Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechthold

B. BEGROTINGSTOELICHTING 3

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2. De beleidsartikelen: 7

Thema Veiligheid: 7

2: Politie 7

4: Partners in veiligheid 8

5: Nationale veiligheid 9

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid 9

15: Crisis- en rampenbeheersing 10

16: Brandweer en GHOR 10

Thema Bestuurlijke Vernieuwing: 11

1: Grondwet en democratie 11

6: Functioneren openbaar bestuur 11

7: Informatiebeleid openbare sector 12

9: Grotestedenbeleid 13

Thema Kwaliteit Openbare Sector 13

10: Arbeidszaken overheid 13

11: Kwaliteit Rijksdienst 14

Niet-beleidsartikelen 15

12: Algemeen 15

13: Nominaal en onvoorzien 15

3. Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid 16

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Inhoud 1e suppletore begroting

Deze 1e suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2005 en van de budgettaire gevolgen van enkele nieuwe beleidsplannen, die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en waar nodig toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen (zowel beleidsmatige als technische mutaties). Mutaties van € 2 mln. of meer worden van een korte toelichting voorzien. In de begroting 2005 is er voor gekozen om de beleidsartikelen in te delen in 3 thema's, te weten: Veiligheid, Bestuurlijke Vernieuwing en Kwaliteit Openbare Sector. Deze indeling is ook terug te vinden in de 1e suppletore begroting.

De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2005. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota wordt opgenomen in de ontwerp-begroting 2006.

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletore mutaties(x € 1 000)

Totaal begrotingArt.nrVerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 20055 138 3285 177 648453 319 
1Referendum Europese grondwet1.127 10027 100 
2Referendum Europese grondwet1.1– 21 900– 21 900 
4Sterkte politie2.25 0005 000 
5Terrorismebestrijding2.22 3982 398 
6Ramingsbijstelling Asiel2.212 82012 8203 400
7overdrachtsprotocol KLPD2.36 7006 700 
8Terrorismebestrijding2.318 52718 527 
9C20002.5– 10 800– 10 800 
10Overheveling LOCC CRN4.2– 2 548– 2 548 
11C2000 brandweerveld4.37 3007 300 
12Terrorismebestrijding5.12 5102 510 
13Commissie Havermans5.112 77512 775 
14Desaldering NAP gelden7.210 78310 78310 783
15E-dossier7.22 0001 000 
16Investeringen biometrie door Rijk7.44 0004 000 
17Verplichtingenschuif ivm BDU SIV9.31 250 460 
18Verplichtingenschuif ivm bijdrage Rotterdam9.33 500 
19Overboeking financiën ivm bijdrage Rotterdam9.3– 4 000– 500 
20Loonbijstelling13.142 15242 152 
21Prijsbijstelling13.214 60114 601 
22Campagne alerteringssysteem13.3– 3 500– 3 500 
23Overboeking bijdrage Onderzoeksraad voor de Veiligheid14.24 4894 489 
24Negatieve verplichtingen bijstelling conversie16.47 737 
25Reorganisatie Leeuwensprong12.14 3264 326 
26Bijdrage Almere13.3– 2 300– 2 300 
27Aanwending eindejaarsmargeDiv.95 71595 715 
28Overige mutaties – 4 41410 9551 694
Stand 1e suppletore begroting 2005 6 623 7595 419 251469 196

Toelichtingen

Artikel 1.1 Referendum Europese grondwet

Het betreft hier kosten (€ 27,1 mln.) voor het referendum Europese grondwet. In verband met gemeentelijke kosten voor het referendum Europese grondwet wordt € 21,9 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Artikel 2.2 Ramingbijstelling Asiel

Artikel 2.2 wordt verhoogd met € 12, 82 mln. als gevolg van aanpassing van de raming van asiel-bve's bij de politiekorpsen. Deze raming is gebaseerd op asielcijfers die in de hele asielketen worden gehanteerd. Deze verhoging wordt voor een bedrag van € 3,4 mln. gedekt uit een inkomstenverhoging als gevolg van bij de korpsen teruggevorderde asielgelden op basis van de afrekening 2004. Bij Vermoedelijke Uitkomsten worden de structurele effecten budgettair verwerkt.

Artikelen 2.2/2.3/5.1 Terrorismebestrijding

Bij brief van 24 januari 2005 heeft het kabinet verdere intensiveringen in verband met terrorismebestrijding aangekondigd. Voor BZK gaat het o.a. om extra capaciteit voor bewaken en beveiligen van personen en objecten, uitbreiding van de regionale inlichtingendiensten, van de nationale recherche en van de AIVD. (€ 23,4 mln.)

Artikel 2.2 Sterkte politie

Bovenop de gelden uit de motie Verhagen voor de sterktegroei politie worden incidenteel additionele middelen voor dit doel ingezet. (€ 5 mln.)

Artikel 2.3 Overdrachtsprotocol KLPD

Het betreft een overboeking van Justitie naar BZK voor de financiering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, Gedetineerde Recherche Informatie Profiel (GRIP), Joegoslavië-tribunaal en mensensmokkel. Voor deze taken is vast personeel aangetrokken waarmee een groot deel van de doeluitkering is vastgelegd. Jaarlijks wordt aan Justitie een beleidsmatige verantwoording afgelegd. (€ 6,7 mln.)

Artikel 2.5 C2000

Het betreft een reallocatie van artikel 2 naar artikel 4 als gevolg van de in 2004 voor politie ingezette onderuitputting bij C2000 ad € 10,8 mln. De operationele ingebruikneming van het netwerk C2000 vindt voor 10 politieregio's pas in de loop van 2005 plaats, zoals ook in de Voortgangsrapportage C2000 van 1 oktober 2004 aan de Tweede Kamer is vermeld. Het beschikbare budget kon in 2004 hierdoor worden aangewend voor de versnelling van de instroom bij de Nederlandse politie van voormalig defensiepersoneel ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Met dit bedrag konden de aan deze instroom verbonden kosten worden opgevangen.

Artikel 4.2 Overheveling LOCC/CRN

Het project ActiEV (actiepunten Enschede en Volendam) is ultimo 2003 formeel beëindigd. Enkele activiteiten zijn echter nog niet geheel afgerond. Het gaat hierbij onder andere om de financiële afwikkeling van de donatiebrief nieuwjaarsbrand Volendam en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC). Als gevolg van de reorganisatie bij DG Veiligheid zijn deze activiteiten ondergebracht bij de directie Crisisbeheersing. Voor de jaren 2005 en 2006 zal respectievelijk een bedrag van € 2,548 mln. en € 2,510 mln. worden gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 15.

Artikel 4.3 C2000 Brandweerveld

De minister van BZK heeft op 6 oktober 2004 in overleg met de gemeenten besloten om de bijdrage van de brandweer in de exploitatiekosten C2000 ad € 7,3 mln. voor de jaren 2005 en 2006 te financieren door middel van een uitname uit het Gemeentefonds.

Artikel 5.1 Commissie Havermans

Naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie bestuurlijke evaluatie AIVD heeft het kabinet besloten tot een stapsgewijze verhoging van het AIVD-budget voor o.a. extra capaciteit voor operationele controle, analyse en de inlichtingentaak buitenland, alsook voor investeringen in technische infrastructuur. Zie ook de brief van het kabinet hierover aan de Tweede Kamer van 24 januari jl.

Artikel 7.2 Desaldering NAP gelden

De desalderingsboeking NAP (Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen) heeft betrekking op te declareren subsidies bij EZ. De ontvangsten (en de daaraan gekoppelde uitgaven) zijn o.a. voor de volgende programma's: het Burger Service Nummer (BSN), Digid (voorheen OverheidsToegangsVoorziening of OTV) en voor het programma Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS). (€ 10,7 mln.)

Artikel 7.2 eDossier

Ter vermindering van de administratieve lasten voor ondernemer en burger wordt met het eDossier een algemene vraaggerichte ontsluiting van formulieren gebouwd. Eenmalige gegevensaanlevering en meervoudig gebruik door de overheid wordt hiermee mogelijk. (€ 2 mln.)

Artikel 7.4 Investeringen biometrie door het Rijk

Er worden extra middelen uitgetrokken voor de investeringen van het Rijk om de invoering van biometrische kenmerken in de reisdocumenten mogelijk te maken (o.a. aanpassen van de centrale productiefaciliteiten SDU). Het gaat om een totale investering van € 42 mln., waarvan € 4 mln. in 2005.

Artikel 9.3 Verplichtingenschuif BDU/SIV

Het Rijk is met het afsluiten van de convenanten GSBIII in 2005 een meerjarige verplichting met de steden aangegaan. De verplichtingenruimte voor de periode 2006–2009 voor de brede doeluitkeringen Sociale Integratie en Veiligheid wordt daarom naar 2005 gehaald.

Artikel 9.3 Bijdrage BZK aan investeringsregeling Rotterdam

BZK draagt in totaal 4 miljoen euro over de periode 2005–2009 bij aan kansenzones in het kader van doorzettingsmacht Rotterdam (inclusief bijdragen EZ, VROM, Financiën en Justitie gaat het in totaal om 24 miljoen euro over de periode 2005–2009 voor Rotterdam). Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de afspraken die met Rotterdam zijn gemaakt om de specifieke problemen en belemmeringen in die stad aan te pakken.

Artikel 9.3 Verplichtingenschuif investeringsregeling Rotterdam

Zie de omschrijving bij de bijdrage van BZK aan de investeringsregeling voor Rotterdam (kansenzones) voor de periode 2005–2009. Omdat door EZ een meerjarige verplichting wordt aangemaakt in 2005 voor deze periode, moet de verplichtingenruimte naar voren worden gehaald.

Artikel 13.1 Loonbijstelling

De verdeling over de artikelen zal bij Najaarsnota worden geregeld.

Artikel 13.2 Prijsbijstelling

De verdeling over de artikelen zal bij Najaarsnota worden geregeld.

Artikel 13.3 Campagne Alerteringssysteem

De voorgenomen publiekscampagne over het nieuwe alerteringssysteem vindt niet langer doorgang. De hiervoor gereserveerde middelen vanuit 2004 vallen daardoor vrij ten gunste van het generale beeld.

Artikel 14.2 Overboeking bijdrage Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Het budget van de Onderzoeksraad is opgebouwd uit de volgende componenten:

– het ministerie van V&W draagt € 5,4 mln. bij en dit is bestemd voor onderzoek in de transportsector;

– de ministeries van Defensie en BZK dragen gezamenlijk € 2,8 mln. bij om onderzoek te doen op de andere werkterreinen: defensie, industrie- en handel, milieu- en natuurvoorvallen, gezondheidszorg, hulpverlening en nazorg.

De overboeking betreft de structurele bijdrage van V&W en Defensie.

Artikel 16.4 Negatieve bijstelling verplichtingen conversie

Als gevolg van een herschikking in de administratie en een gewijzigde indeling in kostensoorten is het noodzakelijk gebleken om een aantal bestaande verplichtingen af te boeken en opnieuw aan te maken. Deze technische mutatie heeft geen nadere kaseffecten.

Artikel 12.1 Reorganisatie Leeuwensprong

Door reorganisatie Leeuwensprong is een deel van de capaciteit van de stafbureau's van de verschillende DG's overgeheveld naar de GD. De bedragen worden structureel gerealloceerd naar artikel 12.

Artikel 13.3 Bijdrage Almere

Financiën en BZK hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning van Almere; de overboeking aan Financiën vormt de uitwerking hiervan.

Tabel eindejaarsmarge

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x €1000)

Operationeel doelOmschrijving onderwerpBedrag
1.1Kiezen op Afstand400
4.3C200010 000
6.2onderzoek OZB150
6.4politieke partijen6 000
7.2electronische handtekening op eNIK3 000
7.2GBO2 667
7.4modernisering GBA800
7.4Biometrie1 500
9.3Grotestedenbeleid1 200
10.1overheveling eigen vermogen IVOP910
11.1PAO Oeso conferentie750
11.2Beleidsevaluaties50
11.2Managementleerlijnen70
11.6doorstart campagne werken bij het rijk2 673
11.8Rijksnet4 800
15.4Beleidsplan crisisbeheersing1 350
16.4Randapparatuur C2000295
 Totaal eindejaarsmarge BZK36 615
2.5Operationele toelage CAO politie14 100
11.6Arbeidsvoorwaarden eindejaarsuitkering20 000
11.6Arbeidsvoorwaarden regulier25 000
 Totaal95 715

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

2. PolitieStand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen4 061 50610 00047 0784 118 58452 95269 36262 67362 66652 666
          
Uitgaven4 045 12610 00047 0784 102 20452 95269 36162 67262 66552 665
1. apparaat12 472 – 1 05011 422– 1 188– 1 188– 1 188– 1 188– 1 188
Herschikking DGV  483 329329329329329
Reorganisatie Leeuwensprong  – 1 473 – 1 457– 1 457– 1 457– 1 457– 1 457
secretarieële ondersteuning GO KLPD  – 60 – 60– 60– 60– 60– 60
          
2. politie op regionaal niveau3 140 16610 00020 2183 170 38419 79522 34317 34317 3437 343
Uitbreiding politiesterkte motie Verhagen 10 000  10 00010 00010 00010 0000
Ramingsbijstelling Asiel  12 820 00000
Sterkte politie  5 000 5 0005 000000
Terrorismebestrijding  2 398 4 7957 3437 3437 3437 343
          
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau438 442 24 887463 32936 38448 68046 68046 58046 580
Overboeking Justitie  31 3131313131
Bijdrage BZK aan campagne Nederland veilig  – 1 000 – 1 0000000
BBE SIE  745 00000
Wet 0,2 promille beginnend bestuurder  300 3000000
overdrachtsprotocol KLPD  6 700 6 7006 7006 7006 7006 700
Herschikking DGV  100 10010010000
secretarieële ondersteuning GO KLPD  60 6060606060
technische mutatie  70 7070707070
BIBOB  – 646 00000
Terrorisemgelden  18 527 30 12341 71939 71939 71939 719
          
4. prestatievermogen politie67 915 – 7067 845– 70– 70– 70– 70– 70
technische mutatie  – 70 – 70– 70– 70– 70– 70
          
5. adequaat niveau van politiepersoneel187 055 2 599189 654– 404– 404– 9300
Herschikking DGV  – 701 – 404– 404– 9300
C2000  – 10 800 00000
EJM Operationele toelage CAO politie  14 100 00000
          
6. geneeskundige verzorging politie199 076 494199 570– 1 5650000
Desaldering DGVP  494 – 1 5650000
          
Ontvangsten202 291 3 894206 185– 1 5654602 67215 50615 506
Desaldering DGVP  494 – 1 5654602 67215 50615 506
Teruggevorderde asielgelden  3 400 00000

4. Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

4. Partners in veiligheidStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen139 755025 249165 0047 266– 5 314– 5 296– 5 290– 5 290
          
Uitgaven140 755 25 377166 1327 266– 5 314– 5 296– 5 290– 5 290
1. apparaat8 713 – 948 619– 71– 26– 26– 26– 26
Compensatie taakstellingen  845 868913913913913
Reorganisatie Leeuwensprong  – 161 – 161– 161– 161– 161– 161
Stafonderstening BLMD  22 2222222222
Overheveling formatie EBB naar NCTB  – 800 – 800– 800– 800– 800– 800
          
2. integraal veiligheidsbeleid5 837 – 2 4813 356– 2 569– 1 562– 1 562– 1 562– 1 562
Compensatie taakstellingen  – 25 – 52– 55– 55– 55– 55
Herschikking DGV  424 325325– 7– 7– 7
Overheveling LOCC CRN  – 2 548 – 2 510– 1 500– 1 500– 1 500– 1 500
technische mutatie  – 332 – 332– 332000
          
3. ICT-infrastructuur118 707 28 024146 7316 412– 933– 925– 922– 922
C2000 brandweerveld  7 300 7 3000000
Medegebruik Opstelpunten  900 00000
Compensatie taakstellingen  – 769 – 694– 739– 739– 739– 739
Formatie uitbreiding C2000 voor IOOV  – 85 – 85– 85– 85– 85– 85
Herschikking DGV  – 308 – 109– 109– 101– 98– 98
Bijdrage NVBR  59 00000
C2000  10 800 00000
Project LARA  198 00000
Toezicht C2000  – 71 00000
EJM C2000  10 000 00000
Amendement Spies Vierens (kamerstuknummer 29 800 VII, nr. 14)  0      
          
6. veiligheidsbeleid op internationaal niveau7 498 – 727 426– 139– 136– 135– 135– 135
Compensatie taakstellingen  – 51 – 122– 119– 119– 119– 119
Herschikking DGV  – 21 – 17– 17– 16– 16– 16
          
Ontvangsten0 90090000000
Desaldering opstelpunten  900 00000

5. Nationale Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

5. Nationale VeiligheidStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen96 191 15 285111 47624 28534 07842 47846 49846 498
          
Uitgaven96 191 15 285111 47624 28534 07842 47846 49846 498
1. apparaat93 086 15 285108 37124 28534 07842 47846 49846 498
terrorismebestrijding  2 510 5 5208 0309 14010 25010 250
commissie Havermans  12 775 18 76526 04833 33836 24836 248
          
2. geheim3 105 03 10500000
          
Ontvangsten91 09100000

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen6 623 4 62311 2465 8965 8965 8965 8965 896
          
Uitgaven6 623 4 62311 2465 8965 8965 8965 8965 896
1. inspectie openbare orde en veiligheid4 111 1344 2456363636363
Formatieuitbreiding C2000 voor IOOV  85 8585858585
Stafondersteuning BLMD  – 22 – 22– 22– 22– 22– 22
Toezicht C2000  71 00000
          
2. onderzoeksraad voor de veiligheid2 512 4 4897 0015 8335 8335 8335 8335 833
Overboeking bijdrage Onderzoeksraad voor de Veiligheid  4 489 5 8335 8335 8335 8335 833
          
Ontvangsten0 0000000

15. Crisis- en Rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

15. Crisis- en Rampenbeheer- singStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen35 44703 73439 1811 778968970971971
          
Uitgaven36 811 2 66139 4721 778968970971971
1. apparaat5 848 7996 647799799799799799
Reorganisatie Leeuwensprong  – 93 – 93– 93– 93– 93– 93
DCIM  – 108 – 108– 108– 108– 108– 108
Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie (ERC)  1 000 1 0001 0001 0001 0001 000
          
2. Proactie/Preventie4 402 – 824 320– 24– 24– 23– 23– 23
Overboeking project Pech moet weg  – 19 00000
Herschikking DGV  – 63 – 24– 24– 23– 23– 23
          
3. Preparatie20 615 1 03221 6472 1291 3191 3201 3211 321
Overheveling LOCC CRN  2 548 2 5101 5001 5001 5001 500
Herschikking DGV  – 216 – 81– 81– 80– 79– 79
KIM  – 100 – 100– 100– 100– 100– 100
oefening BONFIRE  – 1 000 00000
RIVM waakvlamovereenkomst  – 200 – 2000000
          
4. Respons5 946 9126 858– 1 126– 1 126– 1 126– 1 126– 1 126
Herschikking DGV  – 70 – 26– 26– 26– 26– 26
KIM  – 100 – 100– 100– 100– 100– 100
oefening BONFIRE  1 000 00000
Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie (ERC)  – 1 000 – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
Cell Broadcasting  – 268 00000
EJM beleidsplan Crisisbeheersing  1 350 00000
          
Ontvangsten0 0000000

16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

16. Brand weer en GHORStand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen134 580 8 753143 333169169179182182
          
Uitgaven134 608 870135 478169169179182182
1. apparaat5 673 6626 3356262626262
Herschikking DGV  600 00000
Reorganisatie Leeuwensprong  – 92 – 92– 92– 92– 92– 92
DCIM  108 108108108108108
Formatieplaats GD naar LFR  46 4646464646
          
2. Bestuurlijke organisatie100 000 – 4599 955165165169170170
Herschikking DGV  – 86 – 35– 35– 31– 30– 30
bijdrage NVBR  – 59 00000
KIM  200 200200200200200
investeringen LFR  – 100 00000
          
3. Taken3 753 – 773 676– 11– 11– 10– 9– 9
Herschikking DGV  – 27 – 11– 11– 10– 9– 9
investeringen LFR  – 50 00000
4. Kwaliteit25 182 33025 512– 47– 47– 42– 41– 41
Herschikking DGV  – 115 – 47– 47– 42– 41– 41
investeringen LFR  150 00000
EJM randapparatuur C2000  295 00000
          
Ontvangsten250 025000000

Thema Bestuurlijke vernieuwing

1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

1. Grondwet en DemocratieStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen8 867 4 88413 751– 196– 196141414
          
Uitgaven8 867 4 88413 751– 196– 196141414
1. apparaat8 867 4 884 – 196– 196141414
Loonbijstelling IPP  14 1414141414
technische mutatie  – 280 – 210– 210000
referendum europese grondwet  27 100 00000
EJM Kiezen op Afstand  400 00000
referendum europese grondwet  – 21 900 00000
refendum europese grondwet  – 450 00000
          
Ontvangsten0 0000000

6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

6. Functioneren Openbaar BestuurStand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen39 817 4 75544 572– 706– 706– 372– 372– 372
          
Uitgaven40 617 4 75545 372– 706– 706– 372– 372– 372
1. apparaat9 035 – 7978 238– 786– 786– 786– 786– 786
Reorganisatie Leeuwensprong  – 913 – 902– 902– 902– 902– 902
reallocatie overdracht APPA taken  116 116116116116116
          
2. inrichting en werking openbaar bestuur8 738 – 2488 490– 167– 167000
Technische mutatie  – 167 – 167– 167000
Bijdrage BZK aan operatie JONG  – 231 00000
EJM onderzoek OZB  150 00000
          
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers6 702 6007 302600600600600600
Wachtgelden europarlementariers  600 600600600600600
4. faciliteren politieke ambtdragers16 142 5 20021 34200000
EJM politieke partijen  6 000 00000
invulling taakstelling  – 800 00000
          
Ontvangsten163 016300000

7. Informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

7. Informatiebeleid Openbare SectorStand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen51 655 19 63071 28534 3713 620000
          
Uitgaven70 469 18 63089 09935 3713 620000
1. apparaat4 085 – 464 03956120000
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS  – 46 56120000
          
2. verbeteren ICT-voorzieningen20 539 11 50232 0418150000
Technische mutatie  – 874 00000
Desaldering NAP gelden  10 783 00000
Reallocatie samenhangend met uitputting 2004  – 4 372 00000
E-dossier  1 000 1 0000000
EJM Electronische handtekening op eNIK  3 000 00000
EJM GBO  2 667 00000
ACTAL  – 702 – 1850000
          
3. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen14 610 87415 48400000
Technische mutatie  874 00000
          
4. reisdocumenten en GBA stelsel31 235 6 30037 53534 5003 500000
Investeringen biometrie door Rijk  4 000 34 5003 500000
EJM modernisering GBA  800 00000
EJM biometrie  1 500 00000
          
Ontvangsten30 041 10 78340 82400000
Desaldering NAP gelden  10 783 00000

9. Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

9. GrotestedenbeleidStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen300 001 1 234 6681 534 669– 312 782– 314 782– 307 615– 302 115135
          
Uitgaven333 695 668334 363– 1 032– 1 032– 865– 365135
1. apparaat3 089 03 08900000
          
2. faciliteren grotestedenbeleid2 329 1352 464135135135135135
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtspunten  135 135135135135135
          
3. stimuleren grotestedenbeleid328 277 533328 810– 1 167– 1 167– 1 000– 5000
technische mutatie  – 167 – 167– 167000
Overboeking financiën ivm Kansenzones  – 500 – 1 000– 1 000– 1 000– 5000
EJM grotestedenbeleid  1 200      
          
Ontvangsten218 881 0218 88100000

Thema Kwaliteit Openbare Sector

10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

10. Arbei dszaken overheidStand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen68 400 2 85071 250– 326– 454– 514– 514– 514
          
Uitgaven68 400 2 85071 250– 326– 454– 514– 514– 514
1. apparaat11 901 – 39811 503– 1 136– 1 275– 795– 795– 795
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS  – 816 – 582– 721– 31– 31– 31
technische mutatie  280 210210000
Reorganisatie Leeuwensprong  – 736 – 728– 728– 728– 728– 728
Reallocatie overdracht APPA taken  – 36 – 36– 36– 36– 36– 36
EJM overheveling eigen vermogen IVOP  910 00000
          
2. arbeidsmarktpositie collectieve sector0 0000000
          
4. Nederlandse presentatie in organen van de EU0 0000000
          
5. uitkeringsregelingen48 662 048 66200000
          
6. randvoorwaarden sectoren/ overheid7 837 3 24811 085810821281281281
EU conferentie  300 00000
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS  1 248 810821281281281
Reallocatie samenhangen met uitputting 2004  1 700 00000
          
Ontvangsten619 061900000

11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

11. Kwaliteit RijksdienstStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen89 503 54 862144 3651 123– 220– 250– 250– 250
Waarvan garantieverplichtingen  0 00000
          
Uitgaven89 503 54 862144 3651 123– 220– 250– 250– 250
1. apparaat13 515 1 03014 545280280250250250
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS  280 280280250250250
EJM PAO Oeso conferentie  750 00000
          
2. topmanagers rijksdienst4 979 1205 09900000
EJM beleidsevaluaties  50 00000
EJM managementleerlijnen  70 00000
          
6. proffesionele en goede medewerkers57 898 50 712108 610430000
Overboeking trainees 5e en 8e tranche  533 1070000
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS  – 166 – 640000
Reallocatie samenhangend met uitputting 2004  2 672 00000
EJM arbeidsvoorwaarden eindejaarsuitkering  20 000 00000
EJM arbeidsvoorwaarden regulier  25 000      
EJM doorstart campagne werken bij het Rijk  2 673 00000
          
7. functionerende organisatie777 077700000
          
8. functionerende bedrijfsvoering12 334 3 00015 334800– 500– 500– 500– 5 00
Reallocatie meerjarige verwerking reorganisatie DGMOS  – 500 – 500– 500– 500– 500– 500
EJM Rijksnet  4 800 00000
IC P Direct  – 1 300 1 3000000
          
Ontvangsten0 30030000000
follow up EU conferentie  300 00000

Niet-beleidsartikelen

Artikel 12: Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

12. AlgemeenStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen84 799 4 75389 5524 6714 6714 6944 6944 694
          
Uitgaven84 799 4 75389 5524 6714 6714 6944 6944 694
1. apparaat72 928 4 75377 6814 6714 6714 6944 6944 694
Vergoeding AZ voor Personeels- en Salarisadministratie  38 00000
Bijdrage BZK heroïne experiment  – 1 000 – 1 000– 1 000000
Vergoeding huisvesting Raad van State  311 311311000
Reorganisatie Leeuwensprong  5 062 5 0185 0185 0185 0185 018
technische mutatie  666 666666000
formatieplaats van GD naar LFR  – 46 – 46– 46– 46– 46– 46
reallocatie overdracht APPA taken  – 80 – 80– 80– 80– 80– 80
Taakstelling adviesraden  – 198 – 198– 198– 198– 198– 198
          
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis11 871 011 87100000
          
Ontvangsten983 098300000

Artikel 13: Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

13. Nominaal en OnvoorzienStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     
Verplichtingen12 656– 1 47254 30765 49112 7819 2329 1078 87811 272
          
Uitgaven12 656– 1 47254 30765 49112 7819 2329  1078 87811 272
1. loonbijstelling0 42 15242 1525 8635 9285 9365 9565 956
Loonbijstelling  42 152 5 8635 9285 9365 9565 956
          
2. prijsbijstelling– 36 14 60114 56515 12015 47015 33715 08815 088
prijsbijstelling  14 601 15 12015 47015 33715 08815 088
          
3. onvoorzien12 692– 1 472– 2 4468 774– 8 202– 12 166– 12 166– 12 166– 9 772
Taakstelling motie verhagen – 137  – 137– 137– 137– 1370
efficiencytaakstellingen motie verhagen – 1 335  – 1 796– 2 257– 2 257– 2 2570
invulling taakstelling  800 00000
PIA taakstelling  – 3 817 – 6 269– 9 772– 9 772– 9 772– 9 772
Campagne alerteringssyteem  – 3 500 00000
Eindejaarsmarge  102 086 00000
reallocatie diverse artikelen van eindejaarsmarge  – 36 615      
Arbeidsvoorwaarden  – 45 000      
Operationele toelage CAO politie  – 14 100      
Overboeking Almere  – 2 300 00000

3. De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid Stand Ontwerpbegroting 2005

De bedragen voor de BDU's zijn nog niet definitief. Dit gebeurt pas op het momen dat de convenanten zijn ondertekend en de wetgeving is vastgesteld.

Het is dan nog steeds mogelijk dat de budgetten fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen meerjarenramingen.

bedragen x € 1 000

     20052006200720082009Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken
           
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)415 914449 065541 250546 350535 350Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
           
I BDU ECONOMIEtotaal BDU G3011 30019 00037 80049 90043 900 
EZart. 3.10 Stadseconomietotaal beleidsterrein11 30019 00037 80049 90043 900Bedragen G30 excl. een bedrag
    G309 30017 20035 80047 90041 900gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen. Deze middelen zijn nog niet verdeeld maar worden wel jaarlijks uitbetaald in het kader van de BDU. Deze middelen zijn ook opgenomen onder categorie «B».
           
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEIDtotaal BDU G30404 614430 065503 450496 450491 450Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VWSart. 24 Maatschappelijke opvang, totaal beleidsterrein225 397225 397225 397225 397225 397Bedragen worden in de loop van 2004
   Vrouwenopvang en VerslavingszorgG30187 735187 735187 735187 735187 735nog aangpast ivm de OVA. De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd.
           
VWSart. 21 Gezond in de stadtotaal beleidsterrein5 0005 0005 0005 0005 000Eén van de doelstellingen van de tweede
    G305 0005 0005 0005 0005 000convenantperiode van het Beleidskader grotestedenbeleid 2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstan- den bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht.
           
OCWart. 4.3 Voortijdig schoolverlatentotaal beleidsterrein21 78021 78021 78021 78021 780 
    G3021 78021 78021 78021 78021 780 
OCWart. 1.1 Voor- en vroegschoolse totaal beleidsterrein64 583167 900167 900167 900De middelen GOA zullen per 1 augustus
   educatie en schakelklassen (uit GOA-budget)G30 44 615116 000116 000116 0002006 opgenomen worden in de BDU. Tot 1/8/2006 geldt het landelijk beleidskader GOA 2002–2006. De bedragen voor de G30 zijn indicatieve bedragen, op basis van teldatum 1 oktober 2004. Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen zal teldatum 1 oktober 2005 worden gehanteerd.
           
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage Volwassenenetotaal beleidsterrein244 800244 800244 800244 800De middelen Volwasseneneducatie zullen
   ducatie (WEB)G3073 70073 70073 70073 700naar verwachting per 1 januari 2006 uit het WEB-budget worden gehaald, en in de BDU opgenomen. In de reeks «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
           
BZKart. 9.3 Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheidtotaal beleidsterrein76 23597 23599 23592 23587 235 
   G3076 23597 23599 23592 23587 235 
           
JUSart. 6.4 Inburgering Oudkomers en Nieuwkomerstotaal beleidsterrein194 793195 716182 671185 671185 671Het is nog alleen voor het jaar 2005 aan
   G30113 865p.m. p.m. p.m.p.m.wte geven welk budget opgenomen wordt in de BDU. Naar verwachting wordt eind september het budget dat toegedeeld wordt aan de G30 bekend. De huidige regeling inbur- gering Nieuwkomers en oudkomers zal op korte termijn eindigen. Verwacht wordt dat de nieuwe regeling met ingang van 2006 van kracht zal zijn.
           
III BDU FYSIEKtotaal BDU G30p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VROMart. 4 ISV IItotaal beleidsterrein148 336278 889321 729315 491373 666De vermelde budgetten betreffen alleen
    G30p.m.p.m. p.m. p.m. p.m. ISV II. In 2005 is ook voor ISV I nog € 108,7 mln. betaald. De in de bgroting 2005 verwerkte kasschuif van 2005 naar 2010 ad € 30 mln. is terug gedraaid. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln. per jaar) zijn vanuit BLS aan ISV II toegevoegd. Tevens zijn budgetten voor bodemsanering (totaal € 152,750 mln.) toegevoegd.
           
 LNVart. U0114-Grootschalig Groentotaal beleidsterrein1 5002 0002 5002 5002 500Het betreft hier voor de G30 een bijdrage
  11 G301 5002 0002 5002 5002 500van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II
 OCWart. 14.04Cultuurimpulstotaal beleidsterrein4 0004 0004 0004 0004 000Het betreft hier voor de G30 een bijdrage
    G302 6042 6042 6042 6042 604van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II
           
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
           
I ECONOMIE
EZ03.10.100 Topprojecten herstructureringtotaal beleidsterrein22 80022 90022 80022 80022 500Dit is het totaal TOPPER-budget, nog
   bedrijventerreinen (TOPPER)G30p.m. p.m. p.m. p.m.p.m.onduidelijk is hoeveel er neerslaat in de G30
           
EZ03.10.210 Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)totaal beleidsterrein1 0001 0001 0001 000Deze middelen zijn alleen bestemd voor Rotterdam. Het betreft hier enkel de bijdrage van EZ aan Rotterdam. Rijksbreed zal via een nog op te stellen regeling jaarlijks € 6 mln beschikbaar worden gesteld aan Rotterdam (EZ, VROM, VWS, JUS en BZK elk € 1mln. en Financiën € 2 mln. per jaar)
           
EZ03.10 510 Reservering voor onvoorzienetotaal beleidsterrein2 0002 0002 0002 0002 000Het betreft hier een knelpuntenbudget
   kansen en bedreigingen BDU EconomieG302 0002 0002 0002 0002 000dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal worden over de steden.
           
V&Wart. 19.02 Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoertotaal beleidsterrein1 435 4031 431 0981 484 6791 609 1151 645 808Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
           
SZWart. 2 Wet Werk en Bijstand totaal beleidsterrein1 610 8431 629 2701 629 2701 629 2701 629 270 
   (FWI/Flexibel reïntegratiebudget)G301 078 480p.m. p.m. p.m.p.m. 
           
II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID
           
DIVERSE MINISTERIESVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»      Uitgaande van de in het GSB-beleids- kader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in pas- sende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt) Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1
JUSJUSart. 14.1.4 Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)8 8108 18011 86011 86011 860Begunstigde: OM/HALT/RvdK . T.o.v. vorig jaar verdeeld in bestemmingen en meer toegekend aan org.
  art. 14.2.2 RvdK taakstraffen19 09719 54419 50419 70719 731Begunstigde: RvdK
  art. 14.2.3 Halt11 84011 71511 81012 11212 626Begunstigde: Bureaus HALT
  art. 14.2.4 Jeugdreclassering36 81042 45245 36845 36845 368Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg
           
 JUSart. 13.4.3Reclassering/MSTtotaal beleidsterrein115 188134 720148 811151 419151 419Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.4Taakstraffentotaal beleidsterrein34 92838 50139 97041 36841 368Begunstigde: Reclassering
           
 JUSart. 13.4.1.Capaciteitsuitbreiding DJI-GWtotaal beleidsterrein1 032 7521 044 5341 089 9981 073 8771 075 509Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.2Capaciteitsuitbreiding DJI-TBStotaal beleidsterrein85 08198 847102 896105 601105 601Begunstigde: Justitiële inrichtingen
           
 JUSart. 14.1.4Huiselijk geweldtotaal beleidsterrein2 0002 0003 0003 0003 000Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.
           
 JUSart. 3.3.3Justitie in de Buurttotaal beleidsterrein6 2596 2614 2624 2624 262Begunstigde: OM
           
 JUSart. 13.1.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein8 2967 6487 5637 5647 564De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks € 5 mln. Daarnaast subsidieert
BZKBZKart. 4.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein1 0001 0001 0001 000Justitie, met een bedrag van € 1 mln., keurmerken (bijvoorbeeld het keurmerk veilig ondernemen)
           
 OCWart. 4.2Rijksbijdrage Volwassenen-totaal beleidsterrein244 800Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit
   educatie (WEB)G3073 700deel van de Educatiemiddelen ingezet in de BDU Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
           
 VWSart. 16.35BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)Totaal beleidsterrein4 50018 50018 50018 50018 500 
           
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
           
III FYSIEK
LNVart. p.m. Investeringsbudget Landelijktotaal beleidsterreinp.m. p.m. p.m.Het Rijk zal in het kader van de midterm
   Gebied (ILG)/Groen in en om de stadprovincies met G30p.m. p.m.p.m.review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit «Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt. (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
VROMart. 4 Impulsbudgettotaal beleidsterrein27 50027 50027 50027 500Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van
    G30p.m. p.m. p.m.p.m.proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26 € 20 mln. niet-G30 € 10 mln. Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen.
           
VROMFES Beleidsregeling Subsidies totaal beleidsterreinp.m. p.m. p.m. p.m. p.m.De BIRK middelen staan in het FES-
   Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)G30p.m. p.m. p.m. p.m.p.m.fonds. Verdeling van de gelden over de jaren heen is op dit moment onbekend. Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt later in het jaar plaats.
           
VROMart. 7 Bodemsanering (WBB)totaal beleidsterrein128 595142 412149 454154 454158 490Bedragen opgenomen op basis van begrotingscijfers
    G3057 80457 08457 08457 08457 084Alleen bedragen t.b.v. Meerjarenprogramma's 2005–2009 Wbb (excl. ISV0
    provincies met G30122 110122 110122 110122 110122 110Alleen 2005 o.b.v. 30% reservering voor Meerjarenprogramma's 2005–2009
           
VROMart. 4 Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woning- bouwafsprakentotaal beleidsterrein72 088122 262130 277124 826121 530Begunsti gden: provincies/kaderwet- gebieden Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)
Licence