Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW.

De in deze begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Algemeen deel

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2005 met € 2,064 mln te verhogen. Daadwerkelijke uitgaven worden niet voor het jaar 2020 voorzien.

Ontvangsten

Artikel 01 – Spaarfonds AOW

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in EUR 1000)

 Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 20053 704 450
Mutaties 1e suppletore begroting 2005:  
1. Rentebijstelling– 10 318
Mutaties 2e suppletore begroting 2005: 
2. Rentebijstelling2 064
Stand 2e suppletore begroting 20053 696 196

Bij 2e suppletore wet wordt de volgende mutatie voorgesteld.

1. Vanwege een opwaartse rentebijstelling nemen de renteontvangsten van het Spaarfonds AOW toe met € 2 064 miljoen.

Licence