Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2005.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005 6 482,3118,8
– Amendement nr. 44 0,0 
– Nota van Wijziging – 8,2 
Stand vastgestelde begroting 2005 6 474,1118,8
    
– Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Luchtvaart 5,7– 15,4
2. Eindejaarsmarge 2004–2005 23,7 
3. Vervolg amendementen – 50,0 
4. Fes-bruggetje 42,0 
5. Loon- en prijsbijstelling 59,3 
6. Diversen – 15,04,1
    
Stand 1e suppletore begroting 2005 6 539,8107,5

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Voorjaarsnota 2005 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties uit de tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

1. Luchtvaartdeal/GIS

Met betrekking tot dit dossier is sprake van een drietal items.

 20052006200720082009
a. Afspraken met luchtvaartsector      
– Art. 11   – 3 925– 3 927
– Art. 195 685– 9 235– 8 645– 4 103– 2 654
– Art. 20– 14 485    
– Art. M12– 8 800– 9 235– 8 645– 8 028– 6 581
b. GIS-saldo 2004 (via IF)     
– Art. 1217 55717 552   
– Art. 19– 17 557– 17 552   
c. Vertraging Luchtvaartwet      
– Art. M12– 6 574    
Totaal– 24 1740000

ad a.: Het betreft de verwerking van de afspraken tussen de luchtvaartsector en het kabinet over de verlaging van de doorbelasting aan de sector en de geluidsisolatiekosten met betrekking tot Schiphol.

ad b.: Door kasritmeproblemen zijn in 2004 gelden voorlopig op het Infrastructuurfonds geparkeerd. Deze gelden worden nu weer aan het beleidsartikel van hoofdstuk XII toegevoegd volgens het actuele betaaltempo.

Ad c.: Door het later ingaan van de Luchtvaartwet is sprake van lagere ontvangsten. De datum van invoering was voorzien op 1 oktober 2004; dit is 4 februari 2005 geworden.

2. Eindejaarsmarge 2004–2005

De in 2004 onbesteed gebleven gelden ad 23,7 mln op hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2004–2005 (1%-regel) weer aan de begroting 2005 toegevoegd (artikel 20 Onvoorzien).

Hiervan is vervolgens 14,5 mln ingezet om invulling te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de luchtvaartsector en het kabinet over aanpassing van de doorbelasting aan de luchtvaartsector en de geluidsisolatiekosten rond Schiphol (zie hiervoor).

Een andere grotere post betreft de aanwending in 2005 voor de digitale tachograaf (4,5 mln). In europees verband is namelijk afgesproken dat de digitale tachograaf op 5 augustus 2005 zal worden ingevoerd. Hierdoor dient ondermeer het kasritme van het project te worden aangepast. Tevens is sprake van hogere exploitatie-uitgaven.

3. Amendementen

Door middel van amendement nr. 40 (Infrastructuurfonds) is artikel IF/01.02 Railwegen met 10 mln in 2005 verlaagd ten behoeve van een overboeking naar het ministerie van VWS voor de zogeheten Valys-regeling (ongedaan maken van maximum aantal te bereizen kilometers). Om deze betaling ook daadwerkelijk te kunnen verrichten wordt het bijdrage-artikel met het fonds (artikel 19) nu aangepast.

Met VWS is overigens overeengekomen dat ook in 2006 en 2007 een evenhoge bijdrage zal worden verstrekt. De verwerking zal plaatsvinden in de begroting 2006.

Verder is met amendement nr. 44 het artikel 20 Onvoorzien met 60 mln verlaagd (netto aanbestedingsresultaat). Nu wordt dit bedrag gecorrigeerd op artikel 20 en (via artikel 19 Bijdragen Infrastructuurfonds) ten laste van de juiste artikelen op het Infrastructuurfonds gebracht.

Tenslotte is voorzien in de verwerking van de besluitvorming in december 2004 met betrekking tot de inzet van de verwacht aanbestedingsresultaten (brief van 13 december 2004 met kenmerk FEZ/2004/1632). In concreto gaat het in 2005 in dit wetsvoorstel om het te leveren aandeel in de post procedures bouwbedrijven (40 mln).

4. Fes-bruggetje

De verlaging van de Vennootschapsbelasting, welke eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, wordt in de aanstaande wetswijziging van het Fes gecorrigeerd via een correctie van het voedingpercentage Fes. Dit is voor het Fes een budgettair neutrale operatie. Hierdoor moet de mutatie van de Fesbrug als gevolg van de Vpb-verlaging ook worden teruggedraaid. Volgens de gebruikelijke systematiek van de Fesbrug impliceert dit een verlaging van de bijdrage van het Fes aan het Infrastructuurfonds, waarna gelijktijdig de bijdrage van VenW aan het Infrastructuurfonds met het zelfde bedrag wordt verhoogd.

5. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2005. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 20 Nominaal en onvoorzien geparkeerd. De toedeling naar de betreffende artikelen zal plaatsvinden bij Miljoenennota 2006 (tweede suppletore begrotingswijziging).

2.2 De beleidsartikelen

01 VEILIG GOEDERENVERVOER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Veilig goederenvervoerStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen11 629– 46– 1 15610 427– 302– 302– 2 457– 2 457
Uitgaven:15 230– 4632215 506– 302– 302– 302– 302
01.01 Programmauitgaven10 014032210 336– 256– 256– 256– 256
01.01.01 Interne veiligheid wegverkeer1200120000
Subsidies120012    
01.01.03 Interne veiligheid water6 3510– 2666 085– 266– 266– 266– 266
Subsidies2304568    
Bijdragen90300903    
Investeringen2 6390– 452 594    
Exploitatie2 7860– 2662 520– 266– 266– 266– 266
01.01.04 Externe veiligheid1 20306001 8030000
Comm.haalbaarheid en draagvlak0000    
Subsidies1 00006001 600    
Exploitatie20300203    
01.01.08 HGIS deel40601041610101010
Bijdragen40601041610101010
01.01.99 Onverdeeld2 0420– 222 0200000
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties2 0420– 222 020    
01.02 Apparaatsuitgaven5 216– 4605 170– 46– 46– 46– 46
Apparaatsuitgaven5 216– 4605 170– 46– 46– 46– 46
01.03 Ontvangsten962009620000
Ontvangsten96200962    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01 Veilig goederenvervoer 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 15 230 11 816 11 551 11 301 11 301
1b. Mutatie Voorjaarsnota 276 – 302 – 302 – 302 – 302
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 15 506 11 514 11 249 10 999 10 999
2. Waarvan apparaatsuitgaven 5 170 4 862 4 758 4 758 4 758
3. Dus programma-uitgaven 10 336 6 652 6 491 6 241 6 241
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht61%6 30959%3 92935%2 28134%2 12648%3 004
5. Complementair noodzakelijk0% 3%1993%1943%1873%187
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)12%1 23919%1 26212%77812%74812%748
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)20%2 06515%99616%1 03714%87212%748
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld7%7234%26634%2 20137%2 30825%1 554
9. Totaal (= 3)100%10 336100%6 652100%6 491100%6 241100%6 241

02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Versterking netwerk GoederenvervoerStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen6 674– 37– 1 1665 471– 476– 1 076– 1 136– 1 125
Uitgaven:9 782– 37– 3899 356– 426– 426– 426– 426
02.01 Programmauitgaven5 506005 5060000
02.01.01 Mainports en zeehavens2 997002 9970000
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak51400514    
Subsidies2 483002 483    
02.01.03 Kwaliteit verbindingen1 202001 2020000
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak38100381    
Subsidies82100821    
Eurovignet0000    
02.01.99 Onverdeeld1 307001 3070000
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 307001 307    
02.02 Apparaatsuitgaven4 276– 37– 3893 850– 426– 426– 426– 426
Apparaatsuitgaven4 276– 37– 3893 850– 426– 426– 426– 426
02.03 Ontvangsten0 0     

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02 Versterking netwerk Goederenvervoer 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 9 782 10 475 9 944 9 944 9 944
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 426 – 426 – 426 – 426 – 426
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 9 356 10 049 9 518 9 518 9 518
2. Waarvan apparaatsuitgaven 3 850 3 820 3 715 3 715 3 715
3. Dus programma-uitgaven 5 506 6 229 5 803 5 803 5 803
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht91%5 01041%2 5549%52229%1 6830% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)9%4965%3116%3486%3486%348
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 54%3 36485%4 93365%3 77294%5 455
9. Totaal (= 3)100%5 506100%6 229100%5 803100%5 803100%5 803

03 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEM

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteemStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen15 077– 42– 10014 935– 242– 42– 42– 42
Uitgaven:18 664– 42– 2018 602– 42– 42– 42– 42
03.01 Programmauitgaven14 1210– 2014 1010000
03.01.01 Marktwerking en markttoegang8 310008 3100000
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak1 2880– 681 220    
Subsidies7 0220687 090    
03.01.02 Gezonde vervoerssectoren4 275004 2750000
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak23700237    
Subsidies3 980003 980    
Garanties580058    
03.01.03 Logistieke efficiency139001390000
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak13900139    
Subsidies0000    
03.01.99 Overige programmauitgaven1 3970– 201 3770000
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 3970– 201 377    
03.02 Apparaatsuitgaven4 543– 4204 501– 42– 42– 42– 42
Apparaatsuitgaven4 543– 4204 501– 42– 42– 42– 42
03.03 Ontvangsten0000    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 18 664 17 290 17 607 17 584 17 584
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 62 – 42 – 42 – 42 – 42
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 18 602 17 248 17 565 17 542 17 542
2. Waarvan apparaatsuitgaven 4 501 4 668 4 558 4 558 4 558
3. Dus programma-uitgaven 14 101 12 580 13 007 12 984 12 984
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht38%5 3595%6291%1300% 0% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)45%6 34562%7 80072%9 36572%9 34971%9 219
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)13%1 83312%1 51011%1 43111%1 42811%1 428
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld4%56421%2 64116%2 08117%2 20718%2 337
9. Totaal (= 3)100%14 101100%12 580100%13 007100%12 984100%12 984

04 DUURZAAM GOEDERENVERVOER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Duurzaam GoederenvervoerStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen7 991– 13– 3807 598– 1 446– 906– 376– 376
Uitgaven:12 288– 13– 36311 912– 376– 376– 376– 376
04.01 Programmauitgaven10 7030– 36310 340– 363– 363– 363– 363
04.01.01 Transportpreventie3 046003 0460000
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak36900369    
Subsidies2 677002 677    
04.01.02 Stil en schoon vervoer5 0430– 3634 680– 363– 363– 363– 363
Subsidies4 645004 645    
Exploitatie3980– 36335– 363– 363– 363– 363
04.01.04 Verantwoord ondernemen1 792001 7920000
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak1 623001 623    
Subsidies16900169    
04.01.99 Overige programmauitgaven822008220000
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties82200822    
04.02 Apparaatsuitgaven1 585– 1301 572– 13– 13– 13– 13
Apparaatsuitgaven1 585– 1301 572– 13– 13– 13– 13
04.03 Ontvangsten0  0    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04 Duurzaam Goederenvervoer 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 12 288 10 989 10 058 10 558 10 558
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 376 – 376 – 376 – 376 – 376
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 11 912 10 613 9 682 10 182 10 182
2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 572 1 373 1 291 1 291 1 291
3. Dus programma-uitgaven 10 340 9 240 8 391 8 891 8 891
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht63%6 51527%2 49512%1 00711%9780% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)3%3104%3704%3364%3564%356
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)28%2 89547%4 34361%5 11950%4 45042%3 734
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld6%62022%2 03223%1 92935%3 10754%4 801
9. Totaal (= 3)100%10 340100%9 240100%8 391100%8 891100%8 891

05 VEILIG PERSONENVERVOER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Veilig PersonenvervoerStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen49 256– 219– 69548 342– 621– 234– 234– 234
Uitgaven:38 845– 219– 28038 346– 499– 134– 134– 134
05.01 Programmauitgaven36 679– 200– 36536 114– 565– 200– 200– 200
05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg24 583– 200– 36524 018– 565– 200– 200– 200
Bijdragen aan lagere overheden0000    
Subsidies24 583– 200– 36524 018– 565– 200– 200– 200
05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor00000000
05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV11 8700011 8700000
Bijdragen aan lagere overheden11 8700011 870    
05.01.99 Algemene programmauitgaven226002260000
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie22600226    
05.02 Apparaatsuitgaven2 166– 19852 23266666666
05.02.01 Overige apparaatsuitgaven2 166– 19852 23266666666
05.03 Ontvangsten0000    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

05 Veilig Personenvervoer 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 38 845 26 572 26 917 27 317 27 317
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 499 – 499 – 134 – 134 – 134
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 38 346 26 073 26 783 27 183 27 183
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 232 2 090 2 044 2 044 2 044
3. Dus programma-uitgaven 36 114 23 983 24 739 25 139 25 139
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht76%27 35724%5 6762%4061%1880%11
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)24%8 69475%18 07697%24 10298%24 72099%24 897
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%631%2311%2311%2311%231
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%36 114100%23 983100%24 739100%25 139100%25 139

06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Versterking netwerkStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen12 569– 39– 94811 582– 607000
Uitgaven:12 569– 393912 5690000
06.01 Programmauitgaven8 150008 1500000
06.01.01 Onderhoud infrastructuur0000    
06.01.02 Gebruiker betaalt0000    
06.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze6 166006 1660000
Bijdrage aan lagere overheden0000    
Subsidies6 166006 166    
06.01.04 Cap.vergroting infrastuct. 0000     
06.01.99 Algemene programmauitgaven1 984001 9840000
Beleidsvoorbereiding en evaluatie1 984001 984    
06.02 Apparaatsuitgaven4 419– 39394 4190000
Apparaatsuitgaven4 419– 39394 4190000
06.03 Ontvangsten0 0     

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

06 Versterking netwerk 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 12 569 12 124 12 034 11 834 11 834
1b. Mutatie Voorjaarsnota 0 0 0 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 12 569 12 124 12 034 11 834 11 834
2. Waarvan apparaatsuitgaven 4 419 4 041 3 951 3 951 3 951
3. Dus programma-uitgaven 8 150 8 083 8 083 7 883 7 883
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht95%7 78131%2 54614%1 1124%2860% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)2%19748%3 90861%4 93973%5 76577%6 051
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)2%17220%1 62925%2 03223%1 83223%1 832
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%8 150100%8 083100%8 083100%7 883100%7 883

07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKT

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Klantgericht personenvervoermarktStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen221 459– 26– 18 374203 059– 710– 710– 707– 4 070
Uitgaven:201 568– 26– 519201 023– 545– 545– 545– 545
07.01 Programmauitgaven199 3250– 545198 780– 545– 545– 545– 545
07.01.01 Spoorvervoer101 1820– 545100 6370000
Exploitatie101 1820– 545100 637    
07.01.02 Regionaal openbaar vervoer94 6650094 665– 545– 545– 545– 545
Bijdr.aan lagere overheden87 4640087 464-545– 545– 545– 545
Bijdr.aan intern.organisaties470 47    
Exploitatie7 154007 154    
07.01.03 Taxi820008200000
Communicatie en draagvlak82000820    
07.01.99 Algemene programma-uitgaven2 658002 6580000
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie2 653002 653    
Voorlichting5005    
07.02 Apparaatsuitgaven2 243– 26262 2430000
Apparaatsuitgaven2 243– 26262 2430000
07.03 Ontvangsten6430– 54598– 545– 545– 545– 545
07.03.01 Dividenden NS en VSN0000    
07.03.02 Overige ontvangsten DGP6430– 54598– 545– 545– 545– 545

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

07 Klantgericht personenvervoermarkt 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 201 568 237 494 216 089 180 197 172 813
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 545 – 545 – 545 – 545 – 545
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 201 023 236 949 215 544 179 652 172 268
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 243 2 150 1 933 1 802 1 802
3. Dus programma-uitgaven 198 780 234 799 213 611 177 850 170 466
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht91%180 37135%81 11918%38 0663%5 9533%5 903
5. Complementair noodzakelijk0% 42%98 57247%101 25957%101 25959%101 259
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)9%18 40923%55 10835%74 28640%70 63837%63 304
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%198 780100%234 799100%213 611100%177 850100%170 466

08 DUURZAAM PERSONENVERVOER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Duurzaam PersonenvervoerStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen7 652– 20– 3377 2950000
Uitgaven:25 739– 20– 1 03224 687– 1 1451 0503 9500
08.01 Programmauitgaven23 6590– 1 05222 607– 1 1451 0503 9500
08.01.01 Luchtkwaliteit9 6440– 1629 482– 195000
Bijdrage0000    
Subsidies9 6440– 1629 482– 195   
08.01.02 Geluid0000    
08.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering)9 076009 0760000
Subsidies bodemsanering9 076009 076    
08.01.99 Algemene progr.uitgaven4 9390– 8904 049– 9501 0503 9500
Beleidsvoorber.en eval.4 6750– 8903 785– 9501 0503 9500
– Transumo4 0000– 9403 060– 1 0001 0003 940 
– Overig6750507255050100
Subsidies0000    
Communicatie en draagvlak26400264    
08.02 Apparaatsuitgaven2 080– 20202 0800000
Apparaatsuitgaven2 080– 20202 0800000
08.03 Ontvangsten0 0     

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

08 Duurzaam Personenvervoer 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 25 739 22 731 21 475 19 991 23 591
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 1 052 – 1 145 1 050 3 950 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 24 687 21 586 22 525 23 941 23 591
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 080 1 949 1 839 1 839 1 839
3. Dus programma-uitgaven 22 607 19 637 20 686 22 102 21 752
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht100%22 60748%9 40728%5 86319%4 10035%7 700
5. Complementair noodzakelijk0% 6%1 15418%3 75818%4 03719%4 037
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 46%9 07644%9 07641%9 07642%9 076
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 10%1 98922%4 8894%939
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%22 607100%19 637100%20 686100%22 102100%21 752

09 VEILIGE LUCHTVAART

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Veilige luchtvaartStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen10 684– 41 96812 6483 6343 1342 6341 134
Uitgaven:9 301– 41 96811 2653 6343 1342 6341 134
09.01 Programmauitgaven8 63901 83010 4693 5003 0002 5001 000
09.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart430004300000
Bijdragen internationale organisaties43000430    
09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart6 157006 1570000
Investeringen:        
Aankoop/sloop veiligheidssloopzone Schiphol4 657004 657    
Externe veiligheid regionale luchthavens1 500001 500    
09.01.08 HGIS uitgaven1 01503301 3452 0001 5001 5001 000
Bijdragen internationale organisatie (ICAO)1 01503301 3452 0001 5001 5001 000
09.01.99 Overige programmauitgaven1 03701 5002 5371 5001 5001 0000
Anticiperend onderzoek1 03701 5002 5371 5001 5001 000 
09.02 Apparaatsuitgaven662– 4138796134134134134
Overige apparaatsuitgaven662– 4138796134134134134
09.03 Ontvangsten3300330000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

09 Veilige luchtvaart 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 9 301 9 204 7 656 7 656 6 762
1b. Mutatie Voorjaarsnota 1 964 3 634 3 134 2 634 1 134
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 11 265 ##### 10 790 ##### 7 896
2. Waarvan apparaatsuitgaven 796 699 651 651 651
3. Dus programma-uitgaven 10 469 ##### 10 139 9 639 7 245
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht92%9 65787%#####91%9 20787%8 37283%5 978
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)8%81213%1 6047%7007%70010%700
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0%2%2326%5678%567 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%10 469100%#####100%10 139100%9 639100%7 245

10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERK

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Faciliteren luchtvaartnetwerkStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen28 581– 1065429 225– 274000
Uitgaven:28 581– 101 30029 871– 10– 10– 10– 10
10.01 Programmauitgaven27 18101 30028 4810000
10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap.646006460000
Investeringen kostenconvenant64600646    
10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap.22 67301 30023 9730000
Subsidies22 67301 30023 973    
10.01.99 Overige programmauitgaven3 862003 8620000
Anticiperend onderzoek3 844003 844    
Beleidsvoorbereiding en evaluatie180018    
10.02 Apparaatsuitgaven1 400– 1001 390– 10– 10– 10– 10
Apparaatsuitgaven1 400– 1001 390– 10– 10– 10– 10
10.03 Ontvangsten3 306003 3060000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 28 581 27 280 25 886 25 886 25 886
1b. Mutatie Voorjaarsnota 1 290 – 10 – 10 – 10 – 10
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 29 871 27 270 25 876 25 876 25 876
2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 390 1 339 1 315 1 315 1 315
3. Dus programma-uitgaven 28 481 25 931 24 561 24 561 24 561
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht91%25 85891%23 48192%22 56692%22 52692%22 526
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)5%1 3234%1 0664%9934%9934%993
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)5%1 3005%1 3844%1 0024%1 0424%1 042
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%28 481100%25 931100%24 561100%24 561100%24 561

11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTEL

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Effectief werkend luchtvaartStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen5 936– 11– 3675 558– 11– 11– 3 936– 3 938
Uitgaven:5 936– 11– 3455 580– 11– 11– 3 936– 3 938
11.01 Programmauitgaven4 4350– 3454 09000– 3 925– 3 927
11.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk9000900000
Subsidies900090    
11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.824008240000
Investeringen82400824    
11.01.99 Overige programmauitgaven3 5210– 3453 17600– 3 925– 3 927
Invest.behand.en uitbet.schadeclaims reg.luchth.2 4250– 3452 080  – 3 925– 3 927
Beleidsvoorbereiding en evaluatie1 096001 096    
11.02 Apparaatsuitgaven1 501– 1101 490– 11– 11– 11– 11
Apparaatsuitgaven1 501– 1101 490– 11– 11– 11– 11
11.03 Ontvangsten2500250000
Personeel en materieel250025    
Aflossing lening MAA0000    
Dividend KLM/AAS0000    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

11 Effectief werkend luchtvaart 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 5 936 5 893 5 883 7 406 7 406
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 356 – 11 – 11 – 3 936 – 3 938
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 5 580 5 882 5 872 3 470 3 468
2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 490 1 435 1 408 1 408 1 408
3. Dus programma-uitgaven 4 090 4 447 4 464 2 062 2 060
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht88%3 61972%3 19268%3 02515%30014%298
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)2%7311%50011%50024%50024%500
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)10%39817%75521%93961%1 26261%1 262
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%4 090100%4 447100%4 464100%2 062100%2 060

12 DUURZAME LUCHTVAART

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Duurzame luchtvaartStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen56 073– 6– 1 15554 912– 1 506– 1 506– 1 006– 6
Uitgaven:56 073– 616 40272 46916 046– 1 506– 1 006– 6
12.01 Programmauitgaven55 176016 40271 57816 052– 1 500– 1 0000
12.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en gassen luchtvaart00000000
12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart51 934017 90269 83617 552000
Investeringen:        
Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I)        
incl.klachtenafhandeling10 3910010 391    
Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II)24 370013 43037 80017 729   
Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III)5 00008415 841    
Woonschepen Schiphol2 3000– 1 866434    
Beh.en uitbetaling schadeclaims Schiphol6 35402 7349 088– 177   
Geluidsisolatie reg.luchthavens50901 7802 289    
Aankoop/sloop geluidsloopzone Schiphol3 01009833 993    
12.01.99 Overige programmauitgaven3 2420– 1 5001 742– 1 500– 1 500– 1 0000
Beleidsvoorbereiding en evaluaties3 2420– 1 5001 742– 1 500– 1 500– 1 000 
12.02 Apparaatsuitgaven897– 60891– 6– 6– 6– 6
Overige apparaatsuitgaven897– 60891– 6– 6– 6– 6
12.03 Ontvangsten63 6120– 15 37848 234– 9 235– 8 645– 8 028–  6 581
Ontvangsten GIS I10 3910010 391    
Ontvangsten GIS II37 9460– 6 65531 291– 3 104– 2 810– 2 498– 1 365
Ontvangsten regionale luchthavens25000250    
Ontvangsten overige Schiphol projecten15 0000– 8 7236 277– 6 131– 5 835– 5 530– 5 216
Overige ontvangsten250025    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

12 Duurzame luchtvaart 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 56 073 53 503 48 054 51 618 52 512
1b. Mutatie Voorjaarsnota 16 396 16 046 – 1 506 – 1 006 – 6
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 72 469 69 549 46 548 50 612 52 506
2. Waarvan apparaatsuitgaven 891 778 767 767 767
3. Dus programma-uitgaven 71 578 68 771 45 781 49 845 51 739
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht97%69 12795%65 61191%41 63691%45 40091%47 294
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)1%9841%6841%5001%5001%500
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)2%1 4674%2 4768%3 6458%3 9458%3 945
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%71 578100%68 771100%45 781100%49 845100%51 739

13 VEILIGHEID WATER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Veiligheid waterStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen7 589– 40– 1 6095 940– 898302302349
Uitgaven:8 195– 40– 1 5246 631– 851349349349
13.01 Programmauitgaven6 544– 40– 1 9134 591– 1 240– 40– 40– 40
13.01.99 Overige programma uitgaven6 544– 40– 1 9134 591– 1 240– 40– 40– 40
13.02 Apparaatsuitgaven1 65103892 040389389389389
13.03 Ontvangsten0 0     

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

13 Veiligheid water 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 8 195 7 978 7 844 7 844 7 844
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 1 564 – 851 349 349 349
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 6 631 7 127 8 193 8 193 8 193
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 040 1 974 1 938 1 938 1 938
3. Dus programma-uitgaven 4 591 5 153 6 255 6 255 6 255
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht49%2 25544%2 26646%2 86146%2 86145%2 840
5. Complementair noodzakelijk46%2 11150%2 55430%1 86130%1 86130%1 861
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)5%2254%2254%2254%2254%225
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 2%10821%1 30821%1 30821%1 329
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%4 591100%5 153100%6 255100%6 255100%6 255

14 WATERBEHEER

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

14 WaterbeheerStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen37 014– 105– 10236 807– 1 324– 2 560– 2 310– 10 075
Uitgaven:37 843– 1052 93440 6722 4651 225755– 4 465
14.01 Programmauitgaven34 393– 1052 93437 2222 4651 225755– 4 465
14.01.07 Leven met water2 94002 4995 4391 6701 330860– 4 360
14.01.08 Partners voor water13 3860013 386900   
14.01.99 Overige programmauitgaven18 067– 10543518 397– 105– 105– 105– 105
14.02 Apparaatsuitgaven3 450003 450    
14.03 Ontvangsten454004540000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

14 Waterbeheer 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 37 843 34 309 34 014 33 294 35 934
1b. Mutatie Voorjaarsnota 2 829 2 465 1 225 755 – 4 465
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 40 672 36 774 35 239 34 049 31 469
2. Waarvan apparaatsuitgaven 3 450 3 270 3 169 3 169 3 169
3. Dus programma-uitgaven 37 222 33 504 32 070 30 880 28 300
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht54%20 20946%15 27941%13 12436%11 13228%7 788
5. Complementair noodzakelijk27%10 11930%10 00430%9 64430%9 30132%8 976
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)19%6 89421%6 89421%6 89422%6 89424%6 894
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 4%1 3278%2 40812%3 55316%4 642
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%37 222100%33 504100%32 070100%30 880100%28 300

16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIE

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Weer, klimaat en seismologieStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen30 361– 1054730 303– 113– 197– 317– 317
Uitgaven:29 625– 1054729 567– 113– 197– 317– 317
16.01 Programmauitgaven816008160000
16.01.01 Algemene weersverwachtingen8000800000
Contributies800080    
16.01.08 deel HGIS73600736    
16.02 Apparaatsuitgaven28 809– 1054728 751– 113– 197– 317– 317
Apparaatsuitgaven28 809– 1054728 751– 113– 197– 317– 317
16.03 Ontvangsten00000000
Ontvangsten KNMI0 0     

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

16 Weer, klimaat en seismologie 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 29 625 28 842 28 376 28 739 29 173
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 58 – 113 – 197 – 317 – 317
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 29 567 28 729 28 179 28 422 28 856
2. Waarvan apparaatsuitgaven 28 751 27 913 27 363 27 606 28 040
3. Dus programma-uitgaven 816 816 816 816 816
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht90%7360% 0% 0% 0% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)10%80100%816100%816100%816100%816
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%816100%816100%816100%816100%816

17 RUIMTEVAART

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

17 RuimtevaartStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen4 91701 5656 482    
Uitgaven:14 86501 56516 4300000
17.01 Programmauitgaven14 86501 56516 4300000
17.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr.14 86501 56516 4300000
Contributies14 86501 56516 430    
17.02 Apparaatsuitgaven0  0    
17.03 Ontvangsten45400454    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

17 Ruimtevaart 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 14 865 13 472 13 331 13 331 13 331
1b. Mutatie Voorjaarsnota 1 565 0 0 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 16 430 13 472 13 331 13 331 13 331
2. Waarvan apparaatsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus programma-uitgaven 16 430 13 472 13 331 13 331 13 331
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht100%16 43097%13 03499%13 16897%12 88461%8 131
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 3%4381%1633%44739%5 200
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%16 430100%13 472100%13 331100%13 331100%13 331

18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Inspectie Verkeer en WaterstaatStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen101 040– 500627101 167– 2 274– 656177– 657
Uitgaven:103 287– 5004 696107 483– 691– 657– 657– 657
18.01 Programmauitgaven20 92304 49825 4210000
Inspectie6 033006 033    
Financ.stimulering7 177007 177    
Digitale tachograaf7 71304 49812 211    
18.02 Apparaatsuitgaven82 364– 50019882 062– 691– 657– 657– 657
Apparaatsuitgaven82 364– 50019882 062– 691– 657– 657– 657
18.03 Ontvangsten28 341018728 5280000
Ontv.digitale tachograaf6 21301876 400    
Ontv. Bestuurlijke Boete3 400003 400    
Overige ontvangsten18 7280018 728    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

18 Inspectie Verkeer en Waterstaat 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 103 287 98 977 93 767 97 253 97 253
1b. Mutatie Voorjaarsnota 4 196 – 691 – 657 – 657 – 657
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 107 483 98 286 93 110 96 596 96 596
2. Waarvan apparaatsuitgaven 82 062 76 763 74 583 74 583 74 583
3. Dus programma-uitgaven 25 421 21 523 18 527 22 013 22 013
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht85%21 60765%13 99064%11 85761%13 42861%13 428
5. Complementair noodzakelijk10%2 54229%6 24230%5 55833%7 26433%7 264
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)5%1 2726%1 2916%1 1126%1 3216%1 321
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een          
wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%25 421100%21 523100%18 527100%22 013100%22 013

2.3 De niet-beleidsartikelen

19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDS

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen6 895 487– 65 00036 2346 866 72131 20450 37849 92051 369
Uitgaven:5 464 389– 65 00036 2345 435 62331 20450 37849 92051 369
19.01 Bijdrage aan het IF4 028 986– 65 00036 2344 000 22031 20450 37849 92051 369
19.02 Bijdrage aan de BDU1 435 403001 435 403    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.

20 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

20 Nominaal en onvoorzienStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen1 79960 0001 27063 069– 31– 62– 62– 62
Uitgaven:1 79960 0001 27063 06940 17638 15137 40737 352
20.01 Programmauitgaven1 79960 0001 27063 06940 17638 15137 40737 352
Loonbijstelling0021 82621 8263 6413 7253 8663 840
Prijsbijstelling0037 44837 44839 36440 91540 03040 001
Onvoorzien1 79960 000– 58 0043 795– 2 829– 6 489– 6 489– 6 489

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

21 ALGEMEEN DEPARTEMENT

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

21 Algemeen departementStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen196 243– 1 041– 6 659188 543– 5 373– 6 181– 6 684– 4 248
Uitgaven:205 930– 1 0413 786208 675– 2 728– 3 577– 3 457– 3 457
21.01 Programmauitgaven45 792– 40052445 916– 5 121– 6 039– 5 919– 5 919
21.01.01 Voorlichting5 734– 4003045 638– 400– 600– 600– 600
21.01.02 Externe oriëntatie1 73702672 004    
21.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling1 276001 276    
21.01.04 Internationale Zaken1 3000– 461 254    
21.01.05 Bijdragen derden12 5650– 3 7168 849– 5 787– 5 499– 5 379– 5 379
21.01.06 Generieke informatiesystemen17 27803 65520 9331 006   
21.01.08 HGIS2 1450602 20560606060
21.01.10 Regeringsvliegtuig3 757003 757    
21.02 Apparaatsuitgaven160 138– 6413 262162 7592 3932 4622 4622 462
21.02.01 Strategisch beleids-,        
planning en controltaken80 979– 354– 38980 236– 861– 608608– 608
21.02.02 Dept. en facilitaire taken59 147– 1774 26363 2333 9193 5693 5693 569
21.02.03 Personeel en materieel DGP7 430– 45– 4976 888– 554– 409– 409– 409
21.02.04 Personeel en materieel DGL2 956– 27– 2 9290– 2 852– 2 851– 2 851– 2 852
21.02.05 Personeel en materieel DGTL6 130– 382 8258 9172 7442 7612 7612 762
21.02.07 Personeel en materieel DGWater3 4960– 113 485– 3   
21.03 Ontvangsten10 03302 20012 2336702 3304 800– 4 360
21.03.01 Ontvangsten DGP27900279    
21.03.02 Ontvangsten DGL1 0400– 60980– 60– 60– 60– 60
21.03.03 Ontvangsten DGTL9106015160606060
21.03.04 Overige ontvangsten1 683001 683    
21.03.05 Bijdrage FES6 94002 2009 1406702 3304 800– 4 360
21.03.06 Ontvangsten DGW0000    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

21 Algemeen departement 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 205 930 201 808 195 694 193 260 192 498
1b. Mutatie Voorjaarsnota 2 745 – 2 728 – 3 577 – 3 457 – 3 457
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 208 675 199 080 192 117 189 803 189 041
2. Waarvan apparaatsuitgaven 162 759 161 259 153 435 151 067 150 305
3. Dus programma-uitgaven 45 916 37 821 38 682 38 736 38 736
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht86%39 48284%31 83779%30 48288%34 13288%34 019
5. Complementair noodzakelijk6%2 6838%2 8979%3 6500% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld8%3 7518%3 08712%4 55012%4 60412%4 717
9. Totaal (= 3)100%45 916100%37 821100%38 682100%38 736100%38 736

22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIE

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

22 Algemeen UitvoeringsorganisatieStand ontwerp-begrotingMutaties via NvW en amendementen Saldo mutaties 1e suppl.begr.Stand 1e suppletore begroting 2005Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen195 810– 9561 580196 434– 3 193– 4 490– 4 490– 4 490
Uitgaven:181 755– 956– 376180 423– 1 337– 4 540– 4 500– 4 490
22.01 Programmauitgaven43 47103 34746 8183 056– 5000
22.01.01 Exploitatiebijdragen10 1040010 104    
22.01.02 Beleidsvoorbereiding en        
evaluatie17 8430– 1 75016 093– 1 000   
22.01.03 Anticiperend onderzoek12 75604 80617 5624 106   
22.01.04 Leenovereenkomst Infra0000    
22.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS0000    
22.01.99 Overige programmauitgaven2 76802913 059    
22.02 Apparaatsuitgaven138 284– 956– 3 723133 605– 4 393– 4 490– 4 500– 4 490
Apparaatsuitgaven138 284– 956– 3 723133 605– 4 393– 4 490– 4 500– 4 490
22.03 Ontvangsten10 94802 18213 1301 906000
Ontv.indirecte app.uitgaven8 90602769 182    
Ontv.exploitatiebijdragen2 042002 042    
Bijdragen AO en buitenlandact.001 9061 9061906   
Leenovereenkomst Infra0000    

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) 181 755 166 859 166 466 166 466 166 466
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 1 332 – 1 337 – 4 540 – 4 500 – 4 490
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 180 423 165 522 161 926 161 966 161 976
2. Waarvan apparaatsuitgaven 133 605 119 261 118 977 118 967 118 977
3. Dus programma-uitgaven 46 818 46 261 42 949 42 999 42 999
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht100%46 86845%20 73210%4 42012%5 32312%5 307
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 16%7 34517%7 31018%7 74017%7 310
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 39%18 23473%31 26970%29 93671%30 382
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%46 868100%46 311100%42 999100%42 999100%42 999
Licence