Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen DGF(bedragen in EUR 1 000)

 (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemenStand ontwerp-begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v geraamd bedrag)
Verplichtingen7 70010 64210 00028 34223 655– 4 687
Uitgaven7 70010 64210 00028 34223 655– 4 687
       
Programma-uitgaven7 70010 64210 00028 34223 655– 4 687
U0111 Bewaking van dierziekten7 700  7 7005 663– 2 037
U0112 Bestrijding van dierziektenp.m.10 64210 00020 64217 569– 3 073
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemenp.m.  p.m.7575
U0114 Overigp.m.  p.m.348348
       
Ontvangsten7 700010 00017 70021 7204 020

Toelichting

In 2004 is voor een bedrag van € 23,7 mln. aan uitgaven ten laste van het DGF verricht. Dit betreft met name de uitgaven in verband met het afwikkelen van AI (€ 13,7 mln.), de bewaking c.q. monitoring van dierziekten (€ 5,7 mln.) en de afhandeling van de Mond- en Klauwzeerepidemie 2001 (€ 1,2 mln.).

In 2004 is in totaal € 21,7 mln. ontvangen. Het Rijk heeft in totaal € 14,7 mln. bijgedragen (incl. voorfinanciering EU-bijdragen) AI, o.m. voor de resterende uitgaven AI. Deze bijdrage is vanuit de LNV-begroting toegevoegd aan het DGF. Het bedrijfsleven heeft € 5,0 mln. bijgedragen. In verband met technische correcties, met name met betrekking tot de MKZ, zijn ontvangsten geboekt, ad € 2,0 mln.

Gegeven de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten komt het voordelig eindsaldo DGF 2004 uit op € 8,7 mln.

Licence