Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 4 (Noodzakelijke afwijking van de CW 2001 in verband met wijziging van de reikwijdte van de accountantsverklaring)

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpassing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van deugdelijke weergave in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van getrouwe weergave. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip getrouwe weergave gebruikt.

De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.

In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.

De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «... komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van accountantsdienst in plaats van auditdienst, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal accountantsdienst worden vervangen door auditdienst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.Leeswijzer4
   
2.Het beleid4
2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten- mutaties4
2.2De beleidsartikelen6
2.3De niet-beleidsartikelen15
   
3.Baten-lastendienst Rijkswaterstaat17

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2006.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Vervolgens wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Tot slot is onder 3. tot en met 5. de openingsbalans van de baten/lastendienst Rijkswaterstaat opgenomen tezamen met een toelichting op de balans en een overzicht van de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Voorjaarsnota) (x eur 1 mln.)

 Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2006 7 099,1106,7
    
Stand vastgestelde begroting 2006 7 099,1106,7
    
Belangrijkste suppletore mutaties:    
1. FES-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee39– 72,4  
2. Eindejaarsmarge 2005–2006 24,4  
3. Dekking Moties Algemene Politieke Beschoudingen39– 17,0 
4. Decentralisatie spoorlijnen398,8 
5. Decentralisatie spoorlijnen34– 8,8 
6. Intertemporele verschuiving39– 456,1  
7. Loon- en prijsbijstelling4095,2 
8. Diversen – 7,01,0
Stand 1e suppletore begroting 2006 6 666,2107,7

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Voorjaarsnota 2006 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties uit de tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

1. Fes-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee

Deze mutatie houdt verband met de nadeelcompensatie voor de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij.

2. Eindejaarsmarge 2005–2006

De in 2005 onbesteed gebleven gelden ad ca. € 24,4 mln. op hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2005–2006 (1%-regeling) weer aan de begroting 2006 (diverse artikelen) toegevoegd.

3. Dekking Moties Algemene Politieke Beschouwingen

Deze mutatie betreft de verwerking van de financiële gevolgen die voortvloeien uit de in de tweede termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) aangenomen moties (zie ook Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300, nr. 36).

4. Decentralisatie spoorlijnen

Sinds 2005 betalen de decentrale overheden aan de vervoerders een gebruiksvergoeding voor het spoor. Verkeer en Waterstaat compenseert deze uitgaven aan de decentrale overheden via de Brede Doeluitkering. Er vindt een overboeking plaats van de contractsector (artikel 34) naar de Brede Doeluitkering.

5. Decentralisatie spoorlijnen

Voor de toelichting zie punt 4.

6. Intertemporele verschuiving

Met mijn brief van 6 december 2005 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 29) heb ik de Kamer geïnformeerd over de verwachte onderuitputting in 2005 en 2006 en de gekozen oplossingen. De uiteindelijke onderuitputting op het Infrastructuurfonds voor 2005 is hoger uitgevallen dan op dat moment bekend. Dit gaat om een bedrag van € 231,2 mln. (een saldo van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag wordt in 2006 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen) omdat de middelen immers benodigd zijn om de rekeningen alsnog te kunnen betalen.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat opnieuw in 2006 de feitelijke betalingen achterblijven bij de ramingen is het noodzakelijk kasprognoses van de projecten op het Infrastructuurfonds nauwgezet te monitoren en te herijken. De meest recente inzichten geven, tezamen met de technische verwerking van de in mijn brief aangekondigde kasmaatregelen, aanleiding om ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2006 een verlaging aan te brengen van ca. € 212 mln. De totale toevoeging aan de ramingen van latere jaren bedraagt hierdoor ca. € 456 mln. De voornaamste verschuivingen vinden plaats bij de wegenprojecten als A1/A6/A9 Craag, A12 en een deel van de Zichtbaar, Slim en Meetbaar (ZSM) projecten. De verdere programmatische doorwerking wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIT 2007.

7. Loon-en prijsbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de loon-en prijsbijstelling voor het jaar 2006. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd. De toedeling zal naar de betreffende artikelen plaatsvinden bij Miljoenennota 2007 (tweede suppletore begrotingswijziging).

2.2 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal WaterbeleidStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
 (1) (2)(3) (4)     
Verplichtingen60 10902 63762 74664081215346
Uitgaven:65 87403 53069 4041 5039441 078346
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie 26 18801 90328 091 716 629 716 31
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming 10 234 0363 10 597 – 147 – 234 – 147 31
31.01.02 HGIS Partners voor Water 10 594 0 90611 500 863 863 863  
31.01.03 Leven met Water5 360 0 634 5 994     
31.02 Veiligheid 9 971 0 1 410 11 381 210 210210 210
31.02.01Hoogwaterbescherming 7 998 01 260 9 258 160 160 160 160
31.02.02 Kust1 973 0 150 2 123 50 50 50 50
31.03 Waterkwantiteit 3 379 0 – 315 3 064– 315 – 315 – 315 – 315
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw 3 379 0 – 315 3 064– 315 – 315 – 315 – 315
31.04 Waterkwaliteit 26 336 0 532 26 868 892 420467 420
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water 22 6450 217 22 862 377 105 105 105
31.04.02 Ospar/Europese Mariene Strategie 3 6910 315 4 006 515 315 362 315
Van totale uitgaven:         
– Apparaatsuitgaven   6 318     
– Agentschapsbijdragen   22 050     
– Restant   41 036     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    56%    
31.09 Ontvangsten 454 0 125 57962    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteitStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen19 9030– 2 41017 493179127125125
Uitgaven:32 7360– 4 60328 133179127125125
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm. 27 434 0 – 2 41025 024 179 127 125 125
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 1 509 0 240 1 749 179127 125 125
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie 4 341 0 – 468 3 873 – 514– 463 – 413 – 413
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding 21 584 0 – 2 182 19 402514 463 413 413
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur 0 0 0 0     
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm. 434 0 0 4340 0 0 0
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 234 0 0 234    
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» 200 0 0 200     
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren 4 868 0 – 2 1932 675 0 0 0 0
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 26 0 0 26    
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV 4 842 0 – 2 193 2 649    
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   2 431     
– Agentschapsbijdragen   945     
– Restant   24 757     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    94%    
32.09 Ontvangsten 0 0 0 0    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’sStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen20 5240– 2 83217 692– 290– 3 339– 2 845203
Uitgaven:24 8240– 1 41723 407– 2 320– 2 324– 1 830– 1 827
33.01 Externe veiligheid 8 442 0368 8 810 114 112 111 112
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen 3 476 0 368 3 844114 112 111 112
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens 1 966 0 0 1 966    
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol3 000 0 0 3 000     
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart 8 063 0 – 1 415 6 648– 1 479 – 1 481 – 1 486 1 484
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart 4 417 0 – 145 4 272– 148 – 147 – 148 – 148
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens 2 154 0 – 1 270 884– 1 331 – 1 334 – 1 338 1 336
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren 1 076 0 0 1 076    
32.02.04 IMO (HGIS) 416 0 0 416    
33.03 Veiligheid luchtvaart 6 916 0– 370 6 546 – 955 – 955 – 455 – 455
33.03.01 Verbeteren luchtvaart 3 054 0 400 3 454    
33.03.02 ICAO em EASA (HGIS) 3 015 0– 1 200 1 815 – 1 250 – 1 250 – 750– 750
33.03.03 Internationaal 847 0 4301 277 295 295 295 295
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring 1 403 0 0 1 403 0 00 0
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens 8090 0 809     
33.04.02 Beveiliging luchtvaart536 0 0 536     
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen 58 0 0 58    
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen 0 0 0 0     
Van totale uitgaven:         
– Apparaatsuitgaven   5 344     
– Agentschapsbijdragen   861     
– Restant   17 202     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    72%    
33.09 Ontvangsten 33 0 0 33    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijdStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen269 6320– 18 932250 700– 20 236– 20 222– 20 227– 20 223
Uitgaven:247 5550– 5 542242 013– 20 940– 20 222– 20 227– 20 223
34.01 Netwerk weg 4 375 0 154 4 529 139 162 161 162
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 2 519 0154 2 673 139 162 161 162
34.01.02 Beheer en onderhoud 79 0 0 79     
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit 380 0 0 380    
34.01.04 Benutting en aanleg 564 0 0564     
34.01.05 Verkeersmanagement 0 00 0     
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer 833 0 0 833     
34.02 Netwerk vaarwegen 1 867 0 187 2 054 121 118115 116
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen 1 8670 187 2 054 121 118 115 116
34.03 Netwerk spoor 98 843 0 – 8 949 89 894– 21 036 – 20 332 – 20 332 – 20 332
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 1 302 00 1 302     
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet606 0 0 606     
34.03.03 Beheer overig238 0 0 238     
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 96 518 0 – 8 949 87 569– 21 036 – 20 332 – 20 332 – 20 332
34.03.05 Vervoer overig 125 0 0 125    
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen54 0 0 54     
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer 142 470 0 3 066 145 536– 164 – 170 – 171 – 169
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 7 450 0 2 2659 715 289 283 282 284
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio’s 638 0 0 638     
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties 6 511 0473 6 984 – 453 – 453 – 453 – 453
34.04.04 Stimulering martwerking OV 126 157 0– 1 026 125 131 – 1 350 – 500  
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV 747 0704 1 451     
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi 967 0 650 1 617 1 350 500  
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   8 436     
– Agentschapsbijdragen   4 935     
– Restant   228 642     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    79%    
34.09 Ontvangsten 98 0 0 98    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainport en logistiekStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
 (1) (2)(3) (4)     
Verplichtingen57 95901 64759 606– 374– 352– 342– 339
Uitgaven:63 13801 87265 010– 374– 352– 342– 339
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens5 302 0 100 5 402 0 0 0 0
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol 267 0 0 267    
35.01.02 Mainport (beleid) Schiphol 749 00 749     
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid2 267 0 100 2 367     
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 562 0 0562     
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens 1 457 0 0 1 457     
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens 5 931 0 65 937 41 41 40 40
35.02.01 Verbetering martkwerking 1 125 0 51 1 176 41 41 4040
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden 8170 – 45 772     
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit 3 989 0 0 3 989    
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart27 929 0 0 27 929 0 0 0 0
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens 22 635 0 022 635     
35.03.02 Luchtruim 3 004 00 3 004     
35.03.03 Marktordening en markttoegang 2 290 0 0 2 290    
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer23 976 0 1 766 25 742 – 415 – 393– 382 – 379
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie 4 549 0 44 4 593 25 63 7373
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart3 755 0 27 3 782 21 21 21 21
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart 1 479 020 1 499 17 16 16 16
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer 4 568 0 – 372 4 196– 516 – 530 – 529 – 526
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer 9 625 0 2 04711 672 38 37 37 37
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   10 759     
– Agentschapsbijdragen   3 864     
– Restant   50 387     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    82%    
35.09 Ontvangsten 5 348 0 0 5 348    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgevingStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen112 0770– 1 046111 031– 1 051– 1 068– 1 081– 1 080
Uitgaven:103 7810– 1 116102 665– 1 121– 1 068– 1 081– 1 080
36.01 Leefomgeving hoofdwegen 20 818 0 – 285 20 533– 300 – 248 – 260 – 259
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 944 0 – 265 679– 280 – 258 – 260 – 259
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie 4 325 0 50 4 37550 10   
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer 6 794 0 0 6 794    
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit1 013 0 0 1 013     
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. 149 0 0 149     
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer 7 5930 – 70 7 523 – 70    
36.02 Leefomgeving spoorwegen 9 146 0 0 9 146 0 00 0
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 700 0 70     
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor 0 00 0     
36.02.03 Bodemsanering NS percelen9 076 0 0 9 076     
36.03 Luchtvaart70 308 0 – 831 69 477 – 821 – 820– 821 – 821
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS 10 469 0 0 10 469    
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)17 294 0 0 17 294     
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) 19 715 0 – 83118 884 – 821 – 820 – 821 – 821
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol 300 00 300     
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol 332 0 0 332     
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol 8 601 0 08 601     
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol 4 108 0 0 4 108     
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens 1 000 0 0 1 000    
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims        
regionale luchthavens 2 4250 0 2 425     
36.03.10 Duurzame luchtvaart2 226 0 0 2 226     
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol 3 838 0 0 3 838    
36.04 Scheepvaart 3 509 0 0 3 5090 0 0 0
36.04.01 Duurzame zeevaart 848 00 848     
36.04.02 Duurzame zeehavens 233 0 0 233    
36.04.03 Duurzame binnenvaart 2 4280 0 2 428     
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   2 508     
– Agentschapsbijdragen   315     
– Restant   99 842     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    49%    
36.09 Ontvangsten 56 982 0 056 982 0 0 0 0
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 10 364 0 0 10 364     
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 600 0 0 600    
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2&3 35 3820 0 35 382     
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2&3 0 0 0 0    
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 10 211 0 0 10 211    
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 250 0 0 250     
36.09.07 Overige ontvangsten 175 0 0 175    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen37 2870037 287    
Uitgaven:41 7480041 7480000
37.01Weer, klimaat en seismologie 28 886 0 028 886 0 0 0 0
37.01 Weer 18 454 00 18 454     
37.02 Klimaat 8 525 00 8 525     
37.03 Seismologie 1 171 00 1 171     
37.04 Contributie WMO (HGIS)736 0 0 736     
37.02 Ruimtevaart12 862 0 0 12 862 0 0 0 0
37.02.01 Aardobservatie 12 862 0 012 862     
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven        
– Agentschapsbijdragen   28 069     
– Restant   13 679     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    100%    
37.09 Ontvangsten45400454    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

38 Inspectie VenWStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen97 47305 789103 2621 2011 2971 2971 297
Uitgaven:102 07706 791108 8681 2011 2971 2971 297
38.01 Een veilig en duurzaam gebruik van land28 176 0 3 862 32 038 60 60 60 60
38.01 Domeinen land 28 176 0 3 862 32 038 6060 60 60
38.02 Een veilig en duurzaam gebruik van lucht23 678 0 1 389 25 067 489 489 489489
38.02.01 Domeinen lucht 23 678 0 1 38925 067 489 489 489 489
38.03 Een veilig en duurzaam gebruik van water 30 284 0 748 31 032748 748 748 748
38.03.01 Domeinen water 30 2840 748 31 032 748 748 748 748
38.04 Alg. strategie en toezichtbeleidsvorming 19 939 0 79220 731 – 96 0 0 0
38.04.01 Digitale tachograaf 6 480 0 – 208 6 272 – 96   
38.04.02 Bestuurlijke boete 1 300 0 01 300     
38.04.03 Financiele stimulering Binnenvaart 9 159 0 0 9 159    
38.04.04 E-Goverment 3 000 01 000 4 000     
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   88 830     
– Restant   20 038     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    56%    
38.09 Ontvangsten 28 964 0 028 964 0 0 0 0
38.09.01 Digitale tachograaf5 479 0 0 5 479     
38.09.02 Bestuurlijke boete 3 400 0 0 3 400    
38.09.03 Overig Inspectie 20 085 0 020 085     

2.3 De niet beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDUStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen6 272 5550– 530 4885 742 067134 527135 696313 660153 096
Uitgaven:6 214 8070– 539 7865 675 021135 231135 696313 660153 096
39.01 Bijdrage aan het IF4 745 4540– 552 1294 193 325113 590114 759292 723132 159
39.02 Bijdrage aan de BDU1 469 353012 3431 481 69621 64120 93720 93720 937

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
 (1) (2)(3) (4)     
Verplichtingen984093 24894 23289 58788 81894 59097 748
Uitgaven:984093 24894 23289 58788 81894 59097 748
40.01 Programmauitgaven 984 0 93 24894 232 89 587 88 818 94 590 97 748
40.01.01 Loonbijstelling 0 0 33 755 33 75530 374 30 843 31 259 32 423
40.01.02 Prijsbijstelling 0 0 61 421 61 421 63 27961 996 62 357 64 424
40.01.03 Onvoorzien 9840 – 1 928 – 944 – 4 066 – 4 021 974901

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteuning functioneren VenWStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2007Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen194 39008 504202 894281167167167
Uitgaven:201 612014 069215 681281167167167
41.01 Centrale diensten 116 767 0 4 730 121 497 61 137202 202
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW9 376 0 5 631 15 007 – 46 – 46– 46 – 46
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW 29 5100 30 29 540 453 517 517 517
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding 6 585 0– 389 6 196     
41.01.04 Internationaal beleid VenW 3 472 0 – 117 3 355    
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijkjuridische advisering 8 437 0 – 164 8 273    
41.01.06 Financial en operational auditing6 402 0 – 246 6 156 – 72 – 72– 73 – 73
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak4 112 0 595 4 707 – 153 – 153 – 153– 153
41.01.08 HGIS-gelden 2 205 0 60 2 26560 60 60 60
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden 46 668 0 – 670 45 998 – 181– 169 – 103 – 103
41.02 Shared Service Organisatie 63 339 0 8 603 71 942 1 385 624429 429
41.02.0 ICT-dienstverlening 5 621 03 223 8 844     
41.02.02 Facilitaire dienstverlening 35 608 0 4 754 40 362 815815 815 815
41.02.03 Personele dienstverlening9 342 0 980 10 322 956 195  
41.02.04 Financiële dienstverlening 2 736 0635 3 371 603 603 603 603
41.02.05 Advies, Innovatie en ontwikkeling 10 032 0 – 989 9 043– 989 – 989 – 989 – 989
41.03 Algemene uitg. departementale onderd. 21 506 0 736 22 242– 1 165 – 594 – 464 – 464
41.03.01 Regeringsvliegtuig 3 805 0 2 000 5 805    
41.03.02 Personeel en materieel DGP 6 2340 – 277 5 957 – 348 – 192 – 62– 62
41.03.03 Personeel en materieel DGTL 7 982 0– 782 7 200 – 651 – 332 – 332 – 332
41.03.04 Personeel en materieel DGW 3 485 0– 205 3 280 – 166 – 70 – 70 – 70
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   167 472     
– Agentschapsbijdragen   878     
– Restant   47 331     
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht    51%    
41.09 Ontvangsten 14 359 0 91815 277     

3. Baten-lastendienst Rijkswaterstaat

Balans van Rijkswaterstaat per 1 januari 2006

Balans van de baten-lastendienst Rijkswaterstaat (EUR 1 000)

 Stand per 1–1–2006 Stand per 1–1–2006
Activa Passiva 
    
Vaste activa Eigen vermogen 
Immateriële vaste activa Verplichte reserves 
Zelf ontw. Software 324 Verplichte reserve immat. vaste activa 324
Software (licenties) 2 748Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud
Materiële vaste activa Vrije reserve 
Grond en gebouwen 94 135 Exploitatiereserve
Inventaris19 219 Vermogensontv.
Voer- en vaartuigen78 713 Nog te verdelen resultaat
Hardware36 305   
Overige materiële vaste activa 19 127Voorzieningen 
Vaste activa in aanbouw Voorziening personeel 4 581
Grond en gebouwen5 927 Voorziening materieel 134 281
Voer- en vaartuigen 5 775   
Overige MVA in aanbouw 1 543  
Financiële vaste activa Langlopend vreemd vermogen 
Leningen u/g Leningen o/g
Termijndeposito’s Opgenomen leningen MinFin263 816
    
Vlottende activa Vlottende passiva 
Projecten in uitvoering 16 705 000 Op te leveren projecten 16 705 000
Debiteuren 13 316 Crediteuren68 276
Overige vorderingen en Overlopende activa 268 108Overige schulden en Overlopende passiva 73 974
    
Liquide middelen12  
Totaal activa17 250 252Totaal passiva17 250 252
Licence