Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. BEGROTINGTOELICHTING

1. Leeswijzer

Bij de suppletore begrotingen ligt de nadruk niet op beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2005, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2005.

De begrotingstoelichting bestaat uit twee onderdelen. In paragraaf 2.1 worden de uitvoeringsmutaties voor het jaar 2005 gepresenteerd en voorzien van een daarbijbehorende toelichting. Paragraaf 2.2 geeft inzicht in de budgettaire gevolgen van beleid.

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de mutaties die zich in de periode van de 1e suppletore begroting tot en met de 2e suppletore begroting hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutatie wordt onder de tabel toegelicht.

Tabel B1: Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2005 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Art. nr. Uitgaven 2005
Stand ontwerpbegroting 200511 742 033
   
Stand 1e suppletore begroting 200511 742 033
   
Suppletore mutatie:  
1) Voorlopige realisatiecijfers (2004 en 2005)1100 096
   
Stand 2e suppletore begroting 200511 842 129

Toelichting op de mutaties

Op de begroting van het BTW-compensatiefonds heeft zich één technische mutatie voorgedaan. Op grond van voorlopige realisatiecijfers van de Belastingdienst hebben gemeenten, provincies en kaderwetgebieden in totaal circa € 100 miljoen meer gedeclareerd over 2004 dan werd geraamd bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2005.

2.2. Het beleidsartikel

In tabel B2 worden de budgettaire gevolgen van beleid ten aanzien van het BTW-compensatiefonds weergegeven. De mutaties zijn technisch van aard en zijn in de vorige paragraaf toegelicht.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (Najaarsnota) Beleidsartikel 1 Bedragen in EUR 1000

Operationele doelstellingStand ontwerp-begroting (1)Stand 1e suppletore begroting (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Uitgaven:1 742 0331 742 033+ 100 0961 842 129
     
Programma-uitgaven    
1. Bijdrage aan gemeenten en kaderwetgebieden1 574 1111 574 111+ 119 5441 693 655
2. Bijdrage aan provincies167 922167 922– 19 448148 474
     
Apparaatsuitgaven    
3. Onderzoeksuitgaven0000
     
Ontvangsten1 742 0331 742 033+ 100 0961 842 129
Licence