Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 te wijzigen.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in overzichten met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Over het gros van deze mutaties heb ik u reeds geïnformeerd in mijn brief van 3 oktober 2005, waarin is ingegaan op de te verwachten onderuitputting op het Infrastructuurfonds en welke maatregelen daar tegenover worden ingezet. Er is nog geen aanvullende onderuitputting op het spoorprogramma voorzien. Op het moment dat daar evenwel sprake van mocht zijn, ben ik voornemens deze binnen het spoorprogramma in te zetten voor het naar voren halen van betalingen (AK-Prorail en in het kader van de leenfaciliteit).

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2006 (Vermoedelijke Uitkomsten 2005), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2006 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (x EUR 1 mln.)

  Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005 5.789,6 5.709,2
Motie Verhagen efficiencytaakstellingdiv– 5,0– 5,0
Amendement 4001.02– 10,0 
Amendement 801.02– 15,0 
  01.0315,0  
Amendement 1901.010,0 
Amendement 38M05.01 – 60,0
Stand 1e suppletore begroting 2005 5.864,0 5.798,2
     
– mutaties Miljoenennota 2006 (uitkomst 2005) – 82,3 – 82,3
– mutaties Najaarsnota 2005 (belangrijkste):   
     
1.Vergoeding BTWdiv.457,4 457,4
2.Vertraging aanlegprogramma rijkswegen 01.01.02– 287,1  
3Onderhoud wegen01.01.0428,3  
4.Schuldreductie Prorail01.02.04– 25,0 
5.Valys01.02.0410,0  
6.Versnelde betaling Randstadrail01.03.02175,2  
7.Vertraging aanlegprogramma waterkeren02.01.02– 50,2 
8.B&O waterkeren:realisatie02.01.0424,7 
9.Maaswerken02.01.06– 12,1 
10.Vertraging aanlegprogramma waterbeheren/vaarwegen02.0– 2.02– 86,0 
11.Afkopen natte beheer- en onderhoudsprogramma (Brokx Nat)2.02.04266,0  
12.B&O vaarwegen02.02.0435,4 
13.HSL-Zuid03.03– 73,0  
14.Anders betalen voor mobiliteit03.05– 6,0 
15.Zuiderzeelijn03.06– 6,0 
16.Regionale mobiliteitsfondsen04.07.01– 20,0 
17.Terugsluisgelden04.07.0241,9 
 Diversendiv.– 2,4 13,6
 Stand 2e suppletore begroting 2005 6.252,86.186,9

Toelichting:

Dit wetsvoorstel, dat aansluit aan bij de Najaarsnota 2005 van het ministerie van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:

1 Dit betreft de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post (via ontvangstenartikel 05.01 Bijdragen met begroting VenW) wordt gecompenseerd.

Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

01.02 Railwegen € 298,0 mln.

03.02 Betuweroute € 62,4 mln.

03.03 HSL-Zuid € 97,0 mln.

2 Als gevolg van vertragingen in het wegenprogramma – zowel binnen ZSM als bij reguliere aanlegprojecten – zal in 2005 ca. € 323 mln. onbesteed blijven. Gedeeltelijk (ca. € 150 mln.) wordt dit veroorzaakt door de problematiek op het gebied van luchtkwaliteit (dit speelt met name binnen het ZSM-programma). Binnen dit programma is het noodzakelijk (gebleken) om in de voorbereidende fase een aantal nieuwe-/aanvullende luchtonderzoeken uit te voeren. Hierdoor verschuift de uitvoeringsplanning van deze projecten (vertraging) en zullen de geplande kasuitgaven (gedeeltelijk) naar volgend jaar doorschuiven. Het gaat onder andere om de volgende projecten:

• Zaanstad–Purmerend (doorgeschoven naar 2006)

• Utrecht Noord–Eemnes (doorgeschoven naar 2006)

• A13 en A 20 (latere aanbesteding)

Daarnaast is er sprake van vertraging (€ 175 mln.) binnen het «reguliere» aanlegprogramma. Deze vertragingen kennen tal van oorzaken, waarvan de belangrijkste op het gebied liggen van tegenvallers bij grondverwerving, langere doorlooptijd van planologische/procedurele vereisten en (algemeen) te optimistische uitvoeringsplanningen. Overigens gaat het hier met name om verschuivingen in de kasplanning, zonder dat dit (vooralsnog) consequenties heeft voor de geplande opleveringsdatum en totale projectkosten. Wel leidt dit tot verminderde uitgaven in 2005. De meest in het oog springende projecten voor 2005 zijn:

– RW 1/50 Arnhem–Beekbergen–Deventer (€ 26 mln.)

– RW 2 Rondweg Den Bosch (€ 17 mln.)

– RW 5 2e Coen/WRW (€ 25 mln.)

– RW 5 VWRW (€ 5 mln.)

– RW 9 Koedijk–De Stolpen (€ 10 mln.)

– RW 12 Den Haag (€ 9 mln.)

– RW 15 Calandtunnel (€ 14 mln.)

– RW 37 Hoogeveen–Duitse grens (€ 12 mln.,)

– N 57 Veersedam–Middelburg (€ 5 mln.)

– RW 73 Venlo (€ 15 mln.)

– RW 50 Eindhoven–Oss (€ 10 mln.)

Daartegenover worden uitgaven voor de ondertunneling A2 Maastricht versneld. Het gaat hierbij om € 36 mln. ten behoeve van aankoop van percelen langs het tracé.

3 Met deze intensivering wordt beoogd de achterstanden bij het onderhoud van de rijkswegen zo voortvarend mogelijk aan te pakken.

4 Voor de schuldreductie van Prorail van € 125 mln. wordt om bedrijfseconomische redenen € 100 mln. in 2005 gerealiseerd, zodat in verband hiermede een overschot van € 25 mln. ontstaat.

5 Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 10 mln. teruggeboekt naar artikel 01.02.04 (welke bij nota van wijziging was overgeboekt naar VWS). Het betreft de onderuitputting van de Valys bij het ministerie van VWS.

6 Op basis van de reeds behaalde mijlpalen is het mogelijk kasuitgaven voor Randstadrail sneller te betalen dan de in de begroting opgenomen kasplanning. In 2005 wordt zo € 175 mln. versneld betaald.

7 Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt:

– Door het feit dat er verscheidene subsidies op dit programma worden uitgekeerd t.b.v. Deltaplan Grote Rivieren en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbij de verzoeken tot uitkering achterblijven bij de eerdere verwachtingen.

– Bij het Dijkversterkingsproject Flevoland is het kasritme aangepast aan het feitelijke uitvoeringstempo, zonder invloed op de opleveringstermijn. Bij de Steenzettingen Westerschelde is minder budget in 2005 nodig door langere voorbereiding innovatieve contracten; vertraging vanwege niet voorziene werkzaamheden die door derden in dit gebied worden uitgevoerd, en de vogel en habitatrichtlijn (€ 10 mln.).

8 De middelen zijn bestemd voor versnellingen op het gebied van suppleties en activiteiten rond overdracht waterkeringen op de Waddeneilanden.

9 Deze mutatie betreft de neerwaartse bijstelling van de kasprognose als gevolg van later dan geplande aanbesteding van de kades. Als gevolg van gesprekken met de waterschappen over beheer en onderhoud van de kades en de kwaliteit ervan is besloten om de aanbesteding van de kades uit te stellen.

10 De belangrijkste posten die de lagere uitgaven op dit artikelonderdeel veroorzaken zijn:

– Vertraging depot Hollands Diep: doordat de aanbesteding later heeft plaatsgevonden dan in de SNIP-programmering was voorzien schuift een bedrag van ca. € 18 mln. door naar latere jaren.

– Later of lagere declaratie van subsidieaanvragers voor SUBBIED en TBBV later of minder declareren (ca. € 10 mln.).

– Door de vernietiging van het bestemmingsplan is de uitbreiding van het Lekkanaal vertraagd (€ 6 mln.).

– Bij het project Twentekanalen heeft gunning langer geduurd en daardoor zal groot deel van betaling in 2006 plaatsvinden, maar oplevertermijn wordt nog steeds gehaald (ca. € 6 mln.).

– Renovatie Noordzeesluizen: Restwerkopdracht loopt uit, Start uitvoering in 2006 (€ 4 mln.).

– Vertraging in saneringsprojecten (ca € 10 mln.).

– Er is een vertraging van de MER (Milieueffect Rapportage) bij de Integrale Inrichtingen Veluwe Randmeren (IIVR). Deze zal plaatsvinden in 2006 in plaats van eind 2005 (ca. € 10 mln.).

– De betaling van de schadeclaim Terneuzen wordt dit jaar niet meer gerealiseerd (ca. € 4 mln.).

– Vertraging vaarweg Ketelmeer (ca. € 8 mln.).

11 Deze mutatie betreft de afkoop van contracten met derden (met name lagere overheden) bij natte beheer- en onderhoudscontracten (Bronkx Nat). Deze contracten zijn ontstaan doordat in het verleden niet-hoofdvaarwegen zijn overgedragen aan lagere overheden. In de contracten wordt de jaarlijkse bijdrage door VenW in de beheer- en onderhoudskosten van de overgedragen waterwegen geregeld en is de bevoegdheid opgenomen om de jaarlijkse uitkering te beëindigen onder het doen van een uitkering ineens.

Het gaat hier om:

– Afkoop overdracht Noordhollandsch Kanaal

– Afkoop Almelo-de Haandrik

– Afkoop jaarlijkse uitkering aan de Provincie Zuid Limburg voor onderhoud en exploitatie kanaal door Walcheren

12 Met deze intensivering wordt beoogd de achterstanden bij het onderhoud van de rijkswaterwegen zo voortvarend mogelijk aan te pakken.

13 De onderuitputting op de HSL-Zuid wordt veroorzaakt doordat betalingen meer dan eerder reeds verwacht achterlopen op de in de ontwerpbegroting 2006 opgenomen kasraming voor 2005. Dit ligt enerzijds aan het langer uitblijven van overeenstemming over (de financiële omvang van) noodzakelijke contractwijzigingen en komt anderzijds voort uit vertragingen op onderdelen die niet in de hoofdcontracten zijn opgenomen (aansluiting Rotterdam, aansluiting op het elektriciteitsnet).

14 Het platvorm Anders betalen voor Mobiliteit heeft op 26 mei 2005 haar advies opgeleverd en is daarmee van haar taken ontheven een heeft officieel (financiële) decharge gekregen. Het Platform is ruim binnen de begroting gebleven. Thans worden enkele onderzoeken uitgevoerd ten aanzien van effecten, gevolgen van en varianten voor de invoering van een vorm van beprijzing. De kasprognose voor 2005 voor deze onderzoeken bedraagt € 2 mln., waardoor een bedrag van € 6 mln. pas in 2006 nodig is.

15 Als gevolg van de TCI heeft de projectorganisatie haar planning aangepast. Het gevolg hiervan is een kasoverschot in 2005 van € 6 mln.

16 De verwachting is dat in 2005 minder middelen in de Regionale Mobiliteitsfondsen gestort hoeft te worden.

17 Betreft de versnelde betaling van compensatiebedragen voor het niet doorgaan van Rekening Rijden aan de 3 BOR-regio’s: Haaglanden, SRR en ROA. De tweede en laatste betaling ad € 41,9 mln. was gepland in 2006 en wordt nu met de eerste tranche in 2005 meegenomen.

Verplichtingenmutatie

Naast de hierboven vermelde uitgavenmutaties, die in een aantal gevallen ook consequenties hebben voor de verplichtingenramingen, wordt in deze suppletore begroting ook een verplichtingenmutaties voorgesteld die ik graag afzonderlijk wil laten zien.

01.02 Railwegen

De verplichtingenverhoging op dit artikel bestaat met name uit:

– de toevoeging van BTW ad € 298 mln.;

– het naar voren halen van de verplichtingen voor het project Vleuten–Geldermalsen ad € 279 mln.;

– het naar voren halen van de verplichtingen voor de Hanzelijn ad € 855 mln.

2.2 De productartikelen

01.01 RIJKSWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.01 RijkswegenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen1 396 2581 410 377– 21 70862 8021 451 471
Uitgaven:1 912 9131 988 268– 21 708– 263 9191 702 641
Productuitgaven1 388 7821 450 982– 24 374– 186 5021 240 106
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie921 164952 164– 29 099– 207 748715 317
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie467 618498 8184 72521 246524 789
Directe uitvoeringsuitgaven524 131537 2862 666– 77 417462 535
01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie15 13417 27411 1907628 540
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie234 979242 381– 15 359– 82 852144 170
01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding31 94031 83440210732 343
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie199 221196 3995 8965 041207 336
01.01.05 Bediening Rijkswegen16 59217 2992079417 600
01.01.06 Basisinformatie26 26532 09933011732 546
Ontvangsten26 45126 4510026 451

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.01 Rijkswegen 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 1 988 268
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 285 627
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 1 702 641
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 462 535
3. Dus productuitgaven 1 240 106
Waarvan op 1 maart 2005:   
4. Juridisch verplicht84%1 040 025
5. Complementair noodzakelijk11%140 081
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)5%60 000
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)  
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld   
9. Totaal (= 3)100%1 240 106

01.02 RAILWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.02 RailwegenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen2 282 6272 226 636– 22 8391 459 6883 663 485
Uitgaven:1 566 0651 542 507– 22 839296 0161 815 684
Productuitgaven1 566 0651 542 507– 22 839296 0161 815 684
01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie19 37426 9574 242– 3 00528 194
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen31 70625 706– 2 0762 54526 175
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen592 421565 763– 163 525101 511503 749
01.02.04 Rail B&O realisatie820 549822 066137 516180 5651 140 147
01.02.05 Prorail: Verkeersleiding75 56975 5691 00414 40090 973
01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg26 44626 4460026 446
Directe uitvoeringsuitgaven00000
Ontvangsten9 0008 2961 8006 11416 210

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.02 Railwegen 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 1 542 507
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 273 177
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 1 815 684
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0
3. Dus productuitgaven 1 815 684
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht93%1 688 507
5. Complementair noodzakelijk7%127 177
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%1 815 684

01.03 REGIONALE EN LOKALE INFRASTRUCTUUR

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.03 Regionale en lokale infrastructuurStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen59 60882 816– 20 3742762 469
Uitgaven:146 968188 019– 20 374175 227342 872
Productuitgaven143 755184 414– 18 500175 211341 125
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie2 9112 714002 714
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie140 844155 411– 18 500173 038309 949
01.03.03 Duurzaam veilig04 868004 868
01.03.05 Gebundelde doeluitkering021 42102 17323 594
Directe uitvoeringsuitgaven3 2133 605– 1 874161 747
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie1 7722 17759142 250
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie1 4411 428– 1 9330– 505
01.03.03 Duurzaam veilig 0  0
01.03.05 Gebundelde doeluitkering00022
Ontvangsten00000

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.03 Regionale en lokale infrastructuur 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 188 019
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 154 853
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 342 872
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 1 747
3. Dus productuitgaven 341 125
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%341 125
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%341 125

02.01 WATERKEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.01 WaterkerenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen194 467207 38657 42015 747280 553
Uitgaven:289 626295 97657 420– 34 361,75319 034,25
Productuitgaven218 107223 90655 859– 31 314,75248 450,25
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie90 797103 52512 141– 37 665,7578 000,25
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie82 14876 1484 00018 52698 674
02.01.05 Ruimte voor de rivier07148 355048 426
02.01.06 Maaswerken45 16244 162– 8 637– 12 17523 350
Directe uitvoeringsuitgaven71 51972 0701 561– 3 04770 584
02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planst. 44545 5585295 619  
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie15 90415 501551– 12 7713 281
02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding12 24612 31015490813 372
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie18 22618 0815485 98524 614
02.01.05 Ruimte voor de rivier13 18913 145512 76815 964
02.01.06 Maaswerken7 5007 475205547 734
Ontvangsten1 8659 977009 977

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.01 Waterkeren 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 295 976
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 23 058,25
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 319 034,25
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 70 584
3. Dus productuitgaven 248 450,25
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht76%187 636
5. Complementair noodzakelijk24%60 814
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%248 450

02.02 WATERBEHEREN EN VAARWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.02 Waterbeheren en vaarwegenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen572 942618 209– 1 692307 872924 389
Uitgaven:782 887781 955– 1 692216 461996 724
Productuitgaven366 628362 229– 12 234225 207575 202
02.02.02 Aanleg waterbeheren en      
vaarwegen: realisatie197 242191 8026 066– 64 074133 794
02.02.04 B&O: realisatie149 386150 427– 9 000293 981435 408
02.02.07 Watersystemen20 00020 000– 9 300– 4 7006 000
Directe uitvoeringsuitgaven416 259419 72610 542– 8 746421 522
02.02.01 Aanleg waterbeheren en      
vaarwegen: verk./planstudie10 60413 5914 1333817 762
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie34 54834 3261 202– 21 88013 648
02.02.03 B&O: voorbereiding23 34624 4162862 35127 053
02.02.04 B&O: realisatie255 129251 4633 7636 519261 745
02.02.05 Bediening vaarwegen54 84654 4586823 39858 538
02.02.06 Basisinformatie37 78641 47247682842 776
Ontvangsten62 18265 7929621 92368 677

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.02 Waterbeheren en vaarwegen 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 781 955
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 214 769
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 996 724
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 421 522
3. Dus productuitgaven 575 202
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%575 202
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%575 202

03.01 WESTERSCHELDETUNNEL

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.01 WesterscheldetunnelStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen07 300007 300
Uitgaven:07 785007 785
Productuitgaven07 785007 785
Directe uitvoeringsuitgaven00000
Ontvangsten00000

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.01 Westerscheldetunnel 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 7 785
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 7 785
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0
3. Dus productuitgaven 7 785
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%7 785
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%7 785

03.02 BETUWEROUTE

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.02 BetuwerouteStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen10 40110 4011 67962 08574 165
Uitgaven:430 536447 994– 118 32161 345391 018
03.02.00 Productuitgaven426 400443 278– 118 32162 395387 352
03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven4 1364 7160– 1 0503 666
03.02.03 Ontvangsten33 00037 085– 10 000027 085
Ontvangsten Betuweroute33 00037 085– 10 000027 085

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.02 Betuweroute 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 447 994
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 56 976
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 391 018
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 3 666
3. Dus productuitgaven 387 352
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%386 302
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%  
9. Totaal (= 3)100%386 302

03.03 HOGESNELHEIDSLIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.03 HogesnelheidslijnStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen224 314223 58935 45696 141355 186
Uitgaven:550 515486 84335 45614 979537 278
Productuitgaven465 966402 29433 58814 979450 861
03.03.01 HSL-zuid379 535328 37725 9652 4 013378 355
03.03.02 HSL-oost5 0628 32420– 8 3440
03.03.03 HSL-zuid: railwegen17 6986 681006 681
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen63 67157 8127 603165 416
03.03.05 Snelle treinverbindingen01 1000– 691409
Directe uitvoeringsuitgaven84 54984 5491 868086 417
03.03.01 HSL-zuid79 386079 3861 790081 176
03.03.02 HSL-oost00000
03.03.03 HSL-zuid: railwegen2 31902 3197802 397
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen2 8442 844002 844
Ontvangsten21 44911 6660011 666

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.03 Hogesnelheidslijn 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 486 843
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 50 435
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 537 278
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 86 417
3. Dus productuitgaven 450 861
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%450 861
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%450 861

03.04 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.04 Deltaplan Grote RivierenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen00000
Uitgaven:00000
Productuitgaven00000
Directe uitvoeringsuitgaven00000
Ontvangsten00000

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.04 Deltaplan Grote Rivieren 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 0
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0
3. Dus productuitgaven 0
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht 0
5. Complementair noodzakelijk 0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) 0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)  
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld  
9. Totaal (= 3)0%0

03.05 ANDERS BETALEN VOOR MOBILITEIT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.05 Anders betalen voor mobiliteitStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen03 0308 000– 6 0494 981
Uitgaven:008 000– 6 0491 951
Productuitgaven008 000– 6 0491 951

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.05 Anders betalen voor mobiliteit 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 0
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 1 951
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 1 951
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0
3. Dus productuitgaven 1 951
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%1 951
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%1 951

03.06 ZUIDERZEELIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.06 ZuiderzeelijnStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen8 0008 00042– 6 0002 042
Uitgaven:8 00011 45342– 6 0005 495
Productuitgaven6 80010 25342– 6 0004 295
Directe uitvoeringsuitgaven1 2001 200001 200
Ontvangsten 0000

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.06 Zuiderzeelijn 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 11 453
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 5 958
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 5 495
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 1 200
3. Dus productuitgaven 4 295
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%4 295
5. Complementair noodzakelijk0%0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%0
9. Totaal (= 3)100%4 295

03.07 PROJECT MAINPORTONTWIKKELING ROTTERDAM

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.07 Project MainportontwikkelingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen1 8671 8671 4611 7195 047
Uitgaven:2 8673 4371 4616925 590
Productuitgaven2 8673 4371 4616925 590

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.07 Project Mainportontw. Rotterdam 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 3 437
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 2 153
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 5 590
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0
3. Dus productuitgaven 5 590
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht82%4 595
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)18%995
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%5 590

04.02 BODEMSANERING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.02 BodemsaneringStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen00000
Uitgaven:00000
Productuitgaven00000

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.02 Bodemsanering 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 0
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0
3. Dus productuitgaven 0
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht   
5. Complementair noodzakelijk  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)   
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld   
9. Totaal (= 3)0%0

04.03 INTERMODAAL VERVOER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.03 Intermodaal vervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen6 3644 09528– 3 697426
Uitgaven:7 1537 15328– 5 1472 034
Productuitgaven7 1537 15328– 5 1472 034
Directe uitvoeringsuitgaven00  0
Ontvangsten00  0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.03 Intermodaal vervoer 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 7 153
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 5 119
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 2 034
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0
3. Dus productuitgaven 2 034
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht99%2 011
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)1%23
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%2 034

04.07 REGIONALE MOBILITEITSFONDSEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.07 Regionale MobiliteitsfondsenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen51 93362 48920221 86184 552
Uitgaven:51 93362 48920221 86184 552
Productuitgaven51 93362 48920221 86184 552
04.07.01 Rijksbijdrage10 07220 628202– 20 000830
04.07.02 Terugsluis opbrengsten41 86141 861041 86183 722
Directe uitvoeringsuitgaven00000

b. Budgetflexibiliteit

De middelen zijn verplicht uit hoofde van de afspraken in het kader van BOR, de uitvoering van het amendement Dijsselbloem, de aanvullende afspraken met genoemde BOR-regio’s en de afspraken met betreffende regio’s over de impuls voor regionale bereikbaarheid.

04.08 RAILINFRABEHEER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.08 RIBStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen40 11940 1190040 119
Uitgaven:40 11940 1190040 119
Productuitgaven40 11940 1190040 119
04.08 Lening aan Railinfrabeheer40 11940 1190040 119
Directe uitvoeringsuitgaven 0  0
04.08 Ontvangsten40 11940 1190040 119

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

05.01 BIJDRAGEN T.L.V. VERKEER EN WATERSTAAT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.01. Bijdrage t.l.v. VenWStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Ontvangsten4 028 9864 000 220– 84 087463 0674 379 200

05.04 BIJDRAGE AAN HET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.04. Bijdragen van het fondsStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Ontvangsten1 486 1921 456 3299 00001 465 329
Licence