleid aangaande deze sector ligt primair bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

In oktober 2003 verschijnt ten behoeve van de EU en het parlement een evaluatie waarin zal worden gerapporteerd over de voortgang bij het halen van de internationale emissieplafonds (van SO2, NOx, NH3 en VOS) en de NMP4-doelstellingen. In 2004/2005 zullen het Gotenborg protocol en de NEC-richtlijn worden geëvalueerd.

Rekenmethodiek natuurbaten

Begin 2003 worden de nationale ratificatieprocedures van het UN/ECE Goteborg protocol naar verwachting afgerond. Nederland kan zodoende bij de eerste 16 ratificerende landen zijn die benodigd zijn voor het van kracht worden van dit protocol. Na het van kracht worden kan officieel worden gestart met de review ervan. Nederland neemt actief aan de voorbereiding van deze review deel en trekt onder andere de economische waardering van de verbetering van de natuur als gevolg van het verminderen van de uitstoot van stoffen die verantwoordelijk zijn voor verzuring, eutrofiëring en de vorming van ozon op leefniveau.

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Wijziging van het Oplosmiddelenbesluit (Stb. 2001, 161) creëert ruimte om verdergaande maatregelen ter bescherming van het milieu vast te stellen dan nu mogelijk is op grond van het vigerende Oplosmiddelenbesluit.

Aangezien het bedrijfsleven er aan gehouden zal worden de NMP4-emissiedoelstellingen voor 2010 te halen, alsmede de daaruit afgeleide doelstellingen voor de verschillende sectoren (waaronder chemie, grafische industrie, raffinaderijen, tankopslagbedrijven), is een uniforme en betrouwbare monitoring noodzakelijk. In 2003 zullen binnen de bestaande overlegstructuur tussen overheid en industrie voor drie à vier sectoren monitoringsprotocollen voor VOS-emissies tot stand komen. Hierin worden berekenings- en bepalingsmethoden van emissies vastgelegd, alsmede procedureafspraken. Een actieve participatie van de betrokken onderdelen van het bedrijfsleven is een voorwaarde bij de ontwikkeling van deze protocollen.

Reactief stikstof

Bij energieopwekking d.m.v. fossiele brandstoffen (NOx) en bij voedselproductie via de landbouw (mest/kunstmest: NH3, Nitraat) komt reactief stikstof (Nr) vrij. De hoeveelheid Nr die door menselijk toedoen ontstaat, is op dit moment reeds 11/2 maal de natuurlijk vastgelegde hoeveelheid. Dit overschot aan Nr in de biosfeer leidt tot verzuring, vermesting, klimaatverandering en bedreigt de menselijke gezondheid. In 2003 wordt interdepartementaal een integrale aanpak van reactief stikstof voorbereid.

Fijn stof

In 2002 is voor de eerste keer op basis van het Besluit Luchtkwaliteit gerapporteerd, ook aan de EU, over de luchtkwaliteitssituatie in ons land. Met name voor fijn stof (PM10) is als knelpunt geconstateerd dat emissiebeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden om tijdig (per 1 januari 2005) aan de gestelde grenswaarde te kunnen voldoen. Dit vindt zijn oorzaak in het grote aandeel fijn stof van natuurlijke oorsprong zoals zeezout en de bijdrage vanuit het buitenland. In samenspraak met de andere overheden zal eind 2003 een actieplan worden opgesteld, gericht op het tijdig zo volledig mogelijk voldoen aan de grenswaarde. Dit plan zal aan de EC en aan het Nederlandse parlement worden gepresenteerd. In 2003 zal de EU een evaluatie uitvoeren waarin de wetenschappelijke onderbouwing van met name de grenswaarden voor PM10 en NO2 wordt bezien. Resultaten van Nederlands onderzoek evenals de resterende knelpunten voor wat betreft moeilijk oplosbare normoverschrijdingen worden ingebracht in deze EU-evaluatie.

Tabel 11.7 Beleidsevaluaties
Omschrijving20022003200420052006
Internationale emissieplafonds (SO2, NOx, NH3, VOS) Evaluatie inzake de voortgang bij het halen van de emissieplafonds   
Gothenborg-protocol en NEC-richtlijn  Evaluatie in 2004/2005Evaluatie in 2004/2005 
Tabel 11.8 Prestaties 2003
Operationeel doel: Vermindering verzuring en grootschalige luchtverontreiniging
Belangrijkste prestaties
Voortgangsrapportage emissieplafonds en NMP4-doelen
Afronden nationale ratificatieprocedures Goteborg protocol
Wijziging van het Oplosmiddelenbesluit
Totstandkoming drie à vier monitoringsprotocollen voor VOS-emissies
Voorbereiden (inter)nationale aanpak reactief stikstof
Verschijnen actieplan fijn stof
Evaluatie inzake voortgang bij het halen van de internationale emissieplafonds SO2, NOx, NH3 en VOS

11.2.4. Vermindering algemene uitstoot industrie

Bij het specifieke industriebeleid gelden integrale milieutaakstellingen per bedrijfstak. Belangrijke knelpunten op dit gebied zijn het bereiken van de doelstellingen voor reductie van NOx (stikstofoxiden) en verbetering van de energie-efficiency. Voor de industrie is het lange termijn doel om voor 2010 de uitstoot van grote industriële bronnen (die vallen onder het systeem van NOx-emissiehandel) te reduceren tot 55 kton en de emissie van de kleine bronnen tot 10 kton. Het behalen van de reductiedoelstellingen is mede afhankelijk van de economische ontwikkeling en de wijze en mate van uitvoering door andere overheden.

In het kader van dit beleid zullen in 2003 de volgende prestaties geleverd worden:

NOx-reductiemaatregelen

Voor het reduceren van de NOx emissies bij de grote industriële bronnen wordt gestreefd naar invoering van NOx emissiehandel begin 2004. In 2003 zullen de verschillende hiermee samenhangende wetgevingsvoorstellen aan het Parlement worden aangeboden. Naast een wijziging van de Wet milieubeheer, gaat het hierbij om een nieuw besluit NOx-emissies grote inrichtingen. Op basis daarvan wordt een prestatienorm opgelegd waaraan de bedrijven kunnen voldoen door het zelf, in de eigen inrichting nemen van bestrijdingsmaatregelen, dan wel door van andere bedrijven NOx-reducties in de vorm van credits te kopen, of door een combinatie van beide. Het toezicht op het naleven van dit besluit zal worden opgedragen aan een nieuw op te zetten organisatie, de Emissie Autoriteit. Het wetsvoorstel tot instelling hiervan zal eveneens in 2003 worden ingediend.

De reductiedoelstelling van de kleine industriële bronnen zal worden gehaald door aanscherping van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES). Eind 2003 zullen hiervoor tekstvoorstellen gereed zijn.

SO2-reductiemaatregelen

In 2003 wordt de uitvoering voortgezet van het plan van aanpak inzake de SO2-reductie door de industrie. De uitwerking van het beleid zal vorm krijgen via akkoorden met de doelgroep (kolencentrales, raffinaderijen, basismetaalindustrie, chemie, glasindustrie en cementovens) over de keuzen met betrekking tot het in te zetten instrumentarium. Vervolgens zal dit leiden tot aanpassingen van bestaande AMvB's en regelingen. Tekstvoorstellen hiervoor zullen aan het eind van 2003 gereed zijn.

Ondersteuning doelgroepenbeleid

Ook in 2003 zal de Facilitaire Organisatie door het ministerie van VROM worden gefinancierd. De Facilitaire Organisatie industrie begeleidt voor VROM de implementatie van het doelgroepenbeleid Milieu en Industrie en ondersteunt daartoe het overleg met de doelgroep, te weten de bedrijfstakken, in het kader van 10 convenanten welke tussen overheden en de industrie zijn gesloten. Daarnaast wordt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) financieel ondersteund ten behoeve van de landelijke coördinatie van het milieubeleid van de gemeenten. Deze werkzaamheden vloeien voort uit de met de doelgroep (bedrijfstakken) gesloten convenanten, maar kunnen niet gerekend worden tot de kerntaken van de VNG. Periodiek vindt evaluatieplaats van de financiering van de Facilitaire Organisatie en van de financiële ondersteuning van de VNG. De eerstvolgende evaluaties zijn voorzien voor eind 2003/begin 2004. De convenanten worden voortdurend geëvalueerd, in die zin dat bij elk convenant eens in de vier jaar een evaluatie plaatsvindt. Voor 2003 zijn geen evaluaties voorzien.

Milieujaarverslaglegging

In 2003 zal de evaluatie van het Besluit milieuverslaglegging (Stb. 1998, nr. 17) en van de uitvoering van dit besluit worden afgerond. Het doel is inzicht te krijgen in eventuele knelpunten bij de milieujaarverslaglegging, hetgeen indien noodzakelijk moet leiden tot een herziening van het besluit. Een kritische succesfactor bij deze evaluatie is de bereidheid van de doelgroep om hier tijd in te investeren. Het in 2002 ingevoerde systeem waarmee milieujaarverslagen op elektronische wijze kunnen worden ingediend, wordt in 2003 eveneens geëvalueerd, om te zien of eventueel aanpassingen noodzakelijk zijn.

Stimuleren duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Kabinet ondersteunt een verdere doorbraak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doelstelling van duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen is een maatschappelijke ontwikkeling die de overheid kan versterken, met name door sociale dilemma's weg te halen. De risico's die bedrijven lopen om open te communiceren en de meerkosten van maatschappelijk gewenste handelingen vormen de belangrijkste dilemma's. De overheid kan de transparantie bevorderen en desgewenst afdwingen. VROM richt zich op het milieuaspect in duurzaam ondernemen, waarbij de bijdrage van ondernemingen aan het behalen van de milieudoelstellingen (NMP3 en 4) centraal staat. Gestreefd wordt naar het integreren van duurzaam ondernemen in de ondernemingsstrategie. De rol van de overheid op dit gebied is beperkt. Aangezien de overheid in dit maatschappelijk proces weinig direct kan en wil beïnvloeden, vindt deze ontwikkeling vooral in de markt plaats. In dit perspectief zal ook de rolverdeling tussen VROM en EZ (coördinerend voor maatschappelijk verantwoord ondernemen) zich verder moeten uitkristalliseren, evenals de samenwerking met andere overheden. In 2002 heeft VROM zijn strategische visie op duurzaam produceren en consumeren gegeven. Eén van de hoofdlijnen in deze visie is het vergroten van de transparantie. Dit is een belangrijk onderdeel van hoofdstuk 9 Wm, dat een wettelijk kader geeft waarbinnen marktpartijen zelf moeten opereren. Daarnaast wil VROM onderzoeken welke transparantie door stakeholders (consumenten, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, aandeelhouders, etc) wordt gevraagd. Dat wil zeggen: welke informatie (bijvoorbeeld via indicatoren, productinformatie, keurmerk, etc) en via welke weg (verslaglegging, internet, product, dialoog, etc).

Tabel 11.9 Beleidsevaluaties
Omschrijving20022003200420052006
Financiering FO-Industrie Evaluatie in 2003/2004Evaluatie in 2003/2004  
Financiële ondersteuning VNG Evaluatie in 2003/2004Evaluatie in 2003/2004  
Milieujaarver- slaglegging Afronding evaluatie Besluit milieuverslaglegging   
Electronische milieujaar- verslaglegging Evaluatie met het oog op eventuele systeem- aanpassingen   
Convenanten  Evaluatie convenant Benchmarking  
Tabel 11.10 Prestaties 2003
Operationeel doel:Vermindering algemene uitstoot industrie
Belangrijkste prestaties
Parlementaire behandeling wettelijke maatregelen NOx-emissiehandel (inclusief die m.b.t. opzet Emissie Autoriteit)
Aangescherpt besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES)
Uitvoering plan van aanpak reductiemaatregelen SO2-emissies (concept-aanpassingen regelingen)
Ondersteunen Facilitaire Organisatie Industrie en Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Evaluatie besluit milieu-jaarverslaglegging
Evaluatie van de elektronische wijze van aanlevering van milieujaarverslagen
Taakafbakening duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen met andere departementen (EZ, LNV, VenW, SoZaWe)
Onderzoek «vraagstelling transparantie bij stakeholders»
Evaluatie financiering FO-Industrie en financiële ondersteuning VNG
Afronding evaluatie Besluit milieuverslaglegging en evaluatie electronische milieujaarverslaglegging

In de groeiparagraaf bij de begroting 2002 werd de opname van emissiegegevens aangekondigd, gebaseerd op de jaarrapportages van de diverse bedrijfstakken en de industrie als geheel. In de vorm van de jaarrapportage 2000 over de stand van zaken van het Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie in Nederland, zijn deze gegevens inmiddels separaat aan het parlement aangeboden.

11.2.5. Vermindering uitstoot verkeer en binnenvaart

Bij het terugdringen van de emissies door verkeer en vervoer gelden de doelstellingen voor 2010 zoals vermeld in de tabel 11.6. Deze doelen hebben betrekking op de sectoren weg- en railvervoer, de binnenvaart en zeescheepvaart (binnengaats), de luchtvaart (start- en landingscyclus) en mobiele werktuigen en landbouwtrekkers.

Kritieke succesfactoren bij het realiseren van de doelstellingen zijn:

• Voor NOx: goedkeuring door de EU van de invulling met een subsidieregeling van een nationale aanpak voor snellere invoering van schonere motoren bij schepen;

• Voor SO2: internationale afspraken over een lager zwavelgehalte van stookolie bij de binnengaatse zeescheepvaart.

In 2003 zal, mede in het licht van de transitie duurzame mobiliteit, een nieuw (nationaal en internationaal) verkeersbeleid geformuleerd worden, dat in de vorm van een nieuwe beleidsnota verkeer en emissies aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Deze nota zal tevens evaluatieve elementen bevatten. In hoofdlijnen zal het beleid zich richten op het inzichtelijk maken van technologische vooruitgang en de reactie daarop met eventueel nieuw beleid of nieuwe beleidsinstrumenten. Voor LPG, diesel, benzine, hybride, «zero emission» wordt gestreefd naar een aanscherping van de Euro4-normstelling waar dat mogelijk is en een fiscale behandeling/stimulering die overeenkomt met het effect op het milieu met daarbij adequate randvoorwaarden zoals testcycli en metingsprotocollen, toelatingseisen, labeling en etikettering. In internationale context zijn van belang het Euro5- en het CO2-beleid (in de vorm van de monitoring van het CO2-convenant met de autoproducerende industrie en Biofuels).

In 2002 wordt samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat onder de naam MILVEN (Milieu, verkeer en energie) een stroomlijningoperatie afgerond, die tot doel heeft de regelingen van VROM en V&W op het gebied van verkeer en vervoer optimaal op elkaar af te stemmen. Het gaat hierbij in totaal om enkele tientallen regelingen. Voor VROM betreft het onder meer onderstaande regeling, waarbij overigens nog niet bekend is welke gevolgen de stroomlijning in 2003 hierop zal hebben.

Met het Programma Demonstratieprojecten mobiele bronnen (DEMO) worden in 2003 wederom 10 à 15 projecten met kansrijke milieu-innovaties bij mobiele bronnen ondersteund. Doel van deze projecten is de markt rijp te maken voor grootschaliger toepassing van dergelijke technieken, waarbij valt te denken aan filters en nageschakelde technieken voor vrachtauto's, auto's en binnenvaart.

Het steekproefcontroleprogramma op het functioneren van boorddiagnosesystemen bij personenauto's en bestelwagens wordt ook in 2003 voortgezet.

In 2003 zal een begin worden gemaakt met het stimuleren van de toepassing van schonere motoren (schoner dan wettelijk kan worden voorgeschreven) in de binnenvaart en van het installeren van systemen voor de nabehandeling van de uitlaatgassen op bestaande binnenvaartschepen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat hiermee op bijzonder kosteneffectieve wijze vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof kan worden gerealiseerd.

Om invulling te geven aan de subsidietaakstelling in het kader van het Strategisch Akkoord is het budget voor de stimulering van roetfilters op zware bedrijfsvoertuigen verlaagd. Dit beleid ondervond beperkingen door EU-regels inzake staatssteun. Wel zijn deelbudgetten ingezet via bestaande stimuleringsprogramma's van V&W.

Tabel 11.11 Beleidsevaluatieprogramma «vermindering uitstoot verkeer en binnenvaart»
Omschrijving20022003200420052006
Verkeer en emissies Beleidsnota omvat tevens evaluatieve elementen   
EnergielabelAfronding evaluatieonder- zoek inzake fraudegevoeligheid en systematiek    
Tabel 11.12 Prestaties 2003
Operationeel doel:Vermindering uitstoot verkeer en binnenvaart
Belangrijkste prestaties:
Beleidsnota Verkeer en emissies naar de Tweede Kamer
Subsidieprogramma Demonstratieprojecten milieu-innovaties bij mobiele bronnen: 10 à 15 subsidies
Steekproefcontrole-programma personenauto's en bestelwagens (150 stuks) i.v.m. bepaling praktijk-emissies

11.2.6. Vermindering milieudruk producten

VROM werkt aan het verminderen van de milieudruk door producten, door het ontwikkelen en uitvoeren van producten- en consumentenbeleid dat is gericht op het realiseren van de NMP-doelen en op het verminderen van de milieudruk van consumptie door:

• Het stimuleren van het continu verbeteren van de milieuprestaties van producten en diensten;

• Het bevorderen van de vraag naar en het aanbod van duurzame producten en diensten.

Uitgangspunten van het beleid zijn dat marktpartijen zelf verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van producten en diensten en dat in de beoordeling van de milieubelasting «van de wieg tot het graf» alle milieuaspecten worden meegewogen. De rol van VROM in dit generieke beleid is vooral stimulerend en faciliterend en gericht op het creëren van meer samenhang tussen duurzaam produceren en duurzaam consumeren. In 2003 zal de evaluatie plaatsvinden van de ontwikkeling van milieucriteria voor producten en diensten, zoals die geschiedt ten behoeve van het milieukeur, de consumenteninformatie en het duurzaam inkopen.

Productgerichte milieuzorg

Met Productgerichte Milieuzorg (PMZ) kunnen bedrijven de milieu-effecten van hun producten systematisch, continu en door de hele keten heen beheersen. Doel van het instrument is om de milieuprestaties van producten te verbeteren. Het hieraan gekoppelde subsidieprogramma bestaat uit ondersteuning van voorlichtings- en promotieactiviteiten gericht op branche-organisaties, andere intermediaire organisaties en individuele bedrijven. Projecten op het gebied van informatieverschaffing en betrokkenheid van de keten, verkrijgen de voorkeur omdat ze aansluiten bij speerpunten van het productenbeleid, dat gericht is op transparantie en validatie van informatie in de keten. Op basis van de evaluatie van de PMZ-subsidieregeling in 2003 zal bezien worden of en zo ja op welke wijze aan deze regeling een vervolg zal worden gegeven.

Tabel 11.13 Productgerichte Milieuzorg (verplichtingenbedragen in €1000)
 1999 2000 2001 2002 2003 totaal 
BranchesAantal projectentotaal bedragAantal projectentotaal bedragAantal projectentotaal bedragAantal projectenTotaal bedragaantal projectenTotaal bedragaantal projectentotaal bedrag
Industriële producten325773181545182518221993
Bouwmaterialen318352271554145414517755
Werktuigen en gereedschappen0 1451441361364161
Woninginrichting1631450 1361364180
Kantoorartikelen en papier11021451571361365276
Communicatie en electronica0 1450 1361363117
Kleding en persoonlijke verzorging21382911451361367346
Wasmiddelen0 1451551361364172
Huishoudelijk0 1451571361364174
Voeding3142522741804145414520839
Subtotaal13885251 133115472072420724894 013
Uitvoeringskosten 91 136 180 113 113 633
Algemeen stim. 0 318 19 522 522 1 381
Totaal13976251 58711746201 359201 359896 027

NB. Terugval in 2001 veroorzaakt door onmogelijkheid de regeling op tijd te publiceren

Materialenbeleid

In het NMP4 is aangegeven dat VROM een materialenbeleid zal ontwikkelen. In 2003 zal een notitie aan de Tweede Kamer gezonden worden over de aanpak van het materialenbeleid.

Inkoopfunctie overheid

Het programma Duurzaam Inkopen beoogt overheden te laten samenwerken bij het inkopen en bij het aanbesteden bij opdrachten en aanschaffingen, door de uitwisseling van praktische informatie over duurzaamheidsaspecten in eisen, voorwaarden en criteria. In 2003 zal de huidige milieu-informatie worden uitgebreid, geactualiseerd en nog beter worden aangesloten op het inkoopproces binnen de overheid. Eind 2003 nemen alle departementen, 10 provincies, de helft van de 60 grootste gemeenten en 15 waterschappen deel aan Duurzaam Inkopen en zijn 30 milieuspecificaties voor overheidsproductgroepen beschikbaar. Een kritische succesfactor voor het slagen van het beleid ten aanzien van duurzaam inkopen door de overheid is de mogelijkheid hiervoor binnen de EU Aanbestedingsrichtlijnen Leveringen, Diensten en Werken.

Stichting Milieukeur

Ter facilitering en beïnvloeding van het aankoop- en consumptiegedrag van met name particulieren zal ook in 2003 de Stichting Milieukeur door VROM financieel worden ondersteund. Door de Stichting wordt beoogd dat ultimo 2003 voor ca. 800 producten onder 32 certificatieschema's het Milieukeur gevoerd zal worden (ultimo 2001 betrof het 480 producten onder 28 certificatieschema's. Hierbij zijn agro-food producten met Milieukeur buiten beschouwing gelaten. De omzet in producten met het Milieukeur zal in de jaren 2001 t/m 2003 naar verwachting met jaarlijks ongeveer 10% stijgen.Evaluatie van de Stichting Milieukeur is voorzien in de eerste helft van 2003.

Stichting Milieu Centraal

De Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijk milieu-informatiepunt voor burgers en zal (na de evaluatie in 2002) eveneens in 2003 een bijdrage van VROM ontvangen. De Stichting heeft naast actieve taken, waarbij zij tegen betaling projecten uitvoert (zoals de ondersteuning van campagnes van ministeries, bedrijfsleven en intermediaire organisaties), de passieve, maar voor VROM primaire om vragen van het publiek te beantwoorden. Deze laatste taak wordt door VROM gesubsidieerd.

Tabel 11.14 Beleidsevaluatieprogramma «Vermindering milieudruk producten»
Omschrijving20022003200420052006
Productgerichte milieuzorg Evaluatie van de subsidieregeling   
Milieukeur Evaluatie Stichting Milieukeur   
Tabel 11.15 Prestaties 2003
Operationeel doel:Vermindering milieudruk producten
Belangrijkste prestaties:
Uitvoering subsidieregeling Productgerichte Milieuzorg (publicatie en beoordeling aanvragen)
Notitie aanpak materialenbeleid ten behoeve van Tweede Kamer
Alle departementen, 10 provincies, de helft van de 60 grootste gemeenten en 15 waterschappen zijn deelnemers aan Duurzaam Inkopen.
Dertig milieuspecificaties voor overheidsproductgroepen beschikbaar, in het kader van Duurzaam inkopen.
Ondersteunen stichting Milieu Centraal en Stichting Milieukeur
Evaluatie Subsidieregeling Productgerichte milieuzorg
Evaluatie Stichting Milieukeur

11.2.7. Vergroten draagvlak milieubeleid

VROM bevordert het draagvlak in de samenleving voor integraal milieubeleid. Het beleid is er op gericht om te stimuleren, dat het milieubelang wordt meegenomen in de besluitvorming door zowel de andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers (externe integratie) als door het bedrijfsleven (milieugerichte technologie).

Tabel 11.16 Overzicht beleidsevaluaties voor het operationele doel «vergroten draagvlak milieubeleid»
Promt2006
Vamil / MiaJaarlijks / 2005
Groen beleggen2004
Duurzaamheidsafweging2008
Strategische milieubeoordeling2006
Mer nationaal2003
Mer internationaal2004
Smom2003
Stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid2003

Beleidsinstrumenten voor het operationele doel «vergroten draagvlak milieubeleid» zijn:

Externe integratie:

• Stimuleringsprogramma Burger en Milieu

• Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)

• Overige instrumenten in volgorde van de beleidscyclus: de duurzaamheidsafweging op beleids- en projectniveau, de strategische milieubeoordeling voor plannen en programma's en de milieueffectrapportage (nationaal en internationaal) voor projecten.

Milieutechnologie:

• Subsidieregeling Milieu en Technologie (Programma milieutechnologie)

• Drie fiscale instrumenten (VAMIL, MIA en Groen beleggen).

11.2.7.1. Externe integratie

Stimuleringsprogramma Burger & Milieubeleid (amendement Feenstra c.s.)

De Tweede Kamer heeft op jaarbasis € 4 miljoen extra vrijgemaakt om het milieubeleid meer van, voor en door de burger te laten worden. Hiertoe is een stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid opgezet. Het programma Burger en Milieubeleid wil projecten stimuleren opdat burgers actief deelnemen aan de beleidsvoorbereiding van beleidsvernieuwingen in het milieubeleid en de transities uit het NMP4. In het kader van het stimuleringsprogramma worden – in samenwerking met de beleidsverantwoordelijken – op rijksniveau voorzieningen voor een actief adviserende rol van burgers getroffen. In totaal wordt hiervoor € 3 mln ingezet. Hierbij zijn faciliteringskosten inbegrepen. Het stimuleringsprogramma wordt eind 2003 geëvalueerd.

Daarnaast is in het kader van de Subsidiëring maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM) een bedrag van € 1mln extra toegevoegd, dat maatschappelijke organisaties de mogelijkheid biedt om de relatie met burgers te versterken (zie hiervoor onder SMOM).

Subsidiëring maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)

Doelstelling van deze subsidieregeling is het bevorderen van de bewustwording en de vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor milieuvraagstukken en duurzame ontwikkeling. De SMOM ondersteunt projecten en programma's van maatschappelijke organisaties, die een bijdrage kunnen leveren aan het milieubeleid door deskundigheidsontwikkeling, signaleren en monitoren van relevante ontwikkelingen, ideeënvorming, experimenten, lobby en belangenbehartiging.

In 2003 wordt de regeling met een module voor burger en milieubeleid uitgevoerd. Aanleiding daarvoor is het door de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling 2002 aangenomen amendement. Hiervoor wordt aanvullend € 1 mln beschikbaar gesteld. Deze module is bedoeld voor projecten die erop gericht zijn samen met de burgers hun agenda te bepalen en onder de aandacht van beleidsmakers, politiek en publiek te brengen. Met deze regeling ontstaat de mogelijkheid burgers via maatschappelijke organisaties bij het beleid te betrekken. Vooral door burgers actief te betrekken bij laagdrempelige activiteiten wordt beoogd het milieubeleid beter te laten aansluiten bij wat de burger beweegt. In 2003 wordt de evaluatie van de SMOM-regeling afgerond.

Duurzaamheidsafweging

De duurzaamheidafweging heeft tot doel om afwegingen bij de besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken met ecologische, economische en sociale dimensies meer transparant en evenwichtig te maken. VROM zorgt met steun van andere departementen voor de ontwikkeling van deze methodiek.

In 2003 zullen experimenten met verschillende ministeries worden afgerond, waarin een duurzaamheidsbeoordeling op concrete projecten wordt toegepast. Daarna kunnen de vervolgstappen in kaart worden gebracht. Hierover zal eind 2003/begin 2004 een rapportage aan de Tweede Kamer worden opgesteld, waarin de resultaten van de experimenten en het te ondernemen vervolgtraject zijn opgenomen. In 2005 zal de methodiek voor de duurzaamheidsafweging door overheden worden toegepast. In 2008 wordt een beleidsevaluatie uitgevoerd.

Strategische milieubeoordeling

In juni 2001 is de richtlijn 2001/42/EG voor zogenaamde strategische milieubeoordeling vastgesteld. Deze richtlijn gaat in op de milieugevolgen van beleid dat is neergelegd in plannen en programma's (zoals bijvoorbeeld planologische kernbeslissing) voor bepaalde beleidssectoren. De richtlijn raakt, naast het rijk, ook de provincies, gemeenten en waterschappen. De werking van de richtlijn beperkt zich tot een afweging voor de ecologische gevolgen van besluitvorming. De implementatietermijn is 3 jaar, zodat medio 2004 een methode voor de beoordeling van plannen en programma's operationeel dient te zijn. In 2003 zal een wetsontwerp dat hiertoe strekt aan het Parlement worden voorgelegd.

Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is de relatie tot de eveneens in ontwikkeling zijnde duurzaamheidsafweging. In 2006 wordt een beleidsevaluatie uitgevoerd.

Milieueffectrapportage nationaal

Milieu-effectrapportage (MER) heeft tot doel door het betrekken van relevante informatie het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De Commissie voor de milieu-effectrapportage speelt een belangrijke rol in de procedure door middel van advisering aan het bevoegd gezag over de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport en de toetsing op kwaliteit en effectiviteit van het MER. Regelmatig wordt het instrument MER aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en geoptimaliseerd. Zo wordt momenteel de effectiviteit en efficiency van het instrument verbeterd door middel van de inbedding van MER in de Wm-vergunningprocedure. Een hiertoe strekkend wetsvoorstel wordt in 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden.

In 2003 zal aan de hand van een algemene evaluatie worden bezien hoe het instrumentarium kan worden gestroomlijnd en de samenhang met andere instrumenten kan worden verbeterd.

Milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband

Nederland is partij bij het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo Verdrag). Doel van de in het Verdrag neergelegde regeling is te bewerkstelligen dat bij voorgenomen activiteiten waarvoor een MER wordt uitgevoerd en die mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende effecten hebben, met die effecten in de besluitvorming rekening wordt gehouden.

In 2003 worden de volgende prestaties geleverd:

• Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de toepassing van het Verdrag en voor het opstellen van bilaterale uitvoeringsafspraken;

• Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een systeem, dat naar verwachting in 2003 gereed zal zijn, voor de rapportage over de toepassing van het Verdrag in de praktijk;

• Het maken van concrete werkafspraken met de buurlanden om de toepassing van MER in grensoverschrijdend verband te optimaliseren. Begin 2003 worden naar verwachting de werkafspraken met Duitsland afgerond. Tevens is de evaluatie van de vastgelegde uitvoeringsafspraken met Vlaanderen begin 2003 voltooid.

In 2004 wordt een evaluatie van het Verdrag aangeboden aan de bijeenkomst van de partijen van het Espoo-verdrag.

11.2.7.2. Milieutechnologie

Programma milieutechnologie (Promt)

Doel is de bevordering van de ontwikkeling en toepassing van milieugerichte technologie bij bedrijven in Nederland. Dit gebeurt via drie lijnen:

• Ondersteuning van de ontwikkeling, demonstratie en toepassing van duurzame technologie die bedrijven helpt de afgesproken milieudoelstellingen binnen de Integrale Milieu Taakstellingen (IMT's) voor industriële sectoren zoals chemie, metalectro etc. te realiseren;

• Ondersteuning voor sprongsgewijze vermindering van de milieubelasting door vernieuwing van productieprocessen in de gehele industrie;

• Ondersteuning voor het onderzoeken van niet-technische aspecten, die van belang zijn bij een succesvolle marktintroductie van een nieuw duurzaam product of proces.

In 2003 worden ca. 30 nieuwe technologie trajecten opgestart. Succesvolle technologieën worden op de milieulijst voor de VAMIL/MIA geplaatst. Veel aandacht zal uitgaan naar het potentiële toepassingsbereik van ontwikkelde technologieën. De opgedane kennis wordt voor twee bedrijfstakken in overzichten van nieuwe technologie binnen de doelgroep verspreid. In EU-verband wordt gewerkt aan het samenwerken met soortgelijke programma's in een aantal lidstaten.

Evaluatie is voorzien in 2006.

Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de VAMIL en MIA wordt beoogd de marktintroductie van milieu- en energietechnologie te bevorderen. Het betreft fiscale regelingen, waarvan de inhoud op milieu- en energiegebied wordt geleverd door VROM.

De in het Strategisch akkoord aangekondigde rationalisering van o.a. VAMIL en MIA heeft tot gevolg dat met ingang van 2003 de bedrijfsmiddelen voor energiebesparing en duurzame energie niet langer via de VAMIL worden gestimuleerd. Voor deze investeringen blijft de Energie-investeringsaftrek (EIA) bestaan. Voor 2003 zullen voor VAMIL en MIA weer nieuwe Milieu-lijsten worden opgesteld, waarmee huidige lijsten worden aangepast aan de best beschikbare en nog niet gangbare milieutechnologie. In het jaarverslag 2003 zal aandacht worden besteed aan de milieuprestaties van deze regeling.

Met de VAMIL/MIA regeling is een nauwkeurige sturing mogelijk door middel van het compenseren van de meerkosten van milieuvriendelijke alternatieven en het honoreren van de milieuverdienste.

Overcompensatie (free riders) is ongewenst en wordt vermeden door een jaarlijkse toetsing van de meerkosten. Ook vereist het Europese milieusteunkader een dergelijke toetsing.

In 2003 worden indicatoren vastgesteld die kunnen worden gebruikt om te bepalen in welke mate VAMIL en MIA bijdragen aan de vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen.

Door middel van een jaarlijkse evaluatie wordt de milieulijst met de daarin opgenomen technieken ieder jaar aangepast. In 2005 wordt een integrale evaluatie uitgevoerd.

Groen beleggen

De regeling is gebaseerd op het fiscale voordeel dat burgers ontvangen wanneer zij sparen bij of beleggen in zogenoemde Groenfondsen. Door het fiscale voordeel neemt deze burger genoegen met een laag rendement, waardoor het Groenfonds goedkoop geld uit de markt kan aantrekken. Groenfondsen kunnen daardoor groene projecten van laagrentende leningen voorzien. Het fiscale voordeel voor de spaarder of belegger bestond in 2002 uit een vrijstelling in box III ter waarde van 1,2% enerzijds en een heffingskorting in box I van 1,3% anderzijds. Het totale voordeel voor de spaarder bedraagt 2,5%.

Het Strategisch akkoord voorziet in afschaffing van de heffingskorting in 2004, waardoor het voordeel voor de burger met meer dan helft zal afnemen. Het animo voor de regeling zal naar verwachting sterk verminderen. In het jaarverslag over 2002 zal worden ingegaan op de milieueffecten en de financiële kerncijfers van de regeling. In 2004 zal de regeling Groen Beleggen worden geëvalueerd, waarbij o.a. ook de voortzetting van de regeling zal worden meegenomen.

Tabel 11.17 Financieel overzicht VAMIL/MIA/Groen Beleggen (in € 1)
Onderwerpen 2003BelastinguitgavenVROM-uitvoeringskosten
Vamil31 mln0,75 mln
MIA51 mln0,75 mln
Groen Beleggen52 mln0,4 mln
Totaal160 mln1,9 mln
Tabel 11.18 Prestaties 2003
Operationeel doel:Vergroten draagvlak milieubeleid
Belangrijkste prestaties: 
PromtUitvoeren Programma Milieu en Technologie: start ca. 30 technologieprojecten
PromtVaststellen succesvolle technologieën voor opname op Vamil/Mia milieulijst
Vamil/MiaOpstellen van milieulijsten
Vamil/MiaUitbrengen Jaarverslag 2002 voor Vamil/Mia met milieuen energieprestaties
Vamil/MiaOpstellen indicatoren Vamil/Mia voor bepalen bijdrage aan vermindering van schadelijke stoffen
Groen BeleggenUitbrengen Jaarverslag 2002 voor Groen Beleggen inclusief milieueffecten
SMOMUitvoeren regeling SMOM met 3 modules: algemeen, duurzame productie en consumptie, burger en milieubeleid
Stimuleringsprogramma Burger en MilieubeleidUitvoeren stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid met de 2 elementen beleidsvernieuwingen in het milieubeleid en NMP4-transities (nb: en een module in de SMOM-regeling)
Duurzaamheids-afwegingAfronden experimenten met duurzame beoordeling op concrete projecten bij verschillende ministeries
Strategische milieubeoordelingAanbieden wetsontwerp aan Tweede Kamer voor implementatie richtlijn 2001/42/EG
MER-nationaalAanbieden wetsvoorstel aan Tweede Kamer voor inbedding van de MER in de Wet Milieubeheer vergunningprocedure
MER-internationaalAfronding samenwerkingsproject voor het ontwikkelen van richtlijnen voor het toepassen van het Verdrag van Espoo
Beleidsevaluaties: 
Evaluaties van de instrumenten: de mer nationaal, SMOM en Stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid 

11.3. Groeiparagraaf

Algemene beleidsdoelstelling

Om binnen dit artikel de samenhang tussen beleidsprestaties, operationele doelen en beleidssectoren beter te duiden, zal bij de voorbereiding van de Ontwerpbegroting 2004 de structuur waarin een en ander wordt gepresenteerd verder worden verbeterd. Onderdeel daarvan is een integrale en schematische weergave van alle einddoelen, tussendoelen, ijkmomenten, referentie- en streefwaarden, prestatie-indicatoren, etcetera.

Vermindering milieudruk producten

• In opdracht van VROM wordt door het RIVM gewerkt aan de opzet van een monitoringsmethode voor de ontwikkeling in de milieudruk als gevolg van consumptie. Het is een complexe materie, waarin thans informatie uit uiteenlopende bronnen wordt geïntegreerd. In 2003 zullen nieuwe indicatoren beschikbaar komen voor de monitoring. Resultaten zullen doorwerken in de Milieubalans. In 2004 zal het verbeterproces voor de monitoring voortgaan. Doel is voorts op basis van een zogenaamde footprintmethode éénmaal in de vier jaar een monitor te kunnen uitvoeren om zonodig het producten- en consumentenbeleid te kunnen bijsturen.

• In het project «Duurzaam produceren en consumeren» wordt bezien op welke wijze de effectiviteit in het beleid gericht op het bevorderen van duurzame productie en consumptie kan worden vergroot. Ook de internationale context van de productieketens is hierbij van belang. De uitkomsten van dit project kunnen van wezenlijke invloed zijn op de verdere ontwikkeling van onder andere het Milieukeur, Milieu Centraal, het stimuleren van productgerichte milieuzorg en het productenbeleid. Ook kan dit leiden tot een andere inzet van instrumenten op dit gebied. De uitkomsten van het project zullen vanaf 2004 zichtbaar worden in de afzonderlijke onderdelen van dit artikel in de begroting.

WSSD

Na de WSSD zullen de gemaakte afspraken nationaal moeten worden geïmplementeerd middels actieplannen. Hierin zullen indicatoren worden opgenomen die de realisatie van door Nederland onderschreven doelstellingen kunnen monitoren.

Programma Milieutechnologie (PROMT)

In het PROMT-jaarverslag over 2003 wordt op basis van de eind 2002 ontwikkelde indicatoren de bijdrage van het stimuleringsprogramma aan de Integrale Milieu Taakstellingen (IMT's) gepresenteerd.

Subsidiëring maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)

Op basis van de in 2003 afgeronde strategische evaluatie zal de uitvoering van de regeling, en zonodig de regeling zelf, worden aangepast. In de evaluatie zal o.a. aandacht worden geschonken aan de mogelijkheid en wenselijkheid van meer sturing vooraf en gebruik achteraf van de inhoud resp. uitkomsten van projecten. Ook wordt in 2003 een set indicatoren ontwikkeld waarmee de bijdrage aan het draagvlak voor het milieubeleid door de SMOM-regeling meetbaar wordt gemaakt.

11.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 11.19 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:110 937465 959121 284130 998122 322129 455123 506
Uitgaven:94 817116 041168 939177 243211 397235 418205 244
Programma82 854102 493156 265164 678198 878223 019192 845
Internationale samenwerking milieu 5 8315 6555 7495 7495 7495 749
Subsidies internationale samenwerking milieu 5 0244 8484 8484 8484 8484 848
Overige instrumenten internationale samenwerking milieu 807807901901901901
        
Verminderen uitstoot broeikasgassen 29 71083 83991 147126 953150 795127 957
Clean Development Mechanism 11 13456 72356 72386 723106 723101 723
Subsidies Reductieplan Overige Broeikasgassen 7 29210 30716 14712 34717 1353 297
Overige instrumenten verminderen uitstoot broeikasgassen 11 28416 80918 27727 88326 93722 937
        
Vermindering uitstoot verkeer en binnenvaart 7 8699 2577 9816 5486 7276 727
Subsidies uitstoot verkeer en binnenvaart 6 6987 7146 3532 9502 9492 949
Overige instrumenten uitstoot verkeer en binnenvaart 1 1711 5431 6283 5983 7783 778
        
Fiscale instrumenten en draagvlak voor milieubeleid 38 83129 35528 03028 82529 23626 506
Subsidies milieuverantwoorde technologie 8 5623 4383 4383 4383 4383 438
Overige instrumenten duurzame samenleving 5 6625 6915 6686 7537 3206 577
Subsidies maatschappelijke milieuactiviteiten 24 60720 22618 92418 63418 47816 491
        
Verminderen algemene uitstoot industrie 6 7768 40711 10311 75811 8108 276
Operationalisering NOx kostenverevening 1 9382 7233 1762 2692 269 
Subsidies verminderen algemene uitstoot industrie 1 3501 7954 1304 4384 5062 441
Overige instrumenten verminderen algemene uitstoot industrie 3 4883 8893 7975 0515 0355 835
        
Vermindering verzuring en grootschalige luchtverontreiniging       
        
Vermindering milieudruk producten 6 6066 1117 0684 8864 5324 532
Subsidies vermindering milieudruk producten 4 3144 7186 6414 4154 0614 061
Ov. Instr. vermindering milieudruk producten 2 2921 393427471471471
        
Onverdeeld programma 6 87013 64113 60014 15914 17013 098
Overige instrumenten DGM 1 8115 1715 1185 5175 5284 456
Onderzoek DGM 3 9257 2797 2917 4517 4517 451
Communicatie-instrumenten 1 1341 1911 1911 1911 1911 191
Apparaat11 96313 54812 67412 56512  51912 39912 399
Ontvangsten:6 2295 123     

11.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 11.20 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 168 939 177 243 211 397 235 418 205 244
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 12 674 12 565 12 519 12 399 12 399
3. Dus programma-uitgaven 156 265 164 678 198 878 223 019 192 845
4. Waarvan juridisch verplicht55%85 58140%65 78321%42 43217%38 75818%34 130
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden6%9 15816%25 86217%34 07015%33 94215%28 715
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)39%61 52644%73 03362%122 37667%150 31967%130 000
7. Totaal100%156 265100%164 678100%198 878100%223 019100%192 845

Toelichting:

Het bestuurlijk gebonden deel van het klimaat-deel van artikel 11 bestaat uit enkele grote brokken.

Het vermelden waard zijn in dit verband de uitvoering ROB, de uitvoeringskosten inzake de NOx-emissiehandel en het Vervolgonderzoek Klimaat.

Artikel 12. Beheersen milieurisico's van stoffen, afval en straling

12.1. Algemene beleidsdoelstelling

Centraal in dit beleidsartikel staat de beheersing van risico's voor mens en milieu bij het omgaan met stoffen, afvalstoffen, radioactieve stoffen en straling en met genetisch gemodificeerde organismen, rekening houdend met sociale en economische factoren.

Het beheersen van de milieurisico's richt zich op de volgende operationele doelstellingen:

• Een situatie waarin mens en milieu zo weinig mogelijk risico's lopen als gevolg van de schadelijke effecten van stoffen (beheersen milieurisico's van stoffen);

• Minder afvalstoffen; afvalstoffen lekvrij verwijderen (beheersen milieurisico's van afvalstoffen);

• Het handhaven van de situatie waarin mens en milieu tegen de gevolgen van straling zijn beschermd (beheersen milieurisico's van straling);

• Een situatie op het gebied van biotechnologie zodanig dat de toepassing van biotechnologie gepaard gaat met optimale waarborgen voor de veiligheid, transparantie van de besluitvorming, keuzevrijheid voor de burger en ethische aanvaardbaarheid (beheersen milieurisico's van genetisch gemodificeerde organismen).

12.2. Operationele doelstellingen

12.2.1. Beheersen milieurisico's van stoffen

Uitvoering nieuwe stoffenbeleid (Strategienota Omgaan Met Stoffen)

Het nieuwe Nederlandse stoffenbeleid is door het Kabinet vastgelegd in de Strategienota Omgaan Met Stoffen – SOMS – (TK, 2000–2001, 27 646, nr. 2) en de voortgangsrapportage Uitvoering SOMS die in december 2001 aan de TK is aangeboden (TK VROM-2001–1285). Doelstelling van het nieuwe stoffenbeleid is in 2020 een zodanig veilig gebruik van stoffen te hebben dat mens en milieu geen of een verwaarloosbaar risico lopen. Dit doel zal gefaseerd worden bereikt.

De eerste fase wordt afgerond in 2004 en behelst een situatie waarin door het bedrijfsleven alle stoffen die in Nederland op de markt zijn of worden gebruikt, zijn voorzien van een stofprofiel op basis van gevaargegevens en waarin de stoffen door het bedrijfsleven in één van de, door de overheid vastgestelde, 5 categorieën van zorg zijn ingedeeld («quick scan»). In 2003 worden daarvoor de volgende maatregelen getroffen.

• Diverse nog niet uitgewerkte uitvoeringsaspecten van het nieuwe Nederlandse beleid worden ontwikkeld in een uitvoeringsprogramma SOMS en vastgelegd in de eindrapportage uitvoeringsprogramma SOMS die in 2003 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

• De uitvoering van SOMS wordt zoveel als mogelijk is, verankerd in uitvoeringovereenkomsten met (branches van) het bedrijfsleven, die in 2003 en volgende jaren worden uitgevoerd.

• Onder de Wet milieugevaarlijke stoffen treedt in 2003 een Amvb in werking voor de uitvoering van SOMS. In de Amvb worden de randvoorwaarden opgenomen voor de door het bedrijfsleven uit te voeren evaluatie van de door hem op de markt gebrachte stoffen.

• Actualisatie van Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (stoffen en producten) wordt in 2003 aangepakt als gevolg van de uitvoering van SOMS. De inwerkingtreding van de aanpassing hangt af van de snelheid waarmee in EU-kader wordt besloten over nieuw instrumentarium (richtlijnen, verordeningen)

• Om te kunnen monitoren of voor alle stoffen adequate maatregelen zijn getroffen, die er toe moeten leiden dat de streefwaarden niet worden overschreden, zal in het kader van het stoffenbeleid een kennisinfrastructuur worden ontwikkeld. Deze wordt in 2003 operationeel.

Vigerende stoffenbeleid:

Naast de hierboven genoemde vernieuwing van zowel het Nederlandse als het Europese stoffenbeleid is er sprake van de uitvoering van het vigerende Europese stoffenbeleid. De uitvoering van het stoffenbeleid vereist de volgende activiteiten:

• Uitvoering van bestaande artikelen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Op grond van de Wms moeten alle nieuwe (op de markt gebracht na 1981) stoffen worden kennisgegeven bij de bevoegde instanties van de lidstaten van de EU. Bedoeling is daarmee te voorkomen, dat nieuwe stoffen op de markt worden gebracht met toepassingen die leiden tot schadelijke effecten voor mens of milieu;

• Uitvoering van de huidige Europese risicobeoordeling conform het EU prioriteitenprogramma voor zogeheten bestaande stoffen vallend onder de High Production Volume Chemicals (stoffen met een productie van meer dan 2500 ton/jaar).

De beoordeling van kennisgevingen van nieuwe en bestaande stoffen wordt uitgevoerd door het Centrum voor Stoffen en Risico, onderdeel van het RIVM. Het hiermee gemoeide budget is opgenomen op artikel 1 in de structurele bijdrage aan het ministerie van VWS ten behoeve van het RIVM.

Tabel 12.1 Aantal afgehandelde kennisgevingen nieuwe stoffen en beoordelingen bestaande stoffen
 realisatie 2000realisatie 2001prognose 2002prognose 2003
Aantal afgehandelde kennisgevingen nieuwe stoffen57555555
Aantal beoordelingen bestaande stoffen10101515

Asbest

Met de provincies Overijssel en Gelderland zijn afspraken gemaakt over het in 2003 uitvoeren van een spijtoptantenregeling voor diegenen, die de sanering van hun asbestbevattende erven, paden en wegen in en om de gemeente Hof van Twente en de gemeente Harderwijk in het kader van de in 2002 beëindigde Saneringsregeling asbestwegen Twente, Saneringsregeling overige asbestwegen en Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen niet hadden aangevraagd. Deze spijtoptantenregeling zal onder dezelfde voorwaarden worden uitgevoerd als de vorige regelingen.

Voorts heeft de Minister bij brief d.d. 12 december 2001 aan de Tweede Kamer (TK, 2001–2002, 25 834, nr. 21) toegezegd dat het Besluit asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties en het herziene Asbestverwijderingsbesluit naar verwachting in 2003 in werking zullen treden. Het Besluit asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties zal een verplichting bevatten voor circa 60 000 eigenaren van gebouwen om die door een deskundig asbestinventarisatiebedrijf op asbest te laten inventariseren. Dit najaar zal worden besloten of een vergunningsstelsel voor asbestbedrijven zal worden opgenomen in het herziene Asbestverwijderingsbesluit, omdat onder meer de Raad voor Accreditatie heeft aangegeven dat de huidige certificatieverplichting voor deze bedrijven onvoldoende waarborg geeft voor de integriteit van die bedrijven. In 2003 zal een evaluatie van de uitvoering van de saneringsregelingen voor asbestwegen worden uitgevoerd.

Beleidsprogramma Milieu en gezondheid

Het actieprogramma start in 2003 en heeft twee doelen:

1. Meer inzicht krijgen in aard en omvang van gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan agentia (bijvoorbeeld chemische stoffen, verontreiniging van de buitenlucht, verontreiniging van de bodem, etc.) uit het milieu.

2. Maatregelen treffen om nadelige effecten zowel landelijk als regionaal terug te dringen. Actieve communicatie met de bevolking (een beter begrip van risico's door de bevolking en beter begrip van overheden waar burgers zich zorgen over maken) is verder een essentieel onderdeel van de acties. Een deel van de acties zal door lokale overheden moeten worden uitgevoerd. Hiervoor is in het kader van het NMP4 jaarlijks een bedrag van € 2,27 mln begroot.

Dit moet bijdragen tot de bewustwording van de bevolking van de genoemde gezondheidseffecten. De uitvoering van het actieprogramma vindt plaats in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2004 zal een tussentijdse evaluatie van de bereikte doelen van het Actieprogramma worden uitgevoerd (zie ook verhoging gezondheidsniveau van binnenwoningen en gebouwen in beleidsartikel 3.2.2).

Tabel 12.2 Prestaties 2003
Operationeel doel: Beheersen milieurisico's van stoffen
Belangrijkste prestaties:
Uitvoering SOMS: eindrapportage uitvoeringsprogramma SOMS aan Tweede Kamer aanbieden; inwerkingtreding Amvb uitvoering SOMS onder de Wet milieugevaarlijke stoffen; implementatie kennisinfrastructuur
Afhandeling kennisgevingen nieuwe stoffen en bestaande stoffen
Inwerkingtreding Besluit asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties en herzien Asbestverwijderingsbesluit; uitvoering spijtoptantenregeling sanering asbestwegen.
Uitvoering Actieprogramma Milieu en Gezondheid
Beleidsevaluatie:
Evaluatie van de doelstelling is voorzien van 2003 t/m 2007
Tabel 12.3 Beleidsevaluatie
Omschrijving20032004200520062007
SOMSJaarlijkse monitoring van de doelstellingenJaarlijkse monitoring van de doelstellingenJaarlijkse monitoring van de doelstellingenJaarlijkse monitoring van de doelstellingenJaarlijkse monitoring van de doelstellingen
Milieu en Gezondheid Tussentijdse evaluatie bereiken doelstellingen van het Aktieprogramma Evaluatie bereiken doelstellingen van het Aktieprogramma 
Sanering asbestwegenEvaluatie uitvoering saneringsregelingen asbestwegen    

12.2.2. Beheersen milieurisico's van afvalstoffen

Centrale doelstelling

De centrale doelstelling van het afvalstoffenbeleid is minder afvalstoffen en een zodanig beheer van afvalstoffen die toch ontstaan dat de milieuhygiënische gevolgen aanvaardbaar zijn. Op grond van de Wet milieubeheer heeft de minister het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) opgesteld dat medio 2002 is vastgesteld. Het loopt van 2002 tot en met 2006 en zal in 2006 worden herzien. Het plan heeft een doorkijk tot en met 2012.

Tabel 12.4 Doelstellingen algemeen afvalstoffenbeleid voor 2012 uit het LAP
Omschrijvingrealisatie 2000* (in Mton)doelstelling 2012 (in Mton)
Aanbod57**66***
Nuttige toepassing4457
Verbranden86
Storten52
Lozen11

* De voortgang van het LAP wordt jaarlijks door het Afval Overleg Orgaan gemonitord. De cijfers van een bepaald jaar komen medio van het daarop volgende jaar beschikbaar.

** De som van het totaal wijkt af als gevolg van afronding.

*** De groei beperken van het afvalaanbod tot 16% bij een voorspelde groei van 38% van het BBP.

Algemeen afvalstoffenbeleid

Op 1 mei 2002 is de wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) in werking getreden. In 2003 zal nog een aantal uitvoering AMvB's en ministeriële regelingen in werking treden. Het betreft de Wijziging Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (ministeriële verklaringen van geen bezwaar en vergunningtermijn), het Besluit vergunningstelsel inzamelen afvalstoffen, het Besluit scheiden en gescheiden houden en het Besluit afgifte, ontvangst en vervoer van bedrijfsafvalstoffen. Met deze regelingen wordt beoogd de transacties met afvalstoffen in de markt beter controleerbaar te maken. In 2005 zal een algehele evaluatie van het hoofdstuk Afvalstoffen Wm worden uitgevoerd.

Om de doelstellingen uit het LAP ten aanzien van preventie en hergebruik/nuttige toepassing te realiseren, wordt in 2003 sterk ingezet op het bevorderen van afvalscheiding en afvalpreventie bij huishoudens en bij bedrijven. Voor huishoudelijk afval wordt, samen met gemeenten en provincies, het «Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval» uitgevoerd, waarmee de hierna volgende doelstellingen worden nagestreefd.

Tabel 12.5 Door consumenten te scheiden afvalstoffen
 Aanbod * (2000, kton)Gescheiden ingezameld * (2000, in %)Doelstelling (2006, in %)
GFT-afval2 75453551
Papier en karton1 98950752
Glas (eenmalig)5176390
Textiel1553350
Wit- en bruingoed1627390
Klein chemisch afval415490
Totaal huishoudelijk afval (incl. grof huishoudelijk afval)8 6244560

1 De afgelopen 5 jaren is de gescheiden inzameling van GFT-afval constant gebleven (ca. 1 500 kton). Het is niet realistisch om voor deze stroom een toename tot 60% na te streven. Daarom is de doelstelling bijgesteld naar 55%.

2 85% tot 90% van al het papier en karton is inzamelbaar. De doelstelling is 85% van het inzamelbare papier en karton gescheiden in te zamelen. Dat komt overeen met 75% van het totaal aanbod papier en karton.

* De cijfers van een bepaald jaar, afkomstig van het Afval Overleg Orgaan, komen medio van het daarop volgende jaar beschikbaar.

Voor afvalstoffen van bedrijven wordt preventie en hergebruik bevorderd door uitvoering te geven aan de actiepunten van het Uitvoeringsprogramma «Met preventie naar duurzaam ondernemen» van de gezamenlijke overheden. Deze actiepunten betreffen onder meer het bevorderen van het in milieuvergunningen opnemen van regels voor afvalscheiding en de handhaving daarvan en het bevorderen van preventieve maatregelen bij bedrijven door inzet van stimulerende instrumenten. Monitoring van de resultaten vindt jaarlijks plaats.

VROM streeft ernaar dat in 2006 in Nederland 3–4 Mton hoogcalorisch afval als brandstof wordt ingezet. Daartoe wordt in 2003 getracht financiële en organisatorische instrumenten te realiseren en vergunningprocedures te versnellen. Eén en ander zal daarbij afhankelijk zijn van budgettaire inpasbaarheid. Wat betreft financiële stimulering zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande kaders (met mogelijke aanpassingen daarin), waarbij de bijdrage aan de vermindering van CO2 emissies en de vervanging van primaire brandstoffen belangrijke criteria vormen. Hierdoor wordt voor het bedrijfsleven het realiseren van capaciteit voor nascheiding en het thermisch verwerken van hoog calorisch afval aantrekkelijker. Door deze nieuwe capaciteit wordt het storten van brandbaar restafval tussen 2002 en 2006 beëindigd en een bijdrage geleverd aan het klimaatbeleid.

Specifiek afvalstoffenbeleid

Voor een groot aantal afvalstoffen wordt naast generiek beleid ook specifiek beleid gevoerd. De instrumenten om dit beleid te effectueren lopen uiteen van stimulerend tot regulerend. Voor enkele belangrijke afvalstoffen zijn de doelstellingen en de beleidsprestaties in 2003 in de onderstaande tabel vastgelegd.

Tabel 12.6 Afvalstroom
 Doel 2003 (tenzij anders vermeld)Prestatie 2003
Autobanden> 60% producthergebruik> 20% materiaalhergebruikInwerkingtreding gewijzigd besluit verwijdering autobanden
Autowrakken85% materiaalhergebruik 
 Vanaf 2007: 95% nuttige toepassing (waarvan tenminste 85% materiaalhergebruik)Uitvoering AMvB autowrakken
Bouw- en sloopafval> 90% nuttige toepassingImplementatie van het speerpuntenprogramma en opstellen Amvb slopen
Wit- en bruingoed> 45% – 75% hergebruik, afhankelijk van categorieSturing en begeleiding plannen van de industrie, aanpassing Besluit verwijdering wit- en bruingoed als gevolg van Europese regelgeving
AVI-reststoffen100% nuttige toepassing van bodemaskwaliteitsverbetering tot N2-kwaliteit vóór 1-1-2005 
 30% nuttige toepassing van vliegasBegeleiding onderzoek op het gebied van AVI-reststoffen
Land- en tuinbouw-folies> 70% hergebruikUitvoeringsplannen van de industrie zullen worden begeleid
Batterijen90 % gescheiden inzameling (in 2002); hierover wordt in 2003 gerapporteerdUitvoeringsplannen van de industrie zullen worden begeleid
Scheepsafvalstoffen binnenvaartLekvrije verwijdering door introductie van indirecte financieringVerdere afbouw van subsidiëring branche met gelijktijdige opbouw van de indirecte financiering; bevorderen van ratificatie door andere EU-landen van het scheepsafvalstoffenverdrag
Fotografisch gevaarlijk afvalHet tot stand brengen van preventie door de brancheOpstellen amvb producentenverantwoordelijkheid
Accu'sBevordering van milieuhygiënische verwerking van accu'sOntwikkeling van instrumenten gericht op verbetering van verwerking in het buitenland (in Nederland zijn geen verwerkingsfaciliteiten)
SloopschepenVerbetering van milieu- en arbeidsomstandigheden van slopen van schepen wereldwijd; idem als hiervoorOpzetten en invulling geven aan een mondiaal actieprogramma, samen met een aantal andere Europese landen
Afval van verlichtingIn de periode 2002–2006 komen tot verbetering van gescheiden inzameling van gasontladingslampen tot meer dan 75%Maken van afspraken ter verbetering met inzamelaars, installateurs en groothandel

De doelstellingen voor verpakkingen zijn vastgelegd in het Convenant Verpakkingen III. In een deelconvenant zwerfafval zijn de doelstellingen voor de bestrijding van het zwerfafval vastgelegd. Afgesproken is dat per 31-12-2005 de hoeveelheid zwerfafval met 45% ten opzichte van de in 2002 gemeten hoeveelheid moet zijn afgenomen. Voor blikjes en flesjes is dit 80% ten opzichte van de hoeveelheid in 2001. Per 1-1-2004 moet de hoeveelheid blikjes en flesjes met 2/3 zijn afgenomen ten opzichte van de hoeveelheid in 2001. Als dit niet het geval is, zal een wettelijke statiegeld regeling van kracht worden.

In 2003 zullen de activiteiten van VROM zijn gericht op monitoring, het geven van algemene voorlichting, waar mogelijk het bevorderen dat instrumenten worden ontwikkeld om de handhaving te vergemakkelijken en in algemene zin voorwaarden te scheppen.

Tabel 12.7 Doelstellingen verpakkingsafval
VerpakkingsafvalAanbod (1999, kton)Hergebruik 2000Doelstelling 2005
Papier en karton1 41867 %75 %
Glas (eenmalig)43678 %90 %
Metaal21077 %85 %
Kunststof51022 %27 %
Totaal van bovengenoemde verpakkingen2 57462 %75 %
Hout (aparte doelstelling)47725 %15 %

De doelstelling voor verwijdering (storten en verbranden) zal worden gerealiseerd door extra preventie en nuttige toepassing van afvalstoffen. De maatregelen op dit vlak zijn hiervoor al aan de orde gekomen (inzet van afval als brandstof, Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval, uitvoeringsprogramma «Met preventie naar duurzaam ondernemen»).

Uitvoering

De uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) geschiedt door het afhandelen van EVOA-kennisgevingen. Het doel hiervan is dat er controle en inzicht is op de overbrenging van afvalstoffen en dat vanwege het afvalstoffenbeleid tegen bepaalde overbrengingen bezwaar kan worden gemaakt. Gezien de verdere internationalisering van de afvalstoffenmarkt en door de veranderingen in het beleid, neemt het aantal overbrengingen toe. In 2003 zal een evaluatie van de (nationale) EVOA worden uitgevoerd.

Tabel 12.8 Doelmatigheidskengetal in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen (bedragen in €1)
Omschrijving/benamingRealisatieBegrotingBegroting
 199819992000200120022003
Aantal afgehandelde EVOA-kennisgevingen1 4171 5441 5571 7701 6501 650
Aantal transport meldingen100 000120 000175 748265 608150 000150 000
Totale kosten per jaar*1 207 4681 372 1401 572 5742 277 7172 224 0002 224 000
Kostprijs afgehandelde EVOA-kennisgevingen8438891 0151 2871 3481 348

* inclusief BTW en exclusief personeelskosten bij Milieubeheer

Toelichting

De kostprijs per afgehandelde kennisgeving is sterk gestegen omdat er meer werkzaamheden per kennisgeving zijn opgedragen dan voorheen het geval was. Het aantal kennisgevingen hangt samen met de Europese markt voor verwerking van afvalstoffen die nuttig kunnen worden toegepast. Export van nuttig toe te passen afvalstoffen kan niet worden tegen gegaan. De stijging van het aantal transportmeldingen hangt samen met de stijging van het aantal kennisgevingen. Omdat veel transporten per as gaan en omdat voornamelijk algemene kennisgevingen voor de periode van één jaar worden gedaan, ligt het aantal transporten per kennisgeving nu gemiddeld op ca. 100.

Op basis van de in 2003 inwerking tredende besluiten «Besluit afgifte, ontvangst en vervoer van bedrijfsafvalstoffen» en «Besluit transporteurs, inzamelaars, bemiddelaars en handelaren» en voortvloeiend uit de nieuwe taken die zijn vastgelegd in de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, Stb. 2001, 346) worden de twee volgende systemen operationeel:

• Het systeem van melden en registreren van binnenlandse afgifte van gevaarlijke en bedrijfsafvalstoffen wordt in 2003 gerealiseerd en zal operationeel zijn per 1 januari 2004. Dit systeem heeft als doel ten behoeve van de handhaving te signaleren, welke transportbewegingen er plaats vinden, met welke afvalstoffen en wanneer;

• Het systeem van registreren van transporteurs, inzamelaars, bemiddelaars en handelaren afval zal per 1 januari 2003 operationeel zijn. Met de registratie wordt beoogd zicht te krijgen op de beroepsgroep en hiermee wordt tevens voldaan aan zowel een Europeesrechtelijke als aan een nationale wettelijke verplichting (artikel 10.45 en 10.55 Wm). In 2005 vindt een evaluatie van de werking van het systeem plaats.

Verder worden in 2003 de volgende activiteiten in internationaal verband uitgevoerd. Het zorgdragen voor de Nederlandse bijdragen aan de Europese discussies inzake de definiëring van afvalstoffen en het onderscheid nuttige toepassing en verwijdering; bijdragen aan het ontwikkelen van een gelijkwaardige aanpak bij de verwerking van afvalstoffen in de te onderscheiden lidstaten; realiseren van de ondertekening van het aansprakelijkheidsprotocol voor het Verdrag van Bazel; implementatie van Europese richtlijnen in de Nederlandse regelgeving; notificatie van relevante Nederlandse regelgeving (uitvoeringsregels Wm) en beleidsproducten.

Tabel 12.9 Prestaties 2003
Operationeel doel: Beheersen milieurisico's van afvalstoffen
Belangrijkste prestaties:
Vaststelling maatregelen en regelingen gebaseerd op gewijzigde hoofdstuk Wet milieubeheer
Uitvoering Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval
Uitvoering Uitvoeringsprogramma met preventie naar duurzaam ondernemen
Specifiek beleid ten aanzien verschillende afvalstoffen
Continuering werkzaamheden Platform secundaire brandstoffen
Inzet en ontwikkeling van stimuleringsinstrumenten voor bevordering verhoging energierendement bij verbranding
Implementatie EU-richtlijn storten en stimulering sanering stortplaatsen en hergebruik van vrijkomende afvalstoffen
Afhandeling van 1650 EVOA-kennisgevingen
Activiteiten m.b.t. aanpassing EVOA eninbreng van deskundigheid in overleg m.bt. het Verdrag van Bazel
Realisatie van systeem van melden en registreren van binnenlandse afgifte van gevaarlijke en bedrijfsafvalstoffen
Uitvoering systeem van registreren van transporteurs, inzamelaars, bemiddelaars en handelaren van afval
Beleidsevaluatie:
Evaluatie van de doelstelling is voorzien van 2003 t/m 2007
Tabel 12.10 Beleidsevaluatie
Omschrijving20032004200520062007
LAPJaarlijkse monitoring en evaluatie van de doelstellingenJaarlijkse monitoring en evaluatie van de doelstellingenEvaluatie en herziening van het LAPVaststelling LAP IIJaarlijkse monitoring en evaluatie van de doelstellingen
Wet- en regelgeving afvalstoffen  Algehele evaluatie van het hoofdstuk Afvalstoffen Wm (art. 21.2)  
Preventie en nuttige toepassingMonitoring vergunningaanvragen door gemeentenMonitoring vergunningaanvragen door gemeentenMonitoring vergunningaanvragen door gemeenten  
Preventie door duurzaam ondernemenJaarlijkse monitoring van het programmaJaarlijkse monitoring van het programmaJaarlijkse monitoring van het programmaJaarlijkse monitoring van het programmaJaarlijkse monitoring van het programma
Specifiek beleid m.b.t. afvalstoffenWordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage over het LAPWordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage over het LAPWordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage over het LAPWordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage over het LAPWordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage over het LAP
In-, uit- en doorvoerbeleid (inclusief EVOA)Evaluatie werking EVOA-regeling    
Meldsysteem voor afvalstoffen  Evaluatie werking systeem  
Scheepsafval-stoffenBezien in hoeverre het systeem van indirecte financiering heeft voldaan aan de subsidievoorwaarden    

12.2.3. Beheersen milieurisico's van straling

Doel van het stralingsbeleid is een situatie te bereiken waarin mens en milieu beschermd zijn tegen de gevolgen van straling. Hiertoe zijn in de Kernenergiewet voor ioniserende straling grenswaarden geformuleerd die niet mogen worden overschreden. Boven deze grenswaarden worden geen vergunningen verleend. Onder deze grenswaarden wordt door middel van actuele vergunningen gestreefd naar een zo laag mogelijke blootstelling aan straling van mens en milieu.

De volgende subdoelen worden onderscheiden:

1. De beheersing van milieurisico's bij normaal bedrijf van nucleaire installaties zoals bedoeld in artikel 15 van de Kernenergiewet (KEW), alsmede de preventie en beheersing van grote ongevallen bij dergelijke installaties;

2. De beheersing van milieurisico's van gebruik/toepassing van radioactieve stoffen en toestellen zoals bedoeld in de artikelen 29 en 34 van de Kernenergiewet. In dit beleidsveld is inbegrepen de stralingsprestatie van woningen;

3. De beheersing van milieurisico's van radioactieve stoffen in het afvalstadium bij tijdelijke en permanente opslag. Hierbij is inbegrepen de ontmanteling van nucleaire installaties. Het Kabinet zal in overleg treden met de eigenaar van de Kerncentrale Borssele over het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur en hierover afspraken maken. Gegeven de Kyoto-verplichting is het niet zinvol de Kerncentrale Borssele voortijdig te sluiten;

4. De beheersing van de risico's verbonden aan het transport en de in-, uit- en doorvoer van radioactieve stoffen;

5. De beheersing van milieurisico's van niet-ioniserende straling (zoals radiofrequente velden van zendinrichtingen en extreem laagfrequente velden van hoogspanningsleidingen).

De beheersing van de risico's van ioniserende straling (subdoelen 1 tot en met 4) vindt plaats door middel van vergunningverlening. Zie de onderstaande tabel.

In 2003 vinden evaluaties plaats van de MER voor Borssele en voor Delft (Interfacultair Reactor Instituut).

Tabel 12.11 Vergunningverlening transport van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
 realisatie 2000realisatie 2001prognose 2002prognose 2003
Afhandeling van vergunningen voor transport van radioactieve stoffen met in-, uit- en doorvoervergunningen artikelen 15 en 29 KEW148184150150
Afhandeling van vergunningen artikel 15 KEW3555
Afhandeling van vergunningen artikelen 29 en 34 KEW40407050
Afhandeling van meldingen Besluit stralingsbescherming per 2001nvtnvt100100
Afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures KEW12 1010

In 2003 wordt uitvoering gegeven aan het Besluit detectie radioactief schroot. Er zal dan een inrichting zijn waar radioactief besmet schroot kan worden bewaard in afwachting van inspectie en verwerking of retourzending. Het Besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regelingen worden in 2004 geëvalueerd. Eveneens zal in 2003 worden gestart met de uitvoering van het onderzoekprogramma naar de terugneembare ondergrondse berging van radioactief afval.

Met betrekking tot subdoel 2 worden de volgende prestaties verricht. De doelstelling van de Stralings Prestatie Norm (SPN) is dat de straling in de woning niet verder toeneemt ten opzichte van 1995. Voor nieuwbouwwoningen bedroeg de gemiddelde stralingsdosis voor de bewoner van de nieuwbouwwoning toen circa 1,2 mSv (milliesievert) per jaar ofwel ongeveer de helft van de totale dosis die een Nederlander gemiddeld ontvangt. Om dit te bereiken is de SPN in 2002 wettelijk geïmplementeerd in het Bouwbesluit dat per 1 januari 2003 van kracht zal worden (zie ook beleidsartikel 3.2.1 garanderen van een minimale kwaliteit van woningen en gebouwen). In aansluiting hierop wordt voor bestaande woningen in 2002 gestart met een uitgebreid voorlichtings- en instructietraject, dat ook in 2003 zal doorlopen. In 2005 zal een beleidsevaluatie plaatsvinden.

Met betrekking tot niet-ioniserende straling (subdoel 5) worden de volgende prestaties verricht. De doelstelling van het Nationale Antennebeleid (NAB) is binnen de kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid (zoals gesteld in het NAB) het stimuleren en faciliteren van voldoende ruimte voor antenne-opstelpunten. Het ligt in de bedoeling om de blootstellingsduur en de zoneringsregeling in 2003 wettelijk te implementeren. In 2003 zal nader beleid met betrekking tothoogspanningslijnen geïmplementeerd worden. Dit zal bestaan uit advies- of grenswaarden voor magneetvelden vanwege hoogspanningslijnen. In 2003 zal een evaluatie van het Convenant NAB (toestemming bewoners) worden uitgevoerd.

Tabel 12.12 Prestaties 2003
Operationeel doel: Beheersen milieurisico's van straling
Belangrijkste prestaties:
Vergunningverlening transport splijtstaven, ertsen en radioactieve stoffen
Uitvoering van het Besluit detectie radioactief schroot
Start uitvoering onderzoekprogramma terugneembare ondergrondse berging van radioactief afval
Inwerkingtreding, voorlichting en instructietraject Stralings Prestatie Norm
Implementatie Nationaal Antenne Beleid
Implementatie beleid hoogspanningslijnen
Beleidsevaluatie:
Evaluatie van de doelstelling is voorzien van 2003 t/m 2005
Tabel 12.13 Beleidsevaluatie
Omschrijving20032004200520062007
Radioactief afval Evaluatie Besluit detectie radioactief schroot en daarop gebaseerde ministeriële regelingen   
KerncentralesEvaluatie MER van de Kerncentrale Borssele    
 Evaluatie MER van de Onderzoeksreactor te Delft (IRI)    
StralingbeschermingEvaluatie lijst gerechtvaardigde handelingenEvaluatie Besluit stralingsbescherming   
Stralings Prestatie Norm  Evaluatie wettelijke implementatie Stralings Prestatie Norm  
Nationaal antennebeleidEvaluatie Convenant Nationaal Antennebeleid (onderdeel toestemming bewoners)    

12.2.4. Beheersen milieurisico's genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)

De Integrale Nota Biotechnologie (Kamerstukken II, 2000–2001, 27 428 nr. 2) geeft het beleid weer ten aanzien van biotechnologie. Hiertoe is een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van de moderne biotechnologie en zijn diverse beleidsvoornemens geformuleerd. Het doel is de situatie waarin biotechnologie wordt toegepast, gepaard te laten gaan met waarborgen voor de veiligheid, de transparantie van de besluitvorming, de keuzevrijheid voor de burger en de ethische aanvaardbaarheid. De toepassing van biotechnologie roept veel maatschappelijke discussie op. In 2003 worden de volgende prestaties verricht.

1. Op basis van het Besluit ggo's moeten voor ggo's kennisgevingen worden ingediend en moeten vergunningen worden aangevraagd voordat een ggo in het milieu of op de Nederlandse of Europese markt kan worden geïntroduceerd. De behandeling van kennisgevingen en vergunningaanvragen is uitbesteed aan het Bureau ggo (RIVM).

Tabel 12.14 Kennisgevingen en vergunningen ggo's
Omschrijving:Realisatie 1999Realisatie 2000Realisatie 2001Prognose 2002Prognose 2003
Kennisgevingen ingeperkt gebruik564453673650650
Vergunningen introductie in het milieu*3243491520
Vergunningen marktintroductie in Nederland*997PmPm
Vergunningen marktintroductie in rest EU*121211PmPm
Afhandelen bezwaarprocedures*2171057
Afhandelen beroepsprocedures*47757

* procedures nemen meerdere jaren in beslag

2. De beleidsvoornemens uit de Integrale Nota Biotechnologie leiden in 2003 tot prestaties zoals het aansturen van een onderzoek naar de effecten van ggo's op het ecosysteem en het afronden van het onderzoek naar nieuwe detectiemethoden van ggo's. Daarnaast zullen de ingediende moties worden uitgevoerd (Kamerstukken II, 2001–2002, 27 428 en 27 543, nrs. 12 tot en met 32). In 2005 zal een evaluatie worden uitgevoerd.

3. Het plan van aanpak genomics heeft als doel de genomics-kennisinfrastructuur te versterken in Nederland (genomics is het door grootschalige DNA sequentie-analyse in kaart brengen van de genomen van mensen, dieren, planten en micro-organismen en het grootschalige onderzoek naar de functie van genen en de manier waarop erfelijke eigenschappen, zoals vastgelegd in genen, worden vertaald naar het functioneren van een cel en uiteindelijk het gehele organisme). Hiertoe heeft het Kabinet een aantal maatregelen geformuleerd voor in ieder geval een eerste periode van 5 jaar. In 2003 wordt gestart met de uitvoering. Dit betreft met name het aansturen en het medefinancieren van het Centraal Regie-Orgaan dat onderzoeksprogramma's op het terrein van genomics coördineert. In 2004 zal een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd.

4. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) adviseert over de risico's van ggo's voor mens en milieu ten behoeve van de vergunningverlening in het kader van het Besluit ggo. In 2003 zal de COGEM meer aandacht besteden aan maatschappelijk ethische vraagstukken en onderzoek doen naar ggo's en ecologie. De COGEM zal in 2003 haar 4-jaarlijkse wettelijk verplichte evaluatie uitvoeren.

5. Het leveren van de Nederlandse inbreng voor het opstellen van een Europese verordening in het kader van de implementatie van het Biosafety Protocol. Daarna het uitvoeren van de verordening als deze in 2003 in werking treedt. In 2003 zal verder worden bezien of daardoor aanpassing van de Nederlandse regelgeving noodzakelijk is. Het Biosafety Protocol heeft als doel het beschermen van de biodiversiteit tegen grensoverschrijdende transporten van ggo's. Dit doel wordt bewerkstelligd door de verplichting van de partijen, betrokken bij het Biosafety Protocol of exporteurs om voorafgaand aan een grensoverschrijdend transport van ggo's eerst toestemming te verkrijgen van het land van import.

Tabel 12.15 Prestaties 2003
Operationeel doel: Beheersen milieurisico's genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)
Belangrijkste prestaties:
Afhandeling van kennisgevingen en vergunningen voor ggo's
Uitvoering Integrale Nota biotechnologie en moties Tweede Kamer terzake
Uitvoering plan van aanpak genomics
Implementatie en uitvoering Biosafetyprotocol en aanpassing Nederlandse regelgeving
Herziening van het Besluit ggo door implementatie EU-richtlijn 2001/18 en 1998/81
Tabel 12.16 Beleidsevaluatie
Omschrijving20032004200520062007
COGEMUitvoering 4-jaarlijkse wettelijke evaluatie    
Genomics Tussentijdse evaluatie Genomics   
Integrale Nota Biotechnologie (INB)  Evaluatie uitvoering Integrale Nota Biotechnologie  

12.3. Groeiparagraaf

Algemeen

Er zal voor het opzetten van evaluatieonderzoek een programmatische aanpak worden opgezet. Het evaluatiebeleid geeft aan dat elk onderdeel van het beleid of een onderdeel daarvan elke 5 jaar zal worden geëvalueerd. Om hieraan een structurele invulling te geven zal meer programmatisch worden aangegeven wanneer beleidsevaluaties plaatsvinden.

Ook zal worden bezien of het mogelijk is om tussendoelen te formuleren voor de lange termijndoelen.

Daarnaast zal worden gewerkt aan het meetbaar formuleren van doelen. Bijvoorbeeld voor het systeem van registreren van transporteurs, inzamelaars, bemiddelaars en handelaren in afval.

Beheersen milieurisico's van stoffen

Er zal worden nagegaan of de voor stoffen te ontwikkelen kennisinfrastructuur inzicht kan verschaffen voor de jaarlijkse verantwoording. De infrastructuur is nog in een fase van ontwikkeling waarbij nog nagegaan dient te worden welke gegevens zullen worden gegenereerd. Daarna kan worden vastgesteld of deze informatie gebruikt kan worden voor de verantwoording.

Er zal worden nagegaan of de beoogde doelen van het Actieprogramma Milieu en Gezondheid meetbaar kunnen worden geformuleerd.

12.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 12.17 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:39 39933 65731 78731 19432 75633 73534 489
Uitgaven:33 26734 55833 52232 28233 66433 73534 489
Programma26 74127 39326 74225 50226 88426 95527 709
Beheersen milieurisico's van stoffen 4 5674 2893 8034 3484 3484 604
Subsidies stoffenbeleid 1 500750750750750750
Overige instrumenten stoffenbeleid 3 0673 5393 0533 5983 5983 854
        
Beheersen milieurisico's van afvalstoffen 16 40616 09215 52716 23316 23316 700
Subsidies afvalstoffenbeleid 6 0662 8842 7972 8842 8842 884
Overige instrumenten afvalstoffenbeleid 10 34013 20812 73013 34913 34913 816
        
Beheersen milieurisico's van straling 647651666725725756
Overige instrumenten stralingsbeleid 647651666725725756
        
Beheersen milieurisico's van GGO's 131355355355426426
Overige instrumenten GGO-beleid 131355355355426426
        
Onverdeeld programma 5 6425 3555 1515 2235 2235 223
Onderzoek DGM 4 7344 8334 6294 7014 7014 701
Communicatie-instrumenten 908522522522522522
Apparaat6 5267 1656 7806 7806 7806 7806 780
Ontvangsten: 908908908908908908

12.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 12.18 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 33 522 32 282 33 664 33 735 34 489
2. Waarvan apparaatsuitgaven – 6 780 6 780 6 780 6 780 6 780
3. Dus programma-uitgaven 26 742 25 502 26 884 26 955 27 709
4. Waarvan juridisch verplicht13%3 60116%4 03015%4 09615%4 10614%3 911
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden58%15 51353%13 52942%11 41041%11 14441%11 430
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)29%7 62831%7 94342%11 37843%11 70545%12 368
7. Totaal100%26 742100%25 502100%26 884100%26 955100%27 709

Toelichting:

Van alle uitgaven is een gedeelte juridisch verplicht. De meeste uitgaven worden jaarlijks aangegaan (Afval Overleg Orgaan, Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart, Gezondheidsraad, EVOA, Commissie Genetisch Gemodificeerde Organismen) en hebben te maken met wettelijk opgedragen taken.

Artikel 13. Handhaving

13.1. Algemene beleidsdoelstelling

De handhaving door VROM is gericht op een aantoonbaar betere naleving van de regels en een betere uitvoering van het VROM-beleid. Daarmee wordt bijgedragen aan een veiliger, gezonder en duurzamer leefomgeving en in samenhang hiermee een hogere kwaliteit van wonen, ruimte en milieu. De VROM-Inspectie zorgt voor de handhaving van het VROM-beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van milieu, wonen en ruimte.

Tot de handhavingstaken van VROM behoren:

• Eerstelijnstoezicht: toezien dat de wet- en regelgeving waarvoor de minister van VROM het bevoegd gezag is, wordt nageleefd. VROM treedt direct bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk op indien overtredingen van kernbepalingen worden geconstateerd.

• Tweedelijnstoezicht: toezicht op uitvoering en naleving door andere overheden van VROM-wet- en regelgeving. VROM treedt of direct zelf op indien overtredingen van kernbepalingen worden geconstateerd of verzoekt de betrokken overheidsinstantie om handhavend op te treden.

• Handhaving van rijksbeleidsnota's: het bewaken dat beleid van andere overheden in lijn is met rijksbeleidsnota's en interveniëren in die richting, anders dan in het kader van toezicht op grond van wet- en regelgeving (bezwaar en beroep).

• Observeren, signaleren en informeren: VROM observeert de naleving van beleid en wet- en regelgeving in het veld en koppelt dit terug met de betrokken actoren ( beleid en uitvoering) opdat de naleving van het beleid verbeterd zal worden.

• Opsporing: het instellen van een onderzoek naar strafbare feiten in het kader van het strafproces eventueel als gevolg van toezicht ter voorbereiding van strafvorderlijke beslissingen. Waar handhaving en toezichtresultaten daartoe aanleiding geven zal – in overleg met het OM – een strafrechtelijk onderzoek gestart worden.

13.2. Operationele doelstellingen

13.2.1. Strategie (artikel 1)

Strategievorming

De VROM-Inspectie ontwikkelt een nalevingstrategie. Daarin worden prioriteiten primair vanuit een risicobenadering vastgesteld. Handhavingsactiviteiten richten zich vooral op zaken waarbij de risico's voor gezondheid en veiligheid van burgers en voor duurzaamheid het grootst zijn. Daarnaast worden prioriteiten gesteld op basis een nadere analyse van wettelijke taken. Hierbij wordt aangesloten op de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in haar rapport «Handhaving door rijksinspecties» (maart 2002). De komende jaren zal de nalevingstrategie verder worden uitgewerkt (zie groeiparagraaf). Inhoudelijke keuzes zullen daarbij onderbouwd worden door feitelijke gegevens: toezichts- en opsporingsdata, risico-analyses, gegevens van andere diensten, informatie uit monitoringssytemen (overheidsprestaties, emissies door vervuilende bedrijven), analyses van klachten en vragen van burgers (bijvoorbeeld via het digitale meldpunt Lokaal Signaal) etc. Een actief kennismanagement en investeringen in efficiënte informatiesystemen zullen hierbij ter ondersteuning worden ontwikkeld.

Handhaving zal minder generiek worden en meer gericht worden specifieke thema's en onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn. Dit impliceert dat ook regionaal andere accenten in de handhaving mogelijk zijn. Tegelijkertijd worden rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gewaarborgd door de dertig al bestaande VROM-Inspectie Standaard Procedures (VIP's) volgens een meerjarenplanning periodiek te actualiseren. Voor regelingen waarvoor nog geen VIP's bestaan, zullen deze ontwikkeld worden.

In lijn met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zal scherp zicht worden gehouden op vervolgacties door gemeenten naar aanleiding van eerdere Inspectieonderzoeken («nazorg»). Indien daartoe aanleiding bestaat, zal een gemeente die in gebreke blijft actief worden aangespoord de handhaving te verbeteren. Waar nodig (en mogelijk) wordt dit dwingend opgelegd of zal gebruik gemaakt worden van gerichte publiciteit. In uiterste gevallen kan een gemeente onder verscherpt toezicht worden geplaatst.

Een ander uitgangspunt is dat regelgeving handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig dient te zijn. Dit geldt zowel voor de herijking van bestaande VROM-regelgeving als voor nieuwe regels (ex ante evaluatie). Praktijkervaringen uit handhavingactiviteiten zullen in voorkomende gevallen tot aanbevelingen van de VROM-Inspectie voor aanpassing van de regelgeving leiden (ex post evaluatie).

Voorjaar 2003 (jaarverantwoording in de Tweede Kamer in mei) is een integrale, VROM-brede Handhavingrapportage over 2002 beschikbaar.

In april 2003 wordt aan de Europese Unie gerapporteerd over de ervaringen met de uitvoering van de EU-aanbeveling van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG). Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van beschikbare gegevens van de regionale en lokale handhavinginstanties.

Monitoring

De activiteiten in het kader van de doelgroepen- en overheidsmonitoring zullen worden gecontinueerd. Met monitoring wordt beoogd trendmatige informatie te verkrijgen in de milieumaatregelen van de diverse overheden en de effecten daarvan in de praktijk (milieudruk). Van oudsher waren monitoringsactiviteiten door de VROM-Inspectie geconcentreerd op het beleidsterrein milieu. In 2003 zullen bestaande monitoringsystemen worden verbreed naar (delen van) de beleidsterreinen wonen en ruimte. Monitoringsgegevens worden gebruikt bij het stellen van handhavingprioriteiten door de VROM-Inspectie. Resultaten van monitoring zullen worden teruggekoppeld naar de VROM-beleidsdirecties.

Een bestaand knelpunt is de medewerking van partijen om de gevraagde gegevens vrijwillig aan te leveren. Ter oplossing van dit knelpunt wordt regelgeving voorbereid voor de overheidsmonitor en wordt er een convenant met de CCDM-partners voorbereid voor de doelgroepmonitor.

Ten aanzien van doelgroepmonitoring zal een rapportage over afvalstoffen en emissies in 2001 worden opgesteld waarin ook schattingen over 2002 zijn opgenomen. Deze gegevens worden evenals de gegevens over 1990,1995 en 2000 in een datawarehouse gepubliceerd en via Internet ontsloten.

Het systeem van overheidsmonitoring zal leiden tot een rapport over de milieuprestaties door overheden (gemeenten, provincies,waterschappen en Rijk) over 2002. Deze gegevens worden evenals de gegevens over 1999, 2000 en 2001 in een datawarehouse gepubliceerd en via Internet ontsloten.

13.2.2. Opsporing en fraudebestrijding

De uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken op het terrein van de ordeningswetgeving van het ministerie van VROM (eventueel in combinatie van het commune strafrecht) is de taak van de VROM Inlichtingen- en opsporingsdienst (VROM-IOD).

Prioriteit ligt bij de bestrijding van de (middel)zware georganiseerde / organisatie criminaliteit. Speerpunten hierin zijn de milieucriminaliteit en de subsidieverstrekking op de beleidsterreinen van het ministerie van VROM. Verder wordt bij (vermoeden van) (on)rechtmatig handelen door woningcorporaties de VROM-IOD ingeschakeld.

Er worden binnen deze taakstelling drie niveaus onderscheiden:

1. De VROM-IOD wint zelfstandig informatie in door ontsluiting van open en gesloten bronnen en voert op basis daarvan (eigen) opsporingsonderzoeken uit.

2. Daarnaast voert zij strafrechtelijk onderzoek uit als follow up van toezichtonderzoeken van de Inspectie. In het laatste geval wordt het instrument opsporing ingezet als sluitstuk van de handhaving. In dit verband is in afstemming met het Functioneel Openbaar Ministerie (FOM) een document opgesteld waarin de «sfeerovergang» is geregeld. In dit document zijn criteria opgenomen die de scheidslijn markeren tussen toezicht en opsporing. In het handhavingarrangement dat met het FOM wordt gesloten staan «weegcriteria» vermeld aan de hand waarvan wordt vastgesteld welke zaken er strafrechtelijk worden opgepakt en uiteindelijk tot vervolging zullen leiden.

3. Als derde categorie wordt, ingeval specifieke deskundigheid en ondersteuning op het gebied van de VROM wet- en regelgeving noodzakelijk is, bijstand verleend bij (veelal regionale ) politie-onderzoeken.

De kracht van de VROM-IOD bij de uitvoering van deze taken zit in het kunnen beschikken over zowel tactische als technische deskundigheid, waardoor niet alleen de mate van fraude kan worden vastgesteld, maar tevens (met name in milieuonderzoeken) de milieubelasting als gevolg van onrechtmatig handelen.

In het kader van het prioritaire thema «subsidieverstrekking» wordt gewerkt aan de implementatie van een centrale Afdeling Subsidiefraude (ASF) die zich specifiek gaat richten op zaken met een schadebedrag van maximaal € 25 000. Is het bedrag hoger dan zal het onderzoek door rechercheurs van de gedeconcentreerde teams worden verricht.

De Afdeling Subsidiefraude heeft tot taak inzicht te verkrijgen in de mate waarin fraude wordt gepleegd op de diverse beleidsterreinen van VROM en vervolgens die fraude met innovatieve middelen en eventueel in samenwerking met andere opsporingsdiensten efficiënt en effectief te bestrijden.

Naast de genoemde prioritaire onderwerpen zal de VROM-IOD aandacht besteden aan preventie. Met een Centraal Informatiepunt (CIP) worden overheden in de gelegenheid gesteld te verifiëren of de particuliere partner (bouwers, subsidieaanvragers etc) met wie een overeenkomst moet worden gesloten te goeder naam en faam bekend staat.

Criminaliteit wordt steeds complexer in zowel tactische als technische zin. Daarnaast schuren diverse beleidsterreinen van verschillende departementen langs elkaar heen en/of hebben kleine overlappingen met elkaar. Het opstellen van criminaliteitsbeelden is dan ook van evident belang. Het vervaardigen van criminaliteitsbeelden geschiedt voor het merendeel door de Landelijke Milieugroep (LMG) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), waarin de VROM-IOD een belangrijke participant is.

In de uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken wordt intensief afgestemd en samengewerkt met andere Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD'en) en politie-instanties. Dit geldt eveneens voor facilitaire ondersteuning in de vorm van observatie en telefoontaps. Voor technische ondersteuning wordt waar nodig een beroep gedaan op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Vermoedelijk nog in 2002 worden in de Wet op de Ruimtelijke Ordening strafbepalingen opgenomen, die als economisch delict zullen worden aangemerkt. De VROM-IOD bereidt zich hierop voor en zal zich ook op dit terrein een informatiepositie verwerven. Daarmee wordt bewerkstelligd dat gedurende het begrotingsjaar een evenwichtige inzet wordt geleverd op de aandachtsgebieden milieu, wonen en ruimtelijke ordening.

13.2.3. Crisisbeheersing

De crisisbeheersingstaak van VROM omvat met name de voorbereiding op en afhandeling van crisisomstandigheden op gebied van nucleaire ongevallen, calamiteiten met gevolgen voor milieu en volksgezondheid, de drinkwatervoorziening en de (her)huisvesting van bevolking en overheid. Hoofddoel is een adequate afhandeling met het oog op het beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico's en het minimaliseren van de effecten. Bij optredende crises worden het bevoegd gezag en andere belanghebbenden zo snel mogelijk geïnformeerd en, afhankelijk van de soort en omvang van de crisis, de juiste experts worden opgeroepen om het verantwoordelijk bestuur van advies te voorzien. In voorkomende gevallen is de benodigde meetapparatuur voor het vergaren van nadere voor de besluitvorming relevante gegevens op de kortst mogelijke termijn ter plaatse.

Een crisis is per definitie situationeel bepaald (omvang, aard, omgevingsfactoren) zodat op voorhand geen eenduidige kwaliteitscriteria voor succesvol crisismanagement te benoemen zijn. Wel worden crisissituaties achteraf altijd geëvalueerd waarbij aan de hand van het Kwaliteitssysteem Crisismanagement wordt bepaald of in de gegeven situatie adequaat is gehandeld en zo niet, welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Tot deze nazorg wordt ook gerekend het in voorkomende gevallen doen van aanbevelingen aan de beleidsdirecties van VROM. De Tweede Kamer wordt periodiek geïnformeerd over de uitvoering van de crisisbeheersingstaak.

Een gedegen voorbereiding op mogelijke calamiteiten is randvoorwaarde voor succesvol crisismanagement. Het Departementaal Coördinatiecentrum en het Meldpunt VROM garanderen permanente bereikbaarheid (24 uur per dag). Jaarlijks worden circa 3 oefeningen gehouden.

Tabel 13.1 Prestaties 2003
Operationeel doel: strategie (artikel 1)
Ontwikkeling Nalevingstrategie VROM-Inspectie
Ex-post beleidsevaluaties
Doelgroepmonitoring: Rapport Afvalstoffen en emissies 2001 (december 2003)
Overheidsmonitoring: Rapport Milieuprestaties Overheden 2002 (december 2003)
Geïntegreerde Handhavingrapportage 2002 (mei 2003)
Ex ante toetsing nieuwe VROM-regelgeving en beleid op handhaafbaarheid, uitvoer-baarheid en fraudebestendigheid
EU-Rapportage 2001 inzake minimumcriteria milieuinspecties (april 2003)
Verrichten van opsporingsonderzoeken naar strafbare feiten ter voorbereiding van strafvorderlijke beslissingen
• 10 à 15 zelfstandige onderzoeken (middel)zware criminaliteit
• 40 à 50 onderzoeken als follow-up acties van toezichtsactiviteiten
• Samenwerking met politie bij 10 à 15 onderzoeken
• Adequate voorbereiding van, respons op en nazorg van optredende crisissituaties door middel van:
• Ingericht en continue (24 uur per dag) beschikbaarheid Departementaal Coördinatie Centrum VROM en bereikbaarheid Meldpunt VROM
• Circa 3 oefeningen
• Inhoudelijke adviezen ten behoeve van besluitvorming door het verantwoordelijk bestuur in geval van een crisissituatie
• Evaluatierapport na elke opgetreden crisis met indien van toepassing concrete aanbevelingen ter verbetering
• (bijdragen aan) 3 jaarlijkse rapportages aan de Tweede Kamer

13.2.4. Naleving wet- en regelgeving en beleid betaalbaarheid en vrije woonkeuze (artikel 2)

VROM stimuleert de totstandkoming van woningen en gebouwen die duurzaam zijn en zijn afgestemd op de gevraagde kwaliteit voor wat betreft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieubelasting.

Sinds 1 januari 2002 is het toezicht op toegelaten instellingen in het kader van de Woningwet (handhaving Besluit beheer sociale-huursector (BBSH)) grotendeels neergelegd bij een zelfstandig bestuursorgaan, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Het CFV is een onafhankelijk orgaan: het stelt de eigen beleidsregels op en het toezichtsprogramma op. Dit programma wordt wel ter accordering voorgelegd aan de minister. Ook vindt er toezicht op het CFV plaats. De handhavingactiviteiten van de VROM-Inspectie beperken zich tot

• Onderzoek door de VROM-IOD bij vermoeden van frauduleus handelen;

• Het volgen van de voortgang en advisering aan de Minister omtrent de toepassing van sancties ingeval sprake is van een ministeriële aanwijzing;

• Het opstellen van het volkshuisvestelijke deel van het Toezichtsverslag Sociale Huursector.

In het kader van de Huisvestingswet zal de VROM-inspectie op basis van een monitor naar de aanpak door gemeenten van onrechtmatige bewoning eind 2002 bezien in hoeverre de bestrijding intensivering behoeft (zie artikel 2.2.1.4). In voorkomende gevallen (ad hoc, voortvloeiend uit reguliere onderzoeken) zal de VROM-Inspectie handhavend optreden.

VROM gaat misbruik en oneigenlijk gebruik van de Huursubsidiewet tegen door het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar fraudegevallen met betrekking tot de individuele huursubsidie.

Tabel 13.2 Prestaties 2003
Operationeel doel: naleving wet- en regelgeving en beleid betaalbaarheid en vrije woonkeuze (artikel 2)
Toezichtsverslag Besluit Beheer Sociale Huursector 2002 (december 2003)
Gerichte handhavingacties onrechtmatige bewoning (ad hoc voortvloeiend uit reguliere onderzoeken)
Monitoren en handhaven aanwijzingen Staatssecretaris aan toegelaten instellingen
400 fraudeonderzoeken Huursubsidiewet

13.2.5. Naleving wet- en regelgeving en beleid goede woningvoorraad en duurzaam bouwen (artikel 3)

VROM stimuleert de totstandkoming van woningen en gebouwen die duurzaam zijn en zijn afgestemd op de gevraagde kwaliteit voor wat betreft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieubelasting.

VROM draagt bij aan de naleving van de regelgeving van de Woningwet en het Bouwbesluit door middel van toezicht, handhaving en waar nodig opsporing. De handhaving van bouwregelgeving door lokale overheden dient versterkt te worden. De VROM-Inspectie voert in 2003 onderzoek naar de kwaliteit van de gemeentelijke handhaving. Daar waar nodig worden met de betrokken gemeente afspraken ter verbetering gemaakt en door de VROM-Inspectie gecontroleerd («nazorg»).

Eind 2003 zullen alle gemeenten ten aanzien van de handhaving van de bouwregelgeving zijn onderzocht. De extra financiële middelen (€ 2,9 mln in 2003, daarna jaarlijks € 2,0 mln) die in 2001 zijn verkregen, worden aangewend om extra capaciteit in te zetten in verband met de uitbreiding van het onderzoek naar niet-woningen en gebruiksvergunningen (implementatie aanbevelingen commissie-Alders). Daarnaast worden de extra middelen besteed aan de verbreding van de (extern uitgevoerde) materiële toets.

In 2003 vinden de voorbereidingen plaats van een nieuwe inspectiemethodiek vanaf 2004, samenhangend met de voorgenomen wijzigingen in de Woningwet en het Bouwbesluit per 1 januari 2004.

VROM ziet toe op correcte naleving van de CE-markering in het kader van de EU-richtlijn bouwproducten. CE-markering garandeert een Europese minimumkwaliteit ten aanzien van bouwproducten. In de komende jaren zullen geleidelijk circa 1 500 Europese productnormen en goedkeuringen worden gepubliceerd. Zodra een Europese norm is gepubliceerd, kunnen fabrikanten hun producten laten testen en vervolgens hierop een CE-markering aanbrengen. Naar verwachting zal eind 2003 het publiceren van productnormen door de EU en de handhaving daarvan door de VROM-Inspectie op gang komen. Hierop vooruitlopend worden medewerkers voor deze specifiek en nieuwe taak opgeleid.

Tabel 13.3 Prestaties 2003
Operationeel doel: naleving wet- en regelgeving en beleid goede woningvoorraad en duurzaam bouwen (artikel 3)
150 onderzoeken naar handhaving bouwregelgeving door gemeenten
Nazorg gemeentelijke onderzoeken 2001 en 2002
Rapportage handhaving bouwregelgeving 2002 (december 2003)
Handhaving productnormen CE-markering Europese richtlijn bouwproducten

13.2.6. Fysieke stedelijke vernieuwing (artikel 4)

VROM stimuleert een fysieke stedelijke vernieuwing. De Wet stedelijke vernieuwing en als onderdeel daarvan het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) geeft een belangrijke impuls aan de verbetering van de fysieke vernieuwing.

De VROM-Inspectie participeert in de Provinciale Planologische Commissie (PPC) en toetst in dat kader ook regionale uitwerkingen van verstedelijkingsafspraken.

Tabel 13.4 Prestaties 2003
Operationeel doel: naleving wet- en regelgeving en beleid Fysieke stedelijke vernieuwing (artikel 4)
Toetsing regionale uitwerkingen verstedelijkingsafspraken in kader van PPC

13.2.7. Naleving wet- en regelgeving en beleid versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke en landelijke gebieden (artikelen 6 en 8)

VROM stimuleert het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van stedelijke en landelijke gebieden, waaronder de leefbaarheid in delen van het landelijk gebied. Ruimtelijke en milieuvraagstukken worden zoveel mogelijk integraal aangepakt.

De VROM-Inspectie participeert eveneens in de Reconstructiecommissies als toetser van de te ontwikkelen reconstructieplannen met behulp van het hiervoor ontwikkelde rijkstoetsingskader.

De ruimtelijke plannen en het ruimtelijke beleid van andere overheden dienen in overeenstemming te zijn met vastgesteld nationaal ruimtelijk beleid. De streekplannen waarin de eerste uitwerking van het rijks ruimtelijke ordeningsbeleid plaatsvindt, worden als beleidsdocument beschouwd en beoordeeld door de beleidsdienst (RPD). De plannen en de procedures waarmee deze plannen tot stand zijn gekomen dienen te voldoen aan de WRO en de Woningwet/Woonwet. Andere overheden dienen wetten en regels op het gebied van de ruimtelijke ordening correct uit te voeren en gemeenten dienen te zorgen voor een adequate handhaving van de bestemmingsplannen. Tegen nalatig gedrag of strijd met wetten en regels zal de VROM-Inspectie gericht optreden en daarbij gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheden.

Tabel 13.5 Prestaties 2003
Operationeel doel: naleving wet- en regelgeving en beleid versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke en landelijke gebieden (artikelen 6 en 8)
25 onderzoeken handhaving van WRO-beleid en -regelgeving
Nazorg onderzoeken gemeentelijke handhaving RO-beleid en -regelgeving 2001 en 2002
Rapportage gemeentelijke handhaving wet- en regelgeving en beleid RO 2002 (december 2003)
Toetsing bestemmingsplannen en afwijkingen (art. 10, 15, 17 en 19 Wro)
Toetsing reconstructieplannen in kader van Reconstructiecommissies

13.2.8. Naleving wet- en regelgeving en beleid verbeteren milieukwaliteit op nationaal niveau en integratie op lokaal niveau (artikel 7 en 10)

VROM stimuleert de verbetering van zowel het stedelijk als het landelijk gebied, met het oog op een duurzame ontwikkeling in de directe leefomgeving. Milieuvraagstukken die spelen op lokale en regionale schaal, worden bij voorkeur integraal aangepakt. Het beleid is in hoofdzaak gericht op het voorkomen en terugdringen van geluid- en geurhinder, van veiligheidsrisico's van industriële activiteiten en risico's van lucht en bodemverontreiniging.

VROM streeft naar het door middel van normering behouden en waar nodig verbeteren van de milieukwaliteit van water en bodem, met inachtneming van de variëteit in de ecologische condities en gebruiksfunctie van water- en bodemsystemen.

VROM ziet toe op de naleving van de wetten en besluiten die gericht zijn op het verbeteren van de milieukwaliteit. Het gaat daarbij om de naleving van de Wet Milieubeheer (Wm) en daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten, de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Wet bodembescherming (Wbb), Post Seveso-richtlijnen, Waterleidingwet, Stad en Milieu. In het bijzonder wordt bij de naleving hiervan toegezien op de gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Ter uitvoering van het eind 2001 in werking getreden Vuurwerkbesluit zijn de eerder ontvangen extra middelen aangewend om voor twee jaar een Vliegende Brigade Vuurwerk in het leven te roepen. In deze brigade voeren de VROM-Inspectie en de provincies gezamenlijk hun handhavingstaken uit met betrekking tot professioneel vuurwerk. Het gaat hierbij om de controle op de in-, door- en uitvoer en de classificatie van vuurwerk, de classificatie en alsmede op de (inrichtingen voor) opslag van vuurwerk. De inspectie levert in 2003 zes full time krachten (inclusief de coördinator) voor deze brigade. Doel van de Vliegende Brigade is dat provincies en VROM-Inspectie gezamenlijk ervaring opdoen met een belangrijk deel (professioneel vuurwerk) van hun handhavingstaken. Na 2003 zetten provincies en VROM-Inspectie (met de voor de uitvoering van het Vuurwerkbesluit toegekende extra capaciteit) de werkzaamheden onder eigen vlag voort.

De verkregen extra middelen zijn tevens ingezet voor de oprichting van een Meld- en informatiepunt Vuurwerk. Dit taak van dit meldpunt is het bundelen, actueel houden en verrijken van informatieover toestemmingbeschikkingen en handhavingbevindingen over vuurwerk. Alle bij vuurwerk betrokken handhavingactiviteiten hebben kosteloos toegang tot de informatie bij het meldpunt.

VROM draagt financieel bij aan de Vliegende Brigade. Daarnaast is de VROM-Inspectie belast met de bestuurlijke afhandeling van de handhavingactiviteiten van de vliegende brigade, het eerstelijns toezicht op buitenlandse «bezigers» (bedrijven die bij grote evenementen op professionele basis vuurwerk afsteken) en het tweedelijnstoezicht op de taakuitoefening door provincies en gemeenten voor consumenten vuurwerk.

Op basis van het nieuwe Waterleidingbesluit zijn drie categorieën doelgroepen te onderscheiden, te weten: eigen bronnen, collectieve installaties en waterleidingbedrijven. De uitvoering van de wettelijke eisen door de drie doelgroepen wordt gehandhaafd door de VROM-Inspectie. Voor de handhaving zijn per VI regio 2 fte's extra toegewezen. Bij de drie categorieën wordt eveneens toezicht gehouden op de legionellapreventie. De drinkwaterbedrijven voeren in 2003 naar verwachting circa 3 000 controles uit bij aangesloten collectieve installaties met het oog op de preventie van legionella (hierover worden nog nadere afspraken gemaakt) Naar aanleiding van deze controles treedt de VROM-Inspectie in voorkomende gevallen handhavend op.

Drie separate toezichtacties worden uitgevoerd in het kader van de legionellapreventie bij de collectieve installaties. Daarbij wordt geselecteerd op telkens 50 collectieve installaties van de kwetsbaarheidsklassen 5, 4 en 3 (in totaal 150), zoals die in de Inspectierichtlijn legionellapreventie zijn opgenomen.

De conclusies en aanbevelingen uit het VROM-Inspectierapport «Bodem in zicht» over toezicht en handhaving van de Wet bodembescherming (Wbb) door particulieren en bedrijven (saneringen in eigen beheer) zullen uitgevoerd worden. In 2003 zal VROM onderzoeken of de provincies en gemeenten het toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen in eigen beheer hebben verbeterd. Daarnaast zal gekeken worden naar de kwaliteit van de saneringen. Bij lopende en toekomstige bodemsaneringen in het kader van de Wbb zullen steekproefsgewijs monsternemingen plaatsvinden.

Tabel 13.6 Prestaties 2003
Operationeel doel: naleving wet- en regelgeving en beleid verbeteren milieukwaliteit op nationaal niveau en integratie op lokaal niveau (artikel 7 en 10)
Toetsing provinciale milieujaarverslagen
Follow-up onderzoek Wbb 2002 (sanering in eigen beheer) met als doel nagaan of de kwaliteit van het toezicht door provincies en gemeenten op de uitvoering van bodemsaneringen door particulieren en bedrijven is verbeterd.
Handhaving Wbb: steekproefsgewijze bodemmonsters bij lopende en nieuwe saneringsprojecten
25 onderzoeken naar handhaving van milieubeleid en -regelgeving door gemeenten
Nazorg gemeentelijke milieuonderzoeken 2001 en 2002
Rapportage gemeentelijke handhaving wet- en regelgeving en beleid milieu 2002 (december 2002)
Onderzoek taak vergunningverlening en Handhaving Wet Milieubeheer door de provincies ( met o.a. accent op uitvoering stortverbod afval)
Internationale afstemming handhaving EU-milieuwetgeving in IMPEL-verband : Organiseren handhavingconferentie Maastricht (november 2003)
Toezicht uitvoering Vuurwerkbesluit
• Bijdrage VROM-Inspectie aan vliegende brigade
• Meld- en Informatiepunt Vuurwerk
• 150 controles vuurwerkbedrijven
• 50 controles classificatie professioneel vuurwerk
• 50 controles kwaliteit consumentenvuurwerk
• 50 controles «bezigers» (bedrijven die – bijvoorbeeld bij grote evenementen – op professionele basis vuurwerk afsteken)
Toezicht 125 milieuhygiënisch belangrijke bedrijven (zogeheten TOP-X)
3 brancheonderzoeken (30 à 50 onderzoeken per branche, afhankelijk van branchegrootte
Legionella:
• Waterleidingbesluit: handhaving n.a.v. ca. 3 000 preventieve legionellacontroles door drinkwaterbedrijven
• 150 legionellaonderzoeken bij collectieve installaties (steekproef van 50 per kwetsbaarheidsklasse 5, 4 en 3)
Drinkwater
• Controle 15 drinkwaterbedrijven
• Controle 25 eigen winningen en beoordeling meetprogramma's van alle eigen winningen
• Controle 5 huishoudwatersystemen
200 controles registratieverplichtingen (Wet Milieubeheer)
Handhaving 30 inzamelvergunningen scheepsafval en KGA (Wet Milieubeheer)
EU-brede handhavingactie voor het stimuleren en uniformeren van EVOA-handhaving in de Europese zeehavens
30 milieucontroles defensieinrichtingen
Implementatie (operationele) afspraken Handhavingarrangementen 2002

13.2.9. Naleving wet- en regelgeving en beleid tegengaan klimaatverandering en emissies (artikel 11)

VROM richt zich op het tegengaan van klimaatverandering en milieuschadelijke emissies naar de lucht door de bevordering van milieuverantwoorde productie en consumptie.

VROM levert een bijdrage aan de reductie van emissies die de ozonlaag en het klimaat nadelig beïnvloeden, door het houden van toezicht op de naleving van beleid en regelgeving (CFK-besluit op basis van de Wet milieugevaarlijke stoffen) en het verrichten van ex-ante beleidsevaluaties van nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving.

Te bereiken doelen:

• Minder lekkages van CFK-achtige koudemiddelen, door verbetering van de naleving van de kernbepalingen van de CFK-regelgeving in sectoren met een hoog lekpercentage;

• Minder emissie van CFK's en halonen in de afvalfase, door verbetering van de naleving van de regels rond inzameling en vernietiging van CFK's en halonen.

Tabel 13.7 Prestaties 2003
Operationeel doel: naleving wet- en regelgeving en beleid tegengaan klimaatverandering en emissies (artikel 11)
Koelinstallaties (CFK's):
• controle 100 grote kantoorgebouwen met koelsystemen
• controle zeeschepen en maatregelen bij 2 reders met grote lekkages
• 4 controles handel en productie
Halon :
• controle 100 bedrijven met professionele halonbrandblusinstallaties
• Toezicht financiële regeling inzameling halon/cfk's

13.2.10. Naleving wet- en regelgeving en beleid beheersing milieurisico's straling, afval en stoffen (artikel 12)

VROM streeft naar het beschermen van mens en milieu tegen risico's van het omgaan met stoffen, al dan niet radioactieve stoffen, straling en genetische gemodificeerde organismen.

VROM richt zich op die afvalstromen, stralingsbronnen en stoffen die uit oogpunt van gezondheid, veiligheid, milieu, handhavingrendement en politiek/maatschappelijk belang aandacht vragen.

De regelgeving waarvoor de Minister van VROM bevoegd gezag is betreft in grote lijnen de Europese verordening 259/93 (EVOA), het Besluit Stralenbescherming, Kernenergiewet, Bestrijdingsmiddelenwet, een dertigtal besluiten op grond van de Wet Milieubeheer (Wm), Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) en Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv). Een deel van deze regelgeving betreft de implementatie van Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving. VROM ziet toe op de naleving van genoemde wet- en regelgeving.

VROM werkt nauw samen met een aantal andere rijksdiensten om de handhaving van een aantal besluiten efficiënter te kunnen uitvoeren. (Het betreft met name de Douane, de politie en de Rijksverkeersinspectie).

Handhavende activiteiten op het terrein van asbest richten zich in elk geval op de Regeling Asbestwegen. De taken van de VROM-Inspectie ten aanzien van het Productenbesluit Asbest en het herziend Asbestverwijderingsbesluit zijn nog niet precies bekend, zodat nog geen concrete prestaties geformuleerd kunnen worden.

Tabel 13.8 Prestaties 2003
Operationeel doel: naleving wet- en regelgeving en beleid beheersing milieurisico's  straling, afval en stoffen (artikel 12)
Wms/Wm/Wlv:
EVOA:
• Herziening bestaande Europese verordening voor overbrenging van Afvalstoffen
• 70 gerichte handhavingacties internationale afvalhandel
• landelijke actie transportcontroles milieuregelgeving (afvaltransporten en CFK-koelinstallaties)
Projectsecretariaat CLEEN IV (EU-handhaving)
Wet Milieugevaarlijke Stoffen (Wms):
Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)
• Verkrijgen inzicht naleefgedrag vergunninghouders (zowel ingeperkt gebruik als introductie in het milieu van GGO's). Controle bij 60 instellingen
• Ex-post beleidsevaluatie Besluit GGO
• Ontwikkelen en beproeven van detectiemethode (ex-ante beleidsevaluatie)
Cadmium: 2 Brancheonderzoeken (electronica met hoge omloopsnelheid en speelgoed)
Asbest: controle 20 asbestwegen (Besluit asbestwegen)
PCB's: 25 controles bij o.a. energiebedrijven t.a.v. PCB's
Bestrijdingsmiddelenwet/biociden:
Koperhoutverduurzaming en antifouling
• 15 controles houtverduurzamings-bedrijven en 10 tussenhandelaren
• 100 controles winkels en winterbergingen ivm antifouling
100 controles Gassingen
15 controles Biocidengebruik koel-en proceswater
Bouwstoffenbesluit:
Handhaving/certificering incl. controle bij 5 grotere infrastructurele werken
Straling:
Toezicht op 7 kernreactoren/kerninstallaties (samen met Arbeidsinspectie)
7 controles nucleaire inrichtingen, beoordeling RIVM rapportages en rapportages nucleaire inrichtingen
Controle van alle kerntransporten
150 controles schrootbedrijven
Afhandeling 300 incidentmeldingen
25Controles overige bedrijven, ziekenhuizen en instellingen
Overige activiteiten:
Toezicht uitvoering SOMS (Strategienota Omgaan Met Stoffen)
• Controle op het gebruik van de 48 stoffen ingedeeld in categorie «zeer ernstige zorg»
• Toezicht op de uitvoeringsovereenkomsten SOMS van de chemische industrie
1 ketenonderzoek afval
Netwerkactiviteiten:
Afgestemde en geïntensiveerde samenwerking met partners KLPD, regiopolitie, Inspectie Verkeer en Vervoer en Douane

13.3. Groeiparagraaf

Voor het bepalen van het feitelijk en het gewenste nalevingsniveau volgt VROM twee sporen: het risicogerichte spoor en het spoor van de wettelijke taken.

Het risicogerichte spoor volgt de volgende werkwijze. Iedere regionale dienst van de VROM-Inspectie brengt binnen haar gebied de risico's op gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid die de kwaliteit van de leefomgeving aantasten in kaart. Daarna wordt het probleem dat de risico's veroorzaakt geanalyseerd: wat zijn de betrokken actoren, wat leidt tot naleeftekort, welke instrumenten zullen slim ingezet moeten worden (en door wie) om het naleeftekort en daarmee het probleem op te lossen. De inzet van de instrumenten is afhankelijk van de bevoegdheden die de verschillende actoren hebben.

In het wettelijke takenspoor wordt per handhavingarrangement (1e lijn, 2e lijn, beleidsnota's, convenanten, internationale verplichtingen en subsidieregelingen) op basis van expertkennis het risico bepaald (voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid) en het naleeftekort. De combinatie van beide sporen leidt – samen met informatie over de factoren die leiden tot het naleeftekort – tot het vaststellen van de handhavinginspanning die moet leiden tot het gewenste naleefniveau.

Op basis van het risico- èn het wettelijke takenspoor wordt de prioriteitstelling bepaald (zie 13.2.1.). In de komende jaren zal deze systematiek steeds verder uitgebouwd worden tot er in 2005 een totaal systeem ligt. Waar mogelijk zullen de naleefniveaus kwantitatief onderbouwd zijn.

De werkwijze voor het wettelijke takenspoor is te zien in onderstaande voorbeeldtabel (met fictieve voorbeelden). Hieronder wordt deze bij wijze van voorbeeld voor ieder handhavingarrangement één of meerdere te handhaven wetten en regels weergegeven (de tabel is verticaal niet volledig). Eind 2002 is deze compleet voor alle wettelijke taken. Bezien wordt nog op welke wijze de uiteindelijke externe presentatie van de te plegen handhavinginspanningen zal plaatsvinden met het oog op mogelijk strategisch gedrag door derden.

Vanaf 2003 zijn de resultaten van beide sporen bepalend voor de inzet van de VROM-Inspectie en zullen als zodanig in de begroting worden opgenomen. Een gedifferentieerd monitoringstelsel registreert of de basis voor de tabel (expertkennis) juist blijkt te zijn of dat er op basis van metingen/berekeningen aanpassingen dienen plaats te vinden.

Tabel 13.9 Voorbeeld tabel werkwijze wettelijke taken (gedeeltelijk)
 HUF-toets (§ 13.2.1.)Risico als VI taak niet uitvoert:naleefgedragHandhavings inspanning
  gez. Veil. DuurzHuidiggewenstInstrumenten MixMeetfrequentieSteekproef grootte
1e lijn       
Wet milieu gevaarlijke stoffen:        
Asbestverwijdering besluitJa+ – –matigGoedToezicht handhaven monstename opsporenJaarlijksasbest: regio N/ NW/Z (10%)
KernenergiewetJa+ ++ -GoedGoedvergunningverlening toezicht handhaven2 x per jaarAlle installaties
2e lijn       
Wet geluidhinderNee+ - -SlechtgoedAdvisering toetsing kaarten klachtenbehandeling 1e lijn: handhavingOp aanvraagpiepsysteem
Woningwet: BouwstoffenbesluitNee+ - ++RedelijkGoedGemeente onderz monster name object-onderzoek opsporingJaarlijkssteekproef gemeenten, zelf kijken: breedte en diepte oz
Convenanten       
Bestuursovereenkomst sanering asbest bevattende wegenTwenteNee+ - -Slechtgoedmonstername overleg provincie zelf optredenJaarlijksalles
internationale afspraken       
EU-aanbeveling over Minimum Criteria for Inspections (Rec. 2001/331/EC)NVT– +NVTNVTinvullen checklist evaluatie voortgangTweejaarlijks (per 2003)alles
subsidieregelingen       
innovatief bouwenJa– + +Matiggoedopsporingsonderzoek fraudeop aanvraagpiepsysteem

13.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 13.10 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen: 81 86176 91973 32373 34571 04771 047
Uitgaven: 84 85579 82173 12973 31371 04771 047
Programma 24 32624 01322 48322 66720 40120 401
Onverdeeld programma 24 32624 01322 48322 66720 40120 401
Servicepunten milieuhandhaving 3 1763 0862 1532 298  
Bijdrage RIVM 7 3586 2776 2806 2846 3186 318
Overige instrumenten IG 13 42914 30013 70013 73513 73313 733
Onderzoek IG 250259259259259259
Communicatie-instrumenten 1139191919191
Apparaat 60 52955 80850 64650 64650 64650 646
Ontvangsten: 882882882882882882

13.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 13.11 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 79 821 73 129 73 313 71 047 71 047
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 55 808 50 646 50 646 50 646 50 646
3. Dus programma-uitgaven 24 013 22 483 22 667 20 401 20 401
4. Waarvan juridisch verplicht43%10 3039%2 01910%2 262    
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden26%6 28228%6 33326%5 93231%6 36031%6 360
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)          
7. Overige Programma-uitgaven31%7 42863%14 13164%14 47369%14 04169%14 041
8. Totaal100%24 013100%22 483100%22 667100%20 401100%20 401

Toelichting:

Een substantieel deel van de uitgaven zijn apparaatskosten (70%); m.n. personeelslasten, zelfbeheer, huisvesting en automatisering. Wil men de budgetflexibiliteit op deze onderdelen vergroten dan is dat pas op lange termijn realiseerbaar. Wel dient te worden opgemerkt dat gelet op ervaringcijfers jaarlijks circa 3% flexibiliteit in het personeelsbudget ontstaat, indien het natuurlijk verloop van personeel niet wordt opgevangen door herbezetting van de vacatures hetzij inzet van tijdelijk personeel (uitzendkrachten en externen). De overige uitgaven zijn programma-uitgaven voor de handhavingstaken: 1e lijnstoezicht, 2e lijnstoezicht, handhaving van rijksbeleidsnota's, observeren en opsporing. In het jaar 2002 zijn verplichtingen aangegaan die van invloed zijn op de kasuitgaven voor de jaren 2003 t/m 2005.

Artikel 14. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en ministerie van Algemene Zaken

14.1. Algemene beleidsdoelstelling

Het ministerie van VROM draagt zorg voor het adequaat huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Hetgeen in de agentschapbegroting van de Rijksgebouwendienst is vermeld over kwaliteit en toegevoegde waarde, geldt evenzeer voor deze huisvesting.

14.2. Operationele doelstelling

Voor het overgrote deel van de Rijkshuisvesting is sinds 1-1-1999 sprake van een huur-verhuurrelatie waarbij de Rgd door het leveren van kwalitatieve huisvesting streeft naar tevreden klanten. Voor de Hoge Colleges van Staat, Algemene Zaken en het Koninklijk Huis is geen sprake van een huur-verhuurrelatie. In de agentschapbegroting is dit artikel terug te vinden onder huisvestingskosten via inputfinanciering.

In 1998 is door de toenmalige minister van VROM aan de Tweede Kamer toegezegd dat onderzocht zal worden in hoeverre het huurder/verhuurder-model van het rijkshuisvestingsstelsel ook van toepassing kan worden gemaakt op de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van AZ. Het ambtelijk onderzoek is in 2001 gestart met de volgende uitgangspunten:

– een definitief oordeel over een gewenste overgang eerst kan worden geveld nadat alle financiële aspecten grondig zijn geïnventariseerd;

– de mogelijkheden om de Hoge Colleges en het ministerie van AZ te compenseren voor de bijzondere omstandigheden van hun huisvesting (bijzondere status van de gebouwen en geringe omvang van de organisaties) dienen te worden onderzocht.

Door een extern bureau is een inventarisatie van de gebouwgerelateerde gegevens uitgevoerd. Op basis van nader onderzoek zullen concrete voorstellen met HCvS, AZ en het ministerie van Financiën worden besproken. Daarna zal worden bepaald of de HCvS en AZ naar het huur-/verhuur-model zullen overgaan. Deze eventuele overgang zal op een passend moment plaatsvinden. Dat kan het jaar 2005 zijn. In dat jaar zullen immers wijzigingen in het huisvestingsstelsel worden doorgevoerd die voortvloeien uit de evaluatie in 2004.

14.3. Budgettaire gevolgen

Tabel 14.1Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:42 69743 83862 11437 84027 45021 44718 669
Uitgaven:42 69743 83862 11437 84027 45021 44718 669
Programma42 69743 83862 11437 84027 45021 44718 669
Huisvesting Hoge Colleges van Staat en ministerie van Algemene Zaken28 51228 35347 30624 78816 86110 8878 109
Onderhoud5 4457 8036 6616 3956 6395 0904 402
Investeringen21 73218 15037 81415 5627 9024 4142 324
Huren1 3351 4091 3831 3831 3831 3831 383
Asbestsanering 9911 4481 448937  
Huisvesting Koninklijk Huis14 18515 48514 80813 05210 58910 56010 560
Paleizen8 7649 1037 7897 6315 1685 1395 139
Functionele kosten5 4216 3827 0195 4215 4215 4215 421
Ontvangsten:49 376   2 269  

14.4. Budgetflexibiliteit

Tabel 14.2 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 62 114 37 840 27 450 21 447 18 669
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 4 332 2 968 2 343 1 982 1 982
3. Dus programma-uitgaven 57 782 34 872 25 107 19 465 16 687
4. Waarvan juridisch verplicht58%33 51444%15 34436%9 03932%6 29036%6 007
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden42%24 26856%19 52864%16 06868%13 17550%8 356
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)        14%2 324
7. Totaal100%57 782100%34 872100%25 107100%19 465100%16 687

Toelichting:

De Rgd is een baten-lastendienst en voert derhalve geen kas-verplichtingen administratie.

De middelen voor investeringen zijn vrijwel belegd met huisvestingsprojecten waarover met de gebruikers afspraken zijn gemaakt. Hoewel een aantal van deze projecten nog moeten starten zijn de projecten als bestuurlijk verplicht aangemerkt. De middelen voor de instrumenten Onderhoud en Paleizen zijn benodigd voor de nakoming van de onderhouds- en instandhoudingsplicht voor de monumentale panden van de Hoge Colleges, Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

De vergoeding van Functionele Kosten van het Koninklijk Huis is gebaseerd op het financieel statuut van het Koninklijk Huis. Derhalve kunnen bovenstaande posten als nagenoeg geheel verplicht worden beschouwd.

14.3. Groeiparagraaf

Vanwege het voornemen tot het grotendeels uitboeken van dit artikel naar het agentschap Rgd is in de begroting 2002 geen groeiparagraaf opgenomen. De ontwikkelde kengetallen van het rijkshuisvestingsstelsel zouden bij de overgang van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken ook gaan gelden voor deze groep gebruikers. Wordt echter besloten om de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van AZ niet op te nemen in het rijkshuisvestingsstelsel dan zullen, voor de begroting 2004, kengetallen voor dit artikel zijn ontwikkeld.

4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 15. Algemeen

15.1. Algemeen

Op dit artikel staan alle uitgaven die niet aan een beleidsartikel zijn toe te rekenen. Het betreft hier zowel uitgaven voor het apparaat als programma en uitgaven voor postactieven.

15.2. Apparaat

De apparaatsuitgaven omvatten de verplichtingen en uitgaven van het ambtelijk personeel, overige personele uitgaven, materieel en automatisering en postactieven. Het ambtelijk personeel betreft de algemene leiding van het departement en de beleids- en ondersteunende diensten. De overige personele uitgaven betreffen de inzet van externen en uitzendkrachten.

De materiële en automatiseringsuitgaven hebben betrekking op de uitgaven voor beheer, exploitatie, huisvesting en investeringen om de voorzieningen van VROM op minimaal het huidige niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.

15.2.1. Departementsleiding, control en staf

De stafdirecties doen voorstellen aan de departements- en dienstleiding met betrekking tot de doelstellingen van VROM, de wijze waarop deze worden gerealiseerd en de interne organisatie. Voorts beogen zij de leiding voldoende zekerheid te verschaffen dat de overeengekomen doelstellingen binnen de gestelde voorwaarden worden gerealiseerd en de belangrijkste risico's worden beheerst.

Tabel 15.1 Aantal fte's plus loonmiddelsom
 2001200220032004200520062007
Algemene leiding34,336,334,334,334,334,334,3
Ondersteuning (concernstaf)408,8268,1269,8269,8269,8269,8169,8
Expertdirecties (art 1 t/m 15)143,6162,2162,2162,2162,2162,2162,2
Gemeenschappelijk facilitaire eenheden214,0219,5219,5219,5219,5219,5219,5
Totaal aantal fte's800,7686,1685,8685,8685,8685,8685,8
Budget41,833,032,732,132,132,032,0
Loonmiddelsom52.248,147,646,846,846,746,7

2001 is inclusief DRZ (63) en VROM raad (20). De aantallen fte voor de VROM-Raad en Forum zijn vanaf 2002 niet in het overzicht opgenomen.

15.2.2. Expertdirecties

Expertdirecties leveren gespecialiseerde producten en diensten aan de VROM-beleidsonderdelen op een kwalitatief en vakinhoudelijk hoogwaardig niveau. Het betreft hier vooral juridische expertise, voorlichting en interimmanagement. De expertdirecties zijn uit het oogpunt van doelmatigheid of in verband met specifieke kwaliteitseisen centraal binnen de VROM-organisatie geplaatst.

15.2.2.1. Wetgeving

Prioriteit bij het wetgevingsprogramma hebben de implementatie van EG-richtlijnen, de wetgevingsprojecten voortvloeiend uit het Strategisch Akkoord, toezeggingen aan de Staten-Generaal en ondersteuning bij initiatiefwetsvoorstellen. De resterende centrale wetgevingscapaciteit wordt ingezet voor de overige VROM-prioriteiten. De belangrijkste in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen zijn toegelicht bij de artikelen.

Tabel 15.2 Juridische kwaliteit wetgevingsproducten
 Norm 2002Realisatie 2001Norm 2003
Wetgeving met dictum 1, 2 en 3 van Raad van State90%97%90%
Implementatietermijn EU-regelgeving niet overschreden75%64%100%

Wetgeving met dictum 1, 2 en 3 van Raad van State

Een wetgevingsproduct wordt met «goed» beoordeeld wanneer de Raad van State daaraan het dictum 1, 2 of 3 toekent. Het oordeel van de Raad van State omvat zowel de technisch-juridische als de beleidsmatige aspecten van de wetgevingsproducten. In het overzicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen de drie dicta.

Implementatie van EG-richtlijnen

Dit kengetal ziet toe op de tijdige implementatie van EG-richtlijnen. Voor de registratie van dit kengetal wordt uitgegaan van de datum waarop de richtlijn moet zijn geïmplementeerd. In geval van een overschrijding van de implementatietermijn gaat het om meestal een geringe termijnoverschrijding.

Europese meldingenprocedures

In veel gevallen moet een beleidsvoornemen van VROM eerst bij de Europese Commissie gemeld worden en een bepaalde procedure doorlopen, alvorens het voornemen geëffectueerd mag worden. De bekendste voorbeelden daarvan zijn meldingen van staatssteunmaatregelen en van productvoorschriften. Dit geldt niet alleen voor wetgeving, maar ook voor bijvoorbeeld convenanten en directe subsidiëring uit de begroting.

Het kengetal geeft aan in hoeverre VROM deze procedure succesvol doorloopt, zowel naar de inhoud als naar de presentatie van de beleidsvoornemens. Hierbij wordt een termijn van twaalf maanden aangehouden als limiet om van een succesvolle goedkeuring te kunnen spreken.

Tabel 15.3 Europese meldingsprocedures
 Norm 2002Realisatie 2001Norm 2003
Europese melding succesvol afgerond binnen twaalf maanden na notificatie75%Niet gemeten75%

15.2.2.2. Communicatie en voorlichting

«Het VROM-beleid voor doelgroepen beter herkenbaar en meer toegankelijk maken» is het uitgangspunt op basis waarvan de afgelopen periode binnen VROM een nieuwe communicatiestrategie is ontwikkeld.

Deze nieuwe communicatiestrategie is vormgegeven langs een tweetal lijnen:

• bundeling van communicatie in communicatiethema's

• de uitwerking van een VROM brede «corporate» communicatiebeleid.

Communicatiethema's

Om tot bundeling van communicatie te komen is in 2002 een viertal communicatiethema's geïntroduceerd, die gezamenlijk het (overgrote deel van) de beleidsvelden van het ministerie bestrijken. De thema's zijn:

• De mens, zijn woning en zijn woonomgeving

• Duurzaam ondernemen

• Kwaliteit van de stad

• Nederland schept Ruimte

Met deze thema's wordt het mogelijk om het VROM-beleid helder en in onderlinge samenhang over het voetlicht te brengen. De thematische benadering biedt daarnaast ook de gelegenheid om de organisatie van de communicatie beter te regelen en dus om te communiceren waar VROM voor staat.

Corporate communicatie

Naast de ontwikkeling van communicatiethema's is een corporate beleid ontwikkeld dat VROM en zijn beleid positioneert als herkenbaar en toegankelijk én als onderdeel van de rijksoverheid.

Deze positionering wordt ondersteund door een nieuwe huisstijl, die zich uiteindelijk in alle interne en externe uitingen van VROM zal manifesteren. De nieuwe corporate identiteit van VROM zal ook worden toegepast in de arbeidsmarktcommunicatie. Hierbij wordt nauw aangesloten bij de rijksbrede wervingscampagne «Het rijk, als je verder denkt». De implementatie van de nieuwe huisstijl en arbeidsmarktcommunicatie wordt in 2003 afgerond.

Overige ontwikkelingen

Voor het jaar 2003 en verder zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

• versterking van interactieve communicatie (o.a. gebruik van Internet);

• specifieke doelgroepbenadering (maatwerk);

• direct marketing (optimaal bereik).

Dit mede in het licht van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Wallage.

15.2.3. Gemeenschappelijke voorzieningen

De gemeenschappelijke facilitaire eenheden leveren voor geheel VROM gestandaardiseerde producten en diensten. Deze zijn direct of indirect ondersteunend voor de bedrijfsonderdelen die primaire producten voortbrengen.

15.2.3.1. ICT

VROM is in 2001 gestart met het programma «De ICT-sprong». Doel van dit programma is om met behulp van ICT te kunnen voldoen aan de eisen die de moderne informatiemaatschappij stelt aan een overheidsorganisatie. Dit heeft in 2002 geleid tot een visie op de informatievoorziening voor VROM.

Enerzijds moeten deze visie en het programma leiden tot een toekomstvaste efficiënte en beheersbare ICT-infrastructuur om een adequate en flexibele bedrijfsvoering te garanderen en de primaire processen te ondersteunen. Hiervoor is in 2002 een aantal projecten gestart, zoals verbetering infrastructuur, sanering van de applicatie-portfolio en verbetering organisatie en sturing.

Anderzijds wordt met de inzet van ICT nadrukkelijk gestreefd naar een verbeterde geïntegreerde dienstverlening aan de burger, een transparante en interactieve beleidsontwikkeling en een effectieve beleidsuitvoering en handhaving. Hiervoor zijn projecten opgezet op gebied van geïntegreerde dienstverlening (loket bouwenenwonen.nl en Sociale As), digitale ruimtelijke plannen, milieuloket, elektronische milieuverslaglegging, leefomgevingskwaliteitskaart etc. Al deze projecten hebben een doorwerking naar 2003 en in een aantal gevallen ook naar 2004 en verder.

Tabel 15.4 Automatiseringsuitgaven (ICT-dienst) per fte
 Realisatie 2000Realisatie 2001Ontwerpbegroting 2002Ontwerpbegroting 2003
Raming in € 1 mln20,231,720,032,2
Aantal fte3 8773 8983 9924 227
Uitgaven per fte in € 15 2208 1325 0057 618

Het kengetal geeft weer welke uitgaven per fte voor VROM worden gedaan ten behoeve van ICT via de gemeenschappelijke ICT-dienst. Het betreft het totaal beschikbare budget.

15.2.3.2. Facilitaire Dienst (Huisvestingsuitgaven)

De huisvestingsuitgaven zijn te verdelen in huren, technisch beheer van gebouwen en installaties, en overige huisvestingskosten. Onder overige huisvestingskosten wordt verstaan energiekosten, schoonmaak en klein onderhoud. Het prestatiegegeven geeft weer welke kosten voor het gehele ministerie per fte verbonden zijn aan huisvesting.

Tabel 15.5 Huisvestingsuitgaven per fte ambtelijk personeel
 Realisatie 2000Realisatie 2001Ontwerpbegroting 2002Ontwerpbegroting 2003
Raming in € 1 mln37,538,534,931,8
Aantal fte3 8773 8983 9924 227
Uitgaven per fte in €19 6799 8778 7507 523

Energiebesparing binnen VROM (Verbeterd Energie Prestatieprogramma)

Het Verbeterd Energie Programma (VEP) gaat uit van een totale besparing van 5% tot en met 2006 t.o.v. het verbruik in 2001.

Jaarlijks wordt een doelstelling voor het desbetreffende jaar vastgesteld t.o.v. het referentiejaar 2001. Voor 2002 is dat 1%. Voor 2003 en volgende jaren zijn nog geen specifieke doelstellingen geformuleerd. Deze doel-stellingen zijn afhankelijk van de realisatie over 2002.

15.2.3.3. Dienst Documentaire Informatievoorziening (DDI)

De belangrijkste doelstelling van de Dienst Documentaire Informatievoorziening is het zorg dragen voor een toereikende informatie en kennishuishouding VROM, waaronder een goed geoutilleerde bibliotheek en (elektronisch) toegankelijke archieven. Naast de reguliere activiteiten, zoals het beschikbaar stellen van relevante informatie en documentatie via de bibliotheek, het archiefbeheer en het beheer van het postregistratiesysteem, zal eveneens worden gewerkt aan het verder implementeren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van documentaire informatievoorziening.

Tabel 15.6 Kosten DDI per fte
 Realisatie 2000Realisatie 2001Ontwerpbegroting 2002Ontwerpbegroting 2003
Raming in € 1 mln4,44,84,54,9
Aantal fte3 8773 8983 9924 227
Uitgaven per fte in € 11 1351 2311 1271 159

15.2.3.4. P-Winkel

Het doel van de P-winkel is het operationaliseren van het personeelsbeleid. De P-winkel levert hiervoor VROM-breed gestandaardiseerde en op maat gemaakte producten en diensten. Deze zijn direct of indirect ondersteunend voor VROM-onderdelen die primaire producten voortbrengen.

Het gaat hierbij om onderstaande taken en voorzieningen ter bevordering en verbetering van de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers.

• Ontwikkelen van opleidings- en leerprogramma's en de advisering daarover

• Uitvoeren van formatie-advieswerk

• Ondersteunen van het VROM loopbaan-, aanname- en vacaturebeleid.

Tabel 15.7 Kosten P-winkel per fte
 Realisatie 2000Realisatie 2001Ontwerpbegroting 2002Ontwerpbegroting 2003
Raming in € 1 mln1,72,22,12,1
Aantal fte3 8773 8983 9924 227
Uitgaven per fte in € 1439564526497

15.3. Programma

15.3.1. Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) is een bijna volledig door VROM gesubsidieerde instelling. Op verzoek van de Raad van State adviseert de StAB de bestuursrechter in geschillen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

VROM heeft in 2001 een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de StAB. Uit de evaluatie volgt dat de doelmatigheid van de StAB kan worden vergroot. In het beleidsplan 2002 – 2007 van de StAB wordt aangegeven dat vanaf 1 juli 2002 de StAB moet voldoen aan de drie maanden termijn voor de afhandeling van zaken.

Tabel 15.8 Aantal adviesaanvragen
 Realisatie 2000Realisatie 2001Ontwerpbegroting 2002Ontwerpbegroting 2003
Stand per 01-01261175190190
Instroom aanvragen522588580500
Aantal afgehandelde aanvragen/adviezen608572660500
Stand per 31-12175190110190

15.3.2. Vastgoed- en planinformatie

15.3.2.1. Coördinatie Geo-informatie

Het ministerie van VROM is sinds het Besluit Informatievoorziening Rijksdienst (1990) verantwoordelijk voor de coördinatie van de Geo-informatievoorziening (GI). Een belangrijk deel van het Geo-informatiebeleid komt tot stand via de inzet rond een aantal te realiseren Geo-basisregistraties, die in principe deel zullen uitmaken van een samenhangend stelsel van (authentieke) registraties. Door het Kabinet aangemerkte basisregistraties in het geo-domein zijn een gebouwenregistratie, een geografisch kernbestand en een adressenregistratie, mogelijk aangevuld met de grootschalige basiskaart Nederland (de GBKN). Voor de opzet en implementatie van deze basisregistraties worden in 2003 de geplande activiteiten uitgevoerd, afhankelijk van het stadium waarin het betreffende project zich bevindt.

15.3.2.2. RAVI

In 2001 is gekozen voor een steviger invulling van de regierol door VROM rond de eerder genoemde basisregistraties. Daarbij is afgestapt van de coördinatieverantwoordelijkheid langs de lijn van «zelfregulering» door het veld – verenigd in de RAVI (voorheen Raad voor de Vastgoedinformatie). De voor VROM daarbij belangrijke platformfunctie van de RAVI, een centrale factor op het terrein van innovatie en kennisontwikkeling op het terrein van de GI, blijft bestaan. In 2003 zal de nieuwe situatie van de RAVI worden geëvalueerd.

15.3.2.3. Wet Puberr

Het wetsvoorstel kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wet Puberr) is in februari 2002 naar de Tweede Kamer gezonden en zal vermoedelijk in 2004 van kracht kunnen worden. De wet heeft tot doel de rechtszekerheid van de burger, de toegankelijkheid van overheidsinformatie en een goede vervulling van publiekrechtelijke taken te bevorderen door middel van een beter zicht op de beperkingen die vanuit de publieke sector op vastgoedobjecten rusten. De datum van inwerkingtreding zal in een invoeringswet bepaald worden. VROM draagt bij in de invoeringskosten bij de gemeenten via een eenmalige bijdrage aan het gemeentefonds.

De VNG geeft samen met het rijk en het Kadaster voorlichting aan de gemeenten en andere overheden ter versoepeling van het invoeringsproces

15.3.2.4. Digitale Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen

Het project Digitale Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen (DURP) wordt geregisseerd vanuit Directoraat-Generaal Ruimte en uitgevoerd in samenwerking met een aantal partners, waaronder de provincies, het NIROV, de bnSP, de VNG en de RAVI. Het gaat hier om plannen die betrekking hebben op zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Het streven is er op gericht dat in 2005 70% van alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal vervaardigd en uitwisselbaar is. Gemeenten, provincies en rijksoverheden worden gestimuleerd om bestemmingsplannen, streekplannen en omgevingsplannen, en rijksplannen en plannen met PKB-status digitaal te vervaardigen en uit te wisselen. Op deze wijze kan relatief eenvoudig worden nagegaan of plannen passen binnen het beleid van provincies en rijk en kunnen gemeenten en provincies bij het opstellen van plannen eenduidig rekening houden met het ruimtelijk beleid zoals vastgelegd door provincies en rijksoverheden. Daarmee worden handhaving, doorwerking en monitoring van ruimtelijk beleid bevorderd.

De jaren 2003 en 2004 worden gebruikt om gemeenten, provincies en rijksoverheden te motiveren om snelheid te maken met het digitaliseren van hun ruimtelijke plannen en waar mogelijk tegelijkertijd de plannen te actualiseren. De criteria waaraan digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen moeten voldoen worden grotendeels vastgelegd in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zullen standaarden en afspraken worden vastgelegd in de vorm van convenanten tussen overheidsorganisaties en mogelijk het bedrijfsleven. Om dit te bereiken worden langs verschillende lijnen activiteiten gestart en gecontinueerd. Het betreft voorlichting, kennisuitwisseling, wegnemen van beleidsmatige, technische en juridische belemmeringen, en starten en ondersteunen van projecten bij de afzonderlijke gemeenten, provincies en rijksoverheden, in samenwerking met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (effectievere en efficiëntere overheid), ELO en Kenniswijk.

15.4. Budgettaire gevolgen

Tabel 15.9 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen:284 108188 628169 176148 080148 599150 640151 140
Uitgaven:279 166189 397172 134149 167149 639151 482151 982
Apparaat 181 546162 606141 126142 190141 980141 980
Departementsleiding, control, expertdiensten en staf 78 85165 33364 21663 06562 98062 980
Gemeenschappelijke voorzieningen 96 51189 42969 64271 85771 73271 732
Postactieven 6 1847 8447 2687 2687 2687 268
Programma 7 8519 5288 0417 4499 50210 002
Advisering Bestuursrechtspraak 4 7554 7564 7564 7724 7724 772
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 4 7554 7564 7564 7724 7724 772
        
Vastgoedinformatievoorziening 1 9332 597600608608608
Coördinatie Geo-informatie 1 294188188191191191
Raad voor de Vastgoedinformatie 240240240245245245
Overige instrumenten RPD 2271 997    
Ontwerp en beeldontwikkeling 172172172172172172
        
Onverdeeld programma 1 1632 1752 6852 0694 1224 622
Onverdeeld RGD 4171 8901 9761 3623 4153 915
Bijdrage loket Bouwen en wonen 381     
Overige instrumenten 80 424424424424
Onderzoek 285285285283283283
Ontvangsten:37 05829 11020 21320 08020 08020 08020 080

15.5. Budgetflexibiliteit

Tabel 15.10 Bedragen in €1000
  2003 2004 2005 2006 2007
1. Totaal geraamde kasuitgaven 172 134 149 167 149 639 151 482 151 982
2. Waarvan apparaatsuitgaven - 162 606 141 126 142 190 141 980 141 980
3. Dus programma-uitgaven 9 528 8 041 7 449 9 502 10 002
4. Waarvan juridisch verplicht50%4 75659%4 75664%4 77250%4 77248%4 772
5. Waarvan complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden43%4 12728%2 21622%1 60739%3 66042%4 160
6. Niet onder 4 en 5 begrepen* (eventueel reserveringen op basis van een regeling of beleidsprogramma)7%64513%1 06914%1 07011%1 07011%1 070
7. Totaal100%9 528100%8 041100%7 449100%9 502100%10 002

Toelichting:

Omdat de apparaatskosten op dit artikel betrekking hebben op overwegend harde meerjarige (contractuele) verplichtingen, is de budgetflexibiliteit binnen artikel 15 zeer beperkt. De harde verplichtingen – grofweg 95% – betreffen onder andere de personele uitgaven, huren en onderhoud van panden en lopende exploitatie-uitgaven voor automatisering en overige voorzieningen, kortom uitgaven om de going concern en het voorzieningenniveau op peil te houden.

Derhalve wordt uitgegaan van continuering van het in de ontwerpbegroting gepresenteerde beleid en wordt voor de apparaatsuitgaven geen uitsplitsing gemaakt naar juridische verplichtingen en naar bestuurlijke gebonden en/of complementair noodzakelijke reserveringen.

Artikel 16. Nominaal en onvoorzien

16.1. Algemene beleidsdoelstelling

Dit artikel is een administratief artikel. Dit betekent dat er geen uitgaven ten laste van dit artikel worden gedaan. Vanuit dit artikel mogen alleen overboekingen naar de overige beleidsartikelen plaatsvinden. Als posten worden hierop opgenomen: Loonbijstelling, Prijsbijstelling, Onvoorzien en Nog nader te verdelen.

Loonbijstelling

Het betreft de loonbijstelling in het kader van algemene salarismaatregelen, incidentele loonontwikkeling en overige specifieke maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en premies sociale zekerheid. Vanuit dit artikel wordt de loonbijstelling toegedeeld aan de relevante beleidsartikelen.

Prijsbijstelling

De uit de aanvullende post prijsbijstelling ontvangen bedragen worden op dit onderdeel geboekt en toegedeeld aan prijsgevoelige (onderdelen van) beleidsartikelen.

Onvoorzien

In de Comptabiliteitswet wordt de mogelijkheid geboden om een post op te nemen voor «Onvoorziene uitgaven».

Nog nader te verdelen

Op dit onderdeel worden posten geraamd zoals intensiveringen, taakstellingen, enzovoort, die in de begroting van VROM zullen worden verwerkt, maar waarvan de precieze verdeling over de beleidsartikelen nog niet bekend is.

16.2. Budgettaire gevolgen

Tabel 16.1 Bedragen in €1000
 2001200220032004200520062007
Verplichtingen: 401– 11 182– 16 802– 28 304– 30 399– 29 961
Uitgaven: 401– 11 182– 16 802– 28 304– 30 399– 29 961
Programma 401– 11 182– 16 802– 28 304– 30 399– 29 961
Loonbijstelling       
Loonbijstelling       
        
Prijsbijstelling       
Prijsbijstelling       
        
Onvoorzien 1 5441 4445 5493 7543 6844 122
Onvoorzien 1 5441 4445 5493 7543 6844 122
        
Nog nader te verdelen – 1 143– 12 626– 22 351– 32 058– 34 083– 34 083
Nog nader te verdelen – 1 143– 12 626– 22 351– 32 058– 34 083– 34 083

5. DE BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is gericht op het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig vaststellen, ontwikkelen en realiseren van de beleidsdoelstellingen. In de begroting komen de ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering aan de orde die óf cruciaal zijn voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van VROM óf risicovol zijn. De bedrijfsvoeringprioriteiten die van belang zijn voor één beleidsartikel zijn bij het betreffende beleidsartikel opgenomen, de artikeloverstijgende prioriteiten komen in deze paragraaf aan de orde.

5.1. Groeipad mededeling over de bedrijfsvoering

In het jaarverslag over 2004 (uit te brengen in 2005) zal VROM een mededeling over de bedrijfsvoering afgegeven die voldoet aan de eisen zoals gesteld in het referentiekader mededeling over de bedrijfsvoering. Dit betekent dat er met betrekking tot een aantal onderdelen uit het referentiekader in de komende jaren binnen VROM de nodige activiteiten moeten worden ondernomen. In dit groeipad wordt hierop nader ingegaan.

5.1.1. Reikwijdte mededeling

Om vanuit de situatie van geen mededeling (verantwoording 2001), via de mededeling in het jaarverslag 2002 met betrekking tot het financieel en materieel beheer, te komen tot de mededeling over 2004 met een bedrijfsvoeringbrede reikwijdte is het volgende groeipad opgesteld. In het groeitraject van 2002 naar 2004 worden steeds meer bedrijfsprocessen toegevoegd aan de reikwijdte van de mededeling.

Mededeling 2002: Financieel en materieel beheer alsmede de administraties die daarvoor worden gevoerd.

Mededeling 2003: Naast het financieel en materieel beheer alsmede de administraties die daarvoor worden gevoerd zoals in 2002 worden in ieder geval de volgende bedrijfsprocessen onder de reikwijdte van de mededeling gebracht:

• Informatiebeveiliging;

• Wet bescherming Persoonsgegevens;

• Milieuzorg facilitaire processen;

• P-beleid (betreft normen t.a.v. management ontwikkeling, arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, personeelsontwikkeling);

• Huisvesting (ruimte toedeling centrale huisvesting en de daarmee samenhangende normen);

• Organisatieaspecten (normen gesteld aan formele reorganisaties en oriënterende onderzoeken).

Mededeling 2004: De gehele bedrijfsvoering valt onder de reikwijdte van de mededeling. Dit betekent dat naast de bedrijfsprocessen die in 2003 onder de mededeling vallen de volgende worden toegevoegd:

• I-planning (normen gesteld aan ICT en ICT-projecten);

• Organisatieaspecten (organisatieontwikkeling en organisatiestructuur);

• Archivering;

• Huisvesting (normen m.b.t. regionale huisvesting);

• Toezicht op zelfstandige organen (in relatie tot het waarmaken van de ministeriële verantwoordelijkheid voor deze organen);

• Planning- en controlcyclus (inclusief monitoring primair proces).

5.1.2. Visie op de bedrijfsvoering

Om een systematische sturing en beheersing van bedrijfsprocessen te stimuleren wordt in het referentiekader bepaald dat binnen een ministerie een (meerjaren)visie op sturing, beheersing, verantwoording en toezicht geformuleerd is. Hierin wordt in feite het bedrijfsvoeringbeleid van een ministerie uiteengezet. Het geeft inzicht in de instrumenten die een manager kan inzetten ter realisering van zijn beleidsdoelstellingen. Binnen VROM zijn onderdelen van deze visie op de bedrijfsvoering reeds uitgewerkt (integraal management, resultaatgericht management, resultaatgerichte control en een integrale planning & control cyclus) maar er moet nog een samenhangende VROM visie worden beschreven. Dit zal in 2002/2003 gebeuren.

5.1.3. Planning- en controlcyclus

Een goed functionerende planning- en controlcyclus is een essentieel instrument om op een gestructureerde wijze de realisatie van (beleids)doelstellingen te bereiken. De wijze waarop de bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen maakt daar onderdeel van uit. Binnen VROM is recentelijk gekozen voor een vernieuwde planning- en controlcyclus. Zie verder paragraaf 3.2.

5.1.4. Risicoanalyse

Gezien het belang van een goede risicoanalyse (risicomanagement) in het kader van het opstellen van het jaarplan is binnen VROM een traject gestart om het gebruik van risicoanalyses te verbeteren. Hiertoe wordt de bestaande Handreiking risicoanalyse getoetst aan de eisen vanuit het referentiekader. Daarnaast moet verder invulling worden gegeven aan het, met name expliciet en transparant, toepassen van de risicoanalyse binnen VROM. Reeds bij het opstellen van het jaarplan 2003 moet een duidelijke verbetering zichtbaar zijn. Uiterlijk bij het opstellen van het jaarplan 2004 moet elke dienst van VROM een risicoanalyse uitvoeren die voldoet aan alle gestelde eisen.

5.1.5. Onderzoeken naar de bedrijfsvoering

Momenteel wordt binnen VROM gewekt aan het implementeren van het Kwaliteitsplan audit-functie. Zie hiervoor paragraaf 3.3. De werkzaamheden van deze auditdienst maken dan onderdeel uit van de monitoring van de uitvoering van de bedrijfsprocessen en moet leiden tot verbetering van de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen.

5.2. Een vernieuwde planning & controlcyclus

VBTB kan worden gezien als een teken van de groeiende maatschappelijke behoefte om de overheid te kunnen aanspreken op concrete beleidsresultaten. Dit heeft, zoals bekend, met ingang van de begroting 2002 geleid tot een nieuwe opzet van de begroting. De interne bedrijfsvoering van het ministerie kan hier evenwel niet los van worden gezien. In 2002 is een belangrijke stap gezet om de interne jaarplancyclus en externe begrotingscyclus in termen van tijdstippen, vorm en inhoud beter op elkaar af te stemmen.

Op weg naar de implementatie met ingang van 2004, zullen in 2003 de volgende prestaties worden geleverd:

1. een inventarisatie van knelpunten in de ondersteunende geautomatiseerde systemen;

2. voorstellen ontwikkelen om de sturing op het begrip prestatie te verbeteren. Hierbij moet worden gedacht aan het plannen èn verantwoorden op prestatieniveau en het definiëren van een stuurbaar aantal prestaties die het relevante verantwoordelijkheidsgebied afdekken;

3. de derde managementrapportage en de financiële verantwoording per dienst worden vervangen door een intern jaarverslag per dienst, dat alle basisgegevens bevat voor de opstelling van het externe jaarverslag VROM;

4. begrotingsvoorstellen 2004 worden per dienst per artikel onderbouwd op basis van een integrale meerjarenraming, waarbij prestaties, programmakosten en apparaatskosten voor het doorlopende deel gebaseerd zijn op het Jaarplan 2003.

5.3. Organisatieontwikkeling

De VROM-organisatie ontwikkelt zich voortdurend en past zich aan aan de eisen die de politieke agenda daaraan stelt. In 2003 zullen ingrijpende, maar ook uitdagende organisatieveranderingen tot stand worden gebracht. Het Strategisch akkoord legt een aantal taakstellingen op, die een vertaling zullen krijgen in wijzigingen in de omvang van het ambtelijk apparaat en in de ambtelijke organisatie. Het uitgangspunt is de «kaasschaaf» daarbij niet te hanteren; aan de organisatieverandering gaat een inhoudelijke takendiscussie vooraf.

Het is overigens niet voor het eerst, dat VROM grootscheeps reorganiseert. De afgelopen tien jaar zijn er diverse ingrepen geweest in de ambtelijke organisatie tot uitdrukking komend zowel in wijzigingen van de organisatiestructuur en werkwijze, als in de omvang van het ambtelijk apparaat. Ten opzichte van 1992 is de begrotingssterkte van het departement met 13% gedaald (exclusief de verzelfstandiging van het Kadaster waarbij ca 2350 fte betrokken was).

VROM wil een modern, slagvaardig ministerie zijn. Goed toegerust voor de publieke taak. Een organisatie waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. In 2003 zal daaraan verder vorm worden gegeven via een herinrichting van de bedrijfsvoering. Met het oog op een zo optimaal mogelijke ondersteuning van de beleidsprocessen zullen de bedrijfsvoeringsfuncties (de zogenaamde PIOFAH-functies) zoveel mogelijk worden gebundeld in enerzijds Concerndirecties en anderzijds Shared Services Centers. Een adequate inzet van ICT-middelen is daarbij van groot belang. Een verdere professionalisering van de ICT in bedrijfsvoering en in beleid heeft dan ook een hoge prioriteit.

5.4. Departementale audit-dienst

In het Kwaliteitsplan audit-functie Rijksoverheid is onder meer als aanbeveling opgenomen deinstelling van departementale audit-diensten. Deze audit-diensten hebben niet alleen tot taak de controle van het departementale jaarverslag, maar ook het verrichten van periodiek onderzoek naar de bedrijfs- en de beleidsvoering.

De Accountantsdienst van VROM heeft op deze ontwikkelingen geanticipeerd door reeds in het controlejaar 2001 een nieuwe controle-aanpak te implementeren en in haar formatie, zij het nog in beperkte mate, andere disciplines op te nemen.

Het Kwaliteitsplan schrijft voor dat elk departement eind 2002 dient te beschikken over een plan van aanpak voor het transitiepad naar de departementale Audit-dienst. Inmiddels bestaat binnen VROM een heldere visie over de verwachtingen en mogelijkheden van de nieuwe audit-functie.

In december 2002 zal een keuze worden gemaakt uit een aantal opties voor wat betreft de nadere invulling en omvang van de nieuwe Audit-dienst. De uiteindelijke keuze is bepalend voor het transitiepad en de financiële consequenties.

De jaren 2003 en 2004 zijn nodig voor de verdere uitwerking en het reorganisatieproces. Veel aandacht moet worden besteed aan scholingsactiviteiten voor de medewerkers. Ook is afstemming met de reorganisatie van de centrale sector binnen VROM van belang. De instelling van de Audit-dienst VROM is conform het in het kwaliteitsplan genoemde tijdpad voorzien voor eind 2004.

5.5. Eigentijds Begrotingsstelsel

Met de voorbereidingen voor het invoeren van een Eigentijds Begrotingsstelsel (EBS) wordt een volgende fase ingegaan. Waar VBTB meer betrekking heeft op de structuur van de begroting richt EBS zich op het stelsel.

De financiële consequenties zullen met name betrekking hebben op de voorbereidingen voor een nieuw dan wel een aangepast informatiesysteem. Ook met de eerste opleidingactiviteiten die noodzakelijk worden geacht om de zittende medewerkers vertrouwd te maken met het nieuwe stelsel zal een aanvang worden gemaakt. De nadere departementaal brede uitwerking van dit traject zal voor wat betreft de financiële consequenties eerst in de eerste suppletore begroting 2003 inzichtelijk worden.

5.6. Administratieve lasten reductie 2003

Met het begrotingsjaar 2003 vangt voor het ministerie van VROM een nieuwe fase aan in het beleid dat vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven beoogt. Het einde van het geleidelijke proces van vereenvoudiging van de vergunningverlening in het milieubeleid is in zicht. Bovendien zijn de nulmetingen van de administratieve lasten ook voor het beleidsterrein van het Wonen en de bouwnijverheid afgerond. Er bestaat nu dus een compleet beeld van alle administratieve lasten die door VROM wet- en regelgeving veroorzaakt worden. Met die nulmetingen als uitgangspunt zullen in het begrotingsjaar systematisch verdere reductiemogelijkheden kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij zal meer gebruik worden gemaakt van indicaties daarvoor vanuit het bedrijfsleven. Ook zal daarbij in 2003 meer dan voorheen samenwerking met andere ministeries in clusterverband worden nagestreefd. VROM zal waar mogelijk gebruik maken van de mogelijkheid van externe deskundige ondersteuning, waartoe het ministerie van EZ de mogelijkheden biedt.

In het begrotingsjaar zal op onderdelen uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen in het door Price WaterhouseCoopers uitgevoerde onderzoeksrapport «ICT en Wm : veel kansen, niet vrijblijvend». Dat rapport doet verslag van onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van innovatieve ICT technieken ter reductie van administratieve lasten in het milieubeleid. Samenwerking met bedrijven is ook hier noodzakelijk. Het continueren van interdepartementale projecten gericht op toepassing van ICT technieken (Overheidsformulieren on line, etc) zal voor VROM daarnaast een hoge prioriteit krijgen. Het digitale tijdperk zal ons in staat moeten stellen verschillende kostenreducties bij de informatie-uitwisseling te realiseren.

Op het terrein van het Wonen en de bouwnijverheid zal worden voortgegaan met het harmoniseren en stroomlijnen van de bouwregelgeving. Veel winst kan nog worden gemaakt met het uniformeren van formulieren die door gemeenten t.a.v. bouwvergunningaanvragen worden gehanteerd. Ook hier kan digitalisering tot reductie van lasten leiden.

Binnen de organisatie van het Directoraat-Generaal Wonen is de toetsing van nieuwe wet- en regelgeving op de administratieve lasten die daardoor veroorzaakt worden inmiddels eveneens verankerd. Daaraan zal in het begrotingsjaar blijvend aandacht worden gegeven. Er wordt naar gestreefd de bemoeienis van corporaties met de uitvoering van onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid zoveel als mogelijk te beperken.

In het begrotingsjaar zal worden gewerkt aan de ontwikkeling en mogelijk invoering van een standaardkosten model voor de administratieve lasten. Dat is erop gericht voortdurend een actueel en consistent inzicht te hebben in de omvang van de administratieve lasten die door de verschillende onderdelen van het beleid worden veroorzaakt.

6. TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTING

6.1. Algemene inleiding

De agentschapsbegroting omvat zowel de activiteiten die vallen onder de huur-verhuurrelatie tussen de ministeries en de rijksgebouwendienst, als de activiteiten voor onderdelen van het rijk die in 2003 (nog) niet binnen de huur-verhuurrelatie vallen. Hiertoe behoren de Hoge Colleges van Staat, het Koninklijk Huis en het ministerie van Algemene Zaken. Voor deze gebruikers worden middelen via een bijdrage van het moederdepartement VROM aan de agentschapsbegroting toegevoegd. Voor zover de Rgd activiteiten voor derden verricht maken deze ook deel uit van de agentschapsbegroting.

Missie

De Rijksgebouwendienst ziet het als zijn missie rijksoverheidsdiensten passende huisvesting te bieden waarin het blijvend plezierig werken is.

De Rijksgebouwendienst wil deze missie vervullen vanuit de volgende visie:

Om ook in de toekomst gezien te worden als dé huisvestingsorganisatie voor en van de rijksoverheid, streeft de Rijksgebouwendienst continu naar verdere innovatie en verbetering van haar diensten. Hierbij stellen wij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers centraal. Bij al ons werk zoeken we naar toegevoegde waarde voor onze klanten. In nauw overleg met hen willen we bovendien een actieve bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het rijk, zoals stedelijke ontwikkeling, monumentenzorg en duurzaamheid. Door elke opdracht professioneel, slagvaardig en (kosten)efficiënt te benaderen, komen onze opdrachtgevers tot de conclusie dat de Rijksgebouwendienst de beste partij is om mee samen te werken.

Doelstellingen

De Rijksgebouwendienst heeft de volgende hoofddoelstellingen:

1. Het leveren van adequate huisvesting;

De Rijksgebouwendienst levert huisvesting die optimaal aansluit bij de wensen van de klanten vanuit hun beleid en bedrijfsproces, tegen een zo scherp mogelijke prijs-prestatieverhouding. Deze doelstelling wordt toegelicht in hoofdstuk 6.2;

2. Het realiseren van baten en lasten in evenwicht;

De baten en lasten moeten meerjarig met elkaar in evenwicht zijn. Een goed beheer van de portefeuille is belangrijk; de toekomstwaarde van de portefeuille blijft in stand en de voorraad wordt kostendekkend beheerd. De Rijksgebouwendienst moet de investeringen en onderhoudsuitgaven terugverdienen via de gebruiksvergoeding. Deze doelstelling wordt behandeld in hoofdstuk 6.3;

3. Het leveren van toegevoegde waarde;

De Rijksgebouwendienst wil de schaal en positie van de rijkshuisvesting benutten om kostenvoordelen en risicoreductie te bereiken voor zijn klanten. En via brede inzet van kennis en expertise toegevoegde waarde leveren. In de rijkshuisvesting wordt het rijksbeleid toegepast. Tevens heeft de rijkshuisvesting een voorbeeldfunctie bij duurzaam bouwen en stedelijke vernieuwing. De brede inzet van kennis en expertise komt tot uitdrukking in de coördinatie van het bouw- en architectuurbeleid, dat zich verder uitstrekt dan alleen de rijksgebouwen. Deze doelstelling wordt toegelicht in hoofdstuk 6.4.

Naast deze doelstellingen geldt als randvoorwaarde een goed functionerende Rgd. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 6.5. De financiële informatie is opgenomen in hoofdstuk 6.6.

Strategische uitgangspunten

Bij het uitvoeren van de missie, en het bereiken van de doelen op basis van onze toekomstvisie, gelden de volgende strategische uitgangspunten:

– Partnership met de klant:

de Rgd stelt zich niet op als leverancier maar als volwaardige en betrouwbare, huisvestingspartner die persoonlijke aandacht heeft voor zijn opdrachtgevers en die opkomt voor diens belangen;

– Maatwerkoplossingen:

de Rgd verplaatst zich in de behoeften van opdrachtgevers en kan voor elk huisvestingsvraagstuk,hoe complex ook, een oplossing en een leveringsproces op maat ontwikkelen.

– Integrale dienstverlening:

de Rgd wil opdrachtgevers álle zorg rond hun huisvesting uit handen nemen in samenwerking met externe specialisten die aan onze hoge kwaliteitscriteria voldoen.

– Goed afgewogen prijs/kwaliteitverhouding:

de Rgd levert opdrachtgevers de kwaliteit die zij nodig hebben. De Rgd levert daarbij schaalvoordelen. Voor opdrachtgevers resulteert dat in een goed afgewogen prijs/kwaliteitverhouding.

– Investeren in ontwikkeling:

de Rgd scherpt randvoorwaarden waarbinnen alle medewerkers zich ontwikkelen en hun vakkennis en vaardigheden verbreden en verdiepen zodat zij berekend zijn op de toekomstige wensen en eisen van opdrachtgevers.

Activiteiten

Het stelsel rijkshuisvesting biedt mogelijkheden om flexibel in te spelen op de veranderingen bij de gebruikers van de rijkshuisvesting. De omvang van de te realiseren huisvestingsprojecten is dan ook omvangrijk met totale verwachte investeringen van ca € 350 mln per jaar, waarvan ca. eenderde voor renovatieprojecten van bestaande huisvesting en ca. tweederde voor nieuwbouwprojecten. Veel rijksbeleid en -ambities kunnen via de rijkshuisvesting in praktijk worden gebracht. Deze voorbeeldfunctie krijgt steeds meer toepassing. Zo wordt in 2002 en 2003:

• de renovatie van het Rijksmuseum voorbereid: een project van in totaal 202 miljoen euro. Dit project is in de nota Ontwerpen aan Nederland (Kamerstukken II, 2000–2001, nr. 27 450) aangewezen als groot project. Een groot project is door de Tweede Kamer als zodanig bestempeld, wat o.a. inhoudt dat over de voortgang ervan apart aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd.

• afhankelijk van de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen OC&W, VROM en de gemeente Amersfoort gestart met de nieuwbouw van de Rijksdiensten voor respectievelijk de Monumentenzorg en het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort (OC&W) als onderdeel van de nota Ontwerpen aan Nederland.

• de huisvesting van de Belastingdienst aangepast aan de nieuwe organisatie (van ca. 130 naar ca .25 organisatorische eenheden). In de meerjarenperiode van de begroting worden enige honderden miljoenen euro's aan diverse projecten besteed, waaronder het Belastingdienst Automatiserings Centrum te Apeldoorn.

• de uitbreiding van het complex van de Tweede Kamer met een zaal en een publieke tribune voor o.a. parlementaire onderzoeken.

• de uitbreiding van het Internationaal Strafhof verwacht.

• afhankelijk van de herontwikkeling van het gebied Centrum Noord te Heerlen meer duidelijkheid verwacht. Momenteel is nog niet te zeggen of en welke consequenties er voor de Rgd-panden en haar gebruikers (w.o. het CBS-complex) zullen kleven.

• verdere besluitvorming betreffende de nieuwbouw voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht.

Parlementaire enquête

Op 2 februari 2002 is een parlementaire enquête gestart naar vermeende onregelmatigheden in de bouw. Probleemstelling en afbakening zijn in grote lijnen beschreven in het rapport van de voorbereidingscommissie. Het onderzoek van de enquêtecommissie richt zich op «structuurkenmerken in de bouwnijverheid, de mate waarin deze samenhangen met de gesignaleerde onregelmatigheden in deze sector en naar de opstelling en handelswijze van de verschillende actoren in het geheel.» Nadrukkelijk komen daar ook de verschillende rollen van de overheid aan de orde (opdrachtgever, toezichthouder, vergunningverlener en wet/regelgever).

Vooruitlopend op een eventuele enquête heeft het Kabinet op 5 december 2001 tien acties aangekondigd onder meer om de aanbestedingspraktijk van de vier bouwministeries te onderzoeken.

Omdat VROM coördinerend departement voor de bouw is, coördineert VROM/Rgd de interdepartementale afstemming voor de enquêtecommissie en van de tien Kabinetsacties. Een speciaal Secretariaat Enquête Bouwnijverheid is hiervoor opgericht bij de eenheid Coördinatie Bouwbeleid.

Aanbestedingen

De aanbesteding van nieuwe projecten zal de komende jaren speciale aandacht vragen. Recente ervaringen leren namelijk dat de aanbestedingen regelmatig ruim boven de ramingen uitkomen en – dreigen te – mislukken. De gespannen situatie op de bouwmarkt is hier mede debet aan. Deze ontwikkeling baart zorgen, zowel vanwege het kostenverhogende effect als vanwege de extra tijd die nodig is om alsnog tot acceptabele uitkomsten te komen. De Rgd probeert door middel van passende aanbestedingsvormen het aanbestedingsrisico te beheersen.

Publiek-private samenwerking

De in 2001 binnen de Rgd opgerichte projectorganisatie Publiek-Private Samenwerking heeft gezorgd voor een intensivering van het beleid op dit terrein. Zo is een strategische visie voor de Rgd geformuleerd en is een procesarchitectuur voor gebiedsontwikkeling tot stand gekomen. Het realiseren van ambities op gebiedsniveau vergt een andere projectaanpak en strategie met een andere procesarchitectuur dan bij projecten op gebouwniveau. Daarnaast wordt bij diverse kansrijke projecten inmiddels een belangrijke adviesrol vervuld.

Verder zullen via een pps-constructie zo mogelijk enkele pilots op gebouwniveau starten. Als mogelijke invulling van dergelijke pilots wordt onder meer gedacht aan het in nauwe samenwerking met de markt realiseren van een hotelkantoor. Een hotelkantoor bestaat uit volledig gefaciliteerde en gemeubileerde kantoorwerkplekken voor de rijksoverheid te weten ministeries en interdepartementale organisaties, bijvoorbeeld projectgroepen, opstartende organisatie-onderdelen, of rijksambtenaren die voor korte duur een werkplek nodig hebben.

Evaluatie stelsel Rijkshuisvesting

Sinds 1 januari 1999 heeft de Rijksgebouwendienst de status van agentschap binnen VROM. Deze status vloeit voort uit een nieuw rijkshuisvestingsstelsel. De belangrijkste veranderingen zijn de invoering van een huur-verhuurrelatie met gebruikers en een baten-lastenstelsel.

De huur-verhuurrelatie houdt in dat de ministeries en aanverwante organisaties betalende klanten zijn. Zij huren hun gebouwen van de Rijksgebouwendienst en hebben daarvoor huisvestingsbudgetten op hun begroting gekregen. Bij de bepaling van kosten van rijkshuisvesting worden de in de markt gebruikelijke componenten meegerekend, zoals rentelasten, afschrijvingen en dergelijke.

Bij de instelling van het agentschap Rgd is besloten om na 5 jaar, dus in 2004, een evaluatie uit te voeren ten einde te bezien of de inrichting en vormgeving van het nieuwe stelsel voldoen aan de verwachtingen. De evaluatie zal zich richten op de volgende vier punten.

– De ontwikkeling van huisvestingskosten van het Rijk

Het gaat hierbij om de vraag in welke mate de overheveling van de huisvestingsbudgetten per 1-1-1999 naar de departementen heeft geleid tot een verbetering van de het besluitvormingsproces over de huisvestingsbudgetten. Tevens is aan de orde de mate waarin hiervan in de praktijk voor alle betrokken partijen een prikkel uitgaat om doelmatiger te opereren en of dit ook daadwerkelijk het geval is.

– Marktanaloog werken in relatie tot zelfvoorziening in de rijkshuisvesting

Geëvalueerd zal worden in welke mate het nieuwe huisvestingsstelsel een prikkel bevat om een marktanaloge prijs-kwaliteitsverhouding te realiseren.

– De bijdrage aan het rijksbeleid

Hier luidt de vraag in welke mate met rijkshuisvesting in het nieuwe huisvestingsstelsel wordt bijgedragen aan de doelstellingen van rijksbeleid door de Rgd en door de ministeries (o.a. monumenten, milieubelasting, duurzaam bouwen, energiebesparing, architectuur en beeldende kunst) en welke belemmeringen daarbij eventueel worden ervaren.

– Samenwerking binnen het rijkshuisvestingsstelsel

Bij dit thema gaat het om de mate waarin de departementen de nieuwe rol in het rijkshuisvestingsstelsel adequaat (kunnen) invullen, de mate waarin de veronderstelde positieve kanten van de financiële vernieuwing (baten-lastenstelsel met leenfaciliteit) tot uiting komen, en de mate waarin de Rgd erin slaagt de huisvesting en het beheer ervan naar tevredenheid te leveren.

In de voorbereiding op de evaluatie is in 2001 een eerste verkenning uitgevoerd. Uit deze verkenning blijkt onder meer dat van de Rijksgebouwendienst een meer klantgerichte en marktanaloge dienstverlening mag worden verwacht. Ook ontbreekt, op sommige onderdelen, nog de juiste informatie om te kunnen bepalen in welke mate de Rijksgebouwendienst schaal- en efficiencyvoordelen in de huisvesting van de rijksdienst kan realiseren.

Onze partners in rijkshuisvesting, de facilitaire diensten van de departementen, blijken zich sinds 1999 als opdrachtgever over het algemeen goed te professionaliseren. Geconstateerd is dat de departementen de beleidsdoelstellingen van rijkshuisvesting (b.v. arbeidsomstandigheden op de werkplek, energiebesparing) niet met hoge prioriteit hebben geagendeerd, nadat de verantwoordelijkheid voor deze zaken in het nieuwe stelsel naar hen is overgeheveld. De resultaten van deze verkenning zullen dan ook een belangrijke basis vormen voor het in 2003 op te stellen Meerjaren Beleidsplan Rijkshuisvesting en zullen verder betrokken worden bij de ontwikkeling en inrichting van de nieuwe organisatie. Met onder meer de Klantenraad van de Rijksgebouwendienst zijn afspraken gemaakt over de prioriteiten van de verbeteracties. Van de reorganisatie wordt een positieve bijdrage aan de klanttevredenheid verwacht, waardoor de kansen worden vergroot om de beoogde doelstelling voor klanttevredenheid in 2004 te realiseren.

Uitbreiding rijkshuisvestingsstelsel met de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken

In 1998 is door de toenmalige minister van VROM aan de Tweede Kamer toegezegd dat onderzocht zal worden in hoeverre het huurder/verhuurder-model van het rijkshuisvestingsstelsel ook van toepassing kan worden gemaakt op de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Het ambtelijk onderzoek is in 2001 gestart met de volgende uitgangspunten:

• een definitief oordeel over een gewenste overgang eerst kan worden geveld nadat alle financiële aspecten grondig zijn geïnventariseerd;

• de mogelijkheden om de Hoge Colleges te compenseren voor de bijzondere omstandigheden van hun huisvesting (bijzondere status van de gebouwen en geringe omvang van de organisaties) dienen te worden onderzocht.

Door een extern bureau is een inventarisatie van de gebouwgerelateerde gegevens uitgevoerd. Op basis van nader onderzoek zullen concrete voorstellen met HCvS, AZ en het ministerie van Financiën worden besproken. Daarna zal worden bepaald of de HCvS en AZ naar het huur-/verhuur-model zullen overgaan. Deze eventuele overgang zal op een passend moment plaatsvinden. Dat kan het jaar 2005 zijn. In dat jaar zullen immers wijzigingen in het huisvestingsstelsel worden doorgevoerd die voortvloeien uit de evaluatie in 2004.

6.2. Adequate Huisvesting

6.2.1. Algemene doelstelling

De Rijksgebouwendienst draagt zorg voor het adequaat huisvesten van de rijksoverheid in brede zin. Het bijdragen aan een effectief functioneren van het overheidsapparaat als geheel door middel van adequate huisvesting staat daarbij voorop.

De totale voorraad is als volgt verdeeld over de afnemers:

Tabel 1 Vastgoedportefeuille per 31–12–2001 (in 1000 m2 bvo)
 31-12-2001in %
Categorieën binnen de huur-/verhuursystematiek:  
Buitenlandse Zaken871,4%
Justitie2 16334,3%
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2303,6%
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen6229,9%
Financiën1 05216,7%
Defensie801,3%
VROM1572,5%
Verkeer en Waterstaat4216,7%
Economische Zaken1923,0%
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij2163,4%
Sociale Zaken en Werkgelegenheid1041,6%
Volksgezondheid, Welzijn en Sport2453,9%
Leegstand binnen huur-/verhuursystematiek1352,1%
Niet-rijksdiensten2754,4%
   
Subtotaal huur-/verhuursystematiek5 97994,7%
   
Categorieën waarvoor de huur-/verhuursystematiek niet geldt:  
Huis der Koningin901,4%
Hoge Colleges van Staat1402,2%
Algemene Zaken160,3%
Monumenten met erfgoedfunctie390,6%
Leegstand buiten de huur-/verhuursystematiek500,8%
   
Subtotaal categorieën buiten de huur-/verhuursystematiek3355,3%
   
Totaal6 314100,0%

De verdeling van de totale voorraad over kantoren en specifiek gebruik, eigendom en huur respectievelijk monumenten en niet-monumenten is in de volgende tabel aangegeven.

Tabel 2 Vastgoedportefeuille Rijksgebouwendienst per 31 december 2001
 Oppervlakte in 1000 m2 bvoin %
Kantoren3 78360
Specifiek gebruik2 35140
Totaal Rgd6 314100
Eigendom4 10965
Huur2 20535
Totaal Rgd6 314100
Niet-monumenten5 08180
Monumenten1 23320
Totaal Rgd6 314100

6.2.2. De operationele doelstelling

De Rijksgebouwendienst levert huisvesting die optimaal aansluit bij het primaire proces van de klant. De producten en diensten die de Rgd levert zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen:

• Beheer, gericht op het in stand houden en garanderen van het gebruik van de huisvesting. De activiteiten die hiermee samenhangen vloeien voort uit de verantwoordelijkheid die de Rgd heeft als eigenaar en beheerder van de gebouwen.

• Huisvestingsprojecten, gericht op het realiseren van een huisvestingsoplossing voor de klant. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het realiseren van een nieuw gebouw of om renovatie van een bestaand gebouw. De klant betaalt hiervoor een gebruikersvergoeding op basis van een gebruiksovereenkomst met de Rgd, tenzij het om inputgefinancierde huisvesting gaat.

• Services, gericht op huisvestingsgerelateerde werkzaamheden die tot de taak van de klant behoren en die de Rgd op verzoek van de klant uitvoert. Hieronder valt ook facility-management.

• Advisering aan de klant over huisvestingsbehoeften en het gebruik van de huisvesting zonder dat er een directe relatie is met beheer of een concreet huisvestingsproject.

De Rgd streeft naar tevreden klanten door kwaliteit te leveren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de functionele kwaliteit, de belevingskwaliteit, de toekomstwaarde, gezondheidsrisico's, en een scherpe kosten-kwaliteitsverhouding. Hierna worden deze begrippen nader uitgewerkt.

6.2.2.1. Functionele kwaliteit en belevingskwaliteit

• Klanttevredenheid

Om te bepalen of de Rijksgebouwendienst huisvesting levert die optimaal aansluit bij het primaire proces van de klant en een goede functionele en belevingskwaliteit heeft, is de mate van tevredenheid van de klant een graadmeter. Deze geeft de geschiktheid van de huisvesting voor de klant aan.

Om de mate van tevredenheid te meten heeft de Rijksgebouwendienst de klanttevredenheidsmonitor ontwikkeld. Daarmee wordt de tevredenheid gemeten op basis van de volgende indicatoren: de Rijksgebouwendienst in het algemeen, de huisvesting, de wijze van onderhoud van de gebouwen, waaronder de afhandeling van storingen, de inhoud van de adviezen, de wijze van communicatie met contactpersonen van de Rijksgebouwendienst en de informatievoorziening door de Rijksgebouwendienst. De meting vindt jaarlijks plaats. Op basis van de uitkomsten van de meting zijn gerichte verbeteracties in gang gezet. In 2001 en 2002 is bijvoorbeeld een informatiecampagne over de Regeling Taakverdeling Beheer gehouden en zijn de procedures rond nazorg van projecten verbeterd. Inmiddels is de klanttevredenheidsmonitor 2002 uitgevoerd. Het algemeen oordeel over het functioneren van de Rgd is uitgekomen op 6,3. Dit is 0,1 punt hoger dan de eerste meting in 1999. In het najaar van 2002 zal worden besloten welke verbeteracties in de businessplannen van de bedrijfsonderdelen worden opgenomen. De resultaten van de klanttevredenheidsmonitor zullen een onderdeel vormen van de evaluatie van de stelselwijziging in 2004.

De doorlooptijd van de vaststelling, invoering en evaluatie van verbeteracties is zodanig dat het niet mogelijk is om de verbeteracties voortkomend uit het laatst gehouden klanttevredenheidsonderzoek te presenteren in de begroting. In de begroting worden daarom de verbeteracties voortkomend uit het voorlaatste klanttevredenheidsonderzoek gepresenteerd.

Gemiddelde rapportcijfers onderwerpen van dienstverlening 1999–2002kst-28600-XI-2-1.gif

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten vanaf de nulmeting (1999) weergegeven.

Op basis van de resultaten van de meting is de ambitie in de begroting 2001 geformuleerd als het verhogen van de klanttevredenheid naar een gemiddeld cijfer van 7,5 in 2004.

Voor de huisvesting als zodanig is de onderhoudstoestand van groot belang. Naast de klanttevredenheidsmeting waarmee de gebruikers hun – subjectieve – oordeel geven over de onderhoudssituatie van hun huisvesting (inclusief de storingsafhandeling), wordt met de storingsindicator getracht een meer objectief inzicht te geven.

• Storingsindicator

Bij storingen is van belang hoe snel een storing kan worden opgelost en de mate waarin zich storingen voordoen. Voor de afhandeling van storingen hanteert de Rgd als norm:

– binnen 4 uur voor spoedeisende storingen;

– binnen 24 uur voor «normale»storingen.

De doelstelling is om tenminste 95% van de storingen binnen deze normtijden af te handelen. Uit steekproeven blijkt dat de Rgd deze doelstelling in 2001 heeft gerealiseerd.

Sinds 1-1-2000 wordt het aantal storingen voor alle directies op een meer eenduidige manier bijgehouden. De Rgd spant zich in om de technische kwaliteit van de gebouwen en de installaties met behulp van preventief onderhoud en planmatig (vervangings-)onderhoud zo goed mogelijk op peil te houden. Na de invoering van het uniforme Storingsafhandelingssysteem is merkbaar dat de klanten de Rgd via deze dienstverlening steeds beter weten te vinden. Daarnaast spreken klanten de Rgd, sinds de stelselwijziging, krachtiger aan en hebben daarvoor een dagelijks te hanteren instrument in de storingslijn.

In 2001 is de storingsafhandeling voor het eerst gedifferentieerd naar eigenaarsinstallaties en bedrijfsinstallaties van de gebruiker waarvoor de Rgd het onderhoud doet op basis van servicecontracten. De realisatiecijfers inzake storingen over 2001 zijn bekend. Uit de analyse van de storingen blijkt dat het aantal meldingen van storingen in 2001 is gegroeid als gevolg van een betere bekendheid van de storingstelefoon, de veranderde samenstelling van de gebouwenvoorraad en de toename van technisch complexe installaties in gebouwen.

Tabel 3
RgdObjecten in beheerAantal m2 in beheer (x1000)Aantal storingenRgd Aantal storingen ServicesAantal storingen totaal
Totaal 2001In %2 1606 31418 77862%11 50138%30 279100%

De afgelopen jaren is in de begroting van de Rgd een indicator opgenomen voor het planmatig onderhoud. Deze in het verleden ontwikkelde indicator (de aspecten-prioriteitenmatrix) was nog van vóór de stelselwijziging van 1 januari 1999. Sinds de stelselwijzing is de verantwoordelijkheidsverdeling betreffende het onderhoud tussen de gebruikers van de panden en de Rijksgebouwendienst echter veranderd, evenals de financiering van het planmatig onderhoud. Door de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling en financiering voldoet de aspecten-prioriteitenmatrix eigenlijk vanaf de start van het huisvestingsstelsel al niet meer. De Rgd is daarom gestart met de ontwikkeling van een nieuw sturingsinstrument planmatig onderhoud. Dit nieuwe sturingsinstrument, de meerjarige onderhoudsprognose genoemd, wordt op dit moment gebruikt voor het begroten van middelen voor planmatig onderhoud door de regionale directies. In de toekomst zal het instrument verder worden ontwikkeld en worden gerelateerd aan de gewenste kwaliteit van het betreffende pand. Daarbij zal afstemming met de gebruiker van het pand plaatsvinden.

Het nieuwe sturingsinstrument kan naar verwachting in de begroting 2004 voor het eerst worden gepresenteerd. Dit houdt mede verband met de overgang naar het nieuwe informatiesysteem en de daarbij behorende kwaliteitsslag. Vooruitlopend daarop zal in 2002 worden gestart met het in kaart brengen van de onderhoudsvoorraad door middel van een steekproef.

6.2.2.2. Toekomstwaarde

In de operationele doelstelling wordt ook gesproken over het kwaliteitsaspect toekomstwaarde. Toekomstwaarde wil onder meer zeggen dat de gebouwen waarin de klant is gehuisvest, zo flexibel zijn dat kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de huisvestingsbehoefte van die klant en van andere potentiële gebruikers. Binnen het portefeuillemanagement is het aspect toekomstwaarde een belangrijk punt van aandacht. De verhuurbaarheid van gebouwen op langere termijn wordt bij investeringsbeslissingen door de Investeringsraad Rijksgebouwendienst bewaakt, conform hiervoor vastgestelde portefeuillespelregels.

6.2.2.3. Gezondheidsrisico's

Adequate huisvesting moet uiteraard ook «gezonde» huisvesting zijn. Voor wat betreft gezondheidsrisico's zijn onder meer de thema's legionella, asbest en brandveiligheid van belang.

• Legionella

Op 15 oktober 2000 trad de «Tijdelijke regeling legionella-preventie in Leidingwater» in werking. Deze regeling legde eigenaren van een collectieve watervoorziening de verplichting op om een risico-analyse uit te voeren en zonodig een beheersplan op te stellen binnen een termijn van een jaar na inwerkingtreding van de regeling.

De Rijksgebouwendienst heeft de regeling conform de voorschriften uitgevoerd. In oktober 2001 was in alle gebouwen van de rijkshuisvesting die staatseigendom zijn een risico-analyse gehouden. De benodigde beheersplannen zijn opgesteld en in de eerste helft van 2002 afgestemd met de contactpersonen van de gebruikers in de gebouwen. De noodzakelijke technische aanpassingen van de leidingwaterinstallaties in de eigendomsgebouwen worden gedurende geheel 2002 tot naar verwachting in begin 2003 uitgevoerd.

Aan de eigenaren van de gebouwen die voor de rijkshuisvesting worden gehuurd heeft de Rijksgebouwendienst in januari 2001 het verzoek gericht om eveneens uitvoering te geven aan de regeling; bij dat verzoek werd een kopie van de regeling ingesloten. In mei daaropvolgend werd een rappel gestuurd aan de eigenaren van wie tot dat moment niets was vernomen.

Begin 2002 was van slechts 17% van alle gehuurde gebouwen het resultaat van een risico-analyse en een beheersplan ontvangen, 46% was nog in behandeling, van 35% van de eigenaren was nog niets vernomen en 2% had geweigerd om een risico-analyse uit te voeren. De Rijksgebouwendienst heeft de weigeraars en non respondenten doorgegeven aan de Vrom-Inspectie.

• Asbest

Vooruitlopend op de totstandkoming van een Ministerieel Besluit waarbij asbestinventarisaties in gebouwen verplicht wordt gesteld, ook in niet-sloopsituaties, heeft de Rijksgebouwendienst een programma opgesteld om alle gebouwen van de rijkshuisvesting te inventariseren op de aanwezigheid van asbest. Dit programma loopt tot eind 2004.

De asbesttoepassingen die in strijd zijn met het uitgangspunt dat de Rijksgebouwendienst gezonde huisvesting biedt, worden direct na de inventarisatie verwijderd op kosten van de Rijksgebouwendienst. Voorbeelden hiervan zijn spuitasbest en niet hechtgebonden of verweerd asbest. Het overige, hechtgebonden asbest, kan na de inventarisatie in eerste instantie gehandhaafd blijven en wordt pas verwijderd bij renovatie, verbouw, afstoot of bij sloop van het gebouw, derhalve in een situatie dat het gebouw toch reeds ontruimd is. De kosten van deze saneringen worden betaald door de Rijksgebouwendienst.

Voor het asbest dat niet direct behoeft te worden verwijderd wordt een beheersplan opgesteld waarin wordt aangegeven wie (Rijksgebouwendienst of beheerder van het gebouw), wat, op welk moment moet doen, om te voorkomen dat vezels van het asbest vrijkomen. Aan een mogelijke wens of eis van de gebruiker van het gebouw om ook dit asbest direct na de inventarisatie te verwijderen, zal de Rgd meewerken; de kosten van deze vroegtijdige sanering komen dan ten laste van de gebruiker.

• Brandveiligheid

Aan het onderwerp veiligheid wordt met betrekking tot de rijkshuisvesting, uiteraard, de nodige aandacht besteed. Brandveiligheid (van een gebouw) én brandbeveiliging (voor de gebruiker) spelen een grote rol binnen dat kader. Na eerste inventarisatie is gebleken dat de mate van brandveiligheid van rijkshuisvestingsobjecten niet significant verschilt van die van vergelijkbare panden die door marktpartijen in gebruik zijn (ondanks bijvoorbeeld het ontbreken van druk van assuradeuren). Ook is de brandbeveiliging in het algemeen niet minder. De wet-en regelgeving aangaande brandveiligheid is echter complex en de uitvoering en handhaving ervan wordt door de gemeenten op uiteenlopende wijze opgepakt. Daarnaast blijkt de technische kennis aangaande brandveiligheid bij de gebruikers van Rijkshuisvesting soms onvoldoende. De Rijksgebouwendienst is daarom in 2002 gestart met het maken van een handleiding voor gebruikers over brandveiligheid. Hierin komen zowel technische aspecten als wet- en regelgeving aan de orde. Tevens heeft de Rgd een start gemaakt met het bij wijze van service aanbieden van activiteiten waar de gebruiker verantwoordelijk voor is in het kader van brandveiligheid.

6.2.2.4. Kosten-kwaliteitsverhouding

In de operationele doelstelling wordt gesproken over de scherpe kosten-kwaliteits-verhouding als uitdrukking van de kwaliteit die de Rijksgebouwendienst levert. Hierbij dient te worden aangetekend dat in het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel primair de klant de kwaliteit bepaalt en daar ook voor betaalt. Het is echter aan de Rijksgebouwendienst om – gegeven de kwaliteit die de klant wenst – deze te leveren tegen zo scherp mogelijk kosten.

In 2001 is door middel van een benchmark-onderzoek getracht meer inzicht te verkrijgen in de producten, hoe de kosten daarvan bij de Rgd zich verhouden tot de tarieven in de markt en wat de benodigde apparaatsopbouw is om deze producten te leveren. Het vergelijkbaar maken van de Rgd met de markt maakt het mogelijk helderheid en transparantie te bieden aan de klanten van de Rgd. Uit dit onderzoek kwam allereerst naar voren dat het moeilijk is de Rgd te vergelijken met marktpartijen. Dit heeft enerzijds als oorzaak dat diensten en producten van de Rgd andere benamingen hebben dan in de markt gebruikelijk is. Anderzijds heeft de Rgd taken die marktpartijen niet hebben, zoals het beheer van monumenten met erfgoedfunctie, onderzoek en beleidsontwikkeling ten aanzien van asbest, legionella e.d. Uit het onderzoek kan, met de nodige voorzichtigheid, worden geconcludeerd dat de Rgd op onderdelen duurder is dan de markt. De resultaten van het onderzoek zullen worden meegenomen in zowel de reorganisatie van de Rgd als in de evaluatie van het stelsel rijkshuisvesting in 2004.

6.2.3. Groeiparagraaf hoofddoelstelling adequate huisvesting

1. Met ingang van de begroting 2003 zullen, waar nodig, concrete verbeteracties worden gepresenteerd naar aanleiding van de resultaten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek.

2. Na afronding van alle asbestinventarisaties (uiterlijk 2004) zal een indicator voor de voortgang van de asbestsanering worden gepresenteerd.

3. Naar verwachting in de begroting 2004 zal de Rgd een nieuwe onderhoudsindicator presenteren.

6.3. Baten en lasten in evenwicht

6.3.1. De beleidsdoelstelling

De Rijksgebouwendienst streeft naar een bedrijfsresultaat waarbij de baten en lasten meerjarig met elkaar in evenwicht zijn. Na drie jaar ervaring met het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel blijkt dat zich van jaar op jaar relatief grote afwijkingen kunnen voordoen ten opzichte van een nul-stand (baten en lasten exact in evenwicht). De grootste afwijkingen in het resultaat doen zich voor bij grote dotaties of vrijval van voorzieningen, bijvoorbeeld bij de voorzieningen boekwaarderisico en leegstand. Conclusies of de baten en lasten in totaliteit over een langere periode met elkaar in evenwicht zijn kunnen pas over een aantal jaren worden getrokken. Het is dan mogelijk een onderscheid te maken tussen incidentele en structurele mee- en tegenvallers. Het jaar 2004 is hiervoor een geschikt moment, omdat dan gelijktijdig de werking van het rijkshuisvestingstelsel wordt geëvalueerd.

6.3.2. Operationele doelstelling

Adequate huisvesting moet worden gerealiseerd met inachtneming van de doelstelling dat een bedrijfsresultaat moet worden bereikt waarbij de baten en lasten meerjarig met elkaar in evenwicht zijn. Een goed inzicht in en beheersing van de bedrijfseconomische risico's en meerjarig vooruitkijken zijn dan een vereiste. Met maatregelen die voortdurend het financieel beheer moeten verbeteren en de implementatie van het nieuwe financiële informatiesysteem wordt beoogd dat de administratie een tool of management wordt waarmee risico's kunnen worden beheerst.

Indicatoren voor bedrijfseconomische risico's zijn onder meer leegstand en de spreiding van de gebruikscontracten over de verschillende looptijden.

6.3.2.1. Leegstand

De Rijksgebouwendienst stuurt op het beheersen van de totale leegstandskosten (structurele en frictieleegstand) waarbij als operationele doelstelling geldt dat deze voor de totale voorraad, die deel uitmaakt van de huurverhuur methodiek, maximaal 2% van de m2 bvo bedraagt. Op 31 december 2001 bedroeg de leegstand 2,3% van het aantal m2 bvo binnen het huur- verhuurstelsel. Indien wordt gecorrigeerd voor de objecten die vanwege werkzaamheden niet konden worden verhuurd bedroeg de leegstand slechts 1,0%.

Bij nieuwe contracten geldt een variabele opslag voor leegstand, waarvan de hoogte is gerelateerd aan de lengte van het contract. Hiermee is een prikkel geïntroduceerd om langere contracten af te sluiten, waarmee op termijn de leegstandsrisico's worden beperkt, zodat effectief kan worden gestuurd op lage leegstand, waardoor de kosten voor de gebruikers naar beneden gaan.

In november 2001 heeft de Rgd de interne spelregels, definities en kengetallen met betrekking tot leegstand aangescherpt. Hierdoor wordt de sturing op leegstandskosten gefaciliteerd. In de jaarverantwoording 2001 is na een statische toets op basis van de actuele definities een bedrag van € 34,5 mln vrijgevallen uit de voorziening leegstand.

De Rgd stuurt vanaf 2002 op leegstandskosten door:

• een verbeterde informatieverstrekking met betrekking tot tijdelijk leegstaande panden aan departementen met een huisvestingsvraag;

• het tijdig overleggen met klanten over verlenging van een huurcontract dat expireert;

• een verbetering van het afstootproces in overleg met Domeinen;

• gerichter te anticiperen op de vraag bij klanten naar met name kleine huisvesting voor projectorganisaties met een tijdelijk karakter.

• De bovengenoemde acties zijn vanaf 2002 in gang gezet en worden nog nader gekwantificeerd.

6.3.2.2. De spreiding van de gebruikscontracten over de verschillende looptijden

Door de looptijd te volgen van de gebruikscontracten ontstaat een indicatie op welke termijn de Rgd meer dan normale bedrijfseconomische risico's loopt en of er sprake is van een trend. De onderstaande tabel biedt inzicht in het moment waarop een belangrijk deel van de contracten afloopt. Binnen een tijdshorizon van vijf jaar worden de restwaarde risico's van leegkomende, onverhuurbare panden ingeschat. Hiervoor wordt een voorziening gevormd waaruit toekomstige boekwaardeverliezen bij afstoot kunnen worden gedekt.

Tabel 4 Spreiding gebruikscontracten over looptijd (eigendomspanden) ultimo 2001
ContractduurJaarAantalGebruiksvergoedingenBruto vloeroppervlak
vanaf 1-1-2002afloopcontracten%€1000%m2 bvo%
1 jaar200240,46 6081,459 8901,5
2 jaar20031019,423 3124,9236 1105,7
3 jaar200450,49860,211 7670,3
4,5 jaar200628426,396 83820,4844 28920,5
5 jaar200650,43 5050,720 8740,5
6 jaar200740,41150,01 2160,1
7 jaar200814013,025 3225,3224 7045,5
8 jaar200910,1440,08000,0
9 jaar201010,12070,14 8540,1
10 jaar2011787,226 0795,5237 0445,8
11 jaar201250,44 4390,928 5340,7
12 jaar201334431,9185 06839,01 596 73038,9
15 jaar201610,11 5550,310 0800,2
16 jaar201730,33 6670,830 7320,7
17 jaar2018968,990 07619,0737 49017,9
18 jaar201920,24 7561,043 6251,1
21 jaar202220,21 3130,38 0050,2
27 jaar202830,31 1320,212 4670,3
Totaal 1 079100,0475 022100,04 109 211100,0

Portefeuillemanagement

Een belangrijk instrument om baten en lasten in evenwicht te brengen en te houden is het portefeuillemanagement. Met portefeuillemanagement wordt de toekomstwaarde van de portefeuille in stand gehouden, de voorraad kostendekkend beheerd en worden de risico's ten aanzien van onder meer leegstand, exploitatie en onderhoud beheerst. De Rijksgebouwendienst moet de gepleegde investeringen en onderhoudsgelden terugverdienen via de gebruiksvergoeding en/of de restwaarde van de portefeuille. Sinds 2000 functioneert de Investeringsraad Rijksgebouwendienst, waarin nieuwe investeringen worden getoetst aan portefeuillespelregels, met het oogmerk de risico's te beheersen.

Treasury

Treasury is een instrument om risico's van o.a. nieuwe projecten adequaat te beheersen en noodzakelijk voor een optimaal liquiditeiten- en vermogensbeheer. De belangrijkste regeling voor de treasury vormt de leenfaciliteit, waaruit de Rijksgebouwendienst nieuwe projecten kan financieren. De toekenning van de leenfaciliteit vindt in beginsel jaarlijks plaats in het Kabinet in het kader van de vaststelling van de begroting. Per kwartaal worden leningen vastgelegd in een leenconvenant.

Via de gebruiksvergoedingen is de Rijksgebouwendienst vervolgens in staat om de bij Financiën verkregen lening af te lossen en daarover rente te betalen. Op basis van de afgesloten verhuurcontracten wordt een rente- en aflossingschema opgesteld.

6.3.2.5. Ontwikkeling agentschapsvermogen

Onderstaand (voorgeschreven) overzicht biedt inzicht in de ontwikkeling van het agentschapsvermogen. De geprognotiseerde mutaties bestaan jaarlijks uit het saldo van baten en lasten en de directe mutaties op het agentschapsvermogen. Directe mutaties kunnen betreffen een afdracht aan het moederdepartement, indien het maximaal toegestane agentschapsvermogen wordt overschreden, dan wel een storting van het moederdepartement, indien het agentschapsvermogen te beperkt wordt geacht.

Het saldo van baten en lasten wordt toegelicht in de meerjarige staat van baten en lasten. De directe mutaties van het agentschapsvermogen worden berekend door het agentschapsvermogen per ultimo boekjaar te vergelijken met het maximaal toegestane agentschapsvermogen. Het maximaal toegestane agentschapsvermogen bedraagt 5% van de gemiddelde omzet (van de afgelopen 3 jaar), waarbij de relevante omzet van de Rgd is gedefinieerd als de totale baten exclusief egalisatie, buitengewone baten en rentebaten.

Op de afgedragen middelen kan de Rgd een beroep doen indien het agentschapsvermogen, ultimo een boekjaar, minder bedraagt dan € 15 mln. Mocht het agentschapsvermogen, ultimo het boekjaar als gevolg van de ombuiging minder dan € 15 mln bedragen, dan zal binnen de bestaande afspraken over het agentschapsvermogen Rgd het moederdepartement zorgen voor aanzuivering van het vermogen van de Rgd en de taakstelling alsnog binnen de gestelde tijd op de VROM-begroting realiseren.

Tabel 5 Overzicht vermogensontwikkeling (in €1000)
  199920002001200220032004200520062007
Eigen vermogen per 1 januari 38 57149 09287 25050 15661 17019 80837 13948 11748 298
Saldo van Baten en Lasten+/+10 52151 60710 87619 882– 24 83417 33110 978181717
Directe mutaties in het eigen vermogen:          
– uitkering aan moederdepartement-/- 13 45047 9708 86816 528    
– exploitatiebijdrage moederdepartement+ /+         
– overige mutaties+/+         
Eigen vermogen per 31 december 49 09287 25050 15661 17019 80837 13948 11748 29849 015

6.3.3. Groeiparagraaf hoofddoelstelling baten en lasten in evenwicht

1. Begroting 2005: in het kader van de evaluatie van het stelsel per 2004 zullen de interne portefeuillespelregels worden geëvalueerd. Toetsing van de voorraadmutaties vanaf 1-1-1999 aan de doelstellingen van de stelselwijziging.

2. Begroting 2005: in het kader van de evaluatie van het stelsel per 2004 zal ook een evaluatie tarieven en opslagen plaatsvinden, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de aannames die bij de stelselwijziging zijn gehanteerd en zonodig tot tariefsaanpassing kan worden overgegaan.

6.4. Toegevoegde waarde

6.4.1. De beleidsdoelstelling

De Rijksgebouwendienst wil met de rijkshuisvesting en via brede inzet van kennis en expertise toegevoegde waarde leveren.

Met de rijkshuisvesting kan worden bijgedragen aan de realisatie van rijksbeleid en kan invulling worden gegeven aan de voorbeeldfunctie van het rijk op onder meer het gebied van architectuur, stedenbouw, duurzaam bouwen en aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van stedelijke gebieden. De brede inzet van kennis en expertise komt onder meer tot uitdrukking in de coördinatie van het bouwbeleid en architectuurbeleid dat zich verder uitstrekt dan alleen rijksgebouwen.

Cruciaal voor succes bij iedere opgave zijn de integrale aanpak van het totstandkomingsproces en het zich bewust zijn van potenties en ambities van zowel opdrachtgever als gebruiker, gesteund door een goede communicatie tussen de Rijksgebouwendienst en de departementen, maar ook met lokale overheden en andere betrokkenen.

In 2003 brengt het Kabinet een nieuw Meerjarenbeleidsplan Rijkshuisvesting uit. Hierin wordt de toegevoegde waarde van rijkshuisvesting voor de realisatie van het rijksbeleid onderstreept en vertaald in concrete afspraken en acties, te onderzoeken gebieden en pilotprojecten. De thema's die -naast de hierna genoemde operationele doelstellingen- hierbij o.a. aan de orde komen zijn veiligheid & gezondheid, nieuwe samenwerkingsvormen, de overheid als aantrekkelijk werkgever, maatschappelijk verantwoord bouwen en huisvesten.

6.4.2. De operationele doelstellingen

De hoofddoelstelling Toegevoegde waarde is in hoge mate complementair aan de VROM-artikelen 3 «Duurzame woningen en gebouwen» en 6 «Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke gebieden». De instrumenten Coördinatie van het bouwbeleid, Duurzaam bouwen utiliteitssector en Energiebesparing rijkshuisvesting zijn beschreven bij artikel 3. De instrumenten beheer monumenten en architectuurbeleid zijn toegelicht bij artikel 6.

Beheer rijksmonumenten en architectuurbeleid

Met rijkshuisvesting wordt mede invulling gegeven aan de stedenbouwkundige vernieuwing en aan het tot stand brengen van architectonische kwaliteit. Nieuwbouw of renovatie van rijkshuisvesting in een stedelijk gebied kan dienen als katalysator voor de ontwikkeling van dat gebied. Waar mogelijk zal dan ook worden aangesloten bij lokale initiatieven. In het bijzonder geldt dit voor de ontwikkelingsprogramma's die in het kader van de stedelijke vernieuwing worden opgesteld.

De Rgd draagt zorg voor de instandhouding van de 62 monumenten met een primaire erfgoedfunctie, en voor 219 (rijks-)monumenten met een primaire (rijks-)huisvestingsfunctie. De kosten hiervan worden gedekt door het programma Monumenten met Erfgoedfunctie (MEF) en uit de regeerakkoordimpuls van Paars II ten behoeve van vitaliteit steden, onderdeel monumentenzorg. In de beleidsbrief Monumenten (Kamerstukken II 2001–2002, 27 432 nr. 39) is nader ingegaan op het monumentenbeleid.

Duurzaamheid en energiezuinigheid

In het kader van het beleidsprogramma Duurzaam Bouwen 2000–2004 heeft de rijksoverheid een voorbeeldfunctie. Per huisvestingsproject adviseert de Rijksgebouwendienst, afhankelijk van de wens van de klant en de mogelijkheden in betreffende situatie over de te realiseren duurzaamheid en energiezuinigheid. Daartoe beschikt de Rijksgebouwendienst over instrumentarium waarmee zowel de integrale milieukwaliteit als de kostenconsequenties in de initiatieffase van een project kunnen worden gekwantificeerd. Met een aantal marktpartijen wordt gewerkt aan een bredere inzetbaarheid van dit instrumentarium, ter bevordering van duurzaam bouwen in de utiliteitssector. Eén van de conclusies na de afronding van het Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting is, dat voor verdergaande energiebesparing in de rijkshuisvesting maatwerk nodig is. De komende jaren zal op gebouwniveau vooral aandacht zijn voor de optimalisering van de inregeling van klimatiseringsinstallaties. Daarnaast wordt tot en met 2006 de toepassing van innovatieve, energiebesparende technieken in enkele projecten gestimuleerd(Programma Innovatieve Technieken rijkshuisvesting).

6.4.3. Groeiparagraaf toegevoegde waarde

Uiterlijk bij de begroting 2004 zal een verkenning worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om een verbeteragenda voor de doelstelling toegevoegde waarde op te stellen. Het Meerjaren Beleidsplan Rijkshuisvesting zal hierop nader ingaan.Vooralsnog ligt de prioriteit van de Rgd bij de uitwerking van de hoofddoelstellingen adequate huisvesting en baten en lasten in evenwicht.

6.5. Bedrijfsvoering

6.5.1. Inleiding

De bedrijfsvoering van de Rgd in 2003 zal in het teken staan van een solide financieel beheer in een gewijzigde organisatiestructuur volgens het functionele front-backofficemodel.

De reorganisatie welke in 2002 wordt voorzien zal moeten leiden tot merkbaar hogere prestaties en hogere tevredenheid van de klanten. Tijdens het transitieproces zullen de verworvenheden van de afgelopen drie jaar in de verbetering van het financieel beheer niet verloren mogen gaan. De Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat in 2001 aantoonbare verbeteringen in het financieel beheer zijn bereikt. Daarnaast merkt de AR op dat nog enkele onvolkomenheden aanwezig zijn.

Daarom wordt de reorganisatie uitgevoerd binnen de randvoorwaarde dat sprake is van een stabiele interne en administratieve organisatie. Om de stabiliteit te waarborgen, en de onvolkomenheden waarop de AR wijst aan te pakken, is een aantal acties gedefinieerd. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.5.3.

In de volgende paragraaf wordt allereerst de reorganisatie toegelicht. Daarna wordt het financieel beheer beschreven.

6.5.2. Reorganisatie

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel bepaalt en betaalt de klant voor de geleverde diensten met het geld dat hij daarvoor op zijn begroting heeft gekregen. Daarmee is de Rgd omzetafhankelijk geworden. Dat betekent dat de Rgd zich meer als bedrijf zal moeten gedragen: klantgericht, innovatief, efficiënt en slagvaardig. In eerste instantie zijn pogingen ondernomen om dit met de bestaande structuur en organisatie te realiseren. Dit heeft geleid tot veel dwarsverbindingen en hulpstructuren in de organisatie, hetgeen ten koste gaat van de efficiency. Daarom is in 2001 bezien op welke wijze de organisatie het best ingericht kan worden om als een bedrijf te opereren. Eind oktober 2001 heeft dit geleid tot een voorgenomen besluit tot reorganisatie (Het Ontwerp) en is dit ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd. De voorgenomen reorganisatie vloeit logischerwijs voort uit de invoering van het rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-1999 en de baten-lastendienst.

De discussies hebben zich in eerste instantie gericht op een vergelijking van drie verschillende organisatiemodellen: de regionale structuur, de klantgroepenstructuur en de functionele front-backofficestructuur. Dit heeft tot de conclusie geleid dat het functionele front-backofficemodel de Rgd de beste mogelijkheden biedt om de klantgerichtheid te vergroten. Dit model houdt in dat het Frontoffice gericht is op de klantcontacten, en de expertise om de produkten te leveren die de klanten wensen ondergebracht wordt in het Backoffice. Het Backoffice bestaat uit een aantal eenheden die zich concentreren op een bepaalde functie waardoor expertise kan worden uitgebouwd die wordt ingezet voor alle klanten.

De reorganisatie tot het front-backofficemodel houdt een structuurwijziging en een daarmee samenhangende formatiewijziging in voor de gehele Rgd. De wijziging in formatie zal in 2002 plaatsvinden. De structuurwijziging zal tevens een cultuurwijziging tot gevolg moeten hebben. Alle schakels in het huisvestingsproces dienen soepel en efficiënt te verlopen. Samenwerking is in dit verband een sleutelwoord: werken in teamverband, kostenbewustzijn, kennis delen, inlevingsvermogen hebben in behoeftes van klanten, haalbare afspraken maken, denken over die van de eigen eenheid heen. Deze waarden zijn in 2001 veelal onder de aandacht gebracht van de Rgd medewerkers. Het management, een opleidingstraject en simulatie van de nieuwe organisatie zullen dat in 2002 verder ondersteunen.

Ten behoeve van de reorganisatie en professionalisering is in 2001 een voorziening gevormd ad € 19,7 mln. Dit zijn kosten die noodzakelijk zijn voor de afbouw van de bestaande organisatie. In deze voorziening zijn geen kosten opgenomen voor de opbouw van de nieuwe organisatie. Deze kosten zullen vanaf 2002 ten laste van het resultaat worden gebracht.

6.5.3. Financieel beheer Rgd

De aantoonbare verbeteringen in het financieel beheer zijn o.a. bereikt door Tutor, het coördinatiepunt regelgeving en het expertisecentrum.

Het uniformeren van de werkwijzen bij de Rgd is bevorderd door alle processen te beschrijven in een, voor iedereen toegankelijk, geautomatiseerd systeem genaamd Tutor. Het beheer van de interne regelgeving (vastgestelde beleidsnotities, bouwstenen) is binnen de Rgd gecommuniceerd, geïmplementeerd en verwerkt in Tutor. Tutor is een dynamisch systeem waarin de actuele regelgeving en administratieve organisatie wordt vastgelegd. Voor Tutor is een introductiecursus georganiseerd voor alle medewerkers van de Rgd.

In 2001 is een expertisecentrum gereed product ingesteld. In het expertisecentrum wordt specifieke Rgd deskundigheid van een aantal Interne Controle-medewerkers op het gebied van waardering van gereed product, Rekenmethode Rijksgebouwendienst (RMR) en basisadministratie gebundeld, met als doel uniformiteit en kwaliteit van de waardering van het opgeleverd onderhanden werk te waarborgen. Het expertisecentrum is sinds september 2001 operationeel.

Om de resterende onvolkomenheden in het financiële beheer aan te pakken zijn een aantal acties ingezet, die naar verwachting in 2002 worden afgerond. De uitvoering van deze acties leidt ertoe dat de interne en administratieve organisatie zodanig stabiel wordt dat de reorganisatie niet tot beheersmatige problemen leidt. Deze acties zijn:

1. De primaire processen van de nieuw te vormen bedrijfsonderdelen worden beschreven.

2. De inrichting van de administratie en de inhoud en opzet van de controlfunctie zal in overleg met de kwartiermakers van de bedrijfsonderdelen worden vastgesteld.

3. De kwaliteit van niet-financiële gegevens en de systemen waarin deze worden vastgelegd zal kritisch worden getoetst.

4. Technische en functionele verbetering van het financiële administratieve systeem (IRIS).

5. Verbetering van de informatie benodigd voor sturing en beheersing van de organisatie, in het bijzonder de nieuw te vormen bedrijfsonderdelen.

6. Gegevens over vastgoed worden overgebracht vanuit niet-comptabele systemen naar IRIS.

6.6. Financiële informatie Baten-Lastendienst Rijksgebouwendienst

6.6.1. Begrotingsstaat 2003

Tabel 6 (Bedragen x €1000)
totaal batentotaal lastensaldo baten en lasten
1 013 2371 038 071– 24 834
totaal kapitaaluitgaventotaal kapitaalontvangsten 
629 124488 796 

Toelichting bij de raming:

De jaarschijf 2001 komt overeen met de verantwoording 2001, waarin de effecten van de AD-correcties van de boekwaarden op de gebruiksvergoedingen zijn verwerkt. De raming van de gebruiksvergoedingen (en alle daarmee samenhangende begrotingsposten) in 2003 en latere jaren is gebaseerd op de realisatie 2001. Daarom is de raming naar beneden bijgesteld.

Toelichting baten en lasten:

De baten en lasten die kunnen worden toegerekend aan lopende huurcontracten zijn in lopende prijzen geraamd, rekening houdend met een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van 2,5%, met uitzondering van de baten en lasten gerelateerd aan inputfinanciering in verband met de relatie met de VROM begroting en met uitzondering van de baten en lasten gerelateerd aan de onderhanden werk projecten. Na verwerking van deze projecten in de comptabele administraties zullen ook deze projecten geïndexeerd worden opgenomen.

De jaarlijkse indexering van de gebruiksvergoedingen is voor de Rgd een voorwaarde om aan de rente- en aflossingsverplichting, zoals ook verwerkt in het kasstroomoverzicht, te kunnen voldoen. De begroting sluit aan op de leningsconvenanten voor de voorraad per 1-1-2002.

Toelichting saldo baten en lasten 2003 en volgende jaren:

In het jaar 2003 wordt een negatief resultaat begroot van € 24,8 mln. Dit bedrag wordt grotendeels verklaard door een dotatie aan de voorziening boekwaarderisico's. In 2003 zal een dotatie van € 38,1 mln plaatsvinden voor aflopende 10-jaars contracten in 2008.

Vanaf 2004 is in beginsel sprake van een positief resultaat als gevolg van het verschil tussen de rentelasten en de opbrengst van de rentecomponent in de gebruiksvergoeding. De rentelasten zijn lager dan de rentecomponent in de gebruiksvergoeding omdat in de openingsbalans per 1-1-1999 de materiele vaste activa niet volledig via de leenfaciliteit zijn gefinancierd. De Rgd wordt hierdoor in staat gesteld om risico's (onder andere noodzakelijke dotaties aan de voorziening boekwaarderisico's) op te vangen. Baten en lasten blijven hierdoor op langere termijn in evenwicht.

Gelet op het risicoprofiel van de Rgd, waarin boekwaarderisico's een grote rol spelen, is een toename van het agentschapsvermogen wenselijk. Indien het eigen vermogen hoger wordt dan noodzakelijk -gegeven dit risicoprofiel- zal bij de evaluatie van het stelsel in 2004 de mogelijkheid om tarieven te verlagen serieus worden onderzocht. Het actuele inzicht in boekwaarderisico's zal bij dit onderzoek worden betrokken.

Als gevolg van het hierboven beschreven verschil tussen rentekosten en opbrengsten wordt – binnen de huidige context en met de huidige veronderstellingen – het toegestane agentschapsvermogen op 31-12-2002 en 31-12-2005 overschreden. De overschrijding per 31-12-2002 is het gevolg van het uiteindelijke saldo van baten en lasten in 2001. In plaats van een geraamd verlies is een winststaldo gerealiseerd, waardoor de omzet en daardoor de groei van het eigen vermogen groter is geweest dan geraamd. De raming bij 1e suppletore wet 2002 leidt ertoe dat ultimo 2002 een overschrijding van het toegestane agentschapsvermogen wordt verondersteld. De overschrijding van het maximale agentschapsvermogen ultimo 2005 wordt gecorrigeerd door uit dien hoofde een aanpassing van de gebruiksvergoeding met ingang van 2005 te veronderstellen. Het saldo van baten en lasten daalt hierdoor tot circa € 0,7 mln in 2007.

6.6.2. Begroting baten en lasten 2003 en meerjarenraming

Tabel 7
 2001200220032004200520062007Econ. classFunct. class
Opbrengst gebruiksvergoedingen747 107777 739816 972839 593854 238864 287885 1131201.34
Opbrengst inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie59 41166 48786 27459 82248 58741 98040 5181201.34
Services22 61128 80623 57524 16424 76825 38826 0221201.34
Adviezen1 3233 1532 0502 1012 1542 2082 2631201.34
Derden12 97614 66213 63313 97414 32314 68115 0481601.34
Kleine projecten ministeries57 96723 25628 70029 41830 15330 90731 6791201.34
Egalisatie94 88956 83137 5335 235– 25 403– 57 017– 86 1441513.1
Rentebaten7 0736 5024 5005 0006 5007 0008 0001201.34
Overige baten4 668        
Totaal1 008 025977 4361 013 237979 307955 320929 434922 500  
Lasten Rgd2001200220032004200520062007Econ. classFunct. class
Netto apparaatskosten56 22842 62248 34546 44848 83550 60451 8251101.34
Huren vanuit de markt204 088214 977224 767230 386236 145242 049248 1001201.34
Huisvestingskosten via inputfinanciering59 41166 48786 27459 82248 58741 98040 5181201.34
Services19 72028 80623 74624 34024 94825 57226 2111201.34
Adviezen2 8383 1532 7422 8102 8812 9533 0271201.34
Derden1 5922 2091 6731 7141 7571 8011 8461601.34
Kleine projecten ministeries57 80423 25628 70029 41830 15330 90731 6791201.34
Onderzoek rijkshuisvesting1 0912 0422 0422 0422 0422 0422 0421201.34
Dagelijks onderhoud29 49340 99238 52539 76740 93242 04643 1891201.34
Rentelasten254 078255 789253 354246 652238 668229 412220 1582113.1
Afschrijvingen213 448200 864201 637188 097176 722165 130156 2901513.5
Belastingen20 12820 77522 05822 69823 29123 85424 4323213.6
Mutaties voorzieningen52 16555 582104 21067 78269 38070 90472 4661201.34
Overige lasten25 065        
Totale lasten997 149957 5541 038 071961 976944 342929 253921 783  
Saldo10 87619 882– 24 83417 33110 978181717  

6.6.2.1. Toelichting bij opbouw Baten

Opbrengst gebruiksvergoedingen

De gebruiksvergoedingen zijn gebaseerd op de Huurprijsmethodiek rijksgebouwendienst. De opbrengst van de lopende interne verhuurcontracten met de ministeries per 1 januari 2002 sluiten aan op de goedgekeurde jaarverantwoording 2001.

In de raming van opbrengsten gebruiksvergoedingen is geen rekening gehouden met de effecten van voorgenomen afstoot van panden in verband met de onzekerheden rond tijdstippen van afstoot. Tevens is nog geen rekening gehouden met de efficiencytaakstelling die in het verlengde van het Strategisch Akkoord ook wordt doorvertaald naar de RGD en die een neerwaarts effect zal hebben op de gebruiksvergoedingen.

De opbrengsten gebruiksvergoedingen en de hiermee samenhangende kosten zijn geindexeerd met 2,5% per jaar en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 8 (bedragen in €1000)
 2001200220032004200520062007
gebruiksvergoeding contracten747 107758 222801 420821 455834 992845 041865 867
onderhanden werk nog op te leveren 19 51715 55318 13819 24619 24619 246
Totaal747 107777 739816 972839 593854 238864 287885 113

In het jaar 2005 ontstaat binnen de huidige context en met de huidige veronderstellingen een overschot boven het maximaal toegestane vermogen, dit is gecorrigeerd door uit dien hoofde een neerwaartse aanpassing van de gebruiksvergoeding contracten met ingang van 2005 te veronderstellen.

Opbrengst Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie

De opbrengsten van inputfinanciering buiten de huurverhuurrelatie zijn begroot als uitgaven bij de Rgd-instrumenten op de beleidsartikelen 3, 6 en 15 (exclusief de beschikbare middelen voor correcties van de huisvestingsbudgetten van de ministeries) en artikel 14. De uitsplitsing van deze opbrengsten wordt gegeven bij deze beleidsartikelen.

Tabel 9 (bedragen in €1000)
 200220032004200520062007
Opbrengst artikel 36 3626 5514 2153 6262 6322 132
Opbrengst artikel 611 10915 43115 43115 17515 56515 565
Opbrengst artikel 1445 87162 04937 77527 38521 38220 420
Opbrengst artikel 153 1452 2432 4012 4012 4012 401
Opbrengst totaal66 48786 27459 82248 58741 98040 518

Opbrengsten services

Services zijn vormen van dienstverlening waarbij de Rijksgebouwendienst op verzoek van de klant werkzaamheden uitvoert, die volgens de Regeling Taakverdeling Beheer (RTB) tot de taak van de klant behoren. Onder deze post zijn tevens de baten voortvloeiend uit facility management verantwoord. De klanten zijn niet verplicht de services af te nemen. De opbrengsten services zijn geïndexeerd met 2,5% per jaar. De opbrengsten services kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Tabel 10 (bedragen in €1000)
 2001200220032004200520062007
Services structureel (contract)12 1237 87612 30012 60812 92313 24613 577
Services incidenteel9 87920 93010 25010 50610 76911 03811 314
Facility management60901 0251 0511 0771 1041 131
Totaal22 61128 80623 57524 16424 76825 38826 022

Opbrengst adviezen

Gebruikers kunnen verzoeken indienen bij de Rijksgebouwendienst voor niet-project gebonden adviezen. Projectgebonden adviezen worden geactiveerd bij de materiële vaste activa. De opbrengsten adviezen zijn geïndexeerd met 2,5% per jaar.

Opbrengst derden

De Rijksgebouwendienst heeft onder meer als taak de zorg voor de huisvesting van organisaties op het niveau van de centrale overheid, die (vrijwel) geheel bekostigd worden uit collectieve middelen. Indien organisaties die binnen deze definities passen de Rijksgebouwendienst daarom verzoeken neemt de Rijksgebouwendienst de zorg voor de huisvesting op zich. De voornaamste opbrengst is de huur die via de Dienst der Domeinen ontvangen wordt. Daarnaast is er sprake van baten van een aantal bijzondere objecten (onder andere parkeergarages en grafelijke zalen).

Opbrengst kleine projecten ministeries

Onder deze post zijn de opbrengsten opgenomen van de door de Rgd uitgevoerde kleine, á fonds perdu gefinancierde, huisvestingsprojecten voor ministeries. Het financieren van deze (ver)bouwprojecten door de gebruikers middels een meerjarige gebruiksvergoeding is niet zinvol door de relatief geringe financiële omvang van deze projecten. Het is binnen randvoorwaarden toegestaan te opteren voor een bijdrage in één keer. In 2001 heeft een inhaalslag plaatsgevonden in de facturering. Vanaf 2002 wordt een constante reeks verwacht.

Egalisatie

Deze opbrengst wordt toegelicht onder rentelasten.

Rentebaten

De Rgd kent rentebaten tengevolge van positieve saldi op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (dagrente) en op de depositorekeningen Rijkshoofdboekhouding (rente percentage voor 1 jaar gelijk aan leenfaciliteit).

6.6.2.2. Toelichting bij opbouw Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten Rijksgebouwendienst kunnen worden onderscheiden in twee delen. Allereerst het deel dat direct ten laste van het resultaat in het betreffende jaar wordt gebracht. Dit deel omvat de apparaatskosten die gemoeid zijn met de producten beheer, services en adviezen en de inputgefinancierde activiteiten. De apparaatskosten worden derhalve verantwoord onder de betreffende posten.

Het tweede deel van de apparaatskosten wordt geactiveerd en komen ten laste van het resultaat door middel van afschrijvingen van de betreffende activa. Deze kosten bestaan uit architectuur & adviseurskosten (A&A) en projectontwikkelingskosten ten behoeve van het product huisvestingsprojecten.

Als gevolg van onder andere een hogere inzet van extern personeel in het kader van verbetering financieel beheer en projectmanagement zijn de apparaatskosten in 2001 toegenomen. In 2002 wordt begonnen met het verlagen van de inzet van externen. In 2004 zullen de apparaatskosten op het beoogde niveau liggen. In onderstaande tabel zijn de apparaatskosten getoond die ten laste van het resultaat worden gebracht.

Tabel 11 (bedragen in €1000)
 2001200220032004200520062007
apparaatskosten beheer56 22842 62248 34546 44848 83550 60451 825
Verwerkt als productkosten:       
apparaatskosten services 3 757706706706706706
apparaatskosten adviezen 3 1536 5476 0016 4546 4066 357
apparaatskosten input 6 8747 2505 7945 2104 8754 730
apparaatskosten derden/kleine projecten ministeries 2 2811 8371 8831 9301 9782 027
subtotaal productkosten 16 06516 34014 38414 30013 96513 820
Totaal kosten t.l.v. resultaat 58 68764 68560 83263 13564 56965 645

De te activeren A&A en ontwikkelingskosten op basis van de in deze begroting opgenomen investeringsbedragen zijn in onderstaande reeks getoond.

Tabel 12 (bedragen in €1000)
 200220032004200520062007
te activeren A&A kosten5 8996 0006 0006 0006 0006 000
te activeren ontwikkelingskosten21 83622 40022 40022 40022 40022 400
Totaal27 73528 40028 40028 40028 40028 400

Een deel van de apparaatskosten van de Rijksgebouwendienst wordt gevormd door de huisvestingskosten en de afdrachten aan VROM voor gemeenschappelijke diensten. Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van alle producten van de Rijksgebouwendienst.

Tabel 13 (bedragen x €1000)
 2001200220032004200520062007
Huisvestingskosten Rgd4 4194 5314 6434 7594 8785 0005 125
Afdrachten VROM7 1758 3107 1667 0347 0347 0347 034
Totaal11 59412 84111 80911 79311 91212 03412 159

Huren vanuit de markt

Deze post bevat de door de Rijksgebouwendienst aan de markt te betalen huren, exclusief de huren van objecten die verbonden zijn met inputfinanciering en dus buiten de huurverhuurrelatie vallen.

Huisvestingskosten via inputartikelen

Het totaal van de buiten de huur-verhuurrelatie vallende integrale rijkshuisvestingskosten kan als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 14 (bedragen in €1000)
 2001200220032004200520062007
Apparaatskosten6 1266 8747 2505 7945 2104 8754 730
Programmakosten50 10259 61379 02454 02843 37737 10535 788
Totaal56 22866 48786 27459 82248 58741 98040 518

Kosten services

Deze post betreft de integrale kosten voor werkzaamheden, die volgens de RTB tot de taak van de afnemer worden gerekend. Een deel van de kosten bestaat uit de opbouw van een vervangingsverplichting die de Rgd heeft jegens een aantal klanten ten aanzien van de vervanging van gebruikersinstallaties. Tevens worden onder deze post de kosten van het product facility-management verantwoord.

Kosten adviezen

Onder deze post zijn de integrale kosten van niet-projectgebonden adviezen opgenomen. Deze kosten betreffen zowel de interne als externe kosten.

Kosten derden

Op deze post zijn de exploitatiekosten van bijzondere objecten (onder andere garages en grafelijke zalen) geraamd. De kosten van de aan derden verhuurde panden zijn geraamd op de posten onderhoud, markthuren, afschrijving en rente. Deze werkwijze komt overeen met de verantwoording 2000 en 2001 en de begroting 2002.

Kosten kleine projecten ministeries

Onder deze post zijn de integrale kosten opgenomen van de door de Rgd uitgevoerde kleine, à fonds perdu gefinancierde, projecten voor ministeries. Het betreft hier (ver)bouwactiviteiten van relatief geringe financiële omvang.

Kosten onderzoek rijkshuisvesting

Deze post betreft de geraamde kosten voor de uitvoering van aan externen opgedragen onderzoek, kennisoverdracht en implementatie. De Research en Development-functie staat ter beschikking voor de rijkshuisvesting in totaliteit.

Kosten dagelijks onderhoud

De kosten van dagelijks onderhoud hebben betrekking op regelmatig terugkerende vaste werkzaamheden (contractonderhoud en wettelijk verplichte keuringen) en klachtenonderhoud. De kosten van dagelijks onderhoud bleken in 1999 t/m 2001 lager te zijn dan de ontvangen opslagen voor dagelijks onderhoud in de gebruiksvergoedingen. Daarom is de raming naar beneden bijgesteld.

Rentelasten

De rentelasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 15 (bedragen in €1000)
 2001200220032004200520062007
voorraad 1-1-2002254 078245 466247 288239 578231 162221 906212 652
nog op te leveren onderhanden werk 10 3236 0667 0747 5067 5067 506
Totaal254 078255 789253 354246 652238 668229 412220 158

De rentelasten zijn geraamd op basis van de af te sluiten leningsconvenanten met het Ministerie van Financiën. De gehanteerde rentepercentages zijn:

Tabel 16
Openingsbalans6,50%
Periode 1-1-1999 t/m 31-3-20004,27%
Periode 1-4-2000 t/m 30-9-20005,55%
Periode 1-10-2000 t/m 31-3-20015,41%
Periode 1-4-2001 t/m 30-9-20015,14%
Periode 1-10-2001 t/m 31-3-20025,16%
Periode 1-4-2002 t/m heden5,39%

De rentepercentages worden twee keer per jaar (1 april en 1 oktober) vastgesteld, gebaseerd op staatsleningen met een looptijd van 15 jaar. De huurprijsmethodiek Rijksgebouwendienst heeft als uitgangspunt een (afgezien van de toegepaste indexering) constante huurprijs over de contractsperiode. De opbrengsten gebruiksvergoedingen kent derhalve een constante reeks terwijl de kosten van rente en afschrijving variëren over de jaren. Het verschil tussen deze baten en lasten wordt jaarlijks op contractniveau geëgaliseerd. Voor de egalisatie van afschrijvingen is vooralsnog alleen rekening gehouden met de voorraad en inbouwpakketten in huurpanden. De samenstelling van de verschillende kostencomponenten in de gebruiksvergoedingen voor nog op te leveren onderhanden werk is immers nog niet bekend.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 17 (bedragen in €1000)
 2001200220032004200520062007
Afschrijving immateriële activa2 0522 8954 8524 8524 8524 8524 852
Afschrijving gebouwen/inbouw210 546197 516195 935182 395171 020159 428150 588
Afschrijving inventaris en overige bedrijfsmiddelen850454850850850850850
Totaal213 448200 865201 637188 097176 722165 130156 290

De afschrijvingskosten zijn berekend met lineaire afschrijving over de per gebouwdeel vastgestelde termijn. De volgende verdeling naar levensduur en afschrijftermijnen wordt gehanteerd:

Tabel 18
Immateriële vaste activa in5 jaar
Grondgeen afschrijving
Gebouwen15 a 60 jaar
Inventaris overige bedrijfsmiddelen3 a 15 jaar

Belastingen en heffingen

Deze post betreft het eigenaarsdeel van de onroerende zaakbelasting (OZB) over de voorraad onroerend goed. De OZB wordt afgedragen aan de Dienst Domeinen.

Mutaties voorzieningen

De volgende dotaties aan voorzieningen zijn in de ramingen verwerkt:

– Dotatie aan de voorziening boekwaarde risico's

Zo nodig wordt gedoteerd aan deze voorziening ter dekking van de risico's die kunnen ontstaan in verband met afstoot als gevolg van aflopende contracten binnen een tijdshorizon van vijf jaar, gerekend vanaf balansdatum. De afstoot vindt tot ca. een jaar na beëindiging van het contract plaats. In 2003 wordt een dotatie van € 38,1 mln verwacht in verband met aflopende 10-jaarscontracten.

– Dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud:

Ten behoeve van planmatig onderhoud worden jaarlijks de ontvangen opslagen planmatig onderhoud uit de gebruiksvergoedingen gedoteerd aan de voorziening planmatig onderhoud.

– Dotatie aan de voorziening leegstand:

Ter dekking van de uitgaven leegstand worden jaarlijks de opslagen leegstand uit de ontvangen gebruiksvergoedingen aan de voorziening leegstand gedoteerd.

– Dotaties aan de overige voorzieningen (bodemsanering, geschillen en rechtsgedingen, wachtgelden en dubieuze debiteuren).

Naar aanleiding van de realisatie t/m 2001 is een raming voor dotaties aan overige voorzieningen opgenomen van € 6,5 mln per jaar.

Tabel 19 (bedragen in €1000)
 2001200220032004200520062007
Dotatie vz. boekwaarderisico's12 721 38 137    
Dotatie vz. planmatig onderhoud36 89339 34942 83744 06245 20946 30647 430
Dotatie vz. leegstand– 17 86416 23316 73617 22117 67118 09818 536
Dotatie overige voorzieningen20 415 6 5006 5006 5006 5006 500
Totaal52 16555 582104 21067 78269 38070 90472 466

In de realisatie 2001 zijn naast de dotaties ook vrijvallende bedragen verwerkt.

6.6.3. Begroting van kapitaalsuitgaven en -ontvangsten

De staat van kapitaalsuitgaven en -ontvangsten geeft aan welke kapitaalsuitgaven in de begrotingsjaren worden verwerkt en op welke wijze deze kapitaalsuitgaven worden gefinancierd. De kapitaalsuitgaven en -ontvangsten zijn niet in evenwicht. Dit is onder andere een gevolg van het feit dat de ontvangen afschrijvingscomponent in de gebruiksvergoeding wordt aangemerkt als bate en niet als kapitaalsontvangst. Voor een toelichting op onderstaande posten wordt verwezen naar paragraaf 6.6.4.

Tabel 20 Staat van kapitaaluitgaven en -ontvangsten x €1000
 2001200220032004200520062007
kapitaaluitgaven       
investering295 050350 000450 000350 000350 000350 000350 000
aflossingen leningen126 547116 285162 596138 577198 284177 874141 311
afdracht surplus agentschapsvermogen47 9708 86816 528    
totaal469 567475 153629 124488 577548 284527 874491 311
        
kapitaalontvangsten       
afstoot9 99711 02138 7965 40449 99219 5040
leenfaciliteit296 797350 000450 000350 000350 000350 000350 000
totaal306 794361 021488 796355 404399 992369 504350 000

6.6.4. Kasstroomoverzicht 2003 en meerjarenraming

Tabel 21 (Bedragen in €1000)
 199920002001200220032004200520062007
1 Rekening courant RHB 1 januari incl. depositofaciliteit0243 927234 834168 285200 199174 596225 062275 170254 975
          
+ saldo baten en lasten10 52151 60710 87619 882– 24 83417 33110 978181717
+ afschrijvingen187 990199 054213 448200 864201 637188 097176 722165 130156 290
– egalisatie– 127 264– 106 692– 92 957– 56 831– 37 533– 5 23525 40357 01786 144
+ afname balanspost liquide middelen excl. RHB  272      
– toename balanspost liquide middelen excl. RHB– 755– 140       
+ afname balanspost voorraden  26 391      
– toename balanspost voorraden– 30 197– 5 099       
Waarvan deel rijk– 30 197 25 863      
Waarvan deel derden  528      
+ afname balanspost kortlopende vorderingen 162 540       
– toename balanspost kortlopende vorderingen– 74 282 – 32 289      
Waarvan deel Rijk– 27 869163 201– 31 643      
Waarvan deel derden– 46 412– 661– 646      
+ toename balanspost voorzieningen13 83029 186       
– afname balanspost voorzieningen  – 2 269– 17 869– 24 545– 16 555– 14 703– 84 152– 7 250
+ toename balanspost kortlopende schulden380 495        
Waarvan deel Rijk351 002– 229 221– 26 262      
Waarvan deel derden29 493– 165– 536      
– afname balanspost kortlopende schulden – 229 386– 26 798      
2 totaal operationele kasstroom360 339101 07196 674146 046114 725183 639198 401138 175235 902
          
3a totaal investeringen– 200 270– 371 108– 295 050– 350 000– 450 000– 350 000– 350 000– 350 000– 350 000
3b totaal boekwaarde desinvesteringen12 52022 3009 99711 02138 7965 40449 99219 5040
3 totaal investeringskasstroom– 187 751– 348 808– 285 053– 338 979– 411 204– 344 596– 300 008– 330 496– 350 000
          
4a eenmalige uitkering aan moederdepartement0– 13 450– 47 970– 8 868– 16 528    
4b eenmalige bijdrage van moederdepartement         
4c Aflossing op leningen– 124 241– 113 732– 126 547– 116 285162 596– 138 577– 198 284– 177 874– 141 311
4d beroep op leenfaciliteit195 579365 376296 797350 000450 000350 000350 000350 000350 000
4 totaal financieringskasstroom71 338238 194122 280224 847270 876208 673151 716172 126208 689
5 Rekening courant RHB 31 december incl. depositofaciliteit243 927234 384168 285200 199174 596225 062275 170254 975349 565

Toelichting op het kasstroomoverzicht:

ad 3a, 4d.

Het beroep op de leenfaciliteit bedraagt ca. € 350 mln per jaar. In 2003 wordt een eenmalige verhoging tot € 450 mln voorzien in verband met de aankoop van de Hoftoren te Den Haag.

ad 3b.

De raming van de post boekwaarde desinvesteringen is gebaseerd op de veronderstelling dat zich geen boekwaardewinsten of -verliezen zullen voordoen op de af te stoten panden.

ad 4a.

Op 31-12-2001 was het agentschapsvermogen € 8,9 mln hoger dan het maximaal toegestane eigen vermogen in 2002. Het overschot zal in 2002 worden afgedragen aan het moederdepartement. Bij de gehanteerde uitgangspunten voor de raming zal in 2003 eveneens een afdracht aan het moederdepartement plaatsvinden in verband met het overschrijden van het maximaal toegestane eigen vermogen in 2002.

ad 4c.

De raming van aflossingen en rentebetalingen is gebaseerd op de uitgangspunten leenfaciliteit die in het mantelconvenant Rijksgebouwendienst en Ministerie van Financiën d.d. 5 december 2000 zijn afgesproken tussen de ministeries van VROM en Financiën.

7. BIJLAGE 1: DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Artikel 1. Strategische beleidsontwikkeling en monitoring

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 67 98158 99164 76970 39569 715 
1e suppletore begroting 2002 – 467143143– 347– 454 
Nieuwe wijzigingen:       
Beleidsmatige mutaties:       
a. Herverdeling onderzoek 237237237251251 
b. Huisvestingskosten RPB naar artikel 15 – 598– 468– 635– 667– 667 
Desalderingen/overboekingen:       
c. Prijsbijstelling 2002 288291291294294 
d. Loonbijstelling 2002 1 6871 5831 6321 6381 637 
Stand ontwerpbegroting 200388 79469 12860 77766 43771 56470 77662 461

Toelichting:

Beleidsmatige mutaties:

ad a.

Betreft budgettair neutrale herverdeling onderzoeksbudget over de artikelen 01, 06, 08, 09 en 15 naar aanleiding van de jaarlijkse herprioritering.

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 71 45665 64964 29866 00869 992 
1e suppletore begroting 2002 4 832427143143– 454 
Nieuwe wijzigingen:       
Beleidsmatige mutaties:       
a. Herverdeling onderzoek 237237237251251 
b. Huisvestingskosten RPB naar artikel 15 – 598– 468– 635– 667– 667 
Desalderingen/overboekingen:       
c. Prijsbijstelling 2002 288291291294294 
d. Loonbijstelling 2002 1 6871 5831 6321 6381 637 
Stand ontwerpbegroting 200372 92077 90267 71965 96667 66771 05368 361

Toelichting:

Beleidsmatige mutaties:

ad a.

Betreft budgettair neutrale herverdeling onderzoeksbudget over de artikelen 01, 06, 08, 09 en 15 naar aanleiding van de jaarlijkse herprioritering.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 4 084     
1e suppletore begroting 2002 2 201     
Stand ontwerpbegroting 2003 6 285     

Artikel 2. Betaalbaarheid van het wonen

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 1 809 8311 612 8811 665 1201 699 0301 729 053 
1e suppletore begroting 2002 87 279110 300120 000154 800194 400 
Nieuwe wijzigingen:       
Beleidsmatige mutaties:       
a. Compensatie overdrachtsbelasting Financiën (BEW-subsidie)  – 3 000– 5 600– 7 800– 10 000 
b. Naar 15.81.81 (DGW) bijdrage inhouse-unit uitzendkrachten – 75     
c. Invoering Klantcontactpunten (EOS) (Uitvoering huursubsidie)  2 500    
d. Implementatie DG Wonen (Apparaat DGW)  1 7001 700   
e. Terugvordering vermogenstoets (Huursubsidie)  – 6 942– 6 942– 6 942– 6 942 
f. Aangaan 3-jarig contract beheer en exploitatie IHS/VHS (Uitvoering huursubsidie)  12 500– 5 000– 5 000– 2 500 
g. Doorwerking afschaffing OZB in huursubsidie    – 15 00030 000 
Desalderingen/overboekingen:       
h. Overboeking vermogenstoets belastingdienst  6 9426 9426 9426 942 
i. Loonbijstelling 2002 955838840841841 
j. Prijsbijstelling 2002 1 5172 9694 3985 8277 170 
Stand ontwerpbegroting 20031 789 3341 899 5071 740 6881 781 4581 832 6981 888 9641 958 547

Toelichting:

Beleidsmatige mutaties:

ad a.

Bij de BEW-regeling is het beroep op de regeling lager dan was voorzien. Als gevolg van de realisatie gegevens 2001 zijn de te verwachten aantallen aanvragen aangepast. Als gevolg hiervan vloeit het daarmee verwachte aandeel voor de compensatie van de financiering van de overdrachtsbelasting terug naar Financiën. De mutatie betreft een aanvulling op het reeds in de 1e suppletore begroting 2002 verwerkte effect.

ad b.

De mutatie betreft de bijdrage van DGW aan de binnen VROM ingestelde inhouse-unit voor uitzendkrachten.

ad c.

De mutatie is het gevolg van de invoering van de klantcontactpunten per 1 juli 2002 als onderdeel van het EOS-project. Het betreft eenmalige investeringen ad € 5 mln, het effect voor 2002 is in de 1e suppletore begroting 2002 verwerkt.

ad d.

M.i.v. 1 januari 2002 is het directoraat-generaal Volkshuisvesting (DGVH) overgegaan in het directoraat-generaal Wonen (DGW). De implementatie van DGW heeft aanloopkosten met zich meegebracht, waarvoor in 2003 en 2004 € 1,7 mln benodigd is.

ad e.

Vanaf subsidiejaar 2002/2003 wordt bij de huursubsidie aansluiting gezocht bij het vermogensbegrip in het nieuwe belastingstelsel. Hierdoor komen bij de belastingdienst bepaalde werkzaamheden te vervallen waardoor de door VROM structureel overgehevelde middelen kunnen worden teruggeboekt. Deze worden ingezet voor de oplossing van de VROM-problematiek.

ad f.

De mutatie betreft een versnelling van aan te gane verplichtingen ivm vernieuwing 3-jarig contract beheer en exploitatie van het systeem IHS/VHS.

ad g.

Het beoogde koopkrachteffect van het afschaffen van de OZB komt deels rechtstreeks ten goede van huurders, voorzover het om het gebruikersdeel van de OZB gaat.

Bezien zal worden op welke wijze het voordeel dat neerslaat bij de verhuurders via een lagere huur(verhoging) ook als koopkrachtverbetering bij huurders terecht kan komen. Daarop vooruitlopend wordt als inverdieneffect een bedrag – oplopend tot € 30 mln per jaar – afgeboekt op de raming van de huursubsidie.

Desalderingen/overboekingen:

ad h.

Vanaf subsidiejaar 2002/2003 wordt bij de huursubsidie aansluiting gezocht bij het vermogensbegrip in het nieuwe belastingstelsel. Hierdoor komen bij de belastingdienst bepaalde werkzaamheden te vervallen waardoor de door VROM structureel overgehevelde middelen kunnen worden teruggeboekt.

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 1 884 1981 657 5091 694 2621 718 7951 743 855 
1e suppletore begroting 2002 29 572– 5 170– 19 381– 9 9694 196 
Nieuwe wijzigingen:       
Beleidsmatige mutaties:       
a. Compensatie overdrachtsbelasting Financiën (BEW-subsidie)  – 3 000– 5 600– 7 800– 10 000 
b. Naar 15.81.81 (DGW) bijdrage inhouse-unit uitzendkrachten – 75     
c. Invoering Klantcontactpunten (EOS) (Uitvoering huursubsidie)  2 500    
d. Implementatie DG Wonen (apparaat DGW)  1 7001 700   
e. Terugvordering vermogenstoets (Huursubsidie)  – 6 942– 6 942– 6 942– 6 942 
f. Aanpassen intrekkingen EW regelingen (Bijdragen woningen marktsector en premiekoop)  – 900– 1 800– 2 700– 4 500 
g. Doorwerking afschaffing OZB in huursubsidie    – 15 00030 000 
Desalderingen/overboekingen:       
h. Overboeking vermogenstoets belastingdienst  6 9426 9426 9426 942 
i. Loonbijstelling 2002 955838840841841 
j. Prijsbijstelling 2002 1 5172 9694 3985 8277 170 
Stand ontwerpbegroting 20031 863 9731 916 1671 656 4461 674 4191 689 9941 711 5621 747 826

Toelichting:

Beleidsmatige mutaties:

ad a.

Bij de BEW-regeling is het beroep op de regeling lager dan was voorzien. Als gevolg van de realisatie gegevens 2001 zijn de te verwachten aantallen aanvragen aangepast. Als gevolg hiervan vloeit het daarmee verwachte aandeel voor de compensatie van de financiering van de overdrachtsbelasting terug naar Financiën. De mutatie betreft een aanvulling op het reeds in de 1e suppletore begroting 2002 verwerkte effect.

ad b.

De mutatie betreft de bijdrage van DGW aan de binnen VROM ingestelde inhouse-unit voor uitzendkrachten.

ad c.

De mutatie is het gevolg van de invoering van de klantcontactpunten per1 juli 2002 als onderdeel van het EOS-project. Het betreft eenmalige investeringen ad € 5 mln, het effect voor 2002 is in de 1e suppletore begroting 2002 verwerkt.

ad d.

M.i.v. 1 januari 2002 is het directoraat-generaal Volkshuisvesting (DGVH) overgegaan in het directoraat-generaal Wonen (DGW). De implementatie van DGW heeft aanloopkosten met zich meegebracht, waarvoor in 2003 en 2004 € 1,7 mln euro benodigd is.

ad e.

Vanaf subsidiejaar 2002/2003 wordt bij de huursubsidie aansluiting gezocht bij het vermogensbegrip in het nieuwe belastingstelsel. Hierdoor komen bij de belastingdienst bepaalde werkzaamheden te vervallen waardoor de door VROM structureel overgehevelde middelen kunnen worden teruggeboekt. Deze worden ingezet voor de oplossing van de VROM-problematiek.

ad f.

De mutatie betreft een verlaging van de raming van toekomstige intrekkingen bij de EW regelingen. Dit wordt ingezet ten behoeve van de budgettaire problematiek van de VROM begroting 2003.

ad g.

Het beoogde koopkrachteffect van het afschaffen van de OZB komt deels rechtstreeks ten goede van huurders, voorzover het om het gebruikersdeel van de OZB gaat.

Bezien zal worden op welke wijze het voordeel dat neerslaat bij de verhuurders via een lagere huur(verhoging) ook als koopkrachtverbetering bij huurders terecht kan komen. Daarop vooruitlopend wordt als inverdieneffect een bedrag – oplopend tot € 30 mln per jaar – afgeboekt op de raming van de huursubsidie.

Desalderingen/overboekingen:

ad h.

Vanaf subsidiejaar 2002/2003 wordt bij de huursubsidie aansluiting gezocht bij het vermogensbegrip in het nieuwe belastingstelsel. Hierdoor komen bij de belastingdienst bepaalde werkzaamheden te vervallen waardoor de door VROM structureel overgehevelde middelen kunnen worden teruggeboekt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 74 39537 05734 60729 61623 217 
1e suppletore begroting 2002 5 200– 4 900– 4 200– 5 400– 4 700 
Stand ontwerpbegroting 200359 25379 59532 15730 40724 21618 51717 412

Artikel 3. Duurzame woningen en gebouwen

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 32 94225 98124 67919 73519 735 
1e suppletore begroting 2002 8 5566 6575 6848 821  
Nieuwe wijzigingen:       
Beleidsmatige mutaties:       
a. Fasering budgetten a.g.v. tragere aanloop  – 500– 500500500 
b. Ombuiging duurzaam bouwen    – 386– 386 
c. Start- en exploitatiebijdrage infocentrum Eigen Bouw  440430430  
d. Voorstellen Servicegerichte overheid (MDW)  2 4501 2001 000  
e. Overname EPR-regeling van Financien  54 00057 00065 00072000 
f. overname apparaatskosten EPR-regeling van Financien  10 00010 00010 00010 000 
g. Compensatie interne VROM-problematiek  – 908– 908908908 
h. Strategisch Akkoord: subsidietaakstelling   – 2000 2000 
Desalderingen/overboekingen:       
i. Loonbijstelling 2002 147134134134134 
Stand ontwerpbegroting 200336 98141 64598 25495 719106 142104 891103 483

Toelichting:

Beleidsmatige mutaties:

ad a.

Deze mutatie betreft de aanpassing van de fasering budgetten a.g.v. tragere aanloop van het Programma Innovatieve technieken.

ad b.

Deze mutatie betreft de doorwerking van het beëindigen in 2004 van het Beleidsprogramma Duurzaam bouwen (RGD).

ad c.

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is besloten om een informatie- en kenniscentrum voor woningbouw in particulier opdrachtgeverschap op te richten. De op te richten Stichting InformatieCentrum Eigen Bouw zal gedurende maximaal drie jaar worden ondersteund met een exploitatiebijdrage van totaal € 1,3 mln.

ad d.

Deze mutatie betreft de effectuering van het Kabinetsstandpunt om te komen tot een service gerichte overheid, ontwikkeld in het kader van het zogenoemde MDW-project terzake. Doel is om een betere toepassing en uitvoering van vergunningprocedures door gemeenten te bereiken met vermindering van administratieve lasten.Daarnaast wordt een betere toegankelijkheid en begrijpelijkheid van regelgeving op gebied van lokatie, bouw en gebruik voorgestaan en tenslotte het bereiken van harmonisering van de gehanteerde bouwleges beoogd.

ad e en f.

In het Strategisch Akkoord is een bezuiniging op milieu- en energietechnologie subsidies aangekondigd. De fiscale regeling Energiepremies (EPR) zal in 2003 door Financiën worden beëindigd en omgezet in een subsidieregeling in afgeslankte vorm. De toevoeging van budgetten op de VROM-begroting betreft de implementatie om te komen tot de nieuwe subsidieregeling.

De uitvoeringskosten zullen ongeveer € 10 mln bedragen en worden nu op het instrument apparaat op dit beleidsartikel begroot.

ad h.

Zie algemene toelichting in de verdiepingsbijlage voor het artikel 16.

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 208 078183 057177 745172 079171 166 
1e suppletore begroting 2002 19 63114 4719 1927 035296 
Nieuwe wijzigingen:       
Beleidsmatige mutaties:       
a. Wijziging ivm ombuiging DHB ihkv BP 2002 input  – 500– 500500500 
b. Ombuiging DHB ihkv BP input 2002    – 386– 386 
c. Aanvulling raming Teli-budgetten    908227 
d. Van 03.08.13 naar 15.43.68 (VROM brede voorlichting) – 545     
e. Aanvulling raming IFD-Bouwen     260 
f. Start- en exploitatiebijdrage infocentrum Eigen Bouw  440430430  
g. Voorstellen Servicegerichte overheid (MDW)  1 3001 9001 150300 
h. Overname EPR-regeling van Financien  54 00057 00065 00072000 
i. overname apparaatskosten EPR-regeling van Financien  10 00010 00010 00010 000 
j. Compensatie interne VROM-problematiek  – 908– 908908908 
k. Strategisch Akkoord: subsidietaakstelling   – 2000 2000 
Desalderingen/overboekingen:       
l. Loonbijstelling 2002 147134134134134 
Stand ontwerpbegroting 2003245 536227 311261 994252 993257 758257 405253 077

Toelichting:

Beleidsmatige mutaties:

ad a. en b.

Voor de toelichting op deze mutaties zie het gestelde onder ad a. en b. bij de verplichtingen.

ad c.

Deze mutatie betreft een correctie op de meerjarige doorwerking van mutaties die reeds in de eerste suppletore begroting zijn verwerkt. Bij Teli gaat het om een vertraging in de uitvoering omdat de Europese Commissie langer dan voorzien tijd nodig had om de regeling goed te keuren. Bij IFD-bouwen gaat het om de kasgevolgen van het opknippen van het verplichtingenbudget 2002 in een tender 2003 en een tender 2004.

ad d.

Dit betreft een overboeking naar de centrale voorlichtingsbudgetten van VROM, ten behoeve van een massa-mediale campagne rondom het Energieprestatieadvies (EPA). De budgettaire gevolgen voor 2002 zijn reeds bij 2e suppletore begroting 2001 verwerkt.

ad e.

Deze mutatie betreft een correctie op de meerjarige doorwerking van mutaties die reeds in de eerste suppletore begroting zijn verwerkt. Bij Teli gaat het om een vertraging in de uitvoering omdat de Europese Commissie langer dan voorzien tijd nodig had om de regeling goed te keuren. Bij IFD-bouwen gaat het om de kasgevolgen van het opknippen van het verplichtingenbudget 2002 in een tender 2003 en een tender 2004.

ad f.

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is besloten om een informatie- en kenniscentrum voor woningbouw in particulier opdrachtgeverschap op te richten.

De op te richten Stichting InformatieCentrum Eigen Bouw zal gedurende maximaal drie jaar worden ondersteund met een exploitatiebijdrage van totaal € 1,3 mln.

ad g.

Deze mutatie betreft de effectuering van het Kabinetsstandpunt om te komen tot een service gerichte overheid, ontwikkeld in het kader van het zogenoemde MDW-project terzake.

Doel is om een betere toepassing en uitvoering van vergunningprocedures door gemeenten te bereiken met vermindering van administratieve lasten. Daarnaast wordt een betere toegankelijkheid en begrijpelijkheid van regelgeving op gebied van lokatie, bouw en gebruik voorgestaan en tenslotte het bereiken van harmonisering van de gehanteerde bouwleges beoogd.

ad h en i.

In het Strategisch Akkoord is een bezuiniging op milieu- en energietechnologie subsidies aangekondigd. De fiscale regeling Energiepremies (EPR) zal in 2003 door Financien worden beeindigt en omgezet in een subsidieregeling in afgeslankte vorm. De toevoeging van budgetten op de VROM-begroting betreft de implementatie om te komen tot de nieuwe subsidieregeling.

De uitvoeringskosten zullen ongeveer € 10 mln bedragen en worden nu op het instrument apparaat op dit beleidsartikel begroot.

ad k.

Zie algemene toelichting in de verdiepingsbijlage voor het artikel 16.

Artikel 4. Fysieke Stedelijke Vernieuwing

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting (in € 1000)
 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 149 525162 390195 890562 010562 010 
1e suppletore begroting 2002 – 3 627– 12 220– 15 077   
Nieuwe wijzigingen:       
Beleidsmatige mutaties:       
a. Maatregelen bevorderen woningbouwproductie 3 4282 0281 928   
b. Aanwending prijsbijstelling 2001 ISV – 3 728– 19 028– 36 728– 3 450– 2 600 
c. Compensatie aandeel in VROM-problematiek    – 1 816– 1 816 
d. Strategisch Akkoord: subsidietaakstelling inclusief nadere besluitvorming   – 1 500– 70 261– 79 939 
e. Strategisch Akkoord: taakstelling externen  – 6 900– 4 000   
f. Verplichtingenschuif binnen DGW  6 9004 000– 6 900– 4 000 
Desalderingen/overboekingen:       
g. Naar V&W i.v.m. aanvullende bijdrage integratie A2 in Leidsche Rijn – 1 740– 3 000– 6 000   
h. Naar artikel 3 i.v.m. start- en exploitatie bijdrage Infocentrum Eigen Bouw  – 440– 430– 430  
i. Loonbijstelling 2002 196180180180180 
j. Prijsbijstelling 2002  3 1533 153   
Stand ontwerpbegroting 2003143 125144 054133 063141 416479 333473 835478 554

Toelichting:

Beleidsmatige mutaties:

ad a.

De brede sectorale Task-Force Woningbouwproductie heeft een aantal maatregelen voorgesteld om de dalende woningbouwproductie op het oude, hogere peil terug te brengen (zie ook § 4.2.2). De mutatie betreft de aan de maatregelen verbonden kosten, vooral ten behoeve van het inrichten van een help-desk en ten behoeve van voorlichting, kennisoverdracht en onderzoek.

ad b. en c.

De aan het onderhavige artikel toegevoegde, nog niet verdeelde, prijsbijstelling 2001 voor ISV wordt gedeeltelijk aangewend ter oplossing van de specifieke problematiek op de VROM-begroting. Dit betreft onder meer de kosten, verbonden aan het project servicegerichte overheid, de maatregelen om de woningbouwproductie te verhogen en de implementatie van DG Wonen.

ad d.

In het Strategisch Akkoord en in aanvullende besluitvorming hierover zijn bezuinigingstaakstellingen opgenomen voor subsidies. Hieraan wordt ook op het gebied van stedelijke vernieuwing een bijdrage geleverd vanaf 2005 (het begin van de ISV-2-periode).

ad e.

De taakstelling die in het Strategisch Akkoord voor externen is opgenomen, kan door VROM niet geheel uit dat budget worden gedekt en wordt daarom voor een deel op het budget voor stedelijke vernieuwing ingevuld.