Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting.

Wetsartikel 4

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpasing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.Leeswijzer4
   
2.Het beleid4
2.1.Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties4
2.2.De artikelen:7
   
 Veiligheid: 
 2: Politie7
 4: Partners in veiligheid9
 5: Nationale veiligheid10
 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid10
 15: Crisis- en rampenbeheersing11
 16: Brandweer en GHOR12
   
 Bestuurlijke Vernieuwing: 
 1: Grondwet en democratie14
 6: Functioneren openbaar bestuur14
 9: Grotestedenbeleid16
   
 Kwaliteit Openbare Sector 
 7: Informatiebeleid openbare sector17
 10: Arbeidszaken overheid18
 11: Kwaliteit Rijksdienst19
   
 Niet-beleidsartikelen 
 12: Algemeen20
 13: Nominaal en onvoorzien21
   
3.Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid22

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2006 en van de budgettaire gevolgen van enkele nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. De stand van de eerste suppletore begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2006 opgebouwd middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen en/of mutaties die 5% afwijken van het totaalbedrag van het artikel in de begroting 2006.

De technische wijzigingen betreffen o.a. niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) of gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen) worden toegelicht bij het beleidsartikel waarvan geld is bijgekomen. Verder wordt in de tabellen van budgettaire gevolgen van beleid een stand opgenomen van de juridische verplichtingen die alleen betrekking heeft op de programmagelden, met de peildatum van 1 maart.

2 Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

Totaal begrotingArt.nrVerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2006 5 136 7975 477 370486 806
Belangrijkste 1e suppletore mutaties    
1Budgetverdeelsysteem politie2.224 00024 000 
2Asielpolitie2.213 55613 556 
3Garanties geïntegreerd middelenbeheer politieregio’s2.2186 7000 
4Verbeterprogramma opsporing en vervolging2.223 90023 900 
5CAO politie2.2 en 2.35 3065 306 
6Centrale exploitatiekosten C20004.39 1009 100 
7Brandweer Haarlemmermeer16.28 2008 200 
8E-overheid7.28 1008 100 
9Nationale identiteitskaart7.4– 10 446– 10 446 
10Krachtige buurt9.310 00010 000 
11Afkoop specifieke uitkeringen9.30– 26 449 
12Justitie onderdeel inburgering9.364 18764 18764 187
13Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel11.664 00064 000 
14Lening VUT fonds13.32 000 0000 
15Aanwending eindejaarsmargediv.11 64911 649 
16Overige 105 189103 5958 674
Stand 1e suppletore begroting 2006 7 660 2385 786 068559 667

Toelichtingen

1) Budgetverdeelsysteem politie (BVS)

Vooruitlopend op de herziening van het budgetverdeelsysteem voor de politie (BVS) met ingang van 2007, wordt de uitgavenraming van BZK verhoogd ten behoeve van de oplossing van de bestaande bedrijfsvoeringsproblematiek bij de regio’s Limburg-Zuid en Flevoland.

2) Asielpolitie

Het budget voor de asielgerelateerde taken van de politie wordt op basis van de recente asielramingen verhoogd.

3) Garanties geïntegreerd middelenbeheer politieregio’s

De politieregio’s kunnen deelnemen aan het zogenaamd geïntegreerd middelenbeheer en een lening of een rekening-courantkrediet afsluiten bij het ministerie van Financiën. In 2006 maken naar verwachting 8 regio’s voor het eerst gebruik van die mogelijkheid. Het gebruik van deze kredietfaciliteiten is alleen mogelijk als het vakdepartement (BZK) garant staat voor de rente en aflossing. De af te geven garanties dienen als verplichting te worden vastgelegd. Hiervoor wordt de verplichtingenraming verhoogd met het bedrag van de af te geven garanties

4) Verbeterprogramma opsporing en vervolging

Ter implementatie van de aanbevelingen van de commissie Posthumus is het programma «Versterking opsporing en vervolging» opgesteld. Met de uitvoering van dit programma zijn extra uitgaven gemoeid door het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de politie. Voor de politie gaat het om een intensivering voor tegenspraak en review, de Teams Grootschalige Opsporing, het opnemen van verhoor en verhoging van het opleidingsniveau van rechercheurs. Een deel van de uitvoering van het programma zal binnen de bestaande capaciteit van de politie worden opgevangen. De extra uitgaven aan het OM en het NFI worden verantwoord bij de begroting van het ministerie van Justitie.

5) CAO politie

Een deel van de middelen die voor de in het najaar van 2005 gesloten CAO voor de politie waren gereserveerd voor 2005 komen in 2006 en 2007 tot besteding.

6) Centrale exploitatiekosten

Voor een sluitende exploitatie en het gebruik van het C2000-netwerk stellen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defensie en Financiën (Belastingdienst) middelen beschikbaar.

7) Brandweer Haarlemmermeer

De congruentie voor de gemeente Haarlemmermeer (incl. Schiphol) wordt gerealiseerd op schaal van de politieregio Kennemerland. Dit betekent dat brandweer en GHOR (Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) voor de gemeente Haarlemmermeer zullen overgaan van de regio Amsterdam e.o. naar de regio Kennemerland. In het belang van een goede rampenbestrijdingsorganisatie voor Schiphol wordt de brandweercapaciteit noodzakelijk versterkt. Om de regio Kennemerland in staat te stellen de versterking uit te voeren, worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld.

8) E-overheid

Om de invoering van de elektronische overheid bij decentrale overheden en andere overheidsorganisaties en de daarmee samenhangende administratieve lastenverlichting te versnellen worden i-teams ingezet. Daarnaast wordt het project «transparante overheid» gestart. Dit project leidt ertoe dat overheidsinformatie eenvoudiger kan worden geraadpleegd en gebruikt door burgers en bedrijven.

9) Nationale Identiteitskaart

In vergelijking met de oorspronkelijke raming vindt invoering van biometrische kenmerken op het reisdocument later plaats (28 augustus t.o.v. 1 januari). Vorig jaar is afgesproken dat de prijs van de Nationale Identiteitskaart in 2006 en 2007 bevroren blijft op het prijspeil van 2005. Als gevolg van vertraging van de invoering van biometrische kenmerken vallen de kosten van het bevriezen van de prijs lager uit dan geraamd.

10) Krachtige buurt

In 2006 wordt € 10 mln. uitgetrokken voor de invulling van sociale herovering in de grote steden. Het initiatief om een wijk aan te pakken ligt bij de steden. Indien steden het rijk vragen om hulp, gaat een gezamenlijke taskforce van de betrokken gemeente, Rijk en eventueel andere partners op zoek naar een oplossing voor het probleem. Als onderdeel van die aanpak kunnen middelen beschikbaar worden gesteld wanneer duidelijk is dat aanvulling op de gemeentelijke inzet nodig is. De betrokkenheid van bewoners speelt een grote rol. Het doel van sociale herovering is de wijk op een duurzaam niveau te brengen. Door gerichte inzet van deze middelen kan verder worden gewerkt aan verbetering van leefbaarheid en veiligheid in buurten.

11) Afkoop specifieke uitkeringen

In het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt op het rapport van de Stuurgroep-Brinkman «Anders gestuurd, beter bestuurd», zijn in 2005 vier specifieke uitkeringen afgekocht. Het gaat om de drie regelingen «Impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie» (gezamenlijk € 85,1 mln.) en om de regeling «Werkgelegenheidimpuls» (€ 83 mln.). De structurele gevolgen van de afkoop worden nu verwerkt.

12) Justitie onderdeel inburgering

Op basis van de «Regeling voorschotten in verband met uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers» worden voorschotten aan de grote steden (G31) uitgekeerd voor het organiseren van inburgeringstrajecten. De middelen voor de bevoorschotting worden via een zogenaamde bijdrageconstructie van het ministerie van Justitie overgemaakt aan het ministerie van BZK.

13) Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel

In het najaar 2005 is voor de sector Rijk een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord was de afschaffing van de ZVR per 1 januari 2006 en een bedrag voor afkoop ineens in 2006. Voor de afkoop ineens worden middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naar voren gehaald

14) Lening VUT-fonds

In 2005 is er tussen de sociale partners bij de overheid een akkoord over VUT/prepensioen/levensloop (VPL) gesloten. Onderdeel van dit VPL-akkoord is een rentedragende lening van de Staat aan het VUT-fonds. In de periode 2007–2009 ontstaat een tekort ten opzichte van een stabiel premiepad, dat in de periode 2013–2016 wordt ingelopen. De Staat zal in die eerste periode in de financieringsbehoefte van het VUT-fonds voorzien door het verstrekken van een rentedragende lening ter grootte van € 2,0 mld., te verstrekken in drie tranches. In de jaren 2014–2016 (met mogelijkheid van vervroegde aflossing) zal het VUT-fonds deze lening aflossen. De uitgaven die hiermee samenhangen, worden in de begrotingen voor 2007–2009 opgenomen.

15) Aanwending eindejaarsmarge

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

 Art. nrVerplichtingenUitgaven
Aanbesteding materieel terreurbestrijding2.32 0002 000
Transitiekosten en Geïntegreerd Meldkamer Systeem4.32 9002 900
Decentraal oefenen15.31 6361 636
Stimuleringsprogramma Veiligheidsrisico’s16.22 5002 500
Koppeling waarschuwingsstelsel (WAS)16.42 5002 500
Toename wachtgelden burgemeesters12.1113113
  11 64911 649

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. PolitieStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen4 264 9610229 7024 494 66350 49482 48784 30984 809
Garantieverplichtingen   nihil    
         
Uitgaven4 248 581043 0024 291 58350 49482 48784 30984 809
Juridisch verplicht   3 877 371    
         
1. Apparaat11 2040– 34010 864– 460– 60– 60– 60
a. Invulling efficiencytaakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)  – 300 – 400   
b. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)  – 40 – 60– 60– 60– 60
         
2. Politie op regionaal niveau3 271 822034 8623 306 68442 30975 86777 68978 189
a Centrale exploitatiekosten C2000 (zie ook art. 4.3)  – 30 600 – 30 600   
b Landelijke functionaliteiten (zie ook art. 4.3)  1 700 1 7001 7001 7001 700
c Asielpolitie  13 556 10 67113 16712 98912 989
d. Budgetverdeelsysteem Politie  24 000 24 00024 00024 00024 000
e. Verbeterprogramma opsporing en vervolging  23 900 35 10037 00039 00039 500
f. CAO politie  2 306 1 438   
         
3. Politie op bovenregionaal en landelijk niveau489 375 8 400497 7758 5656 5006 5006 500
a. Aanbesteding materieel terreurbestrijding  2 000     
b. ICT schil CT infobox (zie ook art. 11.6)  500     
c. Mobiliteits- en loopbaanbeleid (zie ook art. 2.5)  100 100   
d. Personele kosten projecten (zie ook art. 4.1)  – 100 – 35   
e. CAO politie  3 000 2 000   
f. Terrorismebestrijding (bijdrage van Justitie)  2 900 6 5006 5006 5006 500
         
4. Prestatievermogen politie70 394 070 3940000
         
5. Adequaat niveau van politiepersoneel199 025 80199 10580180180180
a. Flexibel Pensioen Uittreden/Functioneel Leeftijdsontslag (bijdrage van Justitie)  180 180180180180
b. Mobiliteit en loopbaanbeleid (zie ook art. 2.3)  – 100 – 100   
         
6. Geneeskundige verzorging politie206 761 0206 7610000
         
Ontvangsten209 976 0209 9760000

Toelichtingen

2.2.b. Landelijke functionaliteiten

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de bijdrage voor een aantal functionaliteiten (LIST, MOBIPOL, OPS, HKS, DEX, LPR en CVI) toegevoegd aan de algemene bijdrage voor de politiekorpsen. De bekostiging van de werkzaamheden van het Concern Informatiemanagement Politie (CIP) voor deze functionaliteiten geschiedt daarmee vanuit de korpsen.

2.2.c. Asiel politie

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.2.d. Budgetverdeelsysteem politie

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.2.e. Verbeterprogramma opsporing en vervolging

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.2.f/2.3.f. CAO politie:

Zie toelichting paragraaf 2.1

2.3.a. Aanbesteding materieel terreurbestrijding

Het Kabinet heeft medio 2005 als onderdeel van de intensivering terrorismebestrijding geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van groot materieel. In totaal worden 28 voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht (VRT’s) aangeschaft. De eerste 12 VRT’s worden niet in 2005 maar in 2006 geleverd en betaald.

2.3.f. Terrorismebestrijding

Op landelijk niveau wordt de Dienst Speciale Interventies (DSI) opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen politie/KLPD en Defensie heeft tot taak het voorkomen en bestrijden van grof geweld c.q terrorisme. Kerncompetenties zijn: Integer, samenwerken, operationeel, professioneel handelen en innovatie. De inzet van de DSI vindt plaats op initiatief van de Hoofdofficier van Justitie of op aangeven van de Minister van Justitie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening. Aangezien het KLPD het beheer voert over de DSI wordt het KLPD-budget hiervoor opgehoogd. Over de wijze waarop het ministerie van Defensie bijdraagt aan DSI vindt nog nader overleg plaats.

4. Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Partners in veiligheidStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen70 99860041 945113 54328 608– 1 431– 1 544– 1 742
         
Uitgaven70 99860041 945113 54328 608– 1 431– 1 544– 1 742
Juridisch verplicht   54 270    
         
1. Apparaat8 632 8259 457488715602404
a. Apparaatskosten (zie ook art. 4.2, 4.3 en 4.6)  446 446446446446
b. Detachering Europese commissie (zie ook art. 12.1)  124 128113  
c. Invulling eff. Taakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)  – 208 – 277   
d. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)  – 28 – 42– 42– 42– 42
e. Personele kosten projecten (zie ook art. 2.3 en 4.3)  293 35   
f. Permanente vertegenwoordiging EU en NAVO (bijdrage van BUZA en HGIS)  198 198198198 
         
2. Integraal veiligheidsbeleid4 234600– 3594 475– 360– 26– 26– 26
a. Project Hektor 600      
b. Project Aanpak urgente bedrijvenlocaties (bijdrage aan EZ)  – 333 -334   
c. Apparaatskosten (zie ook art. 4.1)  – 26 -26– 26– 26– 26
         
3. ICT-infrastructuur51 138 41 53392 67128 534– 2 066– 2 066– 2 066
a. Apparaatskosten (zie ook art. 4.1)  – 366 – 366– 366– 366– 366
b. Centrale exploitatiekosten C2000 (bijdrage van VWS en Defensie)  9 100     
c. Centrale exploitatiekosten C2000 (zie ook art. 2.2)  30 600 30 600   
d. Gebruik C2000 Belastingdienst (bijdrage van Financiën)  1 192     
e. Landelijke functionaliteiten (zie ook art. 2.2)  – 1 700 – 1 700– 1 700– 1 700– 1 700
f. Personele kosten projecten (zie ook art. 4.1)  – 193     
g. Transitiekosten Geïntegreerd Meldkamer Systeem  2 900     
         
6. Veiligheidsbeleid op internationaal niveau6 994 – 546 940– 54– 54– 54– 54
a. Apparaatskosten (zie ook art. 4.1)  – 54 – 54– 54– 54– 54
         
Ontvangsten0 000000

Toelichtingen

4.3.b, c, d. Centrale exploitatiekosten en gebruik C2000

Over de financiering van de centrale exploitatiekosten van het netwerk C2000 is met de betrokken disciplines een verdeling vastgesteld. Van de ministeries van VWS en Defensie en de politie (artikel 2) wordt een bijdrage ontvangen. Voor het gebruik van het netwerk door de Belastingdienst wordt van het ministerie van Financiën eveneens een bijdrage ontvangen.

4.3.g. Transitiekosten Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS)

In 2005 zijn middelen vrijgemaakt voor de herstructurering van GMS en de transitiekosten voor ITO/ISC. Deze middelen waren echter niet in 2005 nodig maar zijn in 2006 nodig.

5. Nationale Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5. Nationale VeiligheidStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen126 08004 400130 4800000
         
Uitgaven126 08004 400130 4800000
         
1. Apparaat122 937 3 400126 337– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
a Humint  – 1 000 – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
b ICT schil CT infobox (zie ook art. 11.6)  4 400     
         
2. Geheim3 143 1 0004 1431 0001 0001 0001 000
a. Humint  1 000 1 0001 0001 0001 000
         
Ontvangsten91 0910000

Toelichtingen

5.1.b. ICT-schil CT-infobox

De ICT-schil maakt informatie uit de contra-terrorisme infobox (CT-infobox) toegankelijk voor aangewezen partijen in terrorismebestrijding.

5.2.a. HUMINT

De geheime uitgaven worden opgehoogd voor de toename van het aantal HUMINT-operaties en de toenemende kosten daarvan.

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen12 872085313 7251 0361 0081 015986
         
Uitgaven12 872085313 7251 0361 0081 015986
         
1. Inspectie openbare orde en veiligheid3 908 4534 361636608615586
a. Functioneel Leeftijdsontslag (zie ook art. 12.1)  52 58808758
b. Reorganisatie traject progressie in toezicht (zie 12.1)  50 50   
c. Apparaatskosten inspectie openbare orde en veiligheid (zie ook art. 12.1)  351 528528528528
         
2. Onderzoeksraad voor veiligheid8 964 4009 364400400400400
a. Detachering Personeel (bijdrage van Defensie)  400 400400400400
         
Ontvangsten0 000000

15. Crisis- en Rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15. Crisis- en RampenbeheersingStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen32 71507 39740 112– 1 136– 922– 922– 922
         
Uitgaven35 07907 39742 476– 1 136– 922– 922– 922
Juridisch verplicht   9 981    
         
1. Apparaat6 531 9457 4768621 1361 1361 136
a. Apparaatskosten (zie ook art. 15.4)  1 178 1 1781 1781 1781 178
b. Invulling efficiencytaakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)  – 206 – 274   
c. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)  – 27 – 42– 42– 42– 42
         
2. Proactie/preventie4 820 – 1404 6800000
a. Tunnelveiligheid (bijdrage aan V&W)  – 50     
b. Stimulering multifunctioneel samenwerking (zie ook art. 15.4)  – 2 590     
c. Intensivering Civiel/Militaire Samenwerking  2 500     
         
3. Preparatie18 837 – 3 91214 925– 820– 880– 880– 880
a. Beheer nationaal meetnet radioactiviteit (bijdrage aan VROM)  – 820 – 820– 880– 880– 880
b. Decentraal oefenen  2 000     
c. Stimulering bestuurlijke samenwerking (zie ook art. 15.4)  – 9 092     
d. Wet tegemoetkoming bij schade en zware ongevallen (WTS)  4 000     
         
4. Respons4 891 10 50415 395– 1 178– 1 178– 1 178– 1 178
a. Apparaatskosten (zie ook art. 15.1)  – 1 178 – 1 178– 1 178– 1 178– 1 178
b. Stimulering multifunctioneel samenwerking (zie ook art. 15.2)  2 590     
c. Stimulering bestuurlijke samenwerking (zie ook art. 15.3)  9 092     
         
Ontvangsten0 000000

Toelichtingen

15.1.a. Apparaatskosten

Het betreft hier een eenmalige structurele compensatie van de personeelsbudgetten vanuit de programmabudgetten (€ 1 004 000). Daarnaast is sprake van een incidentele reallocatie in 2006 als gevolg van de aanschaf van een managementinformatiesysteem en de invoering van het meer projectmatig werken bij DCB (€ 200 000).

15.2.c. ICMS

Intensivering Civiel/Militaire Samenwerking (ICMS). Als onderdeel van ICMS wordt een «netcentrische» proeftuin ingericht met TNO en drie veiligheidsregio’s. Daarin wordt onderzocht of multidisciplinaire aansturing van civiele crisisbeheersing kan worden ondersteund met militaire ICT/systemen.

15.3.b. Decentraal oefenen

Decentrale overheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van het houden en/of verbeteren van multidisciplinaire oefeningen. Hiertoe konden tot 1 november 2005 aanvragen worden ingediend. In 2005 konden niet alle aanvragen tijdig afgehandeld worden. Dit gebeurt in 2006.

15.3.d Wet tegemoetkoming bij schade en zware ongevallen (WTS)

De meerkosten in 2006 hangen samen met nog lopende beroepsprocedures over toepassing van de WTS in verband met de wateroverlast in 1998 (overmatige regenbuien) en 2003 (Maas en Wilnis).

15.4.b & c. Stimulering multifunctioneel en bestuurlijke samenwerking

Evaluatie van grootschalige oefeningen toont aan dat de coördinatie van bestuurlijke crisisbesluitvorming en informatievoorziening voortdurende aandacht vraagt. Het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) treedt op als coördinator en facilitator. De evaluatie vraagt tevens om een andere invulling van het NCC.

De veranderende samenleving vereist een adequate risico- en crisiscommunicatie, die onafhankelijk, gezaghebbend en betrouwbaar is. In verband hiermee zal de campagne Voramp worden herzien en zal in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) een campagne terrorisme-aanpak worden ontwikkeld.

De kwaliteit van bestuurlijke en operationele coördinatie en de informatievoorziening gaat een steeds grotere rol spelen in de crisis- en rampenbestrijding en daarnaast de risico- en crisiscommunicatie met de burger. Om het NCC en het Expertise centrum Risico-en Crisiscommunicatie (ERC) ook in de toekomst hierin een prominente rol te laten vervullen wordt de positie van het NCC en de rol van het ERC versterkt.

16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16. Brandweer en GHORStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen140 076014 068154 144– 178– 23– 23– 23
         
Uitgaven140 104014 068154 172– 178– 23– 23– 23
Juridisch verplicht   80 696    
         
1. Apparaat5 638 – 1325 506– 178– 23– 23– 23
a. Invulling eff. taakstelling apparaat (zie ook art. 13.3)  – 116 – 155   
b. Invulling inkooptaakstelling (zie ook art. 13.3)  – 16 – 23– 23– 23– 23
         
2. Bestuurlijke organisatie104 022 11 300115 322– 400– 400– 400– 400
a. Stimuleringsprogramma veiligheid  2 500     
b. Territoriale congruentie (zie ook art. 11.6)  1 000     
c. Herverdeling beleidsbudget (zie ook art. 16.3 en 16.4)  – 400 – 400– 400– 400– 400
d. Brandweer Haarlemmermeer  8 200     
         
3. Taken3 87302004 073200200200200
a. Herverdeling beleidsbudget (zie ook art. 16.2)  200 200200200200
         
4. Kwaliteit26 571 2 70029 271200200200200
a. Herverdeling beleidsbudget (zie ook art. 16.2)  200 200200200200
b. Koppeling waarschuwingsstelsel  2 500     
         
Ontvangsten250 02500000

Toelichtingen

16.2.a. Stimuleringsprogramma veiligheid

Er is een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld stellen om op de vorming van veiligheidsregio’s gerichte ontwikkelingen en experimenten te ondersteunen. Het ontwerpen van het stimuleringsprogramma, het opstellen van de visiedocumenten door de veiligheidsregio’s en het proces van beoordeling en waardering van de aanvragen kon in 2005 niet tijdig worden afgerond. Het resterende deel van de aanvragen wordt nu in 2006 afgerond.

16.2.b. Territoriale congruentie

Het op elkaar laten aansluiten van brandweer- en GHOR-regio’s enerzijds, en politieregio’s anderzijds brengt kosten met zich mee. Als uitgangspunt geldt dat de regio’s die kosten zelf opvangen. In bepaalde gevallen wordt een tegemoetkoming in deze frictiekosten beschikbaar gesteld. De territoriale congruentie is in bijna alle regio’s afgerond. Om de knelpunten in de regio Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, op te lossen wordt aan deze regio hiervoor een eenmalige tegemoetkoming verstrekt.

16.2.d. Brandweer Haarlemmermeer

Zie toelichting paragraaf 2.1

16.4.b.Koppeling waarschuwingsstelsel

Voor de aansturing van het Waarschuwingsstelsel (WAS) wordt een nieuw netwerk aangelegd. Het Europese aanbestedingstraject en andere voorbereidende werkzaamheden vonden in 2005 plaats. De feitelijke uitvoering kan pas plaatsvinden als de invoering van C2000 in 2006 voltooid is.

Thema Bestuurlijke vernieuwing

1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1. Grondwet en DemocratieStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen11 878 2 65414 5322 533113113113
    14 532    
         
Uitgaven11 87802 65414 5322 533113113113
Juridisch verplicht        
         
1. Apparaat11 878 2 65414 5322 533113113113
a. Detachering vertegenwoordiger EU (zie ook art. 12.1)  135135    
b. Juridisch adviseur kabinet Gouverneur NA (zie IIB art. 5.1)  106106    
c. Kiezen op Afstand (zie ook art. 12.1)  1 7751 7751 500   
d. Bijdrage bouwmeester Mensenrechteninstituut (zie ook art. 12.1)  100100    
e. Subsidie Comité 4/5 mei (zie ook art. 12.1)  138138113113113113
f. Versterking secretariaat Kiesraad (zie ook art. 12.1)  400400920   
         
Ontvangsten0 000000

Toelichtingen

1.2.a. Kiezen op Afstand

Het project KOA (Kiezen Op Afstand) is bedoeld om het stemmen bij algemene verkiezingen te vergemakkelijken door het stemproces minder plaatsgebonden te maken. KOA bestaat uit de deelprojecten Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal (SWS) en Internet- en telefoonstemmen voor kiesgerechtigden woonachtig in het buitenland (ITS). Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 is voor SWS een experiment uitgevoerd. Daarnaast worden in 2006 voorbereidingen getroffen voor ITS bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2007.

6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6. Functioneren Openbaar BestuurStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen39 29905 95945 258411– 39– 39– 39
         
Uitgaven39 29905 95945 258411– 39– 39– 39
Juridisch verplicht   25 089    
         
1. Apparaat8 2920– 7927 500– 1 276– 1 276– 1 276– 1 276
a. Overheveling Bureau Internationale Zaken naar concernstaven (zie ook art. 12.1)  – 1 263 – 1 368– 1 368– 1 368– 1 368
b. Incidentele apparaatskosten Bestuurlijke Financiële Organisatie (zie ook art. 6.2)  433     
c. Overheveling personeel DGMOS (zie ook art. 10.1)  – 108 – 54– 54– 54– 54
d. Onderzoeksbudget en oorlogsgravenstichting (zie ook art. 6.2)  63 63636363
e. Subsidie oorlogsgravenstichting (zie ook art. 12.1)  – 5 – 5– 5– 5– 5
f. Wachtgelden (bijdrage van Koninkrijksrelaties)  88 88888888
         
2. Inrichting en werking openbaar bestuur7 236 6 05113 2871 387937937937
a. Incidentele apparaatskosten Bestuurlijke Financiële Organisatie (zie ook art. 6.2)  – 433     
b. Intensiveringen bestuurlijke vernieuwing (zie ook art. 11.6)  4 140     
c. Kwaliteit lokaal bestuur/vernieuwingsimpuls  1 000 1 0001 0001 0001 000
d. Professionaliseringsfonds (bijdrage van Gemeentefonds)  450 450   
e. Reallocatie DGKB (zie ook art. 9.1)  – 60 0000
f. Onderzoeksbudget en oorlogsgravenstichting (zie ook art. 6.1)  – 63 – 63– 63– 63– 63
g. Schadeloosstelling Europarlementariërs (bijdrage naar Staten-Generaal)  – 250     
h. Toename wachtgelden burgemeesters (zie ook art. 12.1)  1 267     
         
3. Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers8 749 08 7490000
         
4. Faciliteren politieke ambtdragers15 022 70015 722300300300300
a. Subsidie LPF (zie ook art. 11.6)  400     
b. Zendtijd politieke partijen (bijdrage van OCW)  300 300300300300
         
Ontvangsten159 01590000

Toelichtingen

6.2.b. Intensiveringen bestuurlijke vernieuwing

Om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen, proberen gemeenten en provincies op allerlei manieren burgers te betrekken bij het bestuurlijke proces. Nieuwe methoden als een burgerjury en digitale burgerconsultatie worden hierbij beproefd. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties wil concrete initiatieven van gemeenten, provincies en burgers ondersteunen via eenmalige bijdragen en onderzoek naar de resultaten.

6.2.c. Kwaliteit lokaal bestuur

Voorgesteld wordt om de bijdrage van BZK aan het agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocument) vanaf 2006 structureel af te romen met € 1 mln. en deze middelen in te zetten voor de bestuurlijke vernieuwing lokaal bestuur,door enerzijds de kennis en vaardigheden van raadsleden, wethouders en ambtenaren te bevorderen (in samenwerking met de VNG) en anderzijds een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg in te stellen. Door het vrijspelen van middelen binnen de BZK-begroting blijft het Rijk gemeenten en provincies ondersteunen bij het verder verbeteren van het duale stelsel.

6.2.h. Toename wachtgelden burgemeesters

De kosten voor wachtgelden nemen aanzienlijk toe. BZK zal in 2006 een onderzoek doen naar de achtergronden van deze toename.

9. Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9. GrotestedenbeleidStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen10 857081 10091 95721 8537 7537 753 
         
Uitgaven351 171054 651405 822– 6 469– 20 569– 20 569– 28 322
Juridisch verplicht   357 160    
         
1. Apparaat3 147 603 2070000
a. Reallocatie DGKB (zie ook art. 6.2)  60     
         
2. Faciliteren grotestedenbeleid2 008 02 0080000
         
3. Stimuleren grotestedenbeleid346 016 54 591400 607– 6 469– 20 569– 20 569– 28 322
a. Justitie criminele loopbaan allochtone jongeren  4 500 4 5005 4005 400 
b. Justitie onderdeel inburgering  64 187     
c. Bijdrage constructie VWS  2 353 2 3532 3532 353 
d. Krachtige buurt  10 000 15 000   
e. Afkoop specifieke uitkeringen  – 26 449 – 28 322– 28 322– 28 322– 28 322
         
Ontvangsten214 516071 040285 5566 8537 7537 7530
a. Justitie criminele loopbaan allochtone jongeren 4 500 4 5005 4005 400  
b. Justitie onderdeel inburgering  64 187     
c. Bijdrage constructie VWS  2 353 2 3532 3532 353 

Toelichtingen

9.3.a.Justitie criminele loopbaan allochtone jongeren

De regeling «criminele loopbaan allochtone jongeren» wordt in de jaren 2006 tot en met 2009 voor de G31 uitgekeerd door het ministerie van BZK door middel van een brede doeluitkering. Door middel van een zogenaamde bijdrageconstructie wordt het ministerie van BZK in staat gesteld deze betalingen te doen.

9.3.b. Justitie onderdeel inburgering

Zie toelichting paragraaf 2.1.

9.3.c. Bijdrage constructie VWS

Deze mutatie betreft een technische aanpassing (o.a. indexatie) van de brede doeluitkering ten aanzien van het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.

9.3.d. Krachtige buurt

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Thema Kwaliteit Openbare Sector

7. Informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7. Informatiebeleid Openbare SectorStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begroting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen155 8990– 6 193149 70611 21413 7845 1845 184
         
Uitgaven170 1460– 6 193163 95311 21413 7845 1845 184
Juridisch verplicht   39 028    
         
1. Apparaat4 361004 3610000
         
2. Verbeteren ICT-voorzieningen19 47109 02128 49215 60914 8006 2006 200
a. Adviescollege toetsing administratieve lasten (bijdrage aan Financiën)  – 368 – 191   
b. Basisregistratie (bijdrage aan VROM)  – 1 500     
c. Herverdeling budgetten (zie ook art. 7.2)  2 789     
d. E-overheid  8 100 15 80014 8006 2006 200
         
3. Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen28 3270– 2 80525 522– 16– 16– 16– 16
a. Cas kinderopvang (zie art. 12.1)  – 16 – 16– 16– 16– 16
b. Herverdeling budgetten (zie ook art. 7.1)  – 2 789     
         
4. Reisdocumenten en GBA stelsel117 9870– 12 409105 578– 4 379– 1 000– 1 000– 1 000
a. Afname bijdrage BPR  – 1 963 – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000
b. Nationale identiteitskaart  – 10 446 – 3 379   
         
Ontvangsten60 2120060 2120000

Toelichtingen

7.2.b Basisregistratie

Het betreft een bijdrage in de financiering van de landelijke voorziening ten behoeve van de basisregistraties voor adressen en gebouwen.

7.2.c. Herverdeling budgetten

Het betreft herverdeling van de programmagelden, als gevolg van een andere inrichting van de administratie waarbij beheeractiviteiten en beleidsactiviteiten meer in samenhang zijn gebracht

7.2.d. E-overheid

Zie toelichting paragraaf 2.1

7.4.a. Afname bijdrage BPR

Jaarlijks stelt BZK een bedrag beschikbaar aan BPR voor uitvoering van beleidstaken, projecten en onderzoeken. Voorgesteld wordt om de bijdrage van BZK aan het agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocument) vanaf 2006 structureel af te romen met € 1 mln. en deze middelen in te zetten voor de bestuurlijke vernieuwing lokaal bestuur (zie 6.2.c). Daarnaast wordt incidenteel € 0,963 mln. ingezet voor intensiveringen bestuurlijke vernieuwing (zie 6.2.b).

7.4.b. Nationale Identiteitskaart

Zie toelichting paragraaf 2.1

10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10. Arbeidszaken overheidStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen60 45105 16465 61554545454
         
Uitgaven60 45104 92165 37254545454
Juridisch verplicht   3 440    
         
1. Apparaat10 063 78810 85154545454
a. Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)  680     
b. Overheveling personeel DGMOS (zie ook art. 6.1)  108 54545454
         
5. Uitkeringsregelingen40 793 2 78343 5760000
a. Stichting administratie Indonesische pensioenen (zie ook art. 11.6)  2 783     
         
6. Randvoorwaarden sectoren/overheid9 595 1 35010 9450000
a. Bureau Internationale Ambtenaren (zie ook art. 11.6)  250     
b. Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (zie ook art. 11.6)  250     
c. Good Governance (zie ook art. 11.6)  250     
d. Project normalisatie overheid (zie ook art. 11.6)  600     
         
Ontvangsten61906801 2990000
a. Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) 680      

Toelichtingen

10.5.a. Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Als gevolg van een éénmalige vertraging in de betaling aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), die de uitvoering doet van de pensioenen aan Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen, wordt in 2006 nog circa € 2,8 mln. administratietechnisch geboekt.

11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11. Kwaliteit RijksdienstStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen108 924 53 567162 491– 24 898– 19 598– 12 298– 5 598
Garantieverplichtingen   nihil    
         
Uitgaven108 924052 216161 140– 24 898– 19 598– 12 298– 5 598
Juridisch verplicht   15 710    
         
1. Apparaat12 622 52913 151511511511511
a. Correctie verdeling taakstelling BABD (zie ook art. 11.2)  – 38 – 56– 56– 56– 56
b. Wachtgeld BABD (zie ook art. 11.2 en art. 12.1)  200 200200200200
c. Intercollegiale consultatie  367 367367367367
         
2. topmanagers rijksdienst4 975 2735 248– 109– 109– 109– 109
a. Correctie verdeling taakstelling BABD (zie ook art. 11.1)  38 56565656
b. Wachtgeld BABD (zie ook art. 11.1)  – 165 – 165– 165– 165– 165
c. Management developement  400     
         
6. Professionele en goede medewerkers68 659 43 308111 967– 25 300– 20 000– 12 700– 6 000
a. Contract beëindiging IBM (zie diverse artikelen)  – 20 825     
b. Rijkstraineesprogramma (bijdrage van/aan diverse departement)  137     
c. Service center media inzet  600     
d. Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel  64 000 – 25 300– 20 000– 12 700– 6 000
e. Arbo (zie ook art. 11.7)  – 604     
         
7. Functionerende organisatie563 1 1771 7400000
a. Loopbaan en Mobiliteit (bijdrage diverse dep.)  26     
b. Ontwikkelcentrum (bijdrage diverse dep.)  256     
c. Arbeidsjuridisch (zie ook art. 12.1)  98     
d. Rijksadvies (bijdrage diverse dep.)  193     
e. Arbo (zie ook art. 11.6)  604     
         
8. Functionerende bedrijfsvoering22 105 6 92929 0340000
a. Onderzoek P-direkt (zie ook art. 12.1)  – 47     
b. Rijksweb 2006 (bijdrage van V&W)  994     
c. P-direkt (zie ook art. 11.6)  5 982     
         
Ontvangsten0 767767367367367367
a. Intercollegiale consultatie  367 367367367367
b. Management developement  400     

Toelichtingen

11.6.d. Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

Zie toelichting paragraaf 2.1

11.6.a. Contract beëindiging IBM

BZK heeft in 2005 € 20,8 mln. betaald aan IBM, in verband met de afwikkeling van het beëindigen van de samenwerking (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 146, nr. 5). Na besluitvorming over de nieuwe koers van P-direkt en indien deze besluitvorming leidt tot het toekennen van de status van batenlastendienst zal dit bedrag grotendeels via een beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën worden aangezuiverd.

11.6.d. Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

Zie toelichting paragraaf 2.1

11.8.c. P-direkt

P-Direkt heeft in 2006 nog onvoldoende inkomsten om tot een sluitende exploitatie te komen. BZK draagt bij om het voorziene tekort te dekken.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 12: Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12. AlgemeenStand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen87 756– 600– 2 66684 490– 2 168300406435
         
Uitgaven87 756– 600– 2 66684 490– 2 168300406435
         
1. Apparaat76 918– 600– 2 66673 652– 2 163300406435
a. Project Hektor (zie ook art. 4.1) – 600      
b. Overheveling Bureau Internationale Zaken naar concernstaven (zie ook art. 6.1)  1 263 1 3681 3681 3681 368
c. Toename wachtgelden burgemeesters (zie ook art. 6.2)  – 885     
d. Onderzoek P-direkt (zie ook art. 11.8)  47     
e. Bijdrage bouwmeester NMI (zie ook art. 1.1)  – 100     
f. Subsidie comité 4/5 mei (zie ook art. 1.1)  – 138 – 113– 113– 113– 113
g. Cas kinderopvang (zie art. 7.3)  16 16161616
h. Wachtgeld BABD (zie ook art. 11.1)  – 35 – 35– 35– 35– 35
i. Detachering Europese commissie (zie ook art. 1.1 en 4.1)  – 259 – 128– 113  
j. Dienstverleningsafspraken  374     
k. Functioneel Leeftijdsontslag (zie ook art. 14.1)  – 52 – 58– 80– 87– 58
l. Kiesraad en keizen op afstand (zie ook art. 1.1 en 1.3)  – 2 175 – 2 420   
m. Reorganisatietraject progressie in toezicht (zie 14.1)  – 50 – 50   
n. Subsidie oorlogsgravenstichting (zie ook art. 6.1)  5 5555
o. Apparaatskosten inspectie openbare orde en veiligheid (zie ook art. 14.1)  – 351 – 528– 528– 528– 528
p. Wet gelijke behandeling handicap (bijdrage aan Justitie)  – 100 – 100– 100– 100– 100
q. Wet gelijke behandeling leeftijd (bijdrage aan Justitie)  – 120 – 120– 120– 120– 120
r. Werkmaatschappij bijdrage BZK aandeel  – 106     
         
2. Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis10 838  10 838    
         
Ontvangsten983 3741 3570000
a. Dienstverleningsafspraken  374     

Toelichtingen

12.1.b. Overheveling Bureau Internationale Zaken naar concernstaven

Het betreft een overheveling van middelen ter bekostiging van het per 1 januari 2006 aan het Bureau van de Secretaris Generaal toegevoegde Bureau Internationale Zaken (voorheen Directie CIB). Verder is ook de Permanente Vertegenwoordiging EU ondergebracht bij Concernstaven.

3.2 Artikel 13: Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2006Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore be-groting 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)= (1+2+3)    
Verplichtingen14 03102 085 4912 099 52267 64756 44347 35338 357
         
Uitgaven14 031085 49199 52267 64756 44347 35338 357
         
1. Loonbijstelling0 61 70261 70243 29233 85324 96215 780
a. Loonbijstelling tranche 2006  61 702 43 29233 85324 96215 780
         
2. Prijsbijstelling0 24 70324 70324 66723 97823 75823 933
a. Prijsbijstelling tranche 2006  24 703 24 66723 97823 75823 933
         
3. Onvoorzien14 031 – 91413 117– 312– 1 388– 1 367– 1 356
a. Invulling efficiencytaakstelling apparaat (zie diverse artikelen)  830 1 1061 1061 1061 106
b Invulling inkooptaakstelling (zie diverse artikelen)  111 167167167167
c. Restant efficiencytaakstelling  0 0– 1 106– 1 106– 1 106
d. Veiligheidsmonitor (bijdrage aan EZ)  – 225     
e. Motie apb: efficiency/huisvesting  – 1 630 – 1 585– 1 555– 1 534– 1 523

13.1a/13.2a. Loon-en prijsbijstelling tranche 2006

Het betreft de ontvangen loon-en prijsbijstelling voor 2006 die nog doorverdeeld moet worden naar diverse beleidsartikelen.

13.3.a Invulling efficiencytaakstelling apparaat

Het betreft de openstaande efficiencytaakstelling die is doorvertaald naar diverse beleidsartikelen.

13.3.e. Motie APB: Efficiency/huisvesting ZBO’s en agentschappen

De financiële gevolgen die voortvloeien uit de aangenomen moties zijn verhaald op de departementen (hierbij prijsbijstelling). Het aandeel van BZK bedraagt ca. € 1,6 mln.

3 De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU’s fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x € 1 00

     2005200620072008200920102011Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken
             
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)626 222572 661739 271777 111809 129427 981413 230Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en) De derde convenantsperiode Grotestedenbeleid beslaat de periode 2005–2009 (zie kader). De afzonderlijke regelingen die opgenomen zijn in de brede doeluitkeringen, kennen een langere looptijd. Het betreft veelal structureel geld.
             
I BDU ECONOMIEtotaal BDU G3029 02118 59530 41740 02634 027 
             
EZart. 3.10 Stadseconomietotaal beleidsterrein29 02118 59530 41740 02634 027Bedragen G30 excl. een bedrag gereserveerd voor onvoorziene kansen en bedreigingen (zie cat B).
    G3029 02118 59530 41740 02634 027 
             
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEIDtotaal BDU G30413 958376 092530 292509 192504 192410 462410 462Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VWSart. 34 Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorgtotaal beleidsterrein228 100230 600230 600230 600230 600230 600230 600De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd
    G30190 088192 082192 082192 082192 082192 082192 082Bedragen voor 2006 zijn voorlopige bedragen. Dit geldt ook voor de bedragen 2007 t/m 2009.
VWSart. 21 Gezond in de stadtotaal beleidsterrein5 0005 0235 0235 0235 0235 0235 023Eén van de doelstellingen van de tweede convenantperiode van het Beleidskader grotestedenbeleid
    G305 0005 0235 0235 0235 0235 0235 0232005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht. Van dit bedrag staat jaarlijks € 23 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
OCWart. 4.3 Voortijdig schoolverlatentotaal beleidsterrein21 78022 15722 15722 15722 15722 15722 157Van dit bedrag staat jaarlijks € 377 000 op de begroting van BZK voor Sittard-Geleen.
    G3021 78022 15722 15722 15722 15722 15722 157 
OCWart. 1.1 Voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassentotaal beleidsterrein65 500170 600170 600170 600170 600170 600 
   (uit GOA-budget)G3045 000117 500117 500117 500117 500117 500 
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)totaal beleidsterrein245 083245 148245 149245 148245 148De middelen Volwasseneneducatie zullen naar verwachting per 1 januari 2007 uit het WEB-budget
   G30 73 70073 70073 70073 70073 700worden gehaald, en in de BDU opgenomen In de reeks «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden over- geheveld.
BZKart. 9.3 Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheidtotaal beleidsterrein78 735107 330115 33093 33088 33088 04763 647Dit bedrag is inclusief de middelen die in 2006 en 2007 extra ter beschikking worden gesteld voor
    G3078 735107 330115 33093 33088 330p.m.p.m.wijkgericht werken
JUSart. 16.1.1 Inburgering Oudkomers en Nieuwkomerstotaal beleidsterrein201 477291 534230 987189 070189 031   
   G30118 355p.m.p.m. p.m. p.m.    
JUSart.p.m.Middelen voor het terugdringen van de oververtegenwoordiging vantotaal beleidsterrein4 5004 5005 4005 400Deze middelen zijn bestemd voor de G4
   Marokkaanse jongeren in de criminaliteitscijfersG304 5004 5005 4005 400 
             
III BDU FYSIEKtotaal BDU G30183 243177 974178 562227 893270 91017 5192 768Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
VROMart. 4 ISV IItotaal beleidsterrein259 102253 155253 995320 257378 391290 336 ISV II betreft het gehele budget, incl. Groen en Cultuur, zoals in de VROM-administratie is opgenomen
    G30183 243177 974178 562227 893270 91014 751 plus begroting/verantwoording. – de extrapolatie 2010 bevat een technisch deel en de kleine VINAC middelen 2010. – de middelen van LNV en OCW zijn naar de VROM begroting overgeboekt.
LNVart. U01142005Grootschalig Groentotaal beleidsterreinHet betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van
 art. U24132006 G30LNV zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.
OCWart. 14.04 Cultuurimpulstotaal beleidsterrein4 0004 000Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II. De middelen van
   G30 2 7682 768OCW zijn overgeboekt naar de VROM-begroting.
             
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
             
I ECONOMIE
EZ03.10 100 Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen (TOPPER)totaal beleidsterrein17 58525 40022 90022 90022 900Dit is het totaal TOPPER-budget (verplichtingen). 33 van de 50 projecten vallen binnen G30, klein deel
    G3012 43017 00015 00015 00015 000budget (2 mln.) is getemporiseerd. 0,6 mln overgeheveld naar reg. Innovatie.
EZ03.10 210 Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)totaal beleidsterrein24 000      Betreft verplichtingenbedrag.
    Kas1 0008 0008 0007 000Betreft kasraming; afhankelijk van tempo uitvoering door Rotterdam.
EZ03.10 510 Reservering voor onvoorziene kansen en bedreigingen BDU Economietotaal beleidsterrein2 0002 0002 0002 000  Het betreft hier een knelpuntenbudget dat jaarlijks in het kader van de BDU Economie verdeeld zal
    G302 0002 0002 0002 000  worden over de steden. In 2005 en 2006 is 1mln hiervan overgeheveld naar Kansenzone Rotterdam.
V&Wart. 19.02 Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoertotaal beleidsterrein1 468 6771 469 3531 626 4761 646 5251 683 4211 796 5081 731 103Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie
   kenniscentrum  161161161161161161openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het
   Fietsberaad  453453453453453453kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement.
   Kaartautomaat  796     Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
   Chipcard  2 193      
   Decentralisatie spoorlijnen  8 74021 02720 32320 32320 32320 323 
SZWart. 2 Wet Werk en Bijstand (FWI/Flexibel reïntegratiebudget)totaal beleidsterrein1 612 2951 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 270 
    G301 078 1451 083 837p.m.p.m. p.m. p.m. p.m. 
             
II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID
             
DIVERSE MINISTERIESVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»        Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt) Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1
JUSJUSart. 14.1.4 Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)7 0002 7556 8236 8236 8236 8236 823Begunstigde:OM/HALT/RvdK. T.o.v. vorig jaar verdeeld in bestemmingen en meer toegekend aan org.
  art. 14.2.2 RvdK taakstraffen21 72023 92929 48930 49328 91729 01729 017Begunstigde: RvdK
  art. 14.2.3 Halt12 04011 91312 01012 31512 39012 39012 390Begunstigde: Bureaus HALT
  art. 14.2.4 Jeugdreclassering37 15349 72345 76953 06953 06953 06953 069Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg
 JUSart. 13.4.3Reclassering/MSTtotaal beleidsterrein118 354136 562151 955154 580154 513154 513154 513Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.4Taakstraffentotaal beleidsterrein33 81240 70842 18343 58943 58943 58943 589Begunstigde: Reclassering
 JUSart. 13.4.1.Capaciteitsuitbreiding DJI-GWtotaal beleidsterrein1 041 5981 066 4881 167 0051 210 1681 212 3351 212 3351 212 335Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.2Capaciteitsuitbreiding DJI-TBStotaal beleidsterrein103 421126 010153 795179 507197 695217 694230 155Begunstigde: Justitiële inrichtingen
 JUSart. 14.1.4Huiselijk geweldtotaal beleidsterrein1 4422 3003 3003 3003 3003 3003 300Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.
 JUSart. 13.3.1Justitie in de Buurttotaal beleidsterrein5 5464 4232 0711 568468468468Begunstigde: OM Voorheen stonden deze budgetten op art. 3.3.3. Met ingang van 2005 is de begrotingsstructuur van Justitie aangepast (3.3.3. bestaat derhalve niet meer).
 JUSart. 13.1.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein10 3418 0997 7637 7649 4139 4139 413De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks maximaal € 5 mln. Daarnaast
BZKBZKart. 4.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein1 5531 0001 0001 0001 0001 0001 000subsidieert Justitie keurmerken (bijvoorbeeld het keurmerk veilig ondernemen)
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)totaal beleidsterrein258 700244 616Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de
    G3073 70073 700BDU Sociaal Integratie en Veiligheid. Bij het budget voor «totaal beleidsterrein is een bedrag van € 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
VWSart. 35 BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)Totaal beleidsterrein4 49418 58418 58418 58418 58418 58418 584 
             
III FYSIEK
LNVart.p.m.Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stadtotaal beleidsterreinp.m. p.m. p.m. p.m.p.m.Het Rijk zal in het kader van de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit
    provincies met G30p.m. p.m. p.m. p.m.p.m.«Groen in de stad» beschikbaar stellen, indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt. (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad)
VROMart. 4 Impulsbudgettotaal beleidsterrein22 75042 2503 25015 50026 250Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van proces stedelijke vernieuwing en om knelpunten te
    G3022 75013 000p.m.p.m. p.m. kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26 € 20 mln. niet-G30 € 10 mln. Resterende € 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen. Over de hoogte van het budget in 2010 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
VROMFES Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteittotaal beleidsterrein70 086103 07731 99057 7578 7219 18720 654 
   (BIRK)G3065 74210 69850 0002 8005 5605 500 
VROMart. 7 Bodemsanering (WBB)totaal beleidsterrein152 114140 614140 767145 746146 879170 935199 062Bedragen opgenomen op basis van realisatiecijfers (excl. ISV)
    G3057 44132 83332 83332 83332 833p.m.p.m.Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014)
    provincies met G30142 443107 469105 155105 155105 155p.m.p.m.Alle subsidies bodemsanering Wbb (excl. ISV); 2010 nog pm i.v.m. nieuwe periode MJP Wbb (2010–2014) Het jaar 2011 is geëxtrapoleerd, maar er bestaan onzekerheden door ontwikkelingen rondom ILG en Wbb (Wet bodenbescherming). Bovendien zijn de VINAC-middelen die in het ISV II budget (28 127 mln) waren opgenomen, vanwege de afloop van de ISV II periode omwille van de zuiverheid weer bij de bodemsaneringsmiddelen geplaatst. De beslissing omtrent de aanwending van deze middelen moet nog genomen worden. Ook kan het budget in 2011 nog veranderen omdat de afloop van de investeringsimpuls enige invloed heeft op het beschikbare bodemsaneringsbudget.
VROMart. 4 Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woningbouwafsprakentotaal beleidsterrein72 088122 262130 277124 826121 53086 746 Begunstigden: provincies/kaderwetgebieden Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)
Licence