Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Budgettaire gevolgen DGF (bedragen x € 1 000)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemenStand ontwerp-begroting 2006 Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begroting 2006 Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2007Mutaties 2008Mutaties 2009Mutaties 2010
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
VERPLICHTINGEN6 781013 14319 9240000
UITGAVEN6 781013 14319 9240000
Beginsaldo00000000
Programma-uitgaven6 781013 14319 9240000
U0111 Bewaking van dierziekten4 222004 2220000
U0112 Bestrijding van dierziekten2 559013 14315 7020000
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemenPM00PM0000
U0114 OverigPM00PM0000
ONTVANGSTEN6 781006 7810000

Toelichting:

In 2005 konden nog niet alle uitgaven in verband met de bestrijding van de uitbraak van Aviaire Influenza (vogelpest) afgehandeld worden. Omdat de afwikkeling verantwoord wordt onder doelstelling U0112, wordt het positieve eindsaldo 2005 ad € 13,1 mln. aan deze doelstelling toegevoegd.

Licence