Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2005.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2006 (Vermoedelijke Uitkomsten 2005), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de (niet-) beleidsartikelen inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2006 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de prestatiegegevens en de beleidsdoelstellingen. In de Miljoenennota 2006 zijn deze ook voor de begrotingsuitvoering geactualiseerd. Slechts indien er sprake is van nieuwere inzichten met betrekking tot eerder verstrekte gegevens worden deze opgenomen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Najaarsnota) (Bedragen in EUR 1 000)

  Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005 6 482,3118,8
Stand 1e suppletore begroting 2005 6 539,8107,5
     
– mutaties Miljoenennota 2006 (uitkomst 2005) – 27,2– 0,6
– mutaties Najaarsnota 2005 (belangrijkste): 479,310,7
     
1.RDW055,0 
2.Toevoeging BTW0713,4 
3.Contractsector07– 5,2 
4.Kapitaallasten metro0728,2 
5.LVNL103,1 
6.GIS, fase 212– 8,2 
7.FinanciÙle stimulering18– 7,3 
8.Digitale tachograaf en bestuurlijk boete18– 7,1– 9,0
9.Ondernemingsplan RWS227,8 
10.Bijdrage IF19463,1 
11.Naar LNV: sanering kottervloot20– 10,0 
12EurovignetM02 10,4
13.TerugvorderingenM07 4,0
 Diversen – 3,55,3
Stand 2e suppletore begroting 2005 6 991,9117,6

Toelichting:

Dit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Najaarsnota 2005 van het ministerie van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:

1. Het gaat hier om een betaling van VenW aan de RDW voor de kosten die zij maakt voor het nieuwe rijbewijs.

2. Dit heeft betrekking op de BTW-gelden die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit de Aanvullende Post worden gecompenseerd.

3. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een generieke bijstelling van de tarieven voor de gebruiksvergoeding en doordat er 4 lijnen overgeheveld zijn naar het hoofdrailnet.

4. Dit betreft een versnelling van de afkoop kapitaallasten van de metro (zowel Amsterdam en Rotterdam). Bij beschikking van 6 december 1995, DGV/PVV/v-524196/876 is de afkoop in de vorm van een annuïteit vastgesteld.

5. Dit betreft met name een eenmalige bijdrage van VenW aan de LVNL voor de kosten van dienstverlening voor de van betaling vrijgestelde vluchten in 2004 en 2005. De oorzaak ligt in het zeer sterk gestegen aantal (van betaling) vrijgestelde vluchten, met name militaire vluchten, waarvoor de huidige dekking uit de afdracht Eurocontrol vanwege het bovenmatige aantal vluchten, ontoereikend is.

6. Door besluitvorming van de staatssecretaris in september 2004 is de uitvoering van GIS II vertraagd.

7. In tegenstelling tot de verwachting, wordt er dit jaar geen beroep gedaan op de sloopregeling.

8. Besluitvorming binnen de Europese Unie heeft geleidt tot vertraging van de invoering van de digitale tachograaf. Daarnaast is de wijziging van de wetgeving voor de toepassing van Bestuurlijke Boetes later in werking getreden dan voorzien. Beide ontwikkelingen hebben gevolgen voor de geraamde uitgaven en ontvangsten.

9. Dit heeft betrekking op de extra kosten die voor 2005 zijn voorzien bij de versnelde uitvoering van het ondernemingsplan RWS.

10. Via dit artikel 19.01 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De nu opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden op het fonds.

11. De Ministerraad heeft ingestemd met een aan de kottervissers uit te keren schadeloosstelling in verband met de gedwongen beëindiging van de kottervisserij. De betaalbaarstelling en verantwoording daarover verloopt via het ministerie van LNV. Het ministerie van VenW helpt hierbij het ministerie van LNV met een intertemporele kasschuif.

12. Dit betreft de ontvangst uit hoofde van het Eurovignet. Deze komt ten gunste van de algemene middelen.

13. In het kader van afrekeningen OV over 2004 wordt 4 mln teruggevorderd.

2.2 De beleidsartikelen

01 VEILIG GOEDERENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Veilig goederenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen11 62910 4271 148– 3 3948 181
Uitgaven:15 23015 506287– 3 39012 403
01.01 Programmauitgaven10 01410 336298– 6909 944
01.01.01 Interne veiligheid wegverkeer12120012
Subsidies12120012
01.01.03 Interne veiligheid water6 3516 08557– 1 0255 117
Subsidies2368570125
Bijdragen9039030– 780123
Investeringen2 6392 5940– 1952 399
Exploitatie2 7862 5200– 502 470
01.01.04 Externe veiligheid1 2031 80315361 854
Comm.haalbaarheid en draagvlak00000
Subsidies1 0001 60015361 651
Exploitatie20320300203
01.01.08 HGIS deel40641600416
Bijdragen40641600416
01.01.99 Onverdeeld2 0422 0202262992 545
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties2 0422 0202262992 545
01.02 Apparaatsuitgaven5 2165 170– 11– 2 7002 459
Apparaatsuitgaven5 2165 170– 11– 2 7002 459
01.03 Ontvangsten962962– 96200
Ontvangsten962962– 96200

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01 Veilig goederenvervoer 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 15 506
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 3 103
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 12 403
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 459
3. Dus programma-uitgaven 9 944
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht76%7 544
5. Complementair noodzakelijk0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)24%2 400
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%9 944

02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Versterking netwerk GoederenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen6 6745 4715 293– 2 2768 488
Uitgaven:9 7829 356323– 2 2767 403
02.01 Programmauitgaven5 5065 506223– 5765 153
02.01.01 Mainports en zeehavens2 9972 99728– 1382 887
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak51451400514
Subsidies2 4832 48328– 1382 373
02.01.03 Kwaliteit verbindingen1 2021 20215– 400817
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak38138100381
Subsidies82182115– 400436
Eurovignet00000
02.01.99 Onverdeeld1 3071 307180– 381 449
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 3071 307180– 381 449
02.02 Apparaatsuitgaven4 2763 850100– 1 7002 250
Apparaatsuitgaven4 2763 850100– 1 7002 250
02.03 Ontvangsten00010 38510 385

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02 Versterking netwerk Goederenvervoer 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 9 356
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 1 953
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 7 403
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 250
3. Dus programma-uitgaven 5 153
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht82%4 238
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)18%915
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%5 153

03 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEM

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteemStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen15 07714 9351 054– 48615 503
Uitgaven:18 66418 602235– 1 39617 441
03.01 Programmauitgaven14 12114 101180– 3 98210 299
03.01.01 Marktwerking en markttoegang8 3108 310106– 2 8545 562
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak1 2881 2200981 318
Subsidies7 0227 090106– 2 9524 244
03.01.02 Gezonde vervoerssectoren4 2754 27554– 1 2523 077
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak2372370– 118119
Subsidies3 9803 98054– 1 1342 900
Garanties58580058
03.01.03 Logistieke efficiency13913920141
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak13913920141
Subsidies00000
03.01.99 Overige programmauitgaven1 3971 377181241 519
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 3971 377181241 519
03.02 Apparaatsuitgaven4 5434 501552 5867 142
Apparaatsuitgaven4 5434 501552 5867 142
03.03 Ontvangsten00000

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 18 602
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 1 161
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 17 441
2. Waarvan apparaatsuitgaven 7 142
3. Dus programma-uitgaven 10 299
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht53%5 507
5. Complementair noodzakelijk0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)12%1 200
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)35%3 592
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%10 299

04 DUURZAAM GOEDERENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Duurzaam GoederenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen7 9917 5982 284– 6279 255
Uitgaven:12 28811 91243– 2 7559 200
04.01 Programmauitgaven10 70310 34023– 2 1808 183
04.01.01 Transportpreventie3 0463 046– 74– 2502 722
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak369369– 74250545
Subsidies2 6772 6770– 5002 177
04.01.02 Stil en schoon vervoer5 0434 68064– 1 4523 292
Subsidies4 6454 64564– 1 4523 257
Exploitatie398350035
04.01.04 Verantwoord ondernemen1 7921 79223– 4781 337
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak1 6231 6230– 3761 247
Subsidies16916923– 10290
04.01.99 Overige programmauitgaven822822100832
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties822822100832
04.02 Apparaatsuitgaven1 5851 57220– 5751 017
Apparaatsuitgaven1 5851 57220– 5751 017
04.03 Ontvangsten00  0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04 Duurzaam Goederenvervoer 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 11 912
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 2 712
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 9 200
2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 017
3. Dus programma-uitgaven 8 183
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht90%7 336
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)10%847
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%8 183

05 VEILIG PERSONENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Veilig PersonenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen49 25648 342– 7 2439 29450 393
Uitgaven:38 84538 346– 8 0249 29439 616
05.01 Programmauitgaven36 67936 114– 8 1219 27237 265
05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg24 58324 0183159 07233 405
Bijdragen aan lagere overheden000876876
Subsidies24 58324 0183158 19632 529
05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor00000
05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV11 87011 870– 8 43903 431
Bijdragen aan lagere overheden11 87011 870– 8 43903 431
05.01.99 Algemene programmauitgaven2262263200429
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie2262263200429
05.02 Apparaatsuitgaven2 1662 23297222 351
05.02.01 Overige apparaatsuitgaven2 1662 23297222 351
05.03 Ontvangsten000876876

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

05 Veilig Personenvervoer 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 38 346
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 1 270
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 39 616
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 351
3. Dus programma-uitgaven 37 265
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht100%37 265
5. Complementair noodzakelijk0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%37 265

06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Versterking netwerkStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen12 56911 58233– 45611 159
Uitgaven:12 56912 569158– 45612 271
06.01 Programmauitgaven8 1508 150103– 5007 753
06.01.01 Onderhoud infrastructuur00000
06.01.02 Gebruiker betaalt00000
06.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze6 1666 16678– 5005 744
Bijdrage aan lagere overheden00000
Subsidies6 1666 16678– 5005 744
06.01.04 Cap.vergroting infrastuct.00000
06.01.99 Algemene programmauitgaven1 9841 9842502009
Beleidsvoorbereiding en evaluatie1 9841 9842502009
06.02 Apparaatsuitgaven4 4194 41955444 518
Apparaatsuitgaven4 4194 41955444 518
06.03 Ontvangsten00  0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

06 Versterking netwerk 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 12 569
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 298
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 12 271
2. Waarvan apparaatsuitgaven 4 518
3. Dus programma-uitgaven 7 753
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%7 753
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%7 753

07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKT

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Klantgericht personenvervoermarktStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen221 459203 059– 15 342131 735319 452
Uitgaven:201 568201 02382 82633 829317 678
07.01 Programmauitgaven199 325198 78082 79833 856315 434
07.01.01 Spoorvervoer101 182100 637581– 3 26797 951
Exploitatie101 182100 637581– 3 26797 951
07.01.02 Regionaal openbaar vervoer94 66594 66582 17437 054213 893
Bijdr.aan lagere overheden87 46487 46482 17437 054206 692
Bijdr.aan intern.organisaties47470047
Exploitatie7 1547 154007 154
07.01.03 Taxi820820102691 099
Communicatie en draagvlak820820102691 099
07.01.99 Algemene programma-uitgaven2 6582 65833– 2002 491
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie2 6532 65333– 2002 486
Voorlichting55005
07.02 Apparaatsuitgaven2 2432 24328– 272 244
Apparaatsuitgaven2 2432 24328– 272 244
07.03 Ontvangsten6439804 0004 098
07.03.01 Dividenden NS en VSN00000
07.03.02 Overige ontvangsten DGP6439804 0004 098

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

07 Klantgericht personenvervoermarkt 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 201 023
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 116 655
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 317 678
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 244
3. Dus programma-uitgaven 315 434
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht97%304 974
5. Complementair noodzakelijk3%10 460
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%315 434

08 DUURZAAM PERSONENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Duurzaam PersonenvervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen7 6527 295– 1 185– 1 1314 979
Uitgaven:25 73924 687– 1 515– 1 13122 041
08.01 Programmauitgaven23 65922 607– 1 541– 1 05120 015
08.01.01 Luchtkwaliteit9 6449 482– 1 873– 1 3316 278
Bijdrage00000
Subsidies9 6449 482– 1 873– 1 3316 278
08.01.02 Geluid00000
08.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering)9 0769 076009 076
Subsidies bodemsanering9 0769 076009 076
08.01.99 Algemene progr.uitgaven4 9394 0493322804 661
Beleidsvoorber.en eval. 46753 7853322804 397 
– Transumo4 0003 060003 060
– Overig6757253322801 337
Subsidies00000
Communicatie en draagvlak26426400264
08.02 Apparaatsuitgaven2 0802 08026– 802 026
Apparaatsuitgaven2 0802 08026– 802 026
08.03 Ontvangsten002700270

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

08 Duurzaam Personenvervoer 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 24 687
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 2 646
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 22 041
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 026
3. Dus programma-uitgaven 20 015
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht100%20 015
5. Complementair noodzakelijk0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%20 015

09 VEILIGE LUCHTVAART

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Veilige luchtvaartStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen10 68412 6482 376– 77614 248
Uitgaven:9 30111 26543– 1211 296
09.01 Programmauitgaven8 63910 46935– 7049 800
09.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart430430– 32142540
Bijdragen internationale organisaties430430– 32142540
09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart6 1576 157006 157
Investeringen:     
Aankoop/sloop veiligheidssloopzone Schiphol4 6574 657004 657
Externe veiligheid regionale luchthavens1 5001 500001 500
09.01.08 HGIS uitgaven1 0151 3450– 368977
Bijdragen internationale organisatie (ICAO)1 0151 3450– 368977
09.01.99 Overige programmauitgaven1 0372 53767– 4782 126
Anticiperend onderzoek1 0372 53767– 4782 126
09.02 Apparaatsuitgaven66279686921 496
Overige apparaatsuitgaven66279686921 496
09.03 Ontvangsten33330033

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

09 Veilige luchtvaart 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 11 265
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 31
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 11 296
2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 496
3. Dus programma-uitgaven 9 800
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht78%7 633
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)22%2 167
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%9 800

10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERK

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Faciliteren luchtvaartnetwerkStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen28 58129 225– 8355 06633 456
Uitgaven:28 58129 871– 4224 31333 762
10.01 Programmauitgaven27 18128 481– 4393 05431 096
10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap.64664680654
Investeringen kostenconvenant64664680654
10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap.22 67323 973– 996022 977
Subsidies22 67323 973– 996022 977
10.01.99 Overige programmauitgaven3 8623 8625493 0547 465
Anticiperend onderzoek3 8443 8445493 0547 447
Beleidsvoorbereiding en evaluatie18180018
10.02 Apparaatsuitgaven1 4001 390171 2592 666
Apparaatsuitgaven1 4001 390171 2592 666
10.03 Ontvangsten3 3063 30603 1006 406

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 29 871
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 3 891
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 33 762
2. Waarvan apparaatsuitgaven 2 666
3. Dus programma-uitgaven 31 096
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht90%28 126
5. Complementair noodzakelijk0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)10%2 970
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%31 096

11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTEL

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Effectief werkend luchtvaartbestelStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen5 9365 5582421795 979
Uitgaven:5 9365 580242– 735 749
11.01 Programmauitgaven4 4354 090224– 2734 041
11.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk90900090
Subsidies90900090
11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.8248242101321 166
Investeringen8248242101321 166
11.01.99 Overige programmauitgaven3 5213 17614– 4052 785
Invest.behand.en uitbet.schadeclaims reg.luchth.2 4252 080002 080
Beleidsvoorbereiding en evaluatie1 0961 09614– 405705
11.02 Apparaatsuitgaven1 5011 490182001 708
Apparaatsuitgaven1 5011 490182001 708
11.03 Ontvangsten25250025
Personeel en materieel25250025
Aflossing lening MAA00000
Dividend KLM/AAS00000

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

11 Effectief werkend luchtvaartbestel 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 5 580
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 169
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 5 749
2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 708
3. Dus programma-uitgaven 4 041
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht43%1 736
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)57%2 305
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%4 041

12 DUURZAME LUCHTVAART

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Duurzame luchtvaartStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen56 07354 912– 18 017– 82036 075
Uitgaven:56 07372 469– 23 842– 9 02039 607
12.01 Programmauitgaven55 17671 578– 23 853– 8 79038 935
12.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en gassen luchtvaart00000
12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart51 93469 836– 23 948– 8 20037 688
Investeringen:     
Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I) incl.klachtenafhandeling10 39110 391– 226010 165
Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II)24 37037 800– 23 722– 8 2005 878
Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III)5 0005 841005 841
Woonschepen Schiphol2 30043400434
Beh.en uitbetaling schadeclaims Schiphol6 3549 088009 088
Geluidsisolatie reg.luchthavens5092 289002 289
Aankoop/sloop geluidsloopzone Schiphol3 0103 993003 993
12.01.99 Overige programmauitgaven3 2421 74295– 5901 247
Beleidsvoorbereiding en evaluaties3 2421 74295– 5901 247
12.02 Apparaatsuitgaven89789111– 230672
Overige apparaatsuitgaven89789111– 230672
12.03 Ontvangsten63 61248 234138048 372
Ontvangsten GIS I10 39110 39119010 410
Ontvangsten GIS II37 94631 291– 213031 078
Ontvangsten regionale luchthavens25025000250
Ontvangsten overige Schiphol projecten15 0006 27733206 609
Overige ontvangsten25250025

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

12 Duurzame luchtvaart 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 72 469
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 32 862
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 39 607
2. Waarvan apparaatsuitgaven 672
3. Dus programma-uitgaven 38 935
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht98%38 139
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)1%522
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)1%274
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%38 935

13 VEILIGHEID WATER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Veiligheid waterStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen7 5895 940102– 8855 157
Uitgaven:8 1956 631102– 8855 848
13.01 Programmauitgaven6 5444 59181– 6773 995
13.01.99 Overige programma uitgaven6 5444 59181– 6773 995
13.02 Apparaatsuitgaven1 6512 04021– 2081 853
13.03 Ontvangsten00  0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

13 Veiligheid water 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 6 631
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 783
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 5 848
2. Waarvan apparaatsuitgaven 1 853
3. Dus programma-uitgaven 3 995
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht84%3 358
5. Complementair noodzakelijk5%190
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)3%100
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)9%347
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%3 995

14 WATERBEHEER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

14 WaterbeheerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen37 01436 807– 23229 00465 579
Uitgaven:37 84340 672268– 2 17338 767
14.01 Programmauitgaven34 39337 222225– 1 68935 758
14.01.07 Leven met water2 9405 439005 439
14.01.08 Partners voor water13 38613 3860– 2 71410 672
14.01.99 Overige programmauitgaven18 06718 3972251 02519 647
14.02 Apparaatsuitgaven3 4503 45043– 4843 009
14.03 Ontvangsten4544540212666

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

14 Waterbeheer 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 40 672
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 1 905
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 38 767
2. Waarvan apparaatsuitgaven 3 009
3. Dus programma-uitgaven 35 758
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht94%33 779
5. Complementair noodzakelijk3%1 250
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)2%729
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%35 758

16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIE

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Weer, klimaat en seismologieStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen30 36130 303– 65316929 819
Uitgaven:29 62529 567– 65316929 083
16.01 Programmauitgaven81681610817
16.01.01 Algemene weersverwachtingen80801081
Contributies80801081
16.01.08 deel HGIS73673600736
16.02 Apparaatsuitgaven28 80928 751– 65416928 266
Apparaatsuitgaven28 80928 751– 65416928 266
16.03 Ontvangsten00000
Ontvangsten KNMI00  0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

16 Weer, klimaat en seismologie 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 29 567
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 484
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 29 083
2. Waarvan apparaatsuitgaven 28 266
3. Dus programma-uitgaven 817
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht90%736
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld10%81
9. Totaal (= 3)100%817

17 RUIMTEVAART

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

17 RuimtevaartStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen4 9176 4821 3498978 728
Uitgaven:14 86516 4302 66689719 993
17.01 Programmauitgaven14 86516 4302 66689719 993
17.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr.14 86516 4302 66689719 993
Contributies14 86516 4302 66689719 993
17.02 Apparaatsuitgaven00  0
17.03 Ontvangsten45445400454

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

17 Ruimtevaart 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 16 430
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 3 563
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 19 993
2. Waarvan apparaatsuitgaven 0
3. Dus programma-uitgaven 19 993
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht83%16 691
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)17%3 302
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%19 993

18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Inspectie Verkeer en WaterstaatStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen101 040101 167799– 15 00786 959
Uitgaven:103 287107 4832 868– 16 00994 342
18.01 Programmauitgaven20 92325 421135– 16 2629 294
Inspectie6 0336 03326– 2 5953 464
Financ.stimulering7 1777 17790– 7 2670
Digitale tachograaf7 71312 21119– 6 4005 830
18.02 Apparaatsuitgaven82 36482 0622 73325385 048
Apparaatsuitgaven82 36482 0622 73325385 048
18.03 Ontvangsten28 34128 5280– 11 00017 528
Ontv.digitale tachograaf6 2136 4000– 6 000400
Ontv.Bestuurlijke Boete3 4003 4000– 3 000400
Overige ontvangsten18 72818 7280– 2 00016 728

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

18 Inspectie Verkeer en Waterstaat 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 107 483
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota – 13 141
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 94 342
2. Waarvan apparaatsuitgaven 85 048
3. Dus programma-uitgaven 9 294
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht100%9 294
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%9 294

2.3 De niet-beleidsartikelen

19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDS

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDUStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen6 895 4876 866 721– 35 832463 0677 293 956
Uitgaven:5 464 3895 435 623– 49 832463 0675 848 858
19.01 Bijdrage aan het IF4 028 9864 000 220– 84 087463 0674 379 200
19.02 Bijdrage aan de BDU1 435 4031 435 40334 25501 469 658

De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.

20 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

20 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen1 79963 069– 43 054– 12 0837 932
Uitgaven:1 79963 069– 43 054– 12 0837 932
20.01 Programmauitgaven1 79963 069– 43 054– 12 0837 932
Loonbijstelling021 826– 5 073– 8 8217 932
Prijsbijstelling037 448– 39 5272 0790
Onvoorzien1 7993 7951 546– 5 3410

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

21 ALGEMEEN DEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

21 Algemeen departementStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen196 243188 5438 34124 654221 538
Uitgaven:205 930208 6758 34112 046229 062
21.01 Programmauitgaven45 79245 91668710 66757 270
21.01.01 Voorlichting5 7345 63868– 1975 509
21.01.02 Externe oriëntatie1 7372004225582 584
21.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling1 2761 2761601 292
21.01.04 Internationale Zaken1 3001 2540– 284970
21.01.05 Bijdragen derden12 5658 849141209 010
21.01.06 Generieke informatiesystemen17 27820 93339210 57031 895
21.01.08 HGIS2 1452 205002 205
21.01.10 Regeringsvliegtuig3 7573 7574803 805
21.02 Apparaatsuitgaven160 138162 7597 6541 379171 792
21.02.01 Strategisch beleids-, planning en controltaken80 97980 236– 1 297– 6 45972 480
21.02.02 Dept. en facilitaire taken59 14763 2338 9149 33381 480
21.02.03 Personeel en materieel DGP7 4306 88881– 1 1305 839
21.02.04 Personeel en materieel DGL2 9560000
21.02.05 Personeel en materieel DGTL6 1308 917– 54– 218 842
21.02.07 Personeel en materieel DGWater3 4963 48510– 3443 151
21.03 Ontvangsten10 03312 233097513 208
21.03.01 Ontvangsten DGP27927900279
21.03.02 Ontvangsten Regeringsvliegtuig1 04098002001 180
21.03.03 Ontvangsten DGTL911510375526
21.03.04 Overige ontvangsten1 6831 68304002 083
21.03.05 Bijdrage FES6 9409 140009 140
21.03.06 Ontvangsten DGW00000

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

21 Algemeen departement 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 208 675
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 20 387
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 229 062
2. Waarvan apparaatsuitgaven 171 792
3. Dus programma-uitgaven 57 270
Waarvan op 1 oktober 2005:  
4. Juridisch verplicht98%56 031
5. Complementair noodzakelijk0%  
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)2%1 100
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%139
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%57 270

22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIE

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

22 Algemeen UitvoeringsorganisatieStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletoreStand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1)(4)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen195 810196 4345 83443 382245 650
Uitgaven:181 755180 4231 7917 361189 575
22.01 Programmauitgaven43 47146 8185122 18749 517
22.01.01 Exploitatiebijdragen10 10410 104102010 206
22.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie17 84316 093220016 313
22.01.03 Anticiperend onderzoek12 75617 562161017 723
22.01.04 Leenovereenkomst Infra00000
22.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS00000
22.01.99 Overige programmauitgaven2 7683 059292 1875 275
22.02 Apparaatsuitgaven138 284133 6051 2795 174140 058
Apparaatsuitgaven138 284133 6051 2795 174140 058
22.03 Ontvangsten10 94813 13002 14615 276
Ontv.indirecte app.uitgaven8 9069 18202209 402
Ontv.exploitatiebijdragen2 0422 042002 042
Bijdragen AO en buitenlandact.01 90601 9263 832
Leenovereenkomst Infra00000

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie 2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) 180 423
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota 9 152
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 189 575
2. Waarvan apparaatsuitgaven 140 058
3. Dus programma-uitgaven 49 517
Waarvan op 1 oktober 2005:   
4. Juridisch verplicht100%49 517
5. Complementair noodzakelijk0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 
9. Totaal (= 3)100%49 517
Licence