Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 2

B Begrotingstoelichting 3

1

  Leeswijzer 3

2

  Het beleid 3

2.1

  Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2

  Het beleidsartikel 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2006 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) wordt in dit wetsartikel het bedrag vermeld dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen. Een toelichting op het bedrag van € 976 452 000 dat is vermeld in wetsartikel 3, wordt gegeven in § 2.2 in de tekst na tabel B3.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De indeling van deze suppletore begroting kan als volgt weergegeven worden. Paragraaf 2.1 start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de reden van de mutaties is en wat de grootte van de mutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op de budgettaire gevolgen van beleid. Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling.

2. Het beleid

2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

In onderstaande overzichtstabel wordt voor de uitgaven en de ontvangsten vanaf de stand ontwerpbegroting 2006 en aansluiting gegeven naar de stand tweede suppletore begroting 2006. De weergegeven mutaties worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Tabel B1: Overzichtstabel suppletore uitgavenmutaties (x € 1000)

 Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 20061 052 492
Stand na 1ste suppletore begroting 20061 080 980
  
Suppletore mutaties: 
1) Integratie-uitkering Anti Discriminatie Voorzieningen2 200
2) Incidentele kosten Bescherming archeologisch erfgoed (Valletta)3 500
3) Overdracht specifieke uitkering Friese taal en Cultuur1 047
  
Stand 2de suppletore begroting 20061 087 727

Op grond van artikel 4, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Mutaties in de uitgavenstand leiden dus tot gelijke mutaties in de ontvangstenstand.

Toelichting op de mutaties:

1. Antidiscriminatie Voorzieningen

Het kabinet streeft er naar om met ingang van 2008 een landelijk dekkend netwerk te introduceren van antidiscriminatie Voorzieningen (ADV’s) onder regie van de gemeenten. De wetgeving daarover is echter nog niet rond. Vooruitlopend op definitieve wetgeving wil het kabinet nu echter alvast overgaan tot een toevoeging van middelen aan het gemeentefonds (€ 3 miljoen) en het provinciefonds (€ 2,2 miljoen). Die middelen zijn gericht op het in stand houden van reeds bestaande antidiscriminatie-bureaus (ADB’s), die gemeenten en provincies reeds hebben opgericht.

Daarom zal voor 2006 (en 2007) een integratie-uitkering in het gemeentefonds en provinciefonds worden opgenomen.

2. Bescherming archeologisch erfgoed (Valletta)

Aan de provincies wordt in 2006 eenmalig een bedrag van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld als incidentele bijdrage voor de komende inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (implementatie van het bedrag van Valletta). Dit bedrag wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Zie de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 februari 2006 aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 29 259, nr. 21).

De wet treedt op 1 januari 2007 in werking. De structurele toevoeging aan het provinciefonds zal worden opgenomen in de 1e suppletore begroting provinciefonds 2007.

3. Overdracht specifieke uitkering Friese taal en cultuur

Naast het onderdeel cultuur worden naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Brinkman (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 B, nr. 19) met ingang van 2006 nog enkele onderdelen betreffende de Friese Taal en cultuur overgeheveld naar het provinciefonds.

Het gaat om: € 4 000 loon- en prijscompensatie ten behoeve van cultuur, € 258 000 ten behoeve van materiële instandhouding Friese taal en € 785 000 ten behoeve van kwaliteitsbevordering Fries.

2.2. Het beleidsartikel

Budgettaire gevolgen van beleid

In onderstaande tabel worden voor zowel de verplichtingen, de uitgaven als de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefondsen het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) van de ontwerpbegroting provinciefonds 2006 inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (Najaarsnota) provinciefonds (x € 1000)

 Stand ontwerpbegroting 2006Stand 1ste suppletore begroting 2006Mutaties 2de suppletore begroting 2006Stand 2de suppletore begroting 2006
 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
Verplichtingen1 070 6431 089 3396 7471 096 086
Uitgaven:1 052 4921 080 9806 7471 087 727
     
Programma-uitgaven    
1. Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen968 948963 5464 547968 093
2. Integratie-uitkeringen83 544117 4342 200119 634
     
Ontvangsten:1 052 4921 080 9806 7471 087 727

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2006 met € 6 747 000 te verhogen en te brengen op € 1 096 086 000. Deze verhoging wordt hieronder in tabel B3 gespecificeerd.

Tabel B3: Verplichtingen provinciefonds 2006 (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag bij oorspronkelijk vastgestelde begroting 2006 1 070 643
   
Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2006 1 089 339
   
Voorgestelde mutaties sinds 1ste suppletore begroting 2006:  
Integratie-uitkering Anti Discriminatie Voorzieningen2 200 
Incidentele kosten Valletta3 500 
Overdracht specifieke uitkering Friese taal en Cultuur1 047 
   
Totaal mutaties: 6 747
Stand verplichtingenbedrag bij 2de suppletore begroting 2006 1 096 086
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering 976 452
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen 119 634

Het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor de integratie-uitkeringen (zie voor het uitgavenbedrag tabel B2) zijn voor het uitkeringsjaar 2006 aan elkaar gelijk. Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen, zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, is € 976 452 000. Dit bedrag is het verschil tussen het verplichtingenbedrag provinciefonds van € 1 096 086 000 en het verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen van € 119 634 000.

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2006 met € 6 747 000 te verhogen en te brengen op € 1 087 727 000. Deze verhoging wordt hieronder in tabel B4 gespecificeerd. De mutatie die plaatsvindt met betrekking tot de verplichtingen, is ook van toepassing op de uitgaven. De mutatie heeft betrekking op de Integratie-uitkeringen, de Algemene uitkering is ongewijzigd gebleven.

Tabel B4: Uitgaven provinciefonds 2005 (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag bij oorspronkelijk vastgestelde begroting 2006 1 052 492
   
Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2006 1 080 980
   
Voorgestelde mutaties sinds 1ste suppletore begroting 2006:  
Saldo mutaties in de verplichtingen (zie tabel B3)6 747 
Stand verplichtingenbedrag bij 2de suppletore begroting 2006 1 087 727

Ontvangsten

Artikel 4, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet, bepaalt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk wordt afgezonderd ten behoeve van het provinciefonds. Op grond van het tweede lid van genoemd artikel zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Gelet hierop is voor de dekking van de uitgaven ten laste van het provinciefonds een post ontvangsten ex artikel 4 van de Fvw geraamd. Ten opzichte van de stand eerste suppletore begroting van het provinciefonds voor 2006 is dit artikel, analoog aan de uitgaven, € 6 747 000 verhoogd tot € 1 087 727 000.

Licence