Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C. P. Veerman

LEESWIJZER

De 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2005. In de begrotingstoelichting (onderdeel A) worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.

In onderdeel B is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.

Met ingang van 1 januari 2005 heeft de Voedsel en Warenautoriteit de status van tijdelijk agentschap. De Voedsel en Warenautoriteit is een samenvoeging van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en de Keuringsdienst van Waren. In deze suppletore begroting is de consolidatie van de afzonderlijke onderdelen van de Voedsel en Warenautoriteit opgenomen. Hiermee wordt bereikt dat over de Voedsel en Warenautoriteit als één organisatie kan worden verantwoord over 2005.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2005 (NAJAARSNOTA)

 Art. nr.Uitgaven 2005
Stand ontwerpbegroting 2005 1 976,3
Nota van Wijziging – 2,1
Stand 1e suppletore begroting 2005 2 037,3
   
Belangrijke suppletore mutaties:  
1) Apurement119,1
2) Waddenzee/mechanische kokkelvisserij518,9
3) Terugbetalingen Mineralenheffing512,4
4) Sanering kottersector (bijdrage V&W)410,0
5) Loonbijstelling overloop BTZR/ZKOO-tegemoetkoming1014,6
6) Overige mutatiesdiv. – 3,3
   
Stand na 2e suppletore begroting 2005 2 099,0

Toelichting:

1) Apurement

Correcties door de Europese Commissie op de uitkering van Europese landbouwsubsidies leiden tot betaling van zogenaamde apurement aan Brussel.

2) Mechanische kokkelvisserij Waddenzee

Uit het Waddenfonds zal een nadeelcompensatie worden gefinancierd wegens het niet langer verlenen van vergunningen voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. De uitbetalingen lopen via de LNV-begroting. In 2005 wordt naar huidige inzichten een eerste voorschot van ca. € 18 mln. uitbetaald. De kosten voor de onafhankelijke beoordelingscommissie, die over de hoogte van de nadeelcompensatie een advies heeft uitgebracht, belopen € 0,9 mln.

3) Nabetalingen Mineralenheffing

Er vinden terugbetalingen plaats aan boeren in het kader van de mineralenheffing. In het verleden betaalde heffingen kunnen worden verrekend over een periode van 6 jaar.

4) Sanering kottersector

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat levert een bijdrage aan de sanering van de kottervloot. In 2005 zal naar verwachting € 10 mln. worden uitgegeven.

5) Loonbijstelling overloop ZKOO/BTZR-tegemoetkoming

Door de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 vervallen de tegemoetkomingsregelingen ziektekosten voor overheidspersoneel en onderwijspersoneel. De ZKOO-tegemoetkoming wordt met negen maanden vertraging uitbetaald en de BTZR-tegemoetkoming wordt met drie maanden vertraging uitbetaald. Om de regelingen in 2005 af te kunnen sluiten, wordt de LNV-begroting bijgesteld.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES 2005 (NAJAARSNOTA)

 Art. nr. Ontvangsten 2005
Stand ontwerpbegroting 2005 419,3
Stand 1e suppletore begroting 2005 477,2
   
Belangrijke suppletore mutaties:  
1) Landbouwheffingen1170,0
2) EU-ontvangsten MKZ69,5
3) Overige mutatiesdiv.0,8
   
Stand na 2e suppletore begroting 2005 557,5

Toelichting:

1) Landbouwheffingen

Als gevolg van aanzienlijk hogere importvolumes dan oorspronkelijk geraamd wordt er € 70 mln. hogere ontvangsten uit landbouwheffingen verwacht.

2) EU-ontvangsten MKZ

Vanuit de EU wordt € 9,5 mln. ontvangen uit hoofde van gedeclareerde MKZ-uitgaven.

ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

01 Versterking landelijk gebiedStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN220 335221 440114 330335 770
UITGAVEN279 382284 79312 203296 996
     
Programma-uitgaven218 645222 9219 829232 750
U0111 Gebiedenbeleid64 91666 7813 87570 656
U0112 Kwaliteitsimpuls zandgebieden/    
reconstructie14 00613 406– 30013 106
U0113 Landelijk natuurlijk53 62955 9354 93660 871
U0114 De stedelijke omgeving    
«Groen in en om de stad»50 24350 24350 243
U0115 Realisering gevarieerde recreatie mogelijkheden in het landelijk gebied33 63734 3421 04035 382
U0116 Internationaal natuurlijk2 2142 2142782 492
     
Apparaatsuitgaven60 73761 8722 37464 246
U0121 Apparaat5 8635 8638096 672
U0122 Baten-lastendienst54 87456 0091 56557 574
ONTVANGSTEN76 29976 29976 299

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingenbudget houdt met name verband met het versneld afronden van langjarige landinrichtingsprojecten in het kader van de taskforce landinrichting. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget voor de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) verhoogd. Beide betreffen technische verplichtingenbijstellingen die geen gevolgen hebben voor de meerjarige kasraming.

De uitgaven op Gebiedenbeleid worden verhoogd met € 2,2 mln. op grond van een bijdrage van het Ministerie van VROM aan de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). Tevens vindt een verhoging plaats met € 1,5 mln. in verband met een overboeking van zogenaamde Koopmansgelden voor landinrichting en kavelruil van artikel 4 naar het onderhavige artikel.

De uitgaven Landelijk natuurlijk worden verhoogd met € 3,8 mln. als gevolg van een hogere bijdrage aan het Faunafonds voor ontstane schade door beschermde diersoorten.

Het budgetplafond van Programma Beheer is in 2004 overschreden als gevolg van extra aanvragen. Een eerder besluit om deze overschrijding meerjarig te compenseren uit het onderdeel «Verwerving» van de EHS vanuit artikel 2. wordt voor 2005 met onderhavige wetsvoorstel uitgevoerd. Als gevolg hiervan vindt op Landelijk natuurlijk een verhoging plaats van € 2,5 mln. onder gelijktijdige verlaging van artikel 2. Tegenover deze verhogingen wordt het budget op Landelijk Natuurlijk verlaagd met € 1,4 mln. ten behoeve van de bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (U0122) voor de Hollandse Waterlinie.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

02 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (verwerving en inrichting)Stand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN136 186157 1161 420158 536
Waarvan garanties9 07631 246 31 246
UITGAVEN149 027146 308– 25 947120 361
     
Programma-uitgaven131 065128 011– 27 263100 748
U0211 Verwerving droge EHS74 00467 00468767 691
U0212 Verwerving natte EHS11 56311 563– 6 9004 663
U0213 Inrichting droge EHS32 21737 577– 15 61221 965
U0214 Inrichting natte EHS13 28111 867– 5 4386 429
     
Apparaatsuitgaven17 96218 2971 31619 613
U0221 Apparaat2 9272 927– 172 910
U0222 Baten-lastendienst15 03515 3701 33316 703
ONTVANGSTEN10 56810 568– 5 9884 580

Toelichting:

Op Verwerving droge EHS vindt een aantal mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging met € 0,7 mln. Enerzijds is sprake van een verhoging met € 21,5 mln. in verband met extra mogelijkheden tot grondaankopen. Anderzijds vindt een verlaging plaats met € 13,9 mln. in verband met overschrijding van het budgetplafond in 2004 van het subsidieregelingenstelsel Programma Beheer op de artikelen 1 en 3 als gevolg van meer aanvragen. Een eerder besluit om deze overschrijding meerjarig te compenseren uit het onderdeel «Verwerving» van de EHS wordt voor 2005 bij het onderhavige wetsvoorstel uitgevoerd. Voorts vindt op Verwerving droge EHS een verlaging plaats met € 6,0 mln. die verband houdt met het feit dat de in de begroting 2005 geraamde EU-ontvangsten in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor verwerving niet worden ontvangen aangezien verwerving niet in het POP 2005 is opgenomen. Hier staan ook lagere uitgaven tegenover op de onderhavige doelstelling.

De verlaging op Verwerving en Inrichting natte EHS met € 12,3 mln. houdt met name verband met het ontbreken van aankoopmogelijkheden, hetgeen leidt tot lagere verwervings- en inrichtingsuitgaven dan voor 2005 geraamd.

Op Inrichting droge EHS vindt per saldo een verlaging plaats met € 15,6 mln. Enerzijds is sprake van een verlaging met € 21,5 mln. omdat vanwege planologische en technische problemen geen volledige uitputting kan plaatsvinden. Deze verlaging wordt ingezet voor verwerving (doelstelling 02.11). Tegenover deze verlaging staat een verhoging met € 7,4 mln. zijnde het inrichtingsdeel van het subsidieregelingenstelsel Programma Beheer.

De ontvangstenverlaging met € 6,0 mln. houdt verband met lagere EU-ontvangsten POP en is reeds toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

03 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (beheer)Stand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN141 849159 05451 270210 324
UITGAVEN173 067193 252– 7 593185 659
     
Programma-uitgaven153 853173 593– 12 339161 254
U0311 Beheer van de EHS153 853173 593– 12 339161 254
Apparaatsuitgaven19 21419 6594 74624 405
U0321 Apparaat2 1392 139– 122 127
U0322 Baten-lastendienst17 07517 5204 75822 278
ONTVANGSTEN14 16322 16322 163

Toelichting:

Het verplichtingenbudget wordt verhoogd aangezien de omslag van verwerving naar beheer evenals in 2004 heeft geleid tot een groot aantal aanvragen voor de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch natuurbeheer.

De verlaging van de uitgaven op Beheer van de EHS van € 12,3 mln. houdt verband met een budgetoverheveling naar het Provinciefonds van € 9,1 mln. in verband met uitvoeringskosten van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Voorts vindt verlaging plaats met € 4,8 mln. ten behoeve van extra uitvoeringskosten door de baten-lastendiensten Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied in verband met extra aanvragen voor het subsidieregelingenstelsel Programma Beheer en de Flora- en Faunawet (U0322).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

04 Economisch perspectiefvolle agroketensStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN51 94266 12329 87195 994
UITGAVEN66 32069 0323 00572 037
     
Programma-uitgaven41 60644 3182 22846 546
U0411 Versterking concurrentiekracht agrofoodcomplex6 4196 2736976 970
U0412 Herstructurering veehouderij4 8574 822– 9623 860
U0413 Herstructurering glastuinbouw23 40126 294– 7 56118 733
U0414 Herstructurering visserij6 9296 92910 05416 983
     
Apparaatsuitgaven24 71424 71477725 491
U0421 Apparaat5 1225 122– 185 104
U0422 Baten-lastendienst19 59219 59279520 387
ONTVANGSTEN12 84215 716– 1 30114 415

Toelichting:

In verband met de sanering van de kottersector wordt voor het uit de vaart nemen van schepen in totaal voor € 36 mln. verplichtingen aangegaan. Het verplichtingenbudget wordt dit jaar verhoogd met € 31 mln. en het kasbudget met € 10 mln.

In het kader van de herstructurering glastuinbouw worden het uitgaven- en ontvangstenbudget verlaagd, voornamelijk als gevolg van vertraging in de uitfinanciering van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

05 Bevorderen duurzame productieStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN196 225198 29530 879229 174
UITGAVEN181 971183 45736 232219 689
     
Programma-uitgaven37 56838 99632 83871 834
U0511 Bevorderen biologische landbouw6 7147 3146908 004
U0512 Vermindering milieubelasting door gebruik van dierlijke mest en mineralen binnen milieunormen17 27417 6029 43427 036
U0513 Een duurzamer gewas-beschermingspraktijk4 5155 0151575 172
U0514 Verbetering dierenwelzijn3423429321 274
U0515 Ecologisch duurzame visserij8 7238 72321 62530 348
     
Apparaatsuitgaven144 403144 4613 394147 855
U0521 Apparaat12 74912 7493312 782
U0522 Baten-lastendienst131 654131 7123 361135 073
ONTVANGSTEN30 66031 0621 72532 787

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget op dit artikel houdt met name verband met:

– terugbetalingen aan boeren in het kader van de mineralenheffing. In het verleden betaalde heffingen kunnen worden verrekend over een periode van 6 jaar;

– uitbetaling van een eerste voorschot in het kader van de nadeelcompensatie als gevolg van het niet langer verlenen van vergunningen voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee (€ 18 mln.) en de kosten voor de beoordelingscommissie (€ 0,9 mln.);

– de versterking van de ecologische kwaliteit van het IJsselmeer door vermindering van de visserijdruk (€ 2,8 mln.)

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt voor de uitvoering van het programma Elektronische Dienst Verlening de bijdrage aan de Dienst Regelingen verhoogd.

De hogere ontvangsten betreffen voornamelijk meerinkomsten uit de mineralenheffing.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

06 Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en diergezondheidStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN90 402102 2167 578109 794
UITGAVEN92 863104 6777 578112 255
     
Programma-uitgaven50 07759 424– 1 75657 668
U0611 Bewaking en verhoging van diergezondheidsniveau en effectieve bestrijding van dierziekten18 20727 6252 52830 153
U0612 Bevorderen van de veiligheid van voedsel ten behoeve van de consumentenbescherming en de stimulering van voedselkwaliteit31 87031 799– 4 284 27 515
     
Apparaatsuitgaven42 78645 2539 33454 587
U0621 Apparaat12 25912 259– 48811 771
U0622 Baten-lastendienst30 52732 9949 82242 816
ONTVANGSTEN 12 4509 50021 950

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget op dit artikel houdt voornamelijk verband met:

– hogere uitgaven fokverbod KVP (€ 1,9 mln.) en hogere uitgaven BSE-testen bij slachtgeiten (€ 0,6 mln);

– hogere transitie-uitgaven roodvleeskeuring in 2005 (€ 5,7 mln.). Aangezien het totaal van de transitiekosten gelijk blijft kunnen de extra uitgaven in 2005 met een kasschuif worden gedekt uit de budgetten die hiervoor in 2006 en 2007 zijn geraamd.

Daarnaast vindt een verschuiving van middelen (van U0612 naar U0622) plaats binnen het artikel in verband met de implementatie en uitvoering (met name handhaving en controle) van nieuwe of geïntensiveerde (EU) regelgeving op het gebied van de veiligheid van dierlijke (grondstoffen voor) voedingsmiddelen door de AID (€ 1,8 mln.) en VWA (€ 1,7 mln.).

De hogere ontvangsten betreffen EU-bijdragen uit hoofde van gedeclareerde uitgaven MKZ uitbraak 2001.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

07 Kennisontwikkeling en innovatieStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN201 490201 5099 971211 480
UITGAVEN205 556210 2489 277219 525
     
Programma-uitgaven201 181205 8739 301215 174
U0713 Kennisbasis26 55132 34025032 590
U0714 Beleidsondersteunend onderzoek123 180121 383– 2 120119 263
U0715 Wettelijke onderzoekstaken51 45052 15011 17163 321
     
Apparaatsuitgaven4 3754 375– 244 351
U0721 Apparaat4 3754 375– 244 351
ONTVANGSTEN15 15819 302– 2 25417 048

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005 op dit artikel houdt verband met:

– uitvoering van diverse projecten door DLO op het gebied van gewasbescherming en bemesting (€ 7,4 mln.);

– productie en registratie van het MKZ-vaccin (€ 2,2 mln.);

– de toegekende loonbijstelling (€ 1,9 mln.).

Tegenover deze verhoging staat een verlaging van het uitgavenbudget. Deze verlaging houdt verband met de vertraging van het project Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw welke vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierd wordt. Dit leidt tot het doorschuiven van € 2,4 mln. van 2005 naar 2006 en verdere jaren. Daarmee samenhangende wordt de ontvangstenraming eveneens naar beneden bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

08 KennisvoorzieningStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN574 228580 11315 459595 572
UITGAVEN561 971567 79011 958579 748
     
Programma-uitgaven561 971567 79011 958579 748
U0811Voorzieningen groen onderwijs561 971567 79011 958579 748
ONTVANGSTEN3030030

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005 op dit artikel houdt verband met:

– toegekende loon- en prijsbijstelling (€ 6,6 mln.);

– de verhoging van de normatieve bekostiging van het VMBO en MBO conform OCW-systematiek ten behoeve van arbeidsmarktbeleid, inventaris, leerwerkplekken, vernieuwing, materieel, veiligheid en ICT (€ 5,3 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

09 KennisverspreidingStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)=(2)+(3)
VERPLICHTINGEN61 98158 152– 3 84054 312
UITGAVEN63 24159 312– 6 17453 138
     
Programma-uitgaven62 63258 676– 6 32252 354
U0916 Vakdepartementaal onderwijsbeleid29 69427 0503 85330 903
U0917 Algemeen onderwijsbeleid24 80024 088– 8 11115 977
U0918 Voorlichting8 1387 538– 2 0645 474
     
Apparaatsuitgaven609636148784
U09.22 Baten-lastendienst609636148784
ONTVANGSTEN4545045

Toelichting:

De verlaging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005 op dit artikel houdt verband met:

– de toevoeging van middelen algemeen onderwijsbeleid aan de normatieve bekostiging VMBO en MBO (€ 5,3 mln.). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 8;

– een overboeking naar de begroting van OCW voor o.a. het project Lectoren en Kenniskringen in het hoger beroepsonderwijs (€ 1,9 mln. verplichtingen- en € 1,0 mln. kasbudget).

Daarnaast vindt binnen het artikel een verschuiving plaats vanuit de artikelonderdelen algemeen onderwijsbeleid en voorlichting naar het onderdeel vakdepartementaal onderwijsbeleid met € 3,6 mln. vanwege hogere dan geraamde uitgaven op de regeling praktijkleren.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

10 Nominaal en OnvoorzienStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN6917 325– 2 60014 725
UITGAVEN6917 325– 2 60014 725
     
Programma-uitgaven    
Apparaatsuitgaven6917 325– 2 60014 725
U 1021 Prijsbijstelling 7 117– 7 1170
U 1022 Loonbijstelling6914 60511714 722
U 1023 Onvoorzien0– 4 3974 4003
ONTVANGSTEN    

Toelichting:

In verband met de uitdeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2005 vindt een verlaging plaats van het verplichtingen en uitgavenbudget van respectievelijk € 17 mln. en € 7,1 mln. Tegenover deze verlaging staat een verhoging van het verplichtingen en uitgavenbudget op dit artikel in verband met de bijstelling in het kader van de compensatie BTZR en de ZKOO van € 14 mln. en het invullen van de inkooptaakstelling van € 4,4 mln. De technische mutatie (toedeling over artikelen LNV-begroting) in het kader van de afwikkeling van de BTZR en de ZKOO van € 14 mln. zal bij Voorlopige Rekening budgettair verwerkt worden.

Verdeling loonbijstelling Bedragen in EUR 1000

Art.nrOmschrijvingUitgaven2005
U1022loonbijstelling – 17 000
 Verdeeld over de volgende artikelen 
U0111Gebiedenbeleid79
U0113Landelijk natuurlijk261
U0115Realisering gevarieerde recreatie mogelijkheden in het landelijk gebied203
U0116Internationaal natuurlijk8
U0121Apparaat113
U0122Baten-lastendienst844
U0213Inrichting droge EHS5
U0221Apparaat55
U0222Baten-lastendienst217
U0311Beheer van de EHS1 447
U0321Apparaat39
U0322Baten-lastendienst224
U0414Herstructurering visserij54
U0421Apparaat104
U0422Baten-lastendienst293
U0515Ecologisch duurzame visserij78
U0521Apparaat197
U0522Baten-lastendienst1 526
U0611Bewaking en verhoging diergezondsheidsniveau40
U0612Bevordering voedselveiligheid42
U0621Apparaat201
U0622Baten-lastendienst486
U0713Kennisbasis250
U0714Beleidsondersteunend onderzoek1 178
U0715Wettelijke onderzoekstaken485
U0721Apparaat83
U0811Voorzieningen groen onderwijs5 640
U0916Vakdepartementaal onderwijsbeleid355
U0917Algemeen onderwijsbeleid296
U0918Voorlichting113
U0922Baten-lastendienst8
U1114Uitvoering van EU-maatregelen295
U1121Apparaat1 781
 Totaal van de verdeling17 000
 Nog niet verdeeld

Toelichting:

Het totaal van de loonbijstelling ad € 17 mln. is bij de Voorjaarnota 2005 aan de LNV-begroting toegewezen. Voor het totaal ad € 17 mln. wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletore begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht.

Verdeling prijsbijstelling Bedragen in EUR 1000

Art.nrOmschrijvingUitgaven2005
U1021Prijsbijstelling 7 117
 Verdeeld over de volgende artikelen 
U0113Landelijk natuurlijk54
U0115Realisering recreatie landelijk geb. 111 
U0311Beheer van de EHS253
U0411Versterking agrofoodcomplex1 475
U0511Bevordering biologische landbouw200
U0513Gewasbescherming400
U0514Verbetering dierenwelzijn500
U0611Verhoging niveau diergezondheid900
U0811Voorzieningen groen onderwijs967
U1121Apparaat2 257
 Totaal van de verdeling7 117
 Nog niet verdeeld

Toelichting:

Het totaal van de prijsbijstelling ad € 7,1 mln. is bij de Voorjaarnota aan de LNV-begroting toegewezen. Voor het totaal ad € 7,1 mln. wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletore begroting aan de prijsgevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

11 AlgemeenStand ontwerpbegroting 2005(1)Stand 1e suppletore begroting 2005(2)Mutaties 2e suppletore begroting 2005(3)Stand 2e suppletore begroting 2005(4)
VERPLICHTINGEN200 769201 14723 693224 840
UITGAVEN200 765201 14323 693224 836
     
Programma-uitgaven41 66142 6619 34552 006
U1111 Emancipatie2042040204
U1113 Internationale contributies7 4198 41908 419
U1114 Uitvoering van EU-maatregelen34 03834 0389 34543 383
     
Apparaatsuitgaven159 104158 48214 348172 830
U1121 Apparaat159 104158 48214 348172 830
U1122 Baten-lastendiensten    
ONTVANGSTEN259 534289 53478 599368 133

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingen en uitgavenbudget houdt met name verband met:

– de bijstelling apurement conform gemaakte financieringsafspraken (€ 9 mln.);

– de toegekende loon- en prijsbijstelling 2005 (€ 4 mln.);

– overheveling van budget in het kader van het centraliseren van uitbetalingen WAO en FPU-regeling (€ 7,5 mln.).

Op grond van huidige inzichten wordt in verband met hogere importvolumes het ontvangstenbudget in het kader van de landbouwheffingen op dit artikel verhoogd met € 70 mln. Daarnaast is een vergoeding van het agentschap AID voor het overnemen van activa van LNV ad. € 8 mln. verwerkt.

Voedsel en Waren Autoriteit

Per 1 januari 2006 heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de status van baten-lastendienst. De VWA is een samenvoeging van de drie onderdelen Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (VWA/RVV), de Keuringsdienst van Waren (VWA/KvW) en de Centrale Eenheid (VWA/CE).

Onderstaande overzichten zijn een weerslag van de consolidatie van de afzonderlijke onderdelen van de VWA. Hiermee wordt bereikt dat de VWA als één organisatie kan verantwoorden over 2005.

Baten-lastendienst VWA Centrale Eenheid (CE) Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamd
Baten    
Opbrengst moederdepartement9 175 -/- 9 175--,--
Opbrengst DGF--,-- --,----,--
Opbrengst VWS7 059 -/- 7 059--,--
Opbrengst derden--,-- --,----,--
Rentebaten--,-- --,----,--
Overige opbrengsten5 284 -/- 5 284--,--
Buitengewone baten--,-- --,----,--
Exploitatiebijdrage    
 LNV/VWS--,-- --,----,--
Buitengewone baten    
 LNV/Bedrijfsleven--,-- --,----,--
Totaal baten21 518 -/- 21 518--,--
     
Lasten    
Apparaatskosten20 102 -/- 20 102--,--
* personele kosten6 360 -/- 6 360--,--
* materiële kosten13 742 -/- 13 742--,--
Rentelasten297 -/- 297--,--
Afschrijvingskosten1 119 -/- 1 119--,--
* materieel1 119 -/- 1 119--,--
* immaterieel--,-- --/----,--
Dotaties voorzieningen--,-- --,----,--
Buitengewone lasten--,-- --,----,--
Totaal lasten21 518 -/- 21 518--,--
     
Saldo van baten en lasten0 0--,--

Baten-lastendienst VWA Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamd
Baten    
Opbrengst moederdepartement7 681 -/- 7 681--,--
Opbrengst DGF2 500 -/- 2 500--,--
Opbrengst VWS450 -/- 450--,--
Opbrengst derden78 500 -/- 78 500--,--
Rentebaten--,– --,–--,--
Overige opbrengsten750 -/- 750--,--
Buitengewone baten--,– --,–--,--
Exploitatiebijdrage    
 LNV/VWS--,– --,–--,--
Buitengewone baten    
 LNV/Bedrijfsleven--,– --,–--,--
Totaal baten89 881 -/- 89 881--,--
     
Lasten    
Apparaatskosten89 358 -/- 89 358--,-
* personele kosten66 745 -/- 66 745--,--
* materiële kosten22 613 -/- 22 613--,--
Rentelasten400 -/- 400--,--
Afschrijvingskosten888 -/- 888--,--
* materieel888 -/- 888--,--
* immaterieel--,- --/----,--
Dotaties voorzieningen780 -/- 780--,--
Buitengewone lasten--,- --,----,--
Totaal lasten91 426 -/- 91 426--,--
     
Saldo van baten en lasten-/- 1 545 1 545--,--

Baten-lastendienst VWA Keuringsdienst van Waren (KvW) Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamd
Baten    
Opbrengst moederdepartement--/– --/----,---
Opbrengst DGF--,-- --,----,--
Opbrengst VWS69 939 -/- 69 939--,--
Opbrengst derden1 000 -/- 1 000--,--
Rentebaten--,– --,–--,--
Overige opbrengsten--,-- --,–--,--
Buitengewone baten--,-- --,----,--
Exploitatiebijdrage    
 LNV/VWS--,-- --,----,--
Buitengewone baten    
 LNV/Bedrijfsleven--,-- --,----,--
Totaal baten70 939 -/- 70 939--,--
     
Lasten    
Apparaatskosten64 796 -/- 64 796--,--
* personele kosten45 310 -/- 45 310--,--
* materiële kosten19 486 -/- 19 486--,--
Rentelasten938 -/- 938--,--
Afschrijvingskosten5 105 -/- 5 105--,--
* materieel5 105 -/- 5 105--,--
* immaterieel--,-- --/----,--
Dotaties voorzieningen100 -/- 100--,-
Buitengewone lasten   --,--
Totaal lasten70 939 -/- 70 939--,--
     
Saldo van baten en lasten--/-- --/----,--

Baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamd
Baten    
Opbrengst moederdepartement--/-- 16 85616 856
Opbrengst DGF--,-- 2 5002 500
Opbrengst VWS--/-- 77 44877 448
Opbrengst derden--/-- 79 50079 500
Rentebaten--,-- --,–--,--
Overige opbrengsten--/-- 750750
Buitengewone baten--,-- --,----,--  
Exploitatiebijdrage    
 LNV/VWS--,– --,–--,--
Buitengewone baten    
 LNV/Bedrijfsleven--,-- --,----,--
Totaal baten--/-- 177 054177 054
     
Lasten    
Apparaatskosten--/-- 168 972168 972
* personele kosten--/-- 115 378115 378
* materiële kosten--/-- 53 59453 594
Rentelasten--/-- 1 6351 635
Afschrijvingskosten--/-- 7 1127 112
* materieel--/-- 7 1127 112
* immaterieel--,-- --/----/--
Dotaties voorzieningen--/-- 880880
Buitengewone lasten--/--   
Totaal lasten--/-- 178 599178 599
     
Saldo van baten en lasten--/-- – 1 545– 1 545

Toelichting:

De som van de baten en de lasten van de drie afzonderlijke agentschappen is hoger dan het totaal van baten en lasten van VWA (geconsolideerd). Het verschil van € 5,2 mln. betreft onderlinge verrekeningen tussen de drie agentschappen die in het totaal niet meer zichtbaar zijn.

Baten-lastendienst VWA-Centrale Eenheid (CE) Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet

Bedragen in EUR 1 000

   (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
  OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20042 323--,---/- 2 323--,--
2. Totaal operationele kasstroom1 119--,---/- 1 119--,--
 3aTotaal investeringen (-/-)--,----,----,----,--
 3bTotaal boekwaarde desinvesteringen (+)--,----,----,----,--
3. Totaal investeringskasstroom--,----,----,----,--
 4aEenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)--,----,----,----,--
 4bEenmalige storting door moederdepartement (+)--,----,----,----,--
 4cAflossingen op leningen (-/-)-/- 1 034--,--1 034--,--
 4dBeroep op leenfaciliteit (+)--,----,----,----,--
4. Totaal financieringskasstroom-/- 1 034--,–1 034--,--
5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4)    
  (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)2 408--,---/- 2 408--,--

Baten-lastendienst VWA Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet

Bedragen in EUR 1 000

   (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
  OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2004-/- 38--,--38--,--
2. Totaal operationele kasstroom645--,---/-645--,--
 3aTotaal investeringen (-/-)-/- 2 700--,--2 700--,--
 3bTotaal boekwaarde desinvesteringen (+)--,----,----,----,--
3. Totaal investeringskasstroom–/- 2 700--,--2 700--,--
 4aEenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)--,----,----,----
 4bEenmalige storting door moederdepartement (+)1 545--,----/- 1 545--,--
 4cAflossingen op leningen (-/-)-/- 900--,--900--,--
 4dBeroep op leenfaciliteit (+)2 700--,---/- 2 700--,--
4. Totaal financieringskasstroom3 345--,---/- 3 345--,--
5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4)    
  (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)1 252--,---/- 1 252--,--

Baten-lastendienst VWA Keuringsdienst van Waren (KvW) Suppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet

Bedragen in EUR 1 000

   (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
  OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20044 084--,---/- 4 084--,--
2. Totaal operationele kasstroom5 105--,---/- 5 105--,--
 3aTotaal investeringen (-/-)-/- 5 179--,--5 179--,--
 3bTotaal boekwaarde desinvesteringen (+)--,----,----,----,--
3. Totaal investeringskasstroom-/- 5 179--,--5 179--,--
 4aEenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)--,----,----,----,--
 4bEenmalige storting door moederdepartement (+)--,–--,----,----,--
 4cAflossingen op leningen (-/-)-/- 2 848--,--2 848--,--
 4dBeroep op leenfaciliteit (+)5 179--,---/- 5 179--,--
4. Totaal financieringskasstroom2 331--,---/- 2 331--,--
5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4)    
  (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)6 341--,---/- 6 341--,--

Baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) uppletore begroting 2005 (Najaarsnota) Kasstroomoverzicht per 31 december 2005: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota/slotwet

Bedragen in EUR 1 000

   (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)
  OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2004--,----,--6 3696 369
2. Totaal operationele kasstroom--,----,--6 8696 869
 3aTotaal investeringen (-/-)--,----,---/- 7 879-/- 7 879
 3bTotaal boekwaarde desinvesteringen (+)--,–--,----,----,--
3. Totaal investeringskasstroom--,----,----/- 7 879-/- 7 879
 4aEenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)--,----,----,----,--
 4bEenmalige storting door moederdepartement (+)--,----,--1 5451 545
 4cAflossingen op leningen (-/-)--,----,–-/- 4 782-/- 4 782
 4dBeroep op leenfaciliteit (+)--,----,--7 8797 879
4. Totaal financieringskasstroom--,----,--4 6424 642
5. Rekening-courant RHB 31 december 2005 (=1+2+3+4)    
  (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)--,----,--10 00110 001

Toelichting:

Het effect van de onderlinge verrekening tussen de afzonderlijke agentschappen in omzet en kosten is nihil. Omdat het resultaat van baten en lasten dus niet wordt beïnvloed, is dit kasstroomoverzicht het resultaat van de som van de afzonderlijke delen.

Licence