Base description which applies to whole site

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderstaand worden omvangrijke slotwetmutaties (verplichtingen, uitgaven en/of ontvangsten) per (beleids)artikel toegelicht voorzover deze groter zijn dan € 1 mln. Per artikel wordt op de belangrijkste onderdelen een toelichting gegeven (waardoor de som van de afzonderlijke onderdelen per artikel kan afwijken van het artikeltotaal).

 1. BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 1: Grondwet en Democratie

1.1 Apparaat

Het hogere verplichtingenbedrag (ca € 1,1 mln.) heeft met name betrekking op een meerjarige verplichting voor een subsidie aan het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) in 2006.

Beleidsartikel 2: Politie

In totaal is ca € 8,1 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 93,0 mln. hoger. Er zijn ca € 21,1 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

2.2 Politie op regionaal niveau

De hogere verplichtingen (ca € 43,6 mln.) worden veroorzaakt door het instellen van verplichtingen in het jaar voorafgaand aan de kasuitgaven ten bate van de politieregio’s en het KLPD. Voor de eerder in 2005 beschikbaar gestelde middelen (bijvoorbeeld de extra middelen voor terreurbestrijding, voor politiesterkte n.a.v. de motie Verhagen en voor de compensatie voor loon- en prijsstijgingen) zijn voor zowel 2005 als 2006 in 2005 verplichtingen aangegaan.

2.3 Politie op bovenregionale en landelijke niveau

De hogere uitgaven, verplichtingen en ontvangsten (ca € 1,4 mln.) hangen samen met de bijdrage van het ministerie van Justitie aan het KLPD voor Belcom en Cybercrime

De hogere verplichtingen (ca € 50,8 mln.) worden veroorzaakt door het instellen van verplichtingen in het jaar voorafgaand aan de kasuitgaven ten bate van de politieregio’s en het KLPD. Voor de eerder in 2005 beschikbaar gestelde middelen (bijvoorbeeld de extra middelen voor terreurbestrijding, voor politiesterkte n.a.v. de motie Verhagen en voor de compensatie voor loon- en prijsstijgingen) zijn voor zowel 2005 als 2006 in 2005 verplichtingen aangegaan.

2.4 Prestatievermogen van de politie

De bijzondere bijdrage van € 3,5 mln. aan de politiekorpsen voor de vrijwillige politie is ten laste gekomen van artikel 2.2.

2.5 Adequaat niveau van politiepersoneel

In de begroting wordt om administratief-technische redenen bij de facturering van de dienst geneeskundige verzorging politie (DGVP) voor de gepensioneerden altijd rekening gehouden met een overloop naar het volgend jaar. Afgelopen jaar heeft deze overloop voor een bedrag van ca€ 3,3 mln. niet plaatsgevonden en komt daarom ten laste van 2005.

2.6 Dienst geneeskundige verzorging politie

In 2005 zijn er ca € 9,6 mln. minder zorguitgaven geweest voor de dienst geneeskundige verzorging politie (DGVP) en zijn ca € 19,0 mln. meer premies ontvangen dan geraamd.

Beleidsartikel 4: Partners in Veiligheid

In totaal is ca € 1,3 mln. meer uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. Er is voor ca € 3,0 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Er zijn ca € 2,0 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

4.1 Apparaat

De hogere verplichtingen hebben betrekking op het meerjarige contract dat is gesloten met het NIBRA voor opleidingen van hoger brandweerpersoneel (ca € 1,2 mln.).

4.2 Integraal veiligheid

De hogere verplichtingen (ca € 1,1 mln.) hebben betrekking op de extra middelen die de gemeente Heerlen beschikbaar zijn gesteld voor de operatie Hartslag. Hartslag is een project in de Binnenstad van Heerlen gericht op het tegengaan van drugsoverlast.

4.3 ICT-infrastructuur

De hogere ontvangsten, verplichtingen en uitgaven (ca € 1,6 mln.) hebben betrekking op het medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door commerciële providers.

Beleidsartikel 5: Nationale Veiligheid

In totaal is ca € 1,3 mln. meer uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 14,4 mln. hoger uitgekomen.

5.1 Apparaat en 5.2 Geheime uitgaven

Over de verantwoorde versterking (en de daarbij behorende groei en middelen) van de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD), naar aanleiding van het kabinetsbesluit inzake de Commissie bestuurlijke Evaluatie en de moord op de heer Van Gogh, zijn in het voorjaar van 2005 afspraken gemaakt. De uitgaven vallen vanwege de geëffectueerde groei in 2005 hoger (ca € 1,3 mln.) uit dan geraamd bij Najaarsnota 2005.

Het hogere verplichtingenbedrag betreft voor het overgrote deel de verplichtingen die met ingang van 2005 zijn vastgelegd in verband met de nieuwe huisvesting die de AIVD in 2007 zal betrekken.

Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur

In totaal is ca € 2,9 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 2,2 mln. lager uitgekomen.

6.1 Apparaat

De lagere uitgaven van ca € 0,7 mln. worden veroorzaakt door lagere uitgaven op de budgetten internationale uitzendingen, wachtgelden/herplaatsers en enkele niet bezette formatieplaatsen.

6.4 Faciliteren politieke partijen

De lagere uitgaven van ca € 1,8 mln. worden grotendeels veroorzaakt doordat 20% van de € 5 mln. extra ter beschikking gestelde subsidiegelden eerst worden uitbetaald nadat partijen verantwoording hebben afgelegd, door het niet uitbetalen van de subsidie aan de LPF en het niet deelnemen van Leefbaar Nederland aan de verkiezingen 2003.

Beleidsartikel 7: Informatiebeleid Openbare Sector

In totaal is ca € 7,5 mln. meer uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 60,3 mln. hoger uitgekomen. Voor een bedrag van ca € 9,1 mln. zijn meer ontvangsten gerealiseerd.

7.2 Publieke dienstverlening toegankelijkheid overheidsinformatie

De hogere verplichtingen (ca € 28,3 mln.) hebben betrekking op meerjarige contracten die in 2005 zijn gesloten voor de uitvoering van het programma Elektronische Overheid.

7.3 ICT-infrastructuur binnen de openbare sector

Het hogere verplichtingenbedrag (ca € 25,0 mln.) heeft betrekking op meerjarige contracten die in 2005 zijn gesloten voor de uitvoering van het programma Elektronische Overheid.

7.4 Reisdocumenten en GBA-stelsel

Door een hogere afgifte en een hogere opbrengst van spoedleges in 2005 is de raming voor de paspoortuitgaven en -ontvangsten en de verplichtingen naar boven bijgesteld met ca € 7,8 mln.

Ontvangsten

De (overige) hogere ontvangsten (ca € 1,3 mln.) hebben betrekking op het resultaat over 2004 van de baten-lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) dat in 2005 naar het moederdepartement is teruggevloeid.

Beleidsartikel 9: Grotestedenbeleid

In totaal is ca € 1,9 mln. meer uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 136,7 mln. lager uitgekomen. Er zijn ca € 1,1 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

9.3 Stimuleren Grotestedenbeleid

De afkoop van specifieke uitkeringen is ca € 1,9 mln. hoger uitgevallen dan het afkoopbedrag dat bij Najaarsnota was geraamd. Bij Najaarsnota is ook de verplichtingenruimte opgehoogd ten behoeve van de afkoop. Het merendeel van deze verplichtingen is in het verleden reeds aangegaan en komen daarom niet ten laste van de extra ruimte die bij Najaarsnota aan de begroting is toegevoegd. Het gaat hier om een verplichtingenbedrag van ca € 137,0 mln.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten van afgerond € 1,1 mln. hebben betrekking op een terugvordering op de gemeente Rotterdam in verband met een oude regeling van het Grotestedenbeleid (GSB I).

Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheid

In totaal is ca € 3,1 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn € 2,4 mln. lager uitgekomen.

10.5 Uitkeringsregelingen

Als gevolg van een éénmalige latere administratieve afhandeling van de betaling aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), die de uitvoering doet van de pensioenen aan Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen, is ca € 2,8 mln. administratief-technisch niet tot betaling gekomen in 2005, maar in 2006.

Beleidsartikel 11: Kwaliteit Rijksdienst

In totaal is ca € 3,3 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 7,4 mln. hoger uitgekomen. Er zijn ca € 1,1 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

11.1 Apparaat

Voor projectkosten Programma Andere Overheid en het apparaat van de Algemene Bestuursdienst (ABD) is ca € 1,1 mln. minder uitgegeven.

11.2 Topmanagers rijksdienst

De onderschrijding (ca € 1,6 mln.) is het gevolg van lagere uitgaven en ontvangsten voor de ABD-Interim en lagere uitgaven voor de Europese stages bij het Kandidatenprogramma.

11.6 Professionele en goede medewerkers

De onderschrijding (ca € 1,3 mln.) is grotendeels het gevolg van een geringer beroep op de Regeling Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel (ZVR-regeling).

11.8 Functionerende bedrijfsvoering

Het hogere verplichtingenbedrag (ca € 8,8 mln.) heeft betrekking op de reguliere bevoorschotting van het ICTU en op de uitvoering van Rijksweb.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten (ca € 1,1 mln.) betreffen vooral de bijdragen van verschillende ministeries voor het HRM-ontwikkel- en expertisecentrum (OC-EC), en voor arbeidsmarktcommunicatie.

Beleidsartikel 15: Crisis- en Rampenbeheersing

In totaal is ca € 0,9 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 5,1 mln. hoger uitgekomen.

15.3 Preparatie

Er is € 1,9 mln. bijgedragen in de kosten van oogstschade als gevolg van zware regenval in augustus 2002, hetgeen in 2002 was toegezegd door de toenmalige staatssecretaris van BZK.

De uitgaven voor de Wet tegemoetkoming bij schade en zware ongevallen (WTS) vallen € 2,8 mln. lager uit. Als gevolg van de lange afhandelingsduur van de regelingen, met name veroorzaakt door juridische procedures, zal een deel van de uitgaven pas na 2005 plaatsvinden.

15.4 Respons

De uitgaven voor de begrafenis van ZKH Prins Bernhard zijn € 1,5 mln. hoger uitgevallen.

Het hogere verplichtingenbedrag (ca € 5,1 mln.) heeft betrekking op de kosten van het verandertraject van het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC), waarvan de kosten van de aanpassing van de huisvesting en de materiële voorzieningen het grootste deel uitmaken.

Beleidsartikel 16: Brandweer en GHOR

In totaal is ca € 2,5 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 4,9 mln. lager uitgekomen.

16.2 Bestuurlijke organisatie

Door minder aanvragen is een deel van het beschikbare budget voor de uitvoering van de Bommenregeling niet tot besteding gekomen (€ 2,0 mln.).

Het lagere verplichtingenbedrag (ca € 3,3 mln.) wordt veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor de Bommenregeling in 2005 voortvloeien uit verplichtingen uit 2004.

16.4 Kwaliteit

Een deel van de 100 extra palen voor het Waarschuwingsstelsel (WAS) is in 2005 geplaatst. De uitgaven (€ 1 mln.) waren geraamd op artikel 16.2, maar de uitgaven zijn ten laste van 16.4 gedaan door de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

 2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Niet-beleidsartikel 12: Algemeen

In totaal is ca € 3,1 mln. meer uitgegeven dan bij Najaarsnota werd geraamd. De verplichtingen zijn ca € 6,9 mln. hoger uitgekomen.

12.1 Apparaat

In 2005 is extra groot achterstallig onderhoud gepleegd op het BZK-gebouw, omdat de nieuwbouw nog langer op zich laat wachten (€ 2,4 mln.). Het hogere verplichtingenbedrag (ca € 6,2 mln.) heeft, naast genoemd onderhoudswerk, betrekking op een groot aantal kleine posten en meerjarige contracten in de uitvoeringssfeer die in 2006 en latere jaren tot kaseffecten leiden.

Licence