Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2005 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2005. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2005.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2005 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

INHOUD blz.

B.Begrotingstoelichting3
    
 1.Leeswijzer3
 2.Het beleid4
 2.1. De beleidsagenda4
 2.2. De artikelen5
  1: Raad van State5
  2: Algemene Rekenkamer10
  3: De Nationale ombudsman14
  4: Kanselarij der Nederlandse Orden19
  5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen22
  6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba25
  10: Nominaal en onvoorzien HCS&KAB27
 3.De bedrijfsvoering28
 4.De verdiepingsbijlage29
 5.Was-Wordt tabel37

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Inhoud begroting

De kern van de begroting bestaat uit de beleidsagenda en de artikelen. Binnen de context van de bijzondere positie van de Colleges en Kabinetten is gewerkt aan een verbeterslag van de begroting gericht op de verbetering van de informatiewaarde en de toegankelijkheid van de begroting.

Opbouw begroting

1 Leeswijzer

2 Het beleid

3 De bedrijfsvoering

4 De Verdiepingsbijlage

5 Was-Wordt tabel

De opbouw van de artikelen is als volgt:

1. Algemene doelstelling

2. Begrotingsvoorstellen College/kabinetsstandpunt

3. Operationele doelstellingen en prestatiegegevens

4. Budgettaire gevolgen van beleid

De begroting van de hoge colleges van staat is met ingang van de begroting 2004 gesplitst in deel IIA en deel IIB. Deel IIA bevat het onderdeel Staten-Generaal en deel IIB bevat de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van nAruba. De splitsing is tot stand gekomen naar aanleiding van het verzoek van de Staten-Generaal om de bijzondere positie van de Staten-Generaal zichtbaar te maken in de begroting.

De 2e wijziging van de Comptabiliteitswet 2001, waarin de splitsing is geformaliseerd, is in voorbereiding.

2. Het beleid

2.1. De beleidsagenda

Opbouw (verplichtingen=) uitgaven (in € 1 000)
  2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 90 15188 67689 28591 49891 498 
Amendement Kalsbeek: – 2 143     
Mutaties 1e suppletore begroting 2004 4 069724– 547– 3 516– 3 529 
Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: – 959987– 2 770– 6 913– 7 320 
1Raad van State 6241 773– 1 251– 5 055– 5 475 
2Algemene Rekenkamer 340755352352352 
3De Nationale ombudsman 95547439100100 
4Kanselarij der Nederlandse Orden 4243424242 
5Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen 3234343434 
6Kabinet van de Gouverneur van Aruba 15286161616 
10Nominaal en onvoorzien – 2 107– 2 451– 2 402– 2 402– 2 389 
Stand ontwerp-begroting 200584 39791 11890 38785 96881 06980 64980 649
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
 2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 3 2183 2183 2183 2183 218 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004 – 341– 200– 316– 316– 316 
Stand ontwerp-begroting 20053 4942 8773 0182 9022 9022 9022 902

2.2. De artikelen

ARTIKEL 1: RAAD VAN STATE

1. Algemene doelstelling

De Raad stelt zich ten doel om via hoogwaardige advisering en bestuursrechtspraak bij te dragen aan de kwaliteit van de democratische rechtsstaat.

Taken

De Raad van State adviseert de Nederlandse wetgever en het Nederlandse bestuur, maar ook de Koninkrijkswetgever en het Koninkrijksbestuur. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen.

Context

De democratische rechtsstaat is niet statisch; zijn plaats verandert met de veranderingen in de maatschappij. Veranderingen rond en binnen de democratische rechtsstaat hebben gevolgen voor de verhouding tussen wetgever, bestuur en rechter. Die verhouding moet in evenwicht zijn. De Raad draagt bij aan het steeds weer vinden en het behoud van dat evenwicht. In de adviezen let de Raad onder meer op het evenwicht in die verhouding evenals op de verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal, tussen de landen van het Koninkrijk en tussen de Nederlandse en Europese rechtsorde.

Als bestuursrechter draagt de Raad bij aan dat evenwicht door de uitoefening van bestuursbevoegdheden te confronteren met de eisen die het recht daaraan stelt zonder afbreuk te doen aan de politieke legitimatie van het beleid dat het bestuur op grond van die bevoegdheden voert.

Maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn taak. Enkele belangrijke veranderingen en de gevolgen voor die taakinvulling zijn hieronder kort genoemd.

Advisering

De staat is minder centraal komen te staan en meer afhankelijk geworden van anderen; Europa, de markt, burgers. De traditionele kanalen (politieke partijen, kerken en vakbeweging) zijn smaller geworden. De wederzijdse afhankelijkheid van overheid en burger, van overheid en markt en van overheden onderling groeit. De mogelijkheden van centrale sturing zijn daardoor beperkter dan voorheen. De betekenis van nationale wetgeving is hiermee veranderd.

Door dergelijke ontwikkelingen wordt het belangrijker te weten waarop ontwerpregelingen zich richten. Bij de advisering komt dan ook meer de nadruk te liggen op de maatschappelijke betekenis en repercussies van ontwerpregelingen: Is het gestelde probleem reëel? Behoeft oplossing daarvan een wettelijke regeling? Wordt met de regeling het beoogde doel bereikt?

De toenemende invloed van de Europese regelgeving heeft ertoe geleid dat de Raad ook betrokken is in het proces van voorbereiding van tenminste de belangrijkste ontwerpregelingen van de Europese Unie. Het inzicht in de betekenis van het Europees recht blijkt nog vaak tekort te schieten. Verder lijkt de kennis van de constitutionele regels af te nemen, waardoor ook dit onderdeel van de advisering belangrijker wordt.

Bestuursrechtspraak

De burger wordt steeds mondiger en vraagt om zowel meer inspraak en betere parlementaire controle, als om een meer actieve rol van de rechter in concrete gedingen. Indringender dan voorheen wordt de rechter dan ook geconfronteerd met de vraag hoever hij kan gaan bij de beoordeling van het besluit waartoe het democratisch gecontroleerde bestuur is gekomen.

Koppeling

De leden van de Raad worden via de bestuursrechtspraak direct geconfronteerd met de gevolgen voor burgers van regelgeving en het optreden van het openbaar bestuur. In een tijd waarin de Haagse (wetgevende) werkelijkheid niet altijd overeenstemt met de werkelijkheid van burgers en uitvoerders, kan des te meer van die ervaring worden geprofiteerd in de advisering aan wetgever en bestuur.

Kenniscentrum

Om zijn taken goed te kunnen uitoefenen dient de Raad een kenniscentrum te zijn op het gebied van het publiek recht en het openbaar bestuur in de brede betekenis van «service publique».

2. Begrotingsvoorstellen College / kabinetsstandpunt

De Raad van State stelt voor de raming 2005 met € 1,987 mln en 2006 met € 2,917 mln te verhogen in verband met de huisvesting.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Raad van State om de raming 2005 met € 1,987 mln en 2006 met€ 2,917 mln te verhogen voor huisvesting.

De Raad van State stelt voor de raming 2005 met € 0,870 mln, 2006 met € 4,822 mln, 2007 met € 5,707 mln en vanaf 2008 met € 6,125 mln te verlagen in verband met het hoger beroep vreemdelingen zaken.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Raad van State de raming 2005 met € 0,870 mln, 2006 met € 4,822 mln, 2007 met € 5,707 mln en vanaf 2008 met € 6,125 mln te verlagen in verband met het hoger beroep vreemdelingen zaken.

3. Operationele doelstellingen en prestatiegegevens

Advisering.Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

De verwachte instroom voor 2005 ligt op het gemiddelde niveau van 625. Voor 2006 wordt een verhoogde instroom verwacht, aangezien in het laatste jaar van een regeringsperiode meestal sprake is van een intensivering van de wetgeving. De verwachting voor 2007 is lager in verband met de verkiezingen van de Tweede Kamer in dat jaar. De Volle Raad streeft ernaar om binnen drie maanden na de binnenkomst van een adviesaanvraag een advies uit te brengen.

 
Afhandeling adviesaanvragen2003200420052006200720082009
instroom556625625675600625625
uitstroom565625625675600625625

In de advisering streeft de Raad in de komende jaren naar een verdere verhoging van de kwaliteit van in het bijzonder de beleidsanalytische toetsing van de aan hem voorgelegde adviesaanvragen. Voor de toetsing hiervan wordt in de komende jaren een kader ontwikkeld.

Daarnaast streeft de Raad ernaar om meer dan voorheen, zowel op verzoek van de regering als ongevraagd, te adviseren en voorlichting te geven over vraagstukken van meer algemene aard op het gebied van het constitutioneel recht, wetgeving en bestuur, de verhouding tussen Nederland en Europa en de verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Om tot een zo goed mogelijke advisering te komen is het noodzakelijk dat de Raad een aantal ondersteunende werkzaamheden ontplooit, waardoor hij beschikt over de benodigde kennis voor deze advisering. Voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn:

– Uitvoering van onderzoeken;

– Bijhouden van ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen / rechtsgebieden;

– Onderhouden van een netwerk;

– Evaluatie van de door de Raad uitgebrachte adviezen en daarop ontvangen Nadere Rapporten.

Wat mag het kosten?

 
Apparaatuitgaven advisering (in € 1 000)200420052006200720082009
 7 2866 9786 9356 9356 9356 935

Bestuursrechtspraak.Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak is het op de meest doelmatige en kwalitatief goede wijze afdoen van binnengekomen zaken.

Ten einde de doelstelling van instroomverwerking en een verdere verhoging van de kwaliteit van de bestuursrechtspraak te realiseren, wordt de personele capaciteit afgestemd op het aanbod aan zaken. Dit gebeurt onder meer via een tijdnormering van de behandeling van de zaken. De instrumenten voor het bepalen (voorspellen) van de instroom en het berekenen van de personele capaciteit worden verder ingericht en verfijnd.

Mediation kan bijdragen aan een meer bevredigende geschiloplossing voor partijen (kwaliteit) en aan een ontlasting van de rechterlijke macht (doelmatigheid). In 2005 zal uit de evaluatie van het project Mediation moeten blijken of met dit instrument deze doeleinden daadwerkelijk bereikt worden en of het daarom in de toekomst eveneens zal worden ingezet.

 
Instroomverwachting van zaken Kamers 1, 2 en 32003200420052006200720082009
Ruimtelijke Ordening9161 0501 0501 4941 4941 4941 494
Milieu1 9152 0502 0502 0502 0502 0502 050
Hoger Beroep2 5182 4002 4102 4102 4102 4102 410

Het effect van instroomverwerking is dat alle zaken binnen de maximale doorlooptijden worden afgedaan. Voor de zaken in eerste en enige aanleg geldt een maximale doorlooptijd van 52 weken. De maximale doorlooptijd van zaken in Hoger Beroep is 40 weken, terwijl voor Hoger Beroep Vreemdelingen de wettelijk vastgestelde maximale doorlooptijd 23 weken bedraagt.

Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).

Onder het Hoger Beroep Vreemdelingen wordt zowel de instroom van asielzaken, als de instroom van zaken van reguliere vreemdelingenzaken verstaan. De instroom van de zogenaamde bewaringszaken wordt voor 50% toegerekend aan de categorie asiel en voor 50% aan de categorie reguliere vreemdelingenzaken. In de onderstaande tabel is de instroom van zaken bij het Hoger Beroep Vreemdelingen verdeeld over deze twee categorieën weergegeven.

 
Instroom HBV200320042005200620072008
Asiel3 5464 4122 8591 8921 5631 421
Regulier8851 0841 8731 2591 2341 209

De meerjarencijfers komen tot stand in het overleg tussen het ministerie van Justitie en de overige partners in de asielketen. In dit overleg is recent het aanbod van zaken voor het begrotingsjaar 2005 en de drie daaropvolgende jaren geraamd.

Gedurende het jaar 2004 is veel aandacht gegeven aan het onderzoek naar de verwachte instroom van de Hoger Beroep Vreemdelingenzaken in 2004 en 2005. Met de ketenpartners is getracht de binnen de asielketen beschikbare kwantitatieve gegevens beter in kaart te brengen. Voor 2005 lijkt het redelijk gelukt. Voor 2006 en verdere jaren blijven de onzekerheidsmarges groot. Dit heeft gevolgen voor de planning van de binnen de Raad benodigde capaciteit.

Er is ook een onderzoek gedaan naar een doelmatige methodiek van het HBV kostenmodel. Meerjarige stabiliteit en draagvlak bij respectievelijk de Raad van State, het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn eisen die zijn gesteld aan het overeengekomen bekostigingsmodel is voor de behandeling van asielzaken door de Raad van State.

Wat mag het kosten?

 
Apparaatskosten bestuursrechtspraak (in € 1 000)200420052006200720082009
Kamers 1, 2 en 328 66129 75530 36826 67626 68026 680
Asiel10 1297 2444 7993 9733 6133 613
Regulier2 7354 7463 1943 1363 0733 073

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
1: Raad van State2003200420052006200720082009
Verplichtingen41 31748 81148 72345 29740 72040 30040 300
Uitgaven40 73248 81148 72345 29740 72040 30040 300
1.advisering6 1417 2866 9786 9356 9356 9356 935
2.bestuursrechtspraak34 59141 52541 74538 36233 78533 36533 365
Ontvangsten1 5251 5401 7211 6051 6051 6051 605

ARTIKEL 2: ALGEMENE REKENKAMER

1. Algemene doelstelling

In november 2003 heeft het College van de Algemene Rekenkamer de strategie voor de periode 2004 – 2009 vastgesteld. Daarin is onder meer de volgende missie geformuleerd:

De Algemene Rekenkamer heeft als doel het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daarmee verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Daarbij toetst zij ook de nakoming van verplichtingen die Nederland in internationaal verband is aangegaan. Zij voorziet daartoe de regering, de Staten-Generaal en degenen die verantwoordelijk zijn voor de gecontroleerde organen van op onderzoek en onderzoekservaring gebaseerde informatie. Deze informatie bestaat uit onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen over organisatie, beheer en beleid en is in beginsel publiek toegankelijk.

Daarnaast is het haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling en samenwerking in binnen- en buitenland.

2. Begrotingsvoorstellen College / kabinetsstandpunt

De Algemene Rekenkamer stelt voor de raming met € 0,4 mln voor taakuitbreiding van 4 fte als gevolg van een wijziging van de Comptabiliteitswet over de controle op de niet-financiële beleidsinformatie.

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van de Algemene Rekenkamer om de raming voor 2005 met € 0,4 mln te verhogen voor taakuitbreiding van 4 fte als gevolg van een wijziging van de Comptabiliteitswet over de controle op de niet-financiële beleidsinformatie.

3. Operationele doelstellingen en prestatiegegevens 2004

Goed openbaar bestuur staat centraal in het werk van de Algemene Rekenkamer. Voor de uitvoering van haar wettelijke taak en haar missie onderscheidt de Algemene Rekenkamer daarbinnen twee pijlers:

• Verantwoording en toezicht;

• Aansluiting beleid en bestuur.

Van de effectdoelen en prestatiedoelen van deze twee pijlers en van de activiteiten in het buitenland kan het volgende overzicht worden gemaakt.

Tabel 1: Effect- en prestatiedoelstellingen
 EffectdoelstellingenPrestaties
I Verantwoording en toezicht– Systematisch bijdragen aan verbeteren van begroting en verantwoording– Sluitend maken van ketens van verantwoording en toezicht– Goedkeuring van de rijksrekening en rapporten bij de jaarverslagen– EU-trendrapport– Beoordeling functies beleidsinformatie in beleidscycli en verantwoordingen– Diverse onderzoeken naar toezicht en verantwoording
II Aansluiting van beleid en uitvoering– Bijdragen aan verbetering van aanslui- ting tussen beleid en uitvoering– Domeinoverstijgend onderzoek zoals onderzoek naar gedogen, handhaven en decentrale uitvoering van specifieke uitkeringen– Onderzoek naar publieke voorzieningen– Onderzoek naar veiligheid– Onderzoek naar duurzame ontwikkeling
III Projecten in binnen- en buitenland en EU– Goed openbaar bestuur over de grenzen– Samenwerkings- en ondersteuningsprojecten

De hierboven genoemde effect- en prestatiedoelstellingen zullen in de loop van 2004 nader worden uitgewerkt. Eind 2004 zal het Werkprogramma 2005 worden vastgesteld. Daarin zullen de in 2005 te leveren concrete prestaties worden vastgelegd. In de verantwoording over 2005 kunnen de beoogde effecten en prestaties worden afgezet tegen de realisatie.

Op basis van ervaringen in het verleden en de programmering voor 2004 kunnen per prestatie in 2005 alvast indicaties van de inzet in dagen en de kosten daarvan worden gegeven. Deze zijn gebaseerd op de inzet van personeel na de formatiereductie van 3%.

Tabel 2: Verdeling dagen en kosten per prestatie
 2004 2005 
 Inzet in dagenKosten x € 1 000Inzet in dagenKosten x € 1 000
Pijler I Rechtmatigheidsonderzoek    
Goedkeuring van de rijksrekening en rapporten bij de jaarverslagen5 4166 0085 1005 816
EU-trendrapport521578500570
Staat van de beleidsinformatie673747600684
Onderzoeken naar toezicht3 3673 7353 2003 649
Subtotaal9 97711 0689 40010 719
     
Pijler II Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek    
Domeinoverstijgend onderzoek1 0011 1109001 026
Onderzoek naar publieke voorzieningen1 5131 6781 4001 596
Onderzoek naar veiligheid1 1701 2981 1001 254
Onderzoek naar duurzame ontwikkeling567629500570
Subtotaal4 2514 7153 9004 447
     
Projecten in binnen en buitenland en EU2 1352 3682 0002 281
Interne processen3 7374 1463 5003 991
onverdeeld3 5003 8833 3003 763
Totaal23 60026 18022 10025 201
Tabel 3: Effectmetingen doelmatigheidsonderzoek
 20012002200320042005
Geplande effectmetingen2331163318
Verrichte effectmetingen102014  
Tabel 4: Aanbevelingen en toezeggingen bij publicaties
 200020012002
Aanbevelingen251137164
Toezeggingen181104106
Nagekomen toezeggingen*387149

* De nagekomen toezeggingen hebben betrekking op de toezeggingen betreffende dat jaar. Deze kan in een ander jaar hebben plaatsgevonden.

Indicatoren van het lerend vermogen van de organisatie zijn onder andere de tevredenheid van de medewerkers en de opleidingsinspanningen.

Twee-jaarlijks voert de Algemene Rekenkamer een onderzoek uit naar de tevredenheid van haar werknemers.

Tabel 5: Tevredenheidsgraad medewerkers
Jaar(zeer) tevredenneutraalontevreden
200383%12%5%

Voor opleidingen worden jaarlijks budgetten vastgesteld.

Tabel 6: Opleidingsinspanningen (bedragen * € 1 000)
 2002200320042005
Opleidingsbudget639600645645
Gerealiseerde uitgaven523471  

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
2: Algemene Rekenkamer2003200420052006200720082009
Verplichtingen26 54826 73626 18025 53325 53325  53325 533
Uitgaven26 27726 73626 18025 53325 53325 53325 533
1.recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's26 27726 73626 18025 53325 53325 53325 533
Ontvangsten1 3451 2171 2171 2171 2171 2171 217

De financiering van de internationale activiteiten verdient bijzondere aandacht. De Algemene Rekenkamer genereert ontvangsten voor ondersteuning van andere Rekenkamers en audits bij internationale organisaties. De vergoedingen die de Algemene Rekenkamer voor deze activiteiten ontvangt zijn in principe kostendekkend. Het betreft de vergoedingen voor ondersteuningsactiviteiten en audits van internationale organisaties (bijvoorbeeld UNMIK kosovo). Met kostendekkendheid wordt bedoeld de vergoeding voor directe uren en reis- en verblijfkosten.

ARTIKEL 3: DE NATIONALE OMBUDSMAN

1. Algemene doelstelling

Missie Nationale ombudsman. Vanuit onpartijdigheid een open oog en oor hebben voor klachten over de overheid en deze zodanig behandelen dat aan de burger en de overheid recht wordt gedaan, de overheid van klachten leert en dat wordt bijgedragen aan herstel van vertrouwen in de overheid.

2. Begrotingsvoorstellen College / kabinetsstandpunt

Reguliere klachten. De Nationale ombudsman stelt voor de raming 2005 met € 0,338 mln en 2006 met € 0,339 mln te verhogen voor het vervangen van de automatiseringsinfrastructuur.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Nationale ombudsman om de raming 2005 met € 0,338 mln en 2006 met € 0,339 mln te verhogen voor het vervangen van de automatiseringsinfrastructuur.

Internationale contacten. De Nationale ombudsman stelt voor de raming 2005 met € 0,108 mln te verhogen, voor het leveren van een bijdrage aan de spreiding van kennis en ervaring van ombudsmaninstituten in de Europese Unie en het voldoen aan internationale regels om bij toerbeurt als gastheer op te treden.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Nationale ombudsman om de raming 2005 met € 0,108 mln te verhogen voor het leveren van een bijdrage aan de spreiding van kennis en ervaring van ombudsmaninstituten in de Europese Unie en het voldoen aan internationale regels om bij toerbeurt als gastheer op te treden.

3. Operationele doelstellingen en prestatiegegevens

Klachten over de rijksoverheid, de politie, de zelfstandige bestuursorganen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Dat aan de burger en de overheid recht wordt gedaan, de overheid van klachten leert en dat wordt bijgedragen aan herstel van vertrouwen in de overheid.

Het op verzoek van burgers onderzoeken van 9340 klachten (prognose) over het optreden van het rijk, de politie, de zelfstandige bestuursorganen en de bestuursorganen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

Wat gaat het kosten? De kosten worden in totaal geraamd op € 7,510 mln (zie de rubriek «Budgettaire gevolgen van beleid» onder 1)

Prestatiegegevens

 
 Realisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
Aantal klachtenInputOutputInputOutputInputOutput
 9 5079 2279 3409 3409 3409 340

Klachten over provincies, waterschappen en aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Dat aan de burger en de overheid recht wordt gedaan, de overheid van klachten leert en dat wordt bijgedragen aan herstel van vertrouwen in de overheid.

Het op verzoek van burgers en met verrekening met de desbetreffende overheid van de te maken kosten, onderzoeken van 1180 klachten (prognose) over het optreden van provincies, van waterschappen en van bij de Nationale ombudsman aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.Wat gaat het kosten? In de rubriek «Budgettaire gevolgen van beleid» is onder 2 vooralsnog nihil ingevuld. De met deze kosten samenhangende ontvangsten worden aan het eind van het kalenderjaar aan de begroting toegevoegd.

Prestatiegegevens:

 
 Realisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
 InputOutputInputOutputInputOutput
Waterschappen104116125125125125
Gemeenten8478098758751 0001 000
Provincies505250505050
Gemeenschappelijke regelingen10105555
 1 0119871 0551 0551 1801 180
 
Aantal aangesloten bestuursorganenRealisatie 2003Realisatie 2004Prognose 2005
WaterschappenAlleAlleAlle
Gemeenten209220225
ProvinciesAlleAlleAlle
Gemeenschappelijke regelingen181920

Onderzoek op eigen initiatief.

Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Dat aan de burger en de overheid recht wordt gedaan, de overheid van klachten leert en dat wordt bijgedragen aan herstel van vertrouwen in de overheid.

De Nationale ombudsman kan uit eigen beweging onderzoek instellen naar het optreden van bestuursorganen die onder zijn bevoegdheid vallen (artikel 15 Wet Nationale ombudsman, WNo). Dit aantal wordt voor 2005 geraamd op 8. Hij kan tevens lopende onderzoeken eigener beweging uitbreiden (gecombineerde onderzoeken artikel 12 en artikel 15 WNo). Dit aantal wordt voor 2005 geraamd op 20.

Wat gaat het kosten? De kosten worden in totaal geraamd op € 0,159 mln (zie de rubriek «Budgettaire gevolgen van beleid» onder 3).

Kengetallen

 
afgedane klachten(in aantallen)Realisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
Buitenwettelijke klachten1 6281 6551 670
Binnenwettelijke klachten niet in onderzoek5 8365 7935 850
Binnenwettelijke klachten in onderzoek: interventie en herkansing2 2432 4832 500
Binnenwettelijke klachten in onderzoek: rapport507500500
Totaal afgedane klachten10 21410 43110 520
 
Doorlooptijden binnenwettelijke klachten in onderzoek: interventie, herkansing en rapport (in procenten)Realisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
tot en met 4 weken242828
5 tot en met 26 weken535353
Langer dan 26 weken231919
 
Doorlooptijden «buitenwettelijke klachten» en «binnenwettelijke klachten niet in onderzoek» (in procenten)Realisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
tot en met 4 weken676767
5 tot en met 8 weken212121
Langer dan 8 weken121212
 
Wijze van afdoening van in onderzoek genomen klachten (in procenten)Realisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
Binnenwettelijke klachten in onderzoek: rapport181716
Binnenwettelijke klachten in onderzoek: interventie en herkansing828384
 
Uitgaven per klacht (bedragen in € 1 000)*Realisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
Aantal afgedane klachten10 21410 43110 520
Uitgaven per klacht760759765

* Uitsluitend de personele en materiële kosten van de Nationale ombudsman, de substituut-ombudsman en de medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman zijn opgenomen. Het bedrag per klacht omvat niet de kosten voor postactieven en omvat eveneens niet de huisvestingskosten die door de Rijksgebouwendienst worden gemaakt. De uitgaven van de artikelonderdelen 3.4 en 3.5 zijn buiten beschouwing gebleven.

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht zal mogelijk in 2005 worden uitgebreid met een verplichte regeling van extern klachtrecht door de decentrale overheden.

Ten aanzien van het vergoedingenbesluit, waarin de klachttarieven voor aangesloten decentrale overheden zijn geregeld, ligt het in het voornemen om met een voorstel tot aanpassing van het stelsel te komen.

Actief voorlichtingsbeleid. Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Dat burgers uit alle geledingen van de maatschappij weten dat er een Nationale ombudsman is; dat burgers weten dat de Nationale ombudsman klachten over de overheid behandelt; dat burgers de Nationale ombudsman ook feitelijk weten te vinden en dat wordt voorkomen dat burgers als gevolg van onbekendheid met de taak van het instituut vergeefs bij de Nationale ombudsman aankloppen.

Naast free publicity worden vanaf 2001 op een structurele manier jaarlijks vormen van betaalde communicatie ingezet (periodieke landelijke Postbus 51 campagnes voor de televisie en de radio, regionale campagnes via de regionale omroepen en via advertenties, het uitgeven van nieuwsbrieven, het verzorgen van publicaties etc.) om de (juiste) bekendheid en «vindbaarheid» van de Nationale ombudsman voor burger te vergroten.Wat gaat het kosten? € 0,708 mln, waarvan € 0,41 mln voor betaalde communicatie (zie de rubriek «Budgettaire gevolgen van beleid» onder 4)

Ondersteunen buitenlandse ombudsinstituten. Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Op initiatief van de Nederlandse regering, de Europese Unie of de Raad van Europa, dan wel op verzoek van het betreffende instituut ondersteunen van ombudsman- en vergelijkbare instituten, als bijdrage aan de vorming van goed bestuur, eerbiediging van mensenrechten en versterking van de rechtsstaat, in Midden en Oost Europa, de Balkan en in landen waarmee Nederland historische banden heeft.

Uitvoering geven aan samenwerkingsprojecten met ondermeer de Tsjechische en de Roemeense ombudsman. De projecten omvatten de versterking en de verbetering van de interne processen van de organisaties.

Wat gaat het kosten? De eigen organisatiekosten voor het onderhouden van internationale contacten worden geraamd op € 0,151 mln (zie de rubriek «Budgettaire gevolgen van beleid» onder 5).

De kosten samenhangend met internationale projecten worden gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties o.a. uit de gelden voor Departementale Initiatieven Pre-accessie en het Matra – Programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze ontvangsten en uitgaven worden in de loop van het kalenderjaar in de begroting zichtbaar gemaakt.

 
Personele ramingskengetallenRealisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
(bedragen in € 1 000)*AantalUitgaven per fteAantalUitgaven per fteAantalUitgaven per fte
Nationale ombudsman en substituut212021202120
Personeel Algemene Dienst Nationale ombudsman110551115511255

* Verwerkt zijn de (geraamde) opbrengsten van betalende overheden.

 
Materiële ramingskengetallenRealisatie 2003Prognose 2004Prognose 2005
(bedragen in € 1 000) *AantalUitgaven per fteAantalUitgaven per fteAantalUitgaven per fte
 112201132211424

* Aantal is inclusief materiële uitgaven voor Nationale ombudsman en substituut-ombudsman en de (geraamde) opbrengsten van betalende overheden.

Bedrijfsvoering. De voorgenomen wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met een verplichte regeling van extern klachtrecht door decentrale overheden en met een integratie van delen van de Wet Nationale ombudsman, zal naar verwachting in 2004/ 2005 moeten worden geïmplementeerd.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
3: De Nationale ombudsman2003200420052006200720082009
Verplichtingen8 6518 1488 4238 1617 8227 8227 822
Uitgaven8 6518 1488 4238 1617 8227 8227 822
1.reguliere klachten7 2337 3437 5107 3567 0177 0177 017
2.klachten van lagere overheden545000000
3.onderzoek159545454545454
4.communicatie674708708708708708708
5.internationale contacten404315143434343
Ontvangsten138393939393939

ARTIKEL 4: KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN

1. Algemene doelstelling

De Kanselarij der Nederlandse Orden werd bij Koninklijk Besluit van 3 juni 1844 ingesteld. De werkzaamheden die binnen de Kanselarij worden uitgevoerd vloeien direct voort uit de taakomschrijving van de Kanselier der Nederlandse Orden, de taakopdracht aan het Kapittel der Militaire Willems-Orde en aan het Kapittel voor de Civiele Orden.

De Kanselier en de beide Kapittels hebben een eigen zelfstandige bevoegdheid waaraan de directeur en medewerkers van de Kanselarij ambtelijke ondersteuning verlenen.

Aan het hoofd van deze organisatie staat de Kanselier der Nederlandse Orden als bevoegd gezag, terwijl de voorzitters van de beide Kapittels direct verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de twee Kapittels.

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

• het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ondersteunt bij hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening

• zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen (zie artikelonderdeel 2, decoraties) en voor de correcte verzending ervan aan degenen die ze uitreiken

• zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen

• in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

De taken van de Kanselarij der Nederlandse Orden vloeien rechtstreeks voort uit de taken van de Kanselier der Nederlandse Orden en de regelgeving met betrekking tot genoemde Kapittels.

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

• het adviseren van het Hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur omtrent de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd

• het verstrekken van inlichtingen aan het Hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze Departementen

• het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders

• het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak Onze Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

De Kanselier en de beide Kapittels hebben geen zuivere beleidstaken.

2. Begrotingsvoorstellen College / kabinetsstandpunt

Er zijn door het College geen begrotingsvoorstellen ingediend.

3. Operationele doelstellingen en prestatiegegevens

Wat willen we bereiken?

• Ondersteuning van de Kanselier en de beide Kapittels;

• Aanleg en onderhoud van registers van gedecoreerde personen ten behoeve van informatieverstrekking;

• Interne behandeling van decoratievoorstellen (opstellen van preadviezen) ten behoeve van het Kapittel voor de Civiele Orden;

• Adequate voorraad van versierselen;

• Verstrekking van versierselen in opdracht van de Minister;

• Gedigitaliseerd decoratie voorstellenarchief en cartotheek.

Wat gaan we daarvoor doen?

• Registreren van decoratievoorstellen voor de Algemene Gelegenheid en Bijzondere Gelegenheden, per decoratiejaar ca. 5200 enigszins oplopend;

• Zorgen voor ontvangst, registratie, toetsing en advisering van de binnen de gestelde termijnen ontvangen decoratievoorstellen;

• Aanschaf en reparatie van versierselen en instandhouden van de minimum voorraad;

• Na ontvangst van de Koninklijke Besluiten (kopie) uitleveren van samengestelde onderscheidingen en oorkonden;

• Op systematische wijze scannen en ontsluiten van de betreffende documenten en onderhoud van de trefwoordenlijst.

Prestatiegegevens

Scannen van decoratievoorstellen: 5000–5300

Opvragingen van versierselen van overleden decorandi: 2500–3000

Verzoeken om informatie (schriftelijk): 240– 260

Verzoeken om informatie (telefonisch): 7000–7200

Inkomende/uitgaande post (excl. Decoratievoorstellen): 2500–2700

Wat mag het kosten? Voor de apparaatskosten is beschikbaar € 1,610 mln. Circa € 1.1 mln daarvan betreffen personeelskosten. Voor de decoraties is beschikbaar € 1,416 mln. Uit dit budget worden de aanschaffingen betaald van de versierselen in de Orde van de Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Militaire Willems-Orde alsmede de (overige) dapperheidonderscheidingen en erkentelijkheidonderscheidingen. Per kalenderjaar worden circa 10 000 – 11 000 onderscheidingstekens uitgegeven (incl. Koninklijke Onderscheidingen)

Kapittel voor de Civiele Orden. Wat willen we bereiken?

Decoratievoorstellen genereren voor mensen met persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving en deze aanbieden aan de Minister die het aangaat.

Wat gaan we daarvoor doen? Het Kapittel vergadert wekelijks om de door de afdeling Toetsing en Advisering opgestelde pre-adviezen te behandelen. Voorts zal het Kapittel zich intensief bezig blijven houden met het geven van voorlichting over de werking van het decoratiestelsel. In het jaar 2005 is het 10 jaar geleden dat het herziene decoratiestelsel in werking is getreden. Deze gelegenheid zal worden aangegrepen om het decoratiestelsel nog eens extra onder de aandacht te brengen.

Het Kapittel werkt in nauw overleg met commissarissen van de Koningin, burgemeesters, koepelorganisaties, individuele maatschappelijke instellingen en de verantwoordelijke ministeries aan het genereren van meer voorstellen voor mensen uit onder meer minderheidsgroeperingen en uit de economische sector.

Verwachte aantal voorstellen: ca. 5200 per jaar en enigszins oplopend

Wat mag het kosten? De apparaatskosten bedragen ca. € 0,155 mln (personeel) en € 0,028 mln (materieel).

Het organiseren van een (reizende) expositie (€ 50 000).

Het organiseren van een symposium in Paleis Het Loo (€ 15 000).

Het laten vervaardigen van een herinneringsfolder/boekje (€ 20 000).

Kapittel der Militaire Willems-Orde. Dit Kapittel komt jaarlijks tweemaal bijeen. Sinds 1955 worden geen onderscheidingen in de Militaire Willems-Orde meer toegekend. Momenteel wordt het toekennen van dapperheidonderscheidingen, inclusief de Militaire Willems-Orde, in het licht van de huidige inzet van de Krijgsmacht, nader bezien.

Ridders Militaire Willems-Orde (RMWO). De Militaire Willems-Orde kent thans nog 23 ridders. Zij, dan wel de weduwe/weduwnaar, ontvangen per kwartaal een toelage die varieert van € 135 tot € 66.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
4: Kanselarij der Nederlandse Orden2003200420052006200720082009
Verplichtingen3 2973 1623 0313 0173 0173 0173 017
Uitgaven3 2033 1623 0313 0173 0173 0173 017
1.apparaat2 2501 9531 6101 5961 5961 5961 596
2.decoraties9501 2041 4161 4161 4161 4161 416
3.riddertoelagen3555555
Ontvangsten64292929292929

ARTIKEL 5: KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

1. Algemene doelstelling

Het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen (verder: het Kabinet) staat de Gouverneur met raad en daad terzijde bij zijn functioneren als orgaan van het Koninkrijk en als hoofd van de Regering van de Nederlandse Antillen.

De taken van het Kabinet vallen in drie delen uiteen: ondersteunen Gouverneur, uitvoering/controle en bedrijfsvoering.

Ondersteunen Gouverneur: het Kabinet analyseert maatschappelijke, politieke, juridische, bestuurlijke, economische, sociale en financiële ontwikkelingen en adviseert de Gouverneur hierover. Het gaat hierbij om een veelheid aan onderwerpen, van belastingwetgeving tot constitutionele verhoudingen, van armoedebeleid tot budgetdiscipline, van privatisering tot NGO-beleid. Het Kabinet is geen beleidsvormend orgaan. De informatieverwerving en analyses zijn uitsluitend bedoeld ter advisering van de Gouverneur.

Uitvoering/controle: de Gouverneur is belast met het toezicht op de naleving van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en Verdragen. In verband hiermee bereidt het Kabinet de toetsing voor van de aan de Gouverneur voorgelegde Antilliaanse (concept-)regelgeving aan het hoger wettelijk kader, Koninkrijksbelangen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uit enkele verdragen en Rijkswetten vloeit voort dat de Gouverneur de uitvoering daarvan verzorgt. Hierbij gaat het met name om de Paspoortwet en – voor wat betreft de uitgifte van visa – het Verdrag van Schengen. Het Kabinet bereidt de afkondiging van Rijkswetten en Algemene Maatregelen van Rijksbestuur voor en behandelt de aanvragen voor overvliegvergunningen en voor havenbezoeken.

Bedrijfsvoering: de zorg voor de medewerkers en het beheer van de huisvesting, het secretariaat, de (financiële) administratie, de receptie en het archief maken het gezamenlijk mogelijk dat het Kabinet zijn inhoudelijke taken naar behoren kan uitoefenen. Het Kabinet ondersteunt tevens de huishouding van het Paleis van de Gouverneur.

2. Begrotingsvoorstellen / kabinetsstandpunt

Er zijn door het Kabinet geen begrotingsvoorstellen ingediend.

3. Operationele doelstellingen en prestatiegegevens

Ondersteunen Gouverneur. Wat willen we bereiken?

De ambtelijke ondersteuning van de Gouverneur is er op gericht dat de Gouverneur zijn taken als Lands- en Koninkrijksorgaan op adequate wijze kan vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen? In totaal zijn bij het ondersteunen en adviseren van de Gouverneur drie medewerkers betrokken, die hun taken hebben verdeeld over verschillende terreinen (buitenlandse betrekkingen/defensie, juridisch/bestuurlijk, financieel/economisch/sociaal). Het onderhouden van contacten, het vergaren van informatie, het bijwonen van vergaderingen, conferenties, e.d. zijn de middelen om de Gouverneur van advies te voorzien.

De ondersteuning van de Gouverneur krijgt tevens vorm door het schrijven van toespraken en de voorbereiding en de begeleiding van ontvangsten en van binnenlandse en buitenlandse dienstreizen.

 
Prestaties en productgegevens (in aantallen)2001200220032004
Nota's, brieven en toespraken5 2513 3943 3513 500
Verzorgen gecodeerd berichtenverkeer559529787600

Uitvoering/controle. Wat willen we bereiken?

Het Kabinet draagt bij aan de rechtstatelijkheid binnen de Nederlandse Antillen. Aangeboden stukken worden tijdig en in correcte vorm aan de Gouverneur ter tekening of ter goedkeuring voorgelegd. Aanvragen voor paspoorten en visa worden volgens de geldende voorschriften behandeld. Op de uitgifte van paspoorten door eilandgebieden wordt actief toezicht gehouden.

Wat gaan we daarvoor doen? Het Kabinet bereidt de toetsing van de aan de Gouverneur voorgelegde Antilliaanse conceptregelgeving en besluiten voor en volgt ontwikkelingen in de uitvoering van zowel Lands- en Rijkswetgeving.

In vervolg op de door een extern accountantskantoor verrichte nulmeting bij de eilandgebieden en het in samenwerking met het Agentschap BPR gestarte verbetertraject voor het proces van uitgifte van paspoorten, worden door het Kabinet audits bij de eilandgebieden uitgevoerd.

 
Prestaties en productgegevens (In aantallen)2001200220032004
Doorgeleiden Landsverordeningen en besluiten5 4204 4674 9995 000
Doorgeleiden Rijkswetten en verdragen13210550100
Paspoorten352573541600
Visa669788735750

Bedrijfsvoering. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Zowel de personele als materiële middelen en faciliteiten dienen adequaat te zijn om alle taken zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.

Het Kabinet draagt zorg voor adequate personele bezetting en uitvoering van rechtspositionele regelingen van met name de lokale medewerkers. Bij het financieel beheer zal in het bijzonder aandacht gegeven worden aan het actualiseren van de administratieve organisatie. Aan het intern en extern dataverkeer zal eveneens aandacht worden geschonken. Het onderhouden van het paleis van de Gouverneur zal binnen de beschikbare middelen plaatsvinden. Door een herschikking van de apparaatskosten zal ook in 2005 een substantieel deel van het budget aan onderhoud en inrichting worden besteed.

Wat mag het kosten? De verwachte apparaatskosten (12 fte.) voor ondersteuning van de Gouverneur, uitvoering en controle en bedrijfsvoering kennen nog geen verbijzondering voor het jaar 2005.

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen2003200420052006200720082009
Verplichtingen2 4352 7062 4822 4882 4882 4882 488
Uitgaven2 4352 7062 4822 4882 4882 4882 488
1.apparaat2 4352 7062 4822 4882 4882 4882 488
Ontvangsten35140NihilNihilNihilNihilNihil

ARTIKEL 6: KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

1. Algemene doelstelling

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (verder: het Kabinet) staat de Gouverneur met raad en daad terzijde bij zijn functioneren als orgaan van het Koninkrijk en als hoofd van de Regering van Aruba.

De taken van het Kabinet vallen in drie delen uiteen: inhoudelijke advisering, uitvoering/controle en beheer/ondersteuning.

Inhoudelijke advisering: het Kabinet adviseert en ondersteunt de Gouverneur in de uitoefening van zijn taken als Koninkrijksorgaan en – primair – in zijn taken als Landsorgaan. Daartoe analyseert het kabinet maatschappelijke, politieke, juridische, bestuurlijke, economische, sociale en financiële ontwikkelingen en adviseert het de Gouverneur hierover. Het gaat hierbij om een veelheid aan onderwerpen, van belastingwetgeving tot constitutionele verhoudingen, van personeelsbeleid tot budgetdiscipline. Het Kabinet is geen beleidsvormend orgaan. De informatieverwerving en analyses zijn uitsluitend bedoeld ter advisering van de Gouverneur.

Uitvoering/controle: in enkele verdragen en (Rijks)wetten is bepaald dat de Gouverneur belast is met de uitvoering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Paspoortwet, het Verdrag van Schengen en de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het Kabinet zorgt voor afkondiging van Rijkswetten en Algemene Maatregelen van Rijksbestuur, geeft paspoorten, laissez-passers en visa uit, beoordeelt aanvragen voor zogenoemde «diplomatic clearances» voor schepen en luchtvaartuigen die het territorium van het Koninkrijk doorkruizen of willen bezoeken. Aan de Gouverneur voorgelegde Arubaanse conceptregelgeving wordt getoetst aan het hoger kader, Koninkrijksbelangen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Gouverneur van Aruba is daarnaast, in afwijking van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, door het ontbreken van een tweede bestuurslaag in een zeer groot aantal Landsbesluiten het bevoegd gezag. Daarnaast zijn er verschillende Landsverordeningen waarin de Gouverneur wordt genoemd als beroepsorgaan.

Beheer/ondersteuning: het secretariaat, de (financiële) administratie, de receptie en het archief maken het gezamenlijk mogelijk dat het Kabinet zijn inhoudelijke taken naar behoren kan uitoefenen.

2. Begrotingsvoorstellen / kabinetsstandpunt

Het kabinet van de gouverneur van Aruba stelt voor de raming 2005 te verhogen met € 0,27 mln voor verbouwing van het kantoor van het Kabinet.

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba de raming 2005 te verhogen met € 0,27 mln voor verbouwing van het kantoor van het Kabinet.

3. Operationele doelstellingen en prestatiegegevens

De primaire taak van het kabinet is de ondersteuning van de Gouverneur in de uitoefening van zijn ambt. Een aantal bevoegdheden van de Gouverneur worden primair uitgeoefend door het kabinet zoals de uitgifte van reisdocumenten, behandeling van visumaanvragen en de behandeling van naturalisatie-aanvragen.

Ondersteuning van de Gouverneur. In totaal zijn bij de directe advisering aan de Gouverneur 3 medewerkers betrokken, die hun taken hebben verdeeld over verschillende terreinen (buitenlandse betrekkingen/defensie, juridisch/bestuurlijk, financieel/economisch). Het onderhouden van contacten, het vergaren van informatie en het schrijven van notities, memoranda en speeches zijn de belangrijkste instrumenten bij de inhoudelijke advisering.

Wat willen we bereiken?

Ambtelijke ondersteuning van de Gouverneur zodat hij zijn taak goed kan vervullen.

Verstrekking reisdocumenten en visa.Wat willen we bereiken?

Verstrekking van reisdocumenten (waaronder nationale paspoorten) en behandelen van visumaanvragen. Het kabinet zal naar verwachting 200 reisdocumenten uitgeven en 300 visumaanvragen behandelen. De laatste categorie kan nog in omvang toenemen afhankelijk van de aanscherping van de maatregelen die de EU zal nemen.

Naturalisatieaanvragen. Naturalisatieaanvragen worden ingediend bij de Gouverneur.

Afhankelijk van de realisatie van de inburgeringstoets zal – zo is de verwachting van de IND – dit aantal in de toekomst afnemen. Er worden per jaar ongeveer 1200 aanvragen ingediend bij de Gouverneur. Het aantal aanvragen (van het lopende en vorige jaren) in behandeling bij de Arubaanse overheid bedraagt ongeveer 2000. Deze aantallen vertonen een oplopende tendens. Het kabinet behandelt zelf de dossiers inzake naturalisatie door optieverklaringen (artikel 6 RWN). Naar verwachting zal dat aantal oplopen tot ongeveer 100 in 2005.

BedrijfsvoeringWat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Beschikken over adequate personele en materiële middelen en faciliteiten om alle taken te kunnen uitvoeren.

Zorgen voor financieel beheer;

Zorgen voor personele en materiële middelen inclusief dataverkeer.

Wat mag het kosten?

De totale apparaatskosten voor ondersteuning van de Gouverneur, verstrekking reisdocumenten en visa en bedrijfsvoering worden niet nader aangeduid. De apparaatskosten bedragen ca € 1,5 mln. ( 8 fte.)

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba2003200420052006200720082009
Verplichtingen1 0421 2821 5131 2431 2431 2431 243
Uitgaven1 0421 2821 5131 2431 2431 2431 243
1. apparaat1 0421 2821 5131 2431 2431 2431 243
Ontvangsten71NihilNihilNihilNihilNihilNihil

ARTIKEL 10. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

4. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien HCS&KAB2003200420052006200720082009
Verplichtingen 27335229246246246
Uitgaven 27335229246246246
1.loonbijstelling 409192192192192192
2.prijsbijstelling 000000
3.onvoorzien – 144– 16520202020
4.waarde-overdracht en waarde-overname 8817343434
5.taakstellingen 000000
Ontvangsten 121212121212

3. De bedrijfsvoering/financieel beheer

In het kader van de werkafspraken tussen de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba en het kabinet anderzijds zijn afspraken gemaakt over het financieel beheer. Uitgangspunt daarbij is dat de Colleges en Kabinetten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich strikt beperkt tot de verantwoordelijkheden waarop hij aanspreekbaar is op basis van de Comptabiliteitswet.

Controle achteraf is daarbij het vangnet om te beoordelen of de Colleges en Kabinetten bij hun beheer binnen de grenzen blijven die de Comptabiliteitswet stelt. Daartoe worden de administraties van de Colleges en Kabinetten jaarlijks gecontroleerd door de Auditdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze controle strekt zich ook uit tot de administratieve organisatie. De laatste jaren was er steeds sprake van een goedkeurende verklaring.

Gezien de bijzondere positie van de Colleges en Kabinetten op het terrein van beheer is in deze begroting geen bedrijfsvoeringparagraaf opgenomen.

4. DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Totaal begroting

 
Uitgaven IIB begroting2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 90 15188 67689 28591 49891 498 
Mutaties amendement Kalsbeek: – 2 143     
Mutaties 1e suppletore begroting 2004 4 069724– 547– 3 516– 3 529 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 959987– 2 770– 6 913– 7 320 
Stand ontwerp-begroting 200584 39791 11890 38785 96881 06980 64980 649
 
Ontvangsten IIB begroting2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 3 2183 2183 2183 2183 218 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004 – 341– 200– 316– 316316 
Stand ontwerp-begroting 20053 4942 8773 0182 9022 9022 9022 902

ARTIKEL 1. RAAD VAN STATE

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
1: Raad van State2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004: 46 56346 02145 73045 73045 730 
1.1: advisering 7 1046 8636 8296 8296 829 
1.2: bestuursrechtspraak 39 45939 15838 90138 90138 901 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 1 6249298184545 
1.1: advisering 8615777 
1.2: bestuursrechtspraak 1 5389148113838 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 6241 773– 1 251– 5 055– 5 475 
1.1: advisering 96100999999 
a. loonbijstelling 7075747474 
b. prijsbijstelling 2625252525 
1.2: bestuursrechtspraak 5281 673– 1 350– 5 154– 5 574 
a. huisvesting  1 9872 917   
b. uitgaven hbv  – 870– 4 822– 5 707– 6 125 
c. loonbijstelling kamers 1, 2 en 3 264292324322326 
d. loonbijstelling HBV 9371514844 
e. loonbijstelling Regulier 2547343838 
f. prijsbijstelling kamers 1, 2 en 3 101104116115114 
g. prijsbijstelling HBV 3525181716 
h. prijsbijstelling Regulier 1017121313 
Stand ontwerp-begroting 2005:40 73248 81148 72345 29740 72040 30040 300
1.1: advisering6 1417 2866 9786 9356 9356 9356 935
1.2: bestuursrechtspraak34 59141 52541 74538 36233 78533 36533 365
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
1: Raad van State2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 1 9211 9211 9211 9211 921 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: – 381– 200– 316– 316316 
Stand ontwerp-begroting 20051 5251 5401 7211 6051 6051 6051 605

ARTIKEL 2. ALGEMENE REKENKAMER

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
2: Algemene Rekenkamer2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004: 26 05525 20125 02225 02225 022 
2.1:recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's 26 05525 20125 02225 02225 022 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 341224159159159 
2.1:recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's 341224159159159 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 340755352352352 
2.1:recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's 340755352352352 
a.reviewtaken  400    
a.loonbijstelling 266284282282282 
b.prijsbijstelling 7471707070 
Stand ontwerp-begroting 2005:26 27726 73626 18025 53325 53325 53325 533
2.1:recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's26 27726 73626 18025 53325 53325 53325 533
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
2: Algemene Rekenkamer2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 1 2171 2171 2171 2171 217 
Stand ontwerp-begroting 20051 3451 2171 2171 2171 2171 2171 217

ARTIKEL 3. DE NATIONALE OMBUDSMAN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
3: De Nationale ombudsman2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004: 7 3717 3317 3037 3037 303 
3.1: reguliere klachten 6 9806 9406 9126 9126 912 
3.2: klachten van lagere overheden 00000 
3.3: onderzoek 5353535353 
3.4: communicatie 295295295295295 
3.5: internationale contacten 4343434343 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 682545419419419 
3.1: reguliere klachten 272135999 
3.4: communicatie 410410410410410 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 95547439100100 
3.1: reguliere klachten 914354359696 
a. automatiseing infrastructuur  338339   
b. loonbijstelling 6874737373 
c. prijsbijstelling 2323232323 
3.3: onderzoek 11111 
a. loonbijstelling 11111 
3.4: communicatie 33333 
a. loonbijstelling 11111 
b. prijsbijstelling 22222 
3.5: internationale contacten  108    
a. conferentie  108    
Stand ontwerp-begroting 2005:8 6518 1488 4238 1617 8227 8227 822
3.1: reguliere klachten7 2337 3437 5107 3567 0177 0177 017
3.2: klachten van lagere overheden545000000
3.3: onderzoek159545454545454
3.4: communicatie674708708708708708708
3.5: internationale contacten404315143434343
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
3: De Nationale ombudsman2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 3939393939 
Stand ontwerp-begroting 2005138393939393939

ARTIKEL 4. KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
4: Kanselarij der Nederlandse Orden2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004: 2 9982 9862 9732 9732 973 
4.1: apparaat 1 7681 5861 5731 5731 573 
4.2: decoraties 1 2251 3951 3951 3951 395 
4.3: riddertoelagen 55555 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 1222222 
4.1: apparaat 1622222 
4.2: decoraties – 40     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 4243424242 
4.1: apparaat 2322212121 
a. loonbijstelling 1818171717 
b. prijsbijstelling 54444 
4.2: decoraties 1921212121 
a. prijsbijstelling 1921212121 
Stand ontwerp-begroting 2005:3 2033 1623 0313 0173 0173 0173 017
4.1: apparaat2 2501 9531 6101 5961 5961 5961 596
4.2: decoraties9501 2041 4161 4161 4161 4161 416
4.3: riddertoelagen3555555
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
4: Kanselarij der Nederlandse Orden2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 2929292929 
Stand ontwerp-begroting 200564292929292929

ARTIKEL 5. KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004: 2 4842 4482 4542 4542 454 
5.1: apparaat 2 4842 4482 4542 4542 454 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 190     
5.1: apparaat 190     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 3234343434 
5.1: apparaat 3234343434 
a. loonbijstelling 1921212121 
b. prijsbijstelling 1313131313 
Stand ontwerp-begroting 2005:2 4352 7062 4822 4882 4882 4882 488
5.1: apparaat2 4352 7062 4822 4882 4882 4882 488
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 NihilNihilNihilNihilNihil 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 40     
Stand ontwerp-begroting 200535140NihilNihilNihilNihilNihil

ARTIKEL 6. KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004: 1 2051 2271 2271 2271 227 
6.1: apparaat 1 2051 2271 2271 2271 227 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 62     
6.1: apparaat 62     
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 15286161616 
6.1: apparaat 15286161616 
a. verbouwing  270    
b. loonbijstelling 1011111111 
c. prijsbijstelling 55555 
Stand ontwerp-begroting 2005:1 0421 2821 5131 2431 2431 2431 243
6.1: apparaat1 0421 2821 5131 2431 2431 2431 243
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 NihilNihilNihilNihilNihil 
Stand ontwerp-begroting 200571NihilNihilNihilNihilNihilNihil

ARTIKEL 10. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Opbouw (verpl.=) uitgaven (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien HCS&KAB2003200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004: 1 3321 3332 4494 6624 662 
10.1: loonbijstelling 00000 
10.2: prijsbijstelling 00000 
10.3: onvoorzien 200201185185185 
10.4: waarde-overdracht en -overname 1 1321 1322 2644 4774 477 
10.5: taakstellingen 00000 
Mutaties 1e suppletore begroting 2004: 1 0481 153182– 2 014– 2 027 
10.1: loonbijstelling 1 8241 9551 9321 9491 941 
10.2: prijsbijstelling 700696679679674 
10.3: onvoorzien – 344– 366– 165– 165– 165 
10.4: waarde-overdracht en -overname – 1 132– 1 132– 2 264– 4 477– 4 477 
Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 2 107– 2 451– 2 402– 2 402– 2 389 
10.1: loonbijstelling – 1 415– 1 763– 1 740– 1 757– 1 749 
a. reallocatie loonbijstelling naar IIA – 981– 1 052– 1 026– 1 027– 1 019 
b. verdeling loonbijstelling IIB – 843– 903– 906– 922– 922 
c. WAO premie 217     
d. compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte 192192192192192 
10.2: prijsbijstelling – 700– 696– 679– 679– 674 
a. reallocatie prijsbijstelling naar IIA – 387– 386– 370– 371– 368 
b. verdeling prijsbijstelling IIB – 313– 310– 309– 308– 306 
10.4: waarde-overdracht en -overname 88173434 
a. loonbijstelling 88173434 
Stand ontwerp-begroting 2005:Nihil27335229246246246
10.1: loonbijstelling 409192192192192192
10.2: prijsbijstelling 000000
10.3: onvoorzien – 144– 16520202020
10.4: waarde-overdracht en -overname 8817343434
10.5: taakstellingen 000000
Opbouw ontvangsten (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien HCS&KAB 200420052006200720082009
Stand ontwerp-begroting 2004 1212121212 
Stand ontwerp-begroting 2005Nihil121212121212

5. Was-Wordt tabel

WAS   WORDT  
Beg.Art.OmschrijvingOperationele doelenBeg.Art.OmschrijvingOperationele doelen
IIHoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koningin, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van ArubaIIAStaten-Generaal 
 1Wetgeving en controle Eerste Kamer1. apparaatIIA1Wetgeving en controle Eerste Kamer1. apparaat
   2. vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer   2. vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer
   3. verenigde vergadering   3. verenigde vergadering
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 2.Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer1. schadeloosstellingIIA2Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer1. schadeloosstelling
   2. pensioenen en wachtgelden   2. pensioenen en wachtgelden
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 3.Wetgeving en controle Tweede Kamer 1. apparaatIIA3Wetgeving en controle Tweede Kamer 1. apparaat
   2. onderzoeksbudget   2. onderzoeksbudget
   3. drukwerk   3. drukwerk
   4. fractiekosten   4. fractiekosten
   5. uitzending leden   5. uitzending leden
   6. enquêtes   6. enquêtes
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 4Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer1. apparaat stenografische dienstIIA3Wetgeving en controle Tweede Kamer1. apparaat
   2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen 4Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer1. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen
   3. interparlementaire betrekkingen   2. interparlementaire betrekkingen3. Parlementair Expertise Centrum Europa
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 13Nominaal en onvoorzien SG1. loonbijstellingIIA10Nominaal en onvoorzien SG1. loonbijstelling
   2. prijsbijstelling   2. prijsbijstelling
   3. onvoorzien   3. onvoorzien
   4. waarde-overdracht en waarde-overname   4. waarde-overdracht en waarde-overnamex
   5. taakstellingen   5. taakstellingen
  Ontvangsten   Ontvangsten 
WAS   WORDT  
Beg.Art.OmschrijvingOperationele doelenBeg.Art.OmschrijvingOperationele doelen
IIHoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koningin, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van ArubaIIBRaad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba
 5Raad van State1. adviseringIIB1Raad van State1. advisering
   2. bestuursrechtspraak   2. bestuursrechtspraak
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 6Algemene Rekenkamer Ontvangsten1. recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma'sIIB2Algemene Rekenkamer Ontvangsten1. recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's
        
 7De Nationale ombudsman1. reguliere klachtenIIB3De Nationale ombudsman1. reguliere klachten
   2. klachten van lagere overheden   2. klachten van lagere overheden
   3. onderzoek   3. onderzoek
   4. communicatie   4. communicatie
   5. internationale contacten   5. internationale contacten
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 8Kanselarij der Nederlandse Orden1. apparaatIIB4Kanselarij der Nederlandse Orden1. apparaat
   2. decoraties   2. decoraties
   3. riddertoelagen   3. riddertoelagen
        
 9Kabinet der Koningin1. apparaatIIIAlgemene Zaken (Amendement Kalsbeek / m.i.v. OW 2004)
  Ontvangsten     
        
 10Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen1. apparaatIIB5Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen1. apparaat
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 11Kabinet van de Gouverneur van Aruba1. apparaatIIB6Kabinet van de Gouverneur van Aruba1. apparaat
  Ontvangsten   Ontvangsten 
        
 12Nominaal en onvoorzien HCS&KAB1. loonbijstellingIIB10Nominaal en onvoorzien RvS, AR, No, KNO1. loonbijstelling
   2. prijsbijstelling  KabGNA, KabGA2. prijsbijstelling
   3. onvoorzien   3. onvoorzien
   4. waarde-overdracht en waarde-overname   4. waarde-overdracht en waarde-overname
   5. taakstellingen   5. taakstellingen
  Ontvangsten   Ontvangsten 
Licence