Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 3

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Budgettaire gevolgen DGF (bedragen x € 1 000)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemenStand ontwerp-begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005Mutaties 2e suppletore begroting 2005Stand 2e suppletore begroting 2005
 (1)(2)(3)(4)
VERPLICHTINGEN5 20013 9075 68619 593
UITGAVEN5 20013 9075 68619 593
     
Programma-uitgaven5 20013 9075 68619 593
U0111 Bewaking van dierziekten5 2005 200– 2474 953
U0112 Bestrijding van dierziektenp.m. 8 7075 93314 640
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemenp.m.p.m. p.m. p.m.
U0114 Overigp.m. p.m. p.m.p.m.
ONTVANGSTEN5 2005 2005 68610 886

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget en de ontvangsten op dit artikel houdt verband met een bijdrage van € 2,9 mln. vanuit het bedrijfsleven in het kader van de bestrijding van dierziekten en een ontvangst van € 2,8 mln. vanuit de EU in verband met additioneel gedeclareerde uitgaven van de MKZ-uitbraak van 2001. Deze MKZ-uitgaven waren voorgefinancierd vanuit het DGF. De middelen worden ingezet voor onder meer uitgaven hertaxaties AI, waarmee in de uitgavenraming DGF nog geen rekening was gehouden.

Licence