Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

  Blz.
   
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL2
   
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)2
   
B.DE BEGROTINGSTOELICHTING3
   
1.Leeswijzer3
2.Het beleid3
2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3
2.2. De beleids- en niet-beleidsartikelen4
1:Waarborgfunctie4
2:Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners5
3: Nominaal en onvoorzien5

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2005 te wijzigingen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

B. BEGROTINGTOELICHTING

1. Leeswijzer

De 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor 2005. De mutaties van de 2e suppletore bestaat uit een reeds opgenomen stand in de Ontwerpbegroting 2006 (Vermoedelijke Uitkomsten) plus alle nieuwe mutaties.

In paragraaf 2.1 worden de belangrijkste mutaties gepresenteerd en toegelicht. In Paragraaf 2.2 worden per artikel alle mutaties weergegeven.

2. Het Beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2004 te wijzigen:

Totaal begrotingArt. nr.Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005 152 170
Stand 1e suppletore begroting 2005 197 195
   
Belangrijkstesuppletore mutaties:  
1) Schuldsanering Aruba (IC)2.2– 10 414
2) Walradar (VJN 2005 terugdraaien)1.15 500
3) Liquiditeitssteun/Walradar (Uitg./Ontv.)1.1– 13 200
4) Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (EJM)1.1– 4 200
5) Investeringen Kustwacht (EJM)1.1– 3 500
6) FDA (IC)2.2– 2 075
7) Grenscontroleteams (EJM)1.1– 1 000
8) Dienstkantoor VNO Aruba (EJM)2.1– 400
9) Overige mutaties – 3 561
Stand 2e suppletore begroting 2005 164 345

Toelichting belangrijkste suppletore mutaties:

1) Schuldsanering Aruba -/- € 10,4 mln.

De gereserveerde middelen voor schuldsanering Aruba worden overgeheveld naar 2006, aangezien Aruba nog niet aan de voorwaarde van begrotingsevenwicht heeft voldaan. Als drie achtereenvolgende jaren niet aan deze voorwaarde is voldaan, vindt politiek overleg plaats tussen Nederland en Aruba over de besteding hiervan. Volgend jaar zal politiek overleg plaats vinden over aanwending van de tranches 2003–2005.

2) en 3) Walradar/Ontvangsten terugvordering restant liquiditeitssteun

De investeringen in de Walradarketen zijn vertraagd. De hiervoor geplande uitgaven zullen pas in 2006 plaatsvinden. Om deze investeringen in 2006 te kunnen bekostigen zal de geplande terugvordering van nog gereserveerde liquiditeitssteun naar 2006 worden verschoven. Ook zal de bij 1e suppletore begroting aangebrachte intertemporele compensatie worden teruggedraaid, immers alle uitgaven zullen nu verwachting in 2006 plaatsvinden.

4) Plan Veiligheid Nederlandse Antillen -/- € 4,2 mln.

Een deel van de uitgaven voor het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) die voor 2005 waren voorzien, komt als gevolg van vertraging in de uitvoering niet meer tot aanbesteding in 2005. In de uitwerking van het tweede spoor – de duurzame bedrijfsvoering van de rechtshandhavingsinstituties – is vertraging ontstaan. Als gevolg hiervan zijn minder uitgaven gedaan dan gepland. Dit geldt o.a. voor de uitbreiding detentiecapaciteit en de werving en selectie van politieagenten en gevangenispersoneel. Deze zullen in 2006 hun beslag krijgen.

5) Investeringen Kustwacht -/- € 3,5 mln.

Een deel van de investeringsuitgaven voor de Kustwacht die voor 2005 waren voorzien, komt als gevolg van vertraging in de uitvoering van de steunpuntgebouwen op Curaçao en St. Maarten niet meer tot aanbesteding in 2005.

6) FDA -/- € 2,1 mln.

Door problemen bij de implementatie bij de start van het FDA is het in de afgelopen jaren niet mogelijk gebleken de Nederlandse bijdrage in het fonds volledig met projecten te beleggen. In het kader van de met Aruba gemaakte meerjarige afspraken (Arubadeal) blijven deze middelen beschikbaar voor Aruba.

7) Grenscontroleteams -/- € 1,0 mln.

Vertraging in de operationalisering van dit team leidt ertoe dat in 2005 minder wordt uitgegeven dan aanvankelijk werd geraamd. Het eerste team (samengesteld uit KMAR en douane) is pas medio dit jaar van start gegaan in plaats van begin 2005. Doorlooptijd van de grenscontroleteams zal dus langer zijn, vandaar dat het budget in 2006 benodigd is.

8) Dienstkantoor VNO Aruba -/- € 0,4 mln.

In Oranjestad wordt een nieuw dienstkantoor voor de Vertegenwoordiging op Aruba gerealiseerd. De planning is vertraagd doordat eerdere ontwerpen te duur zijn bevonden. Aangepaste planning is dat het nieuwe dienstkantoor in 2006 wordt gerealiseerd.

2.2 De beleids- en niet-beleidsartikelen

1: WAARBORGFUNCTIE

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

1: WaarborgfunctieStand ontwerp-begroting 2005Stand 1e suppletore begroting 2005Mutaties 2e suppletore begroting 2005Stand 2e suppletore begroting 2005
Verplichtingen40 13365 938– 23 74442 194
Uitgaven39 19364 998– 23 74441 254
1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen39 19364 998– 23 74441 254
reeds toegelicht op OW 2006  – 7 344 
mutaties na OW 2006  – 16 400 
a) Walradar (terugdraaien kasschuif VJN 2005)  5 500 
b) Walradar (desaldering)  – 13 200 
c) Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (EJM)  – 4 200 
d) Investeringen Kustwacht (EJM)  – 3 500 
e) Grenscontroleteams (EJM)  – 1 000 
Ontvangsten4 38117 581– 13 2004 381

2: BEVORDEREN AUTONOMIE KONINKRIJKSPARTNERS

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

2: Bevorderen autonomie KoninkrijkspartnersStand ontwerp-begroting 2005Stand 1e suppletore begroting 2005Mutaties 2e suppletore begroting 2005Stand 2e suppletore begroting 2005
Verplichtingen98 494109 550– 6 936102 614
Uitgaven111 737130 027– 6 936123 091
2.1: Apparaat6 9225 5281415 669
reeds toegelicht op OW 2006  162 
mutaties na OW 2006  – 21 
a) Dienstkantoor VNO Aruba (EJM)  – 400 
b) Aanvullende Btzr  379 
2.2: bevordering autonomie104 815124 499– 7 077117 422
reeds toegelicht op OW 2006  8 412 
mutaties na OW 2006  – 15 489 
a) Schuldsanering Aruba (kasschuif)  – 10 414 
b) FDA (kasschuif)  – 2 075 
c) Plan Veiligheid Nederlandse Antillen  – 3 000 
Ontvangsten14 64319 202019 202

3: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

3: Nominaal en onvoorzienStand ontwerp-begroting 2005Stand 1e suppletore begroting 2005Mutaties 2e suppletore begroting 2005Stand 2e suppletore begroting 2005
Verplichtingen1 2402 170– 2 1700
Uitgaven1 2402 170– 2 1700
3.1: Loonbijstelling70542– 5420
3.2: Prijsbijstelling447905– 9050
3.3: Onvoorzien723723– 7230
Licence