Base description which applies to whole site
+

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2004 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen is opgenomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2004 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € 27 603 000 gedaald. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds (€ 1 000)

Stand uitgavenbedrag oorspronkelijke begroting 2004 (inclusief nota van wijziging en amendementen) 12 152 871
Stand uitgavenbedrag 1ste suppletore begroting 2004 11 930 810
Stand uitgavenbedrag 2de suppletore begroting 2004 11 845 129
   
Voorgestelde mutaties sinds 2de suppletore begroting 2004  
1. Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2004– 26 084 
2. Realisatie kosten Financiële-verhoudingswet– 1 514 
3. Realisatie kosten waarderingskamer– 4 
4. Technische mutatie integratie-uitkeringen– 1 
   
Totaal mutaties: – 27 603
   
Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2004 11 817 526
Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering slotwet 2004 11 725 858
Waarvan totaal mutaties in de algemene uitkering slotwet 2004 26 084

De verlaging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2004 gerealiseerde uitbetalingen aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletore begroting 2004 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2004 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 26 084 000 (negatief).

Het bedrag van € 26 084 000 zal bij Voorjaarsnota 2005 nog leiden tot een opwaartse aanpassing van het onderdeel «wijziging betalingsloop». Deze mutatie bij Voorjaarsnota 2005 heeft dus nog betrekking op een nabetaling van het begrotingsjaar 2004.

2) Het gerealiseerde bedrag komt inclusief de slotwetmutatie (€ – 1 514 000) € 1 419 000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2004 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2004 gepland waren, daadwerkelijk in 2004 zijn uitgevoerd. Een gedeelte schuift door naar 2005. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 1 077 000.

3) Het gerealiseerde bedrag voor de waarderingskamer komt € 4 000 lager uit dan in de ontwerpbegroting werd geraamd.

4) Technische mutatie i.v.m. afronding bij integratie-uitkeringen.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van de algemene uitkering, zoals opgenomen in artikel 3 van de slotwet van het gemeentefonds 2004. De algemene uitkering is de belangrijkste en grootste post van het gemeentefonds. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2004 is het verplichtingenbedrag van de algemene uitkering met € 22 658 000 gedaald. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 2: Totstandkoming verplichtingenbedrag algemene uitkering (€ 1 000)

Stand verplichtingenbedrag algemene uitkering oorspronkelijk vastgestelde begroting 2004 (inclusief nota van wijziging en amendementen) 12 268 776
Stand verplichtingenbedrag algemene uitkering 1ste suppletore begroting 2004 12 036 529
Stand verplichtingenbedrag algemene uitkering 2de suppletore begroting 2004 11 950 848
   
Voorgestelde mutaties sinds 2de suppletore begroting 2003:  
1. Wachtgelden herindeling141 
2. Verwerking nacalculatie accressen 2004– 22 803 
3. Waarderingskamer4 
   
Totaal mutaties: – 22 658
   
Stand verplichtingenbedrag algemene uitkering slotwet begroting 2004 11 928 190

De verlaging van het verplichtingenbedrag is het gevolg van:

1) Overboeking van € 141 000 van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met Wachtgelden gemeentelijke herindeling.

2) De verwerking van de nacalculatie van het accres 2004 leidt tot een verlaging van de algemene uitkering met € 22 803 000. Deze verlaging vloeit voort uit de berekening van het definitieve accres voor het jaar 2004 op basis van de uitkomsten van de Voorlopige Rekening 2004.

3) Overboeking van € 4 000 i.v.m. onderuitputting waarderingskamer.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar per definitie aan elkaar gelijk.Ten opzichte van de tweede suppletore begroting van het gemeentefonds voor 2004 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 27 603 000 verlaagd tot € 11 817 291.

Licence