Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTATEN

Realisatie

In 2004 is door het Fes in totaal € 1 872,8 mln verrekend met andere begrotingen. Aan de ontvangstenkant is in 2004 € 2 198,5 mln gerealiseerd.

Uitgaven

De opbouw van de realisatie van de uitgavenbegroting 2004 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1000):

Vastgestelde begroting 2004 (incl. voordelig eindsaldo) 2 521 908
Waarvan bijdragen aan departementen:1 948 227 
Bij:1e suppletore begroting 200489 977  
Af:2e suppletore begroting 2004– 24 284 
Af:3e suppletore begroting 2004 (slotwet)– 141 101  
Realisatie bijdragen aan departementen 2004 1 872 819
Realisatie voordelig eindsaldo 2004 (artikel U02.01) 1 300 848
Totaal van de uitgavenbegroting 2004 3 173 667

Ontvangsten

De opbouw van de realisatie van de ontvangstenbegroting 2004 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1000):

Vastgestelde begroting 2004 (incl. voordelig beginsaldo) 2 521 908
Waarvan ontvangsten in 20041 821 018 
Bij:1e suppletore begroting 2004117 140  
Bij:2e suppletore begroting 2004193 578 
Bij:3e suppletore begroting 2004 (slotwet)66 748 
Realisatie ontvangsten in 2004 2 198 484
Realisatie voordelig beginsaldo 2004 (artikel O02.01) 975 183
Totaal van de ontvangstenbegroting 2004 3 173 667

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

1. UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer.

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2004477 831
Mutatie slotwet 2004– 225
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)477 606

Slotwetmutatie

De mutatie betreft het doorschuiven van middelen van de post Verkeer & Vervoer (VROM) naar latere jaren. Oorzaak hiervan is dat de uitgaven lager zijn uitgevallen dan aanvankelijk geraamd.

Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van de bodemsanering

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2004
Mutatie 1e suppl. begroting 200417 037
Mutatie slotwet 2004– 469
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)16 568

Slotwetmutatie

De mutatie wordt veroorzaakt door onderuitputting op het project Bodemsanering van VROM. De onderuitputting is het gevolg van een kleiner saneringsvolume dan verwacht, samenhangend met het lagere aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. De middelen schuiven door naar latere jaren.

Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 200411 144
Mutatie 1e suppl. begroting 20042 000
Mutatie 2e suppl. begroting 2004– 7 000
Mutatie slotwet 2004– 2 027
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)4 117

Slotwetmutatie

Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat het afhandelen van verzoeken tot voorschotten en/of eindafrekeningen in het kader van het project Kenniswijk een langere doorlooptijd heeft gehad dan aanvankelijk verwacht. Daarom is hiervoor € 2 mln minder uit het Fes opgevraagd dan geraamd.

Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2004139 264
Mutatie 2e suppl. begroting 2004– 5 664
Mutatie slotwet 2004– 11 423
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)122 177

Slotwetmutatie

De mutatie wordt veroorzaakt doordat de beschikbare prijsbijstelling Betuweroute en HSL dit jaar niet door V&W is verrekend. Het gereserveerde bedrag ad. € 11,4 mln schuift door naar latere jaren.

Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2004
Mutatie 1e suppl. begroting 200491 800
Mutatie 2e suppl. begroting 2004600
Mutatie slotwet 2004– 42 384
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)50 016

Slotwetmutatie

De kasuitgaven voor de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 verlopen minder snel dan geraamd en schuiven daarom door naar latere jaren. Het gaat om projecten van VenW, VWS, EZ, OCW, VROM, LNV en het Infrastructuurfonds.

Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2004180 748
Mutatie 1e suppl. begroting 2004– 17 620
Mutatie 2e suppl. begroting 2004– 69 061
Mutatie slotwet 2004– 94 067
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)

Slotwetmutatie

Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke (definitieve) toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Deze middelen worden aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. Het betreft voornamelijk middelen voor de projecten Vitaliteit Steden/Sleutelprojecten (€ 90,9 mln) en ICES/KIS-3 (€ 3,1 mln).

Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

  Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2004 112 095
Mutatie 1e suppl. begroting 2004 730
Mutatie 2e suppl. begroting 2004 20 606
Mutatie slotwet 2004 – 17 425
Specificatie mutatie slotwet  
1. Prijsbijstelling voorfinancieringIF– 12 784
2. Milieutechnologie: Besluit Innovatiesubsidie SamenwerkingsprojectenEZ– 7 075
3. Milieutechnologie: PromTVROM– 5 124
4. Kennis TechnocentraOCW8 194
5. Kennis ConnektV&W– 641
6. KLICTLNV8
7. Kennis experimentele faciliteitenEZ– 3
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) 116 006

Slotwetmutatie

De belangrijkste mutaties:

Ad. 1 V&W heeft de geraamde prijsbijstelling niet verrekend. De middelen schuiven door naar latere jaren.

Ad. 2 De mutatie wordt veroorzaakt doordat projecten in het kader van het Besluit Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten later van start zijn gegaan dan aanvankelijk verwacht. De middelen worden doorgeschoven naar latere jaren.

Ad. 3 De oorzaak van de mutatie is de late indiening van projectaanvragen door de uitvoerders. Deze aanvragen werden pas in het vierde kwartaal van 2004 ingediend. Door deze vertraging is er minder gerealiseerd dan geraamd. De middelen schuiven door naar latere jaren.

Ad. 4 Deze mutatie wordt veroorzaakt door de verrekening van OCW voor het project Technocentra. Vorig jaar is de verrekening niet uitgevoerd. Derhalve worden naast de in 2004 gerealiseerde middelen nu eveneens de middelen uit 2003 verrekend.

Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 20041 027 145
Mutatie 1e suppl. begroting 2004– 3 970
Mutatie 2e suppl. begroting 200436 235
Mutatie slotwet 200426 919
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)1 086 329

Slotwetmutatie

De mutatie wordt met name veroorzaakt door een snellere uitfinanciering door EZ in het kader van het project Kennis, Onderzoek & Innovatie dan geraamd.

02 SALDI

Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 UitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2004573 681700 890
Mutatie 1e suppl. begroting 2004301 456274 293
Mutatie 2e suppl. begroting 2004217 862
Mutatie slotwet 2004207 849
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)1 300 848975 183

Slotwetmutatie

De mutatie in het voordelig eindsaldo is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).

Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds in het voorafgaande jaar. Voor 2004 gaat het dus om het voordelig eindsaldo 2003.

De opgenomen slotwetmutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:

Lagere uitgavenU01.01225
Lagere uitgavenU01.02469
Lagere uitgavenU01.032 027
Lagere uitgavenU01.0411 423
Lagere uitgavenU01.0542 384
Hogere uitgavenU01.0794 067
Lagere uitgavenU01.0817 425
Hogere uitgavenU01.09– 26 919
Hogere ontvangstenO01.0170 431
Lagere ontvangstenO01.02– 3 683
Slotwetmutatie 207 849

03. ONTVANGSTEN

Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 20041 384 000
Mutatie 1e suppl. begroting 200462 000
Mutatie 2e suppl. begroting 2004208 000
Mutatie slotwet 200470 431
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)1 724 431

Slotwetmutatie

De slotwetmutatie is het gevolg van de definitieve vaststelling van de ontvangen aardgasbaten, die hoger zijn uitgevallen vanwege de hogere prijzen en afzet van aardgas dan geraamd.

Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2004437 018
Mutatie 1e suppl. begroting 200455 140
Mutatie 2e suppl. begroting 2004– 14 422
Mutatie slotwet 2004– 3 683
Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004)474 053

Slotwetmutatie

Deze mutatie wordt veroorzaakt door de uiteindelijke vaststelling van de Fes-ontvangsten uit rentebaten en annuïteiten.

Licence